##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri


##num= 7// level= 1// sumtest=7 // name= Şagirdlərdə məkan təsəvvürlərinin formalaşdırılması //Yüklə 1,45 Mb.
səhifə5/12
tarix09.02.2020
ölçüsü1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


##num= 7// level= 1// sumtest=7 // name= Şagirdlərdə məkan təsəvvürlərinin formalaşdırılması //


1. İcmal xəritə nümunələri verilmiş bəndi göstərin.

1 - Rusiyada mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaranması

2 - Rusiya imperiyası XVIII əsrin I rübündə

3 - II Pun müharibəsi (e. ə. 218 - 201 - ci illər)

4 - 1877 - 1878 - ci illərin rus - türk müharibəsi

5 - Roma imperiyasının genişlənməsi (e. ə. III - II əsrlərdə)

6 - Azərbaycan XIII - XIV əsrlərdə

A) 1, 5

B) 3, 4

C) 2, 3

D) 4, 6

E) 2, 6

2. Mövzu xəritələrinə aid bəndi göstərin.

1 - Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğalı

2 - Roma imperiyasının genişlənməsi (e. ə. III - II əsrlərdə)

3 - 1700 - 1914 - cü illərdə Rusiya imperiyasının inkişafı

4 - Rusiyada mərkəzləşmiş dövlətin yaranması

5 - Çin və Hindistan XIII - XVI əsrlərdə

6 - XV - XVII əsrlərdə coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları

A) 2, 5

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 1, 6

E) 3, 5

3. Ümumi xəritədir:

A) Rusiyada mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaranması

B) Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğalı

C) XV - XVII əsrlərdə coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları

D) XIV əsrdə Avropada sənət və ticarətin inkişafı

E) Azərbaycan XIII - XV əsrlərdə

4. Ümumi xəritələrə aid bəndi göstərin.

1 - Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğalı

2 - Roma imperiyasının genişlənməsi (e. ə. III - II əsrlərdə)

3 - 1700 - 1914 - cü illərdə Rusiya imperiyasının inkişafı

4 - Rusiya imperiyası XVIII əsrin I rübündə

5 - Çin və Hindistan XIII - XVI əsrlərdə

6 - XV - XVII əsrlərdə coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları

A) 4, 5

B) 2, 3

C) 1, 2

D) 2, 6

E) 3, 6

5. Bütöv tarixi prosesi deyil, onun kiçik bir hissəsini daha geniş planda əks etdirən xəritə necə adlanır?

A) Ümumi xəritə

B) Xəritə - sxem

C) İcmal xəritə

D) Mövzu xəritəsi

E) Fiziki xəritə

6. Tarix xəritələrindən hansı məsələlərin öyrənilməsində istifadə etmək olar.

A) Bütün məsələlərin

B) İqtisadi məsələlərin

C) Hərbi - tarixi məsələlərin

D) Azadlıq hərəkatı məsələlərinin

E) Mədəniyyət məsələlərinin

7. Tarixi prosesin ayrı - ayrı hadisələrinə və cəhətlərinə həsr edilən xəritələr necə adlanır?

A) Mövzu xəritəsi

B) İcmal xəritə

C) Ümumi xəritə

D) Kontur xəritə

E) Multiplikasiya - kino xəritəsi


##num= 8// level= 1// sumtest=25 // name= Tarixi anlayışlar və onların formalaşdırılması üsulları //


1. Ümumiləşdirmə dərəcəsinə görə aparılmış təsnifata əsasən anlayışları qruplar üzrə ayırın:

I. Xüsusi tarixi anlayışlardır

II. Ümumi tərixi anlayışlar

III. Sosioloji anlayışlar

1 - Yeniçəri

2 - Plebey

3 - Din

4 - İstehsal münasibətləri

5 - Vassal

6 - İncəsənət

7 - Demokratiya

8 - Boyar duması

9 - Kapitalist fabriki

A) I – 1, 2, 8; II – 5, 9; III – 3, 4, 6, 7

B) I – 1, 2, 5; II –7, 9; III – 3, 4, 6, 8

C) I – 1, 3, 7; II – 2, 5, 9; III – 4, 6, 8

D) I – 1, 2, 7; II – 3, 5, 9; III –4, 6, 8

E) I – 1, 2, 9; II – 5, 6, 7; III – 3, 4, 8

2. Tarixi materialın məzmununa görə aparılan təsnifata əsasən aşağıdakı anlayışları qruplar üzrə ayırın:

I. İqtisadi

II. İctimai - siyasi

III. Sinfi mübarizəni əks etdirən

IV. Tarixi - mədəni

V. İdeoloji

1 - Silahlı üsyan

2 - Əmtəə - pul münasibətləri

3 - Quldarlıq demokratiyası

4 - Kəndli müharibəsi

5 - İnfilyasiya

6 - İncəsənət əsərləri

7 - Siyasi tətil

8 - İbadət etmək

9 - Maddi - mədəniyyət abidələri

10 - İmperiya

11 - Millətpərəstlik

A) I –5, 8; II –2, 10; III – 1, 4, 7; IV – 6, 9; V - 3, 11

B) I – 2, 5, 7; II – 3, 9; III – 1, 4; IV – 6, 10; V - 8, 11

C) I – 2, 5, 9; II – 3, 11; III – 1, 4, 7; IV – 6; V - 8, 10

D) I – 2, 9; II – 3, 10, 11; III – 1, 4, 7; IV – 6, 9; V - 8

E) I – 2, 5; II – 3, 10; III – 1, 4, 7; IV – 6, 9; V - 8, 11

3. Xüsusi tarixi anlayışlardır:

A) Kapitalist manufakturası, feodal nərdivanı

B) Şaduf, streles, patrisi

C) Töycü, muzdlu əmək, mədəniyyət

D) İncəsənət, məhsuldar qüvvələr, ticarət

E) Təkrar istehsal, əmtəə, feodal

4. Xüsusi tarixi anlayışların əks olunduğu bəndi göstərin.

1 - Şaduf

2 - Yeniçəri

3 - Manufaktura

4 - Əmtəə - pul münasibətləri

5 - İnfilyasiya

6 - Soyuq müharibə

A) 5, 6

B) 3, 4

C) 1, 2

D) 3, 5

E) 4, 6

5. Ümumi tarixi anlayışlar əks olunmuş bəndi göstərin.

1 - Quldarlıq quruluşu

2 - Sinfi mübarisə

3 - Sənaye çevrilişi

4 - İdeologiya

5 - Muşket

6 - Yeniçəri

A) 2, 5

B) 2, 4

C) 1, 3

D) 2, 6

E) 4, 5

6. Yalnız sosioloji anlayışlar əks olunmuş bəndi göstərin.

1 - Mədəniyyət

2 - Qonşuluq icması

3 - Legion

4 - Vəqf

5 - Məhsuldar qüvvələr

6 - İnkivizisiya

7 - Din

A) 2, 4, 5

B) 2, 4, 6

C) 1, 2, 3

D) 1, 5, 7

E) 2, 3, 4

7. Tarixi materialın məzmununa görə aparılan təsnifatda “elmi - texniki inqilab” hansı qrup anlayışa aid edilir?

A) İdeoloji

B) Tarixi - mədəni

C) İqtisadi

D) İctimai - siyasi

E) Cəmiyyətdəki sinfi mübarizəni əks etdirən

8. İqtisadi anlayışların verildiyi bəndi göstərin.

1 - Mütləq monarxiya

2 - Toxa əkinçiliyi

3 - Devolvasiya

4 - Qulların üsyanı

5 - Bürokratiya

6 - Nitq mədəniyyəti

A) 2, 3

B) 1, 4

C) 1, 5

D) 1, 6

E) 4, 5

9. Tarixi materialın məzmununa görə aparılan təsnifatda “quldarlıq demokratiyası” hansı anlayışlara aid edilir?

A) İctimai - siyasi

B) Tarixi - mədəni

C) İdeoloji

D) İqtisadi

E) Sinfi mübarizəni əks etdirən

10. İctimai - siyasi anlayışlara aid olmayan bəndi göstərin.

1 - Quldarlıq respublikası

2 - Toxa əkinçiliyi

3 - Devolvasiya

4 - Mütləq monarxiya

5 - Milli azadlıq hərəkatı

6 - Dinc nümayiş

A) 1, 4

B) 1, 5

C) 2, 3

D) 1, 6

E) 3, 5

11. Cəmiyyətdəki sinfi mübarizəni əks etdirən anlayışların verildiyi bəndi göstərin.

1 - Tolerantlıq

2 - Dinc nümayiş

3 - İudizm

4 - Nasizm

5 - İqtisadi tələblər

6 - Sülh danışıqları

A) 2, 5

B) 3, 4

C) 1, 3

D) 4, 6

E) 1, 4

12. Tarixi materialın məzmununa görə aparılan təsnifatda “mənəvi mədəniyyət” hansı qrup anlayışa aid edilir?

A) Heç bir

B) İctimai - siyasi

C) İdeoloji

D) İqtisadi

E) Tarixi - mədəni

13. Tarixi anlayışların təsnifatını qruplar üzrə ayırın:

I. İqtisadi

II. İctimai - siyasi

III. Sinfi mübarizəni əks etdirən

IV. Tarixi - mədəni

V. İdeoloji

1 - Silahlı üsyan

2 - Əmtəə - pul münasibətləri

3 - Quldarlıq demokratiyası

4 - Kəndli müharibəsi

5 - İnfilyasiya

6 - İncəsənət əsərləri

7 - Siyasi tətil

8 - İbadət etmək

9 - Maddi - mədəniyyət abidələri

10 - İmperiya

11 - Millətpərəstlik

A) I – 2, 5, 9; II – 3, 11; III – 1, 4, 7; IV – 6; V - 8, 10

B) I – 2, 5, 7; II – 3, 9; III – 1, 4; IV – 6, 10; V - 8, 11

C) I – 2, 5; II – 3, 10; III – 1, 4, 7; IV – 6, 9; V - 8, 11

D) I – 2, 9; II – 3, 10, 11; III – 1, 4, 7; IV – 6, 9; V - 8

E) I –5, 8; II –2, 10; III – 1, 4, 7; IV – 6, 9; V - 3, 11

14. “Sənətkar emalatxanası” hansı qrup anlayışa daxildir?

A) Heç bir

B) Tarixi - mədəni

C) İqtisadi

D) İdeoloji

E) İctimai - siyasi

15. “Quldarlıq despotiyası” hansı qrup anlayışa daxildir?

A) İctimai - siyasi

B) Tarixi - mədəni

C) İdeoloji

D) İqtisadi

E) Sinfi mübarizəni əks etdirən

16. “Xalq yığıncağı” hansı qrup anlayışa daxildir?

A) Sinfi mübarizəni əks etdirən

B) Tarixi - mədəni

C) İdeoloji

D) İctimai - siyasi

E) Heç bir

17 . Sinfi mübarizəni əks etdirən anlayışları göstərin

1- Din

2- Xalq yığıncağı

3- Dinc nümayiş

4- Sənətkar emalatxanası

5- Quldarlığ despotiyası

A) 1,3

B) 2,3

C) 3,4

D) 4,5

E) 1,5

18. “Məbəd” hansı qrup anlayışa daxildir?

A) Anlayış deyil

B) Tarixi - mədəni

C) İdeoloji

D) İctimai - siyasi

E) İqtisadi

19. “Kalvinizm” hansı qrup anlayışa daxildir?

A) İdeoloji

B) Heç bir

C) Sinfi mübarizəni əks etdirən

D) İctimai - siyasi

E) Tarixi - mədəni

20. “İslam dini” hansı qrup anlayışa aiddir?

A) İctimai - siyasi

B) Tarixi - mədəni

C) Anlayış deyil

D) İdeoloji

E) Sinfi mübarizəni əks etdirən

21. Formalaşdırılmasına nisbətən az vaxt tələb olunan anlayışı göstərin.

A) Din

B) Sinif

C) Qul

D) Mədəniyyət

E) Məhsuldar qüvvələr

22. Formalaşdırılmasına daha çox vaxt tələb olunan anlayışı göstərin.

A) İstehsal münasibətləri

B) Natrual təsərrüfat

C) Feodal nərdivanı

D) Quldarlıq quruluşu

E) Boyar duması

23. Tarixi anlayışın təşəkkülündə daha böyük rola malikdir:

A) Təsvir və mühakimə

B) Xrakteristika və abstraklaşdırma

C) Müqayisə və əyanilik

D) Qısa məlumat və ümumiləşdirmə

E) Nəqletmə və sübut

24. Anlayışların formalaşdırılmasına dair işdə düzgün hesab edilmir:

A) Oxşar hadisələrin ən mühüm əlamətlərinin ümumiləşdirilməsi

B) Anlayışların mühüm əlamətlərinin ayrılması

C) Hadisələrin nağıl və ya təsvir edilməsi

D) Mühüm əlamətlərin qeyri - mühüm əlamətlərdən ayrılması

E) Hadisələr arasındakı əlaqə və münasibətlərin açılması

25. Anlayışların formalaşdırılmasına dair işdə mühüm an

A) Anlayışın tərifinin verilməsi

B) Anlayışın tərifinin öyrənilməsi

C) Yeni materialın öyrənilməsi zamanı tanış anlayışdan istifadə edilməsi

D) Anlayışa yeni faktlar əlavə edilməsi

E) Anlayışın bədii ədəbiyyatdan götürülmüş obraz vasitəsilə şərhi


Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə