Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru: Texnologiya V sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1Yüklə 237,62 Kb.
tarix06.03.2020
ölçüsü237,62 Kb.
#102230


Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Texnologiya V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______

1.Texnoloji xəritələr nə üçün lazımdır?

A)onlarda detalları hazırlamaq üçün alətlərin adı verilir

B)onlarda məmulatın növü təsvir edilir

C)onlarda pəstahın emalı və ondan detalın hazırlanma ardıcıllığı təsvir edilir2.Yığma nəyə deyilir?

A)detalların məmulata yığılması

B)məmulatın detallara ayrılması

C)məmulatda detalların miqdarı3.”Çertyoju oxumaq”nə deməkdir?

A)onun üzərində verilən miqyası müəyyən etmək B)onun adını,formasını,ölçüsünü,miqyasını,materialını və həmçinin məmulatın neçə detaldan ibarət olduğunu və onların birləşmə üsullarını müəyyən etmək

C)Onun üzərindəki rəqəmləri oxumaq

4.Aşağıda sadalananlardan hansı mişar materiallarına aid deyil?

A)faner B)kəsilməmiş taxta C)dördkantlı tir5.Şpon nədir?

A)ağac qatıdır

B)xüsusi dəzgahlarda kəsmə yolu ilə alınmış nazik oduncaq qatlarıdır

C)mişar materialı növüdür6.Hansında ağacın hissələri düzgün sadalanıb?

A)kök,gövdə,budaqlar,yarpaqlar B)gövdə,kök,şpon,çətir C)yarpaqlar,budaqlar,qabıq,qoza7.Hansı sırada oduncaqla işləmək üçün alətlərin adları düzgün verilib?

A)mişar,çəkic,kəlbətin,rəndə,burğu

B)çəkic,kəlbətin,iynə,burğu

C)rəndə,qayçı,çəkic,kəlbətin8.Verilən alətlərdən hansılar düzbucaqlı formalı detalların nişanlanması üçün istifadə olunur?

A)xətkeş və pərgar

B)reysmus və pərgar

C)xətkeş və bucaqlıq9.Reysmusun köməyi ilə hansı nişanlama xətlərini icra edirlər?

A)perpendikulyar

B)paralel

C)əyri


10.Hansı halda nişanlama zamanı ülgüdən istifadə edirlər?

A)mürəkkəb formalı detalı çəkmək üçün

B)çox sayda detalı tez və dəqiq nişanlamaq üçün

C)ayrı nişanlama alətləri olmayanda11.Rəndə ilə hansı işi görürlər?

A)oduncağı mişarlayırlar

B)məmulatı yonub,hamarlayırlar

C)məmulatın detallarını birləşdirirlər12.Burğulamadan əvvəl nə etmək lazımdır?

A)oduncağı təmizləmək

B)gələcək deşiyin mərkəzini nişanlamaq

C)oduncağı rəngləmək13.Şuruplarla birləşdirmə mismarla birləşdirmədən nə ilə fərqlənir?

A)mismarla birləşdirmə daha möhkəmdir

B)şuruplarla birləşdirmə daha möhkəmdir

C)heç nə ilə fərqlənmirlər14.Deşiklər neçə cür olur?

A)hər iki tərəfi açıq və bir tərəfi açıq

B)hər iki tərəfi açıq

C)hər iki tərəfi bağlı.15.Pəstah nədir ?

A) Hazır məlumat.

B)Detal hazırlanacaq material.

C) Məlumatın hazırlanması üçün alət.

Ç) Məmulatın şəkli.


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:

1.
Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________Azərbaycan dili V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________

1. a, e, o saitlərini birləşdirən nədir?

A) Qalın saitlərdir.

B) Açıq saitlərdir.

C) Dodaqlanmayan saitlərdir

D) İncə saitlərdir

2. Dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində işlənməyən saitlər hansılardır?

1. [ö] 2. [i] 3. [o] 4. [e] 5. [u]

A) 1, 3, 5 B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 4 D) 3, 4, 5

3. Hansı sözdə tələffüz zamanı səslərin sayı hərflərin sayından çox olmur?

A) zəif B) radio

C) neftçi D) əmrlər

4. Hansı sırada yalnız kar samitlər işlənmişdir?

A) p, z, s, d B) s, t, l, m

C) s, p, x, h D) t, d, r, h

5. İncə saitlər hansı sıradadır?

A) a, ı, o, u B) ı, i, u, ü

C) o, u, ö, ü D) e, ə, i, ö, ü

6. Aşağıdakı sözlərin hansında ahəng qanunu pozulub?

1. dəvəquşu 2. mağaranın 3. arasında

4. avtomatik 5. elçilik

A) 1, 4 B) 2, 3, 5

C)3, 5 D) 2, 4, 5

7. Hansı samit cütlüyü səhv göstərilmişdir?

A) [b] – [p] B) [g – k]

C) [q – x] D) [v] – [f]

8. “Ahıl” sözünün sinonimi hansıdır?

A) ağıllı B) gənc C) mərd D) yaşlı9. Çoxmənalı sözlər cərgəsini göstərin.

A) ürək, gül B) baş, göz

C) göl, ölkə D) ayaq, insan

10. Hansı söz termindir?

A) üzümçülük B) lətafət

C) morfologiya D) maaş

11. Omonim sözü tapın:

A) su B) kağız C) ətək D) sürü12. “Fayda” sözünün sinonimidir:

A) xeyirli B) lazımi

C) səmərə D) vacib

13. Sözlərdən biri arxaizmdir:

A) spiker B) baqqal C) razı D) flora14. Hansı cütlük antonim deyil?

A) böyük – hündür B) gecə – gündüz

C) yer – göy D) gülmək – ağlamaq

15. Sözlərdən biri quruluşca sadədir:

A) ölçü B) diri C) yazı D) qorxu16. Bu sözlərdən birində əvvəlcə qrammatik, sonra leksik şəkilçi işlənmişdir:

A) görüntü B) yaşıllıq

C) bizimki D) əkinçilər

17. Dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində hansı saitlər işlənir?

A) ı, i, u, ü saitləri B) bütün saitlər

C) u, a, ü, e saitləri D) incə saitlər

18. Hansı söz başlanğıc formada verilmişdir?

A) yataqxanalar B) sınaq

C) görəndə D) qalaya

19. Hansı mürəkkəb sözdür?

A) sülhsevər B) silahdaş

C) qazanxana D) vətənpərvər

20. Mürəkkəb sözlərin yazılışında istifadə olunur:

A) vergüldən B) defisdən

C) iki nöqtədən D) tiredən


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________ Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri: 1.
Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Ədəbiyyat V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________


1. Bədii mətnin hissələrini müəyyən edin.

1.Giriş hissə 2. Mətnin 1-ci abzası

3. Mətnin sonu 4.Əsas hissə 5. Nəticə

A) 1,3,5 B) 1,4,5 C) 1,3,4 D) 3,4,52. Esse nədir?

A) Fransız sözü olub, mənası təcrübə, sınaq, oçerk dməkdir.

B) Yunan sözü olub, mənası yazı yazıram deməkdir.

C) Fransız sözü olub, mənası fikir ifadə etmək deməkdir.

D) Alman sözü olub, mənası müşahidələr aparmaq deməkdir.

3.Biri heca vəznində yazılan əsər deyil:

A) Nizami Gəncəvi “İsgəndərnamə” poeması

B) Bəxtiyar Vahabzadə “Ağ saçlar” şeiri

C) Süleyman Rüstəm “Azərbaycana gəlsin” şeiri

D) Əliağa Kürçaylı “Bakı” şeiri

4.Süleyman Rüstəmin “Azərbaycana gəlsin” şeirinin mövzusu nədir?

A) Azərbaycan gözəlliyinin tərənnümü

B) Azərbaycanın digər dövlətlərlə münasibətlərinin tərənnümü

C) Qəhrəmanlığın tərənnümü

D) Azərbaycanlıların dostluqda möhkəm olmasının tərənnümü

5.Yaradıcı fəaliyyətdə oluruq:

A) İfadəli oxu zamanı

B)Musiqi dinləyərkən

C)Esse yazarkən

D)Mətni hissələrə ayırarkən

6. Yazılı ədəbiyyat haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A) Hekayə, şeir, povest, roman kimi janrları var.

B) Yeri gəldikcə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindən istifadə olunur.

C) İnsan həyatının konkret səhnələri və ya müəyyən bir hadisə təsvir edilir.

D) Müəllifsiz ədəbiyyatdır, yaranma tarixi məlum deyil.

7.Yonulmamış ağac, dirəkmənasındadır:

a) kərən b) kürək c) əsna d) dudkeş8.Verilən hansı bənddə epitetlər var?

a) sarı buğda, dərin quyu

b) polad balta, daş divar

c) qızıl saat, soyuq hava

d) zümrüd dağ, iti baxış

9.Biri atalar sözü deyil:

A) Dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək.

B) Bir balaca boyu var, dam dolusu toyu var.

C) Qarı düşmən dost olmaz

D) İşləməyən dişləməz.

10.“Həyətimizdə açmış qızılgüllərin ətri adamı bihuş edir” ifadəsində hansı hisslər təsvir edilmişdir?

a)Görmə və qoxu

b) Görmə və toxunma

c) Dad və eşitmə

d) Eşitmə və toxunma
Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________ Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri: 1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Riyaziyyat V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________

1) CLV ədədini onluq say sistemində yazın.

a) 45 b) 155 c) 65


2) Tənliyi həll edin: x+18 =65

a) 37 b) 47 c) 573) Hesabla: 400 ∙ 25 a) 100 b) 1000 c) 10 000
4) Hesabla: ( 20 - 5 ) : 3

a) 5 b) 6 c) 7


5) = olarsa, x-ı tapın:

a) 6 b) 8 c) 9


6) , , , kəsrlərindən böyük olanı tapın.

a) b) c)7) 30 ədədinin hissəsini tapın.

a) 25 b) 20 c) 30


8) hissəsi 36 olan ədədi tap. a) 48 b) 25 c) 28
9) Hesabla: + a) b) c)
10) Hesabla: 5 -

a) 2 b) 4 c) 4


11) Hesabla: 12 - 1 a) 11 b) 11 c) 10
12) Bərabərliyin doğru olması üçün a-nın yerinə hansı ədəd yazımalıdır? 1 - = 1 - a) 6 b) 4 c) 2
13) Hesabla: ( 2 + 5 ) + 7

a) 14 b) 15 c) 15


14) Hesabla: ( 4 - 2 ) + 5

a) 7 b) 8 c) 7


15) düzgün kəsr olması üçün a ədədi aşağıdakılardan hansı ola bilər? a) 9 b) 15 c) 5


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri: 1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Azərbaycan tarixi V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________

1.Eldənizə aid xüsusiyyətləri seçin.

1.Dinin günəşi ləqəbi

2.1063-cü ildə darvaza hazırladı

3.1136-da dövlət yaratdı

4.Möminə xatun türbəsini tikdi

a)1,3 b) 2,4 c) 1,4 d) 1,2


2.Bu xüsusiyyətlər hansı şəhərə aiddir?---Möhkəm qala qapıları, Böyük bazar, Şeyx Səfi məqbərəsi, Xətainin qəbri

b)Bakı b) Dərbənd

c) Ərdəbil d) Bərdə
3.Aşağıdakı xüsusiyyətlər hansı şəhərimizə aiddir

Liman şəhəri idi,8-ci əsrdə ərəblərin hücumuna məruz qalmışdır Tacirlər buraya qul almağa gəlirdilər.

a)Bərdə b) Bakı

c) Dərbənd d) Şamaxı


4. Atabəylər dövlətinə məxsus olanları seçin.

1.Əsasını Şəmsəddin Eldəniz qoymuşdur

2.Paytaxtı Şamaxı şəhəri olmuşdur

3.9-cu əsrdə yaranıb

4.Hökmdarı atabəy titulu daşıyırdı

5.Paytaxtı Təbriz şəhəri olmuşdur 6.1192-ci ildə paytaxtı köçürülmüşdür

7.Möminə xatun türbəsi tikilmişdir

8.16-cı əsrdə Səfəvi dövlətinə birləşib

9. Bərdə türbəsi tikilmişdir

a)1,3,7,9 b) 2,3,7, 9

c) 1,4,5,8 d) 1,4,5,7
5.Slavyanların Bərdəyə hücumundan neçə il sonra Eldəniz Aranın hakimi təyin edildi?

a)193 b)292 c)194 d)2446.Albaniyanın paytaxt şəhəri olmuşdur:

a) Şamaxı b) Qəbələ c) Dərbənd d)Təbriz


7."Qırx il kölə kimi yaşamaqdansa,bir gün azad yaşamaq yaxşıdır" bu sözlər kimə məxsusdur?

a) Afşinə b) Babəkə c) Cavanşirə d)Nadirə


8. 944 -cü ildə Bərdəyə yürüş etdilər:

a) Ərəblər b) Slavyanlar

c) İran qoşunları d)osmanlılar
9. Oğuz türklərinin tarixi səlnaməsi hesab edilir:

a) "Koroğlu" dastanı

b) "Şah İsmayıl" dastanı

c) "Kitabi-Dədə Qorqud"

d)”Manas” dastanı
10. Xürrəmilər nəyin uğrunda mübarizə aparırdılar?

a) Vətənimizin azadlığı uğrunda

b) İslam dininə qarşı

c)Yeni torpaqlar tutmaq uğrunda

d)Şad xurrəm yaşamaq üçün
11.Paytaxtı Təbriz olmuş dövlətlər hansılardır:

a) Atropatena,Agqoyunlu

b) Albaniya,Qaraqoyunlu

c) Manna,Hülakü

d) Rəvvadilər, Səfəvilər
12. 7-ci yüzillikdə Albaniya hökmdarı kim olmuşdur?

a) İranzu b) Tomiris c)Cavanşir d)Xətai

13.Azıx mağarası harada yerləşir:

a) Qazax

b) Naxçıvan

c) Fizuli

d)Lerik
14.İslam dininin əsasını kim qoymuşdur:

a) İsa peyğəmbər

b)Zərdüşt peyğəmbər

c) Məhəmməd peyğəmbər

d)Musa peyğəmbər
15.Qədiminsanların ilk əmək alətləri

1.ox 2.sivri daş 3.dəyənək 4.nizə 5.yerqazan çubuq 6.kaman

a)1,2,5

b)3,4,6

c)2,3,5

d)1,3,6


16. Hansı abidənin memarı Əcəmi Naxçıvani deyil ?

a) Qoşaminarə

b) Qız qalası

c) Möminə xatın türbəsi

d)Yusif ibn Küseyir türbəsi

17. 1.”Arranın anası” adlandırılırdı,

2.Slavyanların hücumuna məruz qalmışdı

Göstərilənlər hansı şəhərlə bağlıdır?

a)Qəbələ

b)Təbrizə

c)Bərdə

d)Şamaxı
18. Aşağıdakı suallara cavab verin:

1.Ağqoyunlu dövlətini kim yaradıb?___________________

2.Azərbaycanın ilk diplomat qadını kim olub? ______________________

19. Hansı qala xürrəmilər hərəkatının mərkəzi olub?

a)Gülüstan

b)Bəzz

c)Qız qalası

d)Büzeyir magarası
20. Zərdüşlüyün müqəddəs kitabı hansıdır?

a)Qurani-Kərim

b)Bibliya

c)Avesta

d)Tövrat

Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:

1


Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Musiqi V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________

1.”Vətənimdir” mahnısının sözlərini kim yazmışdır?

A) Nizami

B) Nəsimi

C) Füzuli


2.”Arazbarı” hansı muğam janrına aiddir?

A) Muğam dəsgahı

B)Zərbi-muğam

C)Bayatı şiraz


3.Azərbaycan klassik muğamları ifa xüsusiyyətlərinə görə neçə qurupa bölünür?

A) 4 B) 3 C)2


4.İlk dəfə Koroğlu obrazını kim oxumuşdur?

A)L.İmanov

B)M.Maqomayev

C)Bülbül
5.Aşıqlar hansı musiqi alətində ifa edirlər?

A)Tar B)Kamança C)Saz
6.”Dalğalar” mahnısının müəllifi kimdir?

A)R.Quliyev

B)R.Mirişli

C)S.Rüstəmov


7.Mətni olmayan mahnı necə adlanır?

A)Romans

B)Ballada

C)Vokalis


8.”Zamanın bayraqdarı” kantatasının bəstəkarı kimdir?

A)F.Əmirov

B)Q.Qarayev

C) C.Cahangirov9.Şifahi xalq ədəbiyyatının epik janrları içərisində həcmcə ən böyük əsər hansıdır?

A)Dastan B)Bayatı C)Nağıl10.”Koroğlu” operasını kim yazmışdır?

A)S.Hacıbəyov

B) Ü.Hacıbəyov

C)A.Zeynallı11.Bunlardan hansı operettadır?

A)Məşədi İbad

B)Leyli və Məcnun

C)Əsli və Kərəm


12.R.Mirişlinin “Vətənimsən” mahnısının xarakteri necədir?

A)Şən B)Qəmli C)Təntənəli


13.Üzeyir Hacıbəyov kimdir?

A)Şair B)Yazıçı C)Bəstəkar


14.”Sənsiz” və “Sevgili canan” romans-qəzəlini yazan bəstəkarin adı nədir?

A)A.Zeynalov

B)M.Maqomayev

C)Ü.Hacıbəyov


15.”Arazbarı” zərbi-muğamını hansı bəstəkar simli alətlər orkestri üçün işlənmişdir?

A)F.Əmirov

B)Q.Qarayev

C)Ü.HacıbəyliDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:

1

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Rus dili V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________

1. Какие буквы расположены по алфавиту

А) п р с у ф т х В) п р с т у ф х С) р п с т у ф х2. Сколько согласных букв в слове объявление ?

А) 4 В) 6 С) 53. Сколько гласных букв в слове покупает ?

А) 5 В) 4 С) 34. В каком слове согласных букв меньше ?

А) страна В) художник С) четыре5. В каком слове гласных букв меньше?

А) постель В) ласточка С) воскресенье6. Сколько звуков в слове ёлка?

А) 3 В) 4 С) 57. Сколько звуков в слове коньки ?

А) 4 В) 5 С) 68. В каком слове одинаковое количество звуков и букв ?

А) объезд В) февраль С) гуляют9. В каком слове все согласные твёрдые ? А) колбаса В) зеркало С) метро

10. В каком слове все согласные мягкие ? А) тюлень В) музей С) дети

11. В каком слове пропущен твёрдый знак ?

А) ден...ги В) об...ём С) руж…ё12. В каком слове пропущен мягкий знак ? А) от...езд В) с...ест С) брат…я

13. В каком слове не пишется “ и “ ?

А) ёж...ки В) инж...р С) пож…р14. В каком слове пишется ” а “ ?

А) печ... ть В) веч... р С) уч... бник15. В каком слове о произносится как / а / ?

А) доска В) пальто С) восемь16. В каком слове звонкий согласный произносится как глухой ?

А) лук В) дом С) мороз
Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri: 1

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Həyat bilgisi V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________


1.Qonşuluq,eyni ərazidə yaşamaq,dil,müəyyən mədəniyyət ümumiliyi hansı sosial qrupa xas olan əlamətlərdir?

A)xalq B)nəsil C)tayfa2.Ən böyük sosial birlikdir:

A)irq B)nəsil C)xalq3.”Dərisi ağ,saçları düz və ya dalğavari olur.Onlar əsasən Avropa,Amerika və Avstraliyada yaşayırlar”.Bu əlamətlər hansı irqə məxsusdur?

A)avropoid B)monqoloid C)ekvatorial4.Xalqların xarici görünüşünə görə bir-birindən fərqlənməsi necə adlanır?

A)millət B)sinif C)irq5.Aşağıdakılardan hansı etnik qrup deyil?

A)xalq B)nəsil C)tayfa6.Bunlardan biri dövlətin əlamətidir:

A)dövlətin öz ərazisi vardır

B)dövlət sərhədlərinin qorunması qayğısına qalır

C)ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunlar həyata keçirir7.Hansı biri dövlətin vəzifəsidi

A)pul buraxa bilir B)uşaqlara pulsuz təhsil almaq imkanı yaradır C)xüsusi qanunları vardı8.Milli məclisin vəzifəsi nədir?

A)qanunları qəbul edir

B)qanunları yerinə yetirir

C)qanunların keşiyində durur9.Avropa şurasının əsas məqsədi nədir?

A)insan hüquqlarının müdafiəsi B)uşaqların maksimum müdafiəsi C)qadınların maksimum müdafiəsi10.Uşaqların maksimum müdafiəsi ilə bağlı sənəd necə adlanır?

A)Uşaq Hüquqları Bəyannaməsi

B)Uşaq Hüquqları Konvensiyası

C)İnsan Hüquqları haqqında ümumi bəyannamə11.Ölkənin əsas qanunu nə hesab olunur?

A)ölkə konstitusiyası B)təhsil haqqında qanun C)insan hüquqları haqqında qanun12Təbii resurs hansıdır?

A)faydalı qazıntılar

B)pambıq

C)ayaqqabı hazırllamaq üçün dəri13.İstehsal üçün dəzgahlar,müxtəlif avadanlıqlar,binalar olmalıdır.Buna iqtisadiyyatda nə deyilir?

A)resurs B)kapital C)insan əməyi14.Qanunların keşiyində duran hakimiyyət orqanı hansıdır?

A)Milli Məclis

B)İcra hakimiyuyəti

C)Məhkəmə
Duzgun cavabların sayı:_________ Komissiya üzvləri: 1.

Səhv cavabların sayı:_______________ 2.

Qiymət:_______________

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

İnformatika V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________

1) Şəkil, sxem, xəritə hansı informasiyalara aiddir?

a) Ədədi b) Mətn c) Qrafik d) Video2) Sağlam insan ən çox informasiyanı hansı duyğu üzvü vasitəsilə alır?

a) Qulaq b) Göz c) Dəri d) Burun3) İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi necə adlanır?

a) Bit b) Hərf c) Söz d) Rəqəm4) " Fikir " sözündə neçə bayt informasiya var?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 65) Kompüterə informasiyanı daxil edən qurğu hansıdır?

a) Siçan b) Monitor c) Printer d) Klaviatura6) Kompüterdə informasiyanı emal edən qurğu necə adlanır?

a) Siçan b) Prosessor c) Monitor d) Klaviatura7) Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sisteminin obyekti deyil?

a) Fayl b) Qovluq c) Monitor d) Pəncərə8) 3 bayt neçə bitdir?

a) 26 bit b) 24 bit c) 28 bit d) 30 bit9) 64 bit neçə baytdır?

a) 10 bayt b) 64 bayt c) 6 bayt d) 8 bayt10) Aşağıdakı qurğulardan hansı kompyuterin köməkçi hissəsidir?

a) Klaviatura b) Sistem bloku c) Printer d) Monitor11) İnformasiyanı çap etmək üçün hansı qurğudan əsasən istifadə olunur?

a) Printer b) Klaviatura c) Monitor d) Siçan12) Skaner nədən ötrüdür?

a) Çap etmək b) Şəkil çıxartmaq üçün c) Hesablamaq üçün d) İnternet üçün13) 1 kilobit neçə bitdir?

a) 1024 b) 512 c) 256 d) 12814) Aşağıdakılardan hansı informasiya növüdür?

a) Eynək b) Tərəzi c) Daktil d) PrinterDuzgun cavabların sayı:_________ Komissiya üzvləri: 1.

Səhv cavabların sayı:____________ 2.

Qiymət:_______________

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Fiziki tərbiyə V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________


Hərəki qabiliyyət

Qiymətləndirmə

hərəkətləri

Normativlər

Oğlanlar

Qızlar

Q.S.1

2”Q.S.2

3”Q.S.3

4”Q.S.4

5”Q.S.1

2”Q.S.2

3”Q.S.3

4”Q.S.4

5”Sürət

30 m qaçış

(san)

7,0 və >

6,9-6,3

6,2-5,6

5,4 və <

7,3 və >

7,2-6,5

6,4 -5,7

5,6 və <

Sürət-güc

Yerindən uzunluğa

tullanma (sm)

115

və <

116-

140

141-

164

165

və >

105

və <

106-

130

131-

150

151 və >


Bədənin əyilmə

qabiliyyət

Oturaraq dizləri bükmədən irəliyə

əyilmə (sm)

1 və <

2-6

7-9

10 və >

3 və <

4-7

8-14


15 və >

Şagirdin davranışı: Qiymət :Komissiya üzvləri: 1. A.Kərimov

2. R.İsmayılov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Fiziki tərbiyə V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________


Hərəki qabiliyyət

Qiymətləndirmə

hərəkətləri

Normativlər

Oğlanlar

Qızlar

Q.S.1

2”Q.S.2

3”Q.S.3

4”Q.S.4

5”Q.S.1

2”Q.S.2

3”Q.S.3

4”Q.S.4

5”Sürət

30 m qaçış

(san)

7,0 və >

6,9-6,3

6,2-5,6

5,4 və <

7,3 və >

7,2-6,5

6,4 -5,7

5,6 və <

Sürət-güc

Yerindən uzunluğa

tullanma (sm)

115

və <

116-

140

141-

164

165

və >

105

və <

106-

130

131-

150

151 və >


Bədənin əyilmə

qabiliyyət

Oturaraq dizləri bükmədən irəliyə

əyilmə (sm)

1 və <

2-6

7-9

10 və >

3 və <

4-7

8-14


15 və >

Şagirdin davranışı: Qiymət :
Komissiya üzvləri: 1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Təsviri incəsənət V Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_____________


1. Dekorativ-tədbiqi sənət növləri bunlardır:


a) heykəlttəraşlıq, qrafika

b) natürmort, portret

c) oyma, misgərlik

2) Torpaq simvolunun əsas xüsusiyyətləri:


a) dalğalı, maili və sınıq

b) düz üfüqi xətt

c) mərkəzdən ətrafa yayılan şüalar

3) Taxça-yığmaq üçün rəfli oyuqdur:


a) qab-qacaq b) xalça-palaz

c) yorğan-döşək
4) Xoşbəxtliyi ifadə edən simvol:


a) həyat ağacı b) quş c) dəvə

5) Kişi üst geyiminə aiddir:


a) çuxa yapınçı başlıq

b) arxalıq çəpkən kürdü

c)vəznə, həmayıl ,qaytan


6) Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin etnoqrafiya fondunda öyrənilir:


a) qədim maddi mədəniyyət nümunələri

b) xalq və onun tarixic)bəzək əşyaları

7)Təkəlduz tikmənin əsas xüsusiyyəti:


a) ipək saplarla işlənir b) qızılı və gümüşü saplarla tikilir c) yun saplarla toxunur

8) Açıq kompozisiyalı ornament zolağı belə adlanır:


a) xonça b) haşiyə c) damğa

9) Polad qalxanın naxış simvolunu müəyyən et:


a)bərəkət b)torpağ c)Günəş

10) Kişi üst geyimi deyil:


a) kürk b) çəpkən c) ləbbadə

Duzgun cavabların sayı:_________ Komissiya üzvləri: 1.

Səhv cavabların sayı:____________ 2.

Qiymət:_______________Yüklə 237,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə