Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru


Hansı fayl qrafik fayl deyilYüklə 421,06 Kb.
səhifə2/3
tarix08.03.2020
ölçüsü421,06 Kb.
1   2   3

12. Hansı fayl qrafik fayl deyil.

A) şəkil.flv B) ağac.png C) məktəb.tiff D) stol.gif13. Şəklin keyfiyyəti aslıdır.....

A) rənglərin sayından B) şəklin ölçülərindən C) piksellərin sayından D) tipindən14. Qovluğun və ya faylın adında aşağdakı simvollardan hansısı iştirak edə bilər.

A) * B) ? C) = D) >


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

İngilis dili VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix______________


1.Odd the negative one out.

Fantastic, kind, helpful, lazy, active, hospitable


2.Choose the correct definition of the proverb.

There is no place like home.

a)East or West, home is best.

b)Who travels far, knows much.

c)One man ,no man.


3.Complete the sentence.

Azerbaijan grow . . . in1937.

a)fruits b)vegetable c)coffee d)tea


4.Choose the correct interrogative sentence.

a)When has she been to London?

b)When did you received the letter from him?

c)When did they build that house?


5.Choose correct adverb.

I have . . . seen a UFO.

a)ever b)yet c)never d)lately

6.Write the P II of the verbs.

See___________ Be__________

Take_________ Write___________

Describe___________ Grow__________
7.Choose the coorect conjunction.

Mary has a lot of friends . . .she likes chatting with them.

a)because

b)and

c)but
8.Choose the correct prepositions.____ Monday ____home

_____week days _____May


9.Choose the right one.

a)a news programme b) petrol station

c)information source
10.Circle the adverbs of the Present Perfect Tense Form.

Just ,last day, recently , ago, once, yet , yesterday, many times,ever ,,,already
Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.

.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Azərbaycan tarixi VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix______________

1)Uygunluq gözlənilmişdir:
A) Atropatena dövlətinin paytaxti-Izirtu şeheri
B) Azərbaycan feodal münasibətlərə bərqərar oldu-III-V əsrlərdə
C) Albaniya dövləti yaradılmışdır-erkən orta əsrlərdə
D) sasanilər dövlətinin paytaxtı-Qazaka şeheri


2)IV əsr Albaniya tarixinə aiddir:
A) sasanilərdən asılı vəziyyətə düşməsi
B) Məzdəkilər hərəkatinin başladılması
C) Qavqamela döyüşü
D) urnayr tərəfindən idarə edilməsi


3)262-ci ildə Albaniyanın Sasanilər dövlətinin tərkibinə daxil oldugunu göstərir:
A) Nəqşi-Rustəmdəki məbədin divarında həkk edilmiş yazı
B) "Avestanın" ilkin variantı
C) Qobustanda üzərində latın dilində yazı olan daş kitabə 
d) V əsrdə Alban dilində verilən fərman


4)Xranoloji ardıcıllığı müəyyən edin:
1. Məhanilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi
2. Amid döyüşü
3. Qavqamela döyüşü
A) 1,3,5
B) 3,1,2
C) 2,3,5
D) 2,4,5
5)Amid döyüşü qələbəsi ilə başa catdı:
A) sasanilər B) romalılar

C) alanlar D) hunlar6)Qavqamela döyüşü Amid yaxinlıgındakı

döyüsdən necə il əvvəl baş vermişdi?
A) 28 B) 280 C) 690 D 390

7)Daha əvvəl olmusdur:
A) Amid döyüşü
B) Sanaturkun hakimiyyətə gəlməsi
C) Dzirav döyüşü
D) Urnayrin hakimiyyətə gəlməsi

8)Albaniyada iri feodallar adlanırdı:
A) xostak B) azdalar C) patrikler D) dastakert

9)Ərəb dövləti yarandi:
A) 639-cu ildə B) 611-ci ildə C) 701-ci ildə D) 1024-ci ildə

10)Xalqların böyük koc dövrunu əhatə edir:
A) I-II əsr B) IV-VI əsr C) V əsr D) II-X əsr


11)Albaniyada erkən orta əsrlərdə gezit adlanırdı:
A) torpaq vergisi B)şərti torpaq mülkiyyəti

C) irsi torpaq mülkiyyəti D) can vergisi


12)Orxon Yenisey abid’l’ri aiddir
A) V-VII əsrlər B) VI-VII əsrləri

C) IV-V əsrləri D) X-XI əsrləri


13)Qəznəvi dövləti suqut etdi:
A) 1187 ci il
B) 678-ci il
C) 1489-cu il
D) 701-ci il

Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Ümumi tarix VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix______________

1.VI əsrə aid olan hadisələr:

1.Ağ Hun dövlətinin yaranması

2.Çində Suy sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi

3.Sasanilər dövlətinin yaranması

4.Göytürk dövlətinin əsasının qoyulması
a)1, 3 b)2, 4 c) 2, 3 d) 1, 4
2. Uyğun olanları oxlarla birləşdirin:


Frank dövləti ilə mübarizə


Uyğur
Çinin hər il ipəklə bac verməsi


xaqanlığı


Kağız istehsalı və mətbəəAvar

xaqanlığı
Konstantinopolun mühasirəsi3. Asparux xanın başçılığı ilə Dunay ətrafına çəkilmişdilər:
a) xəzərlər b) bulqarlar c) göytürklər d) avarlar
4. Uyğunluq pozulmuşdur:
a)Xəzər xaqanlığı – Səməndər

b)Avar xaqanlığı – Pliska və Preslav

c) Oğuz dövləti – Yenikənd

d) Uyğur xaqanlığı - Ordu


5. VI əsrin 60-cı illərində Ağ Hun dövlətinə son qoydular:
a)sasanilər və bizanslar

b)çinlilər və ərəblər

c)ərəblər və uyğurlar

d) sasanilər və göytürklər6.Uyğunluğu müəyyən edin:

Xostak, uc, iqta, dastakert
Sasanilər :

Ərəb xilafəti:

Səlcuq imperatorluğu:
7. Sasanilər dövründə şəhrdarlar və mərzbanlar:
a) Şahənşahdan sonra ikinci şəxs idilər

b) Dövlətin baş kahinləri idilər

c) Əyalətləri idarə edirdilər

d) Vergiyığan şəxslər idilər


8. Ərəb xilafətində islam dinini qəbul etməyən əhalidən alınırdı:
a)xərac b) zəkat c) cizyə d) üşr
9. Göstərilənlərin aid olduqları dövlətləri müəyyən edin:
1.Monqollar tərəfindən son qoyulmuşdur

2.Şərqi Avropanın ilk feodal dövlətlərindən olmuşdur.

3.Dövlətin başında yabqu adlanan hökmdar dururdu.
Oğuz dövləti _________
İdil Bulqar dövləti _________
Xəzər xaqanlığı _________
10.1526-cı ildə varlığına son qoyuldu:
a)Böyük Moğol dövlətinin

b)Qızıl Ordunun

c)Dehli sultanlığının

d)Hülakilər dövlətininDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.
Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Fizika VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix______________

1. Hesablama cismi , onunla bağlı kordinat sistemi və zamanı ölçən cihaz ................... adlanır.

Nöqtələrin yerinə hansı variant uyğun gəlir ?
A) maddi nöqtə B) yerdəyişmə

C) trayektoriya D) mexaniki hərəkət E) hesablama sistemi


2. BS –də hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?
A) yerdəyişmə B) yol C) təcil

D) sürət E) zaman


3. Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürət hansı düsturla təyin edilir?
A) B) C) D)

4.Avtomobil 36 km/san bərabərsürətlə hərəkət edir. 20 san müddətində gedilən yolu hesablayın.

A) 70 m B) 230 m C) 55 m

D) 200 m E) 720 m
5. Verilən sürət-zaman qrafikinə əsasən 12 san ərzində cismin getdiyi yolu təyin edin


,m/san

30

20

10
0 4 8 12 t,san


A) 30 m

B) 40 m


C) 120 m

D) 240 m


E) 360 m
6. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərkətdə təcil hansı düsturla hesablanır?

A) B) C) D)

7. BS-də hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?
A) qüvvənin B) sürətin

C) yerdəyişmənin

D) periodun E) təcilin
8. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cismin dövretmə periodu 5 san olarsa onun dövretmə tezliyin tapıın?
A) 0,1 san-1 B) 0,2 san-1 C) 0,3 san-1 D) 0,4 san-1
9. Cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni tapın.

F3=12 N
F2= 7 N

F1= 8 N

Cavab : ____________________10. Nyutonun II qanunu hansı düsturla hesablanır ?

A) F= mg B) F1= -F2

C) F= G D) F=ma
11. 20 N əvəzləyici qüvvənin təsiri nətitəsində cisim 0,2 m/san2 təcil alarsa , onun kütləsini tapın?

A) 100 kq B) 4 kq C) 10 kq

D) 0,1 kq E) 110kq


12. Ümumdünya cazibə qanunu hansı düsturla hesablanır?

A) F= mg B) F=

C) F=G D) a
13. Cismin çəkisi hansı düsturla təyin edilir?

A) F= mg B) F= C) P=mg D) F =kx


14. Kütləsi 50 kq olan oğlana təsir edən ağırlıq qüvvəsi nə qədərdir ?

( g = 10 N/kq )

A) 100 N B) 500 N C) 50 N

D) 5 N E) 0,2 N15. Sərtliyi 200 N/m olan yay 2 N qüvvənin təsiri ilə nə qədər uzanar?

A) 2 sm B) 10 sm C) 400 sm

D) 4 sm E) 1 sm


16.Nyutonun III qanunu necə ifadə olunur ?

A) Elə hesablama sistemləri vardır ki , bu sistemdə

cismə qüvvə təsir etmədikdə və ya əvəzləyici qüvvə

sıfra bərabər olarsa , o , öz sükunət və ya düzxətli

bərabərsürətli halını saxlayır.

B) Cismin hərəkət təcili ona təsir edən əvəzləyici

qüvvə ilə düz , cismin kütləsi ilə tərs mütanasibdir .

C) İxtiyari iki cismin qarşılıqlı təsir qüvvələri modulca

bərabər , istiqamətcə əksdir.

D) Cismin ətalətlilik ölçüsü - kütlədir.


1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə