Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə24/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65

olduğu kimi boluşlusuça11.

öldül mükafat. savqa11.

öldülləndiriləmək savqalamaq11. ərməğan vermək. savqalandırmaq11. mükafatlandırmaq.

olduqca ozqur11. uzamış. artıqına. həddindən artıq. ölçəsiz11. sonsuz. hudutsuz. sınırsız. həddindən artıq.

öldürmək alçaytmaq11. coymaq11. yoxmaq. yox etmək. harcamaq. itirmək. dınqıtmaq. tınqaytmaq11. qampaytmaq11. qanqqaytmaq11. tıqıraytmaq. dıqıraytmaq11. gəbərtmək. qapısı yapmaq, bağlamaq. eşikın yapmaq. fəlakətə uğratmaq. çonqqaytmaq. devirmək. yıxmaq. qavşatmaq11. gəbərtəmək. gəvşətmək. yox etmək. - öldürüb bitirmək: artın etmək11. soyunu qurutmaq.

öldürtmək alçaytdırmaq11.

öldürücü qılan11. dehşətli. qanlı.

oldürülmək alçaytılmaq11.

öləmən11 pinti. çimri. acgöz.

ölət11 vəba. ta'un. salqın ( xəsdəlik).
- örtəndən qalqan ölətdən da qalır: yanqından qurtulan salqındanda qurtulur.

ölətdən11 əsgidən bəri. ötədən bəri.
- ölətdən bəri: çox əsgidən bəri.

oliy11 1. enqin bilgili. dərin bilgisi olan. 2. vali.

ölküc11 ödünc.

ollahiy11 vallahi.

olmamış xam. qırtçı11. çiğ.

olmasın bolmaqan11. işə yaramaz. kötü. fəna.

olmasınca bolmaqança11. çox. pek. qayət. sınırsız.

ölmək alçaymaq11. avuşmaq11. vəfat edmək. dılqəm bolmaq. qampaymaq11. qanqqaymaq11. qapışmaq: qabışmaq11. can vermək. soruqmaq11. tınqaymaq11. dınqılmaq. dınqımaq. tıqıraymaq. dıqıraymaq11. gəbərmək. düşmək. çonqqaymaq11. devrilmək. yox olmaq. qavşalmaq11. gəvşəlmək. qatmaq11. salmaq. sal bolmaq.
- ölür tügü çıxmaq: yaşlanmaq.
- ölüb qoramaqan, savdan carımaqan: kimsəyə bir xeyri toxunmayan.
- ölür otları yanmaq: birbirinə düşman olmaq. anlaşamamaq.

olmuya tərsinə. oqəsə11. yoqsa.

olq olqu. qoy. xuy.

olqu olq. qoy. xuy.

olqunlaşmamış çiysil11. çiğsil. pozuk. xam.

olqunlaşmaq

olqunlaşmaq azav yarmaq11. sütlənmək11.

olqunlaşmış çatıq. sulu. şatıq11.

olsada bolsada11. ama. fəqət.

olsaqat həmən. derhal.
- olsaqat oquna: həmən. derhal.

olsaqatlay həmən. derhal.

olsun aymısa11. peki. olur.

olta qarma11. qullab.

oltan ayaqqabı tabanına qoyulan kösələ.
- iç oltan: ayaqqabı içinə qoyulan tabanlıq.
- iqi yerdə oltan bolqandan isə, yaman yerdə soltan: iyi yerdə ayaqqabı tabanı olacağına. kötü yerdə sultan ol.

oltaq calpaq11. yalpaq. yayla. pılato

olturmaq11 oturmaq.

olturqan - olturqan qız: evdə qalmış qız: tıbırda qalqan qız.

ölü ölüg11. sal11. cəsət. - ölgən ölü bolmaq: dəvamlı üzüntü içində olmaq.

ölüg11 ölü. cəsət.

olum bolum11. durum. vaziyət.

ölüm uvaqtı11.
- ölüm, sormaqanlay gələdi: ölüm sormadan gəlir.

ölümdüq11 ölünün dağıtılan paltarlari.

olumsuz bolmaçı11.

oluq qobu11. kopu. kovpu. kovuk. kanal.

olur aymısa11. peki. olsun.

ölür11 ot. zəhər.

olurmaq tabmaq11. tapmaq..

ölüt qırım11. qətliam. kəsişüv11.

omaq11 umaq. göstərişli. yaxışıqlı. şik. gözəl.
- omaq kişi: yaxışıqlı. şik.
- omaq giyim: şik geyimş.
- omaq tart: qurulmaq. çalım satmaq.

omaqlamaq11 umaqlamaq. bəzəmək. süsləmək.

omaqlandırmaq11 umaqlandırmaq. süslənmək. gözəlləştirmək.

omaqlanmaq11 umaqlanmaq. böbürlənmək. qırıtmaq. nazlanmaq.

omatqı11 ayrı.
- atı omatqı taq: atı ayrı bağla.

ömür yaşam. iki ara.

omuz imbaş. imbaşı. inbaş11. - omuz boğumu, əkləmi, məfsəli: bilək qoş11.

ön11 ün. səs. - önə geçmək: ötmək11. geçmək. nifuz etmək. - önündə əğilmək: baş əğmək. yükünmək. çökünmək.

ona anqar11.

onamaq unamaq11. razı olmaq. qəbul etmək.

onanmaq unanmaq11. alınmaq. razılaşmaq.

onatmaq unatmaq11. razı etmək.

onavlan11 on kişi.

onavma anlaşma. unavma11.

onavmaq unavmaq11. anlaşmaq.

onaylamaq qol salmaq. qol çəkmək. imzalamaq.

onbir tumənsəy: dumənsəy.

öncə allın11. ilk. əsgidən. alqa11. iləri. önə. alqın11. ilköncə. əvvəla. alqıntın11. daha əvvəlki.
- ən öncə: çıng alqa. çıng allında. ilk öncə. çıng alqı burun.
- daha öncə: alqaraq11.
- biraz öncə: biyaqında11. dəmin.
- öncədən olduğu kimi: allınca11. əsgidən olduğu kimi.
- ilk öncə: alqı burun11.

öncədən alqaraqtın11. öncəliklə. alqatın11. alqından11. alda-küydə11. əsgidən. - öncədən olduğu kimi: biyaqıça11. dəminki kimi.
- öncəki kimi: alqınlay11. öncədən olduğu kimi.

öncəki biyaqı11. dəminki.

öncəliklə alqaraqtın11. öncədən.

önciki burunqu11. əsgi.

öncü ərkəç11. başçı

ondan andan11. oradan. - ondan sonra: ondan başqa. andan sora11.

öndə alda11. iləridə. alçı11. başçı. tamada. böyük. başçı. başkan.

öndər aqılman11. rəhbər.

öndərliq tamadalıq. böyüklük. başçılıq. başkanlıq.

öndiki aldası11. ilk. birinci.

önə alqa11. iləri. öncə.

önəm taraca. daraca11. dərəcə. əhəmmiyyət. fayda. anlam. - önəm verməmək: qol sırtından qaramaq. umursamamaq. sansızlamaq11. saymamaq. sayqı göstərməmək. hörmət etməmək. özən göstərməmək.

önəmli dəğərli. eləmən. nifuzlu. sıylı. e’tibarlı. tərgəvlü11. taracalı. daracalı. daraqlı. dərəkli. anlamlı. bahalı. qıymətli. - önəmli dəğil: qayqırmaz11ş fərq etməz.

önəmsəmək önəm vermək. sanatmaq. ilgi göstərmək. umursamaq. aldırmaq. ilgi göstərmək. ilgilənmək. qayqırmaq11. maraq etmək. üzülmək. sansınmaq11. hörmət etmək. sayqı göstərmək. dəğər vermək. özən göstərmək.

önəmsəməmək kəmsinmək11. əhmiyət verməmək.

önəmsiz taracasız. daracasız. daraqsız. dərəksiz. anlamsız. nəticəsiz. başarısız. sansız11. özənsiz. diqqətsiz. bacoş11. işə yaramaz. faydasız. carqaq11. yarqaq. çəlimsiz. baqımsız.

onğ11 1. güc. qudrət. 2. qabiliyət. yetənək. 3. fayda. mənfəət. 4. çıxar. başarı. 5. şans. taleh. 6. imkan.
- onq bermək: imkan vermək.
- onq bolmaq: qismət gətirmək. fayda gətirmək.
- onq görmək: faydalı görmək.
- onqsuzuna tayanmaq: gücü quvvəti kəsilmək.
- onq bolmaq: imkani olmaq. gücü olmaq.
- onq tüşmək: başarmaq. başarılı olmaq.
- onqun almaq: gəmirmək. əritmək.
- onqun tabmaq: imkanını bulmaq.
- onquna aylanmaq: başarılmaq.

öng11 dəri vaya qumaşın iç bölümü.

öngə11 başqa. digər.
- öngə va11: ama. fəqət.

öngəç11 iki yaşlı. yemək borusu.

öngələmək11 gücənmək. yadırqamaq. mənimsəməmək.

öngəzə11 axşam alaca qaranlıqta yapılan avçılıq.

önggüc11 borc. ödünc.
- önggüc qozlav: fayız.

önlük bota11.

onov11 1. şans. 2. yazı. - baş onovun: baş yazı. 3. qarar. qərar. fikir. tovsiyə. öğüt. qarar.
- biçimli onov: qarşılıqlı tartışıb verilən qarar.
- onov kəsmək
: qarara varmaq.
- onov edmək: qararlaştırmaq. qarar vermək.

onovçu11 ağıl verən. ağıl xocası. şef. yönətmən. başçı. bakan. devlət kişisi. idarəçi.
- onovçu köp bolsa artqa qalır: başçı çox olursa iş geriyə qalır.
- onovçu köp bolsa qoy haram bolur: ağıl xocası çox olursa qoyun haram olur.

onovlaşmaq11 qararlaştırmaq.

onovlu11 sağ duyulu. ağıllı. düşüncəli.

onq sağ yan.

onqaltqan yumurtalıq. tuxumluğ.

onqatmaq11 mutlu etmək. sevindirmək.

onqaymaq11 1. iyiləşmək. daha iyi olmaq. 2. şanslı olmaq.

onqlamaq11 yenmək. məğlub etmək. üstün gəlmək. haqqından gəlmək.

onqlu11 1. quvvətli. güclü. 2. faydalı. bərəkətli.

onqmaq11 onğmaq.1. doğrutmaq. başarı qazanmaq. başarılı olmaq. 2. mutlu olmaq. 3. solmaq. - tərəzə yapuvnu beti onqdu: pərdənin rəngi soldu.

onqsun qiptə. əmrən.

onqsunmaq rəğbət göstərmək. inayet etmək. xoşnud olmaq. məmnun olmaq.

onqsuz11 gücsüz. qudrətsiz. zayıf. himayəsiz.
- onqsuznu çarxı ağırın töngərər: gücsüzün təkəri yavaş dönər.

onqtüşün11 güney.

onqun - onqun almaq11: gəmirmək. əritmək. - onqun tabmaq. imkanını bulmaq. - onquna aylanmaq. başarılmaq.

önü allı11. başı.

onun kimi anıça11.

önündə allında11.

önündən allı bilə11:

önündən allıntın11.

onunki anıqı11.

onunla anı bilə11. öyləcə.

öpgə ağciğər.
- öpgə avruv: vərəm. sill.
- öpgə bilə bavur ortansına qol suqmaq: arxadaşların yada qohumların arasına düşmanlıq, soğuqluq soxmaq.
- öpgə soluv edmək: nəfəs nəfəsə qalmaq.
- öpgəsi turmaq: nəfəs alamamaq. gücü tükənmək.
- öpkəsin bavurun tökmək11: sağlığını düşünmədən çalışmaq. didinmək.
- öpkəsinə yetdirmək: çox qızdırmaq. öfgələndirmək.
- öpkəsinə çapdırmaq: çox qızdırmaq.
- öpkəsinə ötmək: qızmaq. yaxasına yapışmaq.
- öpkəsinə ötdürmək: çox qızdırmaq.

öpgələnmək11 darılmaq. küsmək.
- öpgələgənni ülüşü dadlı boldur: küsənin payı dadlı olur.

öpgələtmək11 küstürmək. darıltmaq.

öpmək
- iki yayaqından öpə yolqa aşırdı: iki yanağından öpərək yola uğurladı.

opraq11 paltar. geyim. yapraq.

öpücük uqqaş11. bay11. öpüş.

öpüş bay11. öpücüq.

oq11 1. ox. qurşun. mərmi. 2. isperrm. məni.
- ağac oq: oq.
- at arabasının oxu: arış.
- balçibin oq: arı iğnəsi.
- çibin oq: böcəklərin iğnəsi.
- oq yetməz yerə qılıc sildəmə: oqun ulaşmayacağı yerə qılıc sallama.
- oqsuz işqoq eqevlənni qorxutur: qurşunsuz tüfək iki kişiyi qorxutur.

oqa11 sırma. şərit.
- oqa börk: gəlin tacı.
- oqa çaluv: sırma şərit.
- oqa qumaş: simli qumaş.

oqarı yuxarı.
- oqarı ayaq: tüfəğin tetiği.
- oqarı ayaqına mindirmək: tetiği qurmaq. zamini çəkmək.
- oqar ayaqqa minmək: qızmaq. hiddətlənmək.
- oqarı yel: güney yeli.

oqarqı11 yuxar. yuxarı. üst. güney. - oqarqı yel: güneydən əsən yel.

oqartın11 yuxarıdan. güneydən. üstdən.

oqay 1. xeyir. 2. e’tiraz.
- sən aytqanqa oqayım yoxdu: söylədiğinə e’tirazım yoq.
- gəlirgə unamaydı. oqay deydi: gəlmək istəmir, xeyir dir.

oqaylamaq11 yoxalylamaq. inkar etmək. rəddetmək.

öqçəqə bax > öçqəqə.

oqçu yayaçı11.

oqəsə11 yoqsa. tərsinə. olmuya.

oqlava oxlava. yazqıc11.

öqlə - öğləyə yaxın vaxt: qaqar11.
- öğləyə yaxın vaxt: turuş11.

öqlən - öğlən vaxtı: bölüngü11.

öqmaq öğmaq. uvmaq11.

oqob11 xəndək.

oqralıq oğralığ. minnətdarlıq.

oqramaq oğramaq. minnətdarlıq edmək.

öqrənci öğrənci. oquvçu11. oxuvçu. oxyucu.

öqrənim öğrənim.oquv11. oxuma. təhsil.

oqru11 oğru. urucu. - urucu geçe yuqlamaz: hırsız gecə uyumaz.

oqşamaq oğşamaq.sılamaq11. sığallamaq. masaj yapmaq.

öqsümək11 acı çəkmək. iztirab çəkmək. düçar olmaq.

öqsütmək11 acı çəktirmək. üzmək. iztirab vermək.

öqsüzlə öksüzlə11. yeddi ulduzdan araya gələn bir ulduz topluluğu.
- öksüzlə yanı: doğu.

öqtəm11 1. qururlu. məğrur. kibirli. 2. heybətli. yücə. görqəmli. 3. uclu. sivri. uca. - yaşnayır öqtəm dağlar: parlır uca dağlar.

öqtəmlənmək11 qururlanmaq. kibirlənmək.

öqtəmli11 məğrur. qururlu. görqəmli. azamatli.

öqtünmək11 iç geçirmək. iç çəkmək.

öqüm ölü bolmaq11 çox üzülmək. acı çəkmək. kədərlənmək.

oquma oxuma. oquv11. təhsil. öğrənim.

oqumaq11 anırmaq.
- eşək sozub oquydu: eşək uzun uzun anğırırdı.

oquna oqunaq11: oqundaqqa11. "daxi. belə. kimi. elə " anlamında gücləndirmə sözü.
- olsaqat oquna: həmən. derhal.
- bu saqatdan oquna barabız: həmən simdi gediriz.
- erlay oquna: həmən. çabucaq.
- görgənləy oquna tanıdım: görür görməz tanıdım.
- ol qəqinçi oquna tındırdım: daha o gəlmədən dincəltdim, həll eddim.

öqünc ökünc11. 1. acı. kədər. üzüntü. 2. peşmanlığ.

öqünmək ökünmək11. peşman olmaq.

oqur11 oğur 1. qutluluq. bəxtiyarlıq. səadət. 2. iyilik.

oqura oğura. minnətdar.

oquramaq11 məmnun olmaq. sevinmək. təsvib etmək.
- mən aytqannı çırtda oquramadı: mənim söylədiğimi heç təsvib təmədi.
- onovnu oquramaq: fikri təsvib etmək.

oqurav11 təsvib.

oqurlu11 iyi ürəkli. rəhimli. qutlu. səadətli.
- oqurlu bolsun: qutlu olsun. xeyirlı olsun.
- oqurlu edmək: alqış, xeyir duası etmək.

öqürmək qaytarmaq. böğürmək.

oqursuz xuysuz. rəhmsiz. kötü ürəkli. qaba ədəbsiz. tərbiyətsiz.
- oqursuz qonaq gəlsə qoylarınqa börü çapdırır: kötü ürəkli qonaq gəlsə qoyunlarına qurt saldırır.
- oqursuz at: xuysuz at.
- oqursuz zaman: qayğılı zaman.

oqursuzlanmaq11 qızmaq. öfgələnmək. hırslanmaq.

oqursuzluq11 gızqınlıq. hiddət. öfgə. tikbaşlıq.

oquv11 oxuma. təhsil. öğrənim.

oquvçu11 oxuvçu. oquyucu. öğrənci.

oquvlu11 təhsilli. eğitimli.

öqüvül11 dağlıq yerdə daşlı topraq parçası.

oquyucu oquvçu11. oxuvçu. öğrənci.

öqüz öküz.
- öküz ağac: sırıq.
- öküz arba: qağnı. qanlı.
- öküz gəbən: ot yığını.
- öküznü bıçaqqa tartqanlay: sonra yapılacaq işi öncə yapmaq.
- öküznü soya gəlib, quyruqunda bıçaq sındırqanlay: bir işi yaparkən ən sonunda pozmaq. boşa, bərbat etmək.
- öküznü ullusu bavdan çıqdı degənləy: ilqinc xəbərin, ən sonda söylənməsi.

ör yuxar. yüksəklik. yüksək. dik. - örgə təbərdik: yuxarı geddik.

orada alayda11. anda11. inanda11. - ingirdə anda tapıl. axşam orada ol.

oradan andan11. ondan.

oram11 sokak. soxaq. yol. caddə.
- bıtıq oram: çıxmaz sokak.
- ara oram: ana yol.
- baş oram: ana yol.
- geng oram: ana yol.
- oramnı sanay aylanmaq: oramnı sıypa aylanmaq: boş gəzmək. avara dolaşmaq.

oranlı sır11. ölçülü.

oraq çalqı11. tırpan. oraqla11. biçin çağı.

oraqla11 oraq11. biçin çağı.

orası alayı11.

oraya alayqa11.

orayda11 şarkıların söylənən "ay aman" kimi bir söz.
- orayada tartmaq: gəlin evindən çıxarılırkən orayda adı verilən melodiyi söyləmək.

orazıq11 bir tür dağ bitgisi.

orça11 ara.
- orça edmək: ayırmaq.

orçalamaq11 ayırmaq. tutmaq. durdurmaq.

örçümək11 böyümək. yetişmək.

orda11 qararqah. ordu.

ördək babbaq11. bappuş11. - ördək yavrusu: bappaq11.

ordu çəriv11. savac. əsgəri güc. orda11. qararqah.

örə11 dik. yüksək.
- örə qopmaq: örə durmaq: ayağa qalqmaq. ayaqta durmaq.

örəçə11 heyvanların ənsəsi.

örəkəy11 örəkinə11. uzun. uzun boylu.

örəkinə11 örəkəy11. uzun boylu. sırıq kimi.

örələnmək11 1. dırmanmaq. tırmanmaq. yüksəlmək. 2. qayğılanmaq.

örələtmək11 qayğılandırmaq.

örə-qıla 1. yüksək. 2. biçimsiz.

örəqulaq11 qurt.

örəsinə11 örəsinləyinə11. baştan başa.

örəsinləyinə11 örəsinə11. baştan başa.

örətalqı11 meşə, dişbudaq kimi sərt ağaclardan yapılan dəri tabaqlama aracı.

örətin11 ayaqta. yuxarı. tikinə.
- ərinçəq örətin yuqlar. yatıb işlər: təmbəl ayağ üsdə yatar. yatıb işlər.

örəturuq kökü quruyub devrilmədən duran qurumuş ağac.

örəyaxa11 dik yaxa.

örgə11 yuxarı.

örgü örgü işi.çınday11. çınday11. eşim11. eşimdi11. saç örgüsü. eşmə11.

örikinə11 uzun. uzun boylu.

örlənmək11 tırmanmaq. yüksəlmək.

örləş11 otlaq.

örlük11 1. zəfər. üstünlük. 2. qalibiyət.

ormaçı11 sərsəri. salsar. avara.

orman çeqet11. çəqit. - sıx orman: tolan11.

ormancı aqaşçı11. atlı orman qoruyucusu.

ormaq11 biçmək.

örmə - çalı buruv11: örmə çit. - örmə cit. çaldış11.

örmək çaldışdırmaq11. çalmaq11. dərəkləmək. taraqlamaq11. çaprazlamaq. birbirinə geçirmək. eşmək11.

ornalmaq11 yerləşmək. yer almaq.

ornaşdır11 düzət. yerləştir.

ornatmaq11 yerləştirmək.
- dirək ornatmaq: ağac tikmək.

örnəğin sözdən11. məsələn.

ornun - ornuna saldırmaq: yerinə qoydurmaq.

orqanizə etmək toqtaştırmaq11. yerləştirmək. düzənləmək. sağlamaq.

örqüm11 yüksək dağlarda yetişən, yapraqları əlac olaraq kullanılan bir bodur ağac türü.

orta bel11. - qecə yarısı: geçə beli - dağın orta: dağnu beli.
- orta barmaq: çöbəy barmaq11.
- kişi ortası: orta yaşlı.
- keçə orta: gecə yarısı.
- günorta: öğlən.
- orta sürmə: rəndə.
- ortagün: pənşəmbə.
- ortadan itmək: taşaymaq11. gözdən itmək. sıvışmaq. gizlənmək. yox olmaq.

ortançı ortanca.

ortaq - ortaq yürütmək: özəngiləşmək11. görüşmək. dostluq qurmaq.
- ortaq öküzdən yanqız buzov aşqı: ortaq öküzdən tək buzağı iyidir.

ortaqçı11 kiraçı.

ortaqlamaq11 ortaq olaraq iş yapmaq. ortaqlaşmaq.

ortaqlıq ilqınıq11.

ortaqün11 pəncşəmbə.

ortaya çıxmaq ayqaqlan11. duyulmaq.

ortaya çıxmaq ayqaqlanmaq11. duyulmaq.

örtən 1. yanqın. 2. salqın.

örtmək avlamaq11. qaplamaq. yabmaq. çapmaq11. qapatmaq.

örtü çapuc11. yapuq.

örtük av11. ağ. yavluq. şal. başörtüsü.

örtülü çabıq11. yapıq. qapalı.

örü11 tik. yoxuş.
- örü sürəm: yoxuş.

örü11 yemək vaxtı dışında ayaqüstü atıştırılan yemək.

oruc
- oruc açmaq11: iftar açmaq. oruç pozmaq.
- oruc açılqan gün11: ramazan’ın ilk günü.
- oruc yapılqan gün11: ramazan’ın son günü.

örük cicim11. sicim. hörülmüş qartma. ip. urqan.

örüm11 yaş.
- tamadanı örümünə sıy berib söləşmək: böyüğün yaşına hörmət edərək qonuş.

örüm11 yoxuş.

örümləmək11 tırmanmaq. yuxarı çıxmaq.

orun - mal orun: axır. heyvan barınağı.

orun yataq. yer. məkan. məvqi.
- öt orun: səfra kəsəsi.
- ayaq orunlu: ayaqı yerdə. dinc. - ayaq orunlu bolmaq: dinc yaşamaq.
- at orun: axır.
- tavuq orun: küməs.
- orun yapuv: çarşab.
- orun salmaq: yataq hazırlamaq.

orunlanmaq 1. yerləşmək. 2. yurt edinmək. kök salmaq.

orunlaşdırmaq11 yerləştirmək.

orunlaşmaq11 yerləşmək.

orunlu11 yerində. münasib. uyqun.

orunş11 yerli.

orunsuz11 münasibətsiz. uyqunsuz. asılsız. dəlisiz.

örüş11 1. yoxuş. 2. sırt. təpə.
- örüş qans: mərtə'. otlaq. yaylaq.
- örüş sürmə: yoxuş yuxarı.

örüşlü11 çayırlı. otlu.
- örüşlü sırt: otlaqlı təpə. sırt.

osal11 kötü. fəna. işə yaramaz. netəsiz. dəğərsiz.
- osalqa aylanmaq: kötüləşmək. netəsi düşmək.
- osal şapa qırcınnı küldə unutur: kötü aşçı əkməği küldə unutur.
- osal malçının murcarı tərən: kötü çobanın yatağı dərin olur.

osallanmaq11 kötüləşmək. dəğərsizləşmək.

osallaşmaq11 kötüləştirmək. dəğərini düşürmək. işə yaramaz duruma gətirmək.

osallatmaq11 kötüləştirmək. dəğərini düşürütmək.

osallıq11 zərər. ziyan. pozma. korlama. - osallıq salmaq: zərər vermək. pozmaq.

ösdürmək11 böyütmək.

osmaqlamaq11 maraq etmək. ağız aramaq. bilmək istəmək.

ösmək11 böyümək. gəlişmək.

ospar11 qururlu. kibirli.

osparlıq11 kəndinə aşırı güvənmə. qurum. çalım.

ösüm11 gəlişmə. böyümə.

ösümlü11 1. boylu boslu. 2. çabuq böyüyən. çabuq yetişən.

ösümlük11 bitgi.

ösümsüz11 qısa boylu. bodur.

öşünləmək11 yüklənmək. dayanmaq. sıxıştırmaq. əzmək. sıxmaq.

öşünlük11 at yəhərini göğüs qayışı.

ot11 1. atəş. 2. qırdıq11. çimən. 3. ölür11. zəhər.
- avuzu ot çaqmaq: çox qızmaq. hiddətlənmək.
- bir kərə biçiltiktən sonra təkrar çıxan otlar: qırtı. qıdı11.
- ot aldırmaq: motoru odlamaq. çalıştırmaq.
- ot arba: at buğa11: ot maşina: otomobil.
- od böcəği: yanqan qamajaq11.
- odun qorunu daşımaq üçün yarım dayirə şəklində düz kürək: aravun11. xəkəndaz.
- pişik otu: bezgək ot11.
- od parçası: tamızlığ11. qor.
- ot çaqdırmaq: od yaxmaq.
- ot edmək: od yaxmaq.
- ot qoşunça: alıq. sərsəm. axmaq.
- ot qısqaç: maşa.
- ot orun: ocaq.
- ot salmaq: 1. oda vermək. yaqmaq. 2. kötülük etmək. zərəri toxunmaq.
- öpgə ot: yabanı qaranfil.
- ot biçiləcək yer: çallıq11.
- ot tamızmaq: od yaxmaq.
- ot dağ: yanardağ. volqan.
- ot töbəsi: yanqın. yanqın yeri.
- ot üy: əsgi qaraçay-malqar evlərində odun yandığı oda.
- otdan köynək qiy11: kəsinliklə rəddetmək. duymaq istəməmək.
- otu yanmamaq11: uyuşamamaq. aynı fikirdə olmamaq. geçinməmək.
- otu qömülmək11: otu öçülmək11: ölmək.
- otuna qüymək: başqasının xətasıyla zərər görmək. fəlakətə uğramaq.
- örə otqa olturtmaq: rahat verməmək. rahat yüzü göstərməmək.
- örə otları yanmaq: birbirinə düşman olmaq. anlaşamamaq.
- ot bilə oynaqan göncəksiz qalır: odla oynayan pantolonsuz qalır.
- ot küydürgən sav bolur, söz küydürgən sav bolmaz: odun yaxtığı iyiləşir, sözün yaxtığı iyiləşməz.
4. barut.
- qulaq ot: qapsül.
- işqoq ot: barut.
- ot quyqan müyüz: içinə barut qoyulan buynuz.
- ot aşamaq: zəhərlənmək.
- ot aşatmaq: zəhərləmək.
- ölür ot: zəhər.

öt11 öd. 1. cəsarət. 2. öd. səfra.
- öt orun: səfra kəsəsi.
- ötü avzuna tüşmək: ödü patlamaq. qorxmaq.
- ötü tabanında bolqan: qorxaq.
- ötünə yetdirmək: qızdırmaq. öfgələndirmək.

otan11 vətən.

otar11 mərtə'. otlaq. yayla.

otcaq otyaq. otcaqa11. ocaq.

otcaqa11 otcaq. otyaq. ocaq.
- otcaqasın suvutmaq11: ocağını söndürmək.

ötə arlaq11. ötə tərəf. o yan. digər tərəf. daha uzaq. daha iləri. - ötədən bəri: əsgidən bəri: ölətdən11.
- ötə yandan: arlaqtan11.

ötənə11 dölyatağı.

ötəyə biyarı11. bir tərəfə.

ötgən-sötgən11 gələn-geçən.

ötgər ötgür. nafiz.

ötgərmək11 geçirmək.

ötgür11 1. kibirli. qururlu. 2. qararlı. odlu. 3. təmmuzun igirmi üç otuzbiri arasında doğanların bürcü. 4. ötgər. nafiz.

otlaq otar11. mərtə'. yayla. otlav11. otlav yer11. çayır. mərtə'. örləş11. qırdış11. çayır. sürülməmiş topraq.

otlaqçı baysa11. asalaq. tabsaşar11. asalaq. əngəl. tüfeyli. tüfeyli. tabsaşar11. asalaq. əngəl.

otlatmaq aydatmaq11. gütmək.

otlav11 otlav yer11. çayır. mərtə'. otlaq.

ötlək ödlək. qoyanyürək. qorxaq. ürkək.

otlu odlu. 1. qızqın. tavlu. ixtilaflı. qararlı. ötgür11. münaqışəli. 2. örüşlü11. çayırlı.

ötlü11 cəsur. gözü pek.

otluq11 çaqmaq ( ç <> y ) yaqmaq
- otluq daş: çaqmaq daşı.
- qırım otluq: damqa. işarət.

ötmək cüvüldəmək. cıvıldaşmaq.

ötmək11 1. geçmək. nifuz etmək. ağrına getmək. içinə işləmək. - sən aytqan söz manqa ötdü: söylədiğin söz ağrıma getti. 2. önə geçmək. 3. əkmək.
- ötmək qatqan: qalata. quru pasta.

otoritə təbər11. dəbər. güc.

otov11 oda. yeni gəlin üçün hazırlanan oda.
- otov gərək: oda eşyası.
- otov otdan toymaz, gəlin xantdan toymaz11: gəlin odası oda doymaz. gəlin yeməğə doymaz.

otraq qabaqçı11. köylü.

ötsüz11 qorxaq.

ottubi11 istəkli. könüllü. həvəsli.

otun11 odun. - çiy otun11: nəmli. yaş odun.

ötünc ödünc..önggüc11. borc.

otunçu oduncu.
- otunçu ölsə, otu-suvu qalır, maravçu ölsə çaqgıçı-qovu qalır: oduncu ölsə otu-suyu qalı. avçı ölsə çaqmaqtaşı-qavı qalar.

otun-suv evin geçim qayqısı.

oturmaq çompaymaq11. çökmək.

ötürük11 1. yalan. 2. saxta.
- ötürük aytmaq: yalan söyləmək.
- ötürük açqa: saxta para.

ötürükçü yalancı.
- ötürükçü tildən dilkəv til aşqı: yalancı dildən kəkəmə dil iyidir.
- ötürükçü antçı bolur: yalancı çox yəmin edər.

otyaq otcaqa11. otcaq. ocaq.

ov11 1. cəsət. ölü. 2. ölüm. əcəl. 3. uv11. av.
- ov bolmaq: bitgin duruma gəlmək. bitgin düşmək.
- ov bolmaq: durumu kötü olmaq.
- ov şav etə yaşamaq: səfalət içində yaşamaq.

ova avlaq11. qır. açıq yer. çayır. tanqıl. düzlük.

ovaduq edmək uvadıq etdmək. 1. bükmək. çevirmək. 2. dövmək. dayaq atmaq. azarlamaq.

ovağ tolpama11. əzmə. pürə. 2. uvaq11. kiçik. ufaq.

oval zuqul11. uzunca.

ovcay11 bərəkət tanrısı.

övgü maqtav11. bağtav. baytav. - övqüyə layiq: aytqılı. məşhur. tanınmış. ünlü. - övülməyə dəğər: aytlılıq. məşhur. ünlü. tanınmış.

övgüylük maqtavluq. bağtavluq. baytavluq.

oviy-şaviy etə barmaq11 çox üzülmək. ağlamaq.

övmək maqtamaq11. maxtamaq. bağtamaq. məth edmək.

ovsun gözbağ11. büyü. sehir.

övülmək maqtalmaq11. bağtalmaq. məth edilmək.

övüncəy maqtançaq. övünmeyi sevən. bağtanqay.

övüngən ərgər11. xudpəsənd.

övüngən kəndini artıq övən. maqtanqıc. özsevər.

övünmək erqərlənmək11. kəndini bəğənmək. maqtanmaq. bağtanmaq.

oxçu baravçu. maravçu11. nişançı.

oxşama sılav11. sıylav.

oxşamaq iynaqlamaq11. könül almaq. sevindirmək. sılamaq11. sıylamaq.

oxşanmaq sılanmaq11. 1. sıylanmaq. əzizlənmək. 2. masaj yapılmaq.

oxşaş uşaş11. bənzər.

oxşatmaq sılatmaq11. sıylatmaq. uşatmaq11. uyşatmaq. bənzətmək.

oxunaqlı ayırırca11. açıx. anlaşılır.

oxuyan yandat. səyrə. - yandan bülbül: səyrə bülbül.

oxuyan yırçı11. şarkıcı.

oy11 fikir. düşüncə. çöb11. qurə'. rəy - dışa oy: gizli düşüncə.
- oy yetməğən yerə boy yetməz: fikir ulaşmayan yerə boy yetməz.
- nə oyqa gəldiqiz?: nə düşüncədəsiniz?.
- məni oyum başqadı: mənim fikrim başqa.

oyalamaq bulcutmaq11. bullandırmq. qeçindirmək11. əğləndirmək.

oyalanma bulucuv11. gecikmə.

oyalanmaq bulucumaq11. qöz açmaq. əğlənmək. yubanmaq11. əğlənmək.

oyalı avaralı11. talaşlı. əndişəli. qayqılı.

oyalmaq qeçinmək11. əğlənmək.

oyandırmaq tirgizmək11. canlandırmaq. yaxmaq. odlamaq.

oyanmaq ayazımaq11. ayılmaq. kəndinə gəlmək. açılmaq. ayılmaq. cayıqmaq11. yayıqmaq11. saqaymaq11. uyanmaq. uyandırılmaq. gözdərilmək. yubatmaq11. əğləndirmək. təsəlli etmək.

oydamaz11 alıq. şaşqın. mıymıntı.

oydarasından tüşüb turmaq11 avara avara dolaşmaq. haylazlıq etmək.

oylamaq11 düşünmək. plan yapmaq. qol göltürmək11.
- işni axırın oylamay allın başlama: işin sonunun düşünmədən başlama.

oylaqan11 düşünən. düşüncəli.

oylaşmaq11 uyqun hərəkət etmək. düşünmək.
- tərən oylaşmaqan: bir işi üstüngörü yapan.

oylavçu11 fikirli. düşünənli.

oylavsuz11 plansız. düşüncəsiz.

öylə allay11. - alay edməyə yapım yox: öylə yapmaya imkanım yox. – alay yapma: öylə edmə. elə eləmə. – alay dedi: öylə dedi.

öyləcə alay bilə11. bu suratla. anı bilə11. onunla.

öyləsinə anstan11. sadəcə.

oyluq borbay11.

oyma - ağac oyma: sadraç11.

oymalı sadraç11.

oymaq11 yıxmaq. pozmaq. dalamaq. daramaq. yıxmaq. xərablammaq. gifələmək11. qazmaq. üsğük. üsgsük.
- oymaq bilə bir
: bir üsgük. üsgükcik. azıcıq. pək az.
- çapıylər oynay gəlib qonanı oyqandıla: cocuqlar oynarkən duvarı yıqtılar.
- söz etib işibizni oydula: dediqodu yapıp işimizi bozdular.

oymat11 yer yer. motif. girdək. dayral. dayirə şəklində.
- oymat yer: açıqlıq yer (orman içində).
- yanqur oymat yavdı: yağmur yer yer yağir.
- tərəzlə oymat oymat buzlaqandıla: pəncərələr motifli bir biçimdə buz tutmuş.

oynama - topluluqla halda yapılan oynama: qocaq təpsəv11.

oynamaq11 tıbıldamaq11. dıbıldamaq. qımıldamaq. təpsəmək11. oyun etmək.
- yerindən oynamaq: taymaq11. qaymaq.
- atda oyna: at üzərində sirk yapmaq.
- buqunçaq oynamaq: saxlambac oynamaq.
- oynab söləşmək: şakayla qarışıq qonuşmaq.
- oynay bilməğən urub qaçar: oynamayı bilməyən vurub qaçar.

oynaq qoqqa11. şux. cilvəli. arlı-bərli11. qararsız. güvənilməz. bəlirsiz. qarışıq. mübhəm. oynavuq11. şux. qımıldavuq11. sallanan.

oynaş tuş. tos11. dos. dost. metres.

oynatmaq təpsətmək tədbirmək. təpdirmək. qımıldatmaq. hərəkət ettirmək.

oynavçu11 oyuncu.
- atda oynavçu: jokey.

oynavuq11 şux. oynaq.

oysavuruq oysuravuq11. bayılan. keçingən. dəvamlı kəndindən geçən.

oysuramaq11 bayılmaq. keçinmək. kəndindən geçmək. bihuş olmaq.

oysuravuq11 oysavuruq. bayılan. keçingən. dəvamlı kəndindən geçən.

oysuz11 1. ussuz. sapaq. səfeh. ağılsız. zəkadan yoqsun. 2. düşüncəsiz. ehtiyatsız.

oysuzluq düşüncəsizlik. ehtiyatsızlıq.

oytu11 yanqı. eko.

oyuğ urbu11. urba. dəliğ.

oyulmaq11 1. yıxılmaq. pozulmaq. açılmaq. xarab olmaq. 2. cəsarətini itirmək. moralı pozulmaq.
- içinə oyulmaq: çökmək. yıxılmaq.
- oyulub barmaq: xərabolmaq. yıxılmaya yüz tutmaq.
- oyulub tüşmək: tökülmək.
- alanı tutqan işləri oyuldu: onların yaptıqları iş pozuldu.

oyum11 1. plan. düşüncə. fikir. 2. ağıl. zəka.
- oyumqa gəlmək: fikir yiyəsi olmaq. qarara varmaq.
- oyumsuz atlaqan əcəlsiz ölür: düşüncəsiz hərəkət edən ecəlsiz ölür.
- sağlam fikir: tamallı oyum:

oyumlamaq11 düşünmək.

oyumlu11 1. düşüncəli. 2. ağıllı. 3. pılanlı.

oyumsuz11 düşüncəsiz. ehtiyatsız. ağılsız.
- oyumsuz atlaqan acalsız ölür: ehtiyatsız hərəkət edən əcəlsiz ölür.

oyumsuzluq11 düşüncəsizlik. ehtiyatsızlıq.

oyun bezirəv. alay. - oyun etmək: uçmaq11. - oyun havası: təpsəv tartuv. müziği.

oyuncaq iləv11. ilgic. qoqqa.

oyunçu 1. dəpsəvçü11. təpsəvçü11. rəqqas. 2. şakacı. lətifəci. məsqərə.

oyunlu11 gülünc. tühaf. xoş. əğləndirici

oyuq pura11. çuxur. qırın11. qab. içi boş. quvaş11. quvur11. govur. gor. çuxur. boşluq. boş. tuppuş. duppuş. çuxur.

oyuv11 naxış. yazı. işləmə. motif.
- oyuv salmaq: naxış işləmək. desən yapmaq.

oyuvlamaq11 naxışlamaq. işləmək.

oyuvlu11 işli. motifli. naxışlı. desənli.

öz kəndisi. kəndi.
- öz almaq: öz edmək: yemək yemək. yemək yemək.
- öz başına: kəndini kəndinə.
- öz tutmaq: aclığını bastırmaq.
- öz tutqan: ləzzətli.
- tam özü: tıbqı. tabqa. tibqi. tap özü.

ozan cumaqçı11. yumaqçı. nağılçı. dasdan anlatan.

ozay11 1. bolluq. bərəkət. 2. bərəkət tanrısı.

özdən 1. soylu. əsilzadə. zadəqan. 2. özlən. xisusi.
- sarayma özdən: sarayım özdən: pirənslərə qulluq edən soylular.
- özdən söz: göstərişli söz. gözəl söz.
- özdən biyni ikinçi qulu: əsilzadə pirənsin ikinci köləsi.

özdənlik11 1. əsilzadəlik. soyluluq. 2. nəzakət. tərbiyə. zərafət. 3. hidyə. armağan.
- özdənlik edmək: nəzakətlə təklif etmək. ərməğan etmək.
- özdənlikni iki ülüşü ötürük: əsilzadəliğin yarısı yalandır.

ozdurmaq11 geçirmək. uzaqlatmaq. aşqınmaq. artıqlamaq. həddini aşırmaq.
- avruvnu ozdurmaq: xəsdəliği geçirmək.
- bolcalnı ozdurmaq: qovlunu geçirmək.
- yarışda kəsin ozdurdu: yarışta kəndini geçirdi.
- bardadan ozdurmaq: həddini aşırmaq.
- ozdurub aşasanq balda yağda qusduradı: artıq yersən bal, yağ da qusturur.

özək11 mərkəz. əsas. asıl. cevhər.
- özək almaq: aclığını bastırmaq.

özəl ençi11. xisusi. şəxsi.

özələmək11 mənimsəmək. yiyələnmək. kəndinə mal etmək.

özəllik şart11. bəlirti. imarə. vəsif.
- özəlliklə: artıqraqla11. ələlxisus. bəqirəkda11. ələxisus.

özən göstərmək sansınmaq11. hörmət etmək. sayqı göstərmək. dəğər vermək. önəmsəmək.

özən 1. dərə. - tar özən: sarp dağlarla çevrili dərə. - sırtdan özəngə ağışdı: yamactan dərəyə endi. - özən tuban: dərələri qaplayan bulut. - üç özən: uçqolan. qartcurt köylərinin yer aıdığı bölgə. 2. ırmaq. 3. ova. düzlük.
- özən göstərməmək: sansızlamaq11. saymamaq. sayqı göstərməmək. hörmət etməmək. önəm verməmək.

özəngi11 üzəngi. dərədən yuxarı doğru əsən yel.
- özəngiləri birbirinə tiyə barmaq11: bir iştə ortaq olmaq. bərabər hərəkət etmək.

özəngiləşmək11 görüşmək. ortaq iş yürütmək. dostluq qurmaq.

özənli bişim11. diqqətli. e’tinalı. düzənli. e’tinalı. yıyqıc. yığqıc. cıyqıç11. dərli toplu. tirnəkli11. qeyrətli. e’tinalı.

özənli qadalma11. qeyrətli. çalışqan. əzimli. qadalmış11. qeyrətli. çalışqan. sübatlı. əzimli.

özənmək talaşmaq11. dalaşmaq. qeyrət etmək. çabalamaq.

özənsiz cıyqışsız11. yıyqıçsız11. yıyqıcsız. düzənsiz. tərtibsiz. sansız11. önəmsiz. yaxınçsız11. yaxınsız. ehmalkar. diqqətsiz.

özənsizlik sansızlığ11. ilgisizlik. sayqısızlığ. hörmətsizlik.

özləm tansıq11. həsrət. - özləm duymaq: suqlanmaq11. arzu etmək.

özləmək çox istəmək. tərmilmək11. çox arzu etmək. həsrət çəkmək. küsəmək11. küysəmək. arzulamaq. tansıxlamaq11.

özlən özdən. xisusi.

ozmaq11 uzamaq. aşmaq. geçmək. iləri getmək. həddini aşmaq.
- alqa oz: önə geç.
- yarsda ozmaq: at yarışında geçmək.
- qatı bilə oz: yanından geçmək.
- sən aşırı ozasa: sən artıq iləri gedirisun.

ozqan11 uzqan. azqan. geçmiş. geçən. aşan. aşqan.
- ozqan yıllarıbız: geçən yılllarımız.
- ozqan yıl: geçən yıl.
- ozqan çağlar: geçmiş əsırlar.
- ozqan işqə qar yavar: uzanan işə qar yağar.

özqə başqa.
- özqə va: ama. fəqət.

özqəriş11 dəğişmiş. yenilik. inqilab.

özqərmək11 dəğişmək.

özqərtmək11 dəğiştirmək.

ozqun azqan. azqın. 1. ədəbsiz. laübali. qüstax. 2. aşırı. böyük. artıq. yekə. fahiş.
- ozqun ağıl: artıq zəka.
- ozqun qılıq: cürətli, qüstax hərəkət.
- ozqun söləşmək: artıq qonuşmaq.
- ozqun yiqitlik qayqı salır: artıq yiğitliq bəla gətirir.

ozqunlanmaq11 1. azqınlanmaq. aşqınlanmaq. 2. laübaliləşmək. qüstaxlaşmaq. ədəbsizləşmək.

ozqunlanmaq11 azqınlanmaq. qüstaxlaşmaq. ədəbsizləşmək. laübaliləşmək.

ozqunlu11 qüstax. ədəbsiz. laubali.

ozqunluq11 güstaxlıq. qorxmazlıq. ədəbsizlik.

ozqur11 uzamış. olduqca. artıqına. həddindən artıq.

özsevər boqursa11. kəndini bəğənmək. xudpəsənd

özsevər maqtanqıc. kəndini artıq övən.

özün kəsin. - kəsin qaltaq edmək: özün tutmaq. burnu qaf dağında olmaq. burnu böyümək.

özüv11 yaxa.

paça buçqaq11. - kiştik buçqaqımdan tartdı: pişik paçamdan çəkti. - şalvar paçası: buçqaq11.

paçavra buşduq11. bukduq. çapıt. çaput. çıpıraq11. paltar. sarqı. pılı pırtı. alaqoca11. qabur-çubur11. əsgi-püsgü. pılı pılrtı. qırıq-tökük.

padişah başdaq. patçaq11. kıral.

paket çulqam11. topaq. boqca. tob11. dəsdə. tomar. qutu. tükümçək11.

palavracı quru qazan. tobuçu11. yalancı. yanşaq11. boşboğaz.

palçıx balçıx11. çamur.

paldır güldür çöməltayaq11. yuvarlana yuvarlana.

paltar - paltarda bulunan çəngəl: qadalmaş11. qopça.

paltar çapıt. bısdır11. basdır. opraq11. geyim. yapraq. çəpqən11. qaplam. qablam11. geyim. sarqı. çıpıraq11. paçavra.

palton palto.
- palton yavluq: şal. örtü.

pambığ qızqıl11.

papaq11 qalpaq. kasket.

para - kiçik para. qəpik (<> kəpək). xırda pul. - para toplamaq: alımcımaq11. vergi almaq.

para-çara paramparça.
- para-çara edmək: parçalamaq.

paralamaq11 yırtmaq. parçalamaq.

paralı qaznalı11. zəngin. varlı.

parasız alayına11. alaylay11. badava.

parça busqaq11. carqma11. yarqma. çalqav11. yanqav. ək. qusuq11. topaq. dilim. tilqəm11. say11. duqqul. dıqqıl. qırıntı. kəsək11. kəsək11. az. qırt11. topaq. qısım. üzüq. qolduq11. qırıq. salıntı11. qırıntı. saqal11. taraq. daraq. dərək. dilim. qaş. qarç. üzüm11. qısım. bölüm. carqa11. yarqa. darıy11. qumaş.
- parça parça etmək: cuqqul- curun etmək11. parçalamaq.
- tək parça: qısır11. tüm.
- kiçik parça: burqu11. kiçik. azıcıq. mini mini. zərrə.
- odun parçası: cartma11. yartma.
- yipək darıy11: ipəkli qumaş.
- ağac parçası: yonqurçqa11. yonqa.
- iri parça: qıyı11. kütə. yığın.
- kiçik parça: urqu11. vurqu. zərrə. üzümdü11.
- tək parça: qısır11. tüm.

parça curun11. qoşaq11. ək.

parçalaçaq sapalamaq11. dağıtmaq. devirmək. altüst etmək.

parçalama sapalav11. devirmə. altüst etmə.

parçalamaq busqaqlamaq11. burqulamaq11. ufalamaq. buşduqlamaq11. biçtikləmək. çıtıqləmək. parça qoparmaq. cuqqul curun etmək11. parça parça etmək. kəsəkləmək11. böləmək. parçalara ayırmaq. yarmalamaq11. qırmaq. süyəkləmək11 ( kəsilmiş heyvanı parçalara ayırmaq). sanlamaq.saqallamaq11. yırtmaq. talamaq11. dalamaq. yırtmaq. ısırmaq. tilitmək11. yırtmaq. tişəmək11. qırmaq. uvaqlamaq11. ufalamaq. qurttaqlamaq11. qıttaqlamaq. qırttaqlamaq. ufalamaq. paralamaq11. yırtmaq. parça parça etmək. çaçaqlamaq11. saçaqlamaq. çaştuqlamaq11. yırtmaq.

parçalanma almaşuv11. bölünmə. ayrılıq11. ixtilaf. qeçimsizlik. bölünmə. tilqəmləmək11. dilimləmək. kəsmək. carqalamaq11. yarqalamaq. qırmaq. sanlanmaq11. parçalara ayrılamaq. saqallanmaq11. yırtılmaq. tuqqullamaq11. duqqullamaq. dıqqılamaq. yırtmaq. almaşmaq11. bölünmək. yartmalamaq. çartmalamaq11. qırmaq.

parçalanmış sanlanqan11. palçalara ayrılmış.

parçalara ayırmaq kəsəkləmək11. böləmək. parçalamaq.

parçalatmaq sanlatmaq11. sapalatmaq11. altüst ettirmək.

parıldamaq cıltıramaq11. yıltıramaq.

pariy11 çoban köpəği. qurut köpəği.

parız11 əmir.

parlamaq çartlamaq11. yartlamaq. yaşnamaq. ışnamaq. yıltıramaq:

parlaq ala11. açıq.canav11. yanav. cinqil11. gözalıcı. canlı rəng.

parraq yuvaq11.Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə