##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiriYüklə 1,11 Mb.
səhifə1/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
#102047
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

##Təsdiq edirəm:

## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri

##______________________dos. R. Ə. Əliyev

##“____” fevral 2019 - cu il

##Fakültə: Tarix və Coğrafiya

##İxtisas: Tarix müəllimliyi

##Fənn: Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

##Kurs: V

##Qrup: 501 qiyabi

##Bölmə: Azərbaycan

##Tərtib edən: dos. Q.İ.Bəşirov

##İşçi qrupu

##Prof. M.M. Əmirov

## b/m. T.M.İsayeva

## b/m. D.Musayev
##num= 1// level= 1// sumtest= 37// name= Müasir təhsilin fəlsəfəsi. Cəmiyyətin təhsil ehtiyacları və təhsildə dövlət siyasəti //

1. Neçə əsas təhsil fəlsəfəsi məlumdur?

A) 7


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


2. Təhsildə fəlsəfi baxış nəyi əks etdirir ?

A) Təhsilin nəzəriyyələrini

B) Təhsil sistemlərinin ideyalarını

C) Təhsildə yeni baxış və ideyaları

D) Təhsilin cəmiyyətdə yeri və funksiyalarını

E) Kurikulumun inkişafına yönələn dəyərləri3. Proqressivizm cərəyanı nə vaxt və kim tərəfindən yaradılmışdır?

A) 1934 –cü il, ABŞ - da, V. Baqley

B) 1955 –ci il, ABŞ – da, C. Dyui

C) 1930 –cu il, İngiltərədə , R . Huçin

D) 1920 ci il , ABŞ –da , C. Dyui.

E) 1920 - ci il, ABŞ –da R. Huçin4. Müasir məktəbin əsas vəzifəsi nədir?

A) Dövlətçilik prinsiplərinin qorunmasını hər bir şagirdə aşılayır

B) Yalnız bilik almaq üçün şagirdlərə hərtərəfli sərait yaradır

C) Fundamentalbiliklər öyrədir və təlim imkanlarını genişləndirir

D) Şagirdləri vətənpərvər ruhda tərbiyələndirir

E) Cəmiyyətə yararlı, hərtərəfli inkişaf etmiş, milli və ümumbəşəri dəyərlərə malik şəxsiyyət, layiqli vətəndaş formalaşdırmaqdır5. Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A) Məktəb şagirdləri “kitablar dünyası” ilə əhatə edir, intellektual və tənqidi düşünmə şəraitində şəxsiyyətin tərbiyəsini təşkil edir.

B) Məktəb şagirdlərin qruplarda düşünməsini təmin edir ki, bu da yarışmanı deyil,

əməkdaşlığı təmin edir.

C) Məktəb şagirdləri elə gerçək azadlıqla təmin edir ki, bu şəraitdə şagirdlər öz həyat həqiqətlərini tapa bilsinlər və öz seçimlərini müstəqil şəkildə edə bilsinlər.

D) Şagirdlərin şüurlu şəkildə nizam - intizam qaydalarına riayət etməsi üçün müvafiq atmosferdə onların inkişafa, müstəqil öyrənməyə, tərbiyəyə münasibətini yoxlamaq üçün innovativ üsul və vasitələrdən istifadəyə açıq.

E) Təhsil üçün şərait yaradır.

6. Mənimsəməni təmin edən müasir təlim necə baş verir?

A) Problemin alternativ versiyalı olub birinin seçilməsinə cəlb edilən

B) Problemin həllinə əsaslanan, situativ, layihələrə cəlb edilən, təcrübədən nəzəriyyəyə prinsiplərinə doğru istiqamətləndirilən

C) Mənimsəməni təmin edən təlim, şagirdləri daimi dünya ilə tanış edən oxu zamanı baş verir. Bu zaman şagirdlər gələcəkdə tətbiq edəcəkləri nəzəri məsələləri öyrənirlər (nəzəriyyədən təcrübəyə)

D) Mənimsəməni təmin edən təlim o zaman baş verir ki, şagirdlər fənn üzrə biliklərini daha da genişləndirməyə ciddi cəhdlər göstərir.

E) Şagirdlər daha çox oxuyur və nizam - intizama əməl edir7. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası neçənci ildə qəbul edilib?

A) 2002


B) 2000

C) 1995


D) 2009

E) 1992


8. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası neçə bölmə, neçə fəsil və neçə

maddədən ibarətdir?

A) 10 bölmə, 18 fəsil, 152 maddə

B) 12 bölmə, 15 fəsil, 120 maddə

C) 6 bölmə, 20 fəsil, 160 maddə

D) 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddə

E) 7 bölmə, 25 fəsil, 140 maddə9. Ümumdünya İnsan hüquqları bəyannaməsi neçənci ildə qəbul və bəyan edilib?

A) 1945 - ci ildə

B) 1950 - ci ildə

C) 1948 - ci ildə

D) 1955 - ci ildə

E) 1943 - cü ildə10. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları Konvensiyası neçənci ildə qəbul edilib?

A) 1990 - cı ildə

B) 1985 - ci ildə

C) 1989 - cu ildə

D) 1980 - cı ildə

E) 1979 - cu ildə11. Azərbaycan Respublikasının təhsil Qanunu neçənci ildə qəbul edilib və neçənci ildə təsdiq edilib?

A) 1993 - cü ildə qəbul edilib və 2005 - ci ildə yenidən işlənilərək təsdiq edilib

B) 1990 - cı ildə qəbul edilib və yenidən işlənilərək 2000 - ci ildə təsdiq edilib

C) 1995 - ci ildə qəbul edilib və yenidən işlənilərək 2007 - ci ildə təsdiq edilib

D) 1998 - ci ildə qəbul edilib və 2003 - cü ildə yenidən işlənilərəktəsdiq edilib

E) 1992 - ci ildə qəbul edilib və yenidən işlənilərək 2009 - cu ildə təsdiq edilib12. Hansı Azərbaycan Respublikasında təhsilalanların vəzifələrinə aiddir ?

A) Təhsil formasını və dilini sərbəst seçmək

B) Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək

C) İnsan ləyaqətini və şərəfini alçaldan hərəkətlərdən müdafiə olunmaq

D) Sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq

E) Elmi - tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq13. Hansı Azərbaycan Respublikasında təhsilalanların vəzifələrinə aiddir?

A) Təhsil formasını və dilini sərbəst seçmək

B) Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək

C) İnsan ləyaqətini və şərəfini alçaldan hərəkətlərdən müdafiə olunmaq

D) Sağlamlıq üçün təhslükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq

E) Elmi - tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq14. Təhsildə dövlət siyasəti hansı səviyyələrdə həyata keçirilir?

A) Kənd, RTŞ, bölgə, sinif

B) Milli səviyyədə, RTŞ məktəb, sinif

C) Respublika, məktəb, sinif, bələdiyə

D) Dövlət, ŞTİ, RTŞ, məktəb, sinif

E) Ölkə, İttifaq, məktəb, sinif


15. Müasir təhsil fəlsəfələri hansılardır?

1 – Proqressivizm

2 – Eklektizm

3 – Perennializm

4 – Essensializm

5 – İdealizm

6 – Eksistensializm

7 – Dualizm

8 – PraqmatizmA) 2, 5, 6, 8

B) 1, 2, 5, 7

C) 2, 3, 4, 8

D) 3, 4, 5, 7

E) 1, 3, 4, 6

16. Proqressivizm fəlsəfi baxışa hansılar aiddir:

1 – İntellektin tərbiyələndirilməsi

2 – Təhsil də insan təbiəti kimi dəyişməzdir

3 – Təbiət elmlərinin prinsipləri və qanunauyğunluqları

4 – İdeyalar böyük potensiala malikdir

5 – Xeyirxahlıq azadlıqdan irəli gəlir

A) 3, 4

B) 2, 4


C) 1, 3

D) 4, 5


E) 2, 5

17. Təhsilalanların vəzifələrinə aid olanları seçin

1 – Dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək

2 – Normal əmək, elmi - pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən

texnologiyalarla təmin olunmaq

3 – Pedaqoji işçilərin şərəfinə və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq

4 – Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək

tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək

5 – Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək

6 – Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili vəzifələrə

seçmək, seçilmək

7 – Dövlət orta peşə - ixtisas təhsili pilləsində və ali təhsilin hər bir səviyyəsində

qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq

8 – İxtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini

yüksəltmək

A) 3, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 3, 5

D) 2, 6, 7

E) 3, 4, 8

18. Təhsilalanların hüquqlarına hansılar aiddir?

1 - Qanunvericilikdə nəzərdə tutulumuş qaydada təhsil müəssisəsinə qəbul olunmaq

2 - Yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim - tərbiyə müəssisəsini seçmək

3 - Müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını və sinifdənkənar

məşğuliyyəti seçmək

4 - Təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının dərsə davamiyyəti,

təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumat almaq

5 - İnsan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən

müdafiə olunmaq

6 - İxtisası artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini

yüksəltmək

7 - Təhsilalanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə

olunmasında iştirak etmək

8 - Dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin

olunmaq

A) 1, 4, 5, 7B) 3, 4, 6, 7

C) 2, 3, 4, 6

D) 1, 3, 5, 8

E) 4, 6, 7, 819. Təhsil iştirakçılarının hüquq və vəzifələri hansı qanunlarla tənzimlənir?

1 – Azərbaycan Republikasının Konstitusiyası

2 – Azərbaycan Dövlət tənzimləmə qanunu

3 – Azərbaycan Republikasının Təhsil qanunu

4 – Milli Məclisin qanunu

5 – Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi

6 – Ümumdünya Təhsil qanunu

7 – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları Konvensiyası

8 – Ali və orta ixtisas məktəblərinin qanunları

A) 1, 3, 5, 7

B) 1, 3, 4, 8

C) 2, 4, 3, 6

D) 1, 2, 6, 8

E) 5, 2, 6, 820. Aşağıdakılardan hansılar təhsilalanların vəzifələrinə aiddir.

1 – Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək.

2 – Fasiləsiz təhsil almaq.

3 – Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək.

4 – Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq.

A) 1, 2


B) 2, 3

C) 1, 3


D) 1, 4

E) 2, 4


21. Aşağıdakılardan hansılar təhsilverənlərin hüquqlarına aiddir?

1 – Tədrisin formasını, metod və vasitələrini sərbəst seçmək.

2 – Müasir texnologiyalarla təmin olunmaq.

3 – Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək.

4 – Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək.

5 – Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək.

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 3, 5

22. Təhsil ehtiyacını təmin edən hüquqi sənədlərin qəbulunu tarixi ardıcıllıqla düzün.

1 – Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanunu

2 – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları Konvensiyası

3 – Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası

4 – Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi

A) 3, 1, 2, 4

B) 2, 4, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 1, 3, 4, 223. Məktəb səviyyəsi üzrə mövcud vəziyyətin təhlili məsələlərinin həyata keçirilməardıcıllığı ilə düzün

1 - Mühit (mənəvi - psixoloji)

2 - Şərait (yerli, əhalisi, sosial vəziyyəti)

3 - Maddi - texniki baza

4 - İnkişafın dinamikası

5 - Təhsilin vəziyyəti

A) 1, 2, 5, 3, 4

B) 2, 1, 3, 5, 4

C) 2, 3, 1, 4, 5

D) 4, 1, 3, 2, 5

E) 4, 2, 1, 3, 5

24. Təhsil islahatlarının mərhələlərinin ardıcıllığı necədir?

A) Tətbiq (2008- 2018), öyrədici- innovativ (1999-2003 ), hazırlıq (2004- 2007)

B) Öyrədici- innovativ (1999-2003 ), hazırlıq (2004- 2007), tətbiq (2008- 2018)

C) Hazırlıq (1999-2003 ), öyrədici- innovativ (2004- 2007), tətbiq (2008- 2018)

D) Hazırlıq (1999-2003 ), tətbiq (2004- 2007), öyrədici- innovativ (2008- 2018)

E) Tətbiq (2008- 2018), öyrədici (1999-2004 ), hazırlıq (2004- 2007)25. Təhsil fəlsəfələrinə görə uyğunluğu müəyyən edin.

I – Proqressivizm

II – Perennializm

III – Essensializm

IV – Eksistensializm

1 - təhsilin məzmuna böyük əhəmiyyət verməlidir

2 - təhsil də insan təbiəti kimi dəyişməzdir.

3 - diqqət mərkəzində daha çox uşaq olmalıdır.

4 - biliklər şagirdlərə sistemli və nizamlı qaydada ötürülməlidir.

5 - real aləm səbəblər dünyasıdır.

6 - kurikululum dəyişdirilə bilər.

7 - məktəb mühitində baş verən bütün dəyişikliklər səthidir.

8 - həqiqət xeyirxahlıqdır və nəyin doğru olduğunu yalnız insanlar özü müəyyən

edir.


9 - təlimin məqsədi mənimsəməkdir.

10 - müəllim –şagird münasibətləri əsasən şagirdlərə fərdi təlim yollarında köməklik göstərməkdən ibarət olmalıdır.

A)I - 2, 5; II - 1, 3; III - 8, 10; IV - 4, 6

B)I - 3, 5, 9; II - 1, 6, 10; III - 2, 7; IV - 2, 4, 8

C)I - 5, 7; II - 1, 3; III - 2, 8; IV - 4, 6

D)I - 4, 6, 9; II - 1, 3; III - 2, 5; IV - 6, 7

E)I - 1, 3; II - 2, 5, 7; III - 4, 6, 9; IV - 8, 10

26. Təhsil fəlsəfələri ilə onların tərəfdarları arasında uyğunluğu müəyyən edin

I – Proqressivizm

II – Perennializm

III – Essensializm

1 - Robert Maynard Huçin

2 - Vilyam Baqley

3 - Mortimer Adler

4 - Teodor Sizerin

5 - Con Dyu

A)I - 2, 3; II - 2, 4; III - 5

B)I - 5; II - 1, 3; III - 2, 4

C)I - 2, 4; II - 5; III - 3

D)I - 3, 4; II - 4; III - 5

E)I - 5; II -1,4; III –2, 327. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və onların məzmunları

arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

I – Demokratiklik

II – Bərabərlik

III – İnteqrasiya

1 - təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin dövlət - ictimai

əsaslarla təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqlarını

genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrinin muxtariyyətinin artırılması

2 - təhsil məhsullarının müvafiq şərtlərlə daxili və ya beynəlxalq təhsil bazarında

reallaşdırılması üzrə kompleks xidmətlər sistemi

3 - bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına imkanlar

yaradılması və təhsil hüququnun təmin olunması

4 - təhsilin mövcud standartlara, normalara uyğunluğu

5 - milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli formada qoşulması,

uyğunlaşması və qovuşması əsasında inkişafı


A) I - 2; II - 4; III - 3

B) I - 3; II - 1; III - 4

C) I - 4; III - 5; III - 1

D) I - 1; II - 3; III - 5

E) I - 5; II - 1; III – 3

28. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri və onların məzmunları

arasındakı uyğunluğu tapın:

I – Keyfiyyətlilik

II – Fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik

III – İnteqrasiya

1 - şagirdlərə emosional iradi təsir göstərmək

2 - təhsilin mövcud standartlara, normalara, sosial - iqtisadi tələblərə, şəxsiyyətin,

cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına uyğunluğu

3 - seçilən sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti

4 - mövcud təhsil standartları, tədris proqramları və planları əsasında təhsilin bir

neçə səviyyədə əldə edilməsi imkanı, təhsilin ayrı - ayrı pillələri arasında sıx

dialektik qarşılıqlı əlaqənin təmin olunması və onun insanın bütün həyatı boyu

ardıcıl davam etməsi

5 - milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli formada qoşulması,

uyğunlaşması və qovuşması əsasında inkişafı

A) I - 2; II - 4; III - 5

B) I - 1; II - 2; III - 4

C) I - 5; II - 1; III - 2

D) I - 3; II - 5; III - 2

E) I - 4; II - 3; III – 4

29. Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri və onlara aid olanlar arasında uyğunluğu

müəyyən edin.

I – Hüquqları

II – Vəzifələri

1 - təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək

2 - sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək

3 - tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək

4 - şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək.

5 - müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmək.

A) I - 2, 4, 5; II - 1, 3

B) I - 1, 2; II - 3, 4

C) I - 3, 5; II - 1, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 3, 4; II - 1, 2, 5

30. Təhsil İslahatının aparılmasında məqsəd:

A) Təhsil pillələrində toplanmış bilikləri saxlamaq.

B) İnsan haqları bəyannaməsində nəzərdə tutulan təhsil sistemini tənzimləyən müvafiq normativ-hüquqi bazanı yaratmaq

C) Azəbaycan Respublikasının Konstitusiyasında nəzərdə tutulan dövlət siyasətini həyata keçirmək.

D) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında, Təhsil qanununda təsbit olunmuş tələbləri, siyasi, iqtisadi və sosial həyatın demokratikləşdirilməsinə əsaslanan dövlət siyasətini həyata keçirmək

E) Təhsil sistemini tənzimləyən müvafiq normativ-hüquqi bazanı qoruyub- saxlamaq31. XXI əsrin bacarıqlarına aid olanları göstərin.

I. Yerli sənayedə peşəkar fəaliyyət üçün zəruri biliklər qazanmaq

II. Təhsil iqtisadiyyatında uğur qazanmaq

III. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə

IV. Dəyişkən həyat şəraitinə yavaş- yavaş uyğunlaşmaq

V. Asanlıqla ana dilində və əcnəbi dillərdə ünsiyyət qurmaq

A) hamısı

B) I, II, V

C) I, V

D) II, IV

E)I, III, V

32. “Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin formalaşması, planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid, hər gün dəyişən həyat şəraiti, yeniləşən iş şəraiti, təbəqələşmə, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, yadlaşmanın dərinləşməsi, demokratiya və insan hüquqlarının addımbaşı pozulması, informasiya bolluğu, yeni texnologiyalar, ünsiyyət” aiddir:

A) XXI əsrin əsas kompetensiyaları

B) XXI əsrin bacarıqları

C) XXI əsrin metakompetensiyaları

D) XXI əsrin xüsusiyyətləri

E) Heç birinə33. Təhsil islahatları zəruri edən səbəbləri göstərin.

I. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması.

II. Bazar iqtisadiyyatından planlı iqtisadiyyata keçid.

III. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya.

IV. İnformasiya əsrinin tələbləri.

V. Təhsilin məqsəd və vəzifələrinə ənənəvi baxış və yanaşmaların formalaşması.

VI. Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi.

A) I, III, IV, V

B) I, II, IV, VI

C) II, III, IV, VI

D) I, III, V, VI

E) I, III, IV, VI34. “Ana dilində ünsiyyət, xarici dildə ünsiyyət, riyazi savadlılıq, dəqiq elmlər və texnologiya üzrə sadə kompetensiyalar, İKT bacarıqları, öyrənməyi öyrənmək, şəxslərarası və sivil kompetensiyalar, sahibkarlıq, mədəni məlumatlılıq” nəyə aiddir?

A) XXI əsrin ehtiyacları

B) meta kompetensiyalar

C) səriştələr

D) XXI əsrinbacarıqları

E) əsas kompetensiyalar35. Təhsil sahəsində dövlətin, təhsilalanların və təhsilverənlərin vəzifələri və onlar

arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I – Təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri

II – Təhsilalanların vəzifələri

III – Təhsil verənlərin vəzifələri

1 - təhsil sahəsində dövlət siyasətinin və dövlət proqramlarının həyata

keçirilməsinin monitorinqini aparmaq

2 - təhsilalanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə

olunmasında iştirak etmək

3 - pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq

4 - yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim - tərbiyə müəssisəsini seçmək

5 - ixtisas və elmi - pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq,

A) I - 4; II - 1; III - 3

B) I - 1; II - 3; III - 2, 5

C) I - 3; II - 1; III - 2

D) I - 5; II - 1; III - 2

E) I - 2; II - 4; III – 136. Təhsilverənlərin, təhsilalanların və əcnəbilərin Azərbaycan Respublikasında

təhsil almaq hüquqları və onlar arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I – Təhsilverənlərin hüquqları

II – Təhsilalanların hüquqları

III – Əcnəbilərin təhsil almaq hüquqları

1 - Azərbaycan Respublikasında təhsilin hər hansı pilləsində təhsil alması və ya

ixtisas artırılması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq

müqavilələrə uyğun olaraq, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş kvota və təhsil

müəsisəsinin, hüquqi və fiziki şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr əsasında

həyata keçirilir

2 - Normal əmək, elmi - pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən

texnologiyalarla təmin olunmaq

3 - Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq keyfiyyətli təhsil almaq

4 - Təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının dərsə davamiyyəti,

təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumat almaq

5 - Yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim - tərbiyə müəssisəsini seçmək

A) I - 1; II - 5; III – 4

B) I - 1; II - 4; III - 2

C) I - 4; II - 2; III - 3

D) I - 5; II - 4; III - 3

E) I - 2; II - 3; III – 137. Təhsil ehtiyaclarını müəyyənləşdirən əsas amillər hansılardır?

1. İqtisadi dəyişikliklər

2.Maddi- texniki baza

3. Elmi-texniki tərəqqi

4. Siyasi vəziyyət

5. Dünyada gedən qloballaşma

6. Təhsil verənlərin keyfiyyət göstəriciləri

A) 2, 3, 4, 6

B) 2, 3, 6

C) 1, 3, 5

D) 1, 2, 3, 6

E) 2, 3,5, 6##num= 2// level= 1// sumtest= 17// name= Təhsil islahatları //

1. Təhsil islahatı neçənci illəri əhatə edir?

A) 1999—2007

B) 1999—2013

C) 2001—2011

D) 1999—2009

E) 2006 – 20102. Təhsil islahatlarının əsasını neçə layihə təşkil edir?

A) 1


B) 3

C) 5


D) 4

E) 2


3. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı neçənci ildə təsdiq olunub?

A) 1995 - ci ildə

B) 2002 - ci ildə

C) 1999 - cu ildə

D) 2005 - ci ildə

E) 2007 - ci ildə4. Öyrədici - İnnovasiya layihəsi hansı dövrü əhatə edir?

A) 2000 – 2005

B) 1995 – 1999

C) 1999 – 2003

D) 2001 – 2006

E) 1993 - 19975. Təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihə hansı dövrü əhatə edir?

A) 2003 – 2014

B) 2001 – 2015

C) 2000 – 2010

D) 2005 – 2013

E) 1999 – 20096. Ümumi təhsilin Konsepsiyası sənədi nə vaxt təsdiq olunub?

A) 25 noyabr, 2005 - ci ildə

B) 30 oktyabr, 2006 - cı ildə

C) 30 oktyabr, 2003 - cü ildə

D) 5 oktyabr, 2006 - cı ildə

E) 3 iyun, 2010 - cu ildə7. “Humanistlik, demоkratiklik, bərabərlik, millilik və dünyəvilik, keyfiyyətlilik, səmərəlilik, fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik, varislik, liberallaşma, inteqrasiya” təhsil qanununda nəzərdə tutulan təhsilin nəyidir?

A) təhsilin vəzifələri

B) təhsilin məqsədi

C) təhsilin prinsipləri

D) təhsilinhüquqları

E) heç biri8. ”Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nə vaxt

təsdiq edilmişdir?

A) 2010 –cü il 3 iyun

B) 2009 –cu il19iyun

C) 2013 –cü il 24 oktyabr

D) 2012 –c1 il 15 sentyabr

E) 2006 - cı il, 30 oktyabr9. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasında” neçəstrateji istiqamətdə geniş miqyaslı tədbirlər nəzərdə tutulub.

A) 3


B) 5

C) 7


D) 6

E) 8Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə