Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə37/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   65

quballak11 kələbək.

qubar ğubar ( ğub < met > buğ ) buğav11 < bukmaq. bükmək. boğmaq). nərsənin üstünə qonan tozlu tozanaqlı, bulutlu şeh, topraq.

qubar11 mat. donuq. soluq. cansız.

qubas11 kubas. işlənmiş sığır yaxud at dərisi.

qubbə çoqay11. - məscid çoqayı.

qübə11 kübə. zirəh. - təqərəy kübə: sağlam zirəh. - küpə börk11: tolqa. miğfər.

qübəçi11 küpəçi. zirih yapan.

qubqolu11 araba təkəri sökülmədən öncə altına qoyulan dəstək.

qübrə - qurumuş heyvan kübrəsi: qorsa11.

qübrə kübrə. baquş11. çirik11.qolca11. pisliğ. pox. səmirti. səmirtqic11:

qübrəlik kübrəlik. baquş11. kübrə.

qübür kübür. sandıq.

qübürçək11 kübürcək. qutucıq. sandıqcıq.

qubus11 siğil. tümör. ur.

qüc güc. təbər11. dəbər. otoritə. qarım11. borbay11. quvvət. quvvə. təpər. onğ11. qudrət. qaruv11. qor11.
- gücdən düşmək: tarqaymaq11. darqaymaq.bitginləşmək.
- gücü quvvəti kəsilmək: onqsuzuna tayanmaq.
- gücü olmaq: onq bolmaq. imkani olmaq.
- qara güc: qaba quvvət.

qucaq bellik11.

qücdən düşmək tükənmək11. zayıflamaq. halsız düşmək. zayıflanmaq. boşaymaq11.

qücdən düşürmək tükəndirmək11. halsız bıraqmaq.

qücənmə kölgəlti11. darglnlıq.

qücənmək gücənmək.öngələmək11. yadırqamaq. mənimsəməmək. bostulanmaq11. küsükmək. üz asmaq. somurtmaq. qaş çatmaq. qopulanmaq11. küsmək. üz asmaq. kölgəltəmək. darılmaq. quruşqalamaq11. incinmək. darılmaq.

qücəylənmək11 güclənmək. quvvətlənmək.

qücləmək11 qaplamaq. işqal etmək. istila etmək. sağlamlaşmaq. güclənmək.

qücləndirmək ışırmaq11. quvvətləndirmək. təqviyət etmək.

qücləndirmək qurçlandırmaq11. sağlamlaştırmaq. ayaqlandır11. böyütmək.

qüclənmək qöcəblənmək11. qoçavlanmaq. quvvətlənmək. sağlamlaşmaq. qücəylənmək11. quvvətlənmək.

qüclənmək sıntıllanmaq11. sağlamlaşmaq.

qücləşmək qıynınlaşmaq11. zorlaşmaq.

qücləvçü işqalci.

qüclü güclü. bay11. bəy. cıqırıq11. sağlam. qurç. qurs. quvvətli. bayqama11. bağqama. bəyqəmə. quvvətli. qudrətli. zorlu. acı. əkşi. toqaşav11. dolu, alçaq boylu. tıqnaz. yapılı. güylü11. heybətli. qodur11. ayütaban11. təməngili11. dəməngili. dayanıqlı. əsaslı. yapılı. qatdır11. bodur. sağlıqlı. sağlam. təbərli11. dəbərli. otoritəli. irqaşığ11. quvvətli. sınırlı. onqlu11. quvvətli. qarımlı11. qurçbel11. sağlam. dayanıqlı. sağlam.

qüclük çəkmək qıynınlaşmaq11.zorlanmaq.

qüclüklə güclüklə. azdan-buzdan11. ancaq. zar zor. zar zor. təkaran11.çətinliklə.

qucqan 1. ibriq. 2. lavabo.
- bacqa qumqan: baxca sulamada kullanılan süzgəçli su qabı.

qücsünmək 1. ah çəkmək. iç çəkmək. 2. könülsüz yapmaq. istəksiz olmaq. zoruna gəlmək.

qücsüz gücsüz. zayıf. cılız. azmıç11. göltürəm11. azqın-tozqun11. dərmansız. qıləv11. çəlimsiz. qırılqan. sənğqildəvük11. təməngisiz11. dəməngisiz. dayanıqsız. cılız. azmıç11. yoxsul. onqsuz11. qudrətsiz. zayıf. himayəsiz. qarımsız11. tınqan11.çəlimsiz. cılız. qırağ11.zayıf. sısqa. çəlimsiz.
- gücsüz qalmaq: alqasınmaq11. zayıf düşmək. quvvəttən düşmək.

qücsüzlük gücsüzlük. baramta11. çarəsizlik. ümitsizlik. qıləvlük11. zayıflıq. çəlimsizlik.

qucuma 1. qurt sürüsü. 2. bit böcək.

qücüq it yavrusu. eniq.

qucur11 1. əcib. qərib. tuhaf. 2. hünərli. usta. 3. əğləndirici. gülünc.

qucurluq11 qəribliq. əcibliq.

qudaq xudsita. xudpəsənt. qaduv11.

qudas bax > qutas.

quday tanrı. allah. yaran.

qudaynat satuv11 bir şey aldığı fiyata satmaq.

qudil təbər. ay balta.

qudraq çınlı. tikbaş. asi. asav. çalıq. çalıqlı11.

qüdü qudu11. oğru.

qudu11 güdü. oğru.

qüdücü güdücü. oğru. - güdücü, üygə yaşırtın girgəndi11: oğru evə gizlicə girdi.

qüdüçü qaraman. oğru.

qüdüq küdük. çort11. qısa. kəsik.

qudurmaq assılanmaq11. azgınlaşmaq. azav yarmaq11.

qudurmuş azqın11. qatala11. qatala11. azqın. qatala11.

qudurtmaq alındırmaq11. dəlirtmək. azdırmaq. çıldırtmaq.

qüf qoxmaq qaqsımaq11. çürütmək.

quğu11 qoğu. toy quşu. tudaq11. tuvadaq11. duvadaq. dudaq. dəmirdən yapılmış çit. zireh.

qügüm gögən11. bidon.

qüh2 küh2. kürt. gurt11. quluçqa1.

qul qatıv11. kölə. bağlı. sərbəst olmayan.
- mal qulu: heyvanlara baxan ırqat. kölə. insan. kişi.
- qafqazda qullar incilib yaşaqandıla: qafqasya’da kölələr əziyət çekərək yaşamışlar.
- oramda bir qulda yoxdu: sokaqta heç insan yoq.

qula11 dar qafalı. ət qafalı. sərsəm.
- qula qoy artdan ürkər: sərsəm qoyun sonradan ürkər.

qulaç11 qolaç.

qulağına gəlmək çalışmaq11. dəğişmək.

qulan11 tay.

qulaq 1.
- balta qulaq: baltanın tərs tərəfi.
- qısa qulaqlı: çunaq11. qulaqsız.
- salpı qulaq11: sarqıq qulaq.
- yııxı qulaq: quzuqulağı bitgisi.
- qulaqı beq: qulağı ağır eşitən.
- qulaqı duvuldamaq: qulağı uğuldamaq.
- qulaqın burmaq: qulağını bükmək. tənbəhləmək.
- qulağın burnuna bağlamaq: uğraşıb didinmək. çalışıb çabalamaq.
- qulağın qızdırmaq: dediqodusunu yapmaq.
- qulaq burmaq: söylənilənə qulaq verməmək. diqqətə almamaq.
- qulaq yan: şaqaq. şəqiqə.
- qulaq yetdirmək: dinləmək.
- qulaq iymək: dinləmək. qulaq vermək. duymaq.
- qulaq mintev: azıcıq. çox az. diqqətə almaya dəğməz.
- qulaq ot almaq: içgi içmək. sərxoş olmaq.
- qulaq otlu bolmaq: sərxoş olmaq. qafayı tütsüləmək.
- qulaq tiqmək: diqqət etmək. önəm vermək.
- qulaq tiqməmək: umursamamaq. aldırmamaq.
- qulaq turquzmaq: qulaq tikmək. quşqulanmaq.
- qulaqdan toqtamaq: sağır olmaq.
- qulaqqa almaq: önəmsəmək. önəm vermək.
- qulaqqa almamaq: umursamamaq. daldırış etməmək.
- qulaqqa çalışmaq: qulağına gəlmək.
- qulaqqa ilinmək: qulağına gəlmək.
- qulaqqa uşaquvlu: ahəngli. uyumlu.
- sanqrav qulaq: mantar.
2. arxalıq.
- köpür qulaq: köprü qorxuluğu.
- orunduq qulaq: qaryola başılğı.
3. dərə. - ağac qulaq: ağaclı dərə içi.
- qulaq altı bezləri: saqaqla11.
- həssas qulaq: sak qulaq.
- qarıqulaq11: uzun qulağ. böyük qulağ.
4. sarp dərə. boğaz.
- qulaq üzülmək: dağlardan çığ qopması.
- qulaq suv: dərə. çay.
- maravçu qirməğən qulaqda geyik köp bolur: avçı girməyən dərədə geyik çox olur.

qulaqçı11 qulağagirən.

qulaqlamaq11 dinləmək. itaət etmək.

qulaqlavçu11 uysal. itaətkar.

qulaqsız çunaq11. qısa qulaqlı.

qulatüz11 qır. bozqır.

qülbə iqtirmə11. baraqa. bərəkə.

qülbə işqav11. içqav. baraqa.

qülbet gülbet. gülüz. açıq üzlü (# külbet. donüz. donuqüz. ) {# külbet. donüz. donuqüz. (# gülbet: gülüz. açıq üzlü)}.

qulda11 çimən. çimənlik.

qüldürücü gülgülü11. gülgülük11. komiq.

qülğanı gülğanı11. lalə. alala.

qülgülük11 gülgülü11. komiq.
- gülgülük bolmaq: komiq duruma düşmək.
- gülgülük edmək: alay etmək. komiq duruma düşürmək.

qülhanbəyi qatdır11. qabadayı. gobud.

qullab qarma11. olta.

qullanışsız tabsız11. rahatsız.

qullatmaq11 çalıştırmaq. qulluq ettirmək. kölə olaraq çalıştırmaq.

qülləmək11 çiçəkləmək.

qüllü güllü11. sütül. buğday, məkə kimi taxılların sütlülü.

qüllük küllük. qalav11.- ocaq küllüğü. tartqıç11.

qüllüm günəş görən yamac. güney yamacı.

qulluq ettirmək qullamaq11. çalıştırmaq.

qulluq yumuş11. iş.

qulluq11 görəv.
- qulluq edmək: çalışmaq.

qulluqçi yumuşçu11.

qulluqçu əkət11. qulluqçı. uşaq.

qulmaq parçalı. dənəli. top top olmuş. parça qumaş.

qulmaqlanmaq11 top top olmaq.
- bulamuq qulmaqlanıb qaldı: şorba top top olub qaldı.

qülmə qılqıldav11. pıqqldav. qülqü11. əğləncə.

qulmu11 1. ənsənin qalın yeri. 2. tortu. bozanın dibinə çökən qoyu bölümü.

qulov tayaq11 baston.

qulp sap. tutquc11.

qulqaçqan əfəndisinin əlindən qaçan kölə.

qülqü11 gülmə. əğləncə.

qülqülü11 1. komiq. güldürücü. 2. alaycı. məsqərə.

qültə gültə. 1. bağ. dəmət. 2. tomar.
- gültə gültə açqa: tomar tomar para.

qültələmək gültələmək11. dəsdələmək. dəmətləmək.

qültəmiş gültəmiş. arabanın dınqılı.

qültü gültü11. dağın günəş görən güney yamacı.

quluç11 çomaq topuzu. - guloç tayaq: çomaq.

quluçqa1 gurt11. kürt. küh2.

qülümsək gülümsək. işərmək11.

qülümsəmə gülümsəmə. işəruvmaq11.

qülünc çam11. şaka. şuxluğ. lətifə.

qülünc gülünc. əğləndirici. qucur11.

qülünc oyunlu11. tühaf. xoş. əğləndirici

qulunquş11 bayquş.

qülüstan gülüstan. qoqqaziya11. çiçəklik.

qülüz gülüz. gülbet. açıq üzlü (# külbet. donüz. donuqüz. )

qülxan külxan. (< kül: oddan, yanqından qalıtı). kül, od yaxmaq işi ilə uğraşan.

qum
- qözqə qum urmaq: dolandırmaq. aldatmaq.
- qum boran: qum fırtınası. sam yeli.
- qum bürtük: qum dənəsi.
- qum qağız: zumbata. zımpara.
- qum şəkər: toz şəkər.
- qum tüz: qum yer: çöl.
çöl.

quma burun11 burunundan qonuşan.

quma11 tük rəngi. rəng. döl. tuxum. soy. cins. sinif. qəbilə. boy. qündəş11. güni.
- şaytan quma: şeytan dölü.
- malnın quması: heyvanın tük rəngi. heyvanın cinsi.

qumaç qumaş.
- çınday qumaş: trikotaj.
- dariy qumaş: ipək qumaş.
- qumaş soxmaq: qomaş toxumaq.

qumadaq11 qısa. küt. koralmış. kor. kəsgin olmayan.

qumal bet almaq11 sararmaq. çamur rəngi almaq.

qumalaq11 öksürük otu.

qumalı11 iyi çeşit.
- tavlularnı qumalı qoyları qaydada bəlgilidi: qaraçay-malqarlıların cis qoyunları hər yerdə adlımdır.

qumar gözür11.

qumay11 zərərlı bir ot türü.

qümə kümə. yığın. qıra11. töbə. təpə. oba11.

qümə qalca11. yığın.

qümə qutam11. qurub. sürü. yığın.

qümələmək qalcalamaq11. yığmaq.

qummos

qummos11 siğil. zigil. heyvanlar üçün çubuqtan örülmüş burunsalıq.

qumoq qumqo11. boğuq. bəlirsiz.

qumos qummos. xərməndə dövən sürərkən öküzün taxıl dəmətlərinə ulaşmasını önləyən ağızlıq.

qumot11 gəmit. çənə. ağız.

qumpur11 qılıf. ğilaf. tabanca, tüfənq qılıfı.

qumqa tavuş11 burunundan gələn səs.

qumqa11 burunundan qonuşan.

qumqo11 qumoq. boğuq. bəlirsiz.
- gumqo avaz: boğuq səs.

qumqot11 heyvanlarda yüzün öndiki sivsi, çıxıntılı bölümü.

qumtaşı biləği daşı: qırpin11. qırşı11.

qumu11 məxzən. kilər.

qumuju11 təzə peynir qalıbı.

qumulcuq11 qumursqa11. qarınca.

qumuq11 1. evin çatısındaki toptağı sıxıştırmaya yarayan bir ucu toxmaq şəklindəki arac. 2. qımıq. kömüq. kəmik. qısa. koralmış. küt.
- qumuq etmək: koralmaq. korlamaq. korlaşdırmaq.
- qumuq bolmq: koralmaq.

qumursqa11 qumulcuq11. qarınca.
- qumursqa töbə: orman içlərində təpə şəklindəki qarınca yuvası.
- qumursqa tavdan aşar: qarınca dağdan aşar.

qumursqabel11 incə bel.

qümüş
- sırma gümüş: yüksək ayarlı gümüş.

qumus11 siğil. ur. tümör.

qün gün. gün11. günəş. hava. açıq. - yel günü yayıqdırdı: yel havayı açtı.
- gün batan uğur: günbadrama11. öğlədən sonra. - gün dönümü: qorqazın11.
- qün tanrısı: günəş tanrısı.
- qıyamət günü.- kirti gün11.
- qüntaralqan11: axşama yaxın vaxt.
- salı günü: qıyav gün11.
- başgün: bazartəsi.
- kürgəgün: salı.
- barasgün: çarşəmbə.
- ortaqün: pəncşəmbə.
- bayrımqün: cümə.
- ıyıqgün: bazar.
- gün aşırmaq: avaralıq etmək.
- gün aşıruvmaq: avaralıq.
- gün aşqı bermək: iyi günlər diləmək.
- gün qaytuv: gün dönümü.

quna11 alıq. bunaq. bunamış.

qunan11 tay.

qünara günara11. gönorta. öğlə çağı.

qünbadrama günbadrama11. gün batan uğur. öğlədən sonra.

qünbatış günbatış11. günbatqan11. batı.

qünbatqan günbatqan11. günbatış11. batı.

qünbət günbet. (gün + bet: üz. yön). güneyə baxan dağ yamacı.

qünbet günbet11. günbət.(gün + bet: üz. yön). güneyə baxan dağ yamacı.

qünburulma11 axşama yaxın vaxt.

qunçələnmək çaqmaq11. filizlənmək. tomurcuqlanmaq.

qünçıqış11 günçıxış. şırıq. cırıq. doğu.

qünçıqqan11 doğu.

qünclənmək bəkeymək11. pekləşmək. bərkimək. sağlamlaşmaq. quvvətlənmək.

qündəş11 güni. quma.

qündəyməz gündəyməz11. ərköyül. nazənin. nazlı büyütülmüş.

qündüm11 günlüm11. dağın güney yamacı.

qündüş11 bir bitgi adı.

qünəş qün.
- günəş tanrısı: qaynar11.
- dağın günəş görən güney yamacı. gültü11.
- günəş tanrısı: qayırnar11.

qüney güney. oqarqı11. onqtüşün11. yuxar. - oqarqı yel: güneydən əsən yel.
- dağın günəş görən güney yamacı. gültü11.
- günəyə baxan dağ yamacı: günlüm11.
- güney- güneyə baxan dağ yamacı: günbet. günbət.(gün + bet: üz. yön).

qüneydən yuxarıdan. oqartın11. üstdən.

qüni güni. qündəş11. quma.

qünlü11 ağustosun onüç igirmi üç arasında doğanların bürcü.

qünlük günlük. çalçı11. yalçı. işçi. ırqat.

qünlüm11 qündüm11. dağın güney yamacı. günlüm11. günəyə baxan dağ yamacı.

qünorta11 öğlən1.

qüntaralqan11 axşama yaxın vaxt.

qüntayaq günəş ışığı. işın.

quntburun11 qaqa burunlu.

qünü - bazar günü: iyiq gün11.

qüp küp. qalay11. bidon. boşqa.

qüpəçi küpəçi. qübəçi11. zirih yapan.

quppur11 qambur.
- dörd quppur bolub işləmək: çox zorlanıb çalışmaq.

ququ quğu. aq babuş.

ququq11 ququq quşu. ququş11.
- ququq aldamaq: tamışmaq. dadmaq. çox az bir şeylər yemək. atıştırmaq.

ququruq11 xoruz.

ququruqgu xoruz.

ququruqlan kibirlənmək. böyük qonuşmaq.

ququş11 guquq quşu.

qür - daha gür: daha quvvətli. abatarlaq11. daha böyük.

qür kür. gür. boğa. öküz.

qura hazır.

qura hazır. - qurala aylanama: hazırlanırım.

qura qara. quramat11.

quralıv11 1. kompozisyon. 2. tərkib.

quralmaq11 qurulmaq. düzənlənmək.
- yolqa qural: yola düzəlmək, çıxmaq.

quramaq11 qurmaq. düzənləmək. tərtibləmək. hazırlamaq.
- açqa quramaq: para hazırlamaq.
- at quramaq: at yetiştirmək.
- yolqa quramaq: yola hazırlamaq. yola çıxarmaq.
- qoy qura: qoyun yetiştirmək.
- şatır quramaq: çadır qurmaq.
- üydəki quramaq: ailə qurmaq. evlənmək.

quramat11 qura. qara.

quramsız11 tərtibsiz. düzənsiz. orqanizasyonsuz. təşgilatsız.

quran kadr. həy'ət.

quranmaq11 toplanmaq. yığınmaq. hazırlanmaq.

quraq - quraq bölgə: qaqırağ. ot bitməyən daşlıq yer.

quraqlaşmaq qurqaqsımaq11. qurumaq.

quraşdırmaq11 düzənləmək. tərtiblənmək.

qurav11 dərləmə. toplama. düzənləmə.

quravuc11 düzənləyici. orqanizatör. təşgilatçı.

qurbanlıq batay11.

qürbe kürbə11. un qoyulan sandıq. zahirə ambarı.

qürbeci gürbeci11. dəmirçi

qürbü11 əsgi püsgü. yamalı.

qurbulamaq qurublamaq. coppulamaq11. yoppulamaq. toplamaq.

qürbüz tobar11. dobar. topar. sağlam. sağqatlı. səhhətli. tompur11. sağlam.

qurç qurs. 1. çəlik. 2. sağlam. güclü.
- qurç at: tırakqtor.
- qurç qəmə: çəlik qəmə.
- qurç qatdırmaq: qurçatmaq. suvarmaq. çəliğə su vermək.

qurça11 sınırçı. sərhədçi.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə