Tab maravçu: Kəsgin nişançıYüklə 6,56 Mb.
səhifə64/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

yıyrıq11 yığrıq. buruşuq. qırşıq.

yoğa çoplu11. zəngin. varlı.

yoğmaq yıxmaq. cuvmaq11. yuvmaq.

yoğun qalın. kəsif.

yoğunlaşmaq qalınlanmaq11. kəsifləşmək.

yoğurt cuvurt11.

yol 1. başarı. şans. tale'. - onun hər quruda yolu boladı: onun hər zaman şansı vardır. - yol başçı: qılavuz. yolusta. rəhbər. - yollu qul. yolsuz qul: olduğu eldə evlənmə haqqına iyə olub. olmayanqölə. 2. dəfə. qərə. səfər. kəz. 3. yap. əb11. usul. metod. 4. yul. cul11. başlıq. fidyə oram11. soxaq. caddə.
- cay yol11: köyün ana yolı.
- hərəkət yolı: qalı11. - yolda qarşılaşıb qonuşmaq: qoşbaş olmaq11. qoşbaşlanmaq.
- yolun buruq, virajlı bölümü: cinqiriq11.
- bir yolda: bir dəfə. bir qərə. qəz.
- bu yolda: bu qərə. bu səfər.
- nençə yolda: qaç qərə. qaç qəz.
- ol yolda: o dəfə. o səfər.
- tanrım yol bersin: yolun açıq olsun.
- arba yol: qiçiq topraq yol.
- ayaq yol: tuvalet.
- yolu olmayan. yolsuz. qırıq. məssəbsiz.
- at yol: patıqa.
- yayav yol: patiqa.
- yol bermək: yardım etmək.
- yol bolsun: uğurlar olsun. iyi yolçuluqlar.
- yol qəsmək: yola dayaq vurmaq. yolculuq sırasında hikayə anlataraq. şarkı söyləyərək yolu qısatmaq.
- yol salmaq: yol açmaq.
- yol tartmaq11: yollanmaq. bir yerə doğru yola çıxmaq. yola qoyulmaq.
- yolu bolmaq: şansı yavar getmək.
- qara qol: topraq yol.
- yoluna girmək: düzəlmək.
- yolunu şaşırmaq: tərsəymək. əxlaqı pozulmaq.

yola ayrı11. yoruq. düzən. nəzm.

yolağ rahro. taxda11. koridor.

yolculuq yolovçuluq11.

yoldaş tataq11. dost. yol arxadaşı.
- yoldaşlıq etmək: qammoylanmaq.

yollamaq - tərs yola yollamaq, sovlamaq, sulamaq: ayaşdırmaq11. çaşdırmaq. şaşırtmaq.

yollamaq göndərmək. yibərmək.

yolmaq ustuqqulamaq11. çəkip çıxarmaq. yülümək11. qırxmaq. daraqlamaq. tıraşlamaq.

yolovçuluq11 yolculuq.
- yolovçuluq almaq: yola çıxmaq.

yolsuz 1. ədəbsiz. nəzakətsiz. qaba. 2. yersiz. yaxışıqsız. uyqunsuz. 3. yolu olmayan. qırıq. məssəbsiz.
- yolsuz söz: qaba söz. uyşsuz söz.

yoltuqur11 yağmaçılıq. eşqiyalıq. axıncılıq.
- yoltuqurqa barmaq: yağmaçılığa getmək.

yolunmaq yülünmək11. culqunmaq11. yulqunmaq.

yoluqmaq11 rastlanmaq.
- yolda nökərimə yoluqdum: yolda arxadaşıma rastladım.

yolusta qılavuz. yol başçı. rəhbər.

yoluv culuv11. yuluv. fidyə.

yoluvçu yolcu.

yoluzdurmaq səriqdirmək11. dalqınlaştırmaq. unutturmaq.

yolv ayıl11.

yomaq11 məsəl. - qansız yomaq bolmaz: qansız məsəl olmaz.

yön11 sürəm11. sürən11. tərəf. istiqamət. cəhət. böğür. - yön ət: diyafram.

yondurmaq11 yontturmaq. soydurmaq. təmizlətmək.

yönəlmək çevrilmək. aylanmaq. çönmək.

yönəmək11 getmək. yerimək.
- buyraq yönəmək: şanslı olmaq.

yönəşmək getmək. yerimək.

yönətmək hükmətmək. təqələmək11.

yönətmən onovçu11. ağıl verən. ağıl xocası. şef. başçı. bakan. devlət kişisi.

yönləndirmək uvlamaq11. avlanmaq. uvlandırmaq11.

yonma qonma. qoyma. qacı11. məsnovi. sünni. yapay. məsnovi. - qaci dariy: suni ipək.

yonmaq tomurmaq11. kəsmək. doğramaq. yontmaq. soymaq. təmizləmək.

yonqa işgəri. qıymıq. üzqələ11. yonqurçqa11. ağac parçası.

yonqalamaq yonqurçqalamaq11.

yönqər cöngər11. arxadaş. dost.

yonqurçqa11 yonqa. ağac parçası.

yonqurçqalamaq11 yonqalamaq.

yöntəm taqmaq11. usul.

yontmaq qərkmək. kərkmək. çəntiq açmaq. yonmaq11. soymaq. təmizləmək.

yontturmaq yondurmaq11. soydurmaq. təmizlətmək.

yontulmaq yonulmaq11. soyulmaq. təmizlənmək.

yönü bardı11 yeri var. uyqun. münasib.

yonub biçim vermək sadraçlamaq11.

yonulmaq11 yontulmaq. soyulmaq. təmizlənmək.

yönündən sartın11. dolayı. görə.

yoppulamaq coppulamaq11. toplamaq. qurublamaq. qurbulamaq.

yoq yox. heçnə. - xurcunuma yox sıyınmaydı: cibimə heçnə sığmır.
- yox etmək: abarmaq11. bitirmək. tükətmək.
- yox etmək: abarmaq11. bitirmək. tükətmək.: coymaq11. yoxmaq. harcamaq. itirmək. öldürmək.
- yox olmaq: yoxolmaq. yox bolmaq: tumbolmaq11. itmək. qurumaq11. əksilmək.
- ol adət duniyadan quruqandı: o adət dünyadan yox olmuş.
- yoqqa əməl yox: yoxa çarə yox.

yoqalmaq yoxalmaq. tumpaymaq. dumpaymaq11. itmək. itmək. yox olmaq.

yoqaltmaq11 1. itirmək. 2. öldürmək. məhv etmək. məhv etmək.

yoqaltmaq11 öldürmək. məhv etmək.

yoqar coqar11. yumuşaq. ipək kimi. yumuşaq. - yoqar saç: yumuşaq saç.

yoqarnı coqarnı11. yumşaq. şirin. dadlı

yoqlamaq tintmək11. kontrol etmək. soruşturmaq.

yoqlamaq yoxlamaq. görüşmək.

yoqlanmaq yoxlanmaq.

yoqluq yoxluq. qıtlıq.
- yoxluq kişini qolun baylar: yoqluq insanın əlini bağlar.

yoqmaq yoxmaq. coymaq11. yox etmək. harcamaq. itirmək. öldürmək.

yoqolmaq yoxolmaq. yox olmaq. tumbolmaq11. itmək.

yoqsa ansı11. əksi təqdirdə. oqəsə11. tərsinə. olmuya.
- aytqanımı ət ansı ururma. söylədiğimi yap yoqsa vururum.

yoqsul yoxsul. zayıf. cılız. azmıç11. gücsüz.

yoqsulluq azqınlıq11. fəqirlik.

yoqun yoğun. qısıq11. sıxı. sıxışıq. bitişik.

yoqurt - yoğurt mayası: uyutquc11. - yoğurt yapmaq: mayalamaq: uyutmaq11.

yoquş - əğik yoxuş: caypaq11. meyilli.

yoquşlu cuquşlu11. yuquşulu. faydalı.

yoqutur cuqutur11. yuqutur. böyük aşığ gəmimiği.

yora11 1. xiyal. xulya. təsəvvür. 2. taleh. nəsib. qədər. şans. - yaman yoralı: kötü qədərli.
- cora edmək: xiyal etmək.

yoralamaq11 xiyal etmək. ümit etmək. təsəvvür etmək.
- iqilik yoralamaq: iyilik ümit etmək. uğur, xeyir duası etmək.

yoramaq11 yormaq. xiyal etmək.

yörə ufuq.

yörək ufuqlar.

yörgələmək11 ayaqlarını sürüyərək yerimək.

yormaq çalqıtmaq11. yalqıtmaq. yanqıtmaq. usandırmaq. bezdirmək. bıqtırmaq. çarçayt11. talçıqdırmaq11. taldırmaq11. talçıqdırmaq11. yoramaq11. xiyal etmək.

yorqa11 eşqin at yürüşü.
- suv yorqa11: üzərində heç sallanmadan gediləbilən at.

yorqalamaq yortalamaq11. dört nala getmək. hızlı yerimək.

yorqalatmaq11 atın yerişini hızlandırmaq.

yorqalavuq11 əşqin heyvan.

yorqan cuvurqan11. yuvurqan.

yorqun sılıt11. sıilit. bitgin.

yorqunlaşmaq bitginmək. qavşalmaq11. gəvşəlmək. sılıtlıq11. silitlik. bitlinlik.

yorqunluq arım11. yorulma.

yortalamaq11 yorqalamaq. dört nala getmək.

yortmaq11 qoşmaq. qoşuturmaq.

yortum11 tırıs getmə məsafəsi.

yortuv cortuv11. qoşu. - börü yortuv. börü cortuv11: bıqmadan. yorulmadan. durmadan. mütəmadiyən. dəvamlı.

yortuvul cortuvul11. axın. basqın.

yorulma yorqunluq. arım11.

yorulmaq arıb talmaq11. dalmaq. arıb dtalmaq11. sərilmək11. tükənmək. soruqmaq11. bitib tükənmək. yaryaymaq. çarçaymaq11. süldəri tüşmək11. bitginləşmək. yıpranmaq. yalqımaq11. sıxılmaq. usanmaq. bezmək. - yorulmaq bilməz: yorulmaq bilməyən: ağacayaq11. hərəkətli. dayanıqlı. muqavim. soruqmaqan11. - yorulmadan: arımsız11. fasiləsiz. kəsintisiz. börü cortuv11: börü yortuv: bıqmadan. durmadan. mütəmadiyən. dəvamlı.

yorum itaət.

yorunmaz ipə sapa gəlməz. müti' olunmaz.

yoruq11 1. coruq11. metod. usul. düzən. yola. nəzm. sünnət. rəsm. folklor. - yoruqqa salmaq: düzənə soxmaq.
2. mütii'.

yorutmaq mütii' edmək.

yosma qatçay11. cillveli qız.

yosun daş qotur. qabu11. - daşların üzərində oluşan yosun: qapşur11.

yötgərmək11 öksürmək.

yötgürmək11 öksürmək.

yovraq11 dua. yalvarma. yaxarma.

yovtuvuq covtuvuq11. dəvamlı qoşan.

yovuqlanmaq yuvuqlanmaq11. yaxlaşmaq. yaxınlaşmaq.

yox oqay11. xeyir.
- yox etmək: taşaytmaq11. gözdən itmək, itirmək. çöbləmək. məhv etmək.
- yox olmaq: yoqalmaq11. taşaymaq11. gözdən itmək. sıvışmaq. gizlənmək. ortadan itmək.
- yox yerə: boşunaqqa11. boşu boşuna.
- yox etmək: qavşatmaq11. gəbərtəmək. gəvşətmək. öldürmək.
- yox olmaq: ölmək. qavşalmaq11. gəvşəlmək.
- yox olmaq: qıypaymaq11. məhvolmaq.

yoxallamaq oqaylamaq11. inkar etmək. rəddetmək.

yoxalmaq tışalmaq11.

yoxedmək qırmaq11

yoxmuş - bir varmış bir yoxmuş: ertdə-ertdə:

yoxolmaq dınq bolmaq11. məhvolmaq.

yoxsılamsınmaq kəndini yoxsul göstərmək. kəndini gücümsəmək. yarlılanmaq11.

yoxsul # toqsul. borbaysız11. cılız. zayıf.
- yoxsul düşmüş: azqınlı11. fəqir.
- yoxsul görmək: yarlısınmaq11. zavallı görmək.

yoxsul batıql. kasıb. səfil. yalanqac. fəqir. yarlı11. fəqir. zaravat11. yazıq. məhrum.

yoxsullaşmaq yoxsullaşmaq. azqınlaşmaq11.

yoxsulluq sıxıntı. kəmlik11. yarlılıq11. fəqirlıq. zavallılıq. yazavtılıq. kötülük. fənalıq. məhrumiyət. bədbəxlığ.

yoxuş örü11. örüm11. örüş11. tik.

yoxuşlu yuquşlu. cuquşlu11. soqulqan. canayaxın.

yubanç11 əğləncə.

yubanmaq11 əğlənmək. oyalanmaq.

yubatmaq11 əğləndirmək. oyanmaq. təsəlli etmək.

yubu cubu11. tüklü. qıllı.

yücə heybətli. öqtəm11. görqəmli. tutey. dudey11. böyük. ulu. hakim. üstün.

yücəltmək yaxlamaq. qorumaq. savunmaq. tərəf çıxmaq.

yudum urtlam11.

yudumlamaq urtla11. içmək.

yufqa yuqama11.

yük saqunc11. baqaj. - daşıma, yük heyvanı: ulov11. - yük arabası: tınqıl tinqil11. dinqil.

yükə görəv. vəzifə.

yükləmək artmaqlanmaq11. sırtlamaq.

yüklənmək artmaqlanmaq11. sırtlanmaq. öşünləmək11. dayanmaq. sıxıştırmaq. əzmək. sıxmaq.

yüklü yüklü. yiyə. yükəl. ağırıq. mücəhhəz. içli11. hamilə. qarınlı11. ikicanlı. mütəkəlləf. təklifli. sıltavlu11. gəbə. hamilə.

yüklük sıltav11. gəbəlik. hamiləlik.

yüklülük sıltavluluq11. gəbəlik. hamiləlik.

yüksək yüksək. örə11. biyiq11. miyik11. böyük. biyik. böyük. ör. yuxar. dik. örə-qıla. - yüksək yer: çaypan11.

yüksəklik miyiqlik11. biyiklik. böyüklük. ör. yuxar. dik.

yüksəlmək örələnmək11. tırmanmaq.

yula cula11. 1. fitil. piltə. 2. kəffarə.

yulamaq culamaq11. culdurmaq11. yulbarmaq. fidyə ödəmək. fidye verip qurtarmaq. rehindən qurtarmaq.

yulamaq kəffarə vermək.

yular - çənədə sıxıştırılan cilov, yular: qadav noxda11.

yular cular11. culov. cilov. burunduq11.

yulbarmaq culamaq11. yulamaq. fidyə ödəmək

yuldurmaq kəffarə vermək. culdurmaq11:

yulduz ulduz.
-çolban dulduz: venüs. çobanulduzı.
- təmirqazaq yulduz: qutb ulduzı. dəmirqazıq.
- yulduzu batmaq: yulduzu öçülmək: ölmək.

yülgüc11 ülgüc. çaqqı.

yuliya culiya11. yankəsən. kurnaz.

yulqunmaq culqunmaq11. yolunmaq.

yulquşmaq culquşmaq11. küfürləşmək. qavqalaşmaq.

yülümək11 yolmaq. qırxmaq. daraqlamaq. tıraşlamaq.

yülünmək11 yolunmaq.

yuluv culuv11. yoluv. fidyə.

yumalan təmbəl. - yumalanın tamblası qurumaz: təmbəlin yarını açılmaz.

yumaq qıppa11. yanq11 (yün kimi). - iplik yumağı: topal11.

yumaqçı cumaqçı11. nağılçı. dasdan anlatan. ozan.

yumaqlamaq qıppala11.

yumaqlanmaq qıppalanmaq11.

yumaqlaştırmaq cumaqlaştırmaq11. dasdanlaştırmaq. hikayə edib anlatmaq.

yumduruq cumduruq11. yumruq.

yuməri cüməri11. həyanlarn sevərək otladığı iyi cins ot.

yumlamaq cumlamaq11. 1. əl qoymaq. 2. qapqamaq. müsadərə etmək. 3. toplamaq.

yummaq cummaq11.

yumoru cumoru11. iyi. gözəl.

yumruq cumduruq11. yumduruq.

yumşaq coqarnı11. yoqarnı. şirin. dadlı. sevimli. aldavlu11. dadlı. yamşaq. uslu. ayqırsız11 saqın.

yumuq cumuq. taşatın11. batqın. yaşın. yaşrın. gizlicə.

yumurta cıynı11. yığın. qaqqı11.
- kof yumurta: qantuluq qaqqı.
- lax yumurta: xirə qaqqı.

yumurtalıq onqaltqan. tuxumluğ.

yumurtlamaq qozlamaq11. doğurmaq.

yumuş11 1. qovl. 2. qulluq. iş. vəzifə.
3. söz.
- çabini yumuşqa iy, izindən kəsing barmaq: cocuğu görəvyə göndər, peşindən kəndin ged.
- yumuş edmək: qulluq etmək.

yumuşamaq söllənmək11. sakinləşmək. dinmək. yatışmaq. əğikləşmək. coqarlanmaq11. coqarlanmaq.

yumuşaq xirə. xıra. gəvşək. bol. pörsük. qatmaqan11. yaraq11. caraq11. cılız. incə. yoqar. - yumuşaq saç: yoqar saç.
- qulaqnı yumuşaqı: qulaq məməsi.
- yumuşaq tüklü: sansar.

yumuşaq11 busu11. gəvşək. pörsümüş. əzik. qurqu11. qöpələk11.

yumuşaqbaşlı sakin. tommay11. dommay. həlim səlim.

yumuşaqlıq xirəlik. gəvşəklik. cılızlıq. sərivünlük11. sakinlik. durqunluq.

yumuşatmaq sölləndirmək11. dindirmək. yatıştırmaq. əğiklətmək. söngdürmək11. yatıştırmaq. əğiklətmək. dindirmək. söndürmək.

yumuşçu11 qulluqçi.

yün biləzik11. yapağı.

yunçuluv cunçuluv11. sıxıntılı. müşqül.

yunçumaq çunçumaq11. utanmaq. sıxılmaq. sıxıntıya düşmək.

yunçuv cunçuv11. sıxıntı. utanc. məhcubiyət.

yüngül - çox əğik, qolay, yüngül: baytamal11.

yunsutmaq cunçutmaq11. sunsutmaq. sınsıtmaq. utandırmaq. məhcub etmək. rahatsız etmək. sıxıntıya düşürmək.

yuq - yuxarıdan doğru: baştın11.

yüq
- yükkə almaq: kəfil olmaq.
- yükkə salmaq: kəfil etmək.
- kəsinə yükkə almaq: üstələnmək. görəv addetmək.

yuqa11 incə. seyrək.

yuqama11 yufqa.

yuqar yuxar. ör - örgə təbərdik: yuxarı geddik.

yuqarı örətin11. ayaqta. tikinə.

yuqarmaq11 seyrəlmeş. incəlmək.

yüqəl yükəl. yiyə. yüklü. ağırıq. mücəhhəz.

yüqən yükən. at başlığı. dizqin.
- arba yüqən11: yüqən bilək11: dizgin.
- yüqən salmaq: cilovlamaq. noxtalamaq. tabe' qılmaq. hükmü altına almaq.
- yüqəndə durmaq: birinə tabe’ olmaq. boyun əğib yaşamaq.
- yüqənni boşlama: qarar verirkən başqasına fikir haqqı tanımamaq.
- yüqənsiz atça: tərs. önər. xuysuz.

yüqənləmək cilovlamaq. noxtalamaq. dizginləmək. hükmü altına almaq.

yüqənli cilovlı. noxdalı. dizqinli. gəm vurulmuş. uysal. evli.

yüqənsiz dizginsiz. tutulmaz.
- yüqənsiz at: palavarçı.

yuqlanmaq cuqlanmaq11. sönmək.

yuqlatmaq uyutmaq. söndürmək.
- balanı yuxlat: cocuğu uyut.
- otnu yuxlat: odu söndür.

yüqlənmək11 tə'əhhüd etmək.

yuqmaq yuqmaq. bulaşmaq.
- tavgeriyqə avruv yuqqandı: tavgeriy e xəsdəlik bulaşmış.

yuqu cuqu11. ləkə

yuqugöz yuxugöz. (bax > yataqay). uykucu. uyuşuq. yataqan. yuxugöz. uyuşuq. yanyat. üşəngənc. daştaban.

yüqünmək yükünmək. çökünmək. 1. istəmək. diləmək. rica etmək. adaq adamaq. söz vermək. savlamaq. və’də etmək. 2. yalvarmaq. aman diləmək. baş əğmək. önündə əğilmək.
- mal kəsərgə yükünmək11: qurban adamaq.

yuqur cuqur11. bənəkli. ləkəli. alaca

yuquşlu cuquşlu11. yoxuşlu. soqulqan. canayaxın.

yuquşulu cuquşlu11. yoquşlu. faydalı.

yuqutur cuqutur11. böyük aşığ gəmimiği.

yur cur11. asav. yabanı.

yürək ürək. ürkə. yürkə.
- açıq yürəkli: turu11. duru.
- qatı yürəkli: küysüz11. rəhmsiz.
- yürəği basılmaq: dincəlmək. rahatlamaq. huzur bulmaq.
- yürəği biçmək: sevmək. bəğənmək. xoşlanmaqş
- yürəği buzulmaq: üzülmək. qızmaq.
- yürəği yanmaq: intiqam hissi bəsləmək.
- yürəği yarımamaq: mutlu olmamaq.
- yürəği yarımaqan: üzgün. bədbin.
- yürəği çılınmaq: sevinmək.
- yürəği çılınmamaq: sevinməmək. mutlu olmamaq.
- yürəği ərimək: üzülmək. acımaq.
- yürəği qabından çıvmaq: çox qorxma.
- yürəği qaralmaq: çox üzülmək.
- yürəği qayna: kin duymaq. intiqam hissi bəsləmək.
- yürəği küymək: çox üzülmək.
- yürəği ornuna gəlmək: dincəlmək. rahatlamaq. huzur bulmaq.
- yürəği sampal tavuş edmək: çox qorxmaq.
- yürəği suvumaq: rahatlamaq. açılmaq.
- yürəği sınmaq: üzülmək. qəlbi qırılmaq.
- yürəği teşilmək: içi açılmaq. gönlü açılmaq.
- yürəği tutmaq: ürək kirizi geçirmək.
- yürəği tükümçək bolmaq: çox üzülmək.
- yürəği boşaymaq: dinlənmək. ürəyi açılmaq. sakinləşmək. huzur bulmaq.
- yürəgin qapındırmaq: kəndini sevdirmək.

Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə