##Təsdiq edirəm: ## Türk və Şərqi Avropa xalqları tarixi və tarixin ##tədrisi metodikası kafedrasının müdiri


Məktəbdaxili qiymətləndirmənin hansı növləri var?Yüklə 1,11 Mb.
səhifə9/10
tarix09.02.2020
ölçüsü1,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

39. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin hansı növləri var?

 • A) Kiçik summativ, böyük summativ, yekun summativ

 • B) Diaqnostik, formativ, summativ

 • C) Formativ, kiçik summativ, böyük summativ

 • D) Formativ, kiçik summativ, böyük summativ, yekun summativ

 • E) Diaqnostik, formativ, mərkəzləşdirilmiş

 • 40. Müəllim bu qiymətləndirmənin nəticəsində “Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklər aparılmasına imkan yaradır. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir.”. Bu hansı qiymətləndirmənin nəticəsidir?

 • A) diaqnostik

 • B) formativ

 • C) summativ

 • D) beynəlxalq

 • E) milli

 • 41. Diaqnostik qiymətləndirmənin vasitələrinə aid olmayan variantı seçin.

 • A) Sorğu

 • B) Müşahidə (Müəllim şagirdin təlim fəaliyyətini müşahidə əsasında qiymətləndirir)

 • C) Müsahibə (Şifahi yoxlama)

 • D) Valideynlərlə və digər fənn müəllimləri ilə söhbət

 • E) Şifahi və yazılı təqdimat

 • 42. Formativ qiymətləndirmə nəyə əsasən aparılır?

 • A) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş alt-standartlardan çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

 • B) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş əsas-standartlardan çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

 • C) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş məzmun standartlarından çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

 • D)Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş məzmun xətlərindən çıxarılmış təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

 • E) Formativ qiymətləndirmə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulmuş təlim məqsədlərinə görə müəyyən edilmiş meyarlara əsasən aparılır.

 • 43. “5.1.1. Mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyətini izah edir.” Standartından çıxarılan təlim məqsədinə uyğun olaraq formativ qiymətləndirmə hansı meyara əsasən aparılır?

 • A) fərqləndirmə

 • B) izahetmə

 • C) tərtibetmə

 • D) təcrübəaparma

 • E) hesablama aparma

 • 44. Summativ qiymətləndirmənin nəticələrindən istifadə nəyə xidmət edir?

 • a.şagirdlərin təlim problemlərini müəyyənləşdirmək;

 • b.şagirdlə əks əlaqə qurmaq və onu stimullaşdırmaq;

 • c.planlaşdırma aparmaq və təkliflər vermək;

 • d.qüvvədə olan kurikulum ilə bağlı mühakimə yürütmək;

 • e.mövcud tədris vəsaitlərindəki, dərsliklərdəki uyğunsuzluqları araşdırmaq.

 • A)Hamısı

 • B)a, b, c

 • C)a, c, e

 • D)b, d

 • E)a, e

 • 45. Müasir qiymətləndirmə neçə səviyyədə aparılır?

 • A) 2

 • B) 3

 • C) 4

 • D) 5

 • E) 1

 • 46. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

 • A)1-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

 • B)1-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%, 5-ci səviyyə üzrə suallar 10%

 • C)1-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 10%

 • D)1-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

 • E)1-ci səviyyə üzrə suallar 30%, 2-ci səviyyə üzrə suallar 20%, 3-cü səviyyə üzrə suallar 30%, 4-cü səviyyə üzrə suallar 20%

 • 47. Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

 • A) Alt standartların

 • B) Qiymətləndirmə standartlarının

 • C) Əsas standartların

 • D) Əsas və alt standartların

 • E) Məzmun xətlərinin

 • 48. Qiymətləndirmə standartı:

 • A)Dövlətin təhsilalanlarının bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.

 • B) Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.

 • C)Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblərdir.

 • D) Şagirdlərin nailiyyətlərini meyarlar əsasında ölçən qiymətləndirmə şkalasıdır.

 • E)Əsas standarıin tərkib hissəsidir.

 • 49. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

 • A)təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.

 • B)təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.

 • C)təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi

 • D)təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

 • E)heç biri

 • 50. Böyük summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

 • A) dərs ilinin əvvəlində

 • B) yarımilin sonunda

 • C) ayın sonunda

 • D) bölmə başa çatdıqda

 • E) dərsin əvvəlində

 • 51. Kiçik summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

 • A) dərs ilinin əvvəlində

 • B) yarımilin və ya ilin sonunda

 • C) bölmə başa çatdıqda

 • D) mövzu başa çatdıqda

 • E) dərsin əvvəlində

 • 52. Kiçik summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

 • A) hər həftə

 • B) 3 həftədən tez 7 həftədən gec olmayaraq

 • C) 5 həftədən tez 12 həftədən gec olmayaraq

 • D) 4 həftədən tez 6 həftədən gec olmayaraq

 • E) yarımilin sonunda

 • 53.Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
  A) Təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
  B) Təlim prosesinin ilkin mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
  C)Təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə.
  D) Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa imkan verir. 
  E) Fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə.
  54. Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

 • A) təlim prosesisinin əvvəlində.

 • B)dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mutəmadi olaraq. 
  C) bölmə və hər movzunun əvvəlində.
  D) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda. 
  E) təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).

 • 55. Necə formativ qiymətləndirmə sxemi var?
  A) 6

 • B) 5

 • C) 2

 • D) 4

 • E) 3
  56. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?   1. A) standarta

  2. B) mövzuya

  3. C) motivasiyaya

  4. D) məqsədə

  5. E) qiymətləndirməyə  1. 57. Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
   A) məqsədəuyğun
   B) meyara əsasən qiymətləndirmə 
   C) sürətli qiymətləndirmə
   D) alt standarta əsasən qiymətləndirmə

  2. E) bütöv qiymətləndirmə 

  3. 58. Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
   A) Bu zaman şagirdlərin fəaliyyəti ardıcıl qiymətləndirilir.

  4. B) Şagirdin ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri uzrə qiymətlərini muəyyənləşdirir. 

  5. C) Qiymətləndirmədə, əsasən, 4-5 ballıq şkaladan istifadə edilir. 

  6. D) Bu qiymətləndirmə surətli aparılır.

  7. E) Şagirdlərin nailiyyətləri haqqında daha ətraflı informasiya verilir.

  8. 59. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

  9. A) Şagirdlərin əməkdaşlıq bacarığının müəyyənləşdirilməsi.

  10. B) Yeni qərarların qəbul edilməsində şagird nailiyyətlərinin nəzərə alınması.

  11. C) Zaman baxımından bir qrupun nailiyyət keyfiyyətində dəyişikliklərin baş verməsi.

  12. D) Bir qrupun nəticəsinin oxşar şəraitli digər qrupun nəticəsi ilə müqayisəsi.

  13. E) Şagirdlərin mükafatlandırılmasında.

  14. 60. Aşağıdakılardan biri qiymətləndirmə standartlarının fəaliyyət komponentinə aid deyil?

  15. A) Keyfiyyət

  16. B) Vaxt

  17. C) Məzmun

  18. D) Kəmiyyət

  19. E) Meyar

  20. 61. Aşağıdakılardan hansı qiymətləndirmə standartlarına aid deyil?

  21. A) Məzmun standartlarının reallaşma səviyyəsini, şagirdlərin inkişafındakı dəyişiklikləri müəyyən edir.

  22. B) Təhsilin hər hansı bir mərhələsində müəyyən olunmuş səviyyələr üzrə şagirdin yiyələnməli olduğu bilik və bacarıqların kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisidir

  23. C) Siniflər üzrə şagirdlərin yiyələnəcəkləri bilik və bacarıqlar əks olunur.

  24. D) Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

  25. E) Müasir qiymətləndirmədə 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə standartı müəyyən olunmuşdur.

  26. 62. Summativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

  27. A) Yoxlama yazı işlər, inşa, imla və esselər.

  28. B) tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq, müşahidə.

  29. C) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideynlərlə və digər fənn müəllimlərilə əməkdaşlıq

  30. D) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri.

  31. E) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi.

  32. 63. Aşağıdakılardan hansı diaqnostik qiymətləndirməyə aiddir.

  33. A) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək

  34. B) şagirdlərin təlim sahəsində irəliləyişlərinin izlənilməsini təmin edir.

  35. C) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək

  36. D) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək.

  37. E) Şagirdin gündəliyində qeyd olunur.

  38. 64. Aşağıdakılarda hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.

  39. A) Şagirdin inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

  40. B) Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində

  41. tətbiq edilir.

  42. C) Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir

  43. D) Təhsilin keyfiyyətini idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır

  44. E) Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

  45. 65. Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil.

  46. I. Qiymətləndirmə meyarları.

  47. II. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin əsas xüsusiyyətləri

  48. III. Buraxılış imtahanları.

  49. IV. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə

  50. A) heç biri

  51. B) II, III, IV

  52. C) III

  53. D) Yalnız I

  54. E) yalnız IV

  55. 66. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aiddir?

  56. I. Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilir.

  57. II. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır.

  58. III. Şagirdin inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.

  59. IV. Qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.

  60. A) II, IV

  61. B) yalnız I

  62. C) II, III, IV

  63. D) II, III

  64. E) yalnız II

  65. 67. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

  66. A) Yaradıcı tətbiqetmə

  67. B) İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

  68. C) Tədqiqatın aparılması

  69. D) Qiymətləndirmə

  70. E) Motivasiya

  71. ##num= 12// level= 1// sumtest= 26// name= Yeni dərsliklərlə və əlavə resurslarla iş. Tarixdən dərslik komponentləri ilə işin xüsusiyyətləri //

  72. 1. Dərslik komplekti neçə tərkib hissədən ibarətdir ?

  73. A) 5

  74. B) 4

  75. C) 2

  76. D) 3

  77. E) 6

  78. 2. Təlim standartlarına uyğunluq, mübahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, ortoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verılən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?

  1. A) Əyanilik

  2. B) Əhatəlilik

  3. C) Düzgünlük

  4. D) Ardıcıllıq

  5. E) Uyğunluq

  6. 3. Multimediya nədir?

  7. A) Səs, şəkil, mətn, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi

  8. B) Video kadrlardan istifadə etmək

  9. C) Filmə xususi effektlər əlavə edilməsi: video effektlər və ya hərəkət effektləri

  10. D) Animasiya, səs

  11. E) Hərəkət effektlərindən istifadə

  12. 4. Biri tədris resursuna aid deyil.

  1. A) Elektron təlim vasitələri

  2. B) Tədris planı

  3. C) Əyani vəsaitlər

  4. D) Didaktik materiallar

  5. E) Test tapşırıqları  1. 5. Hansılar əlavə təlim resurslarına aiddir?

  2. A) Lüğət, cədvəl, dərs vəsaiti, testlər

  3. B) Fəaliyyət, terminologiya, dərslik, cədvəl

  4. C) Şəkil, testlər, tapşırıq, iş dəftəri

  5. D) Şəkil, sxem, testlər, cədvəl, lüğət

  6. E) Terminologiya, şəkil, iş dəftəri, fəaliyyət

  7. 6. Səs, şəkil, animasiya, video kimi iki və daha artıq mediyanın birləşməsi fikri nəyi göstərir?

  1. A) İnternet

  2. B) Video effektlər

  3. C) Multimediya

  4. D) Səs və vidio

  5. E) Müasir vidio cihazlar

  1. 7. Təlim prosesində iş dəftərinin rolu nədir?

  2. A) Şagirdlərin təlim prosesində əldə etdikləri biliklərin müstəqil şəkildə tətbiqinə imkan yaradır

  3. B) Şagirdlər tapşırıqları yerinə yetirirlər

  4. C) Dərslik komponentinə aid olmayib, şagirdlərin müstəqil işləmələrinə imkan verir

  5. D) Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir

  6. E) Fəal təlim üçün şəraitinin yaradılmasını tələb edir

  7. 8. Dərsliklərin kurikulumların tələbləri səviyyəsində hazırlanması üçün hansı

  8. prinsiplər gözlənilməlidir?

  1. 1 – Düzgünlük

  2. 2 – Şüurluluq

  3. 3 – Əyanilik

  4. 4 – İfadəlilik

  5. 5 – Ardıcıllıq

  6. 6 – Məqsədəuyğunluq

  7. 7 – Tamlıq

  8. 8 – Nəticə yönümlülük

  1. A) 1, 3, 4, 6

  2. B) 2, 4, 6, 8

  3. C) 1, 3, 5, 7

  4. D) 2, 3, 4 , 6

  5. E) 2, 4, 5, 8

  6. 9. Dərslik komplektinə aid olanları seçin.

  1. 1 - Müəllim üçün metodik vəsait

  2. 2 - Əlavə resurslar

  3. 3 - Dərslik

  4. 4 - İş dəftəri

  5. 5 - Cədvəl və sxemlər

  1. A) 2, 4, 5

  2. B) 1, 3, 4

  3. C) 1, 2, 3

  4. D) 3, 4, 5

  5. E) 2, 3, 4

  1. 10. Aşağıdakıların hansıları yeni dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlərdir?

  2. 1 – Məntiqi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir

  3. 2 – Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya imkanlarını genişləndirir

  4. 3 – Şagirdlərə nəzəri materiallar əldə etməyə sövq edir

  5. 4 – Şagirdlərin fərqli idrakı ımkanlarının nəzərə alınmasına şərait yaradır

  6. 5 – Şagirdlərin maksimum bilik əldə etmələrinə imkan yaradır

  7. 6 – Müəllimin şagirdlərə nəzarətini təmin edir

  1. A) 1, 2, 4

  2. B) 3, 5, 6

  3. C) 1, 3, 5

  4. D) 2, 5, 6

  5. E) 3, 4, 5

  6. 11. Müasir dərsliklərin funksiyaları hansılardır?

  7. 1 – Dərsliyin yaradılmasına pedaqoji problem kimi yanaşılması

  8. 2 – Dərsliklərin həcminin lazımı səviyyədə olması

  9. 3 – Dərsliklərin istiqamətverici məzmuna malik olması

  10. 4 – Dərsliklərin rəngarəng olması

  11. 5 – Dərsliyin inteqrativ xarakterə malik olması

  12. 6 – Dərslikdə humanistlik prinsipinin nəzərə alınması

  1. A) 3, 4, 6

  2. B) 2, 4, 6

  3. C) 1, 2, 3

  4. D) 1, 3, 5

  5. E) 2, 4, 5

  1. 12. Müasir Tarix dərsliklərinə verilən tələblər hansılardır ?

  1. 1 – Düzgünlük

  2. 2 – Metodiki

  3. 3 – Şüurluluq

  4. 4 – Didaktik – pedaqoji

  5. 5 – Əyanilik  1. 6 – Məntiqi - psixoloji

  2. 7 – İfadəlilik

  3. 8 – Struktura aid

  4. 9 – Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

  5. A) 2, 3, 4, 5

  6. B) 1, 3, 5, 9

  7. C) 2, 4, 6, 8

  8. D) 2, 4, 5, 9

  9. E) 3, 4, 5, 8

  10. 13. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları seçin.

  11. 1 - İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.

  12. 2 - Yeni təlim üsulları yaradır.

  13. 3 - Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.

  14. 4 - İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.

  15. 5 - Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır.

  1. A) 1, 2, 4

  2. B) 1, 2, 5

  3. C) 3, 4, 5

  4. D) 2, 3, 4

  5. E) 1, 3, 5

  6. 14. Veb - əsaslı resursların tədris prosesindəki müsbət tərəfləri hansılardır?

  7. 1 - Şagirdlərdə müstəqil təhsil məkanı formalaşır və yeni biliklər yaradıcısıdır

  8. 2 - Tədris materiallarındakı mövcüd olan boşluqları doldurur

  9. 3 - Şagirdləri əzbərçiliyə zövq etdirir

  10. 4 - İfrat dərəcədə istifadə şagirdi internetə meyilliliyini artırır

  11. 5 - Şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qısa vaxt çərçivəsində qiymətləndirir

  1. A) 1, 2, 5

  2. B) 3, 4, 5

  3. C) 1, 2, 4

  4. D) 2, 3, 4

  5. E) 2, 4, 5

  1. 15. İnternetdən lazım olan resursun axtarışı üçün istifadə edəcəyiniz ardıcıllığı

  2. müəyyən edin.

  3. 1 - Müxtəlif saytların materialları ilə tanış olmaq

  4. 2 - Brauzerə daxil olmaq

  5. 3 - Resursun adını yazmaq

  6. 4 - Google. az saytını qeyd etmək

  1. A) 3, 1, 2, 4

  2. B) 1, 2, 3, 4

  3. C) 2, 4, 3, 1

  4. D) 2, 1, 4, 3

  5. E) 4, 2, 3, 1

  6. 16. Yeni dərsliklərin hazırlanması üçün mühüm olan pedaqoji prinsiplərin

  7. ardıcıllığını müəyyən edin.

  1. 1 – Əyanilik

  2. 2 – İnklüzivlik

  3. 3 – Oxunaqlıq

  4. 4 –Ardıcıllıq

  5. 5– Düzgünlük

  6. 6– Tamlıq

  7. 7– Müasirlik  1. A) 2, 3, 4, 6, 7, 1, 5

  2. B) 5, 1, 7, 6, 4, 3, 2

  3. C) 7, 6, 1, 4, 5, 3, 2

  4. D) 3, 2, 6, 4, 1, 7, 5

  5. E) 4, 3, 5, 2, 1, 7, 6

  6. 17. Müasir Tarix dərsliklərinə verilən tələblərin ardıcıllığını müəyyən edin.

  7. 1 – Didaktik - pedaqoji tələblər

  8. 2 – Metodiki tələbləır

  9. 3 – Dərsliklərin strukturuna verilən tələblər

  10. 4 – Məntiqi - psixoloji tələblər
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə