##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


C) 1. Prosedural ; 2. Psixomotor və emosional D)Yüklə 1,11 Mb.
səhifə3/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
#102047
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

C) 1. Prosedural ; 2. Psixomotor və emosional

D) 1. Prosedural ; 2. Deklarativ və Psixomotor

E) 1. Prosedural ; 2. emosional

40. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

A) Emosional, koqnitiv, psixomotor

B) Emosional, prosedural, kontekstual

C) Deklarativ, prosedural, kontekstualD)Deklarativ, prosedural, psixomotor

E) prosedural, kontekstual, emosional- affektiv

41. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
A) kontekstual

B)prosedural

C)koqnitiv

D) deklarativ

E) ünsiyyət
42. Məlumat xarakterli biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A)kontekstual

B) koqnitivC)deklarativ

D) prosedural

E) psixomotor
43. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 2. 2. İllüstrasiya, şəkil və sənədli materiallardan istifadə edərək tarixi tədqiqat aparır.

1 - deklarativ

2 - kontekstual

3 - prosedural

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 3, 5

B) 1, 4

C) 3, 6

D) 4, 6

E) 2, 5

44. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 3. 1. İnsanların həyat tərzindəki dəyişiklikləri öz ailəsi nümunəsində təsvir edir.

1 - deklarativ

2 - kontekstual

3 - prosedural

4 - psixomotor

5 - emosional6 - idraki

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 2, 5

45. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 1. İnsan və cəmiyyətin həyatı üçün əlverişli təbii amilləri təsvir edir.

1 - deklarativ

2 - kontekstual

3 - prosedural

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 3, 4

B) 1, 3

C) 1, 5

D) 2, 4

E) 2, 3

46. “Düşündüyünü de” strategiyasının fəaliyyət ardıcıllığı hansı bənddə düzgün verilmişdir?
A) yalnız ilkin biliklərini muəyyənləşdirir.

B) ilkin biliklərini muəyyənləşdirir, əlaqələndirir, sual verir, sualların növlərini müəyyən edir, sualları təsnif edir, sualları yaradır.

C) idraki və yüksək idraki bacarıqları əlaqələndirir, təşkilati işarələrdən istifadə edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb edilir, yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə əlaqələndirir.

D) təşkilati işarələrdən istifadə edir, düşünmənin üç mərhələsinə cəlb edilir, yeni məlumatları mövcud bilikləri ilə əlaqələndirir.

E) ilkin biliklərini muəyyənləşdirir, əlaqələndirir, sual verir, məqsədi muəyyənləşdirir,dərk etməni yoxlamaq, təsəvvur edir, uşaqların münasibətini öyrənir və dəstəkləyici fikirlər əlavə edir.

47. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 2. Xəritələrdə Azərbaycan ərazisini və mühüm tarixi abidələri müəyyənləşdirir.

1 - deklarativ

2 - kontekstual

3 - prosedural

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 1, 6

B) 2, 6

C) 3, 4

D) 1, 4

E) 1, 3

48. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 1. Azərbaycan dövlətləri haqqında sadə biliklər nümayiş etdirir.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 3, 4

B) 1, 6

C) 1, 5

D) 1, 4

E) 1, 3

49. Aşağıdakı ifadələrdən hansılar alt-standartlara aid deyil?

A)təlim məqsədinin çıxarılmasını təmin edir

B)əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

C)təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

D)təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

E)təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır

50. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 3. Kiçikhəcmli tarixi hekayə qurur.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 1, 4

B) 1, 6

C) 3, 6

D) 3, 4

E) 1, 3

51. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 2. Milli - mənəvi dəyərləri fərqləndirir.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 2, 3

B) 2, 6

C) 3, 6

D) 1, 6

E) 1, 3

52. Hansı Tarix fənn kurikulumunun məzmun xəttinə aid deyil?

A) tarixi zaman

B) eksperiment və modelləşdirmə

C) mədəniyyət

D) tarixi məkan

E) şəxsiyyət

53. Bütün hadisə və təzahürlər tarixi zaman daxilində baş verir. Bu hadisə və təzahürlərin zaman daxilində baş verməsinin və inkişafının ardıcıllığı onlar arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirləri müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Tarixi zamanda mövqe hadisə və təzahürlərin hansı tarixi şəraitdə baş verdiyini göstərir. Eyni zamanda bu şəraitin ona necə təsir göstərdiyini, həmin hadisə və təzahürün səbəbi, yaxud da nəticəsi olub-olmadığını müəyyən etməyə imkan verir. Tarixi zaman daxilində hadisələrin və təzahürlərin dəyişməsinin izlənməsi şagirdlərin tarixi hadisələri zaman baxımından müəyyənləşdirməsi, əlaqələndirməsi, təhlil etməsi və dəyərləndirməsində, xronologiyaya dair bacarıqların mənimsənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.”.  Söhbət hansı məzmun xəttindən gedir? 

A) dövlət

B) tarixi məkan

C) Tarixi zaman

D) şəxsiyyət

E) mədəniyyət

54. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 3. Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı sadə təqdimatlar hazırlayır.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 2, 6

B) 3, 4

C) 3, 6

D) 2, 3

E) 1, 3

55. Hansı alt standart Tarix fənn kurikulumunda nəzərdə tutulmayıb?

A) 1.2.1.

B) 5.4.1.

C) 2.2.1.

D) 3.1.1.

E) 4.1.1.

##num= 4// level= 1// sumtest= 33// name= Fənn kurikulumlarının strukturu və xarakterik xüsusiyyətləri //

1. Fənn kurikulumunun strukturuna aid olmayan hansıdır?

A) Məzmun standartlarının şərhi

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

C) Təlim strategiyaları

D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

E) Tədris planı2. Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin

A) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu,

B) Giriş, fənnin məqsəd və vəzifələri, fənnin xarakterik xususiyyətləri, fənnin məzmunu, təlim strategiyaları, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

təlim strategiyaları, mövzuların tədrisi ardıcıllığı

C) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, məzmun standarltları, bilik, bacarıq və

vərdişlərin həcmi

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, muəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına

dair nümunələr, bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

E)Fənnin məqsədi, məzmunu, planlaşdırılması, mövzuların tədrisi ardıcıllığı

3. Fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlərinə uyğun olanı göstərin.

A) Müəllimyönümlüdür

B) Nəticəyönümlüdür

C) Bilikyönümlüdür

D) Fənyönümlüdür

E) Bilikyönümlüdür4. Tələbyönümlülük deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) Məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması

B) Məktəbin tələbatının nəzərə alınması

C) Şagirdin tələbatının nəzərə alınması

D) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

E) Dövlətin tələbatının nəzərə alınması5. Nəticəyönümlülük dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A) Fəaliyyətin təhsilalanın potensial imkanlarının inkişafına yönəldilməsi

B) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması

C) Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərin nəticələr formasında əvvəlcədən

müəyyənləşdirilməsi

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

E) Təhsilalanın həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması

6. Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?

A) Məzmun standartı

B) Həftəlik dərs saatlarının miqdarı

C) Məzmun xətti

D) Ümumi təlim nəticələri

E) Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən tələblər7. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil?

A) Şagird nailiyylərinin qiymətləndirilməsi

B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri

C) Təlim strategiyaları

D) Təhsilin məzmunu

E) Məzmun standartlarının şərhi8. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin.

1 – Bilikyönümlü

2 – Şəxsiyyətyönumlu

3 – Müəllimyönümlü

4 – Təklifyönümlü

5 – Tələbyönümlü

6 – Şagirdyönümlü

A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 5, 6

D) 3, 5, 6

E) 1, 2, 49. Aşağıdakılardan hansılar fənnin məzmununa aiddir.

1 - Fəaliyyət xətləri

2 - İnkişafyönümlülük

3 - Ümumi təlim nəticələri

4 - Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya

5 - Müzakirələr

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 5

10. Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri hansılardır?

1 – Nəticəyönümlü

2 – Bilikyönümlü

3 – Şagirdyönümlü

4 – Müəllimyönümlü

5 – İnteqrativlik

6 – Təklifyönümlü

7 – Tələbyönümlü

8 – Fənyönümlü

A) 1, 3, 6, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 7

D) 2, 4, 5, 7

E) 3, 4, 6, 811. Fənn kurikulumunda əks olunanlar hansılardır?

1 – Fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2 – Ümumi tələbləır

3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

4 – Fənnin məqsədi və vəzifələri ümumi nəticələr

5 – Mövzuların tədrisi ardıcıllığı

6 – Təlim strategiyaları

7 – Bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

8 – Təlim prosesinin planlaşdırılması

A) 1, 2, 3, 5, 7

B) 3, 5, 7

C) 1, 2, 4, 6, 8

D) 4, 5, 8

E) 2, 4, 5, 612. Fənn proqramında əks olunanları seçin.

1 – Fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

3 – Bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

4 – Təlimin üsul və formaları

5 – Təlim prosesinin planlaşdırılması

6 – Fənnin məqsədi və vəzifələri

7 – Siniflər üzrə məzmun standartları

8 – Mövzuların tədrisi ardıcıllığı

A) 4, 5, 6, 8

B) 1, 4, 5, 7

C) 2, 3, 5, 7

D) 2, 3, 6, 8

E) 3, 6, 7, 813. Fənnin məzmununa aid olanları ardıcıllıqla düzün

1 – Ümumi təlim nəticələri

2 – Fəaliyyət xətləri

3 – Məzmun xətləri

4 – Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya

5 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

6 – Məzmun standartları

A) 3, 5, 4, 2, 1, 6

B) 4, 6, 2, 3, 1, 5

C) 1, 3, 5, 2, 6, 4

D) 2, 4, 6, 1, 5, 3

E) 5, 3, 1, 4, 6, 214. Təlim strategiyalarına aid olanların ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

2 – Fənnin məzmun standartlarının şərhi

3 – Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

4 – Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

A) 4, 1, 3, 2

B) 1, 2, 4, 3

C) 2, 3, 1, 4

D) 1, 3, 2, 4

E) 3, 2, 4, 115. Fənn kurikulumunun strukturunun ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Təlim strategiyaları

2 – Qiymətləndirmə

3 – Fənnin məzmunu

A) 1, 3, 2

B) 1, 2, 3

C) 3, 2, 1

D) 2, 1, 3

E) 3, 1, 2

16. Uyğunluğu müəyən edin.

I – Ənənəvi kurikulumun səciyyəvi cəhətləri

II – Müasir kurikulumun səciyyəvi cəhətləri

1 - nəticəyönümlü

2 - bilikyönümlü

3 - şagirdyönümlü

4 - tələbyönümlü

5 - fənyönümlü

6 - təklifyönümlü

A) I - 3, 4; II - 5, 6

B) I - 2, 5, 6; II - 1, 3, 4

C) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 6

D) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4

E) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 617. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fənnin məzmununa aid olanlar

II – Təlim strategiyalarına aid olanlar

1 - təlimin təşkilinə verilən əsas tələbləır

2 - ümumi təlim nəticələri

3 - məzmun xətləri

4 - təlimin təşkilində istifadə olunan forma və üsullar

5 - müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

6 - məzmun standartlar

7 - fənnin məzmun standartlarının şərhi

8 – inteqrasiya

A) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

B) I - 1, 4, 7; II - 3, 6, 8

C) I - 1, 4, 5, 7; II - 2, 3, 6, 8

D) I - 4, 5, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7

E) I - 2, 3, 6, 8; II - 1, 4, 5, 718. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fənn proqramında əks olunanlar

II – Fənn kurikulumunda əks olunanlar

1 - fənnin əhəmiyyətinin əsaslandırılması

2 - təlim strategiyaları

3 - fənnin məqsədi və və vəzifələri

4 - bilik, bacarıq və vərdişlərin həcmi

5 - ümumi tələblər

6 - bölmə və mövzulara ayrılan saatlar

7 - təlim strategiyaları

8 - mövzuların tədrisi ardıcıllığı

A) I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7

B) I - 1, 2, 3, 4; II - 5, 6, 7, 8

C) I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8

D) I - 2, 5, 7; II - 3, 4, 8

E) I - 2, 3, 5; II - 6, 7, 819. Biri fənn kurikulumunun strukturuna daxil deyil.

A) təlimin forma və üsulları

B) məzmun xətləri

C) həftəlik dərs saatlarının miqdarı

D) qiymətləndirmə

E) inteqrasiya20. Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

A) Sadədən mürəkkəbə ardıcıllığı, xronoloji, məntiqi ardıcıllıq

B) Zaman ardıcıllığı, fikir ardıcıllığı, xronoloji ardıcıllıq

C) Məzmun ardıcıllığı məntiqi ardıcıllıq

D) Anlayışların ardıcıllığı, resursların ardıcıllığı, məntiqi ardıcıllıq

E) Anlayışların ardıcıllığı, xronoloji, məntiqi ardıcıllıq21. Hansı cəhətlər kurikulumu səciyyələndirənlərə aiddir?
1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur
6. Bilikyönümlüdür

A) 1,3,5

B) 2,3,5

C) 2,4,6

D) 3,5,6

E) hamısı22. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə ......... . . . deyilir.

A) tədris

B) öyrənmə

C) pedaqoji proses

D) metod

E) vasit

23. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?

A) Tədris planına görə

B) Didaktik məqsəd və vəzifəsinə görə

C) Tədris proqramına görə

D) Materialların həcminə görə

E) Müəllimin pedaqoji ustalığına görə24. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 – dərs;
2 – dərnək;
3 – bilik;
4 – tərbiyəvi söhbət;
5 – ekskursiya;
6 – ev tapşırıqları

A) 1,6


B) 1,3,6

C) 2, 5, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 4, 525. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?

A) Korekksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılmasından

B) Təlimin daxili və xarici stimullarından

C)  Əks əlaqələrin intensivliyindən

D) Təhsil - tərbiyənin məqsədindən, təhsilin məzmunundan , şagirdlərin yaşından

E) Maddi - texniki təminatdan, təlim prosesinin təşkilindən26. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
2 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A) 1 - b, d, e; 2 - a, c, ə

B) 1 - c, b, ə; 2 - a, e, d

C) 1 - a, c, e; 2 - b, d, ə

D) 1 - e, ə, d; 2 - a, b, e

E) 1 - ə, b, d; 2 - d, e, c27. Şəxsiyyətyönümlülük nədir?

A) Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

B) Təhsil alanın bilikləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir.

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.28. Tələbyönümlülük nədir?

A) Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

B) Təhsil alanın bilikləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir.

E) Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.29. İnteqrativlik nədir?

A) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.

B) Təhsil alanın bilikləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.

C) Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.

D) Nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən edilməsidir.

E) Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.30. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)” sənədinin strukturuna (quruluşuna) nələr daxildir?

a. Ümumi təhsilin pillələri üzrə təlim nəticələri

b. Fənlər üzrə ümumi təlim nəticələri

c. Siniflər üzrə təlim nəticələri

A)yalnız a

B) a və b

C) a və c

D) hamısı

E) yalnız c

31. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) çərçivə sənədinin strukturunda ümumi müddəalara daxil deyil.

A) ümumi təhsilin infrastrukturu.

B) ümumi təhsilin idarə olunması.

C) ümumi təhsilin strategiyası.

D) ümumi təhsilin maddi-texniki və tədris bazası.

E) ümumi təhsil pilləsində təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri.32. Fənnin məzmununa nə daxil deyil?

A) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, fəaliyyət xətti

B) Ümumi təlim nəticələri, təlim strategiyaları, məzmun xətləri üzrə

təlim nəticələri, məzmun standartları, inteqrativlik

C) Məzmun, təlim strategiyaları, qiymətləndirmə

D) Ümumi təlim nəticələri, məzmun xətləri, fəaliyyət xətti, məzmun xətləri üzrə

təlim nəticələri, məzmun standartları, inteqrativlik

E)Məzmun xətləri, fəaliyyət xətti, qiymətləndirmə, məzmun standartları, inteqrativlik33. Hansı təlim strategiyasına aid deyil?

A)Məzmun standartlarının şərhi

B)Məzmun xətləri

C)Fənn üzrə təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərin təsviri

D)Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyələr

E)Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr##num= 5// level= 1// sumtest= 51// name= Məzmun standartları və onun komponentləri. Təhsil taksonomiyaları və onların məzmun standartlarının müəyyən olunmasında rolu //

A) Sinifdən - sinfə keçdikcə qismən dəyişir

B) Əsas standartın tərkib hissəsi olub ona xidmət edir

C) Təlimin müxtəlif mərhələləri üzrə şagirdlərin inkişafını izləməyə imkan verir

D) Təlim prosesinin planlaşdırılması və qurulmasını istiqamətləndirir

E) Təhsil pillələri üzrə dəyişməz qalır2. Aşağıdakılardan biri səhvdir.

A) Məzmun xətti və əsas standart dəyişməzdir

B) Məzmun xətti dəyişməzdir

C) Əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) Alt - standart daim dəyişir

E) Alt - standart dəyişməzdir3. Biri alt standartın funksiyası deyil:

A) Fənlər uzrə muəyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri uzrə umumi şəkildə edir

B) Təlim məqsədlərinin dəqiq muəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır

C) Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır

D) Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir.

E) Təlimdə iteqrativliyi təmin edir
Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə