##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri


C) Dərsliyin əyani təsvirlərlə təchiz edilməsi D)Yüklə 1,45 Mb.
səhifə12/12
tarix09.02.2020
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

C) Dərsliyin əyani təsvirlərlə təchiz edilməsi

D) Dərslikdəki nəticələrin şagirdlər üçün başa düşülən olması

E) Dərsliyin məzmununun elmi cəhətdən qüsursuz olması

10. Tələbələrə məktəb qruplarında işlərin praktik bacarıqlarını tərbiyə etməyə aiddir. .

A) tarixin öyrənilməsi üzrə şagirdlərlə işə

B) heç nə aid deyil

C) mənbələri müstəqil seçməyi öyrənməyə

D) mənbələrin öyrənilmələri üzrə şagirdlərlə işə

E) bilmirəm

11. Faktik materialdır:

A) Türk xalqları arasında İslam dininin yayılması onların iqtisadi və mədəni əlaqələrinin artmasına səbəb oldu.

B) Misir pramidalarının hündürlüyü təqribən 150 metrdir. Bu o deməkdir ki, pramidalar müasir 20 mərtəbəli binalardan üç dəfə hündürdür.

C) Qonşu icmasına keçid qədim alman tayfalarında bərabərsizliyin əsasını qoydu.

D) 1425 - ci ildə Azenkur döyüşündə fransızlar ingilislərə məğlub oldular

E) Fransada mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaranması ölkədə təsərrüfatın inkişafını sürətləndirdi.

12. Müzakirələr (debat) , diskussiya, yoxlama aiddir:

A) Eksperimental metodlara

B) Deduksiya metodlara

C) Ənənəvi metodlara

D) Sintez metodlarına

E) İnteraktiv metodlara

13. İnteraktiv dərslərin ənənəvi dərslərdən fərqi?

A) Onlar özündə çox illüstrasiya yığmalıdır

B) onlar nəzəriyyəyə söykənməlidir

C) onlarda monoloqijidən imtina olmalıdır

D) bu kitablarda mövzular məktəblilər tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

E) Mövzular geniş materialı özündə saxlamalıdır

14. "Burulğan" modeli, "Televizor" modeli aiddir:

A) mənbələrin öyrənilməsi üzrə dərslərə

B) oyun fəaliyyətili dərslərə.

C) kritik düşüncənin formalaşması məqsədli dərslərə

D) mübahisəli fəaliyyətli dərslərə

E) oyun vəziyyətindən istifadəli dərslərə "Jurnalist"

15. Interaktiv metodla mühazirələrin keçirilməsində əsas məqsədlə nədir:

A) Tələbələri müxtəlif interaktiv metodlar haqqında bilikləri almalıdır

B) ictimai elmlərin tədrisi zamanı şagirdləri fəallaşdıran metodik qəbulları haqqında tələbələri tanış etmək

C) Tələbələr mövzuları və dərsin keçirilməsi metodlarını rəngarəng edə bilməlidir,

D) tələbələrin diqqəti cəlb etmək

E) bütün şagirdləri dərslərə izləməyə məcbur etmək

16. Ənənəvi dərsi interaktiv dərsdən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət:

A) Əsas diqqət biliklərin mənimsənilməsinə yönəlir

B) Yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına imkan yaradır

C) Təlim cütlük, qrup və kollektiv şəklində həyata keçirilir

D) Dərslər seminar, disput, debat şəklində keçirilir

E) Müəllimin funksiyası istiqamətləndirici rolunda çıxış etməkdir

17. Açıq sual nə deməkdir?

A) konkret cavabın sualdır

B) konkret tarixi faktları gətirərək harada sübutların qəbulundan istifadə etmək olar.

C) Bu elə sualdır ki, ona şagirdlər sərbəst sərbəst forma, həcmli cavab verə bilər

D) Tapşırıq bilavasitə vaxtı mənbələrdən istifadəni yerinə yetirilənlər

E) təyini tələb edən tapşırıqdır

18. Maddi həyat haqqındakı təsəvürrlərə aid bəndi göstərin:

1 - Sənətkarlıq

2 - Kapitalizm

3 - Falanqa

4 - Demokratiya

5 - Mis mədənləri

6 - Opera

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 3, 4

D) 2, 6

E) 4, 6

19. Fəal təlimdə sosial - psixoloji mühit təlimə həvəsin formalaşmasına təsir edən əlaqələrin növlərini seçin:

1 - təhsil nazirliyi şagird

2 - şəhər təhsil idarəsi şagird

3 - şagird - şagird

4 - müəllim - şagird

5 - müəllim - şagird - valideyn

6 - direktor - şagird

7 - direktor - şagird - valideyn

8 - ailə - şagird

9 - dostlar - şagird

A) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7

D) 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3

E) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1

20. Tədrisin məqsədini göstərin:

A) məktəb təhsilinin məzmununu müəyyən etmək

B) necə tarixi dərs deməyi göstərmək

C) şagirdlərə vermək ali təhsil

D) şagirdlərə qiymətləndirməni göstərmək

E) Heç biri

21. "əqli hücumu" nədir

A) şagirdlərin cəza üsulu

B) biliklərin zənginləşdirilməsi və dərinləşdirliməsi üsulu

C) şagirdlərin fəallaşdırılması üsulu

D) məktəbdə şagirdlərin təhsilinin stimulunun artımı yolu

E) bilmirəm

22. Məktəbdə tarix fənninin öyrənilməsinin əsas hədəflərini göstərin?

A) şagirdləri öz hüquqlarıyla və vəzifələrilə tanış etmək

B) "Azərbaycan vətəndaşı" anlayışıyla " tanış etmək.

C) gənc Azərbaycan vətəndaşlarında öz vətəninə sevginin hissi tərbiyə etdirmək və onun gələcəyində məsuliyyət hisslərini aşılamaq

D) vətəndaş şüuru şagirdlərəd formalaşdırmaq

E) cəmiyyətdə böyüyən nəsilin uyğunlaşması üçün şəraitlərin yaradılması

23. Aşağıdakı bəndlərin hansında tarix xəritələrinin növləri düzgün göstərilmişdir?

A) Ümumi xəritə, arxeoloyi xəritə, iqlim xəritəsi

B) Fiziki xəritə, ümumi xəritə, icmal xəritəsi

C) Siyasi xəritə, icmal xəritəsi, fiziki xəritə

D) Mövzu xəritəsi, icmal xəritəsi, ümumi xəritə

E) Mövzu xəritəsi, torpaq xəritəsi, siyasi xəritə

24. Anlayışların formalaşdırılmasına dair işdə düzgün hesab edilmir:

A) Anlayışların mühüm əlamətlərinin ayrılması

B) Oxşar hadisələrin ən mühüm əlamətlərinin ümumiləşdirilməsi

C) Mühüm əlamətlərin qeyri mühüm əlamətlərdən ayrılması

D) Hadisələr arasındakı əlaqə və münasibətlərin izah edilməsi

E) Hadisələrin sadəcə olaraq nağıl və ya təsvir edilməsi

25. Anlayışlar üzərində işdə şagirdlərin idrak fəallığının oyadılmasında təsirli üsul deyil:

A) Hadisələrin müqayisəsi

B) Hadisənin mühüm xassələrinin ayırd edilməsi

C) Müstəqil nəticə çıxarılması

D) Anlayışın tərifinin əzbərlənməsi

E) Ümumiləşdirmə

26. Tədrisin innovativ metodunun əsas məqsədi nədir?

A) ümumi metodik mədəniyyəti yüksəltmək

B) nəzəri səviyyəni yüksəltmək

C) özündən əmin olmayan, gənc müəllimə qorxusunu götürmək üçün kömək etmək

D) tələbələrdən qarşıda duran əsas məqsədi və kursun məqsədlələrini açıqlamaq.

E) şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsində gənc müəllimə kömək etmək

27. Anlayışların formalaşmasına dair işdə mühüm an:

A) Anlayışın tərifinin verilməsi

B) Anlayışın tərifinin öyrənilməsi

C) Yeni materialın ğyrənilməsi zamanı tanış anlayışdan istifadə edilməsi

D) Anlayışa yeni faktlar əlavə edilməsi

E) Anlayışın bədii ədəbiyyatdan götürülmüş obraz vasitəsilə şərhi

28. İnteraktiv təlim dəmühazirənin əsas məqsədi:

A) İctimai elmlərin öyrənilməsi zamanı şagirdləri fəallaşdıran metodik üsullar haqqında tələbələrə danışmaq

B) Tələbələrə müxtəlif interaktiv metodik üsullar haqqında biliklər vermək

C) Tələbələr mövzuları və dərsin keçirilməsi metodlarını cürbəcür edə bilməlidir, şagirdlərin diqqətini fəallaşdırmaq üçün

D) Tələbələrin diqqəti cəlb etmək.

E) Bütün şagirdləri dərsləri izləməyə məcbur etmək

29. Tədrisin metodologiyası nədir…:

A) vətəndaş şüuru şagirdlərdə formalaşdırmaq

B) müxtəlif mənbələrdən istifadə etməklə dərslərin tədrisi

C) tələbələrin təliminin interaktiv metodlarından istifadə etməklə mühazirələrin və seminarların keçirilməsi

D) hadisələrin sərbəst analizinə şagirdlərin qabiliyyətlərinin İnkişaf etdirilməsi.

E) yalnız biliklər deyil, həm də bacarıqlar qiymətləndirmə

30. Dərsliyin interaktiv xarakterə malik olmasının göstəricisidir:

A) Materialların xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirilməsi

B) Didaktikanın sadədən mürəkkəbə prinsipinə əməl edilməsi

C) Nəzəri və praktik materialların əlaqələndirilərək vahid istiqamətə yönəldilməsi

D) İnteqrativ materialların olması

E) Şagirdlərin müstəqil işləməsi üçün çalışma və tapşırıqların olması

31. Tarix təliminin innovativ metodu nəyə imkan verir…?

A) tədrisin mədəniyyətini yüksəltməyə

B) bilikləri inkişaf etdirməyə

C) innovativ metodun köməyi ilə bilikləri düzgün qiymətləndirməyə imkan verir.

D) özünə hörməti yüksəltməyə imkan verir

E) müəllimə mənbələrin bütün mümkün növlərindən istifadə etməyə

32. Metodik ədəbiyyatda dərslik öyrədici mühütin hansı növünə aid edilir?

A) Yalnız əşyavi mühitə

B) Yalnız informasiya mühitinə

C) Sosial - psixoloji və informasiya mühitinə

D) Həm əşyavi həm də informasiya mühitinə

E) Yalnız sosial - psixoloji mühitə

33. Həm ənənəvi , həm də interaktiv dərsliklərə xas olan cəhət:

A) Elmi - nəzəri materiallara üstünlük verilməsi

B) Təfərrüatçılığa geniş yer verilməsi

C) Elmin son nailiyyətlərinin dərsliyə gətirilməsi

D) Deklarativ xarakterli materiallara üstünlük veriməsi

E) Monoqrafik üslubda yazılması

34. Maddi həyat haqqındakı təsəverrlərə aid bəndi göstərin:

1 - sənətkarlıq

2 - kapitalizm

3 - falanqa

4 - demokratiya

5 - mis mədənləri

6 - opera

A) 1, 5

B) 2, 4

C) 3, 4

D) 2, 6

E) 4, 6

35. Fəal təlimdə sosial - psixoloji mühit təlimə həvəsin formalaşmasına təsir edən əlaqələrin növlərini seçin:

1 - təhsil nazirliyi şagird

2 - şəhər təhsil idarəsi şagird

3 - şagid - şagird

4 - müəllim - şagird

5 - müəllim - şagird - valideyn

6 - direkror - şagird

7 - direktor - şagird - valideyn

8 - ailə - şagird

9 - dostlar - şagird

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

C) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7

D) 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3

E) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1

36. Fəal dərsin quruluşuna aid olan komponentləri seçin:

1 - ev tapşırığının yoxlanılması

2 - öyrənilən mövzuların sorğusu

3 - motivasiya (problemin qoyuluşu)

4 - tədqiqtın aparılması

5 - məlumat mübadiləsi

6 - məlumatın müzakirəsi

7 - nəticələrin çıxarılması

8 - produktiv tətbiqetmə

9 - qiymətləndirmə

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

B) 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7

C) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

D) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

E) 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2

37. Müqayisə planının düzgün sıralandığı bəndi göstərin.

1 - Qədim insanın zahiri görkəmi

2 - Məşğuliyyəti

3 - Qidası

4 - Əmək alətləri

5 - Yaşayış yerləri

6 - Geyimləri

A) 1, 2, 4, 6, 3, 5

B) 4, 2, 6, 3, 5, 1

C) 2, 1, 4, 6, 3, 5

D) 1, 4, 2, 6, 3, 5

E) 3, 1, 4, 2, 6, 5

38. Təlimin məzmununa aid olmayanları seçin:

1 - Biliklər sistemi

2 - Şagirdlərin dərketmə imkanları

3 - Təlim prosesinin təşkili formaları

4 - Şagirdlərin inkişaf səviyyəsi

A) 1, 2, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 5, 6

D) 2, 4, 6

E) 2, 3, 4

39. Fəal dərsin üstünlüklərinə aid olanları seçin:

1 - Bilik və bacarıqların sadəcə mənimsənilməsinə əsaslanır

2 - Şagirdlərdə bir - birini dinləmək, kollektivdə işləmək, dialoq aparmaq bacarığı yaradır

3 - Bütün şagirdlər isə cəlb olunur, onların fəallığı artır

4 - Qruplar arasında rəqabət motivasiyası yaradır

A) 2, 3, 4

B) 1, 2, 4

C) 3, 4, 5

D) 2, 5, 6

E) 2, 4, 6

40. Qədim dünya tarixi dərslərində hansı anlayışlar formalaşdıran düz cavabı seçin:

1 - İstehsal təsərrüfatı. Din.

2 - Xronologiya. Epiqrafika

3 - Maddi tarixi mənbələr. Paleoqrafiya

4 - Cəngavər şərəfi. Gömrük

5 - Tayfa. Axirət dünyası

A) 1, 2, 3,

B) 1, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5,

E) 1, 2, 4

##num= 20// level= 1// sumtest=37 // name= İnteraktiv təlimdə müəllimin rolu. ənənəvi və interaktiv dərslərin müqayisə işləri //

1. Qrup şəklində iş zamanı müəllimin qarşılaşdığı problem hansı cavabla daha dolğundur:

A) Təşkilatı məsələlər dərsin vaxtını alıq.

B) Vaxta qənaət edə bilmir

C) Şagirdlərlə işlə bilmir

D) Yalnız bir neçə şagirdlə işləyir

E) Şagirdin şəxsi keyfiyyətlərinin nəzərə alınması

2. Dərsliyin hazırlanmasına pedaqoji yanaşmadır:

A) Dərslik məlumat mənbəyi olmaqdan daha çox istiqamətverici mahiyyət kəsb etməlidir

B) Təlim materiallarının məzmununda, ardıcıllığında və sistemində şagirdi fəaliyyətə sövq edən məntiq olmalıdır

C) Dərsliyin motivasiya imkanları genişləndirilməlidir

D) Dərsliklər hazırlanarkən materialın seçilməsində şagirdlərin maraq dairləri və anlaq səviyyələri nəzərə alınmalıdır

E) Dərslik şagirdləri tədqiqatçılığa meylləndirməlidir

3. Fəal təlimdə müəllimin rolu :

A) Fasilitator

B) Avtoritar

C) Nəzarətzi

D) Tədqiqatçı

E) Köməkzi

4. Dərsliyin hazırlanmasına pedaqoji yanaşmadır:

A) Dərslik məlumat mənbəyi olmaqdan daha zox istiqamətverici mahiyyət kəsb etməlidir

B) Dərsliklər hazırlanarkən materialın seçilməsində şagirdlərin maraq dairləri və anlaq səviyyələri nəzərə alınmalıdır

C) Təlim materiallarının məzmununda, ardıcıllığında və sistemində şagirdi fəaliyyətə sövq edən məntiq olmalıdır

D) Dərsliyin motivasiya imkanları genişləndirilməlidir

E) Dərslik şagirdləri tədqiqatçılığa meylləndirməlidir

5. Dərsliyin istiqamətləndirici məzmununa aiddir:

A) Şagirdlərin tədqiqatçılığa meylləndirilməsi

B) Dərslikdəki nəzəri və praktik materialların əlaqəli olması

C) Dərsliklərin hazırlanmasında elmin son nailiyyətlərinin nəzərə alınması

D) Şagirdlərin idrak səviyyələrinin nəzərə alınması

E) Dərsliklərdə zoxlu tapşırıq və çalışmaların olması

6. İnteraktiv dərslikdə nöqsan hesab edilir:

B) Nəzəri biliklərin əsaslarının sistemli izah olunması

A) İnformasiya yükünün çox olması
C) Ən zəruri informasiyaları əks etdirməklə yönəldici funksiyanı yerinə yetirməsi

D) Mühüm informasiyalar çalışma və tapşırıqlar vasitəsilə düşündürücü funksiyanı yerinə yetirməsi

E) Tədris planı və proqramı əsasında yazılması

7. Müəllim üzün metodik vəsaitin hazırlanmasında tələb edilir:

A) Şagirdlərin praktik fəaliyyətinin təmin olunması

B) Dəreslikdəki materiallara aid müxtəlif çalışma və tapşırıqların olması

C) Əyaniliklə təchiz edilməsi

D) İnteqrasiyaya aid tövsiyələrin olması

E) Təlim materiallarının müasir dünyagörüşünün formalaşmasına istiqamətləndirilməsi

8. Dərslikdə illüstrasiyaların, sxemlərin, cədvəllərin olması interaktiv dərslik hazırlanmasında hansı pedaqoji prinsipin gözlənilməsidir?

A) Təlim vaxtına yuğunluq

B) İnklüzivlik

C) Əyanilik

D) Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması

E) Ardıcıllıq

9. Fəal təlimin başlıca məqsədi:

A) Şagirdə bir sıra keyfiyyətlər aşılamaq

B) Şagirdin sərbəstliyinin çərçivədə inkişafını təmin etmək

C) Müəllimin şagird üzərindəki hüquqlarını artırmaq

D) Şagirdin hər tərəfli inkişafına şərait yaratmaq

E) “Şagird - müəllim” əməkdaşlığı genişləndirmək

10. Əvvəlki təlim materialları əsasında sonrakı təlim materiallarının mənimsənilməsi üzün zəmin yaradılması ardıcıllığın hansı prinsipi üçün səciyyəvidir?

A) Psixoloji baxımdan

B) Təqvim - tematik baxımından

C) Məzmun baxımından

D) Bütün prinsipləri üzün səciyyəvidir

E) Məntiqi baxımdan

11. Təlim materiallarının düzülüşündə hadisələrin xronoloji ardıcıllığının gözlənilməsi ardıcıllığın hansı prinsipi üçün səciyyəvidir?

A) Məntiqi baxımdan

B) Psixoloji baxımdan

C) Təqvim - tematik baxımından

D) Məzmun baxımından

E) Bütün prinsipləri üzün səciyyəvidir

12. Təlim metodlarının bu təsnifatında – izahlı - illüstrasiyalı, yaxud reproduktiv, problem - şərh, qismən axtarış, tədqiqat metodları – əsas götürülən amil:

A) Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf pillələləri

B) Hadisə və proseslərin dərk edilməsi qanunauyğunluğu

C) Şagirdlərin fəallıq dərəcəsi

D) Didaktik vəzifə və şagirdlərin müstəqillik dərəcəsi

E) Dərketmə mənbələri

13. Təlim metodlarının bu təsnifatında – tarixi təsəvvürlər və xüsusi anlayışların yaradılması metodları, ümumi anlayışların təşəkkülü metodları, zaman və məkan daxilində tarixi inkişafın dialektikasını açmaq metodları, tarixi keçmişlə müasir dövrü əlaqələndirmək metodları – əsas götürülən amil:

A) Hadisə və proseslərin dərk edilməsi qanunauyğunluğu

B) Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf pillələləri

C) Hadisə və proseslərin şagirdlər tərəfindən dərk edilməsi vasitələri

D) Şagirdlərin fəallıq dərəcəsi

E) Dərketmə mənbələri

14. Yaradıcılıq düşüncəsinin məqsədi…. .

A) məsələnin həllinin yeni üsulunun axtarışı

B) məsələlərinin həllinin köhnə üsullarının təkrarı

C) bilmirəm

D) məsələlərin həllinin yeni müxtəlif üsullarının axtarışı.

E) yeni nəzəri üsulların axtarışı

15. Ənənəvi dərsi interaktiv dərsdən fərqləndirən başlıca xüsusiyyət:

A) Yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına imkan yaradır

B) Təlim cütlük, qrup və kollektiv şəklində həyata kezirilir

C) Əsas diqqət biliklərin mənimsənilməsinə yönəlir

D) Dərslər seminar, disput, debat şəklində kezirilir

E) Müəllimin funksiyası istiqamətləndirici rolunda çıxış etməkdir

16. Təlim metodlarının bu təsnifatında – izahlı - illüstrasiyalı, yaxud reproduktiv, problem - şərh, qismən axtarış, tədqiqat metodları – əsas götürülən amil:

A) Hadisə və proseslərin dərk edilməsi qanunauyğunluğu

B) Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf pillələləri

C) Şagirdlərin fəallıq dərəcəsi

D) Didaktik vəzifə və şagirdlərin müstəqillik dərəcəsi

E) Dərketmə mənbələri

17. Həm ənənəvi , həm də interaktiv dərsliklərə xas olan cəhət:

A) Elmi - nəzəri materiallara üstünlük verilməsi

B) Təfərrüatçılığa geniş yer verilməsi

C) Elmin son nailiyyətlərinin dərsliyə gətirilməsi

D) Deklarativ xarakterli materiallara üstünlük veriməsi

E) Monoqrafik üslubda yazılması

18. Ənənəvi təlim metodu ilə keçilən dərsə xas olan cəhət:

A) Əsas diqqət şagirdin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına verilir

B) Şagirdlərə daha zox müstəqillik verilir

C) Şagirdlərə subyekt kimi yanaşılır

D) Əsas diqqət yaddaşın məşqinə yönəldilir

E) Şagirdlərə təşəbbüskarllıq keyfiyyəti aşılanır

19. Konkretləşdirmə vasitəsidir:

A) Yerli materiallardan istifadə

B) Tipik tərcümeyi - halın tətbiq olunması

C) Vasitəsiz nitqin tətbiq edilməsi

D) Şəxsləndirmə

E) Səhnələşdirmə

20. Ənənəvi dərs üzün səciyyəvi deyil:

A) Müəllimin əsas vəzifəsi informasiyanın çatdırılması və onun mənimsənilməsi üüzn şərait yaratmaq olur.

B) Tədris prosesi daha zox müəllimin aktual hesab etdiyi məsələlərin həllinə yönəlir

C) Müəllim - sinif və ya müəllim - şagird ünsiyyəti üstünlük təşkil edir

D) Müəllim şagird münasibətlərində əməkdaşlıq üslubu üstünlük təşkil edir

E) Tərbiyəedici amil kimi əsasən təhsilin məzmunu götürülür

21. interaktiv dərslərin ənənəvi dərslərdən fərqi?

A) Onlar özündə çox illüstrasiya yığmalıdır

B) onlar nəzəriyyəyə söykənməlidir

C) onlarda monoloqijidən imtina olmalıdır

D) bu kitablarda mövzular məktəblilər tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

E) Mövzular geniş materialı özündə saxlamalıdır

22. Ənənəvi dərsin taıkilati işlər mərhələsinə aid bəndi göstərin.

1 - Yeni biliklərin mıhkəmləndirilməsi

2 - Yeni materiala kezid (əlaqələndirmə)

3 - Davamiyyətin yoxlanılması

4 - Ev tapşırığının yoxlanılması

5 - Tədris ləvazimatının hazırlanması

6 - Ev tapçırığının verilməsi

A) 3, 5

B) 2, 3

C) 4, 6

D) 2, 4

E) 1, 2

23. Məntiqi əməliyyata aid olmayan bəndi göstərin

1 - Müqayisə

2 - Ümumiləşdirmə

3 - Mücərrədləşdirmə

4 - Sintez

5 - Müsahibə

6 - Şəkli təsvir

A) 2, 3

B) 2, 4

C) 1, 2

D) 1, 3

E) 5, 6

24. Şərh zamanı müəllimin nitqinə verilən yanlış tələblər hansılardır?

1 - Müəllimin səsinin tonu sabit olmalıdır

2 - Şərh olunan material asanlıqla tərkib hissələrinə ayrıla bilən olmalıdır

3 - Material ardıcıl və bitkin şərh olunmalıdır

4 - Müəllimin intonasiyası dəyişməməlidir

5 - Müəllim vacib müddəaları ayırmaq üçün məntiqi vurğudan, səsin tonundan istifadə etməlidir

6 - Şərhin konkretliliyi və obrazlılığı təmin olunmalıdır

A) 2, 3

B) 2, 5

C) 3, 5

D) 1, 4

E) 1, 2

25. Konkretləşdirmə vasitələri əks olunmuş bəndi göstərin.

1 - Tipik tərcümeyi - halın tətbiq olunması

2 - Vasitəsiz nitqin tətbiq edilməsi

3 - Vaxtı xarakterizə edən cəhətlərin konkretləşdirilməsi

4 - Hadisənin vaxtının konkretləşdirilməsi

5 - Səciyyəvi təfərrüatın tətbiq edilməsi

6 - Şəxsləndirmə və səhnələşdirmə

A) 3, 4

B) 1, 5

C) 2, 5

D) 1, 6

E) 2, 6

26. Müsabə zamanı bu tələblərdən hansılara müəllimin əməl etməməsi tövsiyə edilir?

1 - Sual şagirdin yaş və bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır

2 - Sual müzakirə olunan problemin həllini yada salmalıdır

3 - Sual öyrənilən hadisənin mühüm cəhətlərinə aid olmalıdır

4 - Sual düşündürücü olmalıdır

5 - Alternativ cavab tələb edən sual qoyulmalıdır

6 - Sual məntiqi cəhətdən yekcins olmalıdır

A) 2, 5

B) 3, 6

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 4, 6

27. Təsvirin növləri əks olunmuş bəndi göstərin.

1 - Qısa xarakteristika

2 - Nəqletmə

3 - Müsahibə

4 - Qısa məlumat

5 - Təhlili təsvir

6 - İzah

A) 1, 5

B) 2, 6

C) 2, 3

D) 5, 6

E) 3, 4

28. İnteraktiv təlim zamanı şagirdə verilən tələblərin ardıcıllığını göstərin:

1 - istiqamətverici

2 - tədqiqatçı

3 - təşkiledici

4 - təcrübəzi

5 - məsləhətverici

6 - yaradıcı

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 2, 4, 6

D) 2, 5, 6

E) 3, 4, 5

29. Ənənəvi tarix dərsinin mərhələlərini ardıcıllıqla göstərin.

1 - Təşkilati işlər

2 - Yeni material haqqında məlumat

3 - Ev tapşırığının yoxlanılması

4 - Ev tapşırığı

5 - Yeni materala kezid

6 - Möhkəmləndirmə

A) 1, 2, 6, 5, 3, 4

B) 3, 1, 2, 5, 6, 4

C) 1, 3, 5, 2, 6, 4

D) 2, 1, 6, 3, 5, 4

E) 2, 1, 3, 4, 5, 6

30. Ənənəvi və interaktiv dərslərə uyğun olanları göstərən cavab hansıdır:

I - ənənəvi,

II - interaktiv

1 - təlim cütlük, qrup və kollektiv şəklində həyata kezirilir,

2 - müəllimin istiqamətləndirici rolunda çıxış edir,

3 - dərsdə şagirdlər “obyekt” kimi çıxış edir,

4 - dərsdə şagirdlər “subyekt” kimi çıxış edir,

5 - dərslər seminar, disput və kombinəedilmiş dərs formasında keçirilir,

6 - müəllim “avtoritar” üslubda çıxış edir.

A) I - 2, 5, 6; II - 2, 4, 6

B) I - 1, 2, 4; II - 3, 4, 6

C) I - 1, 2, 5; II - 1, 3, 4

D) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4

E) I - 3, 5, 6; II - 2, 3, 6

31. Tarix təlimi prosesinin qanunauyğunluğunda nəzəri məsələlərin arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - Təlimin məqsədləri

2 - Təlimin məzmunu

3 - Təlimin nəticələri

4 - Təlimin prosesinin təşkili

5 - Şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri

a - şəxsiyyətin formalaşmasına yönəlmiş tərbiyə və inkişaf

b - şagirdlərin təhsil, tərbiyə və inkişaf səvyyəsi

c - metodik üsulları və təlim vasitələri

d - şagirdlərin dərketmə qabiliyyətləri

e - biliklər sistemi, bacarıqlar, vərdişlər və yaradıcı fəaliyyət

A) 3 - b; 4 - s

B) 5 - d; 3 - a

C) 1 - a; 5 - d

D) 1 - b; 3 - a

E) 1 –a; 2 - e

32. Tarixdən təlim materiallarının məzmunundakı nəzəri materiallarla statistik faktların arasındakı uyğunluğu göstərən düzgün variantı tapın:

1 - Nəzəri materiallar tarixi faktlar, tarixi hadisə və proseslər

2 - Tarixi anlayışlar

3 - Xəritələr, xronologiyalar

4 - Statistikaya əsaslanan faktlar

5 - Tarixi - coğrafi adlar

6 - Tarixi - statistik faktlar

a - nəzəri materialların məzmunu şəxsiyyətin formalaşmasına kömək edir

b - tarixi anlayışlar bir xalqa, ictimai quruluşa və bir neçə ölkəyə aid olur

c - xəritələr zaman və məkanı ifadə edir

d - statistikaya əsaslanan faktlar - əşyaların, tarixi hadisələrin, qoşunların sayını bildirir

e - tarixi - coğrafi adlar - məkan münasibətlərinin lokallaşdırılmasına xidmət edir

A) 3 - s; 4 - b

B) 1 - b; 2 - c

C) 1 - a; 2 - d

D) 1 - b; 2 - d

E) 1–d; 2 - e
33. Təlim metodlarının bu təsnifatında – şifahi şərh metodları, əyanilik metodları, mətnlə iş metodları – əsas götürülən amil:

A) Dərketmə mənbələri

B) Şagirdlərin fəallıq dərəcəsi

C) Hadisə və proseslərin şagirdlər tərəfindən dərk edilməsi vasitələri

D) Didaktik vəzifə və şagirdlərin müstəqillik dərəcələri

E) Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf pillələləri

34. Tarix və mədəniyyət abidələrinin tarixi abidələr qrupuna aiddir:

A) Elm və texnikanın inkişafı

B) Qayaüstü rəsmlər

C) Dekorativ incəsənət əsərləri

D) Qədim əlyazmalar

E) Qədim yaşayış məskənlərinin qalıqları

35. Şərh zamanı müəllimin nitqinə verilən yanlış tələblər hansılardır?

1 - Şərh olunan material asanlıqla tərkib hissələrinə ayrıla bilən olmalıdır

2 - Material ardıcıl və bitkin şərh olunmalıdır

3 - Müəllimin səsinin tonu sabit olmalıdır

4 - Şərhin konkretliliyi və obrazlılığı təmin olunmalıdır

5 - Müəllimin intonasiyası dəyişməməlidir

6 - Müəllim vacib müddəaları ayırmaq üçün məntiqi vurğudan, səsin tonundan istifadə etməlidir

A) 2, 3

B) 2, 5

C) 1, 4

D) 1, 2

E) 3, 5

36. Konkretləşdirmə vasitələri əks olunmuş bəndi göstərin.

1 - Tipik tərcümeyi - halın tətbiq olunması

2 - Vasitəsiz nitqin tətbiq edilməsi

3 - Vaxtı xarakterizə edən cəhətlərin konkretləşdirilməsi

4 - Hadisənin vaxtının konkretləşdirilməsi

5 - Səciyyəvi təfərrüatın tətbiq edilməsi

6 - Şəxsləndirmə və səhnələşdirmə

A) 1, 5

B) 2, 5

C) 3, 4

D) 1, 6

E) 2, 6

37. Qiymətləndirmə nədir sualının dolğun cavabı:

A) İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir.

B) Müasir təlim zamanı dərs prosesində həyata kezirilməyən bir prosesdir

C) Son nəticəyə əsaslanan bir prosesdir

D) Şagirdlərin marağını əks etdirən bir prosesdir

E) Dərsin yekun prosesidi

##num= 21// level= 1// sumtest=31 // name= İnteraktiv dərsdə yoxlama və qiymətləndirmə. Debat və diskussiyaların rolu //

1. Qiymətləndirmə nədir sualının dolğun cavabı:

A) Müasir təlim zamanı dərs prosesində həyata kezirilməyən bir prosesdir

B) Son nəticəyə əsaslanan bir prosesdir

C) İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir

D) Şagirdlərin marağını əks etdirən bir prosesdir

E) Dərsin yekun prosesidir.

2. Tarix və mədəniyyət abidələrinin tarixi abidələr qrupuna aiddir:

A) Qayaüstü rəsmlər

B) Elm və texnikanın inkişafı

C) Dekorativ incəsənət əsərləri

D) Qədim əlyazmalar

E) Qədim yaşayış məskənlərinin qalıqları

3. Problem - idraki vəzifə ənənəvi dərsin adətən hansı mərhələsində qoyulur?

A) Təşkilati işlər

B) Ev tapşırığının verilməsi

C) Möhkəmləndirmə

D) Yeni materiala keçid (yeni materialın qavranılmasına hazırlıq)

E) Yeni məterial haqqında məlumat

4. İnteraktiv dərslikdə nöqsan hesab edilir:

A) Nəzəri biliklərin əsaslarının sistemli izah olunması

B) Ən zəruri informasiyaları əks etdirməklə yönəldici funksiyanı yerinə yetirməsi

C) İnformasiya yükünün çox olması

D) Mühüm informasiyalar çalışma və tapşırıqlar vasitəsilə düşündürücü funksiyanı yerinə yetirməsi

E) Tədris planı və proqramı əsasında yazılması

5. Dərsliyin interaktiv xarakterə malik olmasının göstəricisidir:

A) Nəzəri və praktik materialların əlaqələndirilərək vahid istiqamətə yönəldilməsi

B) Materialların xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirilməsi

C) Didaktikanın sadədən mürəkkəbə prinsipinə əməl edilməsi

D) İnteqrativ materialların olması

E) Şagirdlərin müstəqil işləməsi üçün çalışma və tapşırıqların olması

6. Tarix və mədəniyyət abidələrinin tarixi abidələr qrupuna aiddir

A) Qayaüstü rəsmlər

B) Elm və texnikanın inkişafı

C) Dekorativ incəsənət əsərləri

D) Qədim əlyazmalar

E) Qədim yaşayış məskənlərinin qalıqları

7. Tarix və mədəniyyət abidələrinin arxeoloji abidələr qrupuna aid deyil:

A) Qazıntılar zamanı aşkar edilmiş qədim yaşayış məskənlərinin qalıqları

B) İdarəçilik orqanlarının aktları

C) Nadir nəşrlər

D) Dövlət xadimlərinin həyatı ilə bağlı xatirə yerləri

E) Qədim əlyazmalar və arxiv sənədləri

8. Tarix və mədəniyyət abidələrinin tarixi abidələr qrupuna aiddir:

A) elm və texnikanın inkişafı

B) incəsənət xadimlərinin həyatı ilə bağlı binlar

C) Qarxeloji qazıntı zamanı aşkar edilmiş müdafiə qurğuları

D) Dekorativ incəsənət əsərləri

E) Memarlıq ansamblları və kompleksləri

9. Tarixi təzahür, hadisə, proses və s. müəyyənləşdirilməsini və qiymətləndirilməsini tələb edən testlər hansı qrup testə aid edilir?

A) Terminoloji

B) İzahat

C) Ümumiləşdirici

D) Hesablama

E) Bilik və bacarıqları yoxlayan

10. Kollektiv müzakirə, fikirlərin mübarizəsi, mövqe əsaslandırılmasının həyata kezirilməsi - nəyi bildirir

A) disputu

B) diskussiyanı

C) dialoqu

D) mübahisəni

E) monoloqu

11. Diskussiya nədir?

A) Müzakirə

B) Elmi söhbət

C) Müsahibə

D) Danışıq

E) Dialoq

12. Sokrat dialoqdur:

A) Klassikdialoq

B) Müqayisə dialoqu

C) Mühakimə dialoqu

D) Qısa məlumat

E) Sərbəst dialoq

13. Diskussiya şagirdlərdə hansı bilik və bacarıqlar müzakirənin aşılayır?

A) qarşılıqlı təsir üçün imkanları

B) faktları və hadisələri sərbəst təhlil etmək bacarıqları

C) tarixi hadisələrin hər hansı aspektini dərindən imkan verirlər.

D) şagirdlərin özünü təşkil etməsinə imkan yaradır

E) şagirdlərin dünyagörüşüsünü inkişaf etdirir

14. Tarix gecəsinin kezirilməsində ədəbiyyat müəlliminin əsas vəzifəsi:

A) Məruzə və çıxışların mətnlərinin hazırlanması

B) Şagirdlər arasında məruzələrin bölünməsi

C) Bədii hissənin kezirilməsinə rəhbərlik

D) Məruzələrə dair materialların seçilməsi

E) Məruzələr üzün material sezməkdə şagirdlərə kömək edilməsi

15. Tarix dərslərində tarixi belletristikadan əsasən nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Nəticə çıxarmaq

B) Ümumiləşdirmə aparmaq

C) Təlim materialını konkretləşdirmək və illüstrasiya etmək

D) Nəticəni faktlarla əsaslandırmaq

E) Şagirdlərin tarixi biliklərini dərinləşdirmək

16. Müzakirələrə (debat) , diskussiya, yoxlama aiddir:

A) Eksperimental metodlara

B) Deduksiya metodlara

C) İnteraktiv metodlara

D) Ənənəvi metodlara

E) Sintez metodlarına

17. Fəal dərsin üstünlüklərinə aid deyil:

A) Şagirdlərdə bir - birini dinləmək, kollektivdə işləmək, dialoq aparmaq bacarığı yaradır.

B) Qruplar arasında rəqabət motivasiyası yaradır.

C) Bütün şagirdlər isə cəlb olunur, onların fəallığı artır

D) Bilik və bacarıqların sadəcə mənimsənilməsinə əsaslanır

E) Şagirdin idrak fəaliyyəti inkişaf edir.

18. Müasir təlimin başlıca vəzifələrindəndir

A) Yalnız dərsliyə əsaslanaraq təlim vermək

B) Müəllimin avtoritar rolunu qoruyub saxlamaq

C) Şagirdə bilikləri mənimsətmək

D) Öyrənməyi öyrənmək

E) Şagirdin sərbəstliyinin qarşısını almaq

19. Qapalı suallar olmayan bəndi göstərin.

1 - Zin ərazisində ilk dövlət harada yaranmışdır?

2 - Gəncədə nezənci ildə Cəlaləddinin əleyhinə üsyan baş verdi?

3 - “Hacı Murad əsərinin müəllifi kimdir?

4 - Zində memarlığın inkişafı haqqında nə deyə bilərsiniz?

5 - Xan sülaləsinin hakimiyyəti hansı hadisədən sonra devrildi?

6 - Hindistan dünya mədəniyyətinə nələri bəxş etdi?

A) 4, 6

B) 1, 3

C) 2, 3

D) 5, 6

E) 1. 5

20. Ekskursiyanın keçirilməsinə (gedişinə) aid olmayan bəndi göstərin.

1 - Ekskursiya zamanı toplanmış materiallar məktəbin taix - diyarşünaslıq muzeyinə verilir

2 - Şagirdlər ekskursiya zamanı tarixi abidələri müşahidə edirlər

3 - Şagirdlər muzeydəki eksponatlara dair verilən izahatları dinləyirlər

4 - Şagirdlər tarixi abidələrin və ya muzey eksponatlarının foto - şəkillərini zəkirlər

5 - Şagirdlər müstəqil olaraq müəllimin tapşırıqlarını yerinə yetirirlər

6 - Ekskursiyanın marşrutu aydınlaşdırılır

A) 1, 6

B) 2, 4

C) 3, 5

D) 2, 5

E) 4, 5

21. Açıq suallar olan bəndi göstərin.

1 - Zində memarlığın inkişafı haqqında nə deyə bilərsiniz?

2 - Gəncədə nezənci ildə Cəlaləddinin əleyhinə üsyan baş verdi?

3 - “Hacı Murad əsərinin müəllifi kimdir?

4 - Zin ərazisində ilk dövlət harada yaranmışdır?

5 - Xan sülaləsinin hakimiyyəti hansı hadisədən sonra devrildi?

6 - Hindistan dünya mədəniyyətinə nələri bəxş etdi?

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 5, 6

D) 1, 5

E) 1, 6

22. Müasir təlim prinsiplərinə aşağıdakılardan hansı daxildir:

1 - Ümumiləşdirmə prinsipi.

2 - Qabaqlayıcı təlim prinsipi

3 - İdeoloji təlim prinsipi,

4 - Əməkdaşlıq prinsipi

A) 2, 5, 6

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 4

E) 3, 5, 6

23. Yeni dərslikləri kurrikulumların tələblərinə uyğun lazım olan prinsiplər hansılardır:

1 - inkişafetdirici

2 - tədqiqatçı

3 - təşkiledici

4 - təcrübəzi

5 - dialoji

6 - əməkdaşlıq

A) 1, 2, 4

B) 2, 4, 6

C) 1, 5, 6

D) 2, 5, 6

E) 3, 4, 5

24. Ənənəvi dərsin taşkilati işlər mərhələsinə aid bəndi göstərin.

1 - Yeni biliklərin möhkəmləndirilməsi

2 - Yeni materiala kezid (əlaqələndirmə)

3 - Davamiyyətin yoxlanılması

4 - Ev tapşırığının yoxlanılması

5 - Tədris ləvazimatının hazırlanması

6 - Ev tapçırığının verilməsi

A) 2, 3

B) 4, 6

C) 2, 4

D) 3, 5

E) 1, 2

25. Ev tapşırığının yoxlanılması metod və üsullarına aid olan cavabı seçin:

1 - Siniflə geniş yoxlama müsahibəsi

2 - Kiçik yazı, qrafik ev tapşırıqlarının yoxlanılması

3 - Problem - idraki vəzifənin qoyulması

4 - Cavab üzün şagirdlərin fərdi qaydada çağırılması.

5 - Cari materiala dair kiçik yazılı sorğu

A) 2, 3, 4

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4

26. Summativ qiymətləndirməyə aid olan bəndləri sezin:

1 - cəmləşdirici qiymət

2 - formalaşdırıcı qiymət

3 - dəyişkəndir

4 - sabitdir

5 - yekun qiymətləndirmə zamanı verilir

6 - cari tədris fəaliyyəti zamanı verilir

A) 1, 2, 4

B) 2, 5, 6

C) 1, 2, 3

D) 4, 5, 6

E) 2, 3, 4

27. Şərh zamanı müəllimin nitqinə verilən yanlış tələblər hansılardır?

1 - Müəllimin səsinin tonu sabit olmalıdır

2 - Şərh olunan material asanlıqla tərkib hissələrinə ayrıla bilən olmalıdır

3 - Material ardıcıl və bitkin şərh olunmalıdır

4 - Müəllimin intonasiyası dəyişməməlidir

5 - Müəllim vacib müddəaları ayırmaq üçün məntiqi vurğudan, səsin tonundan istifadə etməlidir

6 - Şərhin konkretliliyi və obrazlılığı təmin olunmalıdır

A) 1, 4

B) 2, 3

C) 2, 5

D) 3, 5

E) 2, 6

28. Tarix gecələrinin kezirilməsinə aid bəndi göstərin:

1 - Tarix gecələri mühüm tarixi hadisələrlə əlaqədar kezirilir

2 - Tarix gecələri məktəb rəhbəliyinin arzusu ilə kezirilir

3 - Tarixi xadimlərin həyat və fəaliyyəti ilə əlaqəddar kezirilir

4 - Tarix gecələri məktəb kursundakı tarixi - iqtisadi materiallarla əlaqədar kezirirlir

5 - Tarix gecələri hərbi tarixi kezmişə dair materiallarla əlaqədar kezirilir

A) 2, 4

B) 5, 6

C) 4, 5

D) 3, 5

E) 1, 3

29. Şərh zamanı müəllimin nitqinə verilən yanlış tələblər hansılardır?

1 - Şərh olunan material asanlıqla tərkib hissələrinə ayrıla bilən olmalıdır

2 - Material ardıcıl və bitkin şərh olunmalıdır

3 - Müəllimin səsinin tonu sabit olmalıdır

4 - Şərhin konkretliliyi və obrazlılığı təmin olunmalıdır

5 - Müəllimin intonasiyası dəyişməməlidir

6 - Müəllim vacib müddəaları ayırmaq üçün məntiqi vurğudan, səsin tonundan istifadə etməlidir

A) 2, 3

B) 2, 5

C) 3, 5

D) 1, 4

E) 1, 2

30. Ənənəvi dərslərin interaktiv dərslərdən fərqi?

1 - onlarda monolojidən imtina olmalıdır

2 - Onlar özündə çox illüstrasiya yığmalıdır

3 - onlar nəzəriyyəyə söykənməlidir

4 - bu kitablarda mövzular məktəblilər tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

5 - Mövzular geniş materialı özündə saxlamalıdır

A) 2, 3, 4,

B) 1, 2, 3,

C) 1, 4, 5

D) 2, 3, 5,

E) 1, 3, 5

31. Qapalı suallar olmayan bəndi göstərin.

1 - Zin ərazisində ilk dövlət harada yaranmışdır?

2 - Gəncədə nezənci ildə Cəlaləddinin əleyhinə üsyan baş verdi?

3 - “Hacı Murad əsərinin müəllifi kimdir?

4 - Zində memarlığın inkişafı haqqında nə deyə bilərsiniz?

5 - Xan sülaləsinin hakimiyyəti hansı hadisədən sonra devrildi?

6 - Hindistan dünya mədəniyyətinə nələri bəxş etdi?

A) 1, 3

B) 2, 3

C) 5, 6

D) 4, 6

E) 1. 5

##num= 22// level= 1// sumtest=21 // name= Fəal və interaktiv təlim üsulları. Fəal interaktiv təlimin iş formaları və texnikaları //

1. Mənbələrin öyrənilməsi dərslərinə aiddir?

A) "Televizor" Modeli, "Burulğan" modeli

B) "Ekspertlər" Modeli, "Burulğan" modeli

C) " Bilik mübadiləsi" Modeli, "Ekspertlər" modeli

D) "Müzakirələr" Modeli, "Televizor" modeli

E) "Informasiyanın Mübadiləsi" Modeli, "Ekspertlər" modeli

2. "Burulğan" modeli, "Televizor" modeli aiddir:

A) mübahisəli fəaliyyətli dərslərə

B) mənbələrin öyrənilməsi üzrə dərslərə

C) oyun fəaliyyətili dərslərə.

D) kritik düşüncənin formalaşması məqsədli dərslərə

E) oyun vəziyyətindən istifadəli dərslərə "Jurnalist

3. Müzakirə - oyun, yarış oyunları aiddir:

A) mübahisə fəaliyyətlə dərslərə

B) mənbələrin öyrənilməsi üzrə dərslərə

C) tənqidi düşüncənin formalaşması məqsədi ilə dərslərə

D) oyun fəaliyyətli dərslərə

E) oyun vəziyyətindən istifadəli dərslərə "Jurnalist"

4. Təlim metodlarının bu təsnifatında – şifahi şərh metodları, əyanilik metodları, mətnlə iş metodları – əsas götürülən amil:

A) Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf pillələləri

B) Hadisə və proseslərin şagirdlər tərəfindən dərk edilməsi vasitələri

C) Şagirdlərin fəallıq dərəcəsi

D) Didaktik vəzifə və şagirdlərin müstəqillik dərəcələri

E) Dərketmə mənbələri

5. Müəllim üzün metodik vəsaitin hazırlanmasında tələb edilir:

A) Şagirdlərin praktik fəaliyyətinin təmin olunması

B) İnteqrasiyaya aid tövsiyələrin olması

C) Dərslikdəki materiallara aid müxtəlif çalışma və tapşırıqların olması

D) Əyaniliklə təchiz edilməsi

E) Təlim materiallarının müasir dünyagörüşünün formalaşmasına istiqamətləndirilməsi

6. Şagird fəallığının dəstəklənməsi üsulunun deyəndə nə nəzərdə tutulur?

A) "beyin həmləsi"

B) "baş hücum"

C) şagirdlərin bilikləri

D) şagirdlərin stimulu.

E) şagirdlərlə söhbət

7. Dərslikdə nəzəri, praktik, təsviri, qiymətləndirmə materiallarınin olması və interaktiv dərslik hazırlanmasında hansı prinsipin gözlənilməsidir?

A) Əyanilik

B) Düzgünlük

C) Müasirlik

D) Tamlıq

E) Yaş səviyyəsinə uyğunluq

8. Kollektiv müzakirə, şəraitində fikirlərin müzakirəsi həyata kezirilir, mövqelər əsaslandırılır -

A) Bu diskussiyadır

B) Bu disputdur

C) Bu dialoqdur

D) Bu monoloqdur

E) Bu müzakirədir və dialoqdur – qarşılıqlı əlaqəlidir

9. Tarixi faktın spesifikası deməkdir…

A) onu təkrarlayaq təkrar canlandırmaq olar, müşahidə etmək mümkün deyil

B) müşahidə etmək mümkündür, təkrar canlandırmaq olmaz

C) təkrarlanmazdır, amma müşahidə etmək mümkün deyil

D) o təkraredilməzdir, təkrar canlandırmaq olmaz, müşahidə etmək mümkün deyil

E) onu təkrarlayaq təkrar canlandırmaq olar və müşahidə etmək mümkündür

10. Anlayışların formalaşdırılmasına dair işdə düzgün hesab edilmir:

A) Hadisələrin sadəcə olaraq nağıl və ya təsvir edilməsi

B) Anlayışların mühüm əlamətlərinin ayrılması

C) Oxşar hadisələrin ən mühüm əlamətlərinin ümumiləşdirilməsi

D) Mühüm əlamətlərin qeyri mühüm əlamətlərdən ayrılması

E) Hadisələr arasındakı əlaqə və münasibətlərin izah edilməsi

11. Məntiqi əməliyyat deyil:

A) Tərkib (sintez)

B) Sübut

C) Təkrar

D) Müqayisə

E) Təhlil

12. Təlim metodlarının bu təsnifatında – ehkamçılıq və tədqiqat metodları – əsas götürülən amil:

A) Dərketmə mənbələri

B) Şagirdlərin fəallıq dərəcəsi

C) Şagirdlərin müstəqil idrak fəaliyyətinin inkişaf pillələləri

D) Hadisə və proseslərin dərk edilməsi qanunauyğunluğu

E) Didaktik vəzifə və şagirdlərin müstəqillik dərəcələri

13. Ev tapşırığının verilməsində nöqsan sayılır:

A) Ev tapşırığının yerinə yetirilməsinə dair əlavə izahat vermək

B) Ev tapşırığının yerinə yetirilməsinə dair şagirdlər qarşısında konkret vəzifələr qoymaq

C) Dərslikdəki xəritəyə, illüstrasiyaya da aid tapşırıqlar vermək

D) Sadəcə olaraq dərslikdəki müvafiq paraqrafı öyrənməyi tapşırmaq

E) Paraqrafın sonundakı suallara da cavab hazırlamaq

14. Məktəb miqyasında tarix gecəsi kezirmək üçün yaradılmış komissiyaya daxil edilməsinə ehtiyac yoxdur:

A) Ədəbiyat və musiqi müəliminin

B) Uşaq təşkilatlarının rəhbərlərinin

C) Valideynlərin

D) Sinif rəhbərlərinin

E) Yuxarı sinif şagird fəallarının və taix dərnəyinin üzvlərinin

15. Konkretləşdirmə vasitəsidir:

A) Tipik tərcümeyi - halın tətbiq olunması

B) vasitəsiz nitqin tətbiq edilməsi

C) şəxsləndirmə

D) yerli materiallardan istifadə

E) səhnələşdirmə

16. Tarix təliminin innovativ metodu nəyə imkan verir…?

A) tədrisin mədəniyyətini yüksəltməyə

B) bilikləri inkişaf etdirməyə

C) müəllimə mənbələrin bütün mümkün növlərindən istifadə etməyə

D) innovativ metodun köməyi ilə bilikləri düzgün qiymətləndirməyə imkan verir.

E) özünə hörməti yüksəltməyə imkan verir

17. Münaqişə hansı növlərə bölünür:

1 - İqtisadi,

2 - Siyasi,

3 - intellektual

4 - ideoloji,

5 - ailəvi - məişət.

A) 1, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 3, 4, 5

18. Fəal/interaktiv və ənənəvi təlimə aid olan düzgün bəndləri sezin:

I - fəal/interaktiv,

II - ənənəvi

1 - monoloji təlimdir

2 - dialoji təlimdir

3 - yaradıcı təfəkkürə əsaslanır

4 - yaddaşa əsaslanır

5 - biliklər müstəqil əldə edilir

6 - biliklər hazır formada çatdırılır

A) I - 2, 3, 5; II - 1, 2, 4

B) I - 1, 5, 6; II - 2, 3, 4

C) I - 1, 2, 4; II - 3, 4, 5

D) I - 1, 2, 5; II - 3, 4, 6

E) I - 3, 5, 6; II - 1, 2, 4

19. İnteraktiv təlimə aiddir:

1 - monoloji təlimdir

2 - dialoji təlimdir

3 - yaradıcı təfəkkürə əsaslanır

4 - yaddaşa əsaslanır

5 - biliklər müstəqil əldə edilir

6 - biliklər hazır formada çatdırılır

A) 2, 3, 6

B) 4, 5, 6

C) 2, 3, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 2, 6

20. Metodik ədəbiyyatda dərslik öyrədici mühütin hansı növünə aid edilir?

A) Yalnız əşyavi mühitə

B) Yalnız informasiya mühitinə

C) Həm əşyavi həm də informasiya mühitinə

D) Sosial - psixoloji və informasiya mühitinə

E) Yalnız sosial - psixoloji mühitə

21. Müqayisənin növlərinə aid bəndi göstərin.

1 - Tam müqayisə

2 - Tutuşdurma

3 - Aşkar olunmuş əlamətlərin ümumiləşdirilməsi

4 - Oxşar əlamətlərin müəyyənləşdirilməsi

5 - Qarşılaşdırma

A) 1, 2, 3

B) 3, 4, 5

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 4, 5


Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə