##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Ölkəmizdə təhsil sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələr hansılardır?Yüklə 1,11 Mb.
səhifə6/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
#102047
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

19. Ölkəmizdə təhsil sisteminin qarşısında duran əsas vəzifələr hansılardır?

1 – İstehsalatda çalışmağa həvəsi olan gənclərin hazırlanması

2 – Bilikli gənclərin hazırlanması

3 – Təlimə maksimum sayda uşaqların cəlb edilməsi

4 – Yüksək mədəniyyətli gəncləin hazırlanması

5 – Hərtərəfli inkişaf etmiş qurucuların hazırlanması

6 – Şagirdlərdə oxmağa maraq oyadılması

7 – Rəqabətədavamlı qurucuların hazırlanmaını təmn etmək

8 – İqtisadi biliklərə malik qurucuların hazırlanmasını təmin etmək

9 – İdeya inamlı və möhkəm əqidəli qurucular hazırlanmasını təmin etmək

10 – Bir neçə xarici dil bilən qurucular hazırlanmasını təmin etmək

A) 1, 3, 6, 8

B) 1, 3, 7, 10

C) 2, 4, 5, 7, 9

D) 4, 6, 8, 10

E) 2, 3, 6, 7, 8,2,120. Fəal təlimin üsullarını seçin.

1 – Rollu oyunlar

2 – Venn diaqramı

3 – Müntəzəm təkraretmə

4 – Demonstrasiyalı müsahibə

5 – Beyin həmləsi

6 – Müsahibə

7 – Müzakirə

8 – Reproduktiv

A) 7, 8


B) 3, 4, 6, 8

C) 5, 6


D) 1, 2, 5, 7

E) 2, 3, 6, 821. Fəal təlimdə nəzərdə tutulan təlim modelinin komponentlərini seçin.

1 – Təlimin priyomları

2 – Təlimin məzmunu

3 – Öyrədici mühit

4 – Təlimin planlaşdırılması

5 – Təlimin metodları

6 – Təlimin prinsipləri

7– Qiymətləndirmə

8 – Təlimin məqsədi

A) 3, 4, 6

B) 1, 4, 6, 8

C) 2, 4, 5, 6

D) 1, 3, 4

E) 2, 3, 5, 722. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Problemin qoyuluşu

2 – Şagirdlərin fəallığı

3 – Təfəkkürün fəallaşması;

A) 3, 2, 1

B) 1, 3, 2,

C) 1, 2, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 2

23. Fəal təlimdə problemli vəziyyətin yaradılması və tədqiqi üçün vacib olan

xüsusiyyətlərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Şagirdə öz bacarığını həyata keçirməyə imkan verən

2 – Müxtəlif fərziyyələr yaradan

3 – Şagirdin inamlarına müvafiq olan

4 – Diqqət cəlb edən və maraqlı

5 – Müstəqil tədqiqat üçün mümkün olan

A) 3, 1, 2, 5, 4

B) 2, 5, 3, 1, 4

C) 4, 2, 5, 3, 1

D) 5, 1, 3, 4, 2

E) 1, 3, 2, 5, 4

24. Təlim üsullarının dövrlər üzrə ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Problemli təlim

2 – Dialoji təlim

3 – İzahlı illüstrativ təlim

4 – Fəal təlim

A) 1, 2, 3, 4

B) 3, 2, 4, 1

C) 1, 4, 3, 2

D) 2, 3, 1, 4

E) 4, 3, 2, 125. Fəal təlimin əsaslandığı amillərin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Şagirdlər tərəfindən biliklərin müstəqil əldə edilməsinə

2 – Şagirdlərin fəal dərketmə mövqeyinə

3 – Problemli şəraitin yaradılmasına

4 – Təfəkkürün müstəqilliyinə

5 – Təfəkkürün sərbəstliyinə

6 – Şagirdlərin fikrlərini sübuta yetirməsinə

7 – Şagirdlərin sərbəst fikir söyləməsinə

8 – Şagirdlərin bilikləri yaradıcı tətbiq etməsinə

9 – Əməkdaşlığa

A) 3, 9, 4, 5, 2, 1, 8, 7, 6,

B) 4, 2, 7, 5, 1, 8, 6, 3, 9

C) 5, 2, 4, 1, 9, 8, 7, 6, 3

D) 6, 3, 7, 9, 8, 4, 1, 5, 2

E) 2, 1, 4, 3, 9, 6, 7, 5, 8

26. Ənənəvi və fəal təlimlə onlara aid olan səciyyəvi xüsusiyyətlər arasındakı

uyğunluğu müəyyən edin.

I – Fəal təlimin xüsusiyyətləri

II – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

1 - müəllim tərəfindən şüurlu surətdə idraki problem situasiyanın yaradılması

2 - problemin həlli prosesində şagirdlərin fəal tədqiqatçı mövqeyinin

stimullaşdırılması

3 - biliklərin hazır şəkildə təqdim olunması

4 - yaddaşa üstünlük verilməsi

5 - şagirdlər üçün yeni və zəruri olan biliklərin müstəqil kəşfi üçün şəraitin

yaradılması

6 - şagirdlərin icraçılıq bacarığının inkişaf etdirilməsi üçün şəraitin yaradılması

7 - şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin bacarıqlara çevrilməsinə şəraitin yaradılması

8 - şagirdlərin maksimum bilik qazanmaları üçün müəllimin fəaliyyətinin üstünlüyü

A) I - 3, 4, 8; II - 2, 5, 7

B) I - 1, 2, 5, 7; II - 3, 4, 6, 8

C) I - 3, 4, 6, 8; II - 1, 2, 5, 7

D) I - 4, 5, 7; II - 1, 2, 3

E) I - 1, 4, 8; II - 2, 3, 727. Fəal dərsin səmərəliliyini təmin edən psixoloji mexanizmlərlə onlara aid olanlar arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Problemli vəziyyətin yaradılması

II – Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi

III – Psixoloji dəstək - hörmət və etibar

1 - müxtəlif fərziyələrin yaranması

2 - müəllimlə valideyinin əməkdaşlığı

3 - müəllim tədqiqatçı, şagird öyrənən

4 - ən zəif şagirdin belə yaradıcı prosesə qoşulması

5 - şagird tədqiqatçı

6 - şagird - şagird əməkdaşlığı

7 - şagirdlərdə inamsızlıq hissinin aradan qaldırılması

8 - optimal üsulun tapılması

A) I - 1, 8; II - 6, 7; III - 4, 5

B) I - 2, 6; II - 3, 4; III - 1, 5

C) I - 2; II - 8; III - 3

D) I - 1, 5; II - 6, 8; III - 4, 7

E) I - 1; II - 3; III - 2

28. Ənənəvi və fəal təlimlə onların xüsusiyyətləri arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Ənənəvi təlimin xüsusiyyətləri

II – Fəal təlimin xüsusiyyətləri

1 - məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürə əsaslanma

2 - monoloji təlim

3 - reproduktivlik

4 - demokratik tədris üsulu

5 - dialoji təlim

6 - biliklərin hazır formada mənimsənilməsi

7 - biliklərin təklif olunan model üzrə tətbiqi

8 - azadlıq və təşəbbüskarlığa geniş imkanların yaradılması

A) I - 2, 3, 4; II - 1, 6, 7

B) I - 1, 4, 5, 8; II - 2, 3, 6, 7

C) I - 2, 3, 5, 8; II - 1, 4, 6, 7

D) I - 1, 3, 4; II - 2, 5, 7

E) I - 2, 3, 6, 7; II - 1, 4, 5, 829. Fəal təlim, pedaqoji texnologiya və müasir təlimin prinsiplərini uyğunlaşdırın.

I – Fəal təlimin prinsipləri

II – Müasir təhsilin prinsipləri

III – Pedaqoli texnologiyaların prinsipləri

1 - demokratikləşdirmə

2 - tərbiyəedici

3 - təlimdə müvəffəqiyyət əldə etnək

4 - şəxsiyyətə yönəlmiş təlim

5 - fərdiləşdirmə

6 - optimal psixi gərginlik

7 - fəal idrak

8 - qabaqlayıcı təlim

9 - inteqrasiya

A) I - 4, 7, 8; II - 1, 5, 9; III - 2, 3, 6

B) I - 2, 3, 6; II - 4, 7, 8; III - 1, 5, 9

C) I - 2, 9; II - 3, 4; III - 1, 5

D) I - 1, 2, 4; II - 3, 5, 7; III - 6, 8, 9

E) I - 1, 4; II - 5, 8; III - 2, 930. Kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işlər və onlara aid olanlar

arasında uyğunluğu müəyyən edin.

I – Kollektivlə iş

II – Qrupla (kiçik qrupla) iş

III – Cütlərlə iş

IV – Fərdlərlə iş

1 - şagirdlərdə ünsiyyətyaratma vərdişinin təşəkkülü və inkişafını təmin edir

2 - şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkan yaradır

3 - şagirdlərdə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır

4 - müəllim - qrup - şagird ünsiyyətinin qarşılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə

tutur və hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir

A) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3

B) I - 1; II - 4; III - 3; IV - 2

C) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 1

D) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 2

E) I - 2; II - 1; III - 4; IV – 3

32. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.

1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.

2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.

3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.

4. mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə bu mərhələdə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.

5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir

A) hamısı

B) 1, 5

C) 1, 4

D) 1,2,3

E) 4, 5

33. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.

A)Biliyi möhkəmləndirir

B) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarıdır.

C) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir

D) Biliyin praktiki əhəmiyyətini şagirdə açıb göstərir

E) Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər.34. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

A) Bu zaman yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavabların tapılması gedişində düşünmək və yeni bilgiləri kəşf etmək üçün münasib şərait yaranır

B) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar

C) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən prosesdir.

D) Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.

E) Şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.35. Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.

A) Fəal dərsin dördüncü mərhələsidir.

B) Bu mərhələdə iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri tapıntıların, yeni informasiyanın mübadiləsini aparırlar

C) Biliklərin mənimsənilməsinin başlıca meyarı onun yaradıcı surətdə tətbiqidir.

D) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

E) Mənimsənilmiş və əldə olunmuş bilik və bacarıqların ümumilə.dirilməsidir.36. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.

A) Fəal dərsin birinci mərhələsidir.

B) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

C) İnsan təfəkkürünü hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

D) İştirakçılar əldə etdikləri biliklərin informasiya mübadiləsini aparırlar.

E) Tədqiqat sualı ilə bitir.37. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1. Motivasiya, problemin qoyuluşu

2. Tədqiqatın aparılması

3. Məlumat mübadiləsi

4. Ev tapşırığının yoxlanılması

5. Məlumatların müzakirəsi

6. Nəticələrin çıxarılması

7. Yeni mövzunun izahı

8. Yaradıcı tətbiqetmə

9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

10. Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

A) 3,4,6,7,8,9,10

B) 2,3,4,5,7,8,9

C) 1,2,3,5,6,8,10

D) 1,4,6,7,8,9,10

E) 4, 1, 6,7,8,9,1038. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Təlim üsullar

B) Tədris vahidi

C) Mövzu


D) İnteqrasiya

E) Təlim forması39. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

I. sadədən mürəkkəbə

II. əlaqəlilik

III. xronoloji

IV. məntiqi

A) yalnız IV

B) I, II, III

C) II və III

D) Yalnız II

E) hamısı40. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir.

1. Tədris vahidi

2. Motivasiya

3.Mövzular

4. Standratlar

5. İnteqrasiya

6.Tədqiqat sualının qoyuluşu

7. Tarix


A) 1,2,4,5,6

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 1,3,4,5,7

D) 1,3,5, 6, 7

E) ,3,5, 6, 7

41. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A) hər günü

B) ayı

C) İli


D) həftəni

E) bir dərsi42. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A) Şagirdyönümlülük

B) Pedaqoji prosesin tamlığı

C) Təlimdə dəstəkləyici mühitin yaradılması

D) Təlimdə bərabər imkanların yaradılması

E) Müəllimyönümlülük##num= 9// level= 1// sumtest= 22// name= İnteqrasiya. Tarix fənni kurikulumunun inteqrativ xarakteri //

1. İnteqrasiyanın neçə səviyyəsi var?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


2. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A) Bütün fənlər uzrə təhsilin muxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.

B) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən

yayındıra bilər.

C) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün

qərarlar qəbul etmək lazımdır.

D) Fərqli inteqrasiya modelləri muxtəlif nəticəyə gətirib cıxarır.

E) Hamısı doğrudur.3. Fəndaxili inteqrasiya hansı hissələrə ayrılır?

A) Yaxın, oxşar fənlər arası

B) Kurslar arası

C) Üfiqi və şaquli

D) Yalnız mövzular arası

E) Yalnız sinif daxili4. Tarix fənni hansı fənlərlə daha sıx inteqrasiya edir.

A) Yalnız dəqiq elmlərlə

B) Yalnz təbiət elmıləri ilə

C) Fizika, riyaziyyat, biologiya və adəbiyyatla

D) coğrafiya və həyat bilgisi ilə

E) Bütün fənlərlə5. İnteqrasiyanın novləri hansılardır?

1 – Fəndaxili inteqrasiya

2 – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

3 – Fənlərarsı inteqrasiya

4 – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsi

5 – Fənlərüstü inteqrasiya

A) 1, 3

B) 2, 4


C) 1, 5

D) 3, 5


E) 2, 3

6. İnteqrasiyanın mahiyyəti nədir? Düzgün cavabları seçin

1 – Şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq

2 – İnteqrasiya şagirdlərin praktiki bacarıqlarının inkişafına kımək edir

3 – Şagirdləri inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları

sistemləşdirmək

4 – Təlim prosesini maraqlı edir

5 – İnteqrasiya tədris edilən fənlərin sayının artmasına səbəb olur

6 – İnteqrasiy təlim prosesini təkmilləşdirir

7 – Şagirdləri istehsalatda işləməyə həvəsləndirir

8 – İnteqrasiya fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə xidmət

edir.

A) 2, 3, 4, 5B) 1, 3, 6, 8

C) 2, 4, 5, 7

D) 4, 5, 6, 8

E) 1, 2, 5, 77. Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsiniə hansılar aiddir?

1 – İki fənni uyğunlaşdıraraq

2 – Fənnə əsaslanaraq

3 – Bacarıqların inteqrasiyası

4 – Layihələrə əsaslanaraq

5 – Sərbəst inteqrasiya

6– Mövzuya əsaslanaraq

7– Bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

8– Digər şərtlərə əsaslanraq

A) 1, 4, 6, 8

B) 2, 4, 6, 8

C) 1, 3, 5, 7

D) 3, 4, 6, 8

E) 2, 4, 6, 78. İnteqrasiyanın səviyyələri hansılardır?

1 – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

2 – Fəndaxili inteqrasiya

3 – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsi

4 – Fənlərarası inteqrasiya

5 – Fənlərüstü inteqrasiya

A) 1, 5

B) 1, 3


C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 3, 5

9. Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanalrı ardıcıllıqla düzün

1 – Fənnə əsaslanaraq

2 – Digər şərtlərə əsaslanaraq

3 – Mövzuya əsaslanaraq

4 – Layihələrə əsaslanaraq

A) 3, 4, 1, 2

B) 2, 4, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4

D) 1, 3, 4, 2

E) 4, 2, 3, 110. Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanların ardıcıllığı hansı halda düzgün göstırilmişdir?

1 – Bacarıqların inteqrasiyası

2 – Sərbəst inteqrasiya

3 – Bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

4 – İki fənni uyğunlaşdıraraq

A) 4, 1, 3, 2

B) 2, 3, 1, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 3, 2, 4, 1

E) 1, 3, 4, 211. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanlar

II – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanlar

1 - iki fənni uyğunlaşdıraraq

2 - mövzuya əsaslanaraq

3 - layihələrə əsaslanaraq

4 - bacarıqların inteqrasiyası

5 - fənnə əsaslanaraq

6 - sərbəst inteqrasiya

7 - digər şərtlərə əsaslanaraq

8 - bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

A) I - 1, 4, 5, 7; II - 5, 6, 7, 8

B) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7

C) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

D) I - 3, 4, 5, 7; II - 1, 2, 6, 8

E) I - 5, 6, 7, 8; II - 1, 2, 3, 412. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – İnteqrasiyanın növləri

II – İnteqrasiyanın səviyyələti

1 - fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

2 - fənlərarası inteqrasiya

3 - fəndaxili interasiya

4 - fənlərin birləşdidilərək inteqrasiya edilməsi

5 - fənlərüstü inteqrasiya

A) I - 2, 3, 5; II - 1, 4

B) I - 1, 4; II - 2, 3, 5

C) I - 1, 3, 5; II - 2, 4

D) I - 1, 5; II - 2, 4

E) I - 2, 3; II - 1, 4, 5

13. “Dərsin ilk mərhələsidir, şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, müxtəlif yollarla qurulur, fəaliyyətə sövqetmədir.” Söhbət müasir təlimin hansı mərhələsindən gedir?

A) Nəticə və ümumiləşdirmə

B) Tədqiqat

C) Motivasiya

D) Qiymətləndirmə

E) Ev tapşırıqlarının yoxlanılması14. Motivasiya haqqında hansı fikir səhvdir?

A) Motivasiya - fəal dərsin vacib komponenti olub, təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

B) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

C) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

D) Motivasiya – biliyin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

E) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.15. Biri motivasiyanın düzgün qiymətləndirilməsi meyarları deyil.

A)motivasiyanın məqsədəuyğunluğu

B)motivasiya nəticəsində problemin və müxtəlif fərziyyələrin yaranmaması,

C)motivasiyanın yığcamlığı - qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi

D)onun hazırlanmasına müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi

E)uşaqlar tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməsi16. İş vərəqlərinin hazırlanması üçün nəyi nəzərdə tutmaq lazımdır?

 1. a.Tapşırığın həcmini

 2. b.Sualların miqdarını

 3. c.Sualların növlərini 4. d.Tərtib etmə qaydalarını 1. A)a, b

 2. B)Hamısını

 3. C)a, b, d

 4. D)yalnız c

 5. E) heç birini

 6. 17. İş vərəqlərinin hazırlanma meyarlarını müəyyən edin.

 7. A)müəllimin vaxtına qənaət edilməməsi

 8. B)şagirdlərin fəallaşdırılması

 9. C)sualların çətinliyi

 10. D)şagirlərə işlərinin nəticələrini eyni formada təqdim etmə yollarının öyrədilməsi

 11. E)əlavə təlim motivasiyasının yaradılmaması

 12. 18. Hansı tənqidi təfəkkürün inkişafına xidmət edən fəaliyyətdir?

 13. A)Xəyalında canlandır.

 14. B)Müxtəlif baxış nöqtə-lərindən qiymətləndir

 15. C)Öyrən.Əzbərlə.

 16. D)Yadına sal .

 17. E)Yadında saxla.

 18. 19. Hansı yaradıcı təfəkkürün inkişafına xidmət etməyən fəaliyyətdir?

 19. A)Model

 20. B)Yadında saxla

 21. C)Tərtib et

 22. D)Proqnoz

 23. E)Qrafik

 24. 20. Şagirdləriniz hansı tip tapşırıqları daha müvəffəqiyyətlə yerinə yetirərdilər?

 25. A)Əzbər xarakterli

 26. B)Təfəkkürə əsaslanan

 27. C)Hafizəyə əsaslanan

 28. D)Düsturları olan

 29. E) Tənasüblü

 30. 21. Hansı tapşırığın yerinə yetirilməsi zamanı təhlil və müqayisə edilir?

 31. A) Yaradıcı təfəkkürə əsaslanan

 32. B) Tənqidi təfəkkürə əsaslanan

 33. C) Məntiqi təfəkkürə əsaslanan

 34. D) Hafizəyə əsaslanan

 35. E) Yaddaşa əsaslanan

 36. 22. İş vərəqi nədir?

 37. a. Şagirdlərin tədqiqat işini təşkil edən vasitədir

 38. b. Kiçik qruplara verilən problemi əks etdirən vasitədir

 39. c. Tapşırığın həllinin nəticələri əks olunan vasitədir.

 40. A) heç biri

 41. B)hamısı

 42. C) a və c

 43. D) a və b

 44. E) yalnız a

 45. ##num= 10// level= 1// sumtest= 38// name= Planlaşdırma. Tarixin tədrisində təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması //

 46. 1. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü vardır?

 47. A) 6

 48. B) 2

 49. C) 3

 50. D) 4

 51. E) 5

 52. 2. Hansı illik planlaşdırmaya aid deyil

 53. A) Standart

 54. B) İnteqrasiya

 55. C)Dərsin planı

 56. D) Resurslar

 57. E) Tədris vahidi

 58. 3. Cari planlaşdırmada ən çox buraxılan səhv hansıdır?

 59. A) Dərslikdəki materialı mənimsətmək.

 60. B) Dərsdə reallaşdırılacaq alt - standartları müəyyənləşdirmək

 61. C) İş vərəqlərini hazırlamaq.

 62. D) Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.

 63. E) Dərsin təlim nəticələrinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq.

 64. 4. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

 65. A) Tematik

 66. B) Məntiqi

 67. C) Xronoloji

 68. D) Psixoloji

 69. E) Əks - əlaqə

 70. 5. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

 71. A) Təlim usulları

 72. B) Resurslar

 73. C) Mövzu

 74. D) İnteqrasiya

 75. E) Tədris vahidi

 76. 6. Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

 77. A) Tədqiqatın aparılması.

 78. B) Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuları müəyyənləşdirmək.

 79. C) İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

 80. D) Resurslar seçmək.

 81. E) Qiymətləndirmə növlərini müəyyənləşdirmək.

 82. 7. Müasir təhsildə illik planlaşdırmada əvvəlcə nə nəzərdən keçirilir?

 83. A) Sinif üzrə standartlar

 84. B) Tədris vahidlərinin ardıcıllığı

 85. C) Təlim strategiyaları

 86. D) Tədris vahidləri

 87. E) Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü

 88. 8. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün Tarix muəllimi hansı bacarıqlara malik olmalıdır?

 89. 1 – Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirmək

 90. 2 – Tədris vahidinə aid olan mövzuların həcmini müəyyənləşdirmək

 91. 3 – Tədqiqat xarakterli eksperiment aparmaq baçarığına

 92. 4 – Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə

 93. dəqiqləşmələr aparmaq

 94. 5 – Məzmun ardıcıllığında sadədən mürəkkəbə getmək prinsipinə düzgün əməl

 95. etmək

 96. 6 – Əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etmək

 97. 7 – Mövzuların ardıcıllığında asandan çətinə doğru getməyi bacarmaq

 98. 8 – Kompütürdə işləməyi bacarmaq

 99. 9 – Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

 100. A) 1, 3, 4, 9

 101. B) 2, 3, 6, 8

 102. C) 1, 4, 5, 7

 103. D) 1, 2, 4, 5

 104. E) 3, 4, 5, 6


 105. Yüklə 1,11 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə