Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə42/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   65

- savdalaşıb almaq: bazarlıq edib almaq.

savdalaşuv11 bazarlıq.

savdalıq11 ticari.

savdan11 (< sağ: bütün). bütün olaraq. tam olaraq.
- savdan almaq: həpsini, bütün olaraq almaq.
- savdan satuv: toptan satış.

savdavçı11 tacir. satıcı.

savdügər11 tacir. satıcı.

savdügərçi11 tacir. satıcı. spekülatör.

savdügərliq11 tacirlıq. ticarət.

savdurmaq11 sağdırmaq.

savlamaq söz vermək. və’də etmək. yükünmək.

savlay11 1. sağ. canlı olaraq.
- canım savlay: hələ canım sağ ikən.
2. sağday. bütün. tamam. tamamən.
- savlay almaq: həpsini almaq.
- savlay yutmaq: bütün olaraq yutmaq.
- savlay duniya: bütün dünya.
- yolovçula savlay yığılqandıla: yolcular tamamən toplanmışlar.

savluq11 sağımlıq. sağmal.
- savluq iynək: sağmal inək.

savluqdan11 hələ sağ ikən.
- atam savluqdan malların bizqə üləştirdi: babam hələ sağ ikən mallarını bizə paylaştırdı.

savmaq11 sağmaq.
- iynək savmaq11: inək sağmaq.
- birəvnü savub yaşa: birindən təhditlə para qopararaq yaşamaq.

savpay11 simli qumaş.

savqa11 1. hidyə. ərməğan. 2. mükafat. öldül. pirim.
- savqa bermək: ərməğan vermək. öldül vermək.
- savqaqa bermək: ərməğan olaraq vermək.
- savqa açqa: pirim olaraq verilən para.

savqalamaq11 ərməğan vermək. öldülləndiriləmək.

savqalandırmaq11 mükafatlandırmaq. öldülləndirmək.

savqaldı11 sağollaşma. vidalaşma.
- savqaldılaşmaq: sağollaşmaq. vidalaşmaq.

savqaldılaşmaq11 sağollaşmaq. vidalaşmaq.

savqaldılıq11 vidalaşırkən verilən ərməğan.

savqalı11 sovqatlı. ödül almış. mükafat almış.

savqarın11 obur. pisboğaz.

savqarınlıq11 oburluq. pisboğazlıq.

savqırcın11 obur. pisboğaz.

şavqüt11 çavqut. kas. mahiçə.

şavraq11 çavraq. qoyu qıri rəng.

savru11 sağrı.

savrulmaq cayıqmaq11. yayıqmaq. dağılmaq.

savruq bəqimsiz11. düzənsiz. tılapıs11. tərtibsiz.

savruqluq tılapıslıq11. düzənsizlik.

şavşalmaq çavşalmaq. sakinləşmək. durqunlaşmaq. dinmək. kəsilmək.

şavşaltmaq11 çavşaltmaq. sakinləştirmək. durqunlaştırmaq. dindirmək. kəsmək.

şavşüqüt qara rəngli qaya.

şavşüqüt sulu yerdə yetişən qısa ot.

savsuslamaq11 naxoşlamaq. xəstələmək.

savsuz11 xəsdə.
- savsuzlanmaq: naxoşlamaq. xəstələnmək.

savsuzlu11 xəsdə. naxoş.

savsuzluq11 xəsdəlik. naxoşluq.

savulaq nəmli. ıslaq.

savulmaq11 sağılmaq.

savum11 sağım. süt sağılması.

savumçu11 sağıcı. sağan. inək, qoyun sağıcısı.

savunma yaxınma11. müdafiə. qoruma. himayə. yaqma11. qoruma. himayət. savunu.

savunmaq yaxınlamaq11. qorumaq. himayə edmək. yaxlamaq. qorumaq. tərəf çıxmaq. yücəltmək.

savunu yaqma11. qoruma. himayət. savunma.

savunucu yaxçı11. tərəfdar. yanlı. qorucu. yaxlavçu. hami. dəstəkçi.

savuq soğuq. sovuq. (savrulmuş. açılmış. ayrılmış). { (#yılığ. ılığ. ilik. (açılmamış. bağınsımış) }.

savur11 sağır. - savrusun sıylasanq emilik da yuvaşadı: sağrısını oxşasan vəhşi at da uysallaşır.

savurmaq cayıqdırmaq11. yayıqdırmaq. dağıtmaq.

savurqan asıravsuz11. müsrif. müfrit. çox xərcləyən. bürqüvçü11. mürsif.

savurqanlıq tərgəvsüzlük11. tutumsuzluq.

savusqan 11: dolandırıcı.

savut11 1. dona. yaraq. savut-saba11. silah. təchizat.
- savut kəsingədə yavdu: silah kəndinə də düşmandır.
- savut bet almaq: hınc bəsləmək. kinlənmək.
- söz savutdan güclü11: söz silahtan güclüdür.
2. saxut. qapqacaq. tabaq çanaq.
- ağac savut: taxda qapqacaq.
- piyala savut: cam qapqacaq.
- savut başı: təncərə qapağı.
- savut yuv: bulaşıq yıqamaq.
3. savat. bəzək. gümüşə yapılan işləmə.

savutlandırmaq11 silahlandırmaq.

savutlanmaq11 donanmaq. yaraqlanmaq. silahlanmaq.

savutlu11 donatlı. yaraqlı. silahlı.

savut-saba11 1. qapqacaq. 2. silah. təchizat.

saxla saxta. gizlisi olan. doğru olmayan. içiynən dəşə bir olmayan. saxlaq. taxda11. evlək. bölük. kərdi.

saxlamaq asıramaq11. himayə etmək.

saxlambac buqunçaq11. gizlinpac.

saxlaq saxla.taxda11. evlək. bölük. kərdi.

saxlı içgi11. gizli. yaşırım11. sır.

saxta saxla. gizlisi olan. doğru olmayan. içiynən dəşə bir olmayan. aldavlu11. aldatıcı. ötürük11. yalan. - saxta tavırlı: riyakar. sıltavçu11.

saxut savut11. qapqacaq. tabaq. çanaq

şay çay. suyun sığ yeri.
- qalmuq çay: süt, tərəyağı, tuz, bibər qarıştırılaraq yapılan bir çay.
- qara çay
: qalın çay: qoyu rəngli çay.
- göy çay: yaşıl çay.
- taxda çay: qırmızı çay.

say11 1. sığ. dayaz. dərin olmayan. 2. səthi. yüzəysəl. 3. parça. dilim.
- say kişi: üstüngörü çalışan.
- say bolmaq: dayazlanmaq. suyu azalmaq. sığ göl.
- say suv: sığ dərə.
- say tabaq: dayaz, dərin olmayan tabaq.

saya paya. daya.sın11. ünvan. sayı. e'tibar.

sayaçı sarınçı11. sağuc. ölünün üstündə ağlayıb ağlatan qadın.

sayalı sayılı. e'tibarən.

sayam sanam11. sayı. hesab.

sayaq11 sərsəri. boş. avara. zampara.
- sayaq aylanmaq: çapqınlıq yapmaq.
- sayaq yürü: fahişəlik yapmaq.
- sayaq edmək: əxlaqını pozmaq.
- sayaq kişi: zampara. səsəri.
- sayaq tişiruv: fahişə.

sayaqıl11 hoppa. havayi.

sayaqlamaq sanamaq11. sayıqlamaq. gəvəzəlik etmək. çənəsi düşmək. sandıraqlamaq11. saçmalamaq. uyquda sayıqlamaq.

sayaqlanmaq11 1. əxlaqı pozulmaq. əxlaqsızlaşmaq. 2. çapqınlıq yapmaq.

sayav11 iğnə.

sayavan salqınlıq11. kölgəlik. sundurma. çatı.

saybet abır. həya.

saybetli abırlı. həyalı.

saydırmaq sanatmaq11.

sayı 1. saya. e'tibar. 2. sanav11 san11.. sanam11. sayam. rəqəm. hesab. miqdar. nüfus. 3. sığ yer.

sayıcı sanavçu11. hesablayıcı.

sayılı sayalı. tərgəvlü11. e'tibarən

sayılmaq sanalmaq11. tərgəlmək11. hesablanmaq.

sayın11 1. hər. qözünə11. 2. dəğərli. avaqlı11. hörmətli.
- ança sayın: sıx sıx.
- ay sayın: hər ay.
- gün sayın: hər gün.
- il sayın yaylıqqa barabız: hər senə yaylaya gediriz.

sayıqlama sandıraq11. saçma. anlamsız.

sayıqlamaq sanamaq11. sayaqlamaq. gəvəzəlik etmək. çənəsi düşmək.

sayıqlamaq sandıramaq11. saçmalamaq. səfelhləmək.

sayırpın qopuz11 bir tür yaylı müzik aracı.

sayısız sanavsuz11. sansız11. çox. tul tuban11. bir sürü. hesabsız. tərgəvsüz11. hesabsız. həddi hesabı olmayan.

saylam11 1. lülə. buklə. 2. yün çiləsi.

saylama11 seçgin. seçmə. ən iyi.

saylamaq seçmək. - dağnu maxta da tüznü sayla: dağı öv də ovayı seç.

saylamaq11 1. seçmək. tərcih etmək. 2. sarmaq. 3. ayıqlamaq. 4. yerə sərmək.
- qalı saylamaq: iplik sarmaq.
- geyim saylamaq: paltar seçmək.
- saylab almaq: ayıqlanmaq.

saylanma11 seçgin. ən iyi.

saylaqan11 1. müşqülpəsənt. şımarıq. kaprisli. 2. seçilmiş. 3. çilə. yün çiləsi.
- urçuq saylanqan: iğin üzərindəki yün yumağı.

saylav11 seçim. tərcih.

saylavçu11 seçmən. seçici.

saylıq11 sığlıq. dərin olmayan yer.

sayma təkşəriv. hesablama. təxmin.

saymaq sanmaq təqşərmək11. dəğər vermək. hesablamaq. təxmin etmək. təşxis etmək. tərgəmək11. düşünmək. aruv görmək11. sayqı göstərmək. - bir saymaq: tənqişmək11. dəkişmək. bir tutmaq. qarşılaştırmaq. muqayisə etmək.

şaynıq11 çaynik. çaydanlıq.

sayqamaq baqalandır11. çox hörmət qoymaq. dəğər vermək.

şayqarın çayı çox sevən kimsə. çay tiryakisi.

sayqı - sayqı göstərmək: sansınmaq11. hörmət etmək. dəğər vermək. önəmsəmək. özən göstərmək.

sayqı betliq11. hörmət. şərəf. sayqılı. tanq11. ədəbli. incə. tərbiyəli. hörmətli.
- sayqı göstərmək: sansınmaq11. hörmət etmək. dəğər vermək. önəmsəmək. özən göstərmək.
- sayqı göstərmək: aruv görmək11. saymaq.
- sayqı göstərmək: qaçın görmək11. xatirini saymaq.

sayqıdəğər qorça11. sayqun. avman11. hörmətli. layiq.

sayqılı alımlı. hörmətli. ataşlı. hörmətli. görgülü.

sayqılıq müəddəbilk. ataşlıq. möhtərəmlik.

sayqısız ataşsız. hörmətsiz.

sayqısız qurmuq11. nəzakətsiz. geçimsiz. xuysuz.

sayqısızlığ sansızlığ11. ilgisizlik. özənsizlik. hörmətsizlik.

sayqun sayqıdəğər: avman11. hörmətli. layiq.

sayrı çıbıq11 söğüt dalı.

şaytan11 şeytan. çevik. hızlı. soqulqan.
- şaytan arba: bisiklət.
- şaytan arbaqa minmək: qızmaq. öfgələnmək.
- şaytan arbaqa mindirmək: qızdırmaq. öfgələndirmək.
- şaytan yel: qasırqa.
- şaytan çaluv: paltarnın qırağına tikilən bir tür şərit.
- şaytan quma: şeytan dölü.
- şaytan ot: kəndir qabuğu.
- şaytan süt: sütləgən bitgisi.
- şaytan suv: içgi. votqa. raqı.
- şaytan tavuq: gütgüt quşu.
- şaytanları qozqalmaq: çoqqızmaq. burnundan solumaq.
- şaytanların tutdurmaq: damarına basmaq. qızdırmaq.

şaytanlı11 1. axmaq. sərsəm. abtal. 2. öfgəli. hiddətli.
- şaytanlı bolmaq: qızmaq. öfgələnmək.

şaytanlılıq11 1. axmaqlıq. sərsəmlik. abtallıq. 2. öfgəlik. qızqınlıq.

sayvan avma11. ağma. kölkəlik. sərin yer.

saz11 1. dəri. 2. solqun. donuq. sarı. gül rəngi.
- saz bolmaq: ağapbağ kəsilmək. beti bənzi atmaq.
- saz topraq11: gil. ət toprağ.

sazarmaq11 sozarmaq. soluqlaşmaq. donuq rəng almaq.

sazbet11 sozbet. soluq bənizli. bənzi solmuş.

sazbetlən nmək11: yüzü sararmaq. bənzi solmaq.

saziman qoş11. təşgilat. - sabançı qoş11: əkinçilik təşgilatı. – siyasi qoş: siyasi təşgilatı

sazla11 qarasabanın iz açması.
- sazlaqan qanqa: qarasabanın tarlada iz açan parçası.

sazlamaq11 evin tabanını gilli topraqla sıvamaq.

sazlı11 gilli.

sazlıq11 sarılıq. donuqluq.

səbdirmək11 sərptirmək.

səbət çetən. kürəs11.- səbət örmək: çetən eşmək.

səbətcik qota11. əkmək dolabı. sandıqca.

səbmək11 1. sərpmək. 2. əkmək.
- urluq səbmək: toxum əkmək.

seçən ayıruvçu11.

səçgin ayırma11. üstün. saylama11. seçmə. ən iyi. müstəsna.

seçgin cıqırıq11. daha iyi. üstün.

seçici saylavçu11. seçmən.

seçilmiş saylanqan11.

seçim saylav11. tərcih.

seçmə saylama11. seçgin. ən iyi.

seçmək saylamaq. tanqılamaq. ayıqlamaq. saylamaq11. tərcih etmək. - dağnu maxta da tüznü sayla: dağı öv də ovayı seç.

seçmən saylavçu11. seçici.

səd çıqat11. bət. bağaj. su bəndi.

sədirəmək11 (y <> d ) səyrəmək. 1. çözülmək. açılmaq. 2. sarqmaq. 3. azalmaq. seyrəlmək. gücülmək. 4. pozulmaq.
- yığılqanla sədrəy təbrədi: toplananlar azalmaya başladı.
- çındayım sədrədi: çorabım sarqtı.
- iş sədrədi: iş pozuldu.
- tişlərim sədrədi: dişlərim azaldı.

sədirətmək11 1. çozmək. 2. azaltmaq. seyrəltmək.

sədrəmək çözülmək. - sicim sədrədi11: ip çözüldü.

səf sıra. çizgi. dizi. ataş.

səfeh < səpək < sapaq. sapaq. oysuz11. ussuz. ağılsız. zəkadan yoqsun. saçaq. qonda11. budala. alıq. şaşqın. çaşqın. cartı11. yartı11. sapaq. ağlı qaçıq. dəli. qayarı11. salsar. sərsəri. sapaq. çınqılbaş11. salsar. sərsəri.

səfehləşmək sapaqlaşmaq. sərsəmləşmək. sılqırlanmaq11. abtallaşmaq.

seğ11 bahça qapısını qapatmaq üçün enləməsinə qoyulan uzun ağac.

şəgg quşqu. anqarıluv11.

şəggili şübhəli. anqarıluvçu11. quşquçu.

sehin sahan11. saqan. böyük qab.

sehirbaz ərk bicivuq11. büyücü. ərk bici11. qözbavçu11.

şəkərləmə yapmaq çırım etmək11. kəstirmək. uyuqlamaq.

şəkilli üzli11.

şəlalə çuçqur11. çağla. quyulma11. çağlayan.

səmə11 səmiz. dolqun.

səmər ınqırçaq11. yəhər.

səmirmək11 1. şişmanlamaq. 2. yağlanmaq. 3. verimli duruma gəlmək.

səmirtdirmək11 verimli duruma gətirtmək.

səmirti kübrə. səmirtqic11:

səmirtiv11 şişirmə. mübaliğə.

səmirtmək11 şişmanlatmaq. səmirtmək. yağlandırmaq.

səmirtqic11 səmirti. kübrə.
- semitqic salmaq: kübrələmək.

semivsiz süyümsüz11. çirkin.

səmiz11 1. qaban11. yağqarın. yavqonqa11. yağqonqa. yavçılıq11. yağçılıq. yavyürək11. yağürək. bəsili. çapçaq11. boqaqlı11. şişman. tombul. qalın11. şişman. səmə11 dolqun. toburaçan11. doburaçan. tombul. bəsili. şişman. 2. yağ. 3. bərəkət.
- səmiz bəqəcən: şişman. şişqo.
- səmiz bolmaq: yağlanmaq. şişmanlamaq.
- səmiz yer: bərəkətli topraq.
- səmiz ət: yağlı ət.
- səmiz səmiz söləşmək: kəndini bəğənmiş bir biçimdə qonuşmaq. kəndinə güvənərək qonuşmaq.
- səmizlər: yağ parçaları.

səmizlik bətəvlük11. şişmanlıq. yağlılıq.

səmizqarın11 şişman. göbəkli.

səmizquyruq11 iri qalçalı.

sən11 - sənqə: sana. - səni: səni. sənin. - sənicə: sənin kimi.

səndələmək abçımaq11. şaşırmaq. çəkinmək. ürkmək. bezmək. cəsarəti qırılmaq. canı sıxılmaq.

səndələmək sürüşmək11. sallanmaq.

səndələtmək abçıtmaq11. şaşırtmaq. ürkütmək. bezdirmək. abındırmaq11. düşürmək. duraqsatmaq. quşquya düşürmək. abzıratmaq11. yıldırmaq. sindirmək. sərsəmlətmək.

sənğilcək11 sənğqilcək11. salıncaq.
- sənğilçəkdə uçmaq: salıncaqta sallanmaq.

sənğircqə11 çəkirgə.

sənğqilcək11 salıncaq. sənğqilcək11
- sənğqilçək köpür: asma köprü.

sənğqildəmək11 sallanmaq. çalqalanmaq. yalpalanmaq.

sənğqildəvük11 1. sallantılı. dəvamlı sallanan. 2. qırılqan. zayıf. gücsüz.

şənlik baydamlıq11. neşə. sevinc.

səntəy-məntəy11 səndələyərək. yalpalayaraq.
- səntəy-məntəy bolmaq: bunamaq.

sənt-mənt bolmaq11 şaşırmaq. səndələmək.

səpək səfeh (< sapaq) şaşqın. çaşqın. saçaq.

səpqil11 çil.

səpqilbet 11: çilli. səpqilli11.

səpqilli11 çilli.

şəqil şəkil. çapı11. yapı. biçim. türs11. biçim. - bu şəkildə: türslü11. böylə. - o şəkildə: alay bilə. böyləcə.

səqizəvlən sikiz kişi.

səqizişər11 səkizər.

səqqəl11 yırtıq. yırtıq sökük.

sər11 sərik. diqqətsiz. dalqın. bunaq.
- sər bolmaq: dalqın olmaq. bunamaq.
- sər edmək: diqqətini dağıtmaq. şaşırtmaq.

sərbəsləmək boşlamaq11.

sərbəst bəqivsüz11. əngəlsiz. mane’siz. ərkin. hür. - sərbəst bıraqmaq: çıqındırmaq11. qaçırmaq. - sərbəst qalmaq: çıqınmaq11. qurtulmaq. ıçqınmaq11. ıçqılmaq. qurtulmaq.

sərçə - kiçik, sərçə barmaq: qıtca barmaq. - sərçə barbaq. bellim barmaq11. - sərçə barmaq: çınaqay11.

sərəcə11 qayaq. qızaq.

sərhədçi qurça11. sınırçı.

sərik sər11. diqqətsiz. dalqın. bunaq.

sərilmək cayılmaq11. yayılmaq. ayılmaq. - yerə sərilmək: döşənmək. yıxılmaq.

sərilmək11 çox yorulmaq. tükənmək.

səriltmək11 bıqtırmaq. usandırmaq.

sərin 1. basımlı11. iradəli. səbirlı. cıdam11. səbir. dayanıq. dözüm. cıdamlı11. dözümlü. səbirli. 2. salqın11. salqınlı11. kölgə. kölgəli.
- sərin yer: avma11. ağma. kölkəlik. sayvan.

sərinləmək salqınlamaq11.

səriqdirmək11 dalqınlaştırmaq. unutturmaq.

səriqmək11 dalqın olmaq. unutqan olmaq. bunamaq.

şərit çaluv. oqa11. sırma. sancoq11. sağnoc. zeh. qıyıq. qırağ. sapal11. qeytan. bağ. - şaytan çaluv: paltarnın qırağına tikilən bir tür şərit.

şərit sərit. quruq. qıyuv11.ip. sırıq.

sərivün11 1. sakin. yavaş. ağır. 2. kədərli. mahzun.
- sərivün bolmaq: sakinləşmək. yavaşlamaq. dinmək.
- avruqanı sərivün bolmaq: ağrısı azalmaq. əğikləmək.
- sərivün odlda bişir: ağır atəştə pişirmək.
- yürüşün sərivün edmək11: hıznı yavaşlatmaq.

sərivünləmək11 yavaşlamaq. sakinləşmək. durqunlaşmaq. dinmək.

sərivünlətmək11 yavaşlatmaq. sakinləştirmək. ağırlaştırmaq. dindirmək.

sərivünlük11 sakinlik. durqunluq. yumuşaqlıq.
- tavuşuna sərivünlük salmaq: səsini yumuşatmaq.

sərlənmək11 1. dalqınlaşmaq. dalmaq. 2. şaşırmaq. kəndini itirmək. 3. bunamaq.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə