Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə2/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

alalı beləli qolansıman11. qolan11. alacalı.

alam11 1. aləm. evrən. 2. güc. quvvət.

alamat11 möhtəşəm. böyük.

alamatsınmaq11 mükəmməl bulmaq. şahana bulmaq. fovquladə bulmaq.

alan11 arxadaş. dost. soydaş anlamında qa’ ın birbirlərini çağırma biçimi. - hey alan! üydəmisə?. hey alan! evdə misin?

alaqa tamaşa11. maraq. ilgi.

alaqıtay11 basma qumaş.

alaqoca11 1. bəcəriksiz. saqar. 2. pılı pırtı. paçavra.

alaqotalanmaq11 nazlanmaq. cilvələnmək. göstəriş yapmaq.

alaqöz11 açıq rəng gözlü.

ala-qula11 1. alacalı. qarışıq rənglı. alacalı bulacalı. 2. çirkin. qaba.

alaraq - əğik alaraq: uçqaratın11. üstüngörü. gəvşək biçimdə.

alas11 bəlli bəlirsiz. bulanıq. xiyal miyal. donuq. mübhəm. - alas-bulas11: bulanıq. qarışıq. alas-bulas görmək: bulanıq görmək.

alaşa qaymasoq11. alçaq qadın.

alaşa11 alaçaq. 1. alçaq. yüksək olmayan. qısa boylu. 2. iğdiş edilmiş ərkək at.

alaşafaq qurum11.

alaşağı etmək devirmək. taydırmaq11.

alaşaq yıxıq. tökük.

alaşaqlamaq yıxmaq. tökmək.

alaşaqmaq yıxılmaq. tökülmək.

alaşataban11 alçaq topuqlu.

alaşatın alaçaqtın. alçaqtan. - qarılqaç alaşatın uçadı: qırlanqıç alçaqtan uçur.

alaşılmaq . tanılmaq11. bəlli olmaq.

alaşım əritmə11.

alavqan11 1. dev. izbandut. çam yarması. iri yarı. 2. gənc ayı. dəliqanlı.

alay 1. bezirəv. oyun. 2. öylə. - alay edməyə yapım yox: öylə yapmaya imkanım yox. – alay yapma: öylə edmə. elə eləmə. – alay dedi: öylə dedi. 3. qılıp11. qılp. şaka.

alay fəqət. ama. amma. avan11. məsxərə.
- alay arı: o tərəfə.
- baxdım, alay görmədim.
– dedim alay eşitməi.
- çağırdım, alay gəlmədi.
- alay a: ammaki.
- səni izləqən edilə, alay a üydə yox edınq11: səni aramışlardı ama evdə yoxdun.
- alay bilə: böyləcə. o şəkildə.
- alay bılqanlıqqa: bunla belə. fəqət. ama. - arı bartik alay bolqanlıqqa kişini tabmadıq: oraya gettiq ama kimsəyi bulamadıq.
- alay edilmək: tabalanmaq11. tapalanmaq. təpələnmək.
- alay etmək: bezirətmək11. əğlənmək. qozutmaq11. qızdırmaq. sataşmaq. əğlənmək. tabalamaq11. tapalamaq. təpələmək. öc alır kimi sevinmək.
- alay ettirmək: tabalatmaq11. tapalatmaq. təpələtmək.
- alay etmək: tiyəqinə tiymək. iğnələmək.
- birkəsinə barırqa avuzlandı. alay a barmay qaldı: bərabər getməyə söz verdi ama getməz qaldı.
- baxdım, alay görmədim.
– dedim alay eşitməi.
- çağırdım, alay gəlmədi.
- alay edmək: basıncaqlamaq11. dalqa qeçmək. nəqd edmək.

alaycı gülgülü11.məsqərə. inqqıl11. sinsi. kötü niyyətli. qozqun11. qozqunlu11. alaylı. tabalavçu11. tapalavçı. təpələvçi. samarqavçu11. şakacı. məsqərə.

alayda11 orada.

alayı11 orası.

alayın11 alahı. başqaca.

alayına11 alaylay11. 1. badava. parasız. 2. birdənbirə. anidən.

alaylamaq çamlamaq11. ələ salmaq. məsxərə edmək.

alaylay11 alayına11.1. badava. parasız. - alaylay bermək: badava vermək. 2. tıpatıp. eynən. nuxdəsı nuxdəsına. - üydə aytqanların alaylay anqa yetdirdi: evdə söylədiklərini eynən ona yetiştirdi. 3. birdənbirə. ansızın. anidən. - alaylay göy yaşnab, qoylar ürkdülər. birdənbirə şimşək çaqıp qoyunlar ürktülər.

alaylayca11 badava kimi.

alaylı qonuşmaq samarqavlamaq11. şaka yapmaq.

alaylı qozqunlu11. alaycı. məsqərə.

alaynı11 o tərəfdən. - bərlaq gəligiz alaynı barmaqız: bu tərəfə gəlin o tərəfdən getməyin.

alayqa11 oraya.

alaysın11 başqa türlü.

alaytın11 oradan. o tərəfdən.

albağır almayır11. 1. ağır kişi. 2. ayı. 3. hərif.

albatros boranbilgiç11. boran quşu.

alberməz11 1. saysız. hörmətsiz. 2. inadçı. 3. götlək11. tərs. inadçı.

albota11 önlük.

albotay11 yolların, gəzginlərin tanrısı.

albuqartmaq11 qaçmaq. qaçınmaq.

albuqdurmaq11 qaçınmaq. imtina etmək. yapmamaq.

alçağmaq düşmək. tursunmaq11.

alçaltmaq qıtcalatmaq11. kiçiltmək. soqmaq11. ayıblamaq. yermək.

alcanmaq11 yanılmaq. şaşırmaq. quşqulanmaq.

alçaq 1. alaşa11. bodur. toqal11.yüksək olmayan. qısa boylu. toqbay11. bodur. 2. azmıç11. kötülükdə bulunan kişi. 3. batuv11. çuxur. dərin.
- alçaq topuqlu: alaşataban11.
- daha alçaq: töbərlaq11. daha aşağı. - daha alçaqtan: töbərlaqtin11.

alçaqkönül qoşaqsız11. mütəvazi.

alçaqlıq əclaflıq. uçuzluq11. ucuzluq. iffətsizlik.

alçaqtan enişgətin11. aşağıdan.

alcatmaq11 çaştırmaq. zehni qarıştırmaq. yanıltmaq.

alcavsuz11 quşqusuz. mütləq şəkildə.

alçaymaq11 açılmaq. aralanmaq. ölmək.

alçaytdırmaq11 öldürtmək.

alçaytılmaq11 oldürülmək.

alçaytmaq11 açmaq. aralamaq. öldürmək.

alçı11 alçıq. aşığ gəmiğinin çuxur yanı. başçı. öndər. yanlamasına.
- alçı turmaq: aşığ oyununda aşığın çuxur yanının gəlməsi.
- börkün alçi qiy: qalpağı yanlamasına giymək.

alçıbaş11 buynuzları önə doğru uzayan qoyun.

alçıq alçı11. aşığ gəmiğinin çuxur yanı. aşığ gəmiği.

alçü11 tək buynuzlu.

alçü-gülçü çarpıq. əğri. - alçü gülçü aylanıb qetdi: paldır güldür düştü.

alcü-gülcü oxunaqsız. oxunması zor.

alda11 öndə. iləride.

alda-küydə11 əsgidən. öncədən.
- alda küydə bolmaq: əsgisi kimi olmaq.

aldamaq11 qayırmaq. aldatmaq. - tavqa iltəbiz deb balaçıqnı da aldaqandıla: dağa götürüyoruz diyə cocuğu da qandırmışlar.

aldanmaq alqasanmaq11. qanmaq. yanılmaq. acaşmaq11. ayaşmaq. şaşmaq.
- hər aytılqan ötürükgə aldanma. hər söylənən yalana qanma.

aldası11 öndiki. ilk. birinci.

aldatıcı aldavlu11. saxta.

aldatma11 qandırma.

aldatmaca qözbav11. sehir. tobalaq11. göz boyama.

aldatmaq təriltmək11. hilə yapmaq. özəndirib qandırmaq. imrəndirmək. yanıltmaq. ayaşdırmaq11. - yolnu ayaşdırdım: yolu şaşırdım.

aldav11 kələk. hilə.

aldavlu11 1. saxta. aldatıcı. 2. çəkici. cazib. baştan çıxarıcı. 3. sevimli. dadlı. yamşaq. yumşaq.

aldavsuz11 doğru. həqiqi. səmimi. içtən.

aldavuq11 hiləkar. qandırac. qandırıcı.

aldır11 yapmacığ. yılışıq. - aldır söz: yapmacığ söz.

aldıra məsnovi. sünni.

aldır-çıldır11 aldır-güldür. dalqavuq. yağcı.

aldır-güldür aldır-çıldır11. dalqavuq. yağçı.

aldırış etməmək istəməmək11. umursamamaq.

aldırlanmaq11 yılışmaq. yüzə gülmək.

aldırlı11 1. yapmacığ. suni. səmimi olmayan. 2. xoş. dadlı. cəzzab.

aldırmadan istəməy11. umursamadan. tikinə.

aldırmaq 1. sanatmaq. önəmsəmək. önəm vermək. ilgi göstərmək. umursamaq. ilgi göstərmək. ilgilənmək. 2. qaplamaq. doldurmaq.
- aşlavnu qıdayla aldırdı: təpsiyi yiyəcəklə doldurdu.

aldırmaz buzyürək11. qayıtsız. laqeyd. umursamaz. suvuq11. qayıtsız. ehmalkar.

aldırqıç11 yapmacığ. yılışıq.

alğaşa qarıq11. qəhbə. əğik məşrəb qadın.

algüzür11 iri. böyük. iri yapılı. sırıq kimi uzun kişi.

ali ulu. yaraqan. - törə: biy törə: bəy məhkəməsi: əsgi qaraçay-malqar΄da pirəns souyndan gələnlərin məhkəməsi.

alıcı aluvçu11. müştəri.

alım 1. süyün11. sevmi. sevimli. simpati. 2. vergi.
- alım-berim11: ticarət. alış veriş.

alim oliy11. enqin bilgili. dərin bilgisi olan.

alım11 1. bir yığvada, düğündə toplanan para. 2. arının bir kərədə topladığı bal. kovanda birikən bal. 3. qut. simpatiklik.

alımçı11 maliyatçı. para toplayan.

alımcımaq11 vergi almaq. para toplamaq.

alımlı gəlbet. yaxışıqlı. gözəl. süyümlü11. sucuq. şirin. sevimli. quvatlı11. sevimli. sayqılı. hörmətli. - alımı olmayan: aybatsız11. çirkin. yaxışıqsız. biçimsiz.

alımlılıq aybatlıq. süsləmək. cazibə. quvatlıq11. sevimlilik. çaqım11. çağım. yaxım. çəkicilik.

alımsız çapqaqsız11. yapqaqsız. çirkin. qılıqsız. çəlimsiz. üzünə baxılmaz.

alımsız quvatsız11. göstərişsiz. silik. biçimsiz.

alındırmaq11 dəlirtmək. qudurtmaq. azdırmaq. çıldırtmaq.

alınduv11 histərik. əsəbi. çabuq sınırlanan.

alınduvluq11 histəriklik. əsəbilik. sınırlılıq.

alınmaq unanmaq11. onanmaq. razılaşmaq.

alınmaq11 qapılmq. batırılmaq. dəlirmək. çıldırmaq. qızmaq. öfgələnmək. xuysuzluq etmək. ortalığı birbirinə qatmaq.

alınmaz qadamaz11. qaptanmaz. fəth olunmaz. sarsılmaz. - ağıza alınmaz: tiyərsiz11. yaxışıqsız. uyqunsuz. açıq saçıq.

alınqan qıntılı11. həvəsli. kaprisli.

alınqan11 yalavçu11. həssas. dəli. çılqın. çıldırmış.

alınqan-salınqan dəğiştiriləbilir. - alınqan salınqan tişlər: taxma dişlər.

alınyazısı yaza11. taleh. qədər.

alıq avucaçıx11. mıymıntı. qonda11. budala. sapaq. səfeh. qıytqı11. şaşgın. bön. oydamaz11. şaşqın. mıymıntı. sança11. sanaç. budala. saf. sarquna11. dalqın. mıymıntı. danqalaq. yelli11. havai. hoppa. axmaq. boşsan11. qantal. uyuşuq. çiybel11.uyuşuq. qantal. yeqbaş11. axmaq. budala. qafasız.

alıqa11 allıqda. olduğda. hələlik. daxi. hənuz.

alıqınçı11 daxi. hələ. - mən marca degənlikgə, sən alıqınçı ornunqdan təbməy turasa: mən haydi desəm də sən hələ yerindən qıpırdamıyısın.

alıs11 uzaq. - alış veriş alış-beriş11: alım-berim11.: alış verış. ticarət.

alışdırmaq11 dəğiştirmək.

alısın11 çayır biçiltiktən sonra təkrar çıxan otlar. gənc. körpə.
- alısın urmaq: çayırda otların çıxması.
- yanqı alısın urqan qırdış:yeni ot çıxan çayır.
- ingən alısın: ikinci, üçüncü kərə biçilən ot.

alışındırmaq11 dəğiştirmək. yerinə geçirmək.

alışınmaq11 dəğişmək.

alışmaq ayaqsınmaq11. qanıqmaq11. taxdanmq11. öğrənmək. dadanmaq. töllənmək11. bağlanmaq. üyrənmək11. öğrənmək. üyürsünmək11. evcilləşmək. əhliləşmək. yaxınlaşmaq. yaxınlıq duymaq. dəğişmək. düzəlmək11. bağlanmaq. intibaq etmək.

alışqanlıq ılışan11. xuy. qalı11. karakter.

alışqın üyrənçək11. çabuq öğrənən.

alıştırmaq iləşdirmək11: ilişdirmək11. istəyin (simpatisini) qazanmaq. kəndinə çəkmək. ısındırmaq. dadandırmaq. ayaqsınsırtmaq11. dadandırmaq. iləşdirmək11. ilişdirmək11. taxdandırmaq11. dadandırmaq. öğrətmək. üyrətmək11. öğrətmək. eğitmək. üyürsündürmək11. evcilləştirmək. əhliləştirmək. yaxınlaştırmaq. düzətmək11. yaravlatmaq11. idman yaptırmaq. vərziş vermək. uyuşuqltmaq. xamlığın atmaq.

allandırmaq11 teşviq etmək. həvəsləndirmək.
- yaşnı oqurqa allandır: oğlanı oxumaya teşviq et.

allanmaq11 həvəslənmək. təşəbbüs etmək.
- qoy gütərgə allanıb turadı: qoyun gütməyə həvəslənir.

allaq bullaq saqınıq11. qarışıq.

allay11 öylə. - allay bir11: o qədər. - allay bir günnü ərikməy qalay turdung?. o qədər gün sıxılmadan nasıl durdun?

allazın ala gözlü.

allı11 önü. başı.
- allı aylanmaq: ilgilənmək. ilgi göstərmək.
- allı bilə çıpçıq ötməgən: namusuna düşgün qız.
- allı bilə: ilk öncə. əvvəla.
- allına edmək: önünə qatmaq.
- allına qaramaq: yolunu gözləmək. qarşılmaq.
- allından geyik atlamaqan: usta avçı.
- yılnı allı: yılbaşı.
- eşik allı: avlu.
- sürüvçü qoylanı allına etib gələdi: çoban qoyunları önünə qatıb gəlir.

allın11 öncə. ilk. əsgidən.

allınca11 öncədən olduğu kimi. əsgidən olduğu kimi.

allında - çıng allında: ən öncə. ilk öncə.

allında11 önündə.

allıntın11 önündən.

allıq enlik. inqil11. inqilik. qırmız. ruj. qozmətiq.

allıqda alıqa11. olduğda. hələlik. daxi. hənuz.

alma11
- ağac alma: yaban alması.
- alma qatqan: qurutulmuş alma.
- alma tərəq: alma ağacı.
- qaraçay alma: ormanda yetişən bir alma türü.
- orus alma: iri bir alma türü.
- soğur alma: əzik alma.
- soğur alma kimi: çirkin. biçimsiz.

almacığ yançaq. - almacığ gəmikləri çıxıq yüz: qengbet11.

almaq
- aşuv almaq: qarnını doyurmaq. avruv almaq: xəstələnmək.
- calqa almaq: ücrət qarşılığı işçi tutmaq.
- dərt almaq: qan almaq. intiqam almaq.
- hesabqa almaq: göz önündə bulundurmaq.
- isqə almaq: ağılda tutmaq. unutmamaq.
- örlük almaq: yenmək. zəfər qazanmaq.
- satın almaq: satın almaq.
- üz almaq: fotoğraf çəkmək. - tiş almaq: diş çəkmək.
- töqərəqin almaq: çevrəsin çevirmək.

almaq 1. qımsınmaq11. qapsamaq. kəndinə mal etmək. yağmalamaq. sahiplənmək. 2. ön.

almaş11 alqaş. qarışıq.

almaşdırmaq11 dəğiştirmək.

almaşındır11 dəğiştirmək.

almaşınmaq11 dəğişmək.

almaslı11 almastı11. cin. xortlaq.

almaşmaq11 1. dəğişmək. 2. bölünmək. parçalanmaq.

almastı11 almaslı11. cin. xortlaq.

almastu11 cin. xortlaq. dev.

almaşuv11 bölünmə. dəğişmə. parçalanma.

almayır11 albağır. 1. ağır kişi. 2. ayı. 3. hərif.

almüyüz11 qaba. ədəbsiz. tərbiyəsiz.

alov hotav11. atəş.

alp11 dev cüssəli. igid yapılı.

alqa11 1. iləri. önə. öncə. - çıng alqa: ilk öncə. 2. sığırın aşığ gəmiği. 3. daxi. hələ.

alqar onovlu11. sağ duyulu. ağıllı. düşüncəli. optimist. xoşbin. (# qaqmar: pesimist. bədbin.).

alqaraq11 daha öncə.
- alqaraqda: daha öncə. öncələri.
- alqaraqdan: öncədən. daha əvvəldən.

alqaraqtın11 öncəliklə. öncədən.

alqaş almaş11. qarışıq.

alqasamaq11 1. zayıflamaq. zayıf düşmək. 2. ürkmək. şaşırmaq.

alqasanmaq11 aldanmaq.

alqasatmaq11 qarıştırmaq. dəğiştirmək.

alqasınmaq11 zayıf düşmək. gücsüz qalmaq. quvvəttən düşmək.

alqatın11 öncədən.

alqı - alqı burun11: ilk öncə. - alqı burun11: ilk öncə.

alqıbıt11 göbəkli.

alqın11 1. daxi. hələ. 2. ilköncə. əvvəla. öncə.
- alqın sən aytqan yumuşnu tolturalmadın: hələ söylədiğin işi yapamadıq.

alqınçı11 daxi. hələ.

alqından11 öncədən.

alqınlay11 önciki kimi. öncədən olduğu kimi.
- quvənc günləri entidə görürbüz alqınlay: mutlu günləri yenə görürüz öncədən olduğu kimi.

alqıntın11 öncə. daha əvvəlki.

alqış11 iyi dilək. dua. iyi təmənni.
- alqış edmək: iyi diləktə bulunmaq. dua etmək.
- alqış ant: əsgidə gələnəklərində savaşa gedmədən öncə. savaşa qatılacaq olan əsgərlərin iki kişinin tuttuğu bir sopanın altından geçərək yəmin etmələri.

alşaq quttur11. qotur. çox kötü. bərbat. rəzil

alsız-artsız11 sonsuz. cocuqsuz. oğlad yiyəsi olmayan.

alt etmək qaşına salmaq. yarışta yenmək.

altaq11 sözünə güvənilməz. dönək. dönük. xain.

altatar11 dolandırıcı. düzənbaz.

altav11 altı kişi.
- ikəv bir bolsa təbədəkin endirir, altav ayrı bosla aradakın aldırır: iki kişi bir olsa təpədikin endirir, altı kişi ayrı olsa aradakın qaptırır.

altavlan11 altı kişi.
- altavlan bolub atlandıq: altı kişi yola çıxtıq.

altayaq11 kurnaz. hər yerə soxulan. dolandırıcı. düzənbaz.

altıayaq11 1. kurnaz. sinsi. hiləkar. düzənbaz. hər yerə soxulan. 2. çimri.

altılamaq11 altı parçaya bölmək.

altılı11 altı yaşında.

altın11 - altın qaplamaq: altınlamaq11.
- altın ayaq bilə suv içmək: talehli olmaq. şanslı olmaq. qısməti açıq olmaq.
- altın boyamaq: altın qaplamaq.
- altın çıpçıq: sarıasma quşu.
- altın qollu: əli usta. bəcərikli. mahir. hünərli.
- altın qüş: anqa quşu.
- altın suv içir: yaldızlamaq.
- altın suv: yaldız.
- altın tavuq: tavus quşu.
- doppaq altın: bürüş. tünc.
- ot altın: yüksək netədə altın.
- sırma altın: igirmi iki əyar altın.
- para altını. sozqan altın: igirmi iki əyar altın.
- suv altın: yaldız.
- altına almaq: cıyırıştırmaq. yığrıştırmaq.

altıncaq11 atınlı.

altınlamaq11 altın qaplamaq.

altınlanmaq11 altın kimi parlamaq. altın rənqıni almaq.

altıqır11 düzənbaz. dolandırıcı.

altüst - altüst etmə: sapalav11. parçalama. devirmə.
- altüst ettirmək: sapalatmaq11. parçalatmaq.
- altüst olmaq: çirimpis bolmaq11. pozulmaq. dağılmaq. pozulmaq. ayaqsımaq11. başarısızlığa uğramaq. tərsəymək.

aluvçu11 müştəri. alıcı.
- aşqı (yaxşı) malnı aluvçusu köp bolur. iyi malın müştərisi çox olur.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə