Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə43/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   65

sərliq11 1. unutqanlıq. dalqınlıq. 2. bunama. 3. toxu sərtləşməsi xəsdəliği.

sərpmək bürkmək11. saçmaq.

sərsəm sılqır11.. salaq. abtal. tantıq11. abdal. təltək11. budala. aptal. təntirəvüq11. şaşqın. aquman11. ağman. axmaq. səfeh. şaşqın. məhcub. sant11. diqqətsiz. dalqın. yeq11. axmaq. budala. ağılsız.

sərsəmləmək sayıqlamaq. sandıramaq11. saçmalamaq. səfelhləmək.

sərsəmləşmək abzıramaq11. ümidini itirmək. yılmaq. sinmək. şaşırmaq. təntirəmək11. sıxıntı içində olmaq. müşqül durumda olmaq. sılqırlanmaq11. abtallaşmaq. abçıqan11. şaşırmış. ürkmüş. bezgin. cəsarətsiz.

sərsəmlətən abçıtqan11. şaşırtan. ürkütən. bezdirən.

sərsəmlətmək abzıratmaq11. yıldırmaq. sindirmək. səndələtmək.

sərsəmlik təntəklik11. axmaqlıq. budalalıq.

sərsəri qalaq11. avara. başı boş.

sərsəri salsar. baştaq11. avara. səfil. ipsiz. qopuq. ormaçı11. avara. qaşgən11. avara. hırpanı. tıqırıqsız11. avara. qopuq. aylanıvuq. qəzməyi səvən. yerində durmayan. çınqılbaş11. sapaq. səfeh. qayarı11. səfeh. sayaq11. boş. avara. zampara.

sərt qabırcaq11. qatı. qıbırt11. suqu11. şiddətli. sürətli. hızlı. sübatli. əzimli. qadav11. qırtçı11. şiddətli. sağlam. dayanıqlı. qını11. acı. – qını qonuşma. - sərt tük: qıl11.

sərtcə qıppır11. sağlamca. sağlamca. qıppa11.

sərtləşmək qatmaq11. bayatmaq.

sərtliq tiqliq11. diklik. gərginlik.

səs - səsi kəsilmək: qapışmaq: qabışmaq11. susmaq.

şeşi kürək gəmiğinin arxasındaki sırt gəmikləri.
- şeşi omuravlar: sırttaki omurlar.

səsini kəsmək qımsızmaq11. susmaq. sakinləşmək.

səsli tavuşlu11.

sesqənmək disginmək. qorxmaq. ürkmək. təlaşlanmaq. heyacanlanmaq.

səsqəq11 tetik. uyanıq olan. quşqulu.
- səsqəq bolmaq: quşqulanmaq. qulaq qabartmaq.
- səsqəq edmək: quşqulandırmaq.
- səsqəqlanmaq: quşqulanmaq. təlaşlanmaq. həyəcanlanmaq. ətəkləri tutuşmaq. dört dönmək.
- səsqəqli: təlaşlı. həyəcanlı. quşqulu.
- səsqəqli bolmaq: təlaşlanmaq. quşqulanmaq.

səssiz avuzsuz11. ağuzsuz. sakın. susqun. cuvaş11. yuvaş. sakin. ağırbaşlı. uysal. tavuşsuz11.

səssizlik qımsızlığ11.

sevdirmək süydürmək11.

sevəcen dadlı. müşfiq. nazik

sevgi iynar11. inar. eşq. aşq. süygənlik11. eşq.

sevgili süygən11.

sevimli aldavlu11. dadlı. yamşaq. yumşaq. quvatlı11. alımlı. süydümlü11. gözəl. süyümlü11. alımlı. sucuq. şirin. yaqımlı11. yaxımlı. çaqımlı11. xoş. dadlı. incə. cada11. yada. iyi. uysal. uymuşaq xuylu. iyi ürəkli. rəhimli.

sevimlilik quvatlıq11. alımlılıq. süyün11. sevmi. alım. simpati.

sevimsiz qutsuz11. gözə xoş görünməyən.

sevimsiz süydümsüz.

sevinc qut. neşə. mutluluq. quvanc11. qutluluq. baydam11. bəydəm. mutluluq. neşə. süyünc11. söyünc. neşə. heyranlıq. baydamlıq11. neşə. şənlik.

sevincli quvanclı11. mutlu. süyünclü11. söyünclü. neşəli. mutlu. şat11. neşəli. şaqraq.

sevindirmək iynaqlamaq11. oxşamaq. könül almaq. quvatmaq11. onqatmaq11. mutlu etmək. quvandırmaq11.

sevinmək quvanmaq11. oquramaq11. məmnun olmaq. təsvib etmək. süyünmək11. söyünmək. mutlanmaq. neşələnmək. duyqulanmaq.. mutlu olmaq. tansıxlamaq11. məmnun olmaq.

sevmək can atmaq11. xoşlanmaq.

sevmi süyün11. sevimli. simpati. alım.

sevqili sevgili. tos11. dos. dost.

seyirçi qaravçu11. baxan. baxar. tamaşaçı.

səyrə : yandat. oxuyan. - yandan bülbül: səyrə bülbül.

seyrək yuqa11. incə. çaqım11. az.
- seyrək örülən çit: gözənəq11.
- seyrək tikmək: sırımaq11.

seyrəlmeş yuqarmaq11. incəlmək.

seyrəltmək azaltmaq. sədirətmək11.

sezdirmək 1. ima etmək. hissettirmək. 2. izah etmək. anlatmaq. açıqlanmaq. 3. bəlli etmək. ifşa etmək.

sezgi11 sezgic11. his. duyqu.

sezgic11 sezgi11. his. duyqu.

sezim 1. his. duyqu. 2. təxmin. zənn. quşqu.
- sezim edmək: təxmin etmək. quşqulanmaq.

sıba11 sıva. çox uzun boylu.
- zıba tişiruv: dev anası qadın.

sıbabqalamaq11 ititmək. tezətmək. tizətmək. dəridən incə uzun şərit kəsmək.
- birəvnü sıbabqalamaq: birinə alay edib əğlənmək.
- söznü sıbbabqalamaq: sözünü siviltmək. kəsgin sözlərə qonuşmaq.

sıbaq sırıq kimi uzun boylu.

sıbdırılmaq11 soxulmaq. içərilmək. qalabaqığa qarışmaq. qayırlmaq. sindirilmək. əmilmək.

sıbdırmaq11 əmdirmək. içirmək. sindirmək. soxmaq. geçirmək. tıqşırmaq.

sıbdırqıç11 kurnaz. kəllaş. dolandırıcı.

sıbdırqıçlıq11 kurnazlıq. kopoyoğluluq. dolandırıcılıq. hiləkarlıq.

şibiji11 qırmızı bibər (yaşıl bibər).
- şibiji araqı: bibər votqası.

şibiji11 zalim. kinli. kötü ürəkli.

sibir sibriya.
- sibir buğ: qızıl geyik.

sıbırtqı11 qırbac.

sıbırtqılamaq11 1. qırbaclamaq. 2. qeyrətə gətirmək. teşviq etmək.

sıbızqı11 qaval.
- baldırqan sıbızqı11: qamış qaval.
- qavra sıbızqı: qamış qaval.
- sıbızqı soqmaq: qaval çalmaq.

sıbızqı11 tüfək namlusu.
- iki sıbızqılı işqoq: cütə. av tüfəği.

siçan
- tarla siçanı: yer qoyan.
- iri siçan: qazma çıçqan11.

sıçan bax > sıçqan.

sıcaqlıq yıluv11.

sicil yazılqanı.

sicim cicim11. hörülmüş qartma. örük. ip. urqan.

sıçqan sıçan.
- tarla siçanı: dağ sıçanı. cubran11.
- qıluv sıçqan. - ullu sıçqan: sıçan. - saban sıçqan: sivri sıçan. - sıçqansırıt: qır at rəngi.

sıçqaq sıçağan. isal.

sıçqaqılamaq sıçramq. qorxmaq. ürkmək.

sıçqaqlamaq isal olmaq.

sıçramaq çaçılmaq11. saçılmaq. çatlanmaq. çalpımaq11. çarpmaq. çınqamaq11. zıplamaq. çortlamaq11. fırlamaq. fırlanmaq. çartlamaq11. yartlamaq.

sıçratmaq çaçıratmaq11. çatlatmaq. çalpıtmaq11. çınqatmaq11. zıplatmaq.

sıdırılmaq11 sıyırılmaq. yüzülmək.

sıdırmaq11 ( d <> y ) sıyırmaq. dərisini yüzmək.

sıdırqı11 ( y <> d ) sıyırqı. sadə. yalın.

sıdırtmaq11 soydurmaq. yüzdürmək.

sığallamaq oğşamaq. sılamaq11. masaj yapmaq.

siğil qubus11. tümör. ur. zigil. qummos. qumus11. tümör.

sığır tuvar11. tavar.

sığmaq sıyınmaq11.

sığmarlanmaq sımarlanmaq11. süslənmək. gözəlləşmək.

sığqarlamaq sımarlamaq11. süsləmək. bəzəmək.

sik çomay11. yaraq1. ərkək cinsəl orqanı.

şik qaqoq11. casanlı11. süsli. dış görünüşü iyi. tanq11. omaq11. umaq. göstərişli. yaxışıqlı. gözəl. - şik geyim: aybat geyim.
- şik olmaq: aybat bolmaq. zərif olmaq.

şıkırdamaq11 xışırdamaq.

şıkırdatmaq11 xışırdatmaq.

şıkırna11 bodur. qısa boylu.
- şikırna tərəq: bodur ağac.

şıkırna11 qabuq. uyuz.

şıkırt11 xışırtı. çıtırtı.

şıkırtlamaq11 xışırdamaq. çıtırdamaq.

şıkırtsız11 səssiz. gürültüsüz.

şiklik qaqoqlu11. qoqqalıq11. gözəllik. zərifliq. süslülük. ifadəli. kibirli.

sılamaq11 sıylamaq. 1. oxşamaq. 2. oğşamaq. sığallamaq. masaj yapmaq.

sılamaq11 sıylamaq. ölçmək.

sıla-mıla11 ağzına qədər dolu.

sılanmaq11 sıylanmaq. oxşanmaq. masaj yapılmaq.

sılatmaq11 sıylatmaq. oxşatmaq. masaj yaptırmaq.

sılav11 sıylav. oxşama. masaj.

sılcıramaq11 sıyılcıramaq. sıyrılmaq. süzülmək. qaymaq. qaçınmaq. dalıvermək.
- bu qadaus qaçanda işdən sılcırar qayqılıdı: bu namussuz hər zaman iştən qaçma dərdindədir.
- yumuşqa iygən yaşlarıbız işdən birəm-birəm sılcırab buqqandılar: qulluq etməyə göndərdiğimiz gənclər iştən birər birər qaçıb saxlanmışlar.
- savut qolumdan sılcırab qetdi: tabaq əlimdən qayıb getti.
- üyqə sılcırab qirdi: evə süzüb girdi.

sılcıraşmaq11 qaçmaq. qaçışmaq.

sılcıratmaq11 qaçırmaq. qaydırmaq. süzültmək.

sılcırav11 qaçma. qaçınma. süzülmə.

sıldırmaq11 sıyıldırmaq. yardırmaq. kəstirmək.

şiləmilə11 vıcıq vıcıq çamur.

silik11 sılıq11. 1. yüzsüz. qüstax. sırtıq. siltik. 2. boş. anlamsız. heç. 3. görümsüz11. göstərişsiz. quvatsız11. alımsız. biçimsiz. tanıqıvsuz11. bəlirsiz. göstərişsiz. diqqət çəkməyən.

sılıq11 silik. 1. yüzsüz. qüstax. 2. boş. anlamsız. heç.

sılıqlanmaq11 siliklənmək. qüstaxlaşmaq. yüzsüzləşmək.

silit sılıt11. bitgin. yorqun.

sılıt11 sıilit. bitgin. yorqun.
- sılıt bolmaq: bitginləşmək. kəndindən geçmək.
- sılıt edmək: hırpalanmaq. canını çıxarmaq.

silitlik sılıtlıq11. bitlinlik. yorqunlıq.

sılıtlıq11 silitlik. bitlinlik. yorqunlıq.

şıllaqlamaq tabanlamaq11. təpmək.

şillə11 qış, yaz mevsimlərinin ən soğuq, ən sıcaq qırx günləri.
- yay çillə: yazın ən sıcaq qırx günü.
- qış çillə: qışın ən soğuq qırx günü.

sılmaq11 sıymaq. qırmaq. yarmaq. kəsmək.

silmək sürtmək11.

silqindirmək silkindirmək11. 1. sallatmaq. titrətmək. 2. tələstirmək. əcələ ettirmək. sıxıştırmaq. 3. hərəkətə gətirmək. canlandırmaq.

silqinmək silkinmək11. 1. sallanmaq. yalpalanmaq. 2. atılmaq. fırlamaq. 3. ilərləmək. iləri getmək. 4. əcələ etmək. çabuq davranmaq.

sılqır11 1. sərsəm. salaq. abtal. 2. bir heyvan xəsdəliği.

sılqırbaş11 ət qafalı. beyinsiz. manqafa.

sılqırlanmaq11 abtallaşmaq. sərsəmləşmək.

sılqırlıq11 sərsəmlik. abtallıq.

silqmək silkmək11. sallamaq.
- baş silkmək11: baş sallamaq.
- qol silkmək11: əl sallamaq.
- qanat silkmək11: qanat çırpmaq.

silsilə sıra. tizim11. dizim. - sıra dağlar: taraq-taraq dağlar11.

sıltav11 bahana. səbəb. vəsilə.
- baş sıltav: əsas səbəb.
- qurqaq sıltav: boş bahana.
- sıltav tabmaq: bahana bulmaq.
- sıltavqa salmaq: bahana etmək.

sıltav11 gəbəlik. üklük. hamiləlik.

sıltavçu11 kəndini xəsdə göstərən. saxta tavırlı. riyakar.

sıltavlu11 gəbə. yüklü. hamilə.

sıltavluluq11 gəbəlik. yüklülük. hamiləlik.

sıltavsuz11 bahanasiz. səbəbsiz.

siltik silik. sılıq11. sırtıq. heç. boş. qüstax. anlamsız. yüzsüz.

şım11 səssizlik.
- şım bolmaq: səssizləşmək.
- şım edmək: susturmaq.

şımaramaq qılıqsızlanmaq11. ifadə satmaq.

şımarıq ərkə11. nazlı. yaxınlı. çaqınlı. kaprisli.

sımarlamaq11 sığqarlamaq. süsləmək. bəzəmək.

sımarlanmaq11 sığmarlanmaq. süslənmək. gözəlləşmək.

şımarmaq tərsəymək. əxlaqı pozulmaq. yolunu şaşırmaq.

şımartmaq erqələtmək11. nazlandırmaq.

şimdi endi11. indi. artıq.

şimdilərdə endidə11. artıq. bir daxi.

şimir11 küf. kirli. pis. tutumlu. çimri. pinti.
- şimir bas: küf lənmək.
- şimir basqan til: ağarmış dil.
- şimir edmək: küflənmək.
- şimirboyun11: kirli boyunlu.

şimirliq11 1. kirlilik. pislik. 2. çimrilik. pitilik.

şimşək eliya11. yıldırım. - yıldırım, şimşək tanrısı: çaqqay. şaqqay11.

sin oba11. qəbir. məzar.

sın11 1. qəbir. 2. saya. paya. daya. ünvan. 3. görünüş. qılıq. sifət.
- sın daş: qəbir daşı.
- sın qalmaq: dona qalmaq. don kəsilmək.

şin11 bəniz. yüz rəngi.
- qara şinli: əsmər.
- sarı şinli: sarışın.

sınam11 1. təcrübə. görgü. 2. incələmə. tətqiq.

sınamaq11 1. dənəmək. təcrübə etmək. 2. görmək. geçirmək. çəkmək. 3. diqqətlə baxmaq. gözətləmək.
- çalqını yitiliqın sınadım: tırpanın kəsginliğini dənədim.
- ol yaşavunda köp acuv sınadı: o yaşamında çox acı çəkti.

sınamlı11 təcrübəli.

sınamsız11 təcrübəsiz.

sınarıq11 qasımın onüçü igirmi arasındaki günlər.

sınav11 dənəmə. dənəm. imtihan.

sınçı11 baxıcı. kəsgin gözlü. düşüncələri doğru çıxan. iləriyi görən. kəsgin gözlü. düşüncələri doğru çıxan.
- sınçılıq: doğru qanıt yiyəsi olmaq.

şinci11 iğnə. tikən. sancaq.

sınçılamaq11 baxıcılıq edmək. göz atlamaq. gözətləmək.

sınçılıq11 pişquyi.

sınçıma11 ağustosun igirmi dörd biri eylül arasında doğanların bürcü.

sınçıq11 at xəsdəliği.

sınçıqlamaq11 rahatsız olmaq. hər şeydən şikayətçi olmaq. topallamaq. axsamaq. topallayaraq yerimək.

sınçıqlatmaq11 topallatmaq. axsatmaq.

sınçıqlav11 topallama. axsama.

sınçıqmaq11 maraq etmək.

sıncır11 1. bolluq. bərəkət. 2. zəncir. 3. sıra. - sıncır dağlar11: sıra dağlar.
- sıncır ağac: ocaqta zəncirin taxılı olduğu giriş.
- sıncır çıq: zəncir xalqası.
- sıncır salqança: dizili şəkildə. sıra halında. qafilə şəklində.
- sıncır tavla: sıra dağlar.
- tıbır sıncır: ocağa asılı zəncir.

sındım11 bax > şındıq.

sindirilmək sıbdırılmaq11. soxulmaq. içərilmək. qayırlmaq. əmilmək.

sındırmaq11 1. qırmaq. 2. kəsmək. dindirmək. geçirmək.
- miyalanı kim sındırdı?: camı kim qırdı?.
- anı tavuşu məni acuvumu sındırdı: onun səsi mənim hiddətimi geçirdi.

sindirmək abzıratmaq11. yıldırmaq. səndələtmək. sərsəmlətmək.

sindirmək sıbdırmaq11. əmdirmək. içirmək. soxmaq. geçirmək. tıqşırmaq.

sinə qoyun. göğüs.

sinif quma11. soy. qəbilə. boy.

sınıq11 qırıq.

sınıqçılıq - sınıqçılıqda, qırıq gəmikləri bir arada tutmaya yarayan çubuq: qıpqın11.

sınıqmaq11 acğınmaq. üzgünmək. qırğınmaq. ruhi yöndən acı çəkmək. ruh qırıqlığına uğramaq.

sınır 1. bəlgi. 2. çək. çeqara11. çəkara. hudut. 3. can tamır11. 4. irci11. kərt.

şinir11 geviş gətirmə.

sınırçı qurça11. sərhədçi.

sınırlanmaq göcəbsəmək11. qoçavsanmaq. qızmaq.

şinirləmək11 geviş gətirmək.

sınırlı güclü. irqaşığ11. quvvətli. üzüm. qıt. az. dar.

sınırlılıq əsəbilik. alınduvluq11.

sınırsız bolmaqança11. olmasınca. çox. pek. qayət. ölçəsiz11. sonsuz. hudutsuz. olduqca. həddindən artıq. qırsapsız11. pək çox. sonsuz.

sınmaq11 1. qırılmaq. 2. kəsilmək. dinmək. 3. yenmək. haqqından gəlmək.
- acuvum sındı: hiddətim geçti.
- avruv sındı: xəsdəlik geçti, kəsildi.
- piyala sındı: cam qırıldı.

sinmək sərsəmləşmək. abzıramaq11. ümidini itirmək. yılmaq. şaşırmaq.

sinqir11 səs teli. - avaz singirmək: səs teli.

sınqsıldamaq11 cilvələnmək. cilvə yapmaq. qırıtmaq.

sinsi fitnaçı11. kurnaz. inqqıl11. alaycı. kötü niyyətli.

sınsıtmaq sunsutmaq. cunçutmaq11. yunsutmaq. utandırmaq. məhcub etmək. rahatsız etmək. sıxıntıya düşürmək.

sintik11 səndəl. tabura.
- sırtlı sintik: səndəl.
- sıylı sintik: qoltuq.
- tayançaq sintik: qoltuq.
- təbrənüvçü sintik: sallanan qoltuq.

sıntıl11 1. cılız. çəlimsiz. zayıf. 2. gəvşək. quvvətsiz.

sıntıllanmaq11 güclənmək. sağlamlaşmaq.

şintiq11 bax > sintik.

sıpa çaçiqay11. çaçiy11. qoduq. eşək yavrusu.

sipər bataqa11. betcan11. istehkam.

şıpırdamaq11 xışırdamaq.

şıpırdatmaq11 xışırdatmaq.

şıpırdav11 xışırtı.

şıpırtı çalpuv11. şırıltı.

sıq - sığ yer: sayı11. - sıx sıx: qısqa qısqa.

siqara tütün. tartarıq11.

sıqı sıxı. qısıq11. yoğun. sıxışıq. bitişik.

sıqılma sıxılma. utanma. ayıbsınuv.

sıqılmaq sıxılmaq. üzülmək11. yarsımaq11. qayğılanmaq. düşünmək. bezmək11. darıxmaq. daralmaq11. sıxıntı çəkmək. arzulanmaq. həsrət çəkmək. əriqmək11. usanmaq. bıqmaq. tartınmaq11. çəkinmək. utanmaq. ıymanmaq11. çəkinmək. yüzü tutmamaq. - içi sıxılmaq: acaymaq11. cəsarəti qırılmaq. bezmək.

sıqılmaz sıxılmaz. uyatsız11. utanmaz. yüzsüz.

sıqılqan sıxılqan. ıymançaq11. çəkingən. uyatnı11. utanqaç. məhcub. ıylıqmış. çəkingən. məhcub. utanqaç.

sıqılqanlıq sıxılqanlıq. tartıncalıq. utanqaçalıq. çəkincəlik.

sıqım sıxım. qısım11. 1. avuc. 2. dəsdə. dəmət. 3. həvəng.

sıqın11 təzək.

sıqınaq sığınaq. qısılma11. barınaq. bazama11.

sıqınmaq11 sığınmaq. qısılmaq11. sıxışmaq. bitişmək. çabalayıb durmaq. sızlamaq. quvvətini vermək.

sıqıntı sıxıntı. tarlıq11. darlıq. sıxlış. əziyət.

sıqıntısı - sıxıntısı: salpımaq11. kədər. mahzunluq.

sıqıntısız sıxıntısız.tarıquvsuz11. darbuvsuz. məs'ud. mutlu. səadətli. halı vaxtı yerində.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə