##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Təhsilin məqsədinə hansılar aiddir?Yüklə 1,11 Mb.
səhifə2/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

10. Təhsilin məqsədinə hansılar aiddir?

1 – Pilləli təhsil sistemi yaratmaq

2 – Səriştəli təhsilverənlərə əsalanana təhsil sistemi yaratmaq

3 – Təhsil iştirakçılarının tələblərinə uyğun təhsil sistemi yaratmaq

4 – Yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sistemi yaratmaq

5 – İqtisadi cəhətdən dayanaqlı təhsil sistemi yaratmaq

6 – Şagirdlərə maksimum bilik verən təhsil sistemi yaratmaq

7 – Keyfiyyətli göstəricilərinə görə dünya ölkələri sırasinda qabaqcıl mövqe tutan

təhsil sistemi yaratmaq

8 – Təhsilalanlarının sayına görə dünya ölkələri arasımda qabaqcıl mövqe tutan

təhsil sistemi yaratmaq

A) 2, 3, 4, 7

B) 1, 3, 6, 8

C) 4, 5, 6, 8

D) 2, 4, 5, 7

E) 1, 2, 4,11. Təhsil qanununda nəzərdə tutulmuş “Dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) hansı maddədə nəzərdə tutulmuşdur?

A) maddə 10- da

B) maddə 9- da

C) maddə 6- da

D) maddə 6- da

E)maddə 11- də12. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında təhsildə inkişaf

siyasətininəsas strateji hədəflərənə aid olanları seçin.

1 – Bilikyönümlü kurikulumların hazırlanması

2 – 2020 - ci ilə qədər 12 illik ümumi təhsil sisteminə keçidin təmin edilməsi

3 – Təhsil proqramları və dərsliklərin müasir tələblər baxımından yeniləşdirilməsi

4 – Müəllim hazırlayan təhsil müəssisələrinin sayının artırılması

5 – Ümumtəhsil məktəblərinin tədri planlarında təbiət fənnlərinin saatlarının

artırılması

6 – Hər bir şəxsə hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi məasədilə təhsil sisteminin

inftastrukturu və insan resurslarının inkişaf etdirilməsi

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 6

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 4, 5, 613. Ümumi təhsillə bağlı qəbul edilən sənədləri tarixi ardıcıllıqlı düzün.

1 – Ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli kurikilumu)

2 – “Azərbaycan2020” gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası

3 – Dövlət Strategiyası

4 – Ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası

5 – Ümumi təhsil sistemində dərslik siysəti

A) 3, 2, 4, 5, 1

B) 4, 2, 3, 5, 1

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 5, 4, 2, 3

E) 1, 3, 5, 2, 4

14. “Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, хalqının milli ənənələrinə və demоkratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəхsiyyət yetişdirmək” təhsil qanununda harda nəzərdə tutulub?

A) təhsilin prinsipləri

B) təhsilin vəzifəsində

C) təhsilin məqsədində

D) təhsilin dövlət standartlarında

E) hec birində15. Təhsil prоsesinin iştirakçıları kimlərdir?

I. təhsilalanlar

II. valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr

III. təhsili idarəetmə оrqanları və bələdiyyələr

IV. təlim-tərbiyə prоsesində iştirak edən digər fiziki və hüquqi şəхslər

A) hamısı

B) II, III, IV

C) I, III, IV

D) I, II, IV

E) I, IV16. “Tədrisin fоrmasını, metоdlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək; təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq; iхtisasını artırmaq, yeni iхtisas almaq, staj keçmək, iхtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək; müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif оlunmaq” kimlərin hüquq və vəzifələrinə daxildir?

A) təhsili idarəedənlərin

B) təhsilalanların

C) təhsilverənlərin

D) tələbələrin

E) hamının17. Təhsil islahatlarının aparılmasında elmilik, mililik, bəşərilik və məqsədyönlülük və onların məzmunları arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

I – Elmilik

II – Məqsədyönlülük

III – Millilik

IV – Bəşərilik

1 - təhsil islahatlarının və təhsil verənlərin elmi səviyyəsi və fəaliyyəti nəzəri

biliklərə sahib olması,

2 - təhsilin inkişafında dəyərlərimizə və qanunlarımıza uyğun fəaliyyətin bərqərar

olması,

3 - dünya təhsil sistemində uyğunlaşma və fəaliyyətdə beynəlxalq təcrübəyəəsaslanmaq,

4 - təhsildə keyfiyyətin inkişafına nail olmaq,

5 - təhsil islahatının sosial istiqamətli tələblərinin reallaşmasında keyfiyyətli təhsilin

rolu.


A) I - 1; II - 5; III - 3; IV – 2

B) I - 5; II - 4; II - 1; IV - 3

C) I - 2; II - 4; III - 3; IV – 5

D) I - 2; II - 1; III - 5; IV - 3

E) I - 1; II - 4, 5; III - 2; IV – 3

##num= 3// level= 1// sumtest= 55// name= Kurikulum islahatları. “Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) “sənədinin strukturu və məzmunu//

1. "Kurikulum” sözünün lüğəvi mənası nədir?

A) Fənn, təhsil

B) Sənəd, məcmuə

C) Yol, istiqamət

D) Konsepsiya, əmr

E) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları2. Kurikulum nədir?

A) Dərs nümunələri, qiymətləndirmə nümunələri və müəllimlər üçün digər metodik göstərişlər toplusu

B) Təlimin təşkilinə qoyulan tələblər və qiymətləndirmə nümunələri toplusu

C) Təlimin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir

D) Təlim metodu, forma və vasitələrin məcmusu

E) Təlim metod və üsulları3. Kurikulum hazırlanarkən aşağıda göstərilən prinsiplərin hansı nəzərə alınmamışdır?

A) Nəticəyönümlük

B) Tələbyönümlük

C) Subyektivlik

D) Şəxsiyyətyönümlük

E) Şagirdyönümlülük4. Kurikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

A) Bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

B) Qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

C) Biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

D) Oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri - standartlar formasında

E) Ayrı - ayrı bölmələrə aid mövzular və onlara aid olan təlim nətisələri sadədən

mürəkkəbə doğru sıralanmaqla

5. Biri kurikuluma aid deyil.

A) Kurikulum təlim prosesini əks etdirən sənəddir.

B) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir.

C) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əks etdirən konseptual sənəddir.

D) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir.

E) Kurikulum yalnız müəllim və məktəb qarşısında duran vəzifələri göstərir.6. “Bu nov kurikulum fənn sahələri uzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı - ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.”Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

A) Fənlərə əsaslanan кurriкulum

B) Qeyri - rəsmi кuriкulum

C) Inteqrasiya оlunmuş кuriкulum

D) Əhatəli кuriкulum

E) Nəticəyönümlü kurikulum7. Təyinatı istıqamətində bu növ kurikulumdan istifadə təlim prosesini daha da

gücləndirir. Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növünə aiddir?

A) Rəsmi kurikulum

B) Qeyri - rəsmi кuriкulum

C) Şəxsiyyətyönümlü кurikulum

D) Əhatəli кuriкulum

E) Nəticəyönümlü kurikulum8. “Ümumi təhsilin pillələri, tədris olunan fənlər arasında əlaqələrin ardıcıllığını təmin edir. Ölkə səviyyəsində geniş miqyasda tətbiq edilir.”Bu fikirlər hansı kurikuluma uyğun gəlir.

A) Qeyri - rəsmi kurikulum

B) Fənnyönümlü kurikulum

C) Şəxsiyyətyönümlü кurikulum

D) Rəsmi kurikulum

E) Milli kurikulum9. “Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.

B) Təhsilalanın həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında müəyyən edilməsidir.

D) Тəhsilin məzmun komponentlərinin bir - biri ilə sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.

E) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və təlabatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.10. ”Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (Kurikulumları) ” sənədi nə vaxt təsdiq olumub?

A) 3 iyun, 2009 - cu ildə

B) 30 oktyabr, 2006 - cı ildə

C) 3 iyun, 2010 - cu ildə

D) 30 oktyabr, 2008 - ci ildə

E) 5 iyun, 20011 - ci ildə11. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) sənədi neçə hissədən ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 6


D) 14

E) 18


12. “Ümumi təhsil pilləsi üzrə dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) ” sənəd neçə maddədən ibarətdir?

A) 5


B) 20

C) 7


D)14

E) 6


13. Dövlət standartları neçə məsələni əhatə edir?

A) 5


B) 6

C) 2


D) 14

E) 8


14. Təhsil proqramında neçə məsələ əhatə olunub?

A) 14


B) 6

C) 5


D) 2

E) 8


15. Aşağıdakılardan hansı biri dövlət standartını əhatə etdiyi məsələlərə aid deyil?

A) Ümumi təhsilin məzmunu

B) Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili ptinsipləri

C) Ümumi təhsilin idarə olunması

D) Ümumi təhsilin infrastrukturu

E) Ümumi təhsilin maddi - texniki və tədris bazası16. Kurikulumun xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin.

1 – Şəxsiyyətyönümlü

2 – Nəticəyönümlü

3 – Təklifyönümlü

4 – İnteqrativlik

5 – Tələbyönümlü

6 – Fənyönümlü

7 – Bilikyönümlü

8 – Müəllimyönümlü

A) 2, 3, 4, 5

B) 2, 5, 6, 8

C) 1, 2, 3, 7

D) 1, 2, 4, 5

E) 1, 2, 3, 417. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?

1 – Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması

2 – Ölkədə iqtisadiyyətinin sürətlə inkişaf etməsi

3 – Planlı iqtisadiyyatdan bazaar iqtisadiyyatına keçid

4 – Dünya təhsil sistemindən keyfiyyətcə geridə qalma

5 – Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

5 – Ali məktəblərin sayının artması

6 – Özəl təhsilə diqqətin artırılması

7 – İnformasiya əsrinin tələbləri

8 – Təhsilin məqsəd və vəzifələrində yeni baxış və yanaşmaların formalaşması

9 – Şagirdlərin dərsdən yayınma hallarının artması və əlavə hazırlıqlara cəlb

olunması


10 – Mövcud ümumi təhsil proqramlarının müasir tələblərə cavab verməməsi

11 – Mövcud proqramlarda bəzi fənnlərin tədrisinə ayrılan saatların sayının

həddindən artıq olması

A) 2, 4, 6, 9, 11

B) 1, 3, 5, 7, 8, 10

C) 4, 6, 9, 10, 11

D) 3, 5, 6, 9, 10, 11

E) 1, 3, 4, 6, 7, 1018. Milli kurikulumda hansı bölmələri əhatə edən məsələlər verilmişdir?

1 – Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər

2 – Ümumi təhsil məktəblərində tədris olunan fənnlərin sayı

3 – Ümumi təhsilin pillələrinə dair məlumatlar

4 – Ümumi təhsilin məzmun standartları

5 – Ümumi təhsil müəssisələrindəfənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı

6 – Müasir təhsilin prinsipləri

7 – Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

8 – Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri

9 – Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

10 – Fənn kurikulumlarının strukturu

11 – Təhsilalanların hüquq və vəzifələri

A) 2, 3, 4, 6, 8, 10

B) 2, 3, 6, 8, 11

C) 1, 4, 5, 7, 9, 10

D) 1, 4, 6, 8, 11

E) 3, 4, 5, 7, 8, 11

19. Milli Kurikulum hansı prinsiplərə istinad olunmaqla hazırlanmışdır?

1 – Tələbyönümlülük

2 – Təklifyönümlülük

3 – Fənyönümlülük

4 – Nəticəyönümlülük

5 – Şagirdyönümlülük

6 – İnteraktivlik

7 – İnteqrativlik

A)3, 4, 6

B) 2, 3, 6

C) 1, 2, 3, 6

D) 1, 4, 5, 7

E) 2, 3, 4, 6

20. Ümumi təhsilə verilən tələbləri seçin.

1 – İnsanın, ailənin, cəmiyyətin marağına yönəlməli

2 – Təsilə aid olan məsələlərə diqqəti artırmalı

3 – Şəxsiyyətin formalaşmasına, onun intellektual, social və fiziki inkişafına, təhsilini

davam etdirməsinə, əmək fəaliyyətinə başlaması üçün zəmin yaradılmasına

yönəlməli

4 – Şəxsiyyətin maddi və mənəvi cəhətdən yüksək səviyyədə təmin olunmasına,

hərtərəfli bilik almasına yönəlməli

5 – Şagirdlərin zəruri bilik, bacarıq və vərdişlər əldə etmək, öyrəndiklərini tətbiq

etmək bacarıqlarının inkişafını təmin etməli

6 – Şagirdlərin bütün ali məktəblərdə pulsuz təheil almalarına şərait yaratmalı

7 – Şagirdlərin bazar münasibətləri şərairində cəmiyyətin məhsuldar üzvünə çevrilə

bilmələrini təmin etməli

A) 3, 4, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 1, 3, 5, 7

E) 2, 3, 4, 521. Ümumi orta təhsilli şəxs hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır?

1 – Ana dilini bilən

2 – Demokratik prinsiplərə hörmətlə yanaşan

3 - Maksimum bilik almağa can atan

4 – Bir neçə ali məktəbi bitirən

5 – İctimai yerlərdə liderlik etməyi bacaran

6 – Ana dili ilə yanaşı, xarici dillərdən birində və ya bir neçəsində ünsiyyət

saxlamağı bacaran

7 – Xarici ölkələrdə təhsil almağa səy göstərən

8 – İnsan əməyini, vətəndaşlarn hüquq və azadlıqlarını dəyərləndirməyi bacaran

A) 3, 4, 5, 7

B) 1, 2, 6, 8

C) 1, 2, 5, 7

D) 3, 4, 5, 8

E) 2, 4, 5, 7

22. Dövlət standartları hansı məsələləri müəyyən edir?

1 – Ümumi təhsilin məzmunu

2 – Ümumi təhsilin səviyyəsi üzrə təlim nəticələri

3 – Ümumi təhsilin idarə olunması

4 – Ümumi təhsilin infrastrukturu

5 – Ümumi təhsilin maddi texniki və tədris bazası

6– Məzmun standartları

A) 2, 6


B) 2, 4, 5, 6

C) 1, 3, 4, 5

D) 4, 6

E) 2, 3, 4, 623. Ümumi təhsil proqramında əhatə olunan məsələlər hansılardır?

1 – Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri

2 – Ümumi təhsilin məzmunu

3 – Məzmun standartları

4 – Ümumi təhsilin idarə olunması

5– Pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

6 – Ümumi təhsilin infrastrukturu

7– Ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris edilən fənnlər

8 – Ümumi təhsilin maddi - texniki və tədris bazası

9 – Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) 3, 4, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 2, 4, 6, 8, 9

D) 1, 3, 5, 7, 9

E) 2, 4, 6, 9

24. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)

sənədi hansı hissələrdən ibarətdir?

1 – Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları

2 – Ümumi təhsilin pillələri

3 – Təhsil proqramı (kurikulumu)

4 – Təhsil sistemi və onun quruluşu

5 – Təhsil iqtisadiyyəti

A) 1, 3


B) 2, 4

C) 2, 5


D) 4, 5

E) 1, 4


25. Dövlət standartlarında əhatə olunanları ardıcıllıqla düzün.

1 – Ümumi təhsilin məzmunu

2 – Ümumi təhsilin maddi - texniki və tədtis bazası

3 – Ümimi təhsilin infrastrukturu

4 – Ümumi təhsilin idarə olunması

A) 1, 2, 4, 3

B) 1, 2, 3, 4

C)1, 4, 3, 2

D) 2, 3, 4, 1

E) 3, 2, 1, 426. Milli Kurikulumun bölmələriniin ardıcıllığını əks etdirən sıranı müəyyən edin.

1 – Fənn kurikulumlarının strukturu

2 – Ümumi təhsilin məzmun standartları

3 – Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər

4 – Ümumi təhsil müəssisələrində fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı

5 – Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

6 – Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) 2, 6, 4, 3, 1, 5

B) 3, 1, 2, 5, 4, 6

C) 1, 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 6, 5, 4, 2, 3

E) 3, 2, 4, 5, 6, 127. Milli Kurikulumun bölmələrininin ardıcıllığı hansı halda düzgün verilmişdir?

1 – Fənn kurikulumlarının strukturu

2 – Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər

3 – Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

4 – Ümumi təhsilin məzmun standartları

5 – Ümumi təhsil sistemində pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri

6 – Ümumi təhsil müəssisələrində fənlər üzrə həftəlik dərs saatlarının miqdarı

A) 5, 3, 1, 2, 4, 6

B) 2, 1, 4, 5, 6, 3

C) 2, 4, 6, 5, 3, 1

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6

E) 1, 3, 5, 6, 4, 228. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartlarına aid olanlar

II – Ümumi təhsil üzrə təhsil proqramına aid olanlar

1 - ümumi təhsilin hər bir səviyyəsində tədris olunan fənlər

2 - ümumi təhsilin məzmunu

3 - təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi

4 - ümumi təhsilin infrastrukturu

5 - təlim nəticələri və məzmun standartları ümumi təhsil sistemində pedaqoji

prosesin təşkili prinsipləri

6 - ümumi təhsilin idarə olunması

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

B) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

D) I - 1, 3; II - 2, 4

E) I - 2, 5; II - 3, 4

29. Şəxsiyyətyönümlü və fənyönümlü kurikulumlara aid olanlarda uyğunluğu

müəyyən edin.

I – Şəxsiyyətyönümlü

II – Fənyönümlü

1 - biliklərin həcmi və miqdarının əsas rol oynaması

2 - həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilməsi

3 - əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərin formalaşmasının ön plana çəkilməsi

4 - biliklərin möhkəmliyini və davamlılığını artırmaq

5 - fənnin elmi potensialının artması və məlumatlılıq səviyyəsinin çoxalması

6 - inteqrativlik

7 - həftəlik saatların minimum səviyyəyə endirilməsi

8 - məzmunca yaxın fənlərin sintez edilməsi

A) I - 1, 5, 8; II - 2, 3, 4, 7

B) I - 1, 4, 5; II - 2, 3, 7, 8

C) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7

D) I - 2, 3, 6, 7, 8 ; II - 1, 4, 5

E) I - 4, 5, 8; II - 1, 2, 3, 730. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Dövlət standartlarının müəyən etdiyi məsələlər

II – Təhsil proqramında əks olunanlar

1 - Ümumi təhsilin məzmunu

2 - Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri

3 - Ümumi təhsilin infrastrukturu

4 - Ümumi təhsilin idarə olunması

5 - Məzmun standartları

6 - Təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi

A) I - 2, 5; II - 3, 4

B) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 4

C) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

D) I - 3, 6; II - 2, 4

E) I - 4, 5, 6; II - 1, 2, 331. “Umumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A) 26 aprel 1999-cu il 

B) 30 oktyabr 2006-cı il 

C) 3 iyun 2010-cu il 
D) 3 iyun 2009-cu il

E) 30 oktyabr2010-cu il 

32.Biri kurikuluma aid deyil: 
A) Kurikulum nəyin və hansı müddətdə öyrədiləcəyini əks etdirən sənəddir

B) Kurikulum – təlim prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətləri əks etdirən konseptual sənəddir
C) Kurikulum təlim prosesini əks etdirən sənəddir
D) Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət” deməkdir. 

E) Kurikulum təhsil prosesini əks etdirən sənəddir

33. “Bu növ кurriкulum fənn sahələri uzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir.Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.”Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?
A) Fənlərə əsaslanan кurriкulum

B) Qeyri-rəsmi кurriкulum

C) İnteqrasiya оlunmuş кurriкulum

D) Əhatəli кurriкulum

E) Rəsmi kurikulum

34. Muasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin:

1. bilikyonumludur

2.şəxsiyyətyonumlu

3.muəllimyonumlu

4. təklifyonumlu
5.tələbyonumlu

6.şagirdyonumlu

A) 3,5,6

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 2, 4, 6

D) 2, 5, 6

E) 1, 3, 4

35.Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A) fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, qiymətləndirmə

B) fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları

C) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standarltları


D) ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, muəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

E) giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

36. Biri səhvdir:
A) alt standartlar sinifdən- sinfə keçdikcə dəyişəndir

B) məzmun xətti dəyişməzdir

C)əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) alt-standart daim dəyişir

E) alt-standart dəyişməzdir

37. Biri alt standartın funksiyası deyil:

A) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

B) Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

C) Fənlər üzrə müəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir

E) Məzmun xətlərinin dəyişməsini təmin edir
38. Kurrikulumlarda fənnin məzmunu necə verilmişdir?

A)bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

B)qimətləndirmə standartları şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

C)biliklər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri — standartlar formasında

D)oyun və fəaliyyət şəklində ifadə edilən təlim nəticələri- standartlar formasında

E)fəaliyyətlər şəklində ifadə edilən təlim nəticələri — standartlar formasında

39. «Tarix» 1. 3. 1. insanları həyat tərzindəki dəyişiklikləri öz ailəsi nümunəsində təsvir edir».

Təqdim edilmiş alt –standart məzmun standartın hansı bilik (1) və hansı fəaliyyət (2) kateqoriyaları əks etdiri?

A) 1. Deklarativ; 2. Psixomotor

B) 1. Deklarativ; 2. Psixomotor və emosionalYüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə