Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoruYüklə 421,06 Kb.
səhifə3/3
tarix08.03.2020
ölçüsü421,06 Kb.
1   2   3

Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Biologiya VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix______________

1. Əlverişli şəraitdə 3 bakteriya olan qabda 2 saat ərzində maksimum neçə bakteriya bölünməyə məruz qalar?

A) 192 B) 128 C) 195

D) 86 E) 189
2.Bitkilərin yalnız təsnifatı ilə məşğul olan elm:

A) botanika B) biologiya

C) sistematika D) ekologiya

E) anatomiya


3.Bitkilər aləmi hansı böyük qruplara bölünür?

A) birləpəlilər və ikiləpəlilər

B) birhüceyrəlilər və çoxhüceyrəlilər

C) ibtidai və ali

D) sadə və mürəkkəb

E) nüvəli və nüvəsizlər


4.Buğdanın əlavə köklərin inkişaf etdiyi yer necə adlanır?

A) kollanma düyünü B) qın

C) küləş D) taxıl

E) qayıqcıq


5.Yosunlara rəng verən nədir?

A) rizoidlər

B) sporlar

C) toxumlar

D) piqmentlər

E) kökləri


6. Şəkildə hansı yosun və onun necə çoxalması verilmişdir?

A) spirogira-cinsi

B) ulotriks-cins

C) xlamidomonada –cinsi

D) ulotriks-qeyri cinsi

E) spirogira-qeyri cinsi

7. Əgər Sfaqnum mamırının gövdəsi aşağıdan çürüməsə idi, hündürlüyü 15sm olan Sfaqnum mamırı 5 ildən sonra maksimum nə qədər böyüyərdi?

A) 25sm B) 35sm C) 30sm

D) 15sm E) 40sm
8. Boş yerlərə müvafiq sözləri yazın. Canlıları________________elmi öyrənir.

Onun __________________ sahəsi heyvanları öyrənir.
9. Kolrabi kələm hansı fəsiləyə aiddir?

A) gülçiçəklilərə

B) xaççiçəklilərə

C) mürəkkəbçiçəklilərə

D) badımcançiçəklilərə

E) paxlalılara


10. Yaş çəkisi 300qr olan Yaşıl quş mamırının tərkibində olan suyun çəkisini tapın.

A) 60 B) 320 C) 240D) 300 E) 160
11. Verilənlərə əsasən “?” işarəsinin yerində nə yazmaq olar?

A) Fizika B) Anatomiya C) Coğrafiya


“____”

D) Biologiya E) Kimya


12. Badımcançiçəklilər fəsiləsinin çiçək formulu nə cürdür?

A) K0L5E5D1 B) K(5)L(5)E(5)D1

C) K5L5ED D) K5L5E10D1

E) Ç3+3E3+3D1
Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Coğrafiya VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix______________

1. Okean dibinin relyefi üçün doğru olmayan ifadəni müəyyən edin

a)Abissal düzənliklər okean dibinin əsas hissəsini tutur.

b)Materiklə okean yer qabığı arasındakı sərhəd materik ətəyidir

c)Şelf zonası 1000-1500m dərinliyi əhatə edir

d)Okean novları okean dibinin ensiz, dərin çökəklikləridir

e)Orta okean dağ silsiləsi okeanda ən hündür relyef formalarıdır2.Sxemə əsasən ayın tarixini müəyyən

edin

a) 21 mart

b)23 sentyabr

c)22 iyun

d)22 dekabr

e)8 mart

3.Qeyd edilən dağları mənşəyinə görə qruplaşdırın:

Alp, Appalaç, Vezuvi, Pamir, And, Etna, Atlas, Klimancaro, Elbrus,Qafqaz, Kazbek

Vulkanik:

Tektonik:

4.Qərb yarımkürəsində yerləşən düzənlikləri müəyyən edin

a)Kür-Araz, Turan, Qviana

b)Mesopotamiya, Orta rus yüksəkliyi, Kolxida

c)Orinoko, La-Plata,Missisipi

d)Dekan, Atlantiksahili, Mərkəzi düzənliklər

5. Yay gündönümündə 50˚ c.e-ə günəş şüalarının düşmə bucağını tapın

a)21,5º B)63,5º C)16,5º D)23,5º E)45º6. Uyğunluğu müəyyən edin

1. Səthi nəhəng çökəkik və kraterlərdən təşkil olunmuşdur Mars

2.Şərqdə dan ulduzu və ya Zöhrə adlandırılır Merkuri

3.Ən böyük peyki Titandır Venera

4.Səmada qırmız rəngdə görünür Uran

7.Miqyası 1sm-də 450 km olan xəritədə A və B məntəqələri arasındakı məsafə 8sm-dir. Miqyası 1sm-də 90km olan digər xəritədə bu məntəqələr arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

a) 20 sm b) 40 sm c) 50 sm d) 90sm e) 72 sm8.Aşağıdakı enliklərdə yerləşən, eyni coğrafi uzunluğa malik olan, Günəşin zenitdə olduğu hansı məntəqələr arasında məsafə daha böyükdür?
a)15⁰ şm.e-15º c.e d)23,5º şm.e-23,5 c.e

b)10º şm.e-20º şm.e c)24ºşm.e-25º c.e e)20⁰şm.e-6º c.e9.Dağın zirvəsində atmosfer təzyiqi civə sütunu ilə 520 mm-dir.Bu dağ 45º paraleldə, okean sahilində yerləşmişdirsə, onun hündürlüyünü tapın

_______________________________________________________________________


10.Yataqlara uyğun gələn təbii sərvətləri qarşısında qeyd edin

Gümüşlü---------? Günəşli------------?

Şahdəniz- --------? Parağaçay---------?

Zəylik-------------?11. 1 dərəcəlik meridian qövsünün uzunluğunu bilməklə Bakıdan ekvatora qədər olan məsafəni hesablayın

_______________________________________________________12. Düzgün olmayan ifadələri seçin

a) Berqştixlər horizontala perpendikulyar çəkilir

b) Horizontallar bir-birinə yaxın çəkilərsə həmin yamac dik olar

c) Planaalma iki üsulla aparılır: Qütb və marşrut

d) İki qonşu horizontal arasındakı fərqə kəsmə yüksəklik deyilir.

e) Nisbi hündürlüyü menzula vasitəsilə ölçürlər

13.Akkumulyativ mənşəli düzənliyi müəyyən edin:

A) La-plata B) Dekan C) Braziliya D) Efiopiya

14.Müəlliflərini qarşısından yazın

1.Amerikanın kəşfi

2.Cənub qütbünün kəşfi

3.İlk dünya səyahəti

4.Antaraktidanın kəşfi

5.Cənub coğrafi qütbünə ilk səyahət

6.Hindistana dəniz yolunun kəşfi

15.Əlaqəni qurun

1 sm-də 20 km 1:20 000 0000

1 sm-də 200 m 1:20 0

1 sm-də 200 km 1:2 000 000

1 sm-də 2 m 1:20000


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Həyat bilgisi VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix______________

1.Maddi nemətlər yaratmağa yönəldilmiş fəaliyyət prosesi nə adlanır?

A)İstehlak B)İstehsal C)İqtisadiyyat D)Ticarət E)Hamısı2.Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk dövlət hansıdır?

A)Atropatena B)Albaniya C)Atabəylər D)Səvəfilər E)Manna3.Azərbaycan Rusiya və İran arasında 1828-ci ildə hansı müqaviləyə əsasən iki yerə bölünmüşdür?

A)Qəsri Şirin B)Tehran C)Amasya D)Türkmənçay E)Gülüstan4. Bu hansı ictimai əmək bölgüsüdür?_________
ƏkinçilikMaldarlıq

Sənətkarlıq

Ticarət


5.Bunlardan hansı istehsal sahəsidir?

A)Təhsil B)Səhiyyə C)İctimai iaşə xidmətləri D)Mənzil-kommunal xidmətləri E)Yük nəqliyyatı6.Hər hansı iqtisadi müəssisənin hüquqi təşkilati cəhətdən geniş yayılmış forması necə adlanır?

A)Peşə ittifaqları B)Səhmdar cəmiyyətlər C)Yaradıcılıq mərkəzləri D)Siyasi partiyalar E)İqtisadiyyat7.Cəmiyyətin həyatını hansı sahələrə bölmək olar:___________________________________________

8.___________________insanların birliyi olub özündə siyasi,sosial,iqtisadi,mədəni sahələrində könüllü yaranan qeyri-dövlət strukturlarını birləşdirir.

9.İqtisadiyyat indi və gələcəkdə istehlak etmək məqsədilə müxtəlif əmtəələrin müxtəlif adamlar və qruplar arasında bölüşdürülməsidir.Bu fikir kimə məxsusdur?

A)Jakob Poulsen B)Paul Samuelson C)H.Əliyev D)Baltasar Qarsia E)Robert Mendel10.Ayın cazibə qüvvəsinin təsiri nəticəsində suyunun qurunun basması-____________ ,sonra geri qayıtması- _____________ adlanır.

11.Bunlardan biri dağıdıcı küləkdir:

A)Gilavar B)Qarayel C)Tayfun D)Ağyel E)Föhn küləkləri12.Havada hansı qazın çoxalması hesabına temperatur artması baş verir?

A)Azot B)Oksigen C)Hidrogen D)Belə hal mövcud deyil E)Karbon13)Respublikamızın neçə %i meşə örtülüdür?

A)8 B) 12 C)16 D) 20 E)2214)Hansı təşkilat tərəfindən səhralaşmaya qarşı mübarizə konvensiyası qəbul edilmişdir?

A)BMT B)ATƏT C)YUNESKO D)NATO E)GUAM15.Hansı ekoloji problem deyil?

A)yaşıllıqların azalması B)suyun çirklənməsi C)ozon qatının dağılması

D)yaşıllıqlarınartması E)istixana effekti

16.Təbiətdə 4 növ qarşılıqlı təsir mövcuddur:_________________________________________

__________________________________________________________________________________17.Bu fikirlərdən hansını daha dolğun hesab etmək olar?

a)Hər hansı 1 məhsulun alışı,satışı,istehsalı cəmiyyətiniqtisadi həyatının əsasını təşkil edir.

b)Cəmiyyətin həyatının dəyişib inkişaf etməsində xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri mühüm rol oynamır.

c)Azərbaycan Res.nın həyatında dini və yerli etnik ittifaqlar əsas yer tutur.

d)Şəhərlərdə abadlıq işlərinin aparılması cəmiyyətin siyasi həyatının əsas tərkib hissəsidir

18.Əmək bölgüsü haqqında verilmiş fikirlərdən biri düzgün deyil:

a)1-ci ictimai əmək bölgüsü əkinçilik və maldarlığın müstəqil sahə olması ilə əlaqədar baş vermişdir.

b)3-cü ictimai əmək bölgüsü nəticəsində əmtəə istehsalı zəiflədi

c)Ticarətin yaranması əkinçilik,maldarlıq və sənətkarlığın inkişafı nəticəsində baş verdi.

d) 2-ci ictimai əmək bölgüsü sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi ilə başlandı.

19.___________-ziyanvericilərə və alaq otlarına qarşı istifadə edilən kimyəvi və bioloji aktiv maddələrdir.

20. Buz üzərində hərəkət torpaq yoldakı hərəkətdən daha sürətli olur. Bunun səbəbi buz üzərində:

A)sürtünmənin az olması B) sürtünmənin çox olmaması C) sürtünmənin çox olması

D) havasızlıq E) havanın sıx olması

Duzgun cavabların sayı:_____________
Səhv cavabların sayı:_______________
Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1. 2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Texnologiya VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix________________1.Kommunal xərclərə hansı aiddir?

A)Daimi xərclər B)Dəyişən xərclər C)Mövsümi xərclər


2.Mərasimlərdə bağlı olan xərclər hansıdır?

A)Dövri xərclər B)Gözlənilməyən xərclər C)Mövsümi xərclər


3.Qidalanmaya ayrılan xərclər ailə büdcəsinin neçə faizini təşkil edir?

A)50%-ni B)70%-ni C)30%-ni


4.Texnoloji sənədlərə nə aiddir?

A)Texnoloji əməliyyat B)Texnoloji keçid C)Marşrut xəritəsi


5.Texnoloji əməliyyatlar,materiallar,

göstərilıməklə detalların tam hazırlanma

prosesini əks etdirən sənəd necə adlanır?

A)Texnoloji xəritə B)Marşrut xəritəsi C)Əməliyyat xəritəsi


6.Oduncağın mexaniki xassəsi hansıdır?

A)Sıxlıq B)Nəmlik C)Möhkəmlik


7.Oduncağın müəyyən yükə davam gətirmə qabiliyyəti necə adlanır?

A)Elastiklik B)Bərklik C)Möhkəmlik


8.Oduncağın rənginə və iyinə görə nəyi təyin etmək olar?

A)Ağacın növünü B)Nəmliyini C)Möhkəmliyini


9. 5 şam ağacı oduncağı 2,5 qram kütləyə malikdir.Onun sıxlığı nəyə bərabərdir?

A)0,5 qr/sm B)2 qr/sm C)12,5 qr/sm


10.Elektrik enerjisi generatorları hansı növ maşınlara aiddir?

A)İş maşınlarına B)Enerji maşınlarına C)Məlumat maşınlarına


11.Torna dəzgahı.......maşındır.Nöqtələrin yerinə hansı söz uyğun gəlir?

A)Texnoloji B)Nəqliyyat C)Məişət


12.Qayış ötürməsi nədir?

A)Mexanizmdir B)Detaldır C)Maşındır


13.Aparan qasnağı dövrlər sayı (n1)160 dövr/dəq,aparılan qasnağın dövrlər sayı(n1)200 dövr/dəq,aparan qasnağın diametri (D1) 100mm olarsa,aparılan qasnağın diametri nəyə bərabərdir?

A)80mm B)40mm C)120mm


14.Əgər D1=40mm,n2=60dövr/dəq, D2=70mm-dirsə,aparıcı qasnağın dövrlər

sayını (n1) tapın.

A)105mm B)100mm C)90mm


15.Torna dəzgahında hansı hissə uzun pəstahın sağ ucunun bərkidilməsinə dayaq kimi xidmət edir?

A)Çatı B)Qabaq aşıq C)Arxa aşıqDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Musiqi VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix________________

1. “Azərbaycan” mahnısının tempi necədir?

a) cəld b) mülayim c) marş


2. “Koroğlu” operasının müəllifi kimdir?

A) F. Əmirov B) Ü. Hacıbəyli C) A. Məlikov


3. “Meşə çarı” mahnı balladasının bəstəkarı kimdir?

A) İ.S. Bax B) P. İ. Çaykovski C) F. Şubert


4. “Azərbaycan” mahnısının müəllifləri kimdir?

A) Oqtay Rəcəbov, Sevinc Nuruqızı B) Şəfiqə Axundova, Cavad Cavadlı

C) Rəşid Şəfəq, Hukmət Ziya
5.” Per Günt” dram əsərinə yazılmış musiqinin müəllifi kimdir?

a) M.P.Musorqski b) F.Şübert c) E.Qriq


6.”Sərgidən şəkillər” fortepiano silsiləsini kim yazıb?

a) Q.Qarayev b) M. .Musorqski c) E.Qriq


7.Abdulla Ələkbərovun “ Nəğməkar qız” əsəri hansı janra aiddir?

a) miniatür b) qrafika c) rəngkarlıq


8.“Arşın mal alan” sözlərinə yazılmış melodiya hansı tempdə səslənir?

cəld b) aramlı


9.“Şuşanın dağları” mahnısının xarakteri necədir?

Qəmli b) şən c) təntənəli


10.“Sumqayıt” mahnısının bəstəkarı kimdir?

Q.Qarayev B) A.Rzayeva C) S.RüstəmovDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

2.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Fiziki tərbiyə VII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:______________________ Tarix________________Hərəki qabiliyyət

Qiymətləndirmə

hərəkətləri

Normativlər

Oğlanlar

Qızlar

Q.S.1

2”Q.S.2

3”Q.S.3

4”Q.S.4

5”Q.S.1

2”Q.S.2

3”Q.S.3

4”Q.S.4

5”Sürət

60 m qaçış

(san)

11,1 və >

11,0-10,6

10,2

9,6 və <

11,8 və >

11,7-11,4

11,0

10,6 və <Sürət-güc

Qaçaraq uzunluğa

tullanma (sm)

285

və <

286-290

315

350

və >

230

və <

231-245

270

310 və >


Qaçaraq hündurlüyə tullanma,sm

95 və <

96-100

105

110 və >

75 və<

76-85

90

100 və >

Bədənin əyilmə

qabiliyyət

Oturaraq dizləri bükmədən irəliyə

əyilmə (sm)

1 və <

2-6

7-9

10 və >

3 və <

4-7

8-14


15 və >
Şagirdin davranışı: Qiymət :Komissiya üzvləri:1.

2.

Yüklə 421,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə