Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 IL Fənn proqramı (sillabusu) KafedraYüklə 67,06 Kb.
tarix24.06.2018
ölçüsü67,06 Kb.
#54724AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASITƏHSİLNAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ
Təsdiq edirəm:

Kafedra müdiri_____________

( )

“___”____________20___ ilFənn proqramı (sillabusu)

Kafedra Dizayn

Fənnin adı Mühitin dizaynı

1. Fənn haqqında məlumat:

Kodu ____________

Tədris ili 2014-2015 semestr V

Fakültə Memarlıq

Qrup 112a1 , 112a2 , 112a3 , 112a4

Tədris yükü: mühazirə 15 saat, seminar (məşğələ) 75saat,

laboratoriya saat. Cəmi _____ saat.

Kredit: ______________

Auditoriya: № II-801; I-1213

2. Müəllim haqqında məlumat:

Adı, atasının adı, soyadı və elmi dərəcəsi Yeganə Ərşad qızı Hacıyeva -fls.dok.

Kafedranın ünvanı: A.Sultanova, korpusIII ot.401.

Məsləhət saatları:

E-mail ünvanı:yeganə.arxikod@yahoo.com.

İş telefonu: 43910453. Tələb olunan dərslik və dərs vəsaitləri:

1. “Dizayn əsasları”-Y Hacıyeva,R.M. Həsənov.

2. “Dizayn tarixi”-T.Ş.Bəkirova

3.” Mühit dizayn “ fənnindən bakalavr ücün fənn proq. Ə.Z.Vəkilova ,

L.F.Nəsənova, S.Q.Süleymanova.

4. Fənnin təsviri və məqsədi:

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla əlaqəli fənlər, fənnin tədrisinin məqsədi yazılı şərh olunur. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir.)


Mühitin mövgeyindən ,təyinatından və statusundan asılı olaraq, şəhər daxilində kompleks şəkildə layihələndirilməsini öyrətmək. ”Mühit dizaynı” fənni konkret mahiyyət daşıyan mühit tiplərini təhlil edir. mühitin müxtəlifliyində şəhər və onun fraqmentlərinin təhlili haqqında, yerləşmə prinsipləri haqqında, mühit layihələndirilməsində hansı üsullardan istifadə etmə , şərait və miqyasa uygunlaşdırılmasının mühit təşkilində prinsiplərini tədris edir.

5. Fənnin təqvim planı:

5.1. Mühazirə dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1

Mövzu№1.
Şəhər dizaynın tipoloji formaları(funksional, məkan və həndəsə fərqliliyində yaranan sistem).


2

16.09.


2

Mövzu№2.
Mühitin formalaşma mərhələləri


2

30.09

3

Mövzu№3.
Şəhər mühiti dizaynını formalaşdıran vasitələr

2

14.10


4

Mövzu№4.
Şəhər mühitinin dizaynının formalaşmasının kompozisiya baçlanğıcı

(Dizayn həcm və elementləri və bu bədii komponentlərinin bir-biri ilə bağlılığı).
2

28.10

5


Mövzu№5.

Mühit dizaynının formalaşmasının, modelləşməsinin memarlıq-məkan həllində bədii məsələlərinin üsulları.2

11.11

6

Mövzu№6.
Mühit dizaynı həcmi-planlaşma həllində utilitar-dizayn funksiyalarının əlaqəliliyi.


2

25.11

7

Mövzu№7.

Mühit dizaynının rənqlərinə görə bədii layihələndirilməsi.2

09.12

8

Mövzu№8.

Şəhər mühitinin bədii layihələndirilməsinin kompleks əsasları.
2

23.12

5.2. Məşğələ (seminar) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1.

Mövzu№

Mühit müxtəlifliyinin tərtibat prinsipləri haqqında izahat.6

19.09

2.

Mövzu№

Fərdi mühitin (mikromühitin) situasiya görə tərtibatı.

4

26.09

3.

Mövzu№

Tapşırıgın tərkibinin əsas məqamlar.
6

03.10

4.

Mövzu№

Mikro mühitin əsas funksional zanalaşma.
4

10.10

5.


Mövzu№

Sərbəst iş kimi, layihənin birinci hissəsinə aid eskiz hazirlanması.6

17.10

6.

Mövzu№

Mikromühitin əraziyə yerləşmə xarakteri və ətrafla əlaqələndirilməsi.
4

24.10

7.

Mövzu№

İşin ikinci hissəsi üzrə sərbəst eskiz tərtibatı.
6

31.10

8.Mövzu№

Layihə üzrə məsləhətlər.4

07.11

9.

Mövzu№

Mikromühitin baş plan tərkibinin tərtibatı.6

14.11

10.

Mövzu№

Planlaşmada (mikromühit səviyyəsində) əsas və köməkçi həcmlərin keçidlər,meydança və yaşıllıqların , su elementlərin yerləri müəyyənləşməlidir.
4

21.1111.

Mövzu№

Baş plan üzrə sərbəst layihə eskizinin hazırlanması.6

28.11

12.

Mövzu№

Mikromühitin dizayn tərtibatını formalaşdıran element və vəsitələri xüsusiyyətinin izahı.

4

05.12

13.

Mövzu№

Dizayn elementi-kiçik həcmlərin bədii tərtibatı.6

12.12

14.

Mövzu№

Sərbəst iş kimi eskiz hazırlığı.

4

19.12

15.

Mövzu№

Dizayn elementi –işıq cıhazlarının tipləri.5

26.12

5.4. Kurs işləri (layihələri) dərslərinin mövzuları və qısa icmaları

Həftələr

Mövzunun adı və qısa icmalı

Saat

Tarix

1

2

3

4

1.

Mövzu№

Tapşırıq:”Şəhərinteryer hissəsinin fraqmentinin memarlıq-dizayn həlli”6

19.09

2.

Mövzu№

Layihıqabagı araşdırma :

Araşdırılmış dizayn layihəsinin xüsusiyyətləri. Ətraf mühitlə əlaqə analizi, xarici mühit şərtlərinin təsiri, aparıcı funksiyanın miqyası və onun təyini.


4

26.09

3.

Mövzu№

Problemlə tanışlıq, situasiya planının təyini. Tələb olunan miqyasa uyğun olaraq, baş plana müvafiq tələb olunan hissənin əsas xarakterisikası haqqında situasiyanın layihələndirmə tərkibinin təyin edilməsi.6

03.10

4.

Mövzu№

Textonik təşkilin aparilması. Formanın dizaynı, memarlıq həcmi-kompozisiyası baxımdan ideyanın axtarılması. Miqyas təyinatı. Mükəmməl ideya həlli.4

10.10

5.


Mövzu№

Dizayn konsepsiyasının – funksional-məkan təşkili prosesi. Funksional və bədii problemlərin araşdırılması.Qəbul olunma sahəsi vvə əsas istiqamətlərin aparıcı emosional xarakteristikasının təyini və ya seçilməsi.6

17.10

6.

Mövzu№

Bədii memarlıq ideyasının işlənməsi( əşya məkan kompozisiyası).Məlumatlandırma üsulu ilə dizayn elementlərinin layihələndirilməsində tam və hissənin sintezi, fikir və üslubun seçilməsi prosesi aparılmalıdır.4

24.10

7.

Mövzu№

Kompozisiya elementləri(memarlıq –dizayn mövzusu). Toplanmış məlumatların razılaşdırılması; növbəti mərhələ üçün funksional-məlan domonantını h təşkili edən komponentin təyini, aparıcı kompozisiya xəttinin təyini , mövcud və ya layihələndirilmi aksentlərin yerinin təyini, fonun məhdudlaşdırılması. Ümumilikdə məkan parametrlərinin formalaşması prosesi.
6

31.10

8.

Mövzu№

Ayrı-Ayrı elementlərin, məhəccərlərin, müstəvi memarlıq planlaşdırılmasının detallaşdırılması, parçalanması.4

07.11

9.

Mövzu№
Üslubun təsdiqi,faktura və rəng baxımından ifadənin gücləndirilməsi, tektonikanın üzə çıxardılması, göstərilməsi, tamın hormoniyası.

6

14.11

10.

Mövzu№
Kompozisiya sxeminı yeni dominantın əlavə olunması memarlıq dizayn layihələndirilməsində daha çox yayilmiş həllərdən sayılır.

4

21.1111.


Mövzu№

AnalitikŞ qrafik sxemlər.
6

28.11

12.

Mövzu№
Situasiya planı M1:2000; 1000

4

05.12

13.

Mövzu№

Şəhər interyerinin dizyn layihəsi – M 1;1000; M1:500
6

12.12

14.

Mövzu№

Dominant və aksentlərin yerləşdirilməsi sxemi M1:500.4

19.12

15.

Mövzu№

Əsas fraqmentlər M 1:100; 1:50

İnformasiya bloku : albom A3

İzahat vərəqi 15səh.5

26.12

5.5. Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları

Sıra

№-si


Mövzunun adı

1.

Mühit dızaynı-onun müxtəlif funksiyaları.

2.

Layıhə konsepsiyasını birləşdirən dizayn və memarlıq mühiti.

3.

Mühitin bədii keyfiyyəti.

4.

Mühitin qəbul olunmasında miqyas və nisbət .

5.

Mühitin obrazında strukturun forma-sı

6.

Vizual kommunikasiyalar memarlıq mühitində.

7.

Qapalı memarlıq mühiti.

8.

Acıq memarlıq mühiti.

9.

İnteryer mühitinin formalaşması.

10.

İnteryer mühitinin zonalaşması.

11.

Müxtəlif funksiyalı mühitlər təşkili.

12.

İdman və istirahət mühiti.

13.

Ticarət mühitinin müasir tələblər üzrəformalaşması.

14.

Sənayə mühitinin yaradılması şərtləri.

15.

Turizm mühitinə qoyulan tələblər.

16.

Yaşayış mühitinin formalaşma prinsipləri.

17.

Rekreasiya mühitinin makromühitidə yeri

18.

Ekoloji mühitin müasir problemləri.

19.

Müasir memarlıq mühitində yeni texnologiya.

20.

İşıq və rəngin mühitinin qavranılmasında rolu.


6. Davamiyyətə verilən tələblər.

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 10 %-nə 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatlarının ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.7. Qiymətləndirmə.

Tələbənin biliyi maksimum 100 balla qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: dərsə davamiyyətə görə ─ 10 bal;sərbəst işə görə ─ 10 bal;məşğələ (seminar) və ya laborator dərslərin nəticələrinə görə - 30 bal.Əgər fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulubsa, onda məşğşlə (seminar) vəlaborator dərslərinə görə 20 bal, kurs işinin (layihəsinin) hazırlanması vəmüdafiəsinə görə 10 bal verilir.

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17 baldan aşağı olmamalıdır. Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 30 %-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fənnin imtahanına buraxılmır.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:

51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51 - 60 bal – “qənaətbəxş – E

61 - 70 bal – “kafi” – D

71 - 80 bal – “yaxşı – C

81 - 90 – “çox yaxşı – B

91 - 100 – “əla” – A8. Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

9. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar.

__Mühitin_tam qavranılması şəraitinə qoyulan tələblərin təhlilini aparmaq bacarığını öyrənmək.Öz daşıdığı funksiyaya tam cavab verən mühit təşkilində-psixologiya,fəlsəfə,elmi-tədqiqat, tarixi araşdırma kimi müxtəlif aspektlərin təyinatını aparmaq vərdişlərinə yiyələnmək.Tapşırıgın icrasındaqrafikanındili ilə məzmunun və layihə həllinin sifarişciyətam catdırmaq qabiliyyətini formalaşdırmalı

10. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi.
Mühazirələrdə bütün mövzuların tələbə ücün qavranılan və qavranılmayan cəhətlərini sorgu vasitəsi ilə təyin etmək.Fənnin onların ixtisas secimində və gələcək layihələndirmə prosesində yerini təyin edə biləcəkləri haqqında diskusiyalardan nəticələrin alınmasını təmin etmək. Mühit dizaynı layihələndirilməsinin beynəlxalq tələbləri onlar üçün qəbul edilən olmalıdır, fikirlərini əsaslandırmalıdır.
Müəllim: ____________ ( )
_____”________________ 20__ il.
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> memarliquser -> files
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev “ 17 ” sentyabr
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 15 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyabr ” 2014 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri prof. T.Ə. Abdullayev 16 sentyabr 2014-cü il
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri: ProfessorNağiyev N. H. “ 11 sentyebr ” 2015 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra
files -> Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri ( prof. T.Ə. Abdullayev )
files -> AZƏrbaycan respublikasitəHSİlnaziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti Təsdiq edirəm: Kafedra müdiri
files -> “ ” 20 il Fənn proqramı (sillabusu) Kafedra

Yüklə 67,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə