Tab maravçu: Kəsgin nişançı


- yürəgin sarı suvqa aldırmaqYüklə 6,56 Mb.
səhifə65/65
tarix09.07.2018
ölçüsü6,56 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

- yürəgin sarı suvqa aldırmaq: acılıq, kədər içində yaşamaq.
- yürəqin suvutmaq: ürəyin dindirmək, rahatlatmaq. gönlünün fərəhlətmək.
- yürəginə çançılmaq: sancılmaq: ağlından heç çıxmamaq. ağlında yer edinmək.
- yürəqünə gəltirmək: xiyal etmək. qafasında canlandırmaq.
- yürəqinə tüyrəlmək: ağlından heç çıxmamaq.
- yürək avruv: göğüs darlığı. ürəyin sıxışması.
- yürək bilə: hərarətlə. istəklə.
- yürək yarmaq: üzmək. qızdırmaq. sınırlandırmaq.
- yürək yarqıc: alaycı.
- yürək yavu qalmamaq: gücü tükənmək. gücsüz qalmaq.
- yürək yağun aşamaq: həyəcanlandırmaq.
- yürək yazmaq: ürək açmaq. təsəlli vermək. təsəlli etmək.
- yürək yazqan: toxunaqlı. içli.
- yürək iləşüv: alımlılıq.
- yürək tartmaq: meyili olmaq. istidadı olmaq.
- yürək təbüv: yürək uruv: ürək çarpması. ürək çarpması.
- yürək tişləv: midə əkşiməsi.
- yürəkqə alqan: alınqan.
- yürəkqə tatıqan: yürək avrutqan: toxunaqlı.
- yürəkqə tiymək: alınmaq.

yürəkləndirmək . cəsarətləndirmək. gölləndirmək11. könülləndirmək.

yürəklənmək göllənmək11. könüllənmək. coşmaq.

yürəksinmək hıçqırmaq. hıncqırmaq. için çəkmək.
- yürəksinib yığlamaq: hıçqıraraq ağlamaq.

yürkə ürkə. ürək. yürək.

yurqa curqa11. yeralma.

yurt11 qıral11. vətən. yurt edinmək. orunlanmaq. yerləşmək. kök salmaq.
- ata yurt: vətən.
- ata qarnaş: amca. əmi.
- ata yurt: vətən.

yürü cürü. cimi. cemi.

yürük ayaqqab. cürüq11. canlı. əğik. türkən. tükkimi. sıxıntısız. sürətli. hızlı. çabuq. səri. canlı. çevik. yürüq11. hızlı qoşan. yerik. - yürüq yağ: ayaqqabı boyası. yürük hızlı qoşan. yerik.
- yürüqnü dağ tıymaz: yürük atı dağ bilə əngəlləyəməz.

yürümək yerimək.
- yürüqən nə11: daşınır mal.

yuruq11 çizmə. ayaqqabı.
- başlı yuruq: səğəli başmaq. bot. çizmə.
- yuruq baş: başmaq səğəsi. çizmə qoncu.
- yuruq yağ: ayaqqabı cilası, boyası.
- uzun baş yuruq: uzun səğəli başmaq bot.

yürüş yürüv11. yeriyiş.

yürüşlü yürüşlü11. hızlı. iti. yüksək tempolu.

yürütmə təqələv11. çalma. aşırma.

yürütmək çalmaq. taydırmaq11.aşırmaq.

yürütmək təqələmək11. çaqmaq. aşırmaq.

yürütüvçü yürütüvçü11. sürücü. şoför.

yürüv11 yürüş. yeriyiş.

yusyuvarlaq qılav11.

yut cut11. acgöz.

yuta cuta. acgöz. tamahkar.

yutdayqa cutdayqa11. acgöz. obur.

yutlama cutlama11. tamahkar. acgöz.

yutlandırmaq cutlandırmaq11. acgözlük etmək.

yutlanmaq cutlanmaq11. acgözlük etmək.

yutluq cutluq11. acgözlük. hirs.

yutqöz cutqöz11. acgöz.

yuttaqay cuttaqay11. acgöz.

yuttay cutday11. cuttay11. acgöz. obur.

yütü cütü11. kəsgin.

yuva uya11.

yuvaq11 paltarla bağlı nərsələr. heyvanlarda öksüz tırnaq. parraq.

yuvarlamaq biləkləmək11. töngərətmək11. devirmək.

yuvarlana yuvarlana çöməltayaq11. paldır güldür.

yuvarlanmaq dılqəm bolmaq. devrilmək. yıxılıb qalmaq. avnamaq. ağnamaq. devrilmək. avunmaq. yığılmaq. devrilmək. qampaymaq11. devrilmək. düşmək. töngərələnmək11. tomalmaq11. qımpaymaq11. devrilmək.

yuvarlaq halqa. kürən11. kürəm11. dayirə şəklində. qoyun11. qıvrıq. içbükəy. tımbıl. dımbıl11. şişman. tombul. tomalaq11. dayirə. tögərək11. tuqul11. təkərlək. dayirə.

yuvarlaşmaq tögərəklənmək11. tögərəkləşmək11. dayirə şəklini almaq. xalqa biçimində toplanmaq.

yuvaş cuvaş11. sakin. ağırbaşlı. səssiz. uysal.

yuvaşdırmaq cuvaşdırmaq11. sakinləştirmək.

yuvaşmaq11 sakinləşmək. uysallaşmaq.
- savrusun sıylasanq emilik da yuvaşadı: sağrısını oxşasan vəhşi at da uysallaşır.

yuvaşsınmaq cuvaşsınmaq11. biraz sakinləşmək. qorxusu geçmək.

yuvdurmaq cuvdurmaq11. yıqatmaq.

yuvmaq cuvmaq11. yoğmaq. yıxmaq.

yuvqa paltar yuğan.

yuvqırdıq dağlarda öbək halında yetişən bir tür ot.

yuvqurun11 heyvanların tuz yaladığı yer.

yuvuldamaq11 yuv deyib gedmək. hızla getmək. uçar kimi getmək. ıslıq çalmaq. vızıldamaq.
- aslanbeq yuvuldab qetdi: aslanbeq uçar kimi hızla qitti.
- uruşda oqlar yuvuldaydıla: savaşta quruşunlar vızıldir.

yuvuldar11 baştanqara quşu.

yuvulmaq cuvulmaq11. yıqanmaq.

yuvumçu11 ölüyü yuvana verilən ölünü paltarları.

yuvumdu11 1. ölənin fəqirlərə verilən paltarı. 2. yıqama suyu.
- ölgənni yuvdumdusu: ölünü yıqama suyu.

yuvundurmaq11 yıqamaq.

yuvunmaq11 yıqanmaq.

yuvuq 1. yaxın. 2. qohum.
- yuvuq yetmək: qohum olmaq.
- yuvuq qirmək: yaxlaşmaq.
- yuvuq-tənq: qohum-dost.
- yuvuq ülüş
: dünür.
- qarşı yuvuq: yaxın qohum.
- qışqa yuvuq: yaxın qohum.

yuvuqlanmaq11 yovuqlanmaq. yaxlaşmaq. yaxınlaşmaq.

yuvuqlaşmaq11 yaxlaşmaq.

yuvuqluq 1. yaxınlıq. 2. qohumluq.
- yuvuqluq yürütmək: qohumluq ilişgilərini sürdürmək.

yuvuq-tüşün11 qohum tanış.

yuvurqan cuvurqan11. yorqan

yuvurtmaq11 yaqlaştırmaq. yaxınlaştırmaq.

yuvurtmaqan11 iç tutmayan.

yuvuşmaq11 birbirinə ısınmaq. yaxınlaşmaq.

yuxar oqarqı11. güney. - oqarqı yel: güneydən əsən yel.

yuxarı oqarqı. üst. örgə11. - yuxarı çıxmaq: örümləmək11: tırmanmaq. - yuxarı qalxmaq: qanqqaymaq11. - yuxarıdan: oqartın11. güneydən. üstdən.

yuxucu uykucu. tınçay11. təmbəl.

yüz türsün11. bet11. çehrə. surat. çıray11. çehrə.
- yüz əkşitmək: dodaq bükmək.
- yüz kərə: yüzləb11.
- yüz əlli toy: əsgi qaraçay da yüz yaşını geçənlərin şərəfinə düzənlənən şölən.
- iki cüzmək: iki yüz.
cüz yiqirmi belə on: yüz otuz.
- geniş yüzlü. tombul üzli. yarabet. çarabet.
- soluq yüzmək: uçqun bet.
- iki yüzlü: totürək11. tozürək. pasürək. səmimi olmayan. riyakar. - ayaqqabının yüzü, üzü. qabaş.
- dolqun yüzlü: toqbet11.
- şişman yüzlü: qıştı bet11.

yüzayaq11 1. qırx ayaq. 2. hər yerə soxulan. hər yerdə hazır- nazır.

yüzdürmək sıdırtmaq11. soydurmaq.

yüzə gülmək aldırlanmaq11. yılışmaq.

yüzən - iyi yüzən: iyi yüzücü. yüzüvüq. cüzüvüq11.

yüzəysəl üzsay. səthi. say11. dayaz.

yuzlama11 1. kürdəşən xəsdəliği. 2. paçadan yapılan bir yemək.

yüzləb11 yüz kərə.

yüzləşmək betləşmək11. yüzyüzə gəlmək.

yüzləştirmək betləşdirmək11.

yüzmə cüzüv11. yüzüv.

yüzmək cüzmək11.

yüzsüz silik. sılıq11. sırtıq. siltik. qüstax.

yüzsüzlük bədərlik11. güstaxlıq.

yüzücü - iyi yüzüc: iyi yüzən. yüzüvüq. cüzüvüq11.

yüzülmək sıdırılmaq11. sıyırılmaq.

yüzüq - yüzüq barmaqı: quşqan barmaq11:

yüzüqoyun bavur töbənənə. - yüzüqoyun yatmaq: bavurlanmaq11. sürünmək.

yüzüvçü11 üzüvçü. yankəsici. dolandırıcı.

yüzüvüq cüzüvüq11. iyi yüzən. iyi yüzücü.

yüzyüzə gəlmək betləşmək11. yüzləşmək.

zada11 iki-üç yaş arasında qoyun.

zadəqanlığ soyluluğ. özdənlik. əsilzadəlik.

zalimlən11 qabarmaq. qabadaılıq taslamaq.

zaluqa qoruvçusuça11 yerində duramayanlar üçün söylənən bir söz.

zampara sayaq11. sərsəri. boş. avara.

zampıldamaq11 çənə çalmaq. gəvəzəlik etmək.

zampıldaşmaq11 gəvəzəlik etmək.

zampıldavçu11 zampıldavuq11. gəvəzə.

zampıldavuq11 zampıldavçu11. gəvəzə. boşboğaz.

zanqırdamaq11 gümbürdəmək. zilin çalması.

zaq11 nəm. nəmli.

zaqon11 qanun.

zar qısqanc.
- zar zor: azdan-buzdan11. ancaq. güclüklə. iyt-biyt dep11. azıcıq qalıb. təkaran11.çətinliklə. güclüklə.
- zar qöz bilə qaramaq: birinin kötülüğünün istəmək. qısqanmaq.

zaravat11 yazıq. yoxsul. məhrum. kötü. fəna.
- zaravat yetmək: yoxsullaşmaq. məhrumiyət içinə girmək.

zaravatlı11 yazavatlı. 1. sıxıntılı. səfil. 2. talehsiz. bədbəx.

zarlandırmaq11 qısqandırmaq.

zarlanmaq11 qısqanmaq.

zarlıq11 qısqanclıq.

zəngin çoplu11. yoğa. elpək11. çox. bol. yavçılıq11. yağçılıq. yavbadaq11: yağbadaq11. yavqonqa11. yağqonqa. qaznalı11. paralı. tıqboçqa11. varlı.- zəngin olmaq: bayınmaq.

zənginləşmə aynıv11. böyümə. gəlişmə. dirilmə. canlanma. bayıqlanmaq11. bayıqmaq11.

zənginləştirmək bayıqdırmaq11.

zənginlik töqüdəmliq11. varlılıq. maddi güc.

zıbır11 sərt. qatı. pürüzlü.
- zıbır saç: sərtləşmiş saç.
- zıbır qol: pürüzlü əl.

zıbırıq11 sıvırıq. isal.

zıbırlanmaq11 sərtləşmək. qatılaşmaq.

ziğil siğil. qumus11. qummos. siğil. ur. tümör.

zil çan. qonqrov11. çınqırağ.

zindan qafu11. qapu. hapisqana.

zinət eşyası yaraqat11. süslük. bəzəklik. cehiz.

zıpaqa11 sürgün.

zıplamaq çınqamaq11. sıçramaq.

zıplatmaq çınqatmaq11. sıçratmaq.

zirək yaplı11. bəcərikli. usta.

zirvə çuquy11. ən uc. töppə11. təpə. doruq.

zıvan11 ekip başı. qurub başı.

zor ağır. tarıquvlu11. çətin. zəhmətli. güc. təpər. quvvə. zor durumda qalan. gücənən. qıyınlı11. zavallı. əzablı. - zoruna gəlmək: avursunmək. üşənmək. - zoruna getmək: qıyınsınmaq11. - zor durumla bıraqmaq: təntirətmək11. sıxıntıya soxmaq. - zor durumda bıraqmaq: qampaytmaq11.kötü bir duruma düşürmək.

zorakılığ üzgüclük11.

zorba tərsəqıl11. intacı. tərs. despot.

zorbalıq corluq11. şiddət.

zordan11 zar zor. güc bəla.

zorlanmaq güclük çəkmək. qıynınlaşmaq11.

zorlaşmaq qıynınlaşmaq11. gücləşmək.

zorlu qanıqmaqan11. enerjik. yılmaz. tommay11. dommay. güclü. qudrətli. sağlam. quvvrtli.

zorluq sıxıntı. carsuv. yarsuv. qayğı.

zoruna - zoruna gəlmək. istəksiz olmaq. könülsüz yapmaq. qücsünmək.

züdür11 böğürtlən.

zumar arqışo. taxıl.

zuqqo11 hıçqırıq.

zuqqoçuqmaq hıçqırmaq.
- zuqqoçuq etib yığlamaq: hıçqıraraq ağlamaq.

zuqqu şaşı. əğri.
- zuqqu qaramaq: şaşı baxmaq.
- zuqqusuna11: əğri.

zuqul11 oval. uzunca.
- zuqul betli: uzun yüzlü.

zurnay11 zurna.

zurnuq durna.

zuvuldamaq vızıldamaq.
Yüklə 6,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə