Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə28/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
#56065
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   65

qarılamaq11 ölçmək.

qarılmaq11 boğazında qalmaq. səsi qısılmaq.
- tamaqı qarılmaq: səsi qısılmaq.

qarılqaç11 qırlanqıç.

qarım11 güc. quvvət.

qarımaq11 görmək. yetmək. yetişmək. kafi gəlmək.
- qaruvluqa güc qarımaz: quvvətliyə güc yetməz.

qarımlı11 güclü. quvvətli.

qarımpa obur. buqar11.

qarımpalıq yelmavuzluq11. oburluq. aşırı yeməğə düşgünlük.

qarımsız11 zayıf. çəlimsiz. gücsüz.

qarın bolmaq hamilə qalmaq.

qarın11 1. bıdır11. bıktır. büktür. göbək. aşqın11. bıqın. 2. böğür. çoxluğu, bolluğu göstəyir. qonqa11. 3. qatqu11. mə'də. qıbıt11. göbək. - qarın yalçı11: boğaz toqluğuna çalışan işçi.
- çayqarın: çayı çox sevən kimsə. çay tiryakisi.
suqarın. – toxqarın kişi. – boşqarın kişi. - aşqınım tayqandı: midən düşümüş.
- qopuzun qarnı: qopuzun körüğü.
- qarnı bilə qan salqan: obur. acgöz.
- qarın suvlu11: hamilə heyvan.

qarınca əbzə11. qumulcuq11.

qarıncalanmaq qarışqanmaq11. uyuşmaq. dona qalmaq. - butları qarışqandı: bacaqları uyuşmuş.

qarındaş qardaş.

qarınlı11 yüklü. ikicanlı. hamilə.

qarınsız11 iştahsız. az yiyən.

qarıq11 {qarıqan: pesimist. bədbin. # yarıq. yarıqan. xoşbin. optimist}. qəhbə. alğaşa. əğik məşrəb qadın.

qarıqan qarıq. pesimist. bədbin. # yarıq. yarıqan. xoşbin. optimist.

qarıqulaq11 uzun qulağ. böyük qulağ.

qarış əli11.

qarışbel11 incə bel.

qarısı yetmək11 doğruluğu yetişmək.

qarışıq almaş11. alqaş. arlı-bərli11. qararsız. oynaq. güvənilməz. bəlirsiz. mübhəm. büldürğu11. düzənsiz. çaqmaq11. birbirinə girmiş. keçələşmiş. qatış11. berəbər. tozuraqan11. dağınıq. tuma11. miliz. yığımtı. ayrı çeşitdən. qılı-mılı11. düzənsiz. yığışsız11. düzənsiz. tərtibsiz. dağınlıq. aralaş11. məxlut. yığımtı11. ayrı cinstən. düzənsiz. qayırmıq11. qatqımıq. qatışdırövüq. çətrəvil. düzənsiz. intizamsız. saqınıq11. allaq bullaq.
- daş aralaş qum: daş qarışıq qum.
- qarışıq rənglı. ala-qula11. alacalı. alacalı bulacalı.

qarışıqlıq boqutalqı11. düzənsizlik. qarqaşa. çavu. çovqa. gürültü. patırtı. qozqaluy11. həyəcan. üsyan. ayaqlanış. tüzənsizlik. düzənsizlik. tamadasızlıq. anarşı. tamadasızlıq. anarşi. düzənsizlik. qılı-mılılıq11. düzənsizlik.

qarışmaq aralaşmaq11. aralaşmaq11. tozuramaq11. dağılmaq. qozqalmaq11. həyəcanlanmaq. uyarılmaq. çalışmaq11. dəğişmək. dolaşmaq.

qarışqanmaq11 1. qarıncalanmaq. uyuşmaq. dona qalmaq. 2. qarşı qoymaq. dirənmək. 3. sıxıca tutunmaq. yapışmaq. üzərinə qapanmaq.
- alqın anqa qarışqan tutuvçu yoxdu: hələ ona qarşı qoyan gürəşçi yoq.
- butları qarışqandı: bacaqları uyuşmuş.
- guduçu qorqqandan qarışdı: hırsız qorxusundan dona qaldı.

qarıştırmaq çançaqlamaq11. didikləmək. dəlik deşik etmək. alqasatmaq11. dəğiştirmək. çuçqulamaq11: çuçqumaq11. tilitmək11. fallara, liflərə ayırmaq. qozqamaq11. təhrik etmək. həyəcana gətirmək. ayaqlandırmaq. tozuratmaq11. dağıtmaq. bulqamaq11. çaqmaq11. çalqalamaq.

qarlaq11 nərə.
- qarlaqqa: nərəyə.
- qaralqda: nərədə.
- qarlaqdan: nərədən.

qarlav11 mala. pulluğun çamurlarını təmizləmə aracı.

qarlı karlı. qıllı11. tüşümlü11. qazanclı.

qarma11 1. olta. qullab. - qarma çıbıq: olta qamışı. 2. qoşulma11. qarmaqarışıq.
- qarma
qarışıq: qatış qutuş11. darma dağınıq.
- qarma qarşıqlıq: bulqama11. vıcıq vıcıq.

qarmalmaq11 sönmək.

qarmamaq11 incələmək. tətqiq etmək. qarmatmaq11. söndürmək.

qarmaqarışıq halahosta11. düzənsiz. qoşulma11. qarma. hapa-sapa11.

qarmasar tunaqı11. donaqı. tumaqı. somurtqan.

qarmatmaq11 söndürmək.

qarmavul etmək11 qarıştırmaq.

qarmpa çox yiyən. bappuçu11. obur. iştahlı.

qarnaş qarındaş. qardaş.
- ana qarnaş: dayı.
- ata qarnaş: əmi. amca.
- ata qarnaş: əmi. amca.
- tuvqan qarnaş: öz, doğma qardaş.

qarqa
- aman qarqa: siyah qarqa.
- dəli qarqa: alaca qarqa.
- qarqa qabar əti bolmaqan: çox zayıf. cılız. sısqa.

qarqanmış baytamal11. baxtsız. talehsiz. xor görülən. lə’nətli.

qarqaşa boqutalqı11. düzənsizlik. qarışıqlıq. canıvul11. talaş. panik. tavuş-tüküş11. gürültü.

qarqına11 zevq. anlayış.
- qara qarqına bolmaq: anlama yətəğini itirmək.

qars11 1. əl çırpma səsi. alqış. 2. qahqaha. - qars edmək: qahqaha amaq.
- qars etib gül: qahqaha ataraq gülmək.
- qars qalaq: qafqas müziğinə tempo tutmaq üçün yapılmış düz taxda parçası.
- qars urmaq: qars qaqmaq: tempo tutmaq. əl vurmaq.
- qarsqa yığılmaq: anlaşmaq. uyuşmaq.
- qarsına təpsəmə: sözünə uymamaq. söyləniləni yapmamaq.

qarşçı11 muxalif. aləyhində. zidd.
- qarşçı bolmaq: aləyhində olmaq.

qarşçılanmaq11 qarşı gəlmək. muxalif olmaq.

qarşı tuvra11. doğru. yaxın.
- qarşı yuvuq: yaxın qohum.
- qarşı gəlmək: qacavlanmaq11.
- qarşı gəlmək: qarşçılanmaq11. muhalıf olmaq.
- qarşı qoymaq: bıqsınmaq. tıqsımaq11. sızlanmaq. halından şikayət etmək. inkar etmək. yarlamaq11. qıysıqına tartmaq11. e’tiraz etmək.
- qarşısına geçib baxmaq: qarşıdan baxmaq: türsləmək11.
- qarşı yovuq: yaxın qohum.
- qarşı qoymaq: qaruvlaşmaq11. dirənmək. iqtırtmaq11. püsgürtmək.
- qarşı gəlmək: qacav bolmaq. muxalif olmaq.

qarşılaşmaq tübəşmək11. rastlaşmaq.
- yolda qarşılaşıb qonuşmaq: qoşbaş olmaq11. qoşbaşlanmaq.

qarşılaştırma tənqləşdirüv11: muqayisə.

qarşılaştırmaq tənqişmək11. dəkişmək. bir saymaq. bir tutmaq. muqayisə etmək. tənqləşdir11. dəkləşdirmək. bir tutmaq. qıyaslamaq.

qarşılıq11 cəvab.
- qarşılıq vermək: cəvablaşmaq11.

qarşıt e'tiraz.

qart qoca. yaşlı. - qart ata: dədə. böyük ata. - qart ana: nənə. böyük nənə. - tüngüc qart11: soyun ən yaşlısı. sülalənin ən yaşlı kişisi.

qarta11 at bağırsağı.

qartaymaq yaşlanmaq.

qartcıqa atmaca. aladoğan.

qartıq11 1. şiş. 2. həcəmət.
- qartıq almaq: şişə çəkmək. həcəmət.

qartma11 qatma.kiriş11. dartma. tartma11. tartma11. dartma. kiriş. tartma11. kiriş.

qartmaq qatmaq11. qaramaq. gözünü tikmək. gözünü ayrımadan baxmaq.
- kirtimi aytadı deb, betinə qatdı: doğru mu söylür diyə üzünə gözlərini tikti.

qartoş11 qartof.
- qardoş qıçın: yağda pişirilən yeralmalı börək.
- qartoş qazmaq: yeralma toplamaq.
- qartoş salmaq: yeralma əkmək.
- qartoş uvqan: yeralma ovağı.

qartquna11 çox ağıllı, uslu.

qarttamaq11 çox ağıllı. uslu.

qarttaqay11 çox ağıllı. uslu.

qaruv11 quvvət. güc.

qaruvlamaq11 bəkləmək. sonucunu görmək.
- işni birbiriqizqə qaruvlamay etiqiz: işi birbirinizi bəkləmədən yapın.

qaruvlaşmaq11 qarşı qoymaq. dirənmək.
- kəsingdən ulluqa qaruvlaşma: kəndindən böyüğe qarşı qoyma.

qaş 1. qarç.taraq. daraq. dərək. dilim. parça. 2. yəhərin önündə arxasındaki çıxıntılar.
- qaşına salmaq: yarışta yenmək. alt etmək.
- qaş tüqmək: qaş baş tüqmək: qaş çatmaq. qızdığını bəlli etmək.
- qaş çatmaq: bostulanmaq11. küsükmək. üz asmaq. gücənmək. somurtmaq.
- qaşı başı yarımaq: sevinmək.
- qaş salama deb göz çıxar: iyilik edəyim dərkən kötülük etmək. qaş yapayım dərkən göz çıxarmaq.

qas kas. çapaq ət: masıl. çapaq11. şavqüt11. çavqut. mahiçə.

qasa - sapsız kasa: qoppan11.

qasabçı11 qasab.

qaşağı qırqıç11. rəndə.

qaşanmaq11 keyifsizləşmək. rahatsız olmaq.

qaşbağ11 sundurma. önü açıq, üzəri qapalı qorunmaq.

qaşgən11 sərsəri. salsar. avara. hırpanı.

qasığ yara qabuğu. qotur11.

qaşığ yontulmuş parça. qalaq11.
- qaşığ börək: bir tür mantı.

qasılmaq qoqqalanmaq11. şişinmək. süzülmək.

qaşındırmaq gicitmək11.

qaşınmaq gicimək11.

qaşıntı gicüv11. uyuz.

qasıntı qaltaq11. qaltaqbaş11. kibirli. qobuz11. qozap. qopuz. kibirli.

qaşıq- çəngəl - aşpazxanada qaşığların qonulduğu yer: qılqın11

qasırqa qurqan yel11. xortum.

qasıx cammız11. yammız. yamız11

qaşlavuş11 saç boyası.

qaslı qanqıc11. yorulmaq bilməyən

qasmaq sarı meyvələri olan bir bitgi.
- qasmaq bolmaq: kirəçlənmək. kirəç tutmaq.
- çıqana qasmaq: sarı yemişli bir bitgi.

qasmaqsaç saçları darmadağınıq.

qasmıq11 1. qurum. yanıq. 2. yara bərə. 3. qazmaq. qazan daşı. kirəç.

qaşpaq 1. axır. 2. sundurma. hanqar. çardaq.

qaspar qaraçayda əsgi bir at soyunun adı.

qasqa ağustos böcəği. çayır çəgirgəsi.

qaşqa saçlarını ön bölümü tökülmüş olan. heyvanların alnındaki ağ ləkə.
- qaşqa eçqi: dağ geçisi.
- qaşqa bolmaq: saçları tökülmək. kəlləşmək.

qaşqabağlı qaştük11. somurtqan. uvbet11. yüzündə kötü ifadə olan.

qaşqalanmaq11 qaşqarmaq11. kəlləşmək.

qasqalta11 çəkirgə.

qaşqarmaq11 qaşqalanmaq11. kəlləşmək.

qasqıl11 sivrisinək.

qaşqu11 qazanın dibinə çokən çökəlti.

qaştük11 qaşqabağlı. somurtqan.

qat 1. qişr. tabın11. təbəqə. sinif. qabat. qatlam11. təbəqə. taqı11. basamaq. qədəmə. çıxıntı. 2. yan.
- dört qatlı: tört qabat11.
- qat qat: uzaq11. çox daxi

qatağac11 qara ağac.

qatala11 azqın11. qudurmuş. qudurmuş. azqın.

qatanqı11 1. zayıf. quru. ətsiz. - qatanqı bolmaq: yorulmaq. zayıflamaq. bitginləşmək. 2. yorulmaq bilməyən. güclü. sağlam.

qatapa11 qətifə.
- tuma qatapa: basma qətifə.
- qatapanı tügü qetsə da tübü qalır: qətifənin tükü qıtsə də altı qalır.

qatavuz11 söz dinləməz. haylaz. üsyankar. tikbaş. kəlləşəq.

qatça11 bax > qatçay.

qatçay11 yosma. cillveli qız.

qatçaylanmaq11 cilvələnmək. qırıtmaq. kəndini bəğəndirməyə çalışmaq.
- qıznı qatçaylanqanın uşatmadı: qızın cilvələnməsi xoşuna getmədi.

qatdır11 1. bodur. sağlam. yapılı. güclü. 2. qabadayı. gobud. gülhanbəyi.

qatdırmaq11 1. döndürmək. - urçuqnu qatdırmaq: kirman çevirmək. - touqları qat. 2. gözlərini tikip baxmaq. 3. öldürmək. - acdan qatdırmaq: aclıqtan öldürmək. 4. sərtləştirmək. suvarmaq. su vermək. qurçatmaq. 5. dayanıqlı duruma gətirmək. dayanmaq. dözmək. - bel qardırmaq: dayanıqlılıq göstərmək. dayanmaq. - qurçunu qatdırmaq: çəliğə su vermək.

qatı bəqivlü11. sağlam. qabırcaq11. sərt. dayanıqlı. - qatı qutu11: sağlamca.
- qatı ürəkli: qamçi. qaddar. mərhəmətsiz.
- qatı ürəkli: geçimsiz.

qatıb qalmaq11 tikilib baxmaq. gözlərini tikmək.

qatılamaq11 hızlandırmaq. əcələ ettirmək.

qatılaşma ertləşmə. qabırcaqlanma11.

qatılmaq qoşulmaq11. əklənmək.

qatılmaq11 1. saldırmaq. 2. toxunmaq. dəğmək.

qatım11 tarlalara suyun əşit getməsi üçün yapılan, suyu bölməyə yarayan arac.

qatın qadın.
- qatın almaq: evlənmək.
- qatınqa almaq: əş olaraq almaq.

qatınsız subay ərkək.

qatıq11 yemək.

qatış qutuş11 qarma qarışıq. darma dağınıq.

qatış11 qarışıq. berəbər.
- oda biznəm qatış baradı: oda bizimlə bərabər gedir.

qatışdırmaq11 qarıştırmaq. dağıtmaq.

qatışdırövüq qarışıq. çətrəvil. düzənsiz. intizamsız. dərbədər.

qatışıq araş11. melez.

qatışmaq11 qarışmaq.
- qatış qura: qarmaqarışıq.

qatıv11 kölə. qul. bağlı. sərbəst olmayan.

qatıvuç11 bostan.

qatlam11 qat. təbəqə.

qatlama11 ölü evində verilən bir tür qatmar. yağda qızartılan bir tür börək.
- bizni da ölür atabız. biz da aşar bız qatlama: bizim də babamız ölür. biz də qatmər yeriz.

qatlamaq bükəmək.

qatlanmaq büklənmək11.

qatlanqan 1. bükülmüş. bükülü. 2. qatmərli.

qatlaş11 əğik düzük yer.

qatma qartma. tartma11. dartma. kiriş.

qatmaq11 qayıtmaq. dönmək. sərtləşmək. bayatmaq. yerində mıxlanmaq. mıxlanmış kimi durmaq. qoşmaq11. əkləmək. ölmək. bəbəğin xəsdəlanıb ölməsi.
- sın qatmaq: daş kəsilmək. dimtik durmaq. qıpırdamadan durmaq. daş kəsilmək.
- qoynuqca qatmaq: topaç kimi dönmək.

qatmaqan11 yumuşaq.

qatmərli qatlanqan.

qaton11 pulluq.

qatqan11 bayat. qurumuş.

qatqı qoşum11.

qatqıq qayırmıq11. qatqımıq. qalın qafalı. beyinsiz.

qatqu11 qarın. mə'də.

qatran qadıran11. inad. dirənən.

qatranmaq qadırlanmaq11. inad etmək. dirənmək.

qattırmaq qoşdurmaq11. əklətmək.

qatuv11 acı. kədər. tasa. qayqı.

qava11 ilkyaz ya da sonyazda yelli havada yağmurla qarışıq yağan qar.

qaval11 av tüfəği.
- qara qaval: ağızdan dolma tüfək.

qavaq - qavaq ağacı: busaq11.

qavaş savaş.. ılqarış. çəkiş bəkiş.

qavdan11 qışın heyvanların otlatıldığı otlaq. quru otların olduğu yerlər.
- qavadan qoş: heyvanların qışın barındığı yer.

qavdaş11 heyvan yemliği.

qavnarcüq qarıncanın tabu ismi.

qavqa sarmaşüv11. yavqa. çavqa. savaş. sarmaş11. savaş. mücadilə. maharibə. dövüş. əziyət. zülüm. mücadilə. qayğı. təlaş. salışuv11. pozuşma. atışma.
- qavqa etmək: salışmaq11. araları açılmaq, pozuşmaq. ağız qavqası etmək. boğaz boğaza gəlmək. sarmaşmaq11. mücadilə etmək. dövüşmək. savaşmaq. vuruşmaq. talaşmaq11. dalaşmaq. çəkişmək. təmləşmək11. dəmləşmək. aralarını açmaq. çəkişmək. mücadilə etmək.
- qavqa etmək: tayaqlaşmaq. dövüşmək.

qavqaçı böqək11. tayağlı11. yamançı11.

qavqalaq11 təmbəl. avara.
- qavqalaq edmək: çalışmadan gününü geçirmək. aylağlıq etmək. avara dolaşmaq. haylazlıq etmək.

qavqalaşmaq culquşmaq11. yulquşmaq. küfürləşmək.

qav-quv - kaf kuf: it havlaması. - kaf kuf bolmaq11: çil yavrusu kimi dağılmaq. - kaf kuf edmək. çil yavrusu kimi dağılmaq.

qavra11 qurumuş bitgi sapı. anız.

qavrabut incə bacaqlı. sırıqqıç. çöptən bacaq.

qavrama gücü anqı11. zəka. zehin. qavrayış. ağıl.

qavramaq anlamaq. anqarılmaq11. idrak etmək.

qavraq11 yünlü qumaş.

qavratmaq gəvrətmək.azarlamaq. paylamaq.

qavrayan çabuq qavrayan. anqılı11. anlayışlı. uslu. bilincli. şuurlu.

qavrayış anqı11. anqılam11. anlam. anlayış. zəka. zehin. ağıl. qavrama gücü.

qavrılmaq qapırcaqlanmaq. qabırçaqlanmaq11. yanmaq. kömürləşmək.

qavrulmuş quvut11. qovut.

qavşalmaq11 gəvşəlmək.1. yorqunlaşmaq. bitginmək. 2. ölmək. yox olmaq.

qavşatmaq11 gəbərtəmək. gəvşətmək. öldürmək. yox etmək.

qavşatqan11 gəvşətən. gəbərtən. 1. öldürücü. 2. zərərlı.

qavuf kavuf11. əksiklik. nüqsan. qusur. pürüz. özür.

qavuflu kavuflu11. əksik. örüzlü. qusurlu.

qavuq11 qışın günəşli günlərdə havada uçuşan qar dənəcikləri

qavurma quvurma11. quvurdaq11.

qavurmaq anlamaq. tüşünmək11. tişləmək11. qızartmaq.

qavursun11 quru.

qavuşmaq uğramaq. tübəmək11.

qavuz11 balı tutan mum. balmumu. pətək.
- qavuz bal: pətək balı.

qay11 1. hər. qayarı11. qayar. 2. sürək avı.

qaya11 ağız. 2. qaya. - qaya tavuş: yanqı. eko.
- qayanın ən sivri yeri: azav11. - yüksək, sarp qaya: qıqqala11. - sarp qayalıq: çınqıl11. uçurum. - sarp qaya: cuq11. 3. yabanı. vəhşi. - qaya sarsmaq: yabanı sarımsaq.

qayaq sərəcə11. qızaq.

qayar qayarı11. qay.hər.

qayarı11 qayar. qay. hər.
- qayarı yaravsuz zatnı alıb aylanasa: hər gərəksiz nərsəni alırsın.

qayarı11 səfeh. salsar. sərsəri.
- qayarı yığımdıq: sərsəri topluluğu.

qaycaq abınçaq. dəvamlı ayaqı taxılan. sürçən.

qayda nərədə.
- onun üyü qaydadı?: onun evi nərde?.

qayda11 hərdən. gahdan. bə’zən.
- tavsoltan qayda yırlay, qayda sızqıra qoy gütədi: tavsoltan hərdən şarkı söyləyərək, hərdən ıslıq çalaraq qoyun güdür.

qaydam11 bilməm. sanmam. əcəba.
- qaydam aqqa sav: yox yahu. inanmam.

qaydırmaq tayqaqlatmaq11. tayqalatmaq11. taydırmaq11.uçurmaq.

qayğı iş. avara11. qısqınıq11. təlaş. ürkü. quvurt11. təlaş. talas. saqışlanmaqlıq11. quşqu. talaş. təlaş. qorxu. qorxunc11. sıxıntı. carsuv. yarsuv. zorluq. dehşət. qovqun11. yanuvul. canuvul11.

Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə