Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə36/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65

- kötü ürəkli: ayqır11. hırçın. qırçın. öfgəli.
- kötü davranmaq: qaqırmaq. yaxırmaq. sövmək. güstaxlıq yapmaq.
- kötü niyyətli: qarabavur11. kinli. qərəzkar.
- kötülənmək: bicilənmək11. dəğərsizləmək.

qötü qıyan. qıyanlı. zərərlı. zərər. ziyan. şər. zaravat11. yazıq. fana.

qötüğü töngəq11. gövdə. bədən.

qötüləmə kötüləmə. aytuvtös11. ilənc. lə'nət. qarqış. iftira. söğüm11. qarasürmə. bədiş-söqüş11. yermə.

qötüləmək kötüləmək. yamanlamaq11. yermək. pisləmək.

qötülənmək şarayıblamaq11. çarayıblamaq. ləkələmək. aşağılamaq.

qötüləşmək osallanmaq11. dəğərsizləşmək.

qötüləştirmək osallaşmaq11. dəğərini düşürmək. işə yaramaz duruma gətirmək.

qötüləştirmək osallatmaq11. dəğərini düşürütmək.

qötüləyən kötüləyən. pisləyən. bədişçi11. yerən.

qötüləyici yamanlavçu11:

qötülük artıqlıq11. yamanlığ. fənalıq. yamanlıq11. şər. yazavtılıq. fənalıq. yoxsulluq. məhrumiyət. bədbəxlığ.

qötün - götün görünümlü: yaraşuvsuz11.

qotur quttur11. 1. çox kötü. alşaq. bərbat. rəzil. 2. kotur. qottur11. ağır. qantal. şişman.

qotur11 uyuz. yara qabuğu. qasığ.
- iki qotur atda birbirin qaşiyədi: iki uyuz at da birbirini qaşıyordu.
- daş qotur: yosun.

qoturbaş11 tək başına qalan. yalnız qalan.

qötürəm götürəm. (bax > yataqay). gücsüz. halsız. dərmansız. götürəm. ərincək. ağır qanlı. işə yaramaz.

qötürgüc11 dəstək. payanda.

qötürmək götürmək. göndərmək. eltəmək11. iltəmək. yıltəmək. alıb aylan. daşımaq. yetiştirmək. eltəmək11. iltəmək. qaldırmaq. - çəkip götürmək: sürqəmək11. sürükləmək.

qötürməy götürməy.qaldırmay11. qoymadan. hamsını. birini belə bıraqmadan. dibdən.

qötürtquc göltürgüc11. dəstək. yardım. himayə.

qötürüm götürüm. saqat. sansız11. töngəq11. mə’lul. saqat. saqat. beçəl11. biçəl.

qov tamızıq11. çıra. tutaş. yonqa kimi otu tutuşturmaya yarayan nəsnələr.

qova quba11. açıq sarı. sarıya yaxın rəng.

qovalamaq sürmək11. təqib etmək

qovan - arı kovanı: batman11. pətək.

qovan kovan. batman11. - bal batman: bal kovanı. pətək.

qovarılmq kovarılmq. kuvərilmək11. solmaq.

qovca şaka.

qövdə gövdə.tömmək11. san11. şan. vücud. bədən. yarq. bədən. - kişinni yarqı: insan orqanizması. böqsüm11. böqsün11. gövdə.
- al böqsün: gövdənin ön bölümü.
- art böqsün: gövdənin arxa bölümü.

qövdə töngəq11. kötüğü. bədən.

qövduş çömüş11. ağactan oyulmuş su qabı.

qovduş11 heyvan yemliği.

qovl yumuş11. söz.

qovlak kovlak. cavlaq. yavlaq.

qovlamaq kovlamaq. kəpəyini almaq. çaqaslamaq11.

qovlatmaq sürdürmək11. təqib ettirmək.

qovmaq qoruvlamaq11. taydırmaq11. dəfətmək. qıstamaq11. sürmək.

qovqun9 1. xəbər. 2. söylənti. şayiə'. 3. alarm. 4. talaş. qayğı. 5. təqib. qovalama.
- quvqun bolmaq: izləmək. arxasından sürmək. tə'qib etmək
- quvqun edmək: alarm vermək. xəbər vermək. ulaq vermək, göndərmək.
- quvqunqa barmaq: tə’qibə getmək.

qovqunçu11 xəbərçi. çapar. ulaq.

qovqunlamaq11 1. xəbər vermək. alarm vermək. 2. talaşlanmaq.

qovqunlu11 təlaşlı. qayğılı.

qövşə kövşə. köşə. büyüş11. büküş.

qövşəli kövşəli. qövşəli. köşəli. büyüşlü. büküşli.

qovslu qovuslu. qıyılqan11. oval.

qovulmaq11 iləri atılmaq. hızla getmək.

qovulmuş govulmuş. quvuraq11. qurumuş. boşalmış. çox qurumuş. çox zayıf.

qovuq11 saman.
- quvuq mınçaq: kehribar təsbeh.

qovuq11 torbası (sidik). məsana.

qovur govur. quvur11. gor. oyuq. çuxur. boşluq.

qovurmaq11 qavurmaq.

qovuş quvuş11. izləmə. tə'qib.

qovuslu qaytı11. kaman.

qovuslu qovslu. qıyılqan11. oval.

qovut quvut11. qavrulmuş.

qoxulu - qoxulu bitgi: qoqqa qans11. çiçək.

qoxutmaq tınçıtmaq11. çürütmək. pozmaq.

qöy ağac11 gürgən.

qöy - göy anası goylusan11: göy tanrıcası.

qoy qoyun.
- qoy çıpçıq11: kəstana qarqası.
- qoy izi11: samanyolu.
- qoy yılan: bax > biləv yılan.
- işək qoy: bir yaşındaki qoyun.
- qoy avuzundan çöb üzməğən: uysal. həlim səlim. yumuşaq xuylu. sakin.
- qoy yal: çoban ücrəti.
- qoy yol: samanyolu.
- qoy odalqa sınqınca11: səfa sürmək. keyifli bir yaşam sürmək.
- qoyla bıttım etgəncə11: bir yerə doluşmaq. tıqlım tıqlım olmaq.
- qra qoy: merinus qoyun.
- şpan qoy: merinus qoyun.

qoy xuy. olqu. olq.

qöy11 1. gökyüzü.
- başı göyqə yetmək
: çox sevinmək.
- ala göy: açıq göy.
- göy yaşnaqan: yıldırım. şişmək.
- göy yaşnaydı: şişmək çaqır.
- göy kükürəgən: göy gürültüsü.
- göydə çıpçıq ozdurmaqan: azqın it. yırtıcı it.
- göydən yulduz sərməğən: gözüpək. cəsur. qorxusuz. yiğit.
- göydən qösəv sərməğən
: qorxusuz. cəsur. güzüpək.
- göydən daş tüşsə yerə tüşməz: iğnə atsan yerə düşməyəcək qədər qalabalıq.
- göydən tüşgəncə: birdənbirə. anidən. nərədən gəldiğini anlamadan.
- yarıq göy: açıq göy.
- qaraldım göy: qoyu göy.
- göy quduru: nouut. bezəlye.
2. köy. avul11. ağul.

qoyan11 tavşan.
- ağac qoyan: səncab.
- yer qoyan: tarla siçanı.
- qoyan avruv: sara xəsdəliği.
- qoyan bolmaq: çox sərxoş olmaq.
- qoyan soqancaq edmək: biraz dinlənmək. soluqlanmaq.
- qoyannı quyruquca: çox qısa.
- üy qoyan: ada tavşanı.

qoyanyürək qorxaq. ödlək. ürkək.

qoyçu11 çoban.

qoydurmaq saldırmaq11. yerləştirmək.

qöyləşmək köyləşmək. qabaqlanmaq11. yerləşmək. avlanmaq. ağıllanmaq.

qöylü köylü. qabaqçı11. otraq.

qoylusan11 qaraçay mitolojisində göy tanrıcası.

qoyma qonma. yonma. qacı11. məsnovi. sünni. yapay. məsnovi. - qaci dariy: suni ipək.

qoymadan qaldırmay11. hamsını. birini belə bıraqmadan. dibdən. götürməy.

qoymaq quymaq11. tökmək. yerişdirmək. yeləştirmək. salmaq11. bıraqmaq. tərk etmək. - əl qoymaq: cumlamaq11. yumlamaq.

qöynək göynək.yançuv11. sızı. bətunə.

qoynuh11 topaç.
- qoynuq burmaq: topaç çevirmək.
- qoynuq aylandırmaq: topaç çevirmək.

qoyqum11 qalın saplı, yüksək boylu bir tür bitgi. əğrəli otu.

qöyquşağı qostav11.

qöyquşağı yanqılıc11.

qoyra11 devanası. sırıq kimi uzun boylu.

qöysül11 qöysüldüm11. göyümtraq. göyümsi. göyümsi.

qöysüldüm göysüldüm11. qöysül11. qöysüldüm11. göyümtraq. göyümsi. göyümsi.

qöytün11 göytən doğru. havadan.
- göytün çabuv: hava saldırısı.

qoyu qalın11.- qoyu rəngli: qaravuz11. əsmər.

qoyulmaq quyulmaq11. tökülmək.

qöyümsi göysül11. göyümsi. göysül11. qöysüldüm11. göyümtraq.

qöyümtraq göyümtraq. göysül11. qöysüldüm11. göyümsi. göyümsi.

qoyun11 1. qıvrıq. içbükəy. yuvarlaq. 2. qoyun. sinə. göğüs.
- qurutulmuş qoyun quyruğu: ırqay11.
- yedi yaşında qoyun: bavqa qirməz11.
- buynuzları geriyə doğru bükülmüş qoyun: baqsar11.
- buynuzsuz qoyun: tumaq11.
- üç yaşında dört yaşına qədər olan qoyun: uzada11.

qöz 1. çaqır11. gözbəbəği üzərindəki ləkə. 2. köz. kösəv11.
- közləri çevirmək: kösəvləni ışır.
- göz atlamaq: gözətləmək. sınçılamaq11. baxıcılıq edmək. - gözü saqat: qılavqöz11.
- gözə çarpan: diqqəti çəkən. tanıqıvlu11.
- iki qözün buqdurmaq: utanmaq.
- gözləri tikilmək: diqqətlə baxmaq. aralmaq11.
- qızarmış gözlü: cıtçaqöz11. çaqmaq çaqmaq gözlü.
- sulugöz: yılavuq11. yığlavuq. ağlağan.
- yeni göz açmış: ingən. engən. körpə. görpə.
- göz daşı: gördəvük11.
- gözə görünməyən: qaravsuz11.
- patlaq gözlü: çıltırqöz.
- qözü qıymaq11: bir işi yapmaq üçün kəndinə güvənmək.
- acgöz: toyumsuz11.
- gözütoq. toyumlu11.
- göz boyama: tobalaq11. aldatmaca.
- göz önündə tutulmaq: daxil olmaq. sayılmaq. sanalmaq11. e’tibara alınmaq.
- sulu gözlü: suvqöz11.
- qöz açmaq: əğlənmək. oyalanmaq.
- göz açuv: əğləncə.
- göz açuv: əğləncə.
- acgöz: cırtqıç11. yırtqıç11.
- ala qöz: açıq rəng göz.
- alaqöz11: açıq rəng gözlü.
- gözdən qeçirmə: avlav11. tətqiq.
- gözə gəlmək: ayaqsımaq11. nəzər dəğmək.
- gözlərin yandırmaq: gözlərini iri iri açmaq.
-
yandıra qöz: patlaq gözlü.
- gözlərini tikip baxmaq: aralışmaq11.
- qısıqqöz11: qıyıqgöz. çəkik gözlü. yumuq gözlü.
- süzülgən gözlə11: bayqın, məxmur baxışlar.
- göz avana edmək: uğraşmaq. didinib çalışmaq.
- göz avruv bolmaq: sevimsiz görünmək.
- göz bağlamaq: saxlamaq. gizləmək.
- göz baylanmaq: qaranlıq olmaq.
- göz baylanqan gözüv: axşam qaranlığı.
- göz bolmaq: nəzər dəğmək.
- göz cabqıç: (ç <> y ) göz yapqıç: at gözlüğü.
- göz yetdirmək: göz atmaq. incələmək.
- göz qabaq: göz qapağı.
- göz qaqmaq: göz qırpmaq.
- göz qaqqınçı: göz açıb qapayıncaya qədər.
- göz qaram: dünya görüşü.
- göz qarnaqı etib: nə olursa olsun diyərək.
- göz qaş berməmək: məmnun qalmamaq. yüz verməmək. xoşnud olmamaq.
- göz qulaq bolmaq: ilgilənmək. göz qulaq olmaq.
- göz qısmaq: şəkərləmə yapmaq. uyuqlamaq.
- göz saxlab: gizlicə. sezdirmədən.
- göz tiymək: nəzər dəğmək.
- göz tuvrada: göz önündə.
- gözdən boşamaq: gözləri pozulmaq.
- gözdən qarmalmaq: gözləri rahatsızlanmaq. gözləri pozulmaq.
- gözdən gözqə: qarşılıqlı. yüzyüzə.
- gözdən toqtamaq: gözləri pozulmaq. gözləri rahatsız olmaq.
- gözqə ilinmək: gözə çarpmaq.
- gözqə qum urmaq: aldatmaq. dolandırmaq.
- gözləri çıraq barmaq: gözünü tikmək. diqqətli baxmaq.
- gözləri qanadan tolmaq: çox sıxıntı çəkmək.
- gözləri tot bolmaq: ağlamaqtan gözləri pozulmaq. kor olmaq.
- gözlərinə qan çapmaq: çox qızmaq.
- göznü qarası: göz bəbəği.
- göznü uçqara yetdirmək: üstüngörü baxmaq.
- gözü cana turqanlay: hələ sağ ikən. sağlığında. yaşamta.
- gözü yanmaqan: təmbəl. üşəngənc. bəcəriksiz.
- gözü çıraq barmaq: gözünü tikip baxmaq.
- gözü qaramaq: imrənmək. özənmək. arzulamaq. istəmək.
- gözü-qaşı teşilmək: xoşnud olmaq. iyi qarşılanmaq.
- gözün göy edmək: çox dövmək. iyicə pataqlamaq.
- gözündən görmək: xatirə olaraq görmək.
- gözünə qöqdən curun görünmə11: üzüntü, kədərdən heçbir şey umurunda olmamaq.

qoz11 cəviz.
- qoz börk11: yeni doğan bəbək üçün düzənlənən şöləndən oynanan bir oyun.
- qoz tiş11: süt dişi.
- qoz tərəq: cəviz ağacı.
- qoz qabqa yığmaq: düzənə soxmaq. kontrol altına almaq. göz açtırmamaq.

qoza - ipək böcəği qozası: qıppa11.

qozaba11 çabuq. tələsik. əcələ.
- qozaba bolmaq: qozaba edmək: qozabaqa qalmaq: əcələci olmaq. əcələ etmək.
- qozabaqa aldırmaq: təlaşlandırmaq. talaslandırmq. təlaşa düşürmək.

qozabalanmaq11 talaslanmaq. talaşlanmaq. hızlanmaq. əcələ etmək.

qozabalatmaq11 talaslandırmaq. talaşlandırmaq. tələsdirmək. hızlandırmaq.

qozabalı11 talaşlı. talaslı. tələsli. tələsik. qayğılı.

qozalaq kişiv11.

qözalıcı gözalıcı.cinqil11. parlaq. canlı rəng.

qözaltı gözaltı. qabqa. ixtiyar. - qabqa yığmaq11: dənətim altın tutmaq. gözaltına almaq.

qozap qobuz11. qopuz. qasıntlı. kibirli.

qözbağ11 ovsun. büyü. sehir.

qözbav11 1. sehir. aldatmaca. 2. hipnoz. 3. şaşırtıcı hünər. hoqqabazlıq. 4. saxta. riyakar. 5. büyüləyici.
- qözbav yaşav: rahət. sıxıntısız. keyifli.

qözbav11 hoqqabazlıq.

qözbavçu11 sehirbaz.

qözbavlamaq11 dalqavuqluq yapmaq.

qözbavlu11 1. büyülü. sehirli. 2. bəcərikli. açıqgöz. 3. cilvəli. yosma.
- qözbavlu kişi: açıqgöz kişi.
- qözbavlu əfendi: üfürükçü xoca.
- qözbavlu qız: cilvəli. yosma qız.

qözbaylanqı11 gecə.

qözçü gözçü. 1. tınqıçı11. casus. 2. saqlayul11. saxlavul. bəkçi. qaravul11. mühafiz.

qözçü qalavur11. gözətləyici. qaraqol.

qözdağı gözdağı. təhdit. canavm11. - qözdağı vermək: dəmirçiləmək11. təhdit edici hərəkəttə bulunmaq. vuracaq kimi yapmaq. təhdit edmək. yanavmaq11. yanıqan edmək. qorxurtmaq.

qözdaşı kəbdirəvüz. sülfat.

qözdən itmək çartlamaq11. yartlamaq.

qözdərçi11 baxııcı. falcı.

qözdərilmək 1. təmizlənmək. saf duruma gəlmək. 2. oyanmaq. uyanmaq.. uyandırılmaq.

qözdərmək11 doğurmaq.

qözə çarpan tanılqan11. görülən. aşikar.

qözə gözə. qurufasulyə, nohut loba bənzər dənələr.

qözəl aybat11. aytək11. qöstərişli. sağlam. gəlbet. yaxışıqlı. alımlı. subay11. süydümlü11. sevimli. toyun11. doyun. uşaqıvlu11. kibar. xoş. yaraqan11. yaraq11. yaraqan. iyi. netəli. qöstərişli. zərif. cazibəli. arın. arun. aruv. çıraylı11. yaxışıqlı. omaq11. umaq. göstərişli. yaxışıqlı. şik. cumoru11. yumoru. iyi. münasib. asuvlu11. əlverişli. iyi. uyqun. - ən gözəl: çıng aruv. - gözəl bulmaq: aruvsunmaq11.

qözəl çox gözəl. şam11. şahana. maçal11. baçal. bayçal. baysal. iyi. xoş. daha iyi.

qözəlləşmək aybatlanmaq11. süslənmək. sımarlanmaq11. sığmarlanmaq. süslənmək.

qözəlləştirmək omaqlandırmaq11. umaqlandırmaq. süslənmək. aybatlatmaq11. süsləmək. donatmaq.

qözəllik gözəllik. qoqqalıq11. şiklik. zərifliq. süslülük. subaylıq. zərafət. cazibə.

qözənəq11 seyrək örülən çit.

qözət gözət11. dövr. devriyə.

qözətçi11 çoban.

qözətləmək diqqətlə baxmaq. sınamaq11.

qözətləmək uvlandırmaq11. yaxalamaq.

qözətləyici qalavur11. gözçü. qaraqol.

qozğalış qopuvul11. üsyan. başqaldırma.

qözgörgən11 üfüq.

qozlamaq11 doğurmaq. yumurtlamaq.

qozlavsuz11 qısır.

qozlay 1. doğum. 2. fayız.
- qozlav açqa: fayizə verilmiş para.
- qozlav avruv: doğum sancısı.

qözlə artalda11. sağın. - artal da barma alayaqa. sağın gedmə oraya.

qözlək gözlək. nazik. muğayatlı. ayamlı.

qözləmək qaruvlamaq11. bəkləmək.

qözləv11 pinar. qaynaq.

qözlü11 baxışlarıyla nəzər dəğdirən.

qözlük gözlük. görüş. ərməğan. görümdüq11.

qozqalmaq11 həyəcanlanmaq. qarışmaq. uyarılmaq.

qozqaluy11 qarışıqlıq. həyəcan. üsyan. ayaqlanış.

qozqamaq11 təhrik etmək. həyəcana gətirmək. qarıştırmaq. ayaqlandırmaq.

qözqaş bermək yüz vermək.
- yaşnı aşırı beq yaratmaqanında anqa qözqaş berməy qını söləşdi: dəliqanlıyı pək artıq bəğənmədiğində ona yüz vermədən sərt qonuştu.

qozqun11 alaycı. məsqərə.

qozqunlu11 alaylı. alaycı. məsqərə.

qözü pek ötlü11. cəsur.

qözübək tavqal11. cəsur. şüca'. atılqan. yılmaz. əzimli. qararlı. ertəli. irtəli. iradəli.

qözübərk kişi11. ərkək. yiğit. cəsur.

qözüdoymaz ocaqçı11. obur. pisboğaz.

qözüldürəvük11 qözüldürük11. dürbün.

qozumaq11 qızdırmaq. sataşmaq. qışqırtmaq.
- yaşnı qozusanq çapar, itni qozusanq qabarmaq: dəliqanlıyı qızdırırsan saldırır. köpəği qızdırırsan ısırır.

qözünə11 hər. sayın.
- cıl qözünə: il sayın. hər yıl.

qozuqay11 quzucu. kiçik quzu.

qözür11 qumar. kart oyunu.

qözürtükmə gözürtükmə11. əsgidən qadınların iç gömləklərinin yaxasına qoyulan gümüş ya da fildişindən yapılma düğmə.

qozutmaq11 qızdırmaq. sataşmaq. alay etmək. əğlənmək.

qözütoq toyumlu11.

qözüv gözüv11. çağ. zaman. bir bölük çağ, zaman. sıra. zaman. - tab gözüv: uyqun zaman. əlverişli an. - art qözüvdə: son zamanlarda.
- yanqur yavqan qözüvdə mən tavda edim: yağmur yağdığı sırada mən dağdaydım.
- bir qözüvde: bə’zən.
- qözüv qaytarmaq: intiqam almaq.
- qözüv qözüv: sırayla.
- qözüvü bilə: sırasıyla.

qözüvləmək11 sırayla yapmaq. sıraya qoymaq.

qözüvləş11 sırayla. birər birər.

qözüvlü11 çağlı. olağan. sırası gələn.

qözüvünə11 zaman zaman. ara sıra.
- qözüvünə bizqə da gələ tur: ara sıra bizə də gəl.

qsəqə11 kəsəklə11. nəzlə. qırip. soyuqdəğmə.

qu güc. taqat.
- uqusu sın: gücü tükənmək.

quba11 qova. açıq sarı. sarıya yaxın rəng. - qubabet: solqun yüzlü.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə