Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə58/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   65

- ullu apsın: evin böyükxanımı yaşlandığında onu yerinə geçən böyük gəlin.
- ullu yel: qasırqa. fırtına.
- ullu qonta: sırıq kimi uzun boylu.
- ullu könüllü: kibirli. kəndini bəğənmiş.
- ullu qönçcək: ”qoca donlu ” anlamında. qaraçaylılar΄ın türkiyə türklərinə vertikləri isim.
- ullu özək: mürvər ağacı.
- ullu taban: ayı.
- ullu törə: böyük xalq məhkəməsi.
- ullu üyür: birkaç quşağın bir arada yaşadığı böyük ailə.
- ulluqa gedmək: burnu böyümək. kəndini bəğənmək.

ulluqay11 sırıq kimi uzun boylu. iri yapılı. dev anası.

ulöqu11 yaban gülü. quşburnu.

ulov11 daşıma. nağıl. yük heyvanı.
- eşək ulovung, qadın nökəring bolmasın: eşək daşıma aracın, qadın arxadaşın olmasın.

ulqa11 rüşvət.

ulqar11 xəbər. bilgi. mə’lumat.

ulqarlamaq11 xəbər vermək. anlatmaq. bilgiləndirmək. buyurmaq.
- ulqarla, mən tınqılayma: söylə, mən dinliyrum.

ulqu11 1. çalılıq. 2. rüşvət.

ultqa11 rüşvət.

ulu 1. ali. caraqan11. yaraqan. yaraqan11. mükəmməl. fövqiladə. tutey. dudey11. böyük. yücə. hakim. üstün. 2. "oğlu" anlamında ad yaxud soy adından sonra kullanılır. yaraqan. mükəmməl. fövqiladə. - ullu qapqaq: uçrum. tik yamac.
- aslanbeq ulu qaydadı: aslanbeq oğlu nərədə.
- toqcuq ulu: toqcuq oğlu.
- quday ulu: quday oğlu.

ulumaq qansımaq11. ağlar kimi səs çıxarmaq.

ulumsuz bolumsuz11. bilimsiz. bəcəriksiz.

ülüş11 pay. hissə. tikə.
- öpgələgənni ülüşü dadlı boldur: küsənin payı dadlı olur.
- acır ülüş: at sürüsündə hər ayqırın kəndi sürüsü.
- ülüş edmək: paylaştırmaq. hissə vermək.
- yanqan otdan ülüş alqan: cəsur. gözüpək.
- öpgələgənni ülüşü dadlı bolur: küsənin payı dadlı olur.

ülüşlü11 şanslı. talehli. dinəc içində.

ülüşsüz11 1. geçim sıxıntısı içində olan. 2. şanssız. baxsız.

uluv11 ulama.

uluzqar quzusunu əmdirməyən qoyunları içinə qonulduğu daştan ya da çittən yapılan kiçik yer. qoyun qımıldayamadığı üçün quzusu burada nənəsini rahatça əməbilir.

umaq omaq11. göstərişli. yaxışıqlı. şik. gözəl.

umaqlamaq omaqlamaq11. bəzəmək. süsləmək.

umaqlandırmaq omaqlandırmaq11. süslənmək. gözəlləştirmək.

umaqlanmaq omaqlanmaq11. böbürlənmək. qırıtmaq. nazlanmaq.

umay biyçə qadın, cocuqları qoruyan tanrıca.

ümid işanuv11. güvən.

ümidsizlənmək ümidi qırılmaq. suvsunmaq11.

ümit işənuv11. güvən. umut. işanç11. - ümit verici: ümit verən: tüngülüvsüz11. - ümit edən: umutça11. umutlu. - ümit etmək: yoralamaq11. xiyal etmək. təsəvvür etmək. - ümidini itirmək: abzıramaq11. yılmaq. sinmək. şaşırmaq. sərsəmləşmək.

ümitsiz badarsız11. çarəsiz. qaçınılmaz. vacib. işanqısız11. çarəsiz. tüngülüvlü11. çarəsiz.

ümitsizlik baramta11. çarəsizlik. gücsüzlük.

umud - umud kəsmək: tüngülmək11. naümid olmaq.

umursamadan istəməy11. aldırmadan. tikinə.

umursamamaq baldırlıq edmək11. aldırmamaq. qeyitsiz davranmaq. istəməmək11. aldırış etməmək. qol sırtından qaramaq. önəm verməmək. büsürəvsüz edmək11. boş vermək.

umursamaq sanatmaq. önəmsəmək. önəm vermək. ilgi göstərmək. aldırmaq. ilgi göstərmək. ilgilənmək.

umursamaz buzyürək11. qayıtsız. aldırmaz. laqeyd.

umut ümit. işanç11.
- umut üzmək: ümit kəsmək.
- umut tav başında, acal imbaşıngda: umut dağ başında, əcəl omuzunda.

umutça11 umutlu. ümit edən.

umutlan11 umut tapmaq.

umutlu umutça11. ümit edən. niyyətli.

umutsuzluq tüngülüv11. umudu kəsmə.

un
- un tartmaq: dəğirməndə un öğütmək.

ün çuv11. şöhrət.

unamaq11 onamaq. razı olmaq. qəbul etmək.

unanmaq11 onanmaq. alınmaq. razılaşmaq.

unatmaq11 onatmaq. razı etmək.

unavma11 anlaşma. onavma.

unavmaq11 onavmaq. anlaşmaq.

ünlü aytılqan11. aytlılıq. aytqılı. məşhur. tanınmış tanınan. övqüyə dəğər, layiq. tavuşlu11. tanıqıvlu11. məşhur. tanıdıq.

unutmaməni - unutmaməni çiçəği: qökçiçək11.

unutqan olmaq səriqmək11. dalqın olmaq.

unutqanlıq sərliq11. dalqınlıq.

unutturmaq səriqdirmək11. dalqınlaştırmaq.

upuzun süzgür. sozqur11. uzun.

uqqa barmaq11 gəzmək. dolaşmaq.

uqqaş11 öpücük.
- uqqaş edmək: öpmək.

üqrü11 - əğri üğrü: əğik yoxuş. caypaq11.

uqu11 1. yağ. yağı. düşman. ciciklənən. qısqanan. çəkəməyən. 2. bayquş.

uquldamaq uğuldamaq11. vızıldamaq. cüvüldəmək.

uqulmaq11 qoşmaq. hızla getmək.
- uqulub yetmək: qoşup yetişmək.

uqultmaq11 qoşturmaq.

uquluşturmaq qoşuşturmaq.

uqutlamaq11 saldırtmaq. təhrik etmək.

ur vur. göbgən11. qubus11. qumus11. şiş. şişlik. siğil. tümör. tobbu11. dobbu. toqura11. kambur. tuqur. duqur11. çıxıntılı. qabarıq. şiş.

urba urbu11. oyuğ. dəliğ.

urban urbun. ayrıq (dağın yada təpənin düzlüktən ayrıldığı yerlər).

urbu11 urba. oyuğ. dəliğ.

urbun urban. ayrıq (dağın yada təpənin düzlüktən ayrıldığı yerlər).

urçuq11 kalça gəmiği. kirman. iğ.
- urçuq iyirmək: yün əğrimək.

urduq11 çomaq. bükülmüş çubuq.

urduqoç suv11 dəmirçidə qızqın dəmiri soğutmaq üçün kullanılan su.

urdurmaq11 vurdurmaq.
- urdurub söyləşmək: qaba qonuşmaq.

ürək - qatı ürəkli: qamçi. qaddar. mərhəmətsiz.

ürək yürək. ürkə. yürkə.

ürəkli bazınuvlu11. güvənli. cürətli. cəsarətli. bazqan11. basqan. cəsur.

ürəklik qızbaylıq11. qorxaqlıq.

ürəmək üyrəmək11. 1. törəmək. çoğalçaq. 2. qabarmaq.

ürgə11 ürgü11. ağça ağaç.

ürgü11 ürgə11. ağça ağaç. isfendan.

ürgün11 ürtün11. bəktaşı üzümü.

ürkə yürkə. ürək. yürək.

ürkək elgəncəq11. yılgəncə. yelgəncə. qorxaq. ilgəncəq11. qorxaq. ılqanıvçu11. qorxaq. qaçıvuq11. qaçmaya meyilli.

ürkmək abçımaq11. şaşırmaq. səndələmək. çəkinmək. bezmək. cəsarəti qırılmaq. canı sıxılmaq. alqasamaq11. şaşırmaq. elgənmək11. yelgənmək. yılgənmək. qorxmaq. ilgənmək11. qorxmaq. irkilmək. qorqaqlanmaq11. qorxmaq.

ürkü dehşət. qayğı. qısqınıq11. təlaş. - ürkü çıxaran: halayçı11. qısqınıqçı11. vəlvələçi.

urlamaq11 vurlamaq. çalmaq.

urlatmaq11 vurlatmaq. çaldırmaq.

urlav11 oğurluq. hırsızlığ.

urlavçu11 vurlavçu. oğru. hırsız.

urlavuq11 çalağan. oğru. çalmaya istəkli, meyilli. çalıb qaçan.

ürləmək11 üfləmək.

urluq11 törlük. toxum.
- urluq salmaq: toxum atmaq.
- aman qansnı urluqu köp bolur: kötü otun toxumu çox olur.

urmaq11 vurmaq. 1. çaqmaq. 2. qaplamaq. 3. əsmək. 4. toqaçlamaq. 5. təpmək. 6. soxmaq. 7. tıxa basa yemək. - sav qırcınnı urdum: bütün əkməği vurdum, yedim.
- ayaz urmaq: yel əsmək.
- cüy urmaq: çivi çaqmaq.
- iyis urmaq: qoxmaq.
- qabırqaqa keyiz urmaq: duvara qalı qaplamaq.
- qeyiz urmaq: dövərək keçə yapmaq.
- tayaq bilə urmaq: sopayla vurmaq.
- at urdu: at təpti.
- balçibin urdu: arı soxdu.
- yürəgim uradı: ürəyim çarpir.

ürmək11 hürmək. havlamaq.

urqan11 vurğan. coşqun. şiddətli. cicim11. sicim. hörülmüş qartma. örük. ip.
- urqan suv: şiddətli axan ırmaq.
- urqan suv say bolur: coşqun axan ırmaq sığ olur.

ürqəq ürkək. qoyanyürək. qorxaq. ödlək.

ürqmüş ürkmüş. abçıqan11. şaşırmış. sərsəmləşmiş. bezgin. cəsarətsiz.

urqoduq11 1. əğik, köpüklü dəlikli daş. 2. kül.

urqu11 vurqu. zərrə. kiçik parça.

urquc11 yayıq toqmağı.

ürqütən ürkütən. abçıtqan11. şaşırtan. sərsəmlətən. bezdirən.

ürqütmək ürkütmək. abçıtmaq11. şaşırtmaq. səndələtmək. bezdirmək.

urquy11 sivrisinək.

ursalamaq tablamaq11. dövmək.

ürsür11 ehtiyatsız. tədbirsiz. düşüncəsiz.

urtla11 içmək. yudumlamaq.

urtlam11 yudum.

urtlavçu11 içgiçi.

ürtün11 ürgün11. bəktaşı üzümü.

uru11 quyu. uruçu11. oğru. hırsızlıq. hırsız.
- urusu börüsü bolmaqan: kötülükü yamanlıı fənalığı olmayan.

urucu oğru. - urucu geçe yuqlamaz: hırsız gecə uyumaz.

uruçu11 hırsız.
- uruçu geçe yuqlamaz: hırsız gecə uyumaz.

uruçu11 uru11. oğru. hırsızlıq. hırsız.

ürülmək11 atılmaq.
- alqa ürülmək: önə atılmaq.

ürülüşmək11 atılmaq. qoşuşturmaq.

urum11 hicum. saldırı.

urumbaşçı11 əsgər bölükləinin qomutanı.

ürün bitim11. bərəkət. tirliq11. hasıl.

urunmaq11 vurunmaq. çalışmaq.

uruq uruy11. qəbilə. boy.

uruş11 vuruş. savaş.
- uruş edmək: savaşmaq.

uruşmaq11 savaşmaq. azarlamaq.
- atası, ətni küydürgən yaşına uruşdu: babası, əti yaxan oğlunu savaşdı.

ürüvmə11 havalama.

uruy11 uruq. qəbilə. boy.

us11 tikbaşlı.
- usu tutmaq: keyifi pozulmaq. içi sıxılmaq. tikbaşlılıq etmək. huzurszluq çıxarmaq.

üs11 üst. üzəri.
- üsü bila: üzərində.
- üsünə ölmək: çox sevmək.

usab11 susuzluq.
- usab bolmaq: susmaq.

uşamaq11 oxşamaq. bənzəmək.

usandırıcı bezdirgic11. cansıxıcı. bezgiç11. cansıxıcı.

usandırmaq əriqdirmək11. bıqtırmaq. çalqıtmaq11. yalqıtmaq. yanqıtmaq. yormaq. bezdirmək. bıqtırmaq. səriltmək11. bıqtırmaq.

usanmaq əriqmək11. sıxılmaq. bıqmaq. qacığmaq11. bıqmaq. yılmaq. yalqımaq11. yorulmaq. sıxılmaq. bezmək.

uşaq11 əkət11. qulluqçu. qulluqçı. söhbət. qonuşma.
- yeni doğan ərkək bəbək: atlı11. adlı.
- uşaq bardırmaq: söhbət etmək.
- ərkək cocuq: ərkək oğlan: qoqay11.
- uşaq edmək: söhbət etmək. qonuşmaq.
- uşaq, yolnu qısqartır: söhbət yolu qısaltır.

uşaqılı11 uyşaq. uyqun. xoşa gedən.
- qölünə uşaqılı bolmaq: birisinin xoşuna getmək. sevgisini qazanmaq.

uşaqıvlu11 gözəl. kibar. xoş.

uşaqıvsuz11 zevqsiz. qaba.
- uşaqıvsuz baha: aşırı, çox baha.

uşaqlamaq11 söhbət etmək. qonuşmaq.

uşaş11 oxşaş. bənzər.

uşatmaq11 uyşatmaq. bəğənmək. razı olmaq. tərəfdar olmaq. təsvib etmək. uyşatmaq. oxşatmaq. bənzətmək.
- yaşın atasına uşatdım: oğlunu atasına bənzəttim.
- səni etgən onovunqu biz uşatmaybız: sənin fikrini biz təsvib etmiriz.

üsbaş11 geyim. qiyafə.

üsdürtmək11 qışqıtımaq. saldırtmaq.

üşən11 cehizin qonulduğu qız sandığı.

üşənmək avursunmək. ağursunmaq. zoruna gəlmək. ərinmək11.

üsğük oymaq11. - üsgükcik: bir üsgük: oymaq bilə bir: azıcıq. pək az.

uslu11 1. anqılavlu11. anqılı11. anlayışlı. anlayan. bilincli. şuurlu. bilincli. şuurlu. çabuq qavrayan. tabışlı. tapışlı. bəcərikli. aqılman11. geniy. hər tərəli kişi. ağıllı. qasım igirmi üç aralıqın ikisi arasında doğanların bürcü. 2. ayqırsız11 saqın. yumşaq. 3. tikbaşlı. asi. kaprisli.

usqarmaq11 sulamaq. ıslatmaq.

usqoçuq11 hıçqırıq.

uşqula11 1. qorxuluq. 2. samanla doldurulmuş buzağı dərisi. bizovu ölən inəğin sağılabilməsi üçün, doğarkən ölən bizovub dərisi üzülüb, içinə saman doldurularaq inəğin önünə qoyulur, inək onunla qandırılır.

uşquruur11 yəmək. axşam yeməği.
- ertdən uşquvur: ağızalma. qahvaltı.
- günorta uşquvur: öğlən yeməği.
- ingir uşquvur: axşam yeməği.

ussap bolmaq11 susamaq.

ussuz oysuz11. sapaq. səfeh. ağılsız. zəkadan yoqsun. düşüncəsiz. oysuz11. ehtiyatsız.

üst oqarqı. yuxarı. - birbiri üstünə: tüzüvünləy11. aralıqsız. arasız. arasız. teyxa. lap. həp. - olağan üstü: son dərəcə. həddindən artıq. təli11.

usta 1. yaplı11. zirək. bəcərikli. 2. hünərli. qucur11. çəmər11. çəpər. qabiliyətli. işmər11. işər. işi bilən. eğitimli.
- çin usta. çiy usta: işinin ustası. işinin yiyəsi.
- yol usta: rəhbər.
- suv usta: çox usta olmaq.
- süyək usta: çıxıkçı. sınıqçı.
- aslanbiy qopuzqa suv ustadı: aslanbiy qopuz çalmada çox ustadır.

ustaz11 öğrətmən. xoca.

üstdən qüneydən. yuxarıdan. oqartın11.

üstələmək qızarışmaq11. dirətmək.

üstün ayırma11. müstəsna. səçgin. cıqırıq11. daha iyi. seçgin. tutey. dudey11. böyük. yücə. ulu. hakim. - üstün gəlmək: onqlamaq11. yenmək. məğlub etmək. haqqından gəlmək.

üstündə üsündə11. haqqında. qonusunda

üstüngörü yapmaq uçqaralamaq11. üzdən baxmaq. bəsitə almaq.

üstüngörü uçqara11. bəsituydurmaq. əğikçe. gəvşək. istiqrarsız.

üstüngörü uçqaratın11. gəvşək biçimdə. əğik alaraq.

uştuq11 tulumun ucuna taxılan ağaş boru.

ustuqqu11 tutam. dəsdə.
- saç ustuqqu: saç pərçəmi.
- ustuqqu bulut: bulut küməsi.

ustuqqulamaq11 yolmaq. çəkip çıxarmaq.

usul coruq11. yoruq11. metod. taqmaq11. yöntəm. qıysab.

üsündə11 üstündə. haqqında. qonusunda.
- yaşavnu üstündən kölüğüzqə gəlgənləni aytırıqıznı tiləymə: yaşam qonusunda içinizdən gələnləri anlatmanızı istirəm.
- üsündən söz qozqamaq: haqqında bəhsetmək.

üşünlü11 iri göğüslü.

üşütmək yapırmaq11. soğutmaq. təsəlli etmək. təskin etmək.

üşütüq qısqaqıl11. dəli. qaçıq.

üsyan qopuvul11. qozğalış. başqaldırma. qozqaluy11. qarışıqlıq. həyəcan. ayaqlanış.

üsyankar qatavuz11. söz dinləməz. haylaz. tikbaş. kəlləşəq.

utanc uyat11. ayıb. utanma. cunçuv11. yunçuv. sıxıntı. məhcubiyət. şarayıb11. çarayıb. ayıb. qusur. əksik.

utandırmaq uyaltmaq11. iliqdirmək11. cunçutmaq11. sunsutmaq. sınsıtmaq. yunsutmaq. məhcub etmək. rahatsız etmək. sıxıntıya düşürmək. ıylıqdırmaq11.

utanma uyat11. ayıb. utanç. ayıbsınuv. sıxılma. tırtınc11. vicdan. insaf. sıxılma. həya.

utanmaq uyalmaq11. ayıbsınmaq. çəkinmək. iliqmək11. ıylıqmaq11. ıylıqsınmaq11. çəkinmək. tartınmaq11. çəkinmək. sıxılmaq.

utanmaz betsiz. həyasız. yüzsüz. buşqay11. həyasız. qüstax. iyiliqsiz11. həyasız. ərdamarı çatlaq. qacıqöz11. həyasız. arsız. qamamaqan11. həyasız. arsız. taymaz11. daymaz. qüstax. vicdansız. uyatsız11. sıxılmaz. yüzsüz. yezbet11. vicdansız. həyasız. arsız. təmirbet11. yüzsüz. həyasız.

utanqaç uyalçaq11. ıylıqmış. sıxılqan. çəkingən. məhcub. tartıncaq11. çəkingən. uyatnı11. məhcub. sıxılqan.

utanqaçalıq tartıncalıq. çəkincəlik. sıxılqanlıq.

utdurmaq11 itirmək. məğlub olmaq.

ütgümüc11 çabuq yapılan boza.

utmaq11 yamlamaq11. içinə çəkmək. yenmək. məğlub etmək.

ütmək üyürmək11. odda tükləri yaxmaq. üyütmək11. tüklürini yaxmaq.

ütülmək üyümək11. odda tükləri qoğsulmaq.

ütürgü11 oyma qələm.

ütürmək11 dəlmək. dəlik açmaq.

uturu11 açıq. ələnən. sərih. aşikar.

uv11 ağı. zəhər. av.
- uvqa aylanmaq: ava çıxmaq.
- uv yılan: engərək.

uvacın11 zayıf quzu postu.

uvadıq et11 ovaduq edmək. 1. bükmək. çevirmək. 2. dövmək. dayaq atmaq. azarlamaq.

uvalmaq11 oğalmaq. qırılmaq.

uvanıq11 alıştırılmamış gənc öküz.
- uvanıqnı bıçaqa sozqanlay: sonra yapılacaq işi öncə yapmaq.

uvaq11 ovaq. kiçik. ufaq.
- uvaq açqa: pozuk para.
- uvaq ayaqlı: davar cinsi heyvanlar.
- uvaq tükək: ufaq tefək.

uvaqlamaq11 ufalamaq. parçalamaq.

uvaqlanmaq11 ufalanmaq.

uvaqtı11 ölüm.

uvaqtı11 vaxt. zaman.

uvaqtılıq11 lə’nəti. məlun.

uvatmaq11 qırmaq.

uvbet11 qaşqabaqlı. yüzündə kötü ifadə olan.

uvlamaq11 1. avlanmaq. 2. zəhərləmək. 3. yönləndirmək. 4. düzəltmək. ayarlamaq.

uvlandır11 1. zəhərlənmək. 2. gözətləmək. yaxalamaq. 3. yönləndirmək.

uvlu11 zəhərli.

uvmaç ovmac. qavrulmuş buğday ilə yağ yaxud yoğurt qarıştırılaraq yapılan bir yemək.

uvmaq11 öğmaq.

uvuç11 avçı. avuc.

uvuçlamaq11 avuclamaq. qaptamaq. ələ geçirmək.

uvurt11 avurt. yanaq. - qıştı uvurt: şişman yanaqlı. - qop uvurt11: tombul yanaqlı.

üy11 ev.
- ev adır: qapqacaq. aşpazxana qoşususu.
- ev baçqa: bostan. göylük.
- ev baş: çatı. dam.
- ev boq: süprüntü. çöp.
- ev bolmaq: evlənmək. yuva qurmaq.
- ev iyəsi: evi qoruyan tanrı.
- ev qoyan: ada tavşanı.
- ev tamada: ailə başı.
- ev tübü: döşəmə.

Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə