##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Tarix müəllimi tədris vahidlərinin (dərslər blokunun) və mövzuların ardıcıllığını planlaşdırarkən nələri nəzərə almalıdır?Yüklə 1,11 Mb.
səhifə7/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

9. Tarix müəllimi tədris vahidlərinin (dərslər blokunun) və mövzuların ardıcıllığını planlaşdırarkən nələri nəzərə almalıdır?

 • 1 – Fəndaxili inteqrasiyanı

 • 2 – Xarici əks - əlaqənin yaradılması prinsipini

 • 3 – Ardıcıllığın qurulması prinsipini

 • 4 – Tədris vahidlərinin sayını

 • 5 – Fənlərarası inteqrasiyanı

 • A) 1, 2, 4

 • B) 1, 3, 5

 • C) 2, 3, 4

 • D) 1, 3, 4

 • E) 2, 4, 5

 • 10. Cari plamlaşdırmada məzmunun müəyyənləşdirən zaman nələr edilir?

 • 1 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

 • 2 – Dərslikdəki mövzulara nəzər salınır

 • 3 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

 • 4 – Əlavə ədəbiyyatlar müəyyənləşdirilir

 • 5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 • 6 – Praktiki məşğələlərin sayı müəyyənləşdirilir

 • A) 1, 3, 5

 • B) 2, 4, 6

 • C) 1, 4, 6

 • D) 2, 3, 4

 • E) 4, 5, 6

 • 11. Cari planlaşdırmada məqsədlərin müəyyən olunması zamanı nələr edilir?

 • 1 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

 • 2 – Müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını nəzərdən

 • küçirir.

 • 3 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

 • 4 – Məzmun standartlarının alt standartları nəzərdən keçirilir

 • 5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 • 6 – Dərsin məqsədləri müəyyənləşdirilir

 • A) 1, 3, 4

 • B) 1, 3, 5

 • C) 2, 3, 5

 • D) 2, 4, 6

 • E) 3, 5, 6

 • 12. Cari planlaşdırmada strategiyaların hazırlıanması zamanı nələr edilir?

 • 1 – Məqsədlərin reallaşdırılmasına yararlı təlim forması seçilir

 • 2 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

 • 3 – Didaktik materiallar müəyyənləşdirilir

 • 4 – Standartlar əsasında dərsin məqsədləri müəyyən olunur

 • 5– Məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim üsulları seçilir

 • 6– Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

 • A)1, 3, 5

 • B)2, 4, 6

 • C)1, 2, 4

 • D)2, 4, 5

 • E) 3, 4, 6

 • 13. Tarix dərslərində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müəllim tədris

 • prosesinin hansı komponentlərini əsas götürməlidir?

 • 1 – Tarix təliminin köməkçi formalarını

 • 2 – Tədrisin məqsədini

 • 3 – Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini

 • 4 – Tarix tədrisi prosesinin məzmununu

 • 5 – Təlimin üsul, priyom və vasitələrini

 • 6 – Tədris prosesinin modelini

 • 7 – Tədrisi (Tarix müəlliminin fəaliyyətini)

 • 8 – Didaktik materialın həcmini

 • 9 – Öyrənməni (Tarixnı öyrənən şagirdlərin) fəaliyyətini

 • A) 1, 3, 6, 8

 • B) 2, 4, 5, 7, 9

 • C) 2, 3, 5, 7, 8

 • D) 4, 5, 7, 8

 • E) 1, 2, 3, 5, 7

 • 14. Tədrisin inkişafetdirici funksiyasını həyata keçirmək üçün hansı üsullardan

 • istifadə edilməlidir?

 • 1 – Şagirdlərə yüksək bilik vemək

 • 2 – Dərsdə və sinifdənxaric tədbirlərdə tərbiyəvi işləri pedaqoji baxımdan düzgün

 • təşkil etmək

 • 3 – Dərsdə məntiqi və eksperimental məsələlər həll etdirmək

 • 4 – Uşaqları yaradıcı əmək prosesinə qoşmaq

 • 5 – Şagirdlərin təxəyyülünü və digər qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək

 • 6 – Dərsdə əldə edilən bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlatmaq

 • A) 1, 3, 6

 • B) 1, 4, 6

 • C) 2, 4, 5

 • D) 1, 2, 4

 • E) 2, 3, 5

 • 15. Müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətinə nələr daxildir?

 • 1 – Şagirdlər arasında, müəllimlə şagirdlər arasında ünsiyyət yaratmaq

 • 2 – Problem xarakterli suallardan, yaradıcı tapşırıqlardan istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin maksimum aktivləşməsinə fəaliyyət göstərmək

 • 3 – Şagirdlər üzərində müşahidə aparmaq

 • 4 – Şagirdləri müxtəlif fəaliyyət növlərinə və ictimai işlərə cəlb etmək

 • 5 – Təlim - tərbiyə materiallarını şagirdlərin bilik və yaş səviyyələırinə , həmçinin

 • dərsin məqsədində qarşıya qoyulmuş vəzifələrə uyğun şəkildə seçə bilməsi

 • 6 – Şagirdlər arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq

 • 7 – Kütləvi siyasi tədbirlərdə, hökumətin qərar və göstərişlərini geniş xalq kütləsi

 • içərisində yaymaqda fəal iştirak eymək

 • 8 – Şagirdlərin dərsdənkənar vaxtlarını və işlərini düzgün planlaşdırmaq

 • A) 2, 4, 5, 7

 • B) 1, 3, 5, 7

 • C) 2, 4, 6, 8

 • D) 1, 3, 6, 8

 • E) 1, 2, 3, 4

 • 16.Biri doğru deyil. Kurikulum əsasında prespektiv planlaşdırma:

 • A) Daha çevikdir

 • B) Qiymətləndirmə standartları müəyyənləşdirilməlidir

 • C) Müəllim planlaşdırmada əlavələr və dəyişikliklər edə bilər

 • D) Qiymətləndirmə vasitələri müəyyənləşdirilməlidir

 • E) daha passivdir

 • 17. Tarix müəlliminin dərsə hazırlaşması hansı yollarla həyata keçirilməlidir?

 • 1 – Müəllim özünün ümumi elmi, siyasi, pedaqoji, psixoloji və metodik hazırlığını

 • daim artırmağa çalışmalı

 • 2 – Müəllim öz üzərində müntəzəm surətdə məqsədyönlü şəkildə ciddi işləməli

 • 3 – Tarix müəllimi şagirdlərin tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalı

 • 4 – Şagirdlərin ev tapşırıqlarını dəqiqliklə yoxlamalı

 • 5 – Tarix fənninin əhatə etdiyi didaktik materiallar üzərində sistematik və ardıcıl

 • surətdə işləməli

 • 6 – Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsində obyektiv olmalı

 • 7 – Tarix dərslərinin təşkili və keçirilməsinə aid dövlət proqramı (kutikulumu) ,

 • dərsliklər, elmi - kütləvi və metodik ədəbiyyatlar ilə yaxından tanış olmalı

 • A) 3, 4

 • B) 2, 4, 6, 7

 • C) 1, 2, 5, 7

 • D) 1, 4, 6

 • E) 1, 4, 6, 7

 • 18. Müasir təhsildə hansı planlaşdırmadan istifadə edilir? Düzgün cavabları seçin

  1. 1 – İllik

  2. 2 – gündəlik

  3. 4 – rüblük

  4. 5 – cari

  5. 6 – həftəlik  1. A) 2, 3

  2. B) 1, 5

  3. C) 5, 6

  4. D) 1, 4

  5. E) 2, 6

  6. 19. Perspektiv planlaşdırma hansı ardıcıllıqla aparılır?

  7. 1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

  8. 2 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

  9. 3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

  10. 4 – Resurslar seçilir

  11. 5 – İnteqrasiya imkanları müəyyənləşdirilir

  12. 6 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

  13. 7 – Qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

  14. 8 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

  15. A) 2, 6, 7, 1, 8, 4, 5, 3

  16. B) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5

  17. C) 3, 1, 2, 6, 8, 5, 4, 7

  18. D) 7, 2, 1 , 4, 3, 5, 6, 8

  19. E) 4, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 5

  20. 20. Cari planlaşdırmanın aparılması ardıcıllığı hansı halda düzgündür?

  21. 1 – Standartlara əsasən məqsədlər müəyyən olunur

  22. 2 – Dərsin planı hazırlanır

  23. 3 – İllik planlaşdırmadan istifadə edərək məzmun müəyyənləşdirir

  24. 4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

  25. 5 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

  26. 6 – Resurslar seçilir

  27. 7 – Strategiya hazırlanır

  28. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  29. B) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3

  30. C) 1, 3, 5, 6, 7, 4, 2

  31. D) 3, 1, 7, 5, 6, 4, 2

  32. E) 2, 3, 4, 6, 7, 5, 1

  33. 21. Dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin.

  34. 1 – Dərsin məqsədləri

  35. 2 – Təlim üsulları

  36. 3 – Standartlar

  37. 4 – Sinifdə iş forması

  38. 5 – Dərsin mərhələlərinin gedişinin təsviri

  39. 6 – İstifadə ediləcək resurslar

  40. 7 – Dərsin mövzusu

  41. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  42. B) 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5

  43. C) 5, 6, 4, 2, 1, 7, 3

  44. D) 3, 5, 7, 6, 1, 2, 4

  45. E) 1, 2, 7, 6, 3, 4, 5

  46. 22. Perspektiv planlaşdırma sxeminin ardıcıllığını müəyyən edin.

  47. 1 – Standartlar

  48. 2 – Tədris vahidi

  49. 3 – Resurslar

  50. 4 – İnteqrasiya

  51. 5 – Saat

  52. 6 – Qiymətləndirmə

  53. 7 – Tarix

  54. 8 – Mövzular

  55. A) 2, 7, 8, 6, 1, 3, 5, 4

  56. B) 7, 5, 3, 4, 1, 8, 2, 6

  57. C)2, 8, 1, 4, 3, 6, 5, 7

  58. D) 1, 4, 8, 6, 2, 3, 7, 5

  59. E) 6, 8, 2, 3, 5, 4, 7, 1

  60. 23. Müasir təhsildə illik planlaşdırılmada ardıcıllığı müəyyən edin

  61. 1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

  62. 2 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

  63. 3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

  64. 4 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

  65. 5 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

  66. 6 – Resurslar seçilir

  67. A) 6, 5, 2, 4, 1, 2

  68. B) 1, 2, 3, 4, 5, 6

  69. C) 3, 1, 4, 2, 5, 6

  70. D) 3, 6, 1, 5, 4, 2

  71. E) 4, 2, 1, 5, 3, 6

  72. 24. Müasir təhsildə cari planlaşdırmada ardıcıllığı müəyyən edin

  73. 1 – Strategiya hazırlanır

  74. 2 – Standartlar əsasında məqsədlər müəyyən olunur

  75. 3 – Məzmun müəyyənləşdirilir

  76. 4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

  77. 5 – Resuslar seçilir

  78. 6 – Dərsin planı hazırlanr

  79. A) 1, 5, 2, 6, 3, 4

  80. B) 5, 4, 6, 3, 2, 1

  81. C) 3, 6, 2, 4, 1, 5

  82. D) 2, 6, 5, 4, 1, 3

  83. E) 3, 2, 1, 5, 4, 6

  84. 25. Müasir dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin

  85. 1 – Təlim üsulları

  86. 2 – Dərsin məqsədləri

  87. 3 – Standartlar

  88. 4 – Dərsin mövzusu

  89. 5 – Dərsin mərhələlərlə gedişinin təsviri

  90. 6 – İstifadə ediləcək resurslar

  91. 7 – Sinifdə iş formaları

  92. A) 4, 2, 3, 7, 1, 5, 6

  93. B) 3, 5, 4, 6, 2, 7, 1

  94. C) 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5

  95. D) 1, 7, 2, 6, 5, 3, 4

  96. E) 2, 1, 5, 4, 6, 3, 7

  97. 26. Tarix müəllimi dərsə hansı ardıcıllıqla hazırlaşmalıdır?

  98. 1 – həm dərslikdə olan, həm də əlavə materialları dərindən öyrənməli

  99. 2 – dərsin mövzusunu, məqsədini, necə təşkil edəcəyini müəyyənləşdirməlidir

  100. 3 – təcrübələri əvvəlcədən diqqətlə yoxlamalı və onları nümayiş etdirmək üçün

  101. hazırlamalı

  102. 4 – keçən dərsin nəticələrini təhlil etməli

  103. 5 – dərsə müvafiq demonstrasiya və ya illüstrasiya materialını, laborator

  104. təcrübələrini və praktik məşğələ üçün lazım olan materialı hazırlamalı

  105. A) 5, 1, 4, 3, 2

  106. B) 1, 2, 3, 4, 5

  107. C) 2, 4, 5, 1, 3

  108. D) 1, 3, 2, 5, 4

  109. E) 4, 2, 5, 3, 1

  110. 27. Uyğunluğu müəyyən edin.

  111. I – Perspektiv planlaşdırmada nələr edilir

  112. II – Cari planlaşdırmada nələr edilir

  113. 1 - məzmun müəyyənləşdirilir

  114. 2 - standartlar nəzərdən keçirilir

  115. 3 - tədris vahidləri müəyyən edilir

  116. 4 - dərsin planı hazırlanır

  117. 5 - tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

  118. 6 - məqsədlər müəyyən olunur

  119. 7 - qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

  120. 8 - qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

  121. A) I - 1, 4, 6, 8; II - 2, 3, 5, 7

  122. B) I - 2, 3, 5, 7; II - 1, 4, 6, 8

  123. C) I - 2, 3, 6, 8; II - 1, 4, 5, 7

  124. D) I - 4, 5, 6, 8; II - 1, 2, 3, 7

  125. E) I - 3, 4, 5, 6; II - 1, 2, 7, 8

  126. 28. Tarix müəlliminin həyata keçirdiyi təlim prosesinin istiqamətləri ilə onlara aid olanlar arasında uyğuluğu müəyyən edin

  127. I – Şagirdlərin idrak prosesləri

  128. II – Şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafı

  129. 1 - təxəyyül

  130. 2 - sosial - psixoloji

  131. 3 - təfəkkür

  132. 4 - emosional - iradi

  133. 5 - hafizə

  134. 6 - diqqət

  135. A) I - 2, 4; II - 1, 3

  136. B) I - 2, 4; II - 1, 3, 5, 6

  137. C) I - 5, 6; II - 1, 2, 3, 4

  138. D) I - 1, 3, 5, 6; II - 2, 4

  139. E) I - 3, 2, 4; II - 1, 5, 6

  140. 29. Cari planlaşdırmada uyğunluğu müəyyən edin

  141. I – Strategiyaların hazırlanması zamanı nələrə baxılır

  142. II – Məzmunun müəyyənləşdirilməsi zamanı nələrə baxılır

  143. 1 - illik planlaşdırma

  144. 2 - didaktik materiallar

  145. 3 - həftəlik tədris vahidi

  146. 4 - təlim üsulları

  147. 5 - təlim forması

  148. 6 – dərsin mövzusu

  149. A) I - 2, 3, 6: II - 1, 4, 5

  150. B) I - 1, 3, 6; II - 2, 4, 5

  151. C) I - 2, 4, 5; II - 1, 3, 6

  152. D) I - 4, 5; II - 2, 3, 6

  153. E) I - 2, 6; II - 1, 4, 5

  154. 30. Uyğunluğu müəyyən edin

  155. I – Məzmun müəyyənləşdirilən zaman

  156. II – Məqsədlərin müəyyən olunması zamanı

  157. III – Strategiyaların hazırlanması zamanı

  158. 1 - məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim forması və üsulları seçilir

  159. 2 - illik planlaşdırılma nəzərdən keçirilir

  160. 3 - müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını və onun alt

  161. standartlarını nəzərdən keçirir

  162. 4 - həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

  163. 5 - strategiyaların həyata keçirilməsi üçün uyğun didaktik materiallar

  164. müəyyənləşdirilir

  165. 6 - tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

  166. A) I - 1, 5; II - 2, 4; III - 3, 6

  167. B) I - 2, 4, 6; II - 3; III - 1, 5

  168. C) I - 2, 5; II - 3, 4, 6; III - 1

  169. D) I - 3; II - 6; III - 4

  170. E) I - 1; II - 5; III – 2

  171. 31. Tarix müəlliminin funksiya və vəzifələri ilə onlara aid olanlar arasında

  172. uyğunluğu müəyyən edin.

  173. I – Öyrədici

  174. II – Tərbiyəedici

  175. III – İnkişafetdirici

  176. IV –Konstruktiv

  177. V – Kommunikativ

  178. 1 - şagirdlər və şagirdlərlə müəllim arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq

  179. 2 - elmi - dünyagörüş

  180. 3 - ideya - siyasi əqidə

  181. 4 - hafizənin, təxəyyülün inkişafı

  182. 5 - Tarix elmi və sənayesinə, Tarix proqramında müəyyən edilmiş mövzulara aid

  183. bilikləri mənimsətmək

  184. 6 - müəllimin əməli fəaliyyəfi

  185. 7 - ünsiyyət yaratmaq

  186. A) I - 5; II - 2, 3; III - 4; IV - 6, V - 1, 7

  187. B) I - 4; II - 5; III - 2; IV - 1, 7; V - 6

  188. C) I - 2; II - 6; III - 1; IV - 3; V - 4

  189. D) I - 7; II - 1; III - 6; IV - 2; V - 3

  190. E) I - 3, 7; II - 6; III - 2, 4; V – 5

  191. 32. Tarix fənn kurikulumunda neçə cür planlaşma vardır?

  192. A) 3

  193. B) 2

  194. C) 4

  195. D) 5

  196. E) 1

  197. 33. Perspektiv planlaşmada hansı nəzərdə tutulmayıb

  198. A) Alt standartlar

  199. B) İnteqrasiya

  200. C) dərsin mərhələləri

  201. D) Resurslar

  202. E) Qiymətləndirmə

  203. 34. Cari planlaşmanın həyata keçirilmə alqoritmini göstərin?

  204. A) Məzmun xətti, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri..

  205. B) Əsas standart, alt standart, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

  206. C) Alt standart, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri

  207. D) Alt standart, inteqrasiya, təlim məqsədi, mövzu, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

  208. E) Alt standart, təlim məqsədi, inteqrasiya, mövzu, təlim üsulu, təlim forması, resrslar, dərsin mərhələləri.

  209. 35. Cari planlaşma nümunəsində nəzrdə tutulan dərsin mərhələlərinin alqoritmini müəyyən edin.

  210. A) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə, ev tapşırığı.

  211. B) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, yaradıcı tətbiqetmə, ümumiləşmə və nəticə, refleksiya və qiymətləndirmə.

  212. C) Tədqiqatın aparılması, motvasiya, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə.

  213. D) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, refleksiya və qiymətləndirmə, yaradıcı tətbiqetmə.

  214. E) Ev tapşırığının yoxlanılması, motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə.

  215. 36. İllik planlaşdırma zamanı müəllimdə olan bacarıqlara aid deyil?

  216. A)dərsin mərhələlərinin alqoritminə diqqət etmək

  217. B)vaxt bölgüsü aparmaq

  218. C)mövzuların sadədən mürəkkəbə

  219. D)məntiqi ardıcıllığını nəzərə almaq

  220. E)mövzuları bölmək və ya birləşdirmək

  221. 37. Perspektiv planlaşdırma aparmaq məqsədilə müəllm üçün zəruri hesab edilən bacarıqlara aid olmayan variantı müəyyən edin:

  222. A)İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

  223. B)Dərsliyə əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.

  224. C)Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.

  225. D)Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq və əlavə resurslar seçmək.

  226. E)Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsü aparmaq.

  227. 38. Planlaşma apararkən müəllim nəyi əsas tutmaya bilər.

  228. A) Dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün müvafiq forma və üsulları, təlim tapşırıqlarını müəyyənləşdirir;

  229. B) Məktəbin maddi-texniki bazasına, yerləşdiyi coğrafi şəraitə, sinfin səviyyəsinə uyğun illik planlaşdırma aparır və ya mövcud planlaşdırmanı məktəbin maddi-texniki bazasına, yerləşdiyi coğrafi şəraitə, sinfin səviyyəsinə uyğunlaşdırır;

  230. C) Fəal dərsin mərhələlərini

  231. D) Dərsin təlim məqsədlərinə müvafiq qiymətləndirmə meyar və vasitələrini tərtib edir;

  232. E) Gündəlik dərs planı nümunəsi tərtib edir və hazırladığı nümunəvi dərsi nümayiş etdirir.

  233. ##num= 11// level= 1// sumtest= 67// name= Müasir qiymətləndirmənin istiqamətləri.Tarixin tədrisində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması metodikası //

  234. 1. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

  235. A) Təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi

  236. B) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir

  237. C) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi

  238. D) Təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

  239. E) Şagird nailiyyətlərinin obyektiv qiymətləndirilməsidir

  240. 2. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə həyata keçirilir?

  241. A) 3

  242. B) 4

  243. C) 5

  244. D) 2

  245. E) 7

  246. 3. Aşağıdakılardan hansı təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət

  247. tələbidir?

  248. A) Məzmun xətti

  249. B) Təlim strategiyaları

  250. C) Qiymətləndirmə standartı

  251. D) Məzmun standartı

  252. E) Alt – standart

  253. 4. Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

  254. A) Böyük summativ qiymətləndirmə

  255. B) Diaqnostik qiymətləndirmə

  256. C) Formativ qiymətləndirmə

  257. D) Milli qiymətləndirmə

  258. E) Kiçik summativ qiymətləndirmə

  259. 5. “Portfolio” nədir?

  260. A) Müəllimlərin şagird haqqında rəyləri

  261. B) Şagirdin yazı işləri və qiymətləri haqqında məlumat

  262. C) Şagirdin davranışı barədə məlumatlar

  263. D) Şagirdin təlim nailiyyətləri və inkişaf göstəricilərindən, pedaqoji heyətin rəy və

  264. tövsiyələrindən ibarət sənədlər toplusu.

  265. E) Şagirdin sağlamlıq göstəriciləri

  266. 6. Diaqnostik qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

  267. A) Hər ayın əvvəlində

  268. B) Dərs ilinin, bölmənin tədrisinin əvvəlində

  269. C) Hər dərsdə

  270. D) Bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda

  271. E) Tədris ilinin sonunda

  272. 7. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində

  273. Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

  274. A) Buraxılış imtahanları.

  275. B) Qiymətləndirmə meyarları.

  276. C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xususiyyətləri.

  277. D) Tərbiyyəsinə görə qiymətləndirmə.

  278. E) Kurikulum uzrə qiymətləndirmə.

  279. 8. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növu var?

  1. A) 5

  2. B) 4

  3. C) 3

  4. D) 2

  5. E) 6

  1. 9. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

  2. A) Fənn uzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək.

  3. B) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək.

  4. C) Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək.

  5. D) Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.

  6. E) Şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərini və bacarıqlarını qiymətləndirmək.

  7. 10. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

  8. A) Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir.

  9. B) Təhsilin muəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dovlət tələbidir.

  10. C) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin

  11. yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir.

  12. D) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.

  13. E) Siniflər uzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.


  14. Yüklə 1,11 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə