Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri hakkinda yönetmelik taslağIYüklə 174,87 Kb.
səhifə5/5
tarix31.10.2017
ölçüsü174,87 Kb.
#23144
1   2   3   4   5

Yürürlükten kaldırılan hükümler


MADDE 23 - (1)10/8/2008 tarihli ve 26963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 Mevcut tesisler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi geçerlilik süresi 31/12/2016 tarihine kadardır. 31/12/2016 tarihinden sonra faaliyetlerine işletme izni belgesi almış olarak devam ederler. Devir ve unvan değişikliklerinde de aynı tarihler geçerlidir.

(2) Kısmi işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesisler, kısmi işletme izni şartlarını sağlayıncaya kadar tesislerindeki faaliyetlerine yönelik, idare tarafından belirlenmiş ücretin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılması kaydıyla sörvey hizmeti alabilir.


Mevcut yüzer havuzlar

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresi 31/12/2016 tarihine kadar geçerlidir.

Kapsam dışı tesisler

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Askeri ve polis tesisleri hariç, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesisler, ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerini 31/12/2016 tarihine kadar İdareye ibraz etmek zorundadır.
Bakanlık projeleri

GEÇİCİ MADDE 4 -(1) Bakanlık projeleri için uygun görülen kooperatiflere üye olan mevcut tesisler iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirleri almak kaydıyla 31/12/2020 tarihine kadar işletme izni almak zorundadır. İdare uygun gördüğü sıklıkta bu tesisleri denetler.
Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

EK-1

TESİS ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI HAZIRLAMA KRİTERLERİ

 

1)  Plan; Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, mevcut yatırım veya yapılacak Yatırımlar ve Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı;  290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.)2) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar ve kadastro mülkiyet sınırları, kıyı kenar çizgisi ve komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri, boyutları lejant kısmına işlenerek 1/1000 ölçeğinde onaylı imar planı koordinat sisteminde (ITRF veya ED50) hazırlanır.

3) Yapılacak Yatırım Bölümü: Mevcut ve yeni yapılacak yatırımın donatılarında her türlü yapının (kapalı atölye, idari ve sosyal tesisler, kızak, deniz içi kızaklar, iskele vb.)  işlevleri, boyutları, yükseklikleri sol alt köşeye lejant bölümüne işlenir. Yatırımı yapılacak alanın mülkiyet bilgileri lejant kısmının en altına eklenir.

4) Koordinat Listeleri Bölümü: Üzerinde yatırım yapılacak veya mevcut yatırımların yer aldığı taşınmazın parsel köşe koordinatları ile mevcut ve yeni yapılacak sabit yapıların köşe koordinatlarının onaylı imar planı koordinat sisteminde (ITRF veya ED50) listesi, ayrıca mevcut veya yeni yatırım yapılacak alanın sınırlarının onaylı imar planı koordinat sistemine (ITRF veya ED50) ek olarak; alanın, Coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde)  listesi de olmalıdır.

5) Baş Pafta Bölümü: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yatırımın genel adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Tasarım; Gemi mühendisi, çizim; Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Gemi Mühendisi, Mimar veya Şehir plancısı tarafından hazırlanır. Kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası ve onay kısmından oluşur.

6) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim planı altı adet 1/1000 ölçekli ve gerekli görülmesi halinde bir adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli hazırlanır.

7) Tesis  Organizasyonu ve Yerleşim planı sayısal olarak, (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında hazırlanarak İdareye sunulur.

8) Tesis organizasyonu ve yerleşim planı ile birlikte söz konusu alana ait en son onaylı imar planı ve CD ile birlikte (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatında sunulacaktır.

EK-2
HAVUZ BAĞLAMA PLANI HAZIRLAMA KRİTERLERİ
1)  Havuz Bağlama Planı: Getirilecek Havuzun yanaşacağı tesisin ili, ilçesi, köy/mah. pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. Tesise ait imar ve kadastro mülkiyet sınırları, kıyı kenar çizgisi, tesisin deniz cephesi ve havuzun bağlanacağı alana ait deniz derinlikleri ve varsa komşu tesise ait iskele, parsel numarası ve sınırları plan üzerine işlenip, havuzun bağlanacağı bağlantı elemanları ve havuz, boyutları lejant kısmına işlenerek 1/1000 ölçeğinde onaylı imar planı koordinat sisteminde (ITRF veya ED50) hazırlanır.

2) Havuz Bağlama Elemanları Zemin Durumu: Havuzun bağlanacağı bağlantı elemanlarının zemin durumu, mevcut zemin kotları, tarama yapılacak ise tarama kotları belirtilir. Havuzun bağlantı elemanlarının özellikleri tonoz ise havuzun tonozlara olan mesafeleri, dolfen ise havuzun dolfenlere bağlama şekli gösterilecektir. Havuzda yer alan atölye ve kaldırma donanımları ile havuzun yer aldığı tesise ait mülkiyet bilgileri yer almaktadır.

3) Yüzer Havuz Genel Özellikleri ve Koordinat Bölümü: Bağlanması planlanan havuzun genel özellikleri, ebatları ( boyu, eni, yükseklik, dalma draftı vb.), parsele ait köşe koordinatları (onaylı imar planı koordinatları ve coğrafi koordinatlar), deniz yapıları koordinatları ve kotları (dolfen veya tonozların) ile yüzer havuza ait köşe koordinatları gösterilecektir.

4) Baş Pafta Bölümü: Havuz bağlanacak tesisin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yüzer havuzun bağlanacağı tesisin adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Tasarım; Gemi mühendisi, çizim; Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Gemi Mühendisi, Mimar veya Şehir plancısı tarafından hazırlanır. Kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası ve onay kısmından oluşur.

5) Havuz Bağlama planı dört adet 1/1000 ölçekli ve gerekli görülmesi halinde bir adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli hazırlanır.

6) Havuz bağlama planı sayısal olarak, (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında hazırlanarak İdareye sunulur.
EK-3

Tesis yeri belirleme kriterleri


1- Kara, deniz ve hava ulaşım ve taşıma durumu,

2- Su ve enerji imkanları durumu,

3- Sanayi merkezlerine yakınlık durumu,

4- Mülkiyet durumu,

5- Deniz dolgusu durumu,

6- Mendirek gerekliliği veya korunaklılık durumu. Hakim rüzgar yönü, maksimum dalga yüksekliği gibi,

7- İmar planı, kıyı kenar çizgisi durumu,

8- Saha önündeki deniz derinliği durumu,

9-Bitişik parseller veya tesislerin deniz trafiği veya demirleme sahasına göre çapariz durumu,

10-Diğer hususlarEK-4
a) Tersane için;

1) Tesis güvenliği durumu. Tel örgü, duvar gibi,

2) Otopark,

3) Tesis içi yollar,

4) İdari ve sosyal tesisler. Dinlenme yeri, yemekhane, lavabo, wc, duş gibi,

5) Revir veya ilk yardım üniteleri ve teçhizatları durumu,

6) Enerji birimi. Trafo, şebeke, jeneratör gibi,

7) Yangınla mücadele ekipmanları durumu,

8) Atık kabul tesisi/ sahası/ deposu veya toplu kullanımlarda ortak kullanılan tesis veya hizmetin üçüncü şahıslardan alınması,

9) Su şebekesi ve/veya su deposu,

10) Gemi alma ve indirme sistemleri,

11) Çeşitli ambar/depolar,

12) İnşa ve donatım atölyeleri,

13) Kaldırma donanımları,

14) Sac, profil, blok istif sahaları,

15) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile anlaşma yapıldığına ilişkin belge,


b) Tekne İmal Yeri için;
1) Tesis güvenliği durumu. Tel örgü, duvar gibi,

2) Otopark,

3) Tesis içi yollar,

4) İdari ve sosyal tesisler. Dinlenme yeri, yemekhane, lavabo, wc, duş gibi,

5) Revir veya ilk yardım üniteleri ve teçhizatları durumu,

6) Enerji birimi. Trafo, şebeke, jeneratör gibi,

7) Yangınla mücadele ekipmanları durumu,

8) Atık kabul tesisi/ sahası/ deposu veya toplu kullanımlarda ortak kullanılan tesis veya hizmetin üçüncü şahıslardan alınması,

9) Su şebekesi ve/veya su deposu,

10) Tekne alma, indirme sistemleri,

11) Çeşitli ambar/depolar,

12) İnşa ve donatım atölyeleri,

13) Bakım, onarım alanı,

14) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile anlaşma yapıldığına ilişkin belge,

c) Çekek Yeri için;

1) Tesis güvenliği durumu. Tel örgü, duvar gibi,

2) Otopark,

3) Tesis içi yollar,

4) İdari ve sosyal tesisler. Dinlenme yeri, yemekhane, lavabo, wc, duş gibi,

5) Revir veya ilk yardım üniteleri ve teçhizatları durumu,

6) Enerji birimi. Trafo, şebeke, jeneratör gibi,

7) Yangınla mücadele ekipmanları durumu,

8) Atık kabul tesisi/ sahası/ deposu veya toplu kullanımlarda ortak kullanılan tesis veya hizmetin üçüncü şahıslardan alınması,

9) Su şebekesi ve/veya su deposu,

10) Çekme, indirme sistemleri,

11) Çeşitli ambar/depolar,

12) Çekek/kışlatma alanı,

13) İlgili mevzuata göre gerekmesi halinde İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile anlaşma yapıldığına ilişkin belge,EK-5

Yüzer havuz ön izni için istenen evraklar


1-Başvuru dilekçesi,

2-Yüzer havuzun çıkmaları da dahil boyutlarını gösteren inşa izni/tonilato/klas belgelerinden birinin aslı veya idarece onaylı örneği,

3-En büyük dalma draftı,

4-Yüzer havuzun bağlama elamanları ve batimetrik verilerini de gösterecek ve 4 nüsha olacak şekilde 1/1000 veya idarece istenmesi durumunda 1/500 ve/veya 1/2000 ölçekli hazırlanmış yüzer havuz bağlama planının aslı veya idarece onaylı örneği,

5-Tesise ait kısmı işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi örneği,  

EK-6

Yüzer havuz işletme belgesi için istenen evraklar


1-Başvuru dilekçesi,

2-Yüzer havuzun sahiplik belgesi, kira kontratının aslı veya idarece onaylı örneği,

3-Yüzer havuzun sicile kayıt edildiğine dair tasdiknamesi veya bağlama kütüğü ruhsatnamesinin aslı veya idarece onaylı örneği,

4-Yüzer havuzun, kaldırma kapasitesi, dalma süresi, boş ve dolu draftı, kreyn adet ve kapasiteleri, jeneratör adet ve kapasiteleri, seperatör adet ve kapasiteleri, kompresör adet ve kapasiteleri, pompa adet ve kapasitelerini içeren bilgiler,

5-Tonoz, dolfen gibi bağlantı elemanlarının, yüzer havuzun bağlama planına uygun olarak emniyetli bir şekilde tutabileceğine dair yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınmış rapor,

6- Çelik yapılı yüzer havuzların planlarına göre konstrüksiyon elamanlarının, beton yapılı yüzer havuzların ise betonarme dışındaki konstrüksiyon elamanlarının kalınlık ölçümlerinin uygun olduğunu belirten klas sörvey raporunun aslı veya idarece onaylı örneği,EK-7
T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

TERSANELER ve KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Republic of Turkey Ministry of Transport Maritime Affairs and Communications

General Directorate of Shipyards and Coastral Structures


KISMİ İŞLETME İZNİ BELGESİ

(Certificate of Interim Operation Authorization)


Tesisin Adı :

Name of Facility

Tesisin Adresi :

Address of Facility

Tesisin Türü :

Type of Facility

Düzenleme Tarihi :

Date of Issue

Geçerlilik Tarihi :

Date of Expiry

Belge No :

Certificite No


Bu belge 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

This certificate issued as per law no 655 Article 12.

.

Genel Müdür

Director General

EK-8

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

TERSANELER ve KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Republic of Turkey Ministry of Transport Maritime Affairs and Communications

General Directorate of Shipyards and Coastral Structures


İŞLETME İZNİ BELGESİ

(Certificate of Operation Authorization)


Tesisin Adı :

Name of Facility

Tesisin Adresi :

Address of Facility

Tesisin Türü :

Type of Facility

Düzenleme Tarihi :

Date of Issue

Geçerlilik Tarihi :

Date of Expiry

Belge No :

Certificite No


Bu belge 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

This certificate issued as per law no 655 Article 12.

.

Genel Müdür

Director General

Ek-9


T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

TERSANELER ve KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Republic of Turkey Ministry of Transport Maritime Affairs and Communications General Directorate of Shipyards and Coastral Structures

YÜZER HAVUZ İŞLETME İZNİ BELGESİ

Certificate of Floating Dock Operation Authorization


Tesisin Adı :

Name of Facility
Tesisin Adresi :

Address of FacilityYüzer Havuzun Adı:

Name of Floating Dock
Düzenleme Tarihi :

Date of Issue
Belge No :

Certificate No


Genel Müdür

Director GeneralBu belge 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi uyarınca düzenlenmiştir

This certificate issued as per law no 655 Article 12.
TASLAK ÖZETİ

1-Tesislerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin planlanması, kurulmalarına ilişkin usul ve esaslar, tevsi yatırımlar, kapasitelerinin artırılması, modern üretim ve yönetim çerçevesinde projelerin incelenerek onaylanması, asgari güvenlik şartları çerçevesinde denetim ve belgelendirme ile yüzer havuzların çalışma usul ve esaslarına yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

2-Tüm sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, balıkçı barınakları içerisindeki çekek yerleri, yat limanı ve marinalar içerisindeki çekek yerleri, askerî tesisler, polis tesisleri, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda küçük tekne inşa, bakım-onarım, tadilat ve çekek faaliyeti yapan tesisler ile bu alanların dışındaki tesisler kapsam dışına alınmıştır.

3-Tesis yeri belirleme esasları belirlenmiştir.

4-Yeni tesis kurma ve modernizasyona yönelik tevsi yatırım başvurusu, tesis organizasyonu ve yerleşim planı onayı başvurusu ve buna yönelik değerlendirme esasları yeniden düzenlenerek tersane hariç loyd ve tüm tesislerden belediye onayı kaldırılarak işlemlerin hızlandırılması düzenlenmiştir.

5-Tesis kriterleri belirlenmiştir.

6-Tesislerin kısmi işletme izni/işletme izni belgesi başvurusuna yönelik düzenlemeler yapılmış, mevcutlardan kısmi işletme izni kaldırılmış, şartları hafifletilmiş, yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek 5 yılda bir yenileneceği düzenlenmiştir.

7-Bütün tesisler için 12/10/2004 tarihinden sonra yapılan binaların yapı kullanma izni belgesinin İdareye ibrazı zorunlu tutuldu.

8-Yüzer havuz ön izni /Yüzer havuz işletme izni belgesi başvuruları ve değerlendirme esaslarına yönelik düzenlemeler yapılmış, geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde yüzer havuz işletme izni belgesi verileceği yönetmelik hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek 5 yılda bir yenileneceği öngörülmüştür.

9-Tesis kira ve devir, unvan değişikliği başvuruları ve değerlendirme esasları düzenlenmiştir.

10-Tesislerin Çalışma Usul Ve Esasları, Güvenlik Şartlarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

11-Gemi Sanayi Veritabanı Programı Uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

12-İnceleme, tespit ve denetim komisyonunun kurulması düzenlenmiştir.

13-Kısmi işletme izni belgesi/işletme izni belgesinin hangi şartlarda iptal edileceği askıya alınacağı ve tesisin tekrardan açılması işlemleri düzenlenmiştir.

14-Kara sörveylerinin nerelerde yapılacağı düzenlenmiştir.

15-Enerji, ulaşım ve altyapı projeleri ile sanayi tesislerine yönelik çelik konstrüksiyonlarında İdareden izin alınmak kaydıyla, tersane ve tekne imal yerlerinde de yapılabileceği düzenlenmiştir.

16-Tesislerin toplu olarak bulunduğu bölgelerde, bakım-onarım ve tadilat hizmeti almak üzere gelen gemilere, tesislerin ortak olarak klavuzluk ve römorkaj hizmeti verilmesi düzenlenmiştir.

17-655 gereği hangi hâllerde uygulanacağı açıkça belirtilecek şekilde uygunsuzluklar için para cezaları belirlenmiştir.

18-İzinlerin askıya alınması ve iptali durumunda tesisteki gemilerin faaliyetlerinin bitene kadar devamına yönelik düzenlemeler yapıldı,

19-Doğal sit üzerinde veya 22/11/1983 tarihli ve 18229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Boğaziçi Kanunu” gibi mülkiyetine ilişkin özel durumlarından dolayı imar planı onaylanamayan tesislerin faaliyetlerine müsaade edilmesi düzenlendi.

20-İşletme izni belgesinin 31/12/2016 tarihinde alınması düzenlendi.

21-Kısmi işletme izni belgesi almış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni belgesi süreleri de 31/12/2016 tarihine kadar uzatıldığı düzenlendi.

22-Kısmi işletme izni belgesi almamış olan mevcut tesislerin kısmi işletme izni şartlarını sağlayıncaya kadar tesislerindeki faaliyetlerine yönelik, idare tarafından belirlenmiş ücretin Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılması kaydıyla sörvey hizmeti alabilecekleri düzenlenmiştir.

23-Mevcut yüzer havuzlar için alınmış olan yüzer havuz işletme izni belgesi süresinin 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olacağı düzenlenmiştir.

24-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunan kapsam dışı tesislerin ilgili kurumlarından alınmış veya alınacak faaliyet konusuna uygun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet izni gibi belgelerinin 31/12/2016 tarihine kadar İdareye ibraz etmelerinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

26-Bakanlık projeleri için uygun görülen kooperatiflere üye olan mevcut tesislere bulundukları yere yönelik 31/12/2020 tarihine kadar geçici faaliyet izni verilmesi düzenlenmiştir.

TESİS ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ
1) Plan; Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, mevcut yatırım veya yapılacak Yatırım ve Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden oluşmaktadır. (Baş Pafta kısmı; 290 mm eninde ve ihtiyaç duyulan boyda olacaktır.)

2) Tesis Organizasyonu ve Yerleşim Planı Bölümü: Yatırımın yapıldığı yerin İli, İlçesi, Köy/Mah., Pafta numaraları planın sol üst köşesine işlenir. İmar ve kadastro mülkiyet sınırları, kıyı kenar çizgisi ve komşu parsel numara ve sınırları plan üzerine işlenip, plandaki her türlü yapı numaralandırılarak işlevleri, boyutları lejant kısmına işlenerek 1/1000 ölçeğinde ülke koordinat sisteminde hazırlanır.

3) Yapılacak Yatırım Bölümü: Mevcut ve yeni yapılacak yatırımın donatılarında her türlü yapının (kapalı atölye, idari ve sosyal tesisler, kızak, deniz içi kızaklar, iskele vb.) işlevleri, boyutları, yükseklikleri sol alt köşeye lejant bölümüne işlenir. Yatırımı yapacak özel ya da tüzel kişilerin ortakları ve hisse oranları ve yatırım yapılacak alanın mülkiyet bilgileri de lejant kısmının en altına eklenir.

4) Koordinat Listeleri Bölümü: Üzerinde yatırım yapılacak taşınmazın parsel köşe koordinatları ve yapılacak sabit yapıların köşe koordinatlarının onaylı imar planı koordinat sistemi veya Ülke Koordinat Sisteminde listesi, ayrıca mevcut veya yeni yatırım yapılacak alanın sınırlarının onaylı imar planı koordinat sistemi veya ülke koordinat sistemindeki koordinat listesine ek olarak; alanın, Coğrafi koordinatları (enlem/boylam şeklinde) listesi de olmalıdır.

5) Baş Pafta Bölümü: Tesis talebinde bulunulan yerin yerleşim bölgelerine olan durumunu gösteren uygun ölçekte kılavuz plan, yatırımın genel adı, iletişim bilgileri, planı çizenin ve tasarımcının adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası, işletme yetkilisinin imza ve kaşesi bulunur. Tasarım; gemi mühendisi, çizim; Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Gemi Mühendisi, Mimar veya Şehir plancısı tarafından hazırlanır. Bakanlığın iletişim bilgileri ve kontrol eden kişilerin adı, soyadı, görevi, mesleği, imzası ve onay kısmından oluşur.

6) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim planı altı adet 1/1000 ölçekli ve gerekli görülmesi halinde bir adet 1/500 veya 1/2000 ölçekli hazırlanır.

7) Tesis Alanı Organizasyonu ve Yerleşim planı sayısal olarak, (*.ncz), (*.dwg, *.dxf) formatında, CD ortamında 2 adet hazırlanarak İdareye sunulur.

 

Yüklə 174,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə