##Təsdiq edirəm: ##Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri


##num= 14// level= 1// sumtest=7 // name= Əyanilik metodu //Yüklə 1,45 Mb.
səhifə9/12
tarix09.02.2020
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


##num= 14// level= 1// sumtest=7 // name= Əyanilik metodu //


1. Tədris şəklinin düzgün qavranılması və dərk edilməsi üçün iş hansı ardıcıllıqla aparılır?

1 - Şagirdlərin diqqəti şəkil üzərində cəmlənir

2 - Təfərrüatların təhlilinə keçilir

3 - Hissələr arasında əlaqə yaradılır

4 - Tama qayıdılır

A) 2, 1, 3, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 1, 3, 2, 4

D) 4, 2, 3, 1

E) 3, 4, 2, 1

2. Təsviri əyaniliyə aid deyil:

A) Qrafiklər

B) Tədris filmləri

C) Karikaturalar

D) Maketlər

E) Modellər

3. Sənəd xarakteril təsviri əyani vəsaitdir:

A) Tarixi məlumatlara əsasən yaradılmış bədii kompozisiyalar

B) Memarlıq abidələrinin əsaslandırılmış şəkildə yenidən qurulması

C) Mədəniyyət abidəsinin bizə gəlib çatdığı şəkildə təsviri

D) Hadisə şəkli

E) Tarixi rəsm əsərləri

4. Elm və incəsənət xadimlərinin həyatı ilə bağlı olan binalar tarix və mədəniyyət abidələrinin hansı qrupuna aiddir?

A) Tarixi abidələr

B) Tikinti və memarlıq abidələri

C) Arxeoloji abidələr

D) Sənədli abidələr

E) Heç bir qrupuna

5. Qız qalasının maketi əyaniliyin hansı növünə aiddir?

A) Təsviri

B) Əşya

C) Şərti

D) Daxili

E) Heç birinə

6. Tədris şəklinin məzmununun düzgün qavranılması və dərk olunması üçün müəllim işi hansı ardıcıllıqla aparır?

1 - Şagirdlərin diqqətini şəkil üzərində cəmləyir

2 - Təfərrüatların təhlilinə keçir

3 - Hissələr arasında əlaqə yaradır

4 - Tama qayıdır

A) 3, 1, 4, 2;

B) 1, 3, 2, 4;

C) 1, 2, 3, 4;

D) 2, 1, 3, 4;

E) 2, 3, 1, 4.

7. Hadisə şəkli üzərində iş hansı ardıcıllıqla aparılır?

1 - Şəkildə təsvir olunan hadisənin baş verdiyi vaxt və yer göstərilir

2 - Şəklin məzmunundakı başlıca və ikinci dərəcəli cəhətlər xarakterizə olunur

3 - Şəklin ümumi məzmununa təyinat verilir

4 - Ümuni nəticə çıxarılır

A) 3, 1, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4

C) 3, 2, 1, 4

D) 3, 1, 4, 2

E) 2, 1, 4, 3


##num= 15// level= 1// sumtest=5 // name= Mətnlə iş metodu //


1. Müəllim şərh zamanı tarixi sənəddən istifadə edərkən daha çox güddüyü məqsəd:

A) Fəndaxili və fənlərarası əlaqə yaratmaq

B) Fakt haqqında daha çox məlumat vermək

C) Nağıl və ya təsviri konkretləşdirmək, ona emosionallıq vermək

D) Fənnə marağı artırmaq

E) Bilikləri səfərbərliyə almaq

2. Müəllim dərs üçün bədii - tarixi ədəbiyyat seçərkən ilk növbədə nəzərə almalıdır:

A) Tarixi həqiqətə uyğunluğunu

B) Maraqlı olmasını

C) Sadə dildə yazılmasını

D) Həcmini

E) Bədii dəyərini

3. Göstərilən bədii əsərlərdən hansı dövrün ədəbi abidəsidir

A) V. Yanın “Çingiz Xan” romanı

B) F. Kərimzadənin “Xudəfərin körpüsü” romanı

C) C. Bərgüşadın “Siyrilmiş qılınc” romanı

D) S. Vurğunun “Vaqif” dramı

E) O. Balzakın “Bəşəri komediya”sı

4. Tarixi biliklərin məxəzlərindən biri kimi istifadə etmək olar:

A) V. Yanın “Spartak” povesti

B) Ə. Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd şah Qacar” dramı

C) Y. Çəmənzəminlinin “Qan içində” romanı

D) L. Tolstoyun “Hacı Murad” povesti

E) V. Hüqonun “Kromvel” dramı

5. Tarix dərslərində tarixi belletristikadan əsasən nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Təlim materialını konkretləşdirmək və illüstrasiya etmək

B) Nəticə çıxarmaq

C) Ümumiləşdirmə aparmaq

D) Nəticəni faktlarla əsaslandırmaq

E) Şagirdlərin tarixi biliklərini dərinləşdirmək


##num=16// level= 1// sumtest=9 // name= Tarix dərsi //


1. Yeni dərsə hazırlıq mərhələləri hansı ardıcıllıqla olmalıdır?

1 - Dərsin məqsədləri müəyyənləşdirilir

2 - Ev tapşırıqları müəyyən edilir

3 - Dərsin məzmunu metodik cəhətdən işlənir

4 - Şərh üsulları müəyyənləşdirilir, dərs vəsaitləri seçilir

5 - Biliklərin yoxlanılmasına hazırlıq görülür

A) 3, 4, 2, 5, 1

B) 1, 3, 4, 5, 2

C) 2, 4, 1, 3, 5

D) 1, 3, 5, 2, 4

E) 1, 2, 3, 4, 5

2. Ənənəvi tarix dərsinin mərhələlərinin ardıcıl verildiyi bəndi göstərin.

1 - Təşkilati işlər

2 - Yeni material haqqında məlumat

3 - Ev tapşırığının yoxlanılması

4 - Ev tapşırığı

5 - Yeni materala keçid

6 - Möhkəmləndirmə

A) 1, 3, 5, 2, 6, 4

B) 1, 2, 6, 5, 3, 4

C) 3, 1, 2, 5, 6, 4

D) 2, 1, 6, 3, 5, 4

E) 2, 1, 3, 4, 5, 6

3. Ənənəvi dərsin təşkilati işlər mərhələsinə aid bəndi göstərin.

1 - Yeni biliklərin mıhkəmləndirilməsi

2 - Yeni materiala keçid (əlaqələndirmə)

3 - Davamiyyətin yoxlanılması

4 - Ev tapşırığının yoxlanılması

5 - Tədris ləvazimatının hazırlanması

6 - Ev tapşırığının verilməsi

A) 4, 6

B) 3, 5

C) 2, 3

D) 2, 4

E) 1, 2

4. Şagirdlərin psixoloji cəhətdən dərsə hazırlanması ənənəvi dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A) Təşkilati işlərə

B) Möhkəmləndirmə

C) Yeni material haqqında məlumat

D) Ev tapşırığı

E) Heç bir mərhələyə aid deyil

5. Ev tapşırığının yoxlanılması metod və üsullarına aid deyil:

A) Cavab üçün şagirdlərin fərdi qaydada çağırılması

B) Siniflə geniş yoxlama müsahibəsi

C) Problem - idraki vəzifənin qoyulması

D) Kiçik yazı, qrafik ev tapşırıqlarının yoxlanılması

E) Cari materiala dair kiçik yazılı sorğu

6. Problem - idraki vəzifə ənənəvi dərsin adətən hansı mərhələsində qoyulur?

A) Yeni materiala keçid (yeni materialın qavranılmasına hazırlıq)

B) Təşkilati işlər

C) Ev tapşırığının verilməsi

D) Möhkəmləndirmə

E) Yeni məterial haqqında məlumat

7. Bacarıq və vərdişlərə yiyələnmə ənənəvi dərsin hansı mərhələsində həyata keçirilir?

A) Bütün mərhələlərində

B) Ev tapşırığı

C) Möhkəmləndirmə

D) Ev tapşırığının yoxlanılması

E) Yeni məterial haqqında məlumat

8. Ev tapşırığının verilməsində nöqsan sayılır:

A) Ev tapşırığının yerinə yetirilməsinə dair əlavə izahat vermək

B) Paraqrafın sonundakı suallara da cavab hazırlamaq

C) Ev tapşırığının yerinə yetirilməsinə dair şagirdlər qarşısında konkret vəzifələr qoymaq

D) Dərslikdəki xəritəyə, illüstrasiyaya da aid tapşırıqlar vermək

E) Sadəcə olaraq dərslikdəki müvafiq paraqrafı öyrənməyi tapşırmaq

9. Tarix dərslərində biliklərin mənimsədilməsi prosesinin ardıcıllığını göstərin.

1 - Yeni materialın öyrədilməsinə hazırlıq

2 - Yeni materialın öyrədilməsi

3 - Yeni materialın möhkəmləndirilməsi

4 - Alınmış biliklərin tətbiqi

A) 3, 4, 2, 1

B) 2, 1, 3, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 4, 3, 1, 2

E) 2, 1, 4, 3


Yüklə 1,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə