Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə5/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65

as-bus11 o bu. qıvır zıvır.

aşçı qazançı.

ası acı11. dəğərli. qiymətli. yararlı. qıl11. fayda. asav. çınlı. tikbaş. çalıq. çalıqlı11. asıq. ılqarı. ılqar. ülkər. uslu11. tikbaşlı. kaprisli. çamış. qızaq. qızqın. coşqun.

aşı aşılı. sünni. məsnovi.

aşikar tanılqan11. gözə çarpan. görülən.

aşikar uturu11. açıq. ələnən. sərih.

aşılamaq içləndirmək11. suni olaraq döllənmək.

aşılı aşı. sünni. məsnovi.

asılsız orunsuz11. münasibətsiz. uyqunsuz. dəlilsiz.

aşınmaq tozmaq11. yıpranmaq.

aşıq - böyük aşığ gəmimiği: cuqutur11. yuqutur. - çalqı aşığı: qurqur11.

asıq asi. ılqarı. ılqar. ülkər. - salqın11. qaramsar. neşəsiz. somurtqan. soğuq.

asıramaq11 1. himayə etmək. saxlamaq. 2. bəsləmək. 3. gömmək.
- açqanı asıra, artda kərək bolur: parayı saxla sonra gərək olur.
- qoy asıraqan bay bolur: qoyun bəsləyən zəngin olur.
- qanamantı ölügün qayda asıradıla?. qanamatın gövdəsini nərədə gömdülər?

asıravlu11 tutumlu. idarəli.

asıravsuz11 müsrif. savurqan. müfrit. çox xərcləyən.

aşırı ozqun. azqan. azqın. böyük. artıq. yekə. fahiş.

asırı11 artıq. çox. - asırı köp: çox artıq.

aşırılmaq qımılmaq11. çalınmaq.

aşırınmaq mat qalmaq. tamaşalanmaq11. tamaqşalanmaq. şaşırınmaq. dalqınmaq. heyran qalmaq. şaşırınmaq. tamaşalanmaq11. dalqınmaq. heyran qalmaq.

aşırma təqələv11. çalma. yürütmə.

aşırmaq çalmaq. taydırmaq11. yürütmək. uğurlamaq. salmaq. – yola aşırmaq: yola uğurlamaq, salmaq.

aşırmaq qımmaq11. atlanmaq. çalmaq.

aşırmaq təqələmək11. çaqmaq. yürütmək.

asıx yüzlü qırnav11. xuysuz. somurtqan.

asıx - asıx yüzlü: yıluvsuz11. soğuq.

aslam11 asram. artıq. çox.

aslama aslamısına11. aslamında11. aslamına11. asrama. çoğunluqla. sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.

aslamına11 aslamısına11. aslamında11. aslama. asrama. çoğunluqla. sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.

aslamında11 aslamısına11. aslama. aslamına11. asrama. çoğunluqla. sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.

aslamısı11 asramısı. çoxu.

aslamısı11 asramısı. çoxu.

aslamısına11 aslamısına11. aslama. aslamına11. asrama. çoğunluqla. sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.

aslamlıq11 çoqluq. çoğunluq.

aslamraq11 artıqca.

aşlav təpsi. - aşlavnu qıdayla aldırdı: təpsiyi yiyəcəklə doldurdu.

aşlı aşüqü11.batığ. bulanıq.

asma11 1. qızıl xəsdəliği. 2. bir tür qoyu rəngli ur. tumor. 3. taqıluvçu11. asılabilir. taqılabilir.

asmadaş11 qızıl xəsdəliğindan qorunmaq üçün boyunda daşınan bir tür göz daşı.

asmaq11 darağacı. - darağacında asmaq: asmaqlamaq11. dara çəkmək. - üz asmaq: erşilənmək11. yüz əkşitmək. - üz asmaq: somurtlamaq.

asmaqçı11 asaqçı. asan. sallan. sallax. cəllad. sallan. sallax. asaqçı. asan. cəllad.

asmaqlamaq11 darağacında asmaq. dara çəkmək.

aşq eşq. iynar11. inar. sevgi.

aşqal daşqal. dışqal. qalav.

aşqal qaltır11. çöp. süprüntü.

asqamaq11 axsamaq. topallamaq.

aşqan aşan. ozqan11. uzqan. azqan. geçmiş. geçən.

asqancuqqa11 yaşıl çəkirgə

asqaq11 1. axsaq. topal. 2. qaraçay malqar xalq oyunlarından biri.

asqı əksi.çüyrə11. əğri. tərs. - qırılan qol üçün yapılan asqı: qınqal11.

aşqın11 qarın. - aşqınım tayqandı: midən düşümüş.

aşqınlanmaq ozqunlanmaq11. azqınlanmaq.

aşqınmaq ozdurmaq11 geçirmək. uzaqlatmaq. artıqlamaq. həddini aşırmaq.

asqut11 quşuluq vaxtı.

asram aslam11. artıq. çox.

asrama aslamısına11. aslamında11. aslamına11. aslama. çoğunluqla. sıx sıx. çoğu kərə. çoğu zaman.

asramaq11 dolandırmaq. idarə edmək. iqtisadi davranmaq.

assı11 1. günahqar. sədaqətsiz. dönük. xain. 2. düşman. 3. dolandırıcı.

assılanmaq11 1. qudurmaq. 2. kopoyoğluluq yapmaq.

astar qısdırıq11.

aştotur11 qurtların, avçıların, çobanların tanrısı.

aşüqü11 1. süpürqə, süprüntüyə, batığa bağlı olan nərsələr. 2. taxıl kəpəği. 3. aşlı. batığ. bulanıq.
- aşüqü qapçıx: pis, kirli, hırpanı qab.

asuv11 1. yardım. dəstək. 2. şərəf. namus. heysiyət.

asuvsuz11 1. xuysuz. yaramaz kişi. 2. şərəfsiz. namussuz.

asuvsuz11 faydasız. yararsız.

at11 ad. ism.
- at xəsdəliği: sınçıq11.
- at sinəği: sasqı11.
- atı şaha qaldırmaq: saldırmaq11. diklətmək. - yəhərin, atın quyruq altından geçən qayışı: quvuşqan11. quşun.
- ağac atqa minmək11: ölmək.
- at çuv: ad sav. ad san. ünvan.
- at yəhərinin taxda bölümü: anqırçaq.
- ata minib yola çıxmaq: atlanmaq11.
- doru atmaq: torat11.
- ağac atqa mindirmək11: alçatmaq. insan içinə sığamaz duruma qətirmək.
- aqırıq atqa mindirmək11: aq atqa mindirmək: övmək. qöylərə çıxarmaq.
- at belindən tüşməy aylanmaq: rahat yaşamaq. çalışmadan yaşamaq.
- at gərəg: atın qoşum taqımı.
- at orun: axır.
- at oynata gəlgən11: başqalarına kötülük edərək yaşayan.
- at sirgə11: bir çeşit ur. sarqom xəstəlığı.
- at üstündən qaramaq: bir işi baştan savma yapmaq.
- atdan tüşüb eşəqə minmək: kəndi səviyəsinə uyqun davranmamaq.
- atlı atı bilə yayav tayaqı bilə: əməkdaşlik ilə. bir işə yada yola birləşib bərabər çıxmaq.
- adı beş tav eldə aytılmaq: iyiliği. mərtliği. dürüstlüğü ilə tanınmaq.
- at bet almaq11: adını çıxarmaq. alçatmaq.
- atı beti bolmaqan11: qusursuz. ləkəsiz.
- at!: tüşə11!.
- ata yurt: vətən. - ata qarnaş: amca. əmi.
- atababa: əcdad.
- yeni gəlinin qayınatasına verdiği sovğat: atalıq.

ata ada. ayrımqan11. - yarımada: yarım ayrımqan:

atalıq mal11 damızlıq olaraq ayrılan heyvan.

atalıq 1. içrən, içədən, mə'nəvi ata. 2. yeni gəlinin qayınatasına verdiği sovğat.

atalıq11 damızlik.

atalqı11 atmağa, çapmağa yarar ayqıt. ağactan qapqcaq oymaya yarayan uzun saplı, ay biçimində kəsgi.

atamaq ad vermək. ad qoymaq. adlandırmaq.
- at ataqan at bərədi11: ad verən verir.

atamaq ayırmaq.

ataq yiti. çiti11. cəsur. cürətli.

ataqa11 ataqay11. baba.

ataqay11 ataqa11. baba.

ataş 1. yədək. yan yana gedən.
2. sıra. saf. çizgi. dizi.
3. gəm.
- ataş at: yədək at.
- atnı ataş tartmaq: atı yularından tutaraq götürmək.
- yaşavda aşqılıqda amanlıq da bir ataşda baradı. yaşamta iyilik də kötülük də bir sırada gedir.
- ataş atılqan yavluq: omuzlara atılan şal.
- ataş yavluq: boynu örteceq biçimdə omuzların üzərindən atılan şal.
- ataş tart: atı dizginlərindən tutub yədəktə götürmək.
- ataş tutmaq: yədəyə almaq.
- ataşqa üyrətmək: tayları gəm taxmaya alıştırmaq.
- yavluqunu ataş atarqa: şalı omuzlara atmaq.
- tonnu ataş qablarqa: kürkü omuzlara ataraq giymək.

ataşlamaq yədəkləmək. 2. cilovlamaq. atı dizginlərindən tutaraq gəmə alıştırmaq.

ataşlanmaq yədəyə alınmaq.

ataşlatmaq yədəklətmək.

ataşlı sayqılı. hörmətli. tərbiyəli. ədəbli. görgülü.
- endigi qözüvdə ataşlı yaşlar azayqandılar. zamanımızda tərbiyəli-sayqılı gənclər azaldılar.
- ataşlı söləşmək: sayqılı qonuşmaq.

ataşlıq müəddəbilk. sayqılıq. görgülük. möhtərəmlik.

ataşsız 1. sayqısız. hörmətsiz. 2. tərbiyəsiz. qaba. görgüsüz. ədəbsiz.

atav11 ithaf.

atavaul tuxum.
- atavul qarnaş: eyni soya mənsup qardaşlar.
- atavul əkəç: eyni soya bağlı qadınlar.
- atay pis: lə'nət. qarqış.
- ataypisni basmaq: lə'nət oxumaq.
- ataypisni bermək: lə'nət oxumaq.
- ataytmaz: adları tabu olan hayvan, yaratıqlar. qurt.
ataytmaz

atavul yuvarlaq quyryqlu qoyun, qoç.

atay baba.

atçaq eylülün iki onüç arasında doğanların bürcü.

atdaş11 adaş.

atdırmaq azdırmaq.

atəş hotav11. alov.

atılma atlam. bulqam11. həmlə.

atılmaq patlamaq. silginmək11. fırlamaq. ürülmək11. ürülüşmək11. qoşuşturmaq.

atılqan tavqal11. cəsur. şüca'. gözübək. yılmaz. əzimli. qararlı. ertəli. irtəli. iradəli.

atıltmaq11 patlatmaq.

atım11 adım. atlam11. mərhələ. etab. mənzil.

atınlı altıncaq11.

atır11 qoş. vəsayil. ləvazim.

atışma salışuv11. pozuşma. qavqa.

atıştırmaq kəbləmək11. acgözlüklə yemək yemək.

atla11 isqilə.

atlam11 1. atılma. bulqam11. həmlə. 2. adım. mərhələ. etap.

atlama11 yayların keçəbiləcəği dar köprü.

atlamaq 1. adım atmaq. yerimək. 2. qeçmək. aşmaq. 3. hərəkət edmək. davranmaq. yapmaq.
- uvak atlamaq11 kiçik adımlarla yerimək.
- üsü bilə atlamaq11 üzərində atlamaq.
- tıyınşlısıça atlamaq11: uyqun hərəkət edmək.

atlamaq qeçmək. aşmaq.

atlanmaq qımmaq11. aşırmaq. çalmaq.

atlanmaq11 1. hərəkət edmək. 2. ata minib yola çıxmaq.

atlanqan toy11 qonaqlar uğurlanırkən onların sıylağına (şərəfinə) düzənlənən şölən.

atlaq11 hərəkət. qımıl. tab. tav.

atlaqasız bolmaq çox yorulmaq. bitginləşmək.

atlaqasız bolmaq11 çox yorulmaq. bitginləşmək.

atlavuc11 basamaq. qədəmə.

atlavuc11 basamaq. qədəmə.

atlı 1. adlı. adı olan. ismində. - bir atlı: adaş. 2. su əri. suvari.
- atlı yayavqa nökər bolmaz: atlı yayaya işçi (qulluqçu) olmaz.

atlı11 adlı. yeni doğan ərkək bəbək.

atlıbetli11 (adlı + betli). sıyı, e'tibarı zədələnmiş. şərəfi ləkələnmiş.
- atlı-betli bolmaq: şərəfi ləgələnmiş.
- atlı-betli edmək: sıyını, e’tibarini zədələmək.

atma - atma körpü: bazama11.

atmaca alacın11. şahin. qartcıqa. aladoğan.

atmaq ataşlamaq. fırlatmaq. çaqmaq11. çartlamaq11. yartlamaq. çatlanmaq. süzüldürmək. süzdürmək. fırlatmaq. tərk edmək. vazqeçmək.
- yün atmaq
: yün çaqmaq: yünü ataraq yumuşaq duruma gətirmək.
- atar oxu öltürür qiyiqi bolmaq: birinin amansız düşmanı olmaq.
- atqan oxu yazmaqan: usta avçı. kəsgin nişancı.
- qara atmaq: amaca, hədəfə vurmaq.
- arqan atmaq11: kəmənt atmaq.
- av atmaq11: ağ atmaq.
- can atmaq: saldırmaq.
- tanq atmaq: şəfəq sökmək.

atqı11 yaba.

atta11 attıy11. ata.

attıy11 attuv11. atta11. ata.

attuv atta11. attıy11. ata.

av11 uv11. ov. ağ. tor. pərdə. filə. yavluq. örtük. şal. başörtüsü. yeni gəlinin başına örtülən şal. örtü.
- ava gedmək: yazqa barmaq.
- av salam11: doğum sancısı çəgən qadının üzərinə yatırıldığı saman. - çapıy anasın av salamada tanır: cocuq annəsini av salam'da tanır.
- çibin av11: örümcək ağı.
- qıbı av: örümcək ağı.
- av çapmaq: bulanıq görmək.
- av çabqan: qataraqt.
- gözqə av çapmaq: qataraqt olmaq.
- gözqə av tüşmək: qataraqt olmaq.
- av almaq: yeni gəlinin başına örtülən şalın ikinci qün törənlə açılması.

ava11 kölgə.

avan11 alay. məsxərə.

avana11 avanqı11. kölgə. qaranlik.

avanqı11 avana11. kölgə. qaranlik.

avaqlı11 dəğərli. hörmətli.

avar11 axşama yaxın vaxt.

avara aylan. aylaq. qalbara11. ağılsız. budala. çaqalas11. çaqbaş. gidəcəği yeri bilməyən. aylanıvuq: sərsəri. qəzməyi səvən. yerində durmayan. baştaq11. sərsəri. səfil. ipsiz. qopuq. ormaçı11. boş. qursavay11. haylaz. qalaq11. havayi. boşun. qalaq11. sərsəri. başı boş. qavqalaq11. təmbəl. salsar. tıqırıqsız11. sərsəri. qopuq. uğraş. qazaq11. gəzək. başı boş. salsar. sərsəri. sayaq11. boş. zampara. məşquliyyət. iş. qayğı.
- qoylarnı qoşqa yıysam, andan özqə avaram qalmaqandı: qoyunları ağıla soxsam, ondan başqa işim qalmadı.
- avara dolaşmaq: boş aylanmaq:

avaralatmaq11 talaşlandırmaq. qayqınlandırmaq.

avaralı11 talaşlı. əndişəli. oyalı. qayqılı.

avarasız11 talaşsız. əndişəsiz. bəsit. qolay.

ava-sava salına salına. yalpayaraq. sallana sallana.
- ava sava yerimək: sallanaraq yerimək.

avaz səs.
- avaz qopu: qırtlaqta yer alan səs yarığı.
- avaz singirmək: səs teli.

avazçı11 ağızçı. vaiz.

avçı aylanıvuç11.

avçılıq - axşam alaca qaranlıqta yapılan avçılıq: öngəzə11.

avdarmaq11 ağdarmaq. devirmək.

avdurmaq11 ağdurmaq. devirmək.

avgöz11 ağgöz. 1. gözünə ağ düşmüş. 2. acgözlüyü bağlanmış.

avla11 qaymaq.

avlam11 toplam.

avlamaq11 qaplamaq. örtmək.

avlanmaq uvlamaq11. qabaqlanmaq11. qöyləşmək. yerləşmək. ağıllanmaq. düzəltmək. uvlamaq11. ayarlamaq.

avlaq11 qır. ova. açıq yer. çayır.

avlav11 gözdən qeçirmə. tədqiq.

avlu arbaz11.

avma11 ağma. kölgəlik. sərin yer.
- avma edmək: qapmaq. kölgə edmək.

avmalamaq11 qapamaq. kölgə edmək. görkəzməmək.

avman11 hörmətli. sayqıdəğər. layiq.

avmaq aşmaq. - tavdan avmaq: dağdan aşmaq.

avmav11 dənqə.

avnamaq ağnamaq. yuvarlanmaq. devrilmək.
- avnab yerimək: salılanaraq yerümək.

avqıl suv11 mə'dən suyu.

avrılmaq11 ağrılmaq. devrilmaq.

avrumaq ağrumaq. xəstələnmək. xəstə olub yatmaq.

avruqanı tarqaymaq11 ağrısı qeçmək.

avruqsun11 xəstə. naxoş. məriz.

avruqsunmaq11 xəstə olmaq. xəstələnmək.

avruqsunmaq11 xəstə olmaq. xəstələnmək.

avruv11 ağruv. xəstəlik.

avuc11 uvuç11. qutam11. ayaz11. əl ayası. sıxım. qısım11.

avucaçıx11 mıymıntı. şaşgın. bön. alıq.

avuclamaq uvuçlamaq11. qaptamaq. ələ geçirmək.

avucundurmaq axuçundurmək. dəğiştirmək.

avul11 ağul. qöy.

avunmaq yığılmaq. yuvarlanmaq. devrilmək.

avuq11 axuq. devir. zaman.

avur11 ağır. ciddı. ağırbaşlı. sıylı. e'tibarlı.

avurlanmaq11 ağırlamaq. çox yeyib rahatsızlanmaq.

avursunmaq ağursunmaq. üşənmək. zoruna gəlmək.

avurt uvurt11. yanaq.

avus ağus. afət.

avuş11 1. dağ qeçidi. 2. quşquluq. şəggili. qararsızlıq.
- avuş zaman11: axşama yaxın vaxıt.

avuşdurmaq11 ağuşdurmaq. - qab avuşdurmaq: qabuq dəğiştirmək.

avuşdurmaq11 dəğiştirmək.

avuşmaq11 dəğişmək. sallanaraq yerimək. yalpalayaraq yerimək. vəfat edmək. ölmək.

avuşunmaq dəğişmək.

avuz11 1. ağuz. dərə. vadi. - tav avuz: dərin vadi. qanyon. 2. yeni doğuranın ilk sütü. 3. ağız. şifahi. 4. martın igirrmibirlə otuzbirinin arasındaki qünlər. qışın son ayı.
- ağız açıx: mıymıntı.
- ağuz bav: çuval, tulum, ağızın bağlamaya yarayan ip.
- ağuz baylamaq: ağız bağlamaq. oruç tutmaq.
- ağuz çayqamdı edmək: təhqir edmək. aşağılatmaq. kiçik görmək. həqir görmək.
- ağuz yel: söz.
- ağuz yetdirmək: söz söyləmək.
- ağuz qara tutmaq: küsmək. darılıb qonuşmamaq.
- ağuzgir aldırmaq: yem vermək.
- ağuzgir edmək: biraz yemək.
- ağuz marda: fiyat. baha.
- ağuz suv: tükürük.
- ağuzqa tüşmək: dilə düşmək. dediqodu qonusu olmaq.
- ağzu quş tutmaq: övünmək. kəndini övmək.
- ağzu ot çaqmaq: çox qızgın qonuşmaq. hiddətli qonuşmaq.
- ağzu tutulmaq: qonuşmamaq. dili tutulmaq.
- ağzun açıb cabqınçı: çox hızlı. sürətlə.
- avzun çayqamaq11: söylədiğinə peşman olmaq. sözünü geri almaq.
- avzun tutmaq: münaqişədə sözlə yenmək.
- ağzuna aşamaq: azarlamaq. paylamaq.
- ağzuna çapmaq: sözünü kəsmək.
- ağzuna qaratmaq: gözəl qonuşmaq.
- ağzunda it ölmək: qorxusuzca qonuşmaq. sərt qonuşmaq.
- ağzunda qılıcı bolqanmaq: sərt qonuşan.
- ağzunda suvu bolmay: ac. ac qarnına.
- ağzun açsa öpgələri görünə: çox zayıf. cılız. sısqa.

avuzsuz11 ağuzsuz. sakın. susqun. səssiz.

axıncılıq yoltuqur11. yağmaçılıq.

axır 1. çox. pek. qayət. son. 2. qaşpaq. 3. bav11. ağıl. qora11.
- axır geçəmizdə tanqa dəri uşaq ettik11: son gecəmizdə səhərəcən qonüştuq.
- aytqanına axır açuvlanıb, sikirib örgə turdu. soylədiğinə çox qızıp fırlayıb ayağa qalqtı.

axıtmaq sarlıtmaq.

axmaq qontabaş11. qonta11. budala. dəli. qaçıq. sarqmaq11. təlisiman11. abtal. budala. ağman. aquman11. səfeh. şaşqın. sərsəm. yelli11. havai. hoppa. alıq. məhcub. yeq11. sərsəm. budala. ağılsız. yeqbaş11. alıq. qafasız.

axmaqlaşmaq təlisinmək11. abtallaşmaq. təntəqlənmək11. abtallaşmaq.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə