Tab maravçu: Kəsgin nişançı


tetik sampal11. zamin. uyanıq. quşqulu. sasqaq11. tetikoduYüklə 6,56 Mb.
səhifə52/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   65

tetik sampal11. zamin. uyanıq. quşqulu. sasqaq11.

tetikodu - dediqodu etmək: sanlamaq. çəkiştirmək.

tetikoducu dediqoducu aytdıçı11.

tev dev. əməgən11. qafqas nağıllarında insanüstü varlıq. almastu11. cin. xortlaq. yekə. qudrətli. güclü. acdaqan11. insanüstü varlıq.
- dev yaş: güclü dəliqanlı.
- dev yürək: qəhrəman yürək.
- dev güc: böyük quvvət.

təvam tapmaq sablanmaq11. süzmək.

təvamlı dəvamlı. börü cortuv11: börü yortuv: bıqmadan. yorulmadan. durmadan. mütəmadiyən. taymaz11. dayimi. aralıqsız. arasız. dəğişməz. yanlavsuz11. sübatla. durmadan. taymazdan11. dayima. kəsintisiz. taymay11. dayima. hər zaman. tıqsısıvuq. yaxınan. sızlanan. toqtavsuz11. durmadan. üzməy11. mütəmadiyən. toqtamazdan11. toqtamay11. durmadan.

təvamlıq tükürlük11. silsilə.

tevan11 qamçı. qamçı yapımında kullanılan dəri.
- tevan eşmək: dəridən qamçı örmək.

tevanası devanası. qoyra11. sırıq kimi uzun boylu.

təvə - dəvə burunluğu: burunduruq11.

tever dever11. şamanizm dönəmində qaraçaylıların taptığı bir put.

tevet11 devet. bax > dəbət.

tevir devir. avuq11. axuq. zaman.

tevirmə sapalav11. parçalama. altüst etmə.

tevirmək devirmək. yıxmaq. qapışdırmaq. qapışdırmaq11. əzmək. ağdarmaq. avdarmaq. avdurmaq11. ağdurmaq. qantarmaq11. boşaltmaq. tökmək. qampaytmaq11. yıxmaq. çonqqaytmaq. yıxmaq. öldürmək. çöməltmək11. yıxmaq. dılqəm edmək. çevirmək. döndürmək. qanqqaytmaq11. yıxmaq. qantarmaq11. boşaltmaq. tökmək. taydırmaq11. alaşağı etmək. tompaytmaq11. yıxmaq. alabora etmək. tökmək. qantarmaq11. boşaltmaq. töngərətmək11. yuvarlamaq. tumalamaq11. yıxmaq. sapalamaq11. parçalaçaq. dağıtmaq. altüst etmək.

tevrə dövrə. dövrə. töqərək11. çevrə. ətraf. - töqərək aylanmaq: dövrəsinə dolaşmaq.

tevrilmək devrilmək. avnamaq. avrılmaq11. ağnamaq. ağrılmaq. yuvarlanmaq. yıxılmaq. tonqqaymaq11. tumalanmaq11. qampaymaq11. düşmək. tomalmaq11. yuvarlanmaq. yıxılmaq. qanqqaymaq11. yuvarlanmaq. dılqəm bolmaq. yıxılıb qalmaq. töngərələnmək11. çonqqaymaq11. düşmək. ölmək.

tevrilmək qımpaymaq11. yuvarlanmaq.

tevrimək tompalmaq11. yıxılmaq.

tevriyə devriyə. gözət11. dövr.

təxdə çarp. çarpa. - taxdabuz: çarpabuz. - taxdadaş: taxdaqaya: çarpadaş: çarpqaya.

teyiş deyiş. aytuv11. söyləyış.

təyrələnmək dayirə şəklini almaq. tögərəkləşmək11. xalqa biçimində toplanmaq. yuvarlaşmaq.

təyri11 1. tanrı. göy tanrısı. 2. gökyüzü. 3. bir yəmin sözü.
- təyri kişi: vallahi.
- təyri yarıq: gökyüzündə dan, axşam vaxtında, günəşin çıxışında batımında araya gələn qızıllıq.
- təyri qılıc: gökquşağı.
- təyri günün görmək: dincə qavuşmaq.

təyrilik11 tanrılığ.
- yumuşnu təyrilik bilə tındırmaq: işi ustalıqla aç, həll ed.

teyxa lap. həp. tüzüvünləy11. aralıqsız. arasız. birbiri üstünə.

tez11 çabuq. hızlı. tirmən. iti. çabuq.

tezdən11 1. derhal. acilən. 2. az sonra. çox geçmədən.

təzə çiy11. çiğ. körpə.: - təzə bal: çiy bal.

təzək borça11. qıyı11. qorça11.

tezeləndirmək11 hızlandırmaq. çabuqlaştırmaq.

tezelənmək11 hızlanmaq. çabuq davranmaq.

tezətmək tizətmək.sıbabqalamaq11. ititmək.

tezinləmək11 1. əcələ etmək. çabuq davranmaq. 2. hızlanmaq. hızlandırmaq.

tezinləy11 çabuq. həmən.

tezləmək11 hızlandırmaq. çabuqlaştırmaq.

tezliq11 1. çabuqluq. sürət. hız. 2. əlinə çabuqluq. başarlıq. başarış.

təzqəq11 təzgəg. heyvan pisliği. kübrə.

tıb deməmək dıb deməmək. e’tiraz etməmək.

tıbıldamaq11 dıbıldamaq. oynamaq. qımıldamaq.

tıbıldavuq11 dıbıldavuq. gəvəzə. boşboğaz.

tıbıl-dıbıl etmək gəvəzəlik etmək. çənə çalmaq.

tibildiriq dibildiriq. 1. kələbək. 2. yarasa.

tıbılla11 yuvarlayaraq keçə yapmaq.

tıbır11 1. evin içindəki ocaq. odun ətrafi. 2. ev. məskən.
- tıbır daş: ocaq daşı.
- tıbırda qalmaq: evdə qalmaq. evlənməmək.
- tıbırda qalqan qız: evdə qalmış qız.
- tıbırı suvuqan: kimsəsiz. yoxsul. malsız-mülksüz.
- tıbırı tartıl: evini barqını, ailəsini itirən.
- tıbır daş eşikqə çıxmaz, bosaqa daş üyqə girməz: ocaq daşı dışarı çıxmaz. eşik daşı evə girməz.

tıbırdamaq11 dıbırdamaq. qımıldamaq. hərəkət etmək.

tıbırdaqan11 dıbırdaqan tıbırdav11.. ayaq patırtısı.

tıbırdav dıbırdav11. tıbırdaqan11. ayaq patırtısı.

tıbırsız11 evsiz. məkansız.

tıbıtaylıq nənə qarnında cocuğun altı aylıq zamanı.

tıbıttay11 hörümcək.

tıbqı tabqa. tibqi. tap özü. tam özü.

tibqi tıbqı. tabqa. tap özü. tam özü.

tıbsız11 dıbsız. qımıldamamaq. hərəkətsiz qalmaq.

tıcın11 fəna qoxu.

tıday11 dıday. qorxu, qayğı anında söylənən bir söz. qaraçay-malqar mitolojisində bir tanrı adı.
- dıday dıday mən yarlı: ah zavallı bən.
- dıday dıday alay bolub mu qaldı: ah ah öylə mi oldu.

tidin didin11. eşək arısı.

tidiv didiv11. it yavrusu. enik.

tigər qalqan11. qalan. başqa.

tik dik. örü11. sir. sir11. yoxuş. tilqəm11. dılqəm. sarp. yalçın. yüksək. ör. yuxar. - tik qafalı: kirəş11.

tıkandırmaq bəqindirmək11.

tikbaş çınlı. asi. asav. çalıq. çalıqlı11. qatavuz11. söz dinləməz. haylaz. üsyankar. kəlləşəq.

tikbaşlı us11. buruş baş. burşaq. qalınqafa. tərs. uslu11. asi. kaprisli.

tikbaşlıq oqursuzluq11. gızqınlıq. hiddət. öfgə.

tikənli qapqıc11. soxucu.

tikili tutmaq sirəltmək11. tikmək. ayaqta tutmaq.

tikilmək süyəlmək11. ayaqta durmaq. tirəlmək. sirəlmək11. dirəlmək. ayaqta durmaq.

tikinə istəməy11. aldırmadan. umursamadan.

tikisindirici genəzir. iğrənc. pis. çirkəf.

tiklətmək saldırmaq11. atı şaha qaldırmaq.

tiklik diklik. tılqamlıq. dılqamlıq. sarplıq.

tikmək qaymaq11. sirəltmək11. tikili tutmaq. ayaqta tutmaq. süyəmək11. söykəmək. dayamaq. - seyrək tikmək: sırımaq11.

tikqulaq qurt. örəqulaq11.

tiksindirici qadur11. iğrənc. mənfur. fəna.

til dil.
- dili tutulmaq: dınq bolmaq11. qonuşmadan qalmaq.
- kilit dili: çıqırt11.
- dadlı dilli: yumuşaq xuylu qabırqası yaraşqan11.
- dili dolaşmaq: büldürmək11. dili dolaşmaq. qonuşamamaq. kəkələmək.
- bir dilli bolmaq: aynı fikirdə olmaq. aynı qarara varmaq.
- boş dil: xalq dili. xalq ağızı.
- yartı dilli11: kəkəmə.
- qulqaravaş dil11: yoxsul dil.
- ospar dil: yontulmamamış dil.
- özdən dil: seçgin dil. gözəl dil.
- dil aylandırqan yer: cocuqluqta yaşanılan yer. cocuqluğun geçtiği yer.
- dil yağı qurumaq: ağzı qurumaq.
- dil edmək: iftira etmək. qara çalmaq. dediqodu etmək. laf daşımaq.
- dil qaqmaq11: gizlicə bildirmək. fısıldamaq.
- dili açılmaq: dinc, rahat qonuşmaq.
- dili ardına getmək, dartılmaq: dili tutulmaq. qonuşmamaq.
- dili aylanmaq: dili tutulmaq. qonuşamamaq.
- dili baylanmaq: dili tutulmaq. qonuşamamaq.
- dili çalmaq: tələffüz edəməmək. kəkələmək.
- dilin çox çox edmək: dilini şapırdatmaq.
- dilin tatıran tuzluqqa urur: üzərinə görəvi olmayan şeyləri qonuşur.
- dilin tuzluqqa vurmaq: üzərinə görəv olmayan şeyləri qonuşmaq. dediqodu etmək.

tılapıs11 düzənsiz. savruq. tərtibsiz.

tılapıslıq11 savruqluq. düzənsizlik.

tilbaraq dilbaraq11. xəbərçi.

tilbaz dilbaz. ağuzlu. gözəl qonuşan. söz kişisi.

tilbilimci tilçiş11. dilçiş11. dilçi. lənqustik.

tilçi dilçi. tilçiş11. dilçiş11. dilbilimçi. lənqustik.

tilçi11 dediqoducu. muxbir. iftiracı.
- tilçini tili hunadan ötər: dediqoducunun dili duvardan geçər.

tilçiş11 dilçiş11. dilçi. dilbilimci. lənqustik.

tıldan11 ləpə. bulamac.

tilək11 dilək. istək.
- tilək etmək: dilək diləmək.

tiləmək yükünmək. çökünmək. istəmək. rica etmək.

tilənci dilənci. artmaqtaqar11. artıqçı.

tilənci11 dilənci. tiləvük11.

tiləvük11 dilənci.

tılı11 xəmir.
- acığan tılı: mayalanmış xəmir.
- tılı acıtmaq: xəmir mayalamaq.
- tılı basmaq: xəmir açmaq. xəmir yoğurmaq.
- tılı sapın: paltar sabunu.

tilim dilim. taraq. daraq. dərək. parça. qaş. qarç. sırıq. şırqı11. şırıq. tuvram11. doğram. say11. parça. tilqəm11. parça.

tilimdi dəridən kəsilmiş dar şərit.
- tilimdi yer: dar topraq parçası.

tilimdiləmək11 kəsmək.

tılı-mılı11 gəvəşək kişi.

tilimləmək tilqəmləmək11. parçalanmaq. kəsmək.

tilitmək11 1. qarıştırmaq. fallara, liflərə ayırmaq. 2. parçalamaq. yırtmaq.

tillənmək11 dillənmək cocuğun qonuşmaya başlaması.

tilləşmək11 ağız birliği etmək. sözləşmək. anlaşmaq.

tilli11 dilli. insan. kişi.

tilmanç dilmanc. tərcüman.

tilpə11 dilpə. kəkəmə.

tılpuv buxar. tılpuvqa aylanmaq: buxar halına dönüşmək.

tilpuv dilpuv. nəfəs. buxar.

tılqam11 dılqam. qurub. öbək.

tilqam11 dilqəm. tik. sar. yalçın.
- dılqəm bolmaq: 1. ölmək. 2. yuvarlanmaq. devrilmək. yıxılıb qalmaq.
- dılqəm edmək: çevirmək. döndürmək. devirmək.

tılqambaş11 dılqambaş11. buynuzları aşağı doğru uzamış inək.

tılqamlıq dılqamlıq. diklik. sarplıq.

tilqav11 kəkəmə.

tılqəm bolmaq yuvarlanmaq. devrilmək. yıxılıb qalmaq.

tilqəm11 dilim. parça.

tilqəmləmək11 dilimləmək. parçalanmaq. kəsmək.

tılqılamaq dılqılamaq11. çalqalanmaq. çalqalanırkən səs çıxarmaq.

tilsiz dilsiz. heyvan.

tiltəppə11 1. kəkəmə. 2. muxbir. xəbərci.

tiltəppə11 kəkəmə.

tım11 nəm. rütubət. ıslaqlıq. salça. sos.
- tımsız aşamaq: bir şey içmədən yemək yemək.
- tım əsir11 dım əsir. çox sərxoş olmaq.
- tım yapuv11: dım yapuv. pambuqlu qumaştan incə örtü.

tımbıl11 dımbıl11. yuvarlaq. şişman. tombul.

tımırıq dımırıq. tırmıq. tırnavuq. tırmıq. qıytqı11.basqa11. baqsa11. baxçıvan tarağı.

tımırıqlamaq qıytqılamaq11. tırmıqlamaq.

timm11 dimm. kötüğ, sığır kimi kişi.

tımmay - tımmay kimi səmirmək11: çox şişmanlamaq.

tımmıl dımmıl11. əkmək. bir tür tatsız yassı çörək. taxıl tanrısının adı. su çiçəği xəsdəliği.

tımmıy . dımmıy11. dımmız11. şişman. göbəkli.

tımmız dımmız11. dımmıy11. göbəkli. şişman.

tımpıldamaq11 tələsmək. əcələ etmək.

tin ata11 ecdad. cədd.

tin11 1. ruh. 2. bədən. gövdə.
- tin girmək: cəsarətlənmək. canlanmaq. dirilmək. hərəkətlənmək.
- tin tər basmaq: tin təri bolmaq: çox tərləmək. qan tər içində qalmaq. çoxuna tərləmək.

tın11 rahat. huzur.

tinc dinc. tınç11. ərinc. rahat. tablı. rahat. tiri11. diri. çevik. sakin. qolay

tınç11 tinc. rahat. sakin. qolay.
- tınç edmək: adaptə etmək. uydurmaq.

tıncatmaz11 gecə quşu.

tınçay11 təmbəl. uykucu.

tınçaylıq11 təmbəllik.

tınçaymaq11 rahatlanmaq. dinləmək.

tincək qolaylı11. uyqun. müsait. bolluq.

tincəlmək rahatlamaq. huzur bulmaq. yürəqi basılmaq.

tınçımaq11 pozulmaq. çürümək. küf lənmək. küf qoxmaq.

tınçıtmaq11 çürütmək. pozmaq. qoxutmaq.
- işni tınçıt: işi ehmal etmək. pozmaq.

tinclik dinclik. tınçlıq11. rahatlıq. qolaylıq. fərəhlıq. tınqı11. rahatlıq.

tınçlıq11 dinclik. rahatlıq. qolaylıq.
- tınçlıq tapmaq: rahatlanmaq.

tınçlıqlı11 dinicli. tinişli. rahat. huzurlu.

tınçqul11 1. sakin. təlaşçız. durqun. 2. qayqısız. tasasız.

tınçqulluk11 sakinlik. qayqısızlıq. tasasızlığ.

tınçsınmaq11 qolayına gəlmək. uyqun görmək.

tındırmaq11 tindirmək. bitirmək. həlletmək. bəcərmək. tükətmək.
- ingirgə dəriçin işni tındırıqız: axşama qədər işi açın, həll edin.

tindirmək dindirmək. sındırmaq11. qırmaq. kəsmək.

tindirmək söləytmək11. yatıştırmaq. əğiklətmək. söngdürmək11. yatıştırmaq. əğiklətmək. yumuşatmaq. söndürmək. şavşaltmaq11. çavşaltmaq. sakinləştirmək. durqunlaştırmaq. kəsmək. tındırmaq11. bitirmək. həlletmək. bəcərmək. tükətmək. sölləndirmək11. yatıştırmaq. əğiklətmək. yumuşatmaq.

tinəc fərax. töqüdüm11. bolluq. bərəkət. - tinəc içində: ülüşlü11. şanslı. talehli.

tingin söl11. sakin. zayıf. gəvşək. əğik.

tingiz11 dinqiz11. şiş. qabartı.
- dinqiz bolmaq: şişmək. qabarmaq.

tinicli dinicli. tınçlıqlı11. tinişli. rahat. huzurlu.

tinim dinim. tınım11. rahat. huzur.

tınım11 rahat. huzur.

tınımsız11 huzursuz. rahatsız. təlaşlı.

tinişli tınçlıqlı11. dinicli. rahat. huzurlu.

tinləmə dinləmə. tınqlav11. dinləyiş.

tinləmə toqtaş11. durma. iqamət.

tinləmək dinləmək. tınçaymaq11. rahatlanmaq. qulaqlamaq11. itaət etmək.

tinləmək dinləmək. tınqlamaq11:

tinləmək sıyınmaq11. uyuşmaq. itaət etmək. boyun eğmək

tinləndirmək11 canlandırmaq. diriltmək. qeyrətə gətirmək. soluqlatmaq. solutmaq11.

tinlənmə soluv11. tə’til.

tinlənmədən dinlənmədən. arıvsuz11. armadan. yorulmaq bilmədən. durmadan.

tinlənmək dinlənmək.tayanmaq11:

tinləyiş dinləyiş. tınqlav11. dinləmə.

tınmaq11 1. sakinləşmək. durulmaq. dinmək. 2. bitmək.
- qartdan tınmaq: qocalamaq. qocamaq.
- iş tındı: iş həlloldu.

tınmaz11 hərəkətli. gürültülü. yerində durmayan.

tinmə söngüv11. sönmə. duraqlama. kəsilmə. yatışma.

tinmək dinmək. kütəymək11. susmaq. zayıflamaq. soruqmaq11. teskin tapmaq. soruşmaq11. yatışmaq. söllənmək11. sakinləşmək. yatışmaq. əğikləşmək. yumuşamaq. söngmək11. yatışmaq. sönmək. şavşalmaq. çavşalmaq. sakinləşmək. durqunlaşmaq. kəsilmək. tınmaq11. sakinləşmək. durulmaq. toqtamaq11. durmaq. kəsilmək. ara vermək. yerləşmək.

tınq dınq bolmaq11. 1. qonuşmadan qalmaq. dili tutulmaq. 2. yoxolmaq. məhvolmaq.

tinq11 dınq. cıvıltı.

tınqan11 1. yaşlı. 2. gücsüz.

tınqaymaq11 dınqılmaq. dınqımaq. ölmək.

tınqaytmaq11 dınqıtmaq. öldürmək.

tınqı11 dinclik. rahatlıq. fərəhlıq.

tınqıçı11 gözçü. casus.

tınqıl tinqil11. dinqil. 1. çəmbər. təkər. 2. yük arabası.
- arabanın dınqılı: gültəmiş.

tinqil11 tınqıl. dinqil. 1. çəmbər. ağactan yapılm təkər. 2. yük arabası.

tinqildi bolqarmaq11 yayqara qoparmaq. gürültü çıxarmaq.

tinqildimək11 1. bağrışmaya başlamaq. gürültü-patırtı etmək. 2. təlaş-lanmaq. qayğılanmaq. dört dönməyə başlamaq.

tınqılı11 titiz. müntəzəm. yavaş.

tınqılmaq dınqılmaq. tınqaymaq11. dınqımaq. ölmək.

tınqımaq dınqımaq. tınqaymaq11. dınqılmaq. ölmək.

tınqırdamaq tıqırdamaq: dıqırdamaq11.

tınqırdamaq11 dınqırdamaq. zanqırdamaq.

tınqısız11 dinqsiz. huzursuz. rahatsız. düzənsiz. özənsiz. diqqətsiz.
- ertdənli bəri yürəqim tınqısızdı: sabahtan bəri qəlbim huzursuz.
- tinqisiz edmək: təlaşlandırmaq. qayqılandırmaq.

tınqıtmaq dınqıtmaq. öldürmək. tınqaytmaq11.

tınqlamaq11 dinləmək.

tınqlav11 dinləmə. dinləyiş.
- tınqlavnu basmaq: dinləmək. qulaq vermək.
- tınqlavnu iymək: dinləmək.

tınqlavuq11 damaq.

tınqlavuq11 səssiz. sakin. dinləməyi sevən. içini bəlli etməyən.

tintirmək sərivünlətmək11. yavaşlatmaq. sakinləştirmək. ağırlaştırmaq.

tintiv11 araştırma. incələmə. təhqiq. analiz.

tintivül11 tintiv11. tintivül11. araştırma. incələmə. təhqiq. analiz

tintmək11 yoqlamaq. araştırmaq. qarıştırmaq. təhlil etmək. araş-tırmaq. incələmək. təhqiqat yapmaq. soruşturmaq. kontrol etmək.

tint-mint11 qıpırdanış. qımıldama.
- tint-mint bolmaq: qarışıqlıq çıxmaq. qarışmaq.
- tint-mint bolmaq: nə söyləyəcəğini bilməmək. gəm-güm etmək.
- tint-mint edmək: gürültülü bir biçimdə qıpırdaşmaq. ağır davranmaq. ağırdan almaq.

tin-tönçək11 gövdə.

tip en11. soy. cins.

tıpa sufqu11. tıqac.

tıpatıp şaşmay11. eynən. təppə tənğ11. eynən. tamamiylə. əşit şəkildə. təp-tənq11. əşit.

tipi burdum11. qar fırtanası.

tıpırdamaq11 çırpınmaq.


Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə