##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiriYüklə 1,11 Mb.
səhifə4/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4. Deklarativ bilik nədir?

A) Fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir

B) Hər hansı fənn və ya bilik sahəsində fəaliyyətin icrasına kömək edən , prosedur

qaydaları əhatəedən biliklərdir

C) İdrak prosesinin gedişatına kömək edən biliklərdir

D) Problemin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

E) Əqli nəticənin əldə edilməsinə yönəldilən biliklərdir

5. Aşağıdakılardan biri səhvdir.

A) Məzmun xətti dəyişməzdir

B) Alt - standart dəyişməzdir

C) Əsas standart əsasən dəyişməzdir

D) Alt - standart daim dəyişir

E) Məzmun xətti dəyişəndir6. Təhsil standartı nədir?

A) Təlim prosesində istifadə olunan metod vəüsulların məcmusudur.

B) Təhsilalanların kompetensiyalarının məcmusudur.

C) Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyət göstəricisidir.

D) Təhsilalanların nailiyyət səviyyəsinin ölçülməsi meyarıdır.

E) Təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.7. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 2. Sadə xronoloji məsələləri həll edir

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - idraki

5 - emosional

6 - psixomotor

A) 3, 5

B) 3, 4

C) 1, 4

D) 4, 6

E) 2, 5

8. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 2. Xəritələrdə Azərbaycan ərazisini və mühüm tarixi abidələri müəyyənləşdirir.

1 - deklarativ

2 - kontekstual

3 - prosedural

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 2, 6

B) 1, 6

C) 3, 4

D) 1, 4

E) 1, 3

9. Məzmun standartının tərkib hissələri hansılardır?

A) Bacarıq, vərdiş.

B) Bilik, fəaliyyət, vərdiş.

C) Bilik, fəaliyyət.

D) İdrak, təfəkkür

E) Fəaliyyət, vərdiş.10. Məzmun standartlarının bilik komponentləri hansılardır?

A) Məntiqi, yaradıcı, tənqidi.

B) Təlim, bacarıq, vərdiş.

C) Deklarativ, prosedural , kontekstual.

D) Motivasiya, inteqrasiya, karusel.

E) İdraki, affektiv, psixomotor.11. Problemin həlli zamanı istifadə edilən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Kontekstual

B) Deklarativ

C) Koqnitiv

D) Prosedural

E) İdraki12. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

1 - Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.

2 - Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.

3 - Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.

4 - Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.

A) 1, 3


B) 1, 2, 3

C) 2, 3


D) 1, 2, 4

E) 2, 4


13. Aşağıdakı funksiyalardan hansıları alt stadartlara aid deyil.

1 - Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.

2 - Təlim strategiyalarının düzgün seçilməsində mühum rol oynayır.

3 - Sinif və fənnlər üzrə summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.

4 - Məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələrini təmin edir.

A) 2, 4


B) 1, 3

C) 3, 4


D) 1, 2

E) 2, 3


14. Standartın məqsədi hansılardır ?

1 - Vətəndaşların təhsil səviyyəsinin aşağı düşməsinə yol verməmək

2 - Təlim strategiyalarını düzgün seçmək

3 - Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən standart tələbləri müəyyənləşdirmək

4 - Təhsil alanlar üçün bərabər şərait yaratmaq

5 - Məzmun xətlərini muəyyən etmək

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 3, 4, 5

15. Aşağıdakılardan hansılar alt standarta aiddir?

1 – Mürəkkəb fikirlər daha sadə fikirlərə bölünür

2 – Sadə fikirlər ümumiləşdirilir

3 – Təlim məqsədlərinin müəyyən olunması üçün zəmin olan komponentləi əks

etdirir

4 – Siifdən - sinfə keçdikcə dəyişmir5 – Sinifdən - sinfə keçdikcə dəyişir

6– İnteqrasiyanı təmin edir

A) 2, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 3, 4, 6

D) 1, 3, 5

E) 1, 2, 3

16. Məzmun standartları özündə nələri əks etdirir? Düzgün cavabları seçin.

1 – Biliyi

2 – Dərketməni

3 – Bacarığı

4 – Fəaliyyəti

5 – Qiymətləndirməni

6 – Strategiyanı

A) 2, 6


B) 2, 4

C) 3, 5


D) 1, 4

E) 1, 3


17. Biliyin kateqoriyaları hansılardır?

1 – Deklorativ

2 – İdraki

3 – Prosedural

4 – Psixomotor

5 – Kontekstual

6 – Affektiv

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 4, 6

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 518. Fəaliyyətin xüsusiyyətləri hansılardır?

1 – Deklorativ

2 – İdraki

3 – Prosedural

4 – Affektiv

5 – Kontekstual

6 – Psixomotor

A) 2, 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 6

D) 3, 4, 5

E) 3, 5, 619. Aşağıdakılardan hansılar dərketmə üsullarıdır?

1 - Bədən/kinestik

2 - Fərddaxili

3 - Linqivistik

4 - Oxuyur

5 - Prosedual

6 - Vizual/məkan

7 - Xatırlayır

8 - İcra edir

A) 1, 2, 5, 6

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3 , 4

D) 2, 5, 6

E) 2, 3, 5, 620. Affektiv taksonomiyaların mərhələlərini ardıcıllıqla düzün.

1 – Reaksiyavermə

2 – Dəyərləndirmə

3 – Məqbulsayma

4 – Təşkiletmə

5 – Əksetdirmə

A) 1, 2, 4, 5, 3

B) 5, 4, 2, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4,

D) 3, 1, 2, 4, 5

E) 2, 4, 3, 1, 5

21. Məzmun standartlarının yerinə yetirilmə ardıcıllığını təyin edin.

1 – Məzmun xətti

2 – Əsas standart

3 – Məzmun xətləri üzrə təlim nəticələri

4 – Təlim nəticələri

5 – Alt standart

A) 1, 4, 3, 5, 2

B) 1, 3, 4, 2, 5

C) 4, 1, 3, 2, 5

D) 2, 5, 1, 3, 4

E) 4, 3, 1, 2, 5

22. Amerika psixoloqu B. Blumun verdiyi idrak fəaliyyətinin səviyyəsini

müəyyənləşdirmək üçün olan taksonomiyalarının ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Bilik əldəetmə

2 – Analiz və sintezetmə, qiymətləndirmə

3 – Anlama

4 - Tətbiqetmə

A) 3, 4, 2, 1

B) 2, 3, 4, 1

C) 1, 3, 4, 2

D) 4, 2, 1, 3

E) 2, 4, 1, 323. B. Blum taksonomiyasının mərhələlərinin aşağıdan yuxarıya doğru ardıcıl sırası

necədir.

1.Bilmə


2. Tətbiqetmə

3. Anlama

4. Sintez

5. Analiz

6.Qiymətləndirmə

A)3, 1, 4, 2, 5, 6

B)1, 3, 2, 5, 4, 6

C) 5, 3, 2, 1,4, 6

D) 1, 2,3, 4, 6, 5

E)5, 3, 1,4, 2, 624. Uyğunluğu müəyyən edin.

I - Bu biliklərə anlayışlar, təriflər və faktlar daxildir

II - Problemlərin həll edilməsi yolu ilə əldə olunan yeni biliklərdir

III - Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir

1 - Kontekstual

2 - Prosedural,

3 - Deklorativ

A) I - 2, II - 3, III - 1

B) I - 1, II - 3, III – 2

C) I - 3, II - 1, III - 2

D) I - 3, II - 2, III - 1

E) I - 2, II - 1, III – 325. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Anlama və ona aid olan fellər

II – Tətbiqetmə və ona aid fellər

1 - kimyəvi formul üzrə hesablama aparır

2 - tərkibin sabitliyi qanunu izah edur

3 - hesablama zamanı qanuna aid düsturdan istifadə edir

4 - oksidlərə aid nümunələr gətirir

5 - oksigenin alınmasına aid təcrübə nümayiş etdirir

6 - turşuları əsaslılığına görə fərqləndirir

A) I - 3, 4, 5; I - 1, 2, 6

B) I - 1, 3, 5; II - 2, 4, 6

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

D) I - 2, 4, 6; II - 1, 3, 5

E) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 426. Biliyin kateqoriyaları və fəaliyyətin xüsusiyyətlərinə uyğun olanları müəyyən

edin.

I – Biliyin kateqoriyaları

II – Fəaliyyətin xüsusiyyətləri

1 - deklorativ

2 - idraki

3 - emosional

4 - prosedural

5 - psixomotor

6 - kontekstual

7 - informatik

8 - həyati

A) I - 3, 5; II - 4, 6

B) I - 2, 6, 7; II - 1, 4, 8

C) I - 2, 3, 5; II - 1, 4, 6

D) I - 1, 8; II - 2, 7

E) I - 1, 4, 6; II - 2, 3, 527. Hovard Qardnerin “Muxtəlif usullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən aşağıdakı uyğunluğu müəyən edin .

I – Rəqəm və fiqurlarla işləməyi xoşlayır.

II – Dərslərini bağçada və ya parkda daha yaxşı öyrənir

III – İnsanları xüsusi tədbirlərə yığmağı xoşlayır

IV – Musiqini instrumentdə çalmağı xoşlayır

1 - musiqi –səs

2 - riyazi/məntiqi

3 - naturalist/təbiət

4 - fərdlərarası

5 - fərddaxili

A) I - 2; II - 3, III - 4, IV - 1

B) I - 1; II - 3; III - 5, IV - 2, 4

C) I - 2; II - 3, 5; III - 4; IV - 1

D) I - 1; II - 3; III - 4, 5; IV - 2

E) I - 1; II - 2; III - 4; IV – 3

28. Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?
A)düzgünlük

B) əyanilik

C) tamlıq

D) ardıcıllıq

E)sistemlilik

29. Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?
A) uyğunluq

B) düzgünlük

C) müasirlik

D) tamlıq

E) sistemlilik
30. Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?
A) 2

B) 8


C) 5

D) 3


E) 6

31. Muəllim şagirdlərə “Mənim ailəm” movzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırdı.Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər?

A)linqvistik dərketmə

B) vizual/məkan

C) naturalistik/təbiət

D)linqvistik/ məkan

E) visual/ təbiət32. Təklikdə oyrənmək vərdişləri numayiş etdirir, qarşısındakl insanın kim olduğunu, nə edə biləcəyini və nə etmək istədiyini bilir. Qeyd olunanlar hansı dərketmə üsulunu xarakterizə edir?

A) fərdlərarası

B) lingvistik dərketmə

C) fərddaxili

D) məntiqi riyazi

E) lingvistik riyazi


33. Üç dost nəyi xoşladıqları haqqında söhbət edir. Anar deyir: “Mən bağda gəzməyi, quşların şən nəğmələrini dinləməyi, heyvanlara qulluq etməyi cox xoşlayıram”. Vusal deyir: “ Mən idmanı çox sevirəm. Məktəbimizdəki idman dərnəyinə yazılmışam”. Elnur isə deyir:”Mən isə internetdə işləməyi çox xoşlayıram. Internet vasitəslə müxtəlif filmlərə baxmaq, maraqlandığın hər şeyin şəklini tapmaq mümkündür”.dostların dərketmə üsullarını müəyyən edin.

A) Anar- naturalistik, Vusal - bədən/kinestik, Elnur - vizual/məkan


B) Elnur- linqvistik, Anar –emosional, Vusal - vizual/məkan
C) Vusal – psixomotor, Elnur –idraki, Anar – emosional

D)Anar-vizual/məkan, Vusal - bədən/kinestik,Elnur –naturalistic

E) Anar-vizual/məkan, Vusal -naturalistik,Elnur -bədən/kinestik

34. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?
1. duzgunluk

2. şüurluluq

3. əyanilik

4. ifadəlilik

5.mənbələrin gostərilməsi

6.fəal təlim ucun şəraitin yaradılması

A) 2,3,4,5

B) 1,3,5,6

C)1,3,4, 6

D)2,3,4,6

E) 6,1,3,5

35.Multimediya nədir?
A) audio və video kadrlardan istifadə etmək 
B) video kadrlardan istifadə etmək 
C) filmə xususi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri

D) audio kadrlardan istifadə etmək 

E)səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi 

36. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?

A) təlimin forma və usulları, təlimin təşkilinə verilən tələblər və təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, məzmun standartlarının şərhi


B) təlimin təşkilinə verilən tələblər, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması və məktəbdaxili qiymətləndirmə

C) məzmun standartları, təlim usulları və qiymətləndirmə standartları

D) pedaqoji prosesin tamlığı, məzmun xətləri, məzmun standartları

E) təlimin forma və usulları, ümumi təlim nəticələri,məzmun xətləri, məzmun standartları


37. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?
A)Təlim məqsədləri kompleks (öyrədici, tərbiyəedici,inkişafetdirici) şəkildə həyata kecirilir. 
B) Pedaqoji proses munasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.
C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

D) Pedaqoji proses xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.

E) Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir, real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir. 

38. Təlim usullarını seçin:
1. BİBÖ

2.qrup işi

3. karusel

4. kollektivlə iş

5. auksion

6. ziqzaq 


7. cütlərlə iş

A)1,2, 4, 7

B) 1,3, 5, 6

C) 2, 4, 7

D)1, 2, 4,6

E) 2,3,4.


39. Təlimin necə forması var?
A) 5

B)2


C) hər muəllimin oz təlim forması var

D)təlim forması 120- dən çoxdur

E) 4

40. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?
A) Deklorativ, procedural, psixomotor
B) Psixomotor, prosedural, koqnitiv 
C) Deklorativ, emosional, idraki
D) İdraki, kontekstual, emosional

A) İdraki, emosional, psixomotor41. İdraki taksonomiyaları təsnif olunub.
A) Benjamen Blum , 1956
B) K.D. Mur, 1972 

C) E.J Simpson , 1972


D) D.Krasvol, 1964

E) Benjamen Blum , 1958


42. “Bu usul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır.Şagirdlər dord nəfərlik qruplara bolunur (əsas qrup).Qruplardakı şagirdlər yenidən nomrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:
A)Auksion

B) Karusel

C) BİBÖ

D) Qərarlar ağacı

E) Ziqzaq

43. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
A) BİBÖ

B) Karusel

C)Venn diaqramı

D) Ziqzaq

E)Akvarium

44. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A) Şagirdyönümlülük

B)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması


C) Pedaqoji prosesin tamlığı
D) Təlimdə bərabər imknların yaradılması

E) Dəstəkləyici mühitin yaradılması


45. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A) Hər bir insan dərketmənin yalnız bir üsulunun daşıyıcısıdır

B) Düşünmə üsulunun düzgün müəyyən edilməsi dərketmə səviyyəsinə təsir edir


C) İnsanlar ən azı bir formaya görə daha güclü dərketmə imkanına malikdirlər 
D) İnsanlar düşünməyə müxtəlif üsullarla cəlb edilirlər
E) İnsanlar düşünməyə eyni üsullarla cəlb edilirlər
46. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını mьəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst duşunməsi ьзьn real imkanlar yaradır.Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A) qrup işi

B) fərdi iş

C) karusel

D) BİBÖ

E) cütlərlə iş
47. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və unsiyyət qurmağa, məsuliyyəti böluşməyə optimal imkan yaradır.Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A) cütlərlə iş

B)kollektivlə iş

C)fərdi iş

D) akvarium

E) anlayışın çıxarılması

48. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A)Pedaqoji prosesin tamlığı
B) Şagirdyönümlülük
C)Təlimdə dəstəkləyici muhitin yaradılması
D)Təlimdə bərabər imkanların yaradılması
E) Dəstəkləyici mühitin yaradılması
49. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A)Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yuksəldir;
B)Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir;
C) Taksonomiya qısa müddətdə boyuk həcmli materialı öyrənmək imkanı verir;
D) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır; E) Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır;
50. Biri mikro idraki bacarıq deyil:
A) bilmək

B)qərar qəbul etmək

C) anlamaq

D) sintez

E)analiz

51. Biri makro idraki bacarıqdır:

A)tətbiq etmək

B)problemi həll etmək

C) təhlil etmək

D) dəyərləndirmək

E) analamaq##num= 6// level= 1// sumtest= 18// name= Tarix fənn kurikulumunun strukturu və məzmunu //

1. Tarix fənni üzrə neçə məzmun xətti müəyyən edilmişdir?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 6

E) 2


2. Tarix fənninin tədrisində neçə fəaliyyət xətti əsas götürülür?

A) 8


B) 2

C) 7


D)12

E) 4


3. Tarix fənni kurikulumunun dördüncü məzmun xətti necə adlanır?

A) Tarixi zaman

B) Mədəniyyət

C) Şəxsiyyət

D) Dövlət

E) Tarixi məkan4. Sadə xronoloji məsələləri həll edir. Hansı məzmun xəttə aiddir?

A) Tarixi məkan

B) Tarixi zaman

C) Dövlət

D) Şəxsiyyət

E) Mədəniyyət5. Xalqın mənafeyinin qorunmasında dövlətin rolunu dəyərləndirir. ifadəsi hansı məzmun xəttinə aiddir?

A) Dövlət

B) Şəxsiyyət

C) Mədəniyyət

D) Tarixi zaman

E) Tarixi məkan6. Mədəniyyət məzmun xəttinə uyğun olan ifadəni göstərin.

A) Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı sadə təqdimatlar hazırlayır

B) Mənbələrə əsasən şəxsiyyətlər haqqında təqdimatlar hazırlayır.

C) Xalqın mənafeyinin qorunmasında dövlətin rolunu dəyərləndirir

D) İnsan və cəmiyyətin həyatı üçün əlverişli təbii amilləri təsvir edir.

E) İllüstrasiya, şəkil və sənədli materiallardan istifadə edərək tarixi tədqiqat aparır.7. Tarix fənni üzrə məzmun xətləri hansılardır?

1 – Tarixi zaman

2 – Maddənin quruluşu

3 – Tarixi məkan

4 – Dövlət

5 – Tarix sənayəsi

6 – Şəxsiyyət

7 – Mədəniyyət

A) 1, 3, 4, 6, 7

B) 1, 2, 3, 4, 7

C) 2, 3, 4, 5, 6

D) 1, 2, 3, 4, 5

E) 1, 2, 3, 6, 7

8. Bu fikirlərdən hansılar Tarixi məkan məzmun xəttinə aiddir?

1 – Maddi və yazılı mənbələri fərqləndirir.

2 – Azərbaycan dövlətləri haqqında sadə biliklər nümayiş etdirir.

3 – İnsan və cəmiyyətin həyatı üçün əlverişli təbii amilləri təsvir edir.

4 – Xəritələrdə Azərbaycan ərazisini və mühüm tarixi abidələri müəyyənləşdirir.

A) 3, 4


B) 1, 2

C) 1, 4


D) 1, 3

E) 2, 3


9. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 1. Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış şəxsiyyətləri (İranzu, Cavanşir, Şəmsəddin Eldəniz, Uzun Həsən, Sara xatun, Şah I İsmayıl, Cavad xan, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov, Heydər Əliyev, İlham Əliyev və b. ) müəyyən edir.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 2, 6

B) 1, 6


C) 3, 6

D) 1, 4

E) 1, 3
10. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 2. Mənbələrə əsasən şəxsiyyətlər haqqında təqdimatlar hazırlayır.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 3, 6

B) 2, 6C) 3, 4

D) 2, 3

E) 1, 3

11. Tarix fənni kurikulumunda hansı məsələlər əhatə olunur?

1 – Tarix təliminin məzmunu

2 – Siniflər üzrə fənnin tədrisinə ayrılan saatlar

3 – Təlim strategiyaları

4 – Tədris vahidlərinə aid testlər

5 – Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi

6 – Tədris vahidlərinə uyğun praktiki məşğələlərin sayı

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 4, 6

D) 2, 3, 6

E) 2, 4, 5

12. Tarix fənni kurikulumunda Tarix təliminin məzmununa hansılar aiddir?

1 - Ümumi təlim nəticələri

2 – Tarix təliminin təşkilinə verilən tələblər

3 – Məzmun xətləri

4 – Tarix fənninin məzmun standartlarının şərhi

5 – Fəaliyyət xətləri

6 – Planlaşdırma nümunələri

7 – İnteqrasiya

8 – Məzmun standartlarının şərhi

A) 1, 3, 5, 7

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 6, 8

D) 2, 4, 5, 7

E) 2, 3, 4, 513. Tarix fənni kurikulumunda məzmun xəttlərinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Tarixi məkan

2 – Şəxsiyyət

3 – tarixi zaman

4 – Dövlət

5-mədəniyyət

A) 3, 1, 4, 2, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 2, 1, 3, 4, 5

D) 4, 2, 3, 1, 5

E) 3, 4, 1, 2, 5

14. Tarix fənni kurikulumunun məzmun xətləri və standartlarının ardıcıllığını

müəyyən edin.

1 – Əsas standart

2 – Məzmun xətti

3 - Alt standart

A) 2, 1, 3

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 2, 3, 1

E) 3, 2, 1

15. Verilmiş standartın bilik və fəaliyyət növünü müəyyənləşdirin.

1 - 1. 3. Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı sadə təqdimatlar hazırlayır.

1 - deklarativ

2 - prosedural

3 - kontekstual

4 - psixomotor

5 - emosional

6 - idraki

A) 3, 4

B) 2, 6

C) 3, 6

D) 2, 3

E) 1, 3

16. «Tarix» 1. 3. 1. insanları həyat tərzindəki dəyişiklikləri öz ailəsi nümunəsində təsvir edir».

Təqdim edilmiş alt –standart məzmun standartın hansı bilik (1) və hansı fəaliyyət (2) kateqoriyaları əks etdiri?

A) 1. Prosedural ; 2. emosional

B) 1. Deklarativ; 2. Psixomotor və emosional

C) 1. Prosedural ; 2. Psixomotor və emosional

D) 1. Prosedural ; 2. Deklarativ və Psixomotor

E) 1. Deklarativ; 2. Psixomotor
Yüklə 1,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə