Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru


) İ. Nəsimi və Ş.İ.Xətayi - Bu iki sənətkarı birləşdirən xüsusiyyətYüklə 0,49 Mb.
səhifə2/4
tarix22.02.2020
ölçüsü0,49 Mb.
1   2   3   4

8) İ. Nəsimi və Ş.İ.Xətayi - Bu iki sənətkarı birləşdirən xüsusiyyət.
A) Türk, fars və ərəb dillərində yazıblar.

B) Hər ikisinin epik əsəri var.

C) Elmi əsərləri var.

D) Eyni vaxtda anadan olublar.


9) Misrada işlənmiş təsvir vasitəsini göstərin.

Qızıl sünbül soraq verir, xırman-xırman bərəkətdən.

A) təşbeh B) epitet

C) metafora D) bədii sual
10) Nağıl, hekayə, əfsanə, roman, povest və s.

Yazılı ədəbiyyatın janrlarını göstər.

A) hekayə, əfsanə, povest B) hekayə, roman, povest

C) nağıl, əfsanə, roman D) roman, povest, əfsanə
11) “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı hansı dövrün əbədi abidəsi hesab edilir?

A) XI əsr B) XVI əsr

C) XII əsr D) X əsr
12) N. Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil birinci və beşinci poeması hansıdır?

A) “Yeddi gözəl”, “sirlər xəzinəsi”

B) “Leyli və Məcnun” “Yeddi gözəl”

C) “Sirlər xəzinəsi”, “İsgəndərnamə”

D) “Xosrov və Şirin”, “leyli və Məcnun”

13) “Dünyada ağıltək bir ustad varmı?

O, bir qul yanında şagird olarmı?

Misralarda hansı təsvir və ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) təşbeh, bədii sual B) epitet, təşbeh

C) mübaliğə, epitet D) təkrir, təşbeh14) Ş.İ.Xətayi və M. Füzuli haqqında deyilənlərdən hansı yalnışdır?
A) Hər iki sənətkarın elmi əsəri var.

B) Hər ikisinin epik əsəri var.

C) Hər ikisi “Divan” bağlayıb.

D) Üç dildə yazıb.


15) N. Gəncəvi poemalarını hansı vəzndə yazıb?
A) heca və əruz vəznlərində B) əruz

C) heca vəznində D) əruz vəznində, məsnəvi formasında


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.
Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Rus dili VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________


1.Укажите пары антонимов

1.добрый-злой 3.смелый-трусливый

2.важный-нужный 4.известный-популярный
2.Составьте предложение.

1.настояший 2.небом 3.Гобустан 4.под 5.музей 6.открытым

А) 1.5.4.3.6.2.

В) 4.6.2.1.5.3.

С) 4.2.3.6.1.5.

Д) 3.1.5.4.6.2.


3.Вставьте нужный предлог

…радио передают последние новости.

А) Из

В) На


С) У

Д) По
4.С числительным шесть сочетаются слова

1.ручки 2.писем 3.сыновей 4.кровать 5.стакан

А) 1.2.4.

В) 2.3.

С) 1.3.5.

Д) 4.5.
5.Какое слово отвечает на вопрос что делает?

А) увидит

В) ответит

С) расскажет

Д) понимает
6.Найдите ошибку.

А) два билета

В) две задания

С) две книги

Д) два урока
7.Какое слово отвечает на вопрос что сделал?

А) привыкал

В) продолжал

С) нарисовал

Д) приезжал
8.Укажите существительные женского рода

1.песня

2.пламя

3.вишня

4.имя

5.знамя
9.Какое сушествительное не имеет формы единственного числа?А) праздники

В) каникулы

С) учебники

Д) группы


10.Укажите ошибку.

А) около дома

В) у доски

С) рядом школы

Д) возле кабинета
11.Дополните пословицу.

Где много слов, там мало …

А) заботы

В) дел


С) работы

Д) проблем


12.Дополните предложение.

Я встретился с … у метро.

А) друга

В) другу

С) друге

Д) другом


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________


Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Azərbaycan dili VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________

Bir fincan su

1-4-cü suallar mətn üzrə aparılır.

Qədim zamanlarda bir hökmdar var idi.Bu hökmdar çox varlı idi.O,var-dövləti ilə öyünməkdən həzz alırdı.Hara getsə,öz var-dövlətindən danışardı.Hökmdarın ağıllı bir vəziri var idi.Böyük də,kiçik də onu çox sevirdi...Bir gün hökmdar vəziri ilə söhbət edəndə “sən dünyagörmüş bir adamsan.Hamının sənə böyük hörməti var.Bilmək istəyirəm,görəsən,mənim var-dövlətim haqqında nə düşünürsən?”-deyə soruşdu.

Vəzir diqqətlə hökmdara baxıb dedi:”Fərz edin ki,ucsuz-bucaqsız bir səhradasınız.Susuzluq sizi əldən salıb.Hiss edirsiniz ki,artıq ölüm də çox uzaqda deyil.Bu vaxt sizə bir fincan su versələr və əvəzində bütün var-dövlətinizi istəsələr,verərsinizmi?”

Hökmdar cavab verdi:

  • Əlbəttə ki,verərəm.

  • Madam ki belədir,onda bu var-dövlətlə öyünməyə dəyməz.Çünki onun qiyməti bir fincan sudan artıq deyil...

1.Mətndə nədən söhbət getmir?

A)var-dövlətin çoxluğu ilə qürurlanmaqdan

B)vəzirin hikmətli kəlamından

C)sərvət toplamağın mənasızlığından

D)dünya malının dünyada qalmasından

E)elmə yiyələnməyin fəzilətlərindən2.Mətndəki əsas fikri necə ifadə etmək olar?

A)Varlanmaq üçün işləmək lazımdır.

B)Su həyat mənbəyidir.

C)Var-dövlət əsiri olmayın.

D)Həyatın müvəqqəti olduğunu düşün.

E)Çox varlı adam üçün pul su qiymətinədir.3.Qoşmanın qoşulduğu “var-dövlətlə” sözünün düzgün tələffüz şəklini göstərin.

A)[var-dö:lətnən]

B)[var-dövlətiynən]

C)[var-dö:lətiynən]

D)[var-dö:lətlə]

E)[var-dö:lədnən]4.Mətnin sonuncu cümləsindəki söz birləşməsini və onun növünü qeyd edin.

__________________________________________________________________________________5.Birində yanaşma əlaqəsi vardır?

A)mahnını bəstələmək B)kitabın üzü C)sualın cavabı

D)bizlərdən birimiz E)çiskinli hava

6.Biri mürəkkəb söz birləşməsidir:

A)ən gözəl əsər B)cəsarətli oğullar C)hamıya yaxşı olmaq

D)dizə kimi qar E)şairin lirik şeirləri

7.Səhv yazılmış mürəkkəb adı göstərin.

A)Azərbaycan Respublikası B)Təhsil Nazirliyi C)Səkkiz Mart

D)Novruz bayramı E)Xəzər dənizi

8.Biri feili birləşmədir:

A)etiraz etmək B)kitabı oxumaq C)dost olmaq

D)kömək etmək E)yaratmaq həvəsi

9.Hansı cümlə yalnız zərflik və xəbərdən ibarətdir?

A)Şimşək çaxanda hər yer işıqlandı.

B)Axşam düşəndə darıxardıq.

C)Dayımda qiymətli kitablar var.

D)İçəriyə güclü işıq şöləsi axdı.

E)Görünür,onları tapa bilməyiblər.10.Diplomu ……ən qiymətli sərvəti hesab edən Ana obrazı….. əsərindəndir.

Nöqtələrin yerinə uyğun sözlər seçin.

A)dünyanın,yazıçının B)mücrüsünün,G.Hüseynoğlu C)dünyanın,”Mücrü”

D)evinin,G.Hüseynoğlu E)həyatı üçün,M.İbrahimov11. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Qrammatik əsası olur. a.söz

2.Fikri daha konkret ifadə edir. b.cümlə

3.Quruluşuna görə üç cür olur. c.söz birləşməsi

_____________________________________________________________________________________

12.”Yaxşı” sözünün təyin rolunda işləndiyi cümlələri göstərin.

I.Rəsul yaxşı oxuyur.

II.Bu yaxşı kitabdır.

III.Yaxşı kitab hamının xoşuna gəlir.

IV.Almaz Yaxşıya kömək etdi.

V.Yaxşılıq nəsib xüsusiyyətlərdəndir.

A)IV,V B)I,III C)I,IV D)II,III E)II,V

13.Nöqtələrin yerinə müvafiq sözlər qoymaqla cümləni tamamlayın.

........................ cümlədə bütün cümlə üzvlərinə aid olur və onların hər birinə ...........................................

ilə bağlanır.14.Neçədir?,necədir?suallarına cavab verən cümlə üzvü:

A)təyin B)xəbər C)zərflik D)mübtəda E)tamamlıq15.Fikri tamamlayın.

III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi bütün şəxs əvəzlikləri ilə ifadə olunduğu üçün _______________


____________________________________________________________________________________
16.Hansı cümlədə həm vasitəsiz,həm də vasitəli tamamlıq var?

A)Şair şagirdlərə öz qəhrəmanının igidliyi haqqında danışdı.

B)Ata cəbhədəki oğlundan məktub aldı.

C)Rəis hamı ilə çox mehriban söhbət edirdi.

D)Şagird üçün hər şeydən əvvəl kitab,dəftər lazımdır.

E)O,şagirdlərlə filmə baxır.17.Zaman zərfliyi işlənmiş cümləni göstərin.

A)Gözəl bir gün başlanırdı.

B)Gəzmişəm çölləri gül darıxanda,

Bulud göz yaşını yerə sıxanda.

C)Gəmi düz uç saat sahildə dayandı.

D)Saatlarla onu dinləyər,yorulmazdım.

E)Yazıq arvad ayaq üstə duraraq gəlib-gedənlərdən kömək diləyirdi.

18.Yanaşma əlaqəli birləşmələrin altından xətt çəkin.

Azərbaycanın paytaxtı,kəndin ərazisində,Gülüstan kəndi,dünən gəlmək,büllur qab,cəld tərpənmək,dərin zəkalı,Bakıya qayıtmaq,güllü don


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Azərbaycan tarixi VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________


1. Amasiya müqaviləsinin şərtlərini pozdu:

A) Rusiya

B) Osmanlı

C) Səfəvi

D) Fransa

E) İngiltərə2. 1590-cı ildə imzalandı:

A) Mərənd müqaviləsi

B) Sərab müqaviləsi

C) Gəncə müqaviləsi

D) Peterburq müqaviləsi

3. “Böyük sürgün” siyasəti yürüdən Səfəvi hökmdarı:

A) I Şah Abbas

B) I Şah İsmayıl

C) I Təhmasib

D) II Təhmasib

E) III Şah Abbas4. 1621-ci ildə Səfəvi dövləti ilə “əbədi dostluq” haqqında müqavilə imzalayan dövlət:

A) Rusiya

B) Osmanlı

C) İngiltərə

D) Serbiya

E) Fransa5. XVII əsrin ikinci yarısında aparıcı mülkiyyət forması olaraq qalırdı:

A) Tiyul


B) Soyurqal

C) Mülk


D) Xalisə

E) Vəqf


6. İlk dəfə Bakı hansı rus hökmdarının dövründə işğal edilmişdi?

A) I Pavel

B) Anna İvanovna

C) I Aleksandr

D) I Pyotr

E) II Yekaterina7. Gəncə müqaviləsindən neçə il əvvəl Bağdad müqaviləsi bağlandı?

A) 1 il əvvə

B) 2 il əvvə

C) 3 il əvvəl

D) 4 il əvvəl

E) 5 il əvvəl8. Azərbaycan ərazisində bəylərbəylikləri ləğv etdi:

A) Nadir şah

B) Sultan Səlim

C) I Pyotr

D) III Murad

E) I Şah İsmayıl9. Azərbaycanda ilk xanlıq yarandı:

A) Təbrizdə

B) Gəncədə

C) Ərdəbildə

D) Şəkidə

E) Lənkəranda10. Azərbaycan torpaqlarını birləşdirmək istəyən xanlıq:

A) Bakı xanı

B) Urmiya xanı

C) Şamaxı xanı

D) Ərdəbil xanı

E) İrəvan xanı11. Azərbaycanın şimalında yaranmış ən güclü xanlıq:

A) Şamaxı

B) Dərbənd

C) Şəki


D) Quba

E) Bakı


12. Bu xanlıqlardan birinin ərazisində iki hakimiyyətlilik mövcud idi:

A) Təbriz xanlığı

B) Quba xanlığı

C) Lənkəran xanlığı

D) Ərdəbil xanlığı

E) Şamaxı xanlığı


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________


Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Ümumi tarix VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________


1. Səfəvi-Osmanlı müharibələri nəticəsində Azərbaycan torpaqları tamamilə azad olundu:

A) Şah İsmayılın dövründə

B) I Təhmasibin dövründə

C) I Şah Abbasın dövründə

D) II Şah İsmayılın dövründə

E) III Şah Abbasın dövründə2. Azərbaycan ərazisində Əvşarların hakimiyyətinə son qoyuldu:

A) Baharlılar

B) Çobanilər

C) Şahsevənlər

D) Qacarlar

E) Ziyadoğullar3. Böyük Moğol imperiyasının dağılmasının başlanğıcı oldu:

A) Plessi döyüşü

B) Panipat döyüşü

C) Maysor döyüşü

D) Dehli döyüşü

E) Mərv döyüşü4. Hindistanda ağalıq uğrunda mübarizədə qalib gəldi:

A) Rusiya

B) Fransa

C) Çin


D) İngiltərə

E) Osmanlı


5. Mancurlar Çini işğal etdilər:

A) 1644-cü ildə

B) 1648-ci ildə

C) 1651-ci ildə

D) 1662-ci ildə

E) 1683-cü ildə
6. Çin və Yaponiyada ticarət aparmaq imtiyazı əldə etdi:

A) “Oyl”şirkəti

B) “Şell” şirkəti

C) “Standart-Oyl” şirkəti

D) “Nobmazut” şirkəti

E) “Ost-Hind” şirkəti7. Osmanlı sultanı III Əhmədin hakimiyyəti dövrü tarixdə necə adlanır?

A) “Qızıl dövrü”

B) “İntibah dövrü”

C) “Lalə dövrü”

D) “Durğunluq dövrü”

E) “Qiyam dövrü”8. “Yunan layihəsi”ni və “Şərq məsələsi”ni hazırlayan imperator kim olmuşdur?

A) I Konstantin

B) I Barbarossa

C) I Pyotr

D) II Yekaterina

E) I Yelizaveta9. XVIII əsrdə Osmanlı dövlətinin bağladığı sülh müqavilələrindən ən uğurlusu idi:

A) Belqrad

B) Yassı

C) Bağçasaray

D) İstanbul

E) Paris


10. Onun hakimiyyəti dövrü Qazax xanlığının “qızıl əsri” hesab edilirdi:

A) Cunqar xan

B) Tauke xan

C) Batır xan

D) Abdulla xan

E) Qasım xan11. Volqaboyu, Ural və Sibir türklərinin zorla xristianlaşdırılmasının əsasını qoydu:

A) I Yekaterina

B) I Pavel

C) I Aleksandr

D) I Pyotr

E) II YekaterinaDuzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Fizika VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________
1).Cismi təşkil edən molekulların kinetik və qarşılıqlı təsirinin potensial enerjilərinin cəmi nədir ?.

A) Daxili enerji B) Potensial enerji C) Kinetik enerji D) Tam enerji


2).Kütləsi 4 kq olan cisim 20 m yüksəklikdən sərbəst düşərək yerə dəyir və dayanır.Bu zaman onun

tam enerjisi tamamilə daxili enerjiyə çevrilərsə, ayrılan istiliyi hesablayın.

A) 500 C B) 80 C C) 50 C D) 800 C3).Enerjinin maye və qaz axını (maddə daşınması) ilə köçürülmə prosesi adlanır?.

A) Şüalanma B) konveksiya C) istilikkeçirmə D) buxarlanma


4). Cismi qızdırarkən ona verilən , soyuyarkən ondan ayrılan, istilik miqdarı hansı düsturla hesablanır?.

A) Q = cmt = cm(t2 -t1 ) B) Q = cm C) Q = m(t2 -t1 ) D) Q = c(t2 -t1 )5). Yanacağın yanması zamanı ayrılan istilik miqdarı hansı düsturla hesablanır ?.

A) Q = cm B) Q = qm. C) Q = cq D) Q = q(t2 -t1)


6). Kristal maddənin əriməsi üçün verilən istilik miqdarı hansı düsturla hesablanır?.

A) Q = m(t2 -t1 ) B) Q = q(t2 -t1) C) Q = λm. D) Q = cm7). Buxarın mayeyə çevrilmə prosesi nə adlanır ?.

A) rütubət B) kondensasiya C) buxarlanma D) Şüalanma


8). Maddənin bərk haldan birbaşa qaz halına keçmə prosesi nə adlanır ?.

A) konveksiya B) Şüalanma C) Sublimasiya D) kondensasiya9). Sabit temperaturda mayeni buxara çevirmək üçün sərf olunan istilik miqdarı hansı düsturla

hesablanır?.

A) Q = cm B) Q = cq C) Q = λc D) Q = Lm.


10). Havanın rütubəti hansı cihazlarla ölçülür ?.

A) hiqrometr və psixrometrlə B) Dinomometrlə C) Hiqrometr D) Psixrometrlə11). İstilik mühərrikləri neçə hissədən ibarətdir?.

A) 2 B) 4 C) 3 D) 1


12). Daxiliyanma mühərrikin bir tam işi neçə taktda baş veri ?.

A) 3 B) 2 C) 1 D) 413).Cisimdən bir hissə ayrılaraq hərəkət etdiyi zaman cismin özünün əks istiqamətdə hərəkət alması

necə hərəkət adlanır ?.

A) reaktiv B) düzxətli C) əyrixətli D) çevrə boyunca14) Mühərrikin FİƏ- I hansı düsturla təyin edilir ?.

A) η = 100% B) η = C) η = LQ D) η = λ 100%

15). Hansı yanacaq növü atmosferi daha çox çirkləndirir ?

A) Benzin B) Dizel yanacağı C) Spirt D) Maye qaz


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________
Komissiya üzvləri:1.

Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

İnformatika VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________
1.Say sistemləri hansı qruplara bölünür ?

A) ikilik, səkkizlik B) mövqeli , mövqesiz C) onluq , onaltılıq D) ikilik , mövqeli


2. 5410 ədədinin ikilik say sistemindəki qarşılıqı neçədir?

A) 110001 B) 101010 C) 110110 D) 1011110


3. Rum rəqəmi CXVI vasitəsi ilə hansı ədəd yazılıb?

A) 21 B) 51 C) 116 D) 96


4.Aşağıdakılardan hansılar alqoritmik dillərdir?

A) Basic, Word, Java B) Logo, Java , Excel

C) Pascal, Basic, Logo D) Windows, Algol, Ada
5. Python proqramlaşdırma dilində ədədlər:

A) uzun həqiqi, uzun tam, həqiqi B) tam, uzun tam, həqiqi, kompleks

C) tam, uzun tam, həqiqi D) tam, uzun tam, uzun həqiqi, kompleks
6. Komandaların icrasından sonra x dəyişəninin qiyməti nə olacaq?

x = 45


d = x + 5

x = x – d + 1

x = d + x

A) 50 B) 46 C) -4 D) 247. Şərt operatorunun düzgün yazılışını seçin.

A) if c > 4: B) if c == 4: C) if d = 4 D) if d = 4

c = a: c = a c = a c = a:

c = b else: else: else

c = b c = b c = b:

8.Şərt operatoruna hansı şərti artırmaq lazımdır ki c dəyişıninə a və b dəyişənlərinin ən kiçik

qiymətini mənimsətsin?

If ....... :

c = a

else:

c = b

A) a = b B)a > b C)a < b D)a * b


9.Python dilində bu cürə dövr var:

A) Sayğacli və şərtli B)Şərt və nəticəli C)Sayğaclı və sayğacsız D)Dövr yoxdur


10.Səs informasiyası hansı qurğu vasitəsilə kompüterə daxil edilir?

A) monitor B) səsucaldanlar C) mikrofon D) skaner


Duzgun cavabların sayı:_____________

Səhv cavabların sayı:_______________

Qiymət:_______________

Komissiya üzvləri:1.Təsdiq edirəm: Məkəbin direktoru:___________

Kimya VIII Sinif Böyük Summativ qiymətləndirmə №1

Şagirdin soyadı adı:________________________ Tarix_________________

1) Əsasi oksidləri göstərin:

I. SO2; II. CaO; III. CrO; IV. CrO3 V. Al2O3 VI. FeO

A) I, II B) II, III C) II, III, VI D) III, IV, VYüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə