##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri


B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6 C)Yüklə 1,45 Mb.
səhifə11/12
tarix09.02.2020
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

B) I - 1, 2, 3; II - 4, 5, 6

C) I - 3, 5, 2; II - 1, 3, 6

D) I - 5, 6, 1; II - 3, 2, 6

E) I - 1, 2, 4; II - 4, 5, 1

##num= 18// level= 1// sumtest=40 // name= İnteraktiv təlim metodunun mahiyyəti. Mənbədə tarix təlimin məqsədləri və yeni baxışlar //

1. Əvvəlki biliklərin səfərbərliyə alınması üçün müəllim əsasən hansı növ müsahibədən istifadə edir?

A) Giriş müsahibəsindən

B) Ümumiləşdirici müsahibədən

C) Təhlili müsahibədən

D) Yoxlama müsahibəsindən

E) Yekun müsahibəsindən

2. . Məktəbdə ictimai fənlərin tədrisində innovativ və ənənəvi metodlarla mühazirələrin keçirilməsinin forması:

A) illüstrasiyalarla mühazirə

B) yazı dərsləri

C) açıq dərslər

D) müzakirənin elementləriylə mühazirə

E) valideynlərlə birlikdə dərslər

3. İnteraktiv təlim:

A) Yalnız nəzəri biliklərin öyrənilməsinə əsaslanan təlim

B) Müasir təlim üsulları ilə ayaqlaşmayan təlim

C) Şagirdlərin idrak fəallığına əsaslanan təlim

D) İdrak və təfəkkürün inkişafını ləngidən təlim

E) Passiv dərk etməyə əsaslanan təlim

4. İnteraksionizmin mahiyyəti:

A) Respublikamızda geniş yayılmış təhsil formasıdır

B) Yaradıcı qabiliyyətə və düşünməyə əsaslanır

C) Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin mahiyyəti, meydana gəlməsi və izahını adamların qarşılıqlı əlaqəsində görür

D) Nəzəri biliklərin mənimsənilməsini, passiv qavramanı əsas götürür

E) Ənənəvi təlimin inkişafına şərait yaradılmasını təklif edir

5. Şagird fəallığının dəstəklənməsi üsulunun deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) "baş hücum"

B) şagirdlərin bilikləri

C) şagirdlərin stimulu.

D) "beyin həmləsi"

E) şagirdlərlə söhbət

6. Interaktiv metodla mühazirələrin keçirilməsində əsas məqsədlə nədir:

A) Tələbələri müxtəlif interaktiv metodlar haqqında bilikləri almalıdır

B) Tələbələr mövzuları və dərsin keçirilməsi metodlarını rəngarəng edə bilməlidir,

C) tələbələrin diqqəti cəlb etmək

D) ictimai elmlərin tədrisi zamanı şagirdləri fəallaşdıran metodik qəbulları haqqında tələbələri tanış etmək

E) bütün şagirdləri dərslərə izləməyə məcbur etmək

7. Mənbələrin öyrənilməsi üzrə dərslərə aiddir?

A) mənbələrin öyrənilməsi və onların əsasında tarixi vəziyyət haqqında təsəvvürün yaradılması

B) Kiçik improvizasiya olunmuş pyes

C) Tənzimlənmiş pyes

D) müzakirələrin keçirilmələri yazılı formada.

E) konkret təşkil edən münaqişələrin ayırması

8. Qarşılıqlı təsirə əsaslanan təlim - …

A) innovasiya metodur

B) interaktiv metoddur

C) innovasiya. terminidir

D) interaktiv təlimdir

E) təlimin innovativ metodudur

9. Kursdaxili, kurslararası və fənlərarası əlaqələrin yaradılması üçün daha çöx istifadə edilən üsul:

A) İzah

B) Mühakimə

C) Müqayisə

D) Təsvir

E) Nəqletmə

10. Fəal təlimin başlıca məqsədi:

A) Şagirdə bir sıra keyfiyyətlər aşılamaq

B) Şagirdin sərbəstliyinin çərçivədə inkişafını təmin etmək

C) Şagirdin hər tərəfli inkişafına şərait yaratmaq

D) Müəllimin şagird üzərindəki hüquqlarını artırmaq

E) “Şagird - müəllim” əməkdaşlığı genişləndirmək

11. Tarixin tədrisi metodikasının bir elm kimi vəzifəsi deyil:

A) Veriləcək tarixi biliklərin həcmini, mürəkkəblik dərəcəsini müəyyənləşdirmək

B) Tarix təliminin məqsədlərini müəyyənləşdirmık

C) Tarixi qanunauyğunluqları tədqiq etmək

D) Təlmin metod və üsullarını işləyib hazırlamaq

E) Təlim prosesinin komponentləri arasındakı əlaqələri tədqiq etmək

12. Reproduktiv (təkraredici) təlimin mahiyyəti:

A) Öyrədici fəaliyyət ilk növbədə müəllimin fəallığı əsasında həyata keçirilir.

B) Şagirdin tam bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında rol oynayır.

C) Şagirddə yaradıcılıq qabiliyyətini artır.

D) Fəal (interaktiv) təlim zamanı həyata keçirilir

E) Məntiqi düşünməyə əsaslanır.

13. Tarixin tədrisi metodikasının bir elm kimi vəzifəsidir:

A) Təlim prosesinin komponentləri arasındakı əlaqələri tədqiq etmək

B) Tarixi qanunauyğunluqları tədqiq etmək

C) Təlim prossini təşkil etmək

D) Şagirdləri təlimə həvəsləndirmək

E) Psixoloji qanunauyğunluqları tədqiq etmək

14. Dərsliyin interaktiv xarakterə malik olmasının göstəricisidir:

A) Materialların xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirilməsi

B) Didaktikanın sadədən mürəkkəbə prinsipinə əməl edilməsi

C) İnteqrativ materialların olması

D) Nəzəri və praktik materialların əlaqələndirilərək vahid istiqamətə yönəldilməsi

E) Şagirdlərin müstəqil işləməsi üçün çalışma və tapşırıqların olması

15. Təsviri incəsənət əsərləri üzərində işləyərkən müəllim şagirdlərin hansı fəndən aldıqları biliklərə istinad edə bilər?

A) Coğrafiya

B) Ədəbiyyat

C) Rəsm

D) Riyaziyyat

E) Heç bir fəndən

16. Yeni vəziyyətə əvvəllər mənimsənmiş bilik və bacarıqların sərbəst tətbiqi hansı mərhələdir:

A) Etik davranış

B) Praktik iş

C) Yaradıcılıq təfəkkürü

D) Nəzəri iş

E) uşaqlarla İşlər

17. Dərsliyin interaktiv xarakterinə aid deyil:

A) Dərslikdə xəritə, sxem, cədvəl, diaqram və qrafikin olması

B) Nəzəri və praktik materialların əlaqələndirilməsi

C) Nəzəri anlayışlar arasında əlaqənin olması

D) Fənlərarası əlaqənin olması

E) Kurslararası əlaqənin olması

18. Dərslikdə illüstrasiyaların, sxemlərin, cədvəllərin olması interaktiv dərslik hazırlanmasında hansı pedaqoji prinsipin gözlənilməsidir?

A) Təlim vaxtına yuğunluq

B) İnklüzivlik

C) Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

D) Ardıcıllıq

E) Əyanilik

19. Təlimin inkişafetdirici məqsədinə aid deyil.

A) Şagirdlərin diqqətinin inkişaf etdirilməsi

B) Şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi

C) Şagirdlərdə tarixi şəxsiyyətin fəaliyyətinə qiymət vermək bacarığının formalaşdırılması

D) Tarixi hadisələri müqayisə etmək bacarığının formalaşdırılması

E) Müəyyən bir mövzuya aid materialın ardıcıl şərh edilməsi
20. Dərsliyin zamanın tələb və ehtiyaclarını özündə əks etdirməsi, şagirdlərdə yenilik əhval - ruhiyyəsi yaratması interaktiv dərslik hazırlanmasında hansı pedaqoji prinsipin gözlənilməsidir?

A) Tamlıq

B) Oxunaqlıq

C) Müasirlik

D) Yaş səviyəsinə uyğunluq

E) Düzgünlük

21. Müasir təlim prinsiplərinə aşağıdakılardan biri daxil deyil:

A) Qabaqlayıcı təlim prinsipi

B) İdeoloji təlim prinsipi

C) Əməkdaşlıq prinsipi

D) Ümumiləşdirmə prinsipi.

E) Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi

22. Dərslikdə nəzəri, praktik, təsviri, qiymətləndirmə materiallarınin olması və interaktiv dərslik hazırlanmasında hansı prinsipin gözlənilməsidir?

A) Əyanilik

B) Düzgünlük

C) Müasirlik

D) Tamlıq

E) Yaş səviyyəsinə uyğunluq

23. Fəal dərs zamanı həyata keçirilən mərhələlərə daxil deyil:

A) Mativasiya, problemin qoyuluşu

B) İnformasiya mübadiləsi

C) Əsas diqqət biliklərin mənimsəməsinə yönəlir

D) İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili

E) Yaradıcı tətbiqetmə

24. Materialın araqıcıllıq səviyyəsinə görə düzüülməsi ardıcıllığın hansı prinsipi üçün səciyyəvidir?

A) Məntiqi baxımdan

B) Məzmun baxımından

C) Təqvim - tematik baxımından

D) Psixoloji baxımdan

E) Bütün prinsipləri üçün səciyyəvidir

25. Müasir təlimin başlıca vəzifələrindəndir

A) Yalnız dərsliyə əsaslanaraq təlim vermək

B) Müəllimin avtoritar rolunu qoruyub saxlamaq

C) Şagirdə bilikləri mənimsətmək

D) Şagirdin sərbəstliyinin qarşısını almaq

E) Öyrənməyi öyrənmək

26. Dərslikdə təlim materiallarının miqdarı və ağırlığı müəyyənləşdirilərkən ayrılan vaxtın nəzərə alınması hansı pedaqoji prinsipin gözlənilməsidir?

A) Yaş səviyyəsinə uyğunluq

B) Düzgünlük

C) Təlim vaxtına uyğunluq

D) Oxunaqlılıq

E) İnklüzivlik

27. Təlim üsullarını seçin:

1 - BİBÖ

2 - Qrup işi

3 - Karusel\Kollektivlə iş

4 - Auksion

5 - Ziqzaq

6 - Cütlərlə iş

A) 1, 3, 5, 6

B) 1, 2, 3, 4

C) 7, 6, 5, 4

D) 2, 3, 5, 6

E) 4, 7, 6, 4

28. Təhsil taksonomiyalarını seçin:

1 - deklorativ, emosional, idraki

2 - psixomotor, prosedrial, koqnitiv

3 - idraki

4 - emosional

5 - psixomotor

6 - idraki, kontekstal, emosional

A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 4, 5, 6

E) 6, 5, 4

29. Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin:

1 - bilikyönümlü

2 - şəxsiyyətyönümlü

3 - müəllimyönümlü

4 - təklifyönümlü

5 - tələyönymlü

6 - şagirdyönümlü

A) 1, 2, 3

B) 4, 5, 6

C) 2, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 4, 3, 6

30. Təlim prosesinin təşkilinə aidolmayanları seçin:

1 - Yaradıcı fəaliyyət təcrübəsi

2 - Şagirdlərin dərketmə imkanları

3 - Şagirdlərin bacarıq və vərdişləri

4 - Davamiyyətin yoxlanılması

5 - Şagirdlərin təhsil səviyyəsi

A) 1, 2, 5

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 3, 4,

31. Yeni dərslikləri kurrikulumların tələblərinə uyğun səviyyədə hazırlamaq üçün lazımi prinsipləri hansılardır:

1 - Əyanilik

2 - Müasirlik,

3 - Düzgünlük,

4 - Yenilik

5 - Ardıcıllıq

A) 2, 4, 5,

B) 1, 3, 4,

C) 2, 3, 4,

D) 1, 2, 5,

E) 4, 5, 6

32. Dərsliyin interaktiv xarakterinə aidolmayanları ardıcıllıqla göstərin:

1 - nəzəri və praktik materiallar

2 - dərslikdə xəritə,

3 - sxem və cədvəl,

4 - diaqram və qrafikin

5 - fənlərarasi əlaqənin olması

6 - kurslararasi əlaqənin olması

A) 2, 5, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 5, 6

33. Ənənəvi dərslərin interaktiv dərslərdən fərqli cəhətlərinin ardıcıllığını göstərin:

1 - onlarda monolojidən imtina olmalıdır

2 - Onlar özündə çox illüstrasiya yığmalıdır

3 - onlar nəzəriyyəyə söykənməlidir

4 - bu kitablarda mövzular məktəblilər tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

5 - Mövzular geniş materialı özündə saxlamalıdır

A) 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 2, 4, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 3, 4, 5

34. İnteraktiv təlim zamanı şagirdə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün:

1 - istiqamətverici

2 - tədqiqatçı

3 - təşkiledici

4 - təcrübəçi

5 - məsləhətverici

6 - yaradıcı

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 2, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 6

35. İnteraktiv təlim zamanı müəllimə verilən tələbləri ardıcıllıqla düzün:

1 - istiqamətverici

2 - tədqiqatçı

3 - təşkiledici

4 - təcrübəçi

5 - məsləhətverici

6 - yaradıcı

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 2, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5

36. Təlimin məzmununa aid olmayanları ardıcıllıqla düzün:

1 - Biliklər sistemi

2 - Şagirdlərin dərketmə imkanları

3 - Təlim prosesinin təşkili formaları

4 - Şagirdlərin inkişaf səviyyəsi

5 - Yalnız əşyavi mühitə öyrədir

6 - Təlim prossini təşkil edir

A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 3, 4

D) 2, 5, 6

E) 2, 4, 6

37. Ənənəvi təlimin prinsipləri ilə fəal təlimin prinsipləri arasında düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - ənənəvi təlimin prinsipləri

II - fəal təlimin prinsipləri

1 - biliklərin möhkəmləndirilməsi prinsipi

2 - fəal idrak prinsipi

3 - inkişafetdirici təlim prinsipi

4 – qabaqlayıcı təlim prinsipi

5 - təlim - tərbiyə sisteminin çevikliyi prinsipi

6 - əməkdaşlıq prinsipi

7 - dialoji təlim prinsipi

8 - müvafiqlik prinsipi

9 - nəzəriyyə ilə praktikanın əlaqəsi prinsipi

10 - elimilik prinsipi

11 - şüurluluq və fəallıq prinsipi

12 - əyanilik prinsipi

13 - sistemativlik və ardıcıllıq prinsipi

A) I - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; II - 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13

B) I - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; II - 14, 13, 1, 2, 3, 4, 5

C) I - 2, 1, 3, 4, 5, 7; II - 9, 7, 8

D) I - 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7; II - 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3

E) I - 4, 2, 1, 3, 4, 5, 7; II - 4, 5, 6, 8, 12, 13, 3

38. Fəal/interaktiv təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu göstərin:

1 - Yeni təlim materialının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar

2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşmasına xidmət edən metodlar

3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar

a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər

b - praktik işlər, müstəqil işlər

c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş

d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar

e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri

A) 1 - c; 2 - d; 3 - b;

B) 1 - d; 2 - b; 3 - a

C) 1 - b; 2 - c; 3 - a

D) 1 - a; 2 - c; 3 - d;

E) 1 - b; 2 - e; 3 - c;

39. Formativ və diaqnostika qiymətləndirmələrin məqsədləri arasındakı düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

1 - I - formativ qiymətləndirmə

2 - II - diaqnostik qiymətləndirmə

3 - şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

4 - şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşdırma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

yarımillik sonunda şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

5 - ilin sonunda şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi

6 - fənn üzrə təlimin hər hansı mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıqlarının 6 - qiymətləndirilməsi

7 - fənn üzrə təlimin hər hansı mərhələsində şagirdlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi

8 - yarımilin sonunda şagirdlərin biliyinin qiymətləndirilməsi

tədris vahidinin sonunda şagirdlərin nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

A) I - 3, 1; II - 4, 5

B) I - , 7, 1; II - 8, 7

C) I - 6, 5; II - 5, 4

D) I - 8, 1; II - 8, 4

E) I - 2, 5, II - 5, 2

40. Formativ və diaqnostika qiymətləndirmələrin arasındakı düzgün uyğunluğu müəyyən edən cavab hansıdır?

I - formativ qiymətləndirmə

II - summatiıv qiymətləndirmə

1 - formalaşdırıcı qiymət

2 - cari tədris fəaliyyəti zamanı verilir

3 - dəyişkəndir: geriyə dönmə xüsusiyyətinə malikdir

4 - hər hansı bir bilik sahəsinin öyrənilməsində şagirdin irəliləyiş dərəcəsi haqqında məlumat verir

5 - cəmləşdirici qiymət

6 - tədris fəaliyyətinin yekun qiymətləndirilməsi zamanı verir

7 - sabitdir: geriyə dönmə xüsusiyyətinə malik deyil

8 - öyrənmənin nəticələrini ümumiləşdlirir

A) I - , 1, 3; II - 8, 4

B) I - , 3, 4; II - 5, 7

C) I - 1, 5; II - 4, 8

D) I - 5, 4; II - 7, 8

E) I - 8, 7; II - 3, 6

##num= 19// level= 1// sumtest=40 // name= Ənənəvi və interaktiv təlim. İnteraktiv təlimin metodik üsulları //

1. Fəal dərsin üstünlüklərinə aid deyil:

A) Şagirdlərdə bir - birini dinləmək, kollektivdə işləmək, dialoq aparmaq bacarığı yaradır.

B) Qruplar arasında rəqabət motivasiyası yaradır.

C) Bütün şagirdlər isə cəlb olunur, onların fəallığı artır

D) Bilik və bacarıqların sadəcə mənimsənilməsinə əsaslanır

E) Şagirdin idrak fəaliyyəti inkişaf edir.

2. Təlim prosesində şagirdlərdə tarixi hadisələrə müəyyən münasibətlərin formalaşdırılması təlim məqsədlərindən hansına aiddir?

A) İnkişafetdirici məqsədinə

B) Təhsil və inkişafetdirici məqsədinə

C) Təhsil məqsədinə

D) Tərbiyə məqsədinə

E) Heç birinə

3. Tarixə dair elmi biliklərin verilməsi təlim məqsədlərindən hansına aiddir?

A) İnkişafetdirici məqsədə

B) Tərbiyə məqsədinə

C) Təhsil məqsədinə

D) Tərbiyə və inkişafetdirici məqsədinə

E) Heç birinə

4. Ənənəvi dərsi interaktiv dərsdən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət:

A) Yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına imkan yaradır

B) Təlim cütlük, qrup və kollektiv şəklində həyata keçirilir

C) Dərslər seminar, disput, debat şəklində keçirilir

D) Müəllimin funksiyası istiqamətləndirici rolunda çıxış etməkdir

E) Əsas diqqət biliklərin mənimsənilməsinə yönəlir

5. Təlim mğqsədlərinin müəyyənləşdirilməsinə verilən bu tələblərdən hansı məsədəmüvafiq deyildir?

A) Şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşması, onların təfəkkürünün, idraki fəallığının, müstəqilliyinin və maraqlarının inkifaı diqqətdə saxlanılmalıdır.

B) Müxtəlif inkişaf səviyyəsinə və qabiliyyətə malik şagirdlərin təliminin konkret məqsədlərini eyni götürrmək lazımdır.

C) Məqsədlər məktəb tarix kursunun məzmunundan irəli gəlməlidir.

D) Məqsəd şgirdlərin gücünə müvafiq olmalıdır.

E) Müxtəlif inkişaf səviyyəsinə və qabiliyyətə malik şagirdlərin təliminin konkret məqsədlərini fərdiləşdirmək lazımdır.

6. Tanış vəziyyətdə yeni problemin tətbiqi bu mərhələdə olur:

A) Yaradıcılıq təfəkkürü

B) Praktik iş

C) uşaqlarla İşlər

D) Nəzəri iş

E) Estetik davranış

7. Şagird üçün iş dəftərlərinin hazırlanmasında tələb edilir:

A) Dərslikdəki təlim materialları ilə əlaqəlilik

B) İllik və gündəlik planlaşdırma nümunələri

C) Məzmun strategiyalarının reallaşma cədvəli

D) Yardımçı materialların olması

E) Qabaqlayıcı materiallarıın olması

8. Bu üsullardan hansında tarixi hadisənin baş verdiyi vaxt təxmini bilinir?

A) Kartoçkalardan istifadə etdikdə

B) Xronoloji kassadan istifadə etdikdə

C) Məntiqi sıradan istifadə etdikdə

D) Xronoloji müqayisədən istifadə etdikdə

E) Vaxt lentindən istifadə etdikdə

9. Dərsliyin metodik aparatına aid olan bəndi göstərin.

A) Şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsi

B) Dərslikdəki materialların təlim - tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olması


Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə