Test -1 Aşağıdaki çoktan seçmel soruları cevaplayınız.Yüklə 155,1 Kb.
tarix07.08.2018
ölçüsü155,1 Kb.
#67519

4.SINIF TÜRKÇE TEST BANKASI -2-

TEST -1-


 1. Aşağıdaki çoktan seçmel soruları cevaplayınız. (Her soru 4 puan)


Kuzular hep sessiz ağlar, Bir güneşsin ufukta,

Ben kuzuyum öğretmenim. Biz benzeriz boncuklara.

Bu ayrılık mektubunu, Seni üzen çocuklara,Ben yazayım öğretmenim. Ben kızayım öğretmenim.

(İlk dört soruyu şiire uygun olarak cevaplayınız.)
1. Çocuk kendini niçin kuzuya benzetiyor?

A. küçük olduğu için B. Sessizce ağladığı için

C. öğrenci olduğu için D. sevimli olduğu için
2. Çocuğu üzen şey nedir?

A. ayrılık B. öğrencilik C. fakirlik D. tembellik
3. Çocuk, öğretmeni aşağıdakilerden hangisine benzetiyor?

A. yıldıza B. anneye C. çiçeğe D. güneşe
4 Çocuk, öğretmeninden ne istiyor?

A. üzülmemesini B. ağlamamasını C. gitmemesini D. kızmamasını
5. Aşağıdaki kelimelerde hangisinde hem kalın ünlü, hem de ince ünlü harf vardır?

a ) abla b ) duvar c ) kalem d ) süre
6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında en sonda olur?

a ) temiz b ) telsiz c ) titiz d ) tütsü
7. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden biri değildir?

a ) Uygur Alfabesi b) Göktürk Alfabesi c) Türk Alfabesi d) Çin alfabesi.
8. Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir?

a) ses bilgisi b) biçim bilgisi c) açıklama bilgisi d) anlam bilgisi
9. I. ala II. ama III. ala IV. ama

Yukarıda verilen sözcüklerin alfabetik sıraya göre dizimi hangi şıkta doğru verilmiştir?

a ) I- II- III- IV b ) II- IV- III- I c ) I- III – IV- II d) III –II – I - IV
10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?

a ) Kapı b ) Kara c ) Market d ) Sarı
11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?

a ) yanlızlık b ) yanlışlık c ) çünkü d ) herkes
12. “ vazgeçmelisin” kelimesinde kaç hece vardır?

a ) 3 b ) 5 c ) 7 d ) 4
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

a ) Kimse konuşmuyordu. b ) Nereye gidiyorsan git.

c ) Sizdemi inanmıyorsunuz? d ) Defterimi okulda unutmuşum.

14. I. Birçok eğitim kurumunda görev yaptı.

II. Cemil Meriç, 1916’da Hatay’da doğdu.

III. Fransız eğitimi uygulayan Antalya Lisesinde okudu.

IV. 1987’de aramızdan ayrıldı.

Yukarıda cümleleri uygun şekilde sıraladığımızda ilk ve son cümleler hangileri olur?

a) I-III b) II-IV c) II-III d) I-II
15. “Yemek” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

a ) Aslı yemeğini yeni bitirmiş. b ) Zümrütler yemeğe dışarı gidecekler.

c ) Banu yemeğini yiyip yatacak. d ) Çetin yine annesinin başının etini yemiş.
16. Dere boyu saz olur.

Saz çalar düğün olur.

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eş Anlamlı b) Zıt Anlamlı c) Eş Sesli d) Terim Anlamlı
17. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulamaz?

a) bütün – bir – baharda – çiçek b) erkenden – gittik – tutmaya- balık

c) yağmur- sonbaharda- burada – yağar – çok d) her- sordum- onu- yerde
18. “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır?” cümlesinde kaç tane ünlü harf vardır?

a) 11 b)12 c) 13 d) 14
19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı (karşıt) sözcükler vardır?

a) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

b) Su uyur, düşman uyumaz.

c) Serçeden korkan darı ekmez.

d) Aç doymam, tok acıkmam sanır.
20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler birlikte kullanılmıştır?

a) Acıyan çok, ekmek veren yok.

b) Yanlış yolda yürüyenler, başkalarına doğru yolu gösterirler.

c) Yalan yanlış sözlerle beni kandıramazsın.

d) Satılan tayın güçlü kuvvetli olduğu her halinden belliydi.
21. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

a) Söy –le –me –dim b)Ha- nım- e- li c) Ba- şöğ- ret-men d) Ça- lış- kan
22. Aşağıdaki verilen sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

a) elbise- eldiven b) yurt- vatan c) rüya- düş d) doktor- hekim
23. “ Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayalım.” Cümlesindeki ünlü harfler hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) e-i-ö-o-u- ü b) a- ı- ö- u- o- i c) a- e- i- ı- ü- u d) a- e- i- ı
24. I . Aydın (il adı) II. aydın III. Ayrancı (ilçe adı) IV. ayrancı

Yukarıda verilen sözcükleri alfabetik sıraya dizilişi hangisindir?

a) I- IV- III- II b) III- II- IV- I c) II- I- IV- III d) II- I- III- IV
25. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün sesteşi (eş sesli) yoktur?

a) Yeni bir kitap yazıyorum. b) Bu işi yapan adama çok güldüm.

c) Adamcağız çok çile çekmiş. d) Yüzümdeki ben kanadı.

TEST -2-


“Dokuz yıllık hayatının en zor gününü yaşıyordu Yasemin. Çünkü annesi aniden rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Bu durumda iş başa düşmüştü. Titreyen elleri, dolaşan ayaklarıyla evin içinde dolaşıp duruyor, mutfağa boş yere girip çıkıyordu.”

İlk üç soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1) Küçük kız, ev işlerine neden birdenbire başlayamıyor?

a) Ev işlerini bilmediğinden. c) Evdeki işleri bitiremeyeceğinden.

b) Evde işler çok olduğundan. d) Annesi, anneannesine gittiğinden.

2) Aşağıdakilerden hangisi Yasemin’in içinde bulunduğu duruma en uygun ifadedir?

a) sevinçli b) sinirli c) şaşkın d) meraklı3) Yasemin’in yaşı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) 9 b) 8 c) 7 d) 64) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt(karşıt) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

a) Bir güldürüyor, bir ağlatıyor. c) Ara sıra bize de gel.

b) Bazı bazı görüyorum onu. d) Ufak tefek bir kızcağızmış.

5) Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

a) Ali, armut almaya. b) Onların biz gibi.

c) Düşünüyorum. d) Dünyadaki her canlı.

6) “Pazarcı babama yardım etti.” Cümlesindeki anlam karışıklığını ortadan kaldırmak için hangi sözcükten sonra virgül(,) konulmalıdır?

a) pazarcı b) babam c) yardım d) etti7) Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir?

a) Yemekten önce ellerini yıkamalısın. c) Hoca bir gün dörtnala sürdü eşeğini.

b) Elmalı pastan çok güzel olmuş. d) Kitapları karalamayınız.

8) “Gün boyu kırlarda dolaştık.” Cümlesinde yapılan işi hangi kelime bildiriyor?

a) kırlarda b) gün c) boyu d) gezdi9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti(!) konulmaz?

a) Yetişin yangın var( ) b) Yaşasın( )

c) Seninle daha önce tanıştık mı( ) d) Ey Türk gençliği( )

10) “Korkunun ecele ……………………….” deyiminde noktalı yere hangisi gelmelidir?

a) can katmak b) faydası yok c) zarar verir d) can çekişmek11) Yaşlı adam, fakir çocuklara yardım ediyordu.” altı çizili kelimelerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilirse anlamı değişmez?

a) iyi-yoksul b) genç-fakir c) genç-evsiz d) ihtiyar-yoksul12) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “merasim” kelimesinin eş anlamlısıdır?

a) bayram b) tören c) topluluk d)düğün13) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi vardır?

a) tavuk b) horoz c) kaz d) ördek14) Aşağıda kelimelerden hangisi sözlükte en önce gelir?

a) Gölköy b) Göle c) Gazi d) Gemi15) “Tiren iki saat rötarlı gelecekmiş.” cümlesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır?

a) rötar b) tiren c) gelecekmiş d) saat16) “Ağaç-orman” arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) hasta-doktor b) asker-ordu c) zil-okul d) öğretmen-öğrenci17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde esme işareti yanlış kullanılmıştır?

a) Dayım İzmir’e gitti. b) Ayşe’ler bize geldi.

c) Atatürk Selanik!’te doğdu. d) Ablam Ahmet’e para verdi

18)Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?

a)Nereye gitsem gözümün önünde duruyor hayalin

b)Nereye götürdüler çocuğu

c)Ne yapsan seni affademem artık

d)Onu gördüm mü sevincimden yerimde duramam

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

a)Genç delikanlıyı köpek kovaladı. b)İhtiyar adama kimse bakmıyordu.

c)İrili ufaklı meyveleri poşetledik. D)Kızgın ve sinirli bir şekilde odaya girdi.

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu cümledir?

a)Seher elma yedi. B)Kışın bülbül ötmez.

c)Ali’nin balonu yok. D)Aysun dersini çalışmamış.

TEST -3-
CUMHURİYET

29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 / 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.

Cumhuriyet yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğuydu. Osmanlılarda devlet yöneticisine padişah denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğulla geçerdi

Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet’te egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler isterlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.
İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.


 1. Cumhuriyet Bayramı hangi tarihte kutlanır? Bu günü nasıl kutlarız?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cumhuriyet’ten önce ülkemiz ne şekilde yönetiliyordu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?
A) Önce yemek yiyelim,sonra alışverişe çıkalım.
B) Sen aşağıda bekle,ben yukarıya çıkacağım.
C) Gelen,gideni aratır,demişler.
D) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
5 - ’’Okul servisi okula ‘ yakın ’ bir yerde bizi indiriyor.’’ Cümlesindeki altı çizili belirtilen sözcüğün karşıt (zıt )anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

A ) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. B) Pek uzun bir süre sayılmaz

C) Bizim evin manzarası çok güzeldir. D) Kimseye kötülük etmezdi.
6 - ’’Bu yıl çok güzel geçti. ’’ Tümcesinde ‘’yıl’’ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

A) Bahar B) Matem C) Sene D) Mevsim7- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi " tasarrufun önemi " ni anlatmaktadır?

A) Para parayı çeker.


B) Para dediğin elinin kiri.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Kefenin cebi yoktur.
8 - Aşağıdaki deyimlerin hangisi " çok güzel konuşmak " anlamındadır?

A) İğne ipliğe dönmek.


B) Ağzından bal damlamak.
C) Ağzını bıçak açmamak.
D) Ağzı gevşek olmak.


9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna '' ? '' konmaz?

A) Elma da tatlı mı tatlı


B) Dedem öldü mü
C) Ali ne zaman geldi
D) Fatma telefonu açtı mı

10.’’İçim içime sığmıyor( ) Bağırmak( ) haykırmak istiyorum( )’’ anlatımında parantez işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( . ) ( , ) ( . ) B) ( : ) ( , ) ( . ) C) ( , ) ( ! ) ( . ) D) ( , ) ( , ) ( ! )


11- ’’ Bu yazıyı kim yazdı ( ) ’’ tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?

A) ( . ) B) ( ! ) C) ( ; ) D) ( ? )12 - "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü, Işık ışık,dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım… Yukarıdaki dizelerde şair kime seslenmektedir?

A) Türk milletine


B) Türk bayrağına
C) Kız kardeşine
D) Şehitlere
13 - “Arkadaşlarımız kusursuz insanlar değildir ;ama biz onların iyi insan olduklarına inandığımız için onlarla arkadaş oluyoruz.” Bu cümlede anlatılmak istenen şey nedir?

A) Arkadaşlarımız kötü kişilerdir.


B) Bütün arkadaşlar kusurlu insanlardır.
C) Bütün arkadaşlar kusursuz insanlardır.
D) İyi insanların da bazı kusurları olabilir.
14 - Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir dinleyicinin özelliği verilmemiştir?

A) İyi bir dinleyici not tutar.


B) İyi bir dinleyici yanındakilerle konuşur.
C) İyi bir dinleyici ön yargılı değildir.
D) İyi bir dinleyici dinlemeye isteklidir.

15- ’’Yolun yarısını………. Sonra biraz……..alayım diye oturdum.’’cümlesini en anlamlı biçimde tamamlayan sözcük ikilisi hangisidir?

A) Bitirince - dinlenme B) Bitirdikten – ekmek C) Yürüdükten - nefes D) Dinledikten - su


16- sanata ve sanatçıya her zaman olmuştur Atatürk saygılı

1 2 3 4 5Yukarıdaki cümle parçacıklarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A - 2-5-1-3-4 B- 4-2-5-1-3 C- 4-1-2-5-3 D - 3-4-1-5-2


17-. “ Bu yaz bana sık sık mektup yaz . ” Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?

A - Zıt anlamlı kelime B - Eş anlamlı kelime C- Mecaz Anlamlı Kelime D- Eş sesli kelime


18 - “sözü ağzına tıkamak ” deyiminin anlamı hangisidir? .
A- çok fazla konuşmak B- sohbet etmeyi bilmemek

C- söylediği şeylerden utanmak D- bir kimsenin konuşmasına fırsat vermemek


19 ) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara “ D ” yanlış olanlara “ Y ” harfi koyunuz

( ) Bir cümleye başlarken her zaman büyük harfle başlanır.

( ) Bir kelime kendi anlamının dışında kullanılıyorsa buna mecaz anlam denir.

( ) Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

( ) Kimin söylediği belli olmayan kısa ve özlü sözlere atasözü denir.

( ) Yazılışları aynı anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.


20 ) Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız


mecaznokta

virgül

eş anlamlı

kök

Okunuşları ve yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere……………………….. kelimeler denir.

Bir kelimenin gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmasına…………………………denir.

Cümle bittikten sonra cümlenin sonuna ……………………… konur.

Sözcüklerin ek almamış anlamlı en küçük bölümüne ……………….. denir.

Yazıda eş görevdeki sözcükleri, sözcük öbeklerini birbirinden ayırmak için ………………. kullanılır.


TEST -4-

AĞAÇLAR

Uzun uzun dalları Sayısız hayvanları Doğal denge bozulur,

Yemyeşil yaprakları, İçinde barındırır, Olmazsa eğer ağaç,

Kucaklar sıkı sıkı Toprağa hayat verir Ağaç suya, güneşe

Bırakmaz, toprakları. Mikroptan arındırır. Canlılar ona muhtaç. İsmail MALATYA

( 1.2.ve 3. Soruları şiire göre yanıtlayalım. )1- İkinci dörtlükte ağacın hangi yararlarından söz edilmiyor?

A - Hayvanları içinde barındırır. B - Toprağa hayat verir.

C - Havayı temizler. D - Toprağı mikroptan arındırır.
2- Şiire göre doğal denge niçin bozulur?

A - Denizler kirlenirse B - Toprak kirlenirse

C - Yeşillikler olmazsa D - Ağaç olmazsa
3- Ağaçlar neye muhtaçtır?

A - Suya – Güneşe B - İnsanlara – Hayvanlara

C - Çiçeklere – Otlara D - Aya – Yıldızlara
4 - Aşağıda ki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt ) anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

A – Damla demet demet çiçekler gönderdi.

B – Kader ezile büzüle yanına yaklaştı.

C – Ahmet gide gele her yeri tanıdı.

D - Atalarımız can çıkar huy çıkmaz demişler.

5. “ Rüzgâr yüzünden kravatı sağa sola uçuşuyordu”

Yukarıdaki cümlede kaç eş sesli sözcük vardır?
A - 4 B - 2 C - 3 D - 5

6. “….. Bunun üzerine Dursun , babasının kendisine kitap almak amacıyla paltosunu nasıl sattığını, bu yüzden kendisini okula üşüyerek uğurladığını anlattı.”

Yukarıdaki paragrafta Dursun ’un babasının üşümesindeki sebep nedir?

A. Kitap alması B. Paltosunu satması C. Dursun D. Okula uğurlaması

7. “ Eve, dün sabah……………………… … .” Cümlesinde noktalı yere hangisi getirilebilir?
A. dönerim B. Dönsem C. döneceğim D. döndüm

8. “ Kadın yolun kenarına çıkmış

bağırıyordu ( )

( ) Yetişin ( ) yardım edin.

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A. ( ; ) ( . ) ( ! ) B. ( ? ) ( _ ) ( ) C. ( : ) ( _ ) ( ! ) D. ( . ) ( _ ) ( . )
9. (I) Oldukça yorulmuştum. (II) Bir pınarın yanında durakladım. (III) Pınarın başında, yabani bir kiraz ağacı vardı. (IV)Ağacın dibinde, elma yanaklı bir köylü kızı duruyordu.

Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde bir benzetme vardır?

A. IV B. II C. III D. I
10. Televizyon günümüzde her yerde insanların yaşamının bir parçası olmuştur. Bizlere eğlenme olanağı sağlar. Televizyon dünyanın her yerinde önemli olaylarda yer alan kişileri izlememiz fırsatını verir…….
Yukarıdaki paragrafı aşağıdaki cümlelerin hangisiyle tamamlayabiliriz?

A. Televizyon olmadan da yaşamımızı güzel bir şekilde sürdürmemiz mümkündür.

B. İstediğimiz her an şarkı söyleyen, dans eden, konuşan insanların olduğu programları izleyebiliriz.

C. Televizyon insanların yüz yüze görüşmelerini engellemekte, ilişkileri olumsuz etkilemektedir.

D. Televizyon izlemesek de etrafımızda gelişen olaylardan haberdar olmamız mümkündür.
11. – . “ Gerçek anlamı dışında kullanılan sözcüklere mecaz anlamlı sözcükler denir.” Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A ) Gül saçını taradı. B ) Elif’in kardeşi doğdu.

C ) Sütlaç çok tatlı olmuş. D ) Berkan çok acı konuştu.
12. “Oyun oynamak için güvenli yerleri seçmeliyiz.” cümlesinden sonra aşağıdakilerden hangisi gelirse bu cümleyi destekleyici bir ifade oluşur?

A. Başka bir deyişle caddelerde oyun oynamak tehlikeli olabilir

B. Çünkü her çocuğun oyun oynamaya hakkı vardır.

C. Ders çalışmak oyun oynamaktan daha önemlidir.

D. Hatta okuldan gelir gelmez parka gidip oyun oynamalıyız.
13 - Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi (eş sesli) yoktur?

A - yaz B - yüz C - kağıt D - gül
14. “ Olmak ” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde yetişmek anlamında kullanılmıştır ?

A ) İnsan sabırlı olmalı. B ) Birden sınıfta sessizlik oldu.

C ) Meyveler daha olmadı. D ) Hastalarımız iyi oldu.
15- “ Traktörle ekin ekmek , ekmek yemek kadar kolaydır.” tümcesinde altı çizili sözcüklere ne denir ?

A ) Eş anlamlı B ) Karşıt anlamlı C ) Mecaz anlamlı D ) Eş sesli


16- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “konuk” sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük vardır?

A ) Dostlarımızla yolda karşılaştık. B ) Az sonra misafirlerimiz gelecek.

C ) Sizi akrabamla görüştüreceğim. D ) Geziye tanıdıklarımızla çıkacağız.
17. “ Örnek – ömür – ödev – öneri – öğün ” şeklinde sıralanan sözcüklerden hangisi sözlükte baştan ikinci sırada yer alır?

A. ödev B. Öneri C. ömür D. öğün

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur (yapılmıştır)?

A. Bu elbisenin aynısını ben de aldım.

B. Minikler masa tenisi takımı ikinci oldu.

C. Kıbrıs’a gideceğim için çok mutluyum.

D. Gözleri görmediği için okuyamıyor.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?  1. Göçmen kuşlar için söylenecek söz var.

  2. Geziye gideceği için çok mutluydu.

  3. Yere düştüğü için dizi ağrıyordu.

  4. Kalemi kırıldığı için yazısını yazamadı.


20.“Başkasından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü durumunuzdan üstün olup olmadığınızdır.”

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A .Başarılı olmak için çok çalışmak gerekir.

B. İnsanın başkalarıyla yarış içinde olduğu.

C. Çalışanların toplumda üstün duruma geleceği.

D. Her geçen gün daha ileriye gitmek gerektiği.

“ karışır – şeytan – işe – acele ”21. Yukarıdaki sözcükler anlamlı ve kurallı cümle oluşturulursa en baştaki sözcük hangisi olur?

A - şeytan B - karışır C - acele D - işe
22.Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna “lık” eki getirilirse bir meslek adı türetmiş oluruz?

A. odun B. çiçekçi C. kitap D. kömür

“ Babam o yıllarda yeni kurulan bir alışveriş merkezinde işçiydi .”

23. “ sene ” kelimesi yukarıdaki cümlede hangi kelimenin yerine kullanılırsa cümlenin anlamında değişme olmaz?

A. yeni B. alışveriş C. yıl D . işçi

24. göz ” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A - Kitabını sıranın gözünde unutmuş.

B - İki gündür gözlerim sulanıyor, nedense.

C - Gözleri artık eskisi kadar görmüyordu.

D - Kestane renkli gözleri vardı.25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş (öznel yargı) vardır?

A - Okuduğu kitapta kısa hikayeler, fıkralar vardı.

B - Bence en güzel yer, Antalya’dır.

C - İlkbahar mevsimine girdik.

D - Amasya elması meşhurdur.
TEST-5-

1 ) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar? ( 5 PUAN )

A)Kitaplık B)Dondurmacı C)Kırtasiyeci D)Televizyon
2 ) Aşağıdaki kelimeleri uygun biçimde düzenleyerek kurallı cümleler oluşturunuz. ( 6 PUAN )


 • korumak – doğayı – elimizden – geleni – hepimiz – için – yapmalıyız .

……………………………………………………………………………………

 • mahallemizdeki – iki – kağıt – atık - parkta – var – kumbarası

…………………………………………………………………………………….
3 )Aşağıdaki cümleleri uygun noktalama işaretleriyle tamamlayınız. ( 5 PUAN )

 • Portakal yararlı bir meyvedir( )

 • O çocuğun adını biliyor musun( )

 • Topa ben mi vurdum bilmiyorum( )

 • Eyvah, yine fırtına çıktı ( )

 • Bu hafta boyunca Aşık Veysel( )i andık.

4 ) Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz. ( 5 PUAN )

kumbara – sanayi – selüloz – bank – beton

1……………… 2……………………3…………………4………………5…………………


5 )Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. ( 8 PUAN )

Irmakları, Koruma, Ormanları, Kirleniyor, üç, Doğal, Dağları,Doğal Hayatı Koruma Derneği
Ülkemiz……………zenginliklerle dolu.……yanı denizlerle çevrili, yemyeşil …………….., bir uçtan bir uca akan ……………….., sıra sıra …………… var. Plansız sanayileşme, köylerden kentlere göç, betonlaşma ve tarımsal ilaçlar gibi nedenlerle çevremiz………………. Sivil toplum örgütlerinden…………………………………………………..resmi kurumlardan TUBİTAK gibi kuruluşlar, çevreyi …………………… çabasındadır.
6 )Aşağıdaki soru tümcelerinden hangisinde yazım yanlışı vardır ? ( 4 PUAN )

A)Siz tatile mi çıkıyorsunuz ? C) Tatile siz mi çıkıyorsunuz ?

B)Siz tatile çıkıyormusunuz ? D) Siz mi tatile çıkıyorsunuz ?
7 )Aşağıdaki sözcükler anlamlı ve kurallı bir tümce durumuna getirildiğinde, sondan ikinci sözcük hangisi olur ? ( 4 PUAN )

susuz-çocuk-yetişen-büyüyen-ağaca-kitapsız-benzer”

A) ağaca B) çocuk C) yetişen D)benzer
8 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar ? ( 5 PUAN )

A) temmuz B) eylül C) elma D) Manisa


9 ) Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen bir ifadedir? ( 5 PUAN )

A)Dördüncü sınıfta İngilizce, Sosyal ve Fen dersleri var.

B)Beden dersini genellikle bahçede yapıyoruz.

C)En zevkli ders matematik.

D)Müzik derslerinde flüt çalmayı öğreniyoruz.
10 ) Bir sözcüğün yazımında yanlışlık yapılıp yapılmadığına nereden bakarız? ( 5 PUAN )

A) sözlük B) imla kılavuzu C) ansiklopedi D) atasözleri ve deyimler sözlüğü

11 ) “Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor.” ( 5 PUAN )

Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) okul B) arkadaş

C) soğuk D)davranıyor


12 ) “Kahvaltıda çay ............. süt içebilirsin.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamalıdır? ( 4 PUAN )

A) ancak B) ama C) veya D) fakat

1-Kütüphaneler 2- yerleridir 3-aklın 4-tedavi

13 ) Yukarıdaki sözcükleri kurallı ve anlamlı bir şekilde dizersek sıralama nasıl olmalıdır? ( 4 PUAN )

A) 1-2-3-4 B) 1-3-4-2 C) 4-2-3-1 D) 3-4-2-1

14 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler yoktur? ( 5 PUAN )

A) Her şeyin azı karar, çoğu zarar.

B) Her inişin bir çıkışı vardır.

C) Her çok azdan olur

D) Her horoz kendi çöplüğünde öter.


15 ) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ulama yoktur? ( 5 PUAN )

A)Çok uzakta deli bir kuş vardı. B)Minicik bir çiçek görüyor insan.

C)Orada herkes sevinç duyar. D)Boynunu uzatmış iki taşın arasından.
16 ) Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Buna göre sorularla cevaplarını eşleştiriniz. ( 5 PUAN )

[___] A) Çocuklar evin bahçesinde toplandı. 1) Ne zaman

[___] B) Manavdan erik aldık. 2) Nasıl

[___] C) Yarın Ankara’daki teyzeme gideceğiz. 3) Nerede

[___] D) Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi. 4) Ne

[___] E) Yarım saattir hastahanede bekliyorum. 5) Kim

Her yıl bir yaş daha büyüyoruz.

Yaş ağaçları değil, kuru ağaçları keselim.

17 ) Yukarıda altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisine ne denir? ( 5 PUAN )

A) sesteş B) eş anlamlı C) zıt anlamlı D) mecaz
18 ) Aşağıda ilk sütunda verilen kelimeleri örnekte olduğu gibi önce eş anlamlısıyla sonra zıt anlamlısıyla eşleştiriniz. ( 5 PUAN )

A-Yaşlı ( ) fakir ( ) zararlı

B-Faydalı ( A ) ihtiyar ( ) kuru

C-Yoksul ( ) yaş ( A ) genç

D-Hızlı ( ) süratli ( ) zengin

E-Islak ( ) yararlı ( ) yavaş

F-kara ( )siyah ( ) beyaz

19 )”Hiçbiri bu işin ne kadar zor olduğunu bilmiyordu.”cümlesinde adın yerine kullanılan kelime hangisidir? ( 5 PUAN )

A) Hiçbiri B) Bu C) Ne D) Zor
20 ) Aşağıda verilen cümlelerden hangisinde sert ünsüz yumuşaması yoktur? ( 5 PUAN )

A)Kol saati bileğe takılır. B)Köşede çiçekçi kız duruyor.

C)Kitabı kirletmeden kullanmalıyız. D)Telefon bir iletişim aracıdır.
TEST -5-

TAMAMLAYALIM(10 PUAN)

Atatürk’le ilgili öğrendiğiniz bilgileri göz önüne alarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

* Atatürk……………..yılında …………………….’te doğdu.Babasının adı …………………………………….‘dir.

Annesinin adı …………………………………..’dır. Ulusal mücadeleyi,19 Mayıs 1919’da………………’a ayak basarak başlatan Mustafa Kemal, ilk önemli toplantıyı ………………………. ‘da yapmıştır.Bütün yurttan gelen delegelerle gerçekleştirilen ikinci büyük toplantıyı ise ………………………’ta yapılmıştır. Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi……..Nisan ……………’de toplandı. Cumhuriyet…….Ekim …………..’te ilan edildi.

DOĞRUYU SEÇELİM(Her soru 3 puan)

1-“Ulus” kelimesinin anlamca karşılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A- Vatan B- Memleket C- Yurt D- Millet2-“Hastalıklara karşı önlem almalıyız.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Aşı B- Tedbir C- Soğuk D- Serum3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duygusu belirtilmektedir?

A- Ah! Şimdi elime bir geçirsem onu… B- Ah! Eski dostlar unutulur mu?

C- Aman iyi ki susun dedik. D- Keşke hiç ağzımı açmasaydım.

4-Aşağıdaki cümle parçacıklarından anlamlı bir cümle oluşturulursa hangisi en başa gelir?

A- nasıl bir B- kimseye söylemedim C- hediye aldığımı D- anneme5-“Eyvah( ) Annemin en sevdiği vazosunu kırdın ( )Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız ( )Bana yardım edeceksin değil mi( )” cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A- (?) (.) (!) (.) B- (!) (.) (.) (?) C- (!) (.) (?) (.) D- (.) (.) (!) (?)6-Aşağıdakilerden hangisi cümle sonunda kullanılan bir noktalama işareti değildir?

A- nokta B- üç nokta C- virgül D- soru işareti7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A- Kardeşimin sorumsuzluğu yüzünden, şimdi biz de zor durumdayız.

B- Bu yıl bahar erken geldi, geçen sene epeyce beklemiştik.

C- Her yıl bu sıralar dolar, herkes öğrenmeye kucak açar.

D- Bütün buların nedeni elbette tedbirsizlik.

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

A- Şiir, hissetmek demektir. B- Sütçü, kadına baktı.

C- Bilim değişime açık olmak demektir. D- Erken kalkan, çok yol alır.

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A- Mehmet’i gördüm. B- Hasan’dan bıktım artık.

C- Şeyma’lara gidelim. D- Raziye’ den aldım.

10-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi duygu anlatır?

A- uzun saçlı B- kısa boylu C- sarı saçlı D- çok sevimli birisi11-“Deprem yerkabuğunun katmanlarının çeşitli nedenlerle kırılıp yer değiştirmesi sonucunda oluşan sarsıntılardır.” Cümlesinde, hangi sözcükten sonra virgül konmalıdır?

A- yer kabuğunun B- çeşitli C- sonucu D- deprem12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi yoktur?

A- Bağlantı çok yavaş olduğu için İnternet’te her işim yarım kalıyor.

B-Aşırı gürültüden dolayı başım ağrımaya başladı.

C- Resmi yazıların hepsini okudum.

D- Okula geç kalmak istemiyorsan biraz erken kalkacaksın.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A Ne kadar borcu olduğunu söylemedi B- Ne tarafa kaçtıklarını sordu

C- Ne kadar uslu bir oğlunuz var D- Ne zaman geleceksin

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır?

A- Annesini görünce çok sevindi B- Ağlamaktan gözleri şişti

C- Oh be sonunda kurtuldum D- Bu işin üstesinden gelmek çok zor

15-“Yanmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hükümsüz kalmak, geçersiz olmak” anlamında kullanılmıştır?

A- Koskoca köşk gözlerimizin önünde yandı.

B- Esra, otobüse yetişemedi ve bileti yandı.

C- Babam bu yaptığını duyarsa yandın.

D- Yandı tutuştu bu çocuk, kaptırdı gönlünü bir güzele.

16- I.öğretmen masasının II. dizilmişti III. sandalyeler IV. etrafına V. özenle

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

A- 3-1-4-2-5 B- 3-1-4-5-2 C- 3-1-5-4-2 D- 3-1-5-2-417-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır?

A- Beni hayal kırıklığına uğrattın. B- Bütün aile seninle gurur duyuyoruz.

C- Bizi yine şaşırttın. D- Bu olanlardan sen sorumlusun.

18- Aşağıda karışık halde verilmiş olan sözcüklerin en anlamlı ve kurallı sıralanma biçimi hangisidir?

I. gelecekten daha iyi II. hiçbir insan III. bir hazine bırakmaz IV .evladına güzel bir

A- 4-3-2-1 B- 2-4-1-3 C- 1-2-3-4 D- 3-4-1-2

19-“Ne! Beyza sınavdan yüz mü almış?” tümcesinde aşağıdaki duygulardan hangisi belirtilmiştir?

A) acıma B)beğenme C) öfke D) şaşma20-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel anlatım vardır?

A) Arabalar kırmızı ışıkta durur. B) Bir gün 24 saattir.

C) Bir metre 100 cm’dir. D) En sevdiğim renk mavidir.

21-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesnel yargı vardır?

A) En sevdiğim ders müziktir. B) Atatürk 10 Kasım 1938’de öldü.

C) Annem çok güzel yemek yapar. D) Sınav soruları oldukça zordu

22-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde abartı söz konusu değildir?

A) Eski müdürümüz dev gibi bir adamdı. B) Seni her gördüğümde havalar uçuyorum.

C) Derslerine dikkatli çalışmalısın. D) Çocuğun ağlamasıyla yer gök inliyordu.

23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılması gereken bir sözcük vardır?

A- Yanlarında bir de Almanyalı bir çocuk getirmişler.

B- İngilizce öğrenmek o kadar da zor değil.

C- Bursada zaman bir başka akar.

D- Ulusal kültürümüzü korumak hepimizin görevidir.24- “09( )30( ) da sınav başlayacak.”

Yukarıdaki cümlede yay ayraç olan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konulmalıdır?

A- nokta – kesme işareti B- virgül- kısa çizgi C- virgül- kesme işareti D- virgül- nokta

25-Aşağıdaki cümlelerin hangisi korku bildirmektedir?

A- Ah! Sanırım ayağımı incittim. B- Oğlum! Yüreğimi ağzıma getirdin, yapma bir daha.

C- Aman da aman, kızımız pek hamaratmış. D- Aaa! İnanmıyorum, bu hediyelerin hepsi benim mi?26-Aşağıdaki cümlelerde yer alan ünlemlerden hangisi “sevinç” belirtmektedir?

A- Oh! Babam nihayet para göndermiş! B- Aman be, canımdan bezdirdin!

C- Eyvah, müdür beye yakalandık! D- Yaşasın, yine en yüksek not benim!

27- I. Bir gün, çok ağır bir hastalığa yakalandı. II. Fatih, yediklerinin ve içtiklerinin temizliğine dikkat etmiyordu.

III. Ailesini büyük bir sıkıntıya sokmuştu ve yaptığı yanlışı geç de olsa anlamıştı.

IV. Doktor, iyileşmesi için en az altı aylık bir tedavi gerektiğini söyledi.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir hikâye oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur?

A- II-I-III-IV B- III-I-IV-II C-IV-I-III-II D- I-IV-II-III28-Aşağıdakilerden hangisinin gerçekle ilgisi yoktur?

A- Beş yıl sonra dünya uzaylılar tarafından işgal edilecek.

B- Ozon tabakası delinince canlı yaşamı yavaş yavaş sona erebilir.

C- Ülkemiz on yıl sonra bir astronotunu uzaya gönderebilir.

D- Dünyada belli bir zaman diliminde kıtlık olabilir.

29-“Serin bir yaz akşamıydı.”

Bir yatak da buraya serin.”Yukarıdaki altı çizili kelimelerin kullanımıyla ilgili olarak ne söylenebilir?

A- Eş anlamlı B- Zıt anlamlı C- Somut ve soyut anlamlı D- Eş sesli30-“Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak için Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.”cümlesi için hangisi söylenebilir?

A- Duygusal öğeler içermektedir. B- Sebep-sonuç anlamı taşımaktadır.

C- Abartılı öğeler içermektedir. D- Kişisel görüş ifade etmektedir.
TEST -6-

SARMAŞIKLI EV


Aradan nice yıllar geçti. O sarmaşıklı evi bir türlü unutamam. Kasabanın girişinde ilk üç evden biriydi. Ön yüzünü boydan boya sarmaşıklar kaplamıştı. Bu yüzden kasabada sarmaşıklı ev diye bilinirdi. Kardeşimle bana da sarmaşıklı evin çocukları derlerdi.

İlkokulu bitirdiğim yıldı. Bir akşam babam, kentte bir iş yeri açtığını söyledi.

Sarmaşıklı evi satacak, kente taşınacaktık. Dediği gibi de yaptı. Evi birilerine sattı. Bir sabah

eşyaları topladık, büyücek bir kamyona yükledik. Artık gidiyorduk. Boş odalarda dolaşıyor, her tarafa son bir kez daha bakıyordum. Evden en son çıkan ben oldum.

Dokunsalar ağlayacaktım. Sanki geride hepimizden birer parça kalmış gibiydi.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1. “Sanki geride hepimizden birer parça kalmıştı.” cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?

A. Evde birer parça eşya bırakmışlar. B. Geride pek çok anılarını bırakmışlar.

C. Eski eşyaları evden almamışlar. D. Çocuk birkaç parça eşyasını evde unutmuş.
2. Sarmaşıklı ev niçin satılmıştır?

A. Yazarın babası kentte iş yeri açtığı için B. Küçük olduğu için

C. Aile kasabada oturmak istemediği için D. Ev çok eskidiği için
3. Yazar, evden ayrılırken hangi duygular içindedir?

A. Heyecanlıdır. B. Dalgındır. C. Üzgündür. D. Mutludur.


4. Aşağıdakilerden hangisini sarmaşıklı ev için söyleyemeyiz?

A. Kasabanın girişindedir. B. Yazar sarmaşıklı evi zor hatırlamaktadır.

C. Ön yüzü sarmaşıklarla kaplıdır. D. Kasabada sarmaşıklı ev olarak bilinir.


Kitap çok iyi arkadaş,

Bana neyi sorsam söyler.

Ne anlatsa en sonunda,

Çalış, iyi, doğru ol, der.
5. Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kitap sevgisi B. Okumanın önemi C. Arkadaş sevgisi D. Doğru olmanın önemiElmas bile işlemezse

Göstermez cevherini.

İnsan da böyledir;

Ancak okursa gösterebilir

Gerçek değerini...


6. Yukarıdaki şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. okumanın önemi B. elmasın işlenmesi C. insanın önemi D. insanın elmasa benzetilmesi


7. Çalışkan-tembel sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde yoktur?

A. iyi-kötü B. hızlı-yavaş C. güzel-çirkin D. rahat – geniş


8.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı sözcüklerden oluşmuştur?

A. uzun-ince B. zor-güç C- bozuk-sağlam D.İhtiyar-fakir
 1. “Kır kelimesi” hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A- Kırıcı davranmaktan vazgeç. B. Sözlerinde beni çok kırdın.

C. Fırtına ağacın dalını kırdı. D. Kimsenin kalbini kırma.

 1. “……… hızlıca oradan uzaklaştı.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A. şoför B. hırsız C. ben D. arkadaşım


 1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı “evet” ya da “hayır” olabilir?

A. Matematiği niçin seviyorsun? B. Kim geldi?

C. Ankara’yı beğendin mi? D. Hangi okula gideceksin?
 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır?

A. pembe B. kronoloji C. tenbel D trafik


 1. “Bu derenin suyu duru akar” cümlesindeki duru kelimesinin yerine hangi kelimeyi kullanırsak cümle zıt (karşıt) anlam kazanır?

A. yavaş B. hızlı C. bulanık D. temiz


 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Büyük Ünlü Uyumuna” uymayan bir sözcük vardır?

A. Onunla geçen iyi kötü günlerim oldu. B. Yolda düşe kalka ilerliyordu.

C. Kalın ve ince şeritler çekilmişti. D. Hoplaya zıplaya eve geldi.
 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır?

A. Pamuk B. Anadolu C. Güneş D. Boncuk


 1. Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere “ama” kelimesi getirilemez?

A. Yaramaz ………………… tembel. B. Tembel ……………….. terbiyeli.

C. Yaşlı …………………yakışıklı. D. Zayıf …………………… kuvvetli.


17. “önceden araştırma dinleyeceğimiz konu ile ilgili yapmalıyız

IV II III I

Yukarıdaki sözcükler ve sözcük grupları hangi sıra ile dizildiğinde dinleme ile ilgili anlamlı bir cümle oluşur?

A. III-II-IV-I B. II-III-IV-I C. IV-I-II-III D. II-III-I-IV


18.”Sürmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zaman almak” anlamında kullanılmıştır?

A)Merkez bankası yeni hazine bonosunu yarın piyasaya sürüyor

B)O, motosikleti çok iyi sürüyor

C)Burkulan ayağına merhem sürdü

D)Bu yazım işi bir hafta sürer
19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “soğuk” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)Kış mevsimi çok soğuk geçti B)Vücudumuzu soğuktan korumalıyız

C)Buz gibi soğuk bir su içtim D)O tür soğuk şakaları yapma
20) “ Yaşlı ağacın altında oyun oynamayı özledim.” cümlesinde hangi isim hal ekleri kullanılmıştır?

A) de,i B)in,de,i C)li,in,de,i D)i,de


TEST-7-

SALYANGOZ VE EVİ

Salyangozlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşırlar. Bir zamanlar, evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan bir salyangoz yaşarmış. Üstelik evinin rengi de hiç hoşuna gitmezmiş.

Bizim salyangoz, kelebek ve uğurböceğini çok severmiş. Arada bir onlarla dertleşir, sırtında taşıdığı evi onlara şikayet edermiş.”Ah keşke!” dermiş.”Evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım. Hadi taşıyorum, bari sizin ki gibi bol desenli ve renkli olsaydı.”
Kelebek ve uğurböceği bir gün salyangoza;”Sevgili arkadaşımız!” demişler.”Hani evim renkli olsun diyorsun ya, biz çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtıl var. Seni ona götürürsek eğer, evini rengarenk boyar.”
Salyangoz buna çok sevinmiş.”Ne duruyoruz! Hemen gidelim.”demiş. Böylece düşmüşler yola. Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl, boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya başlamış. Salyangozun evine çok güzel desenler çizmiş. Salyangoz yeni görüntüsünü beğenmiş beğenmesine ama yine de evinin sırtında olması onu çok üzüyormuş.
Dönüş yolculuğunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış. Kelebek ve uğurböceği öyle ıslanmışlar ki, sele kapılmaktan zor kurtulmuşlar. Oysa salyangoz hemencecik evinin içine girmiş. Yağmur dinip de evinden dışarı çıkınca, arkadaşlarının perişan halini görüp üzülmüş. Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş:”İyi ki saklanabileceğim bir evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya.”

( Aşağıdaki soruları parçaya göre yanıtlayınız.)

1-Salyangozun hoşlanmadığı şey nedir?
A) Kaplumbağalar B) Kelebek C) Uğur böceği D)Evini sırtında taşımak
2-Salyangoz evinin nasıl olmasını istiyormuş?
A)Kırmızı olmasını B) Bol desenli ve renkli olmasını C)Büyük olmasını D)Penceresi olmasını
3- Kelebek ve uğurböceği salyangoza nasıl bir çare bulmuşlar ?
A)Yeni bir ev almışlar B)Evini onarmışlar

C) Ressam olan bir tırtıla götürmüşler D)Kendi evlerine almışlar


4- Dönüş yolculuğunda başlarına ne gelmiş?
A) Şiddetli bir yağmura yakalanmışlar B) Arabaya binmişler C) Kaza geçirmişler D) Kaybolmuşlar
5- Kelebek ve uğurböceğine şiddetli yağmurda ne olmuş?
A)Kaçmışlar B) öyle ıslanmışlar ki, sele kapılmaktan zor kurtulmuşlar

C)Evlerine gitmişler D) Şemsiye açmışlar


6- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A) Sınıfımızda 28 öğrenci var. C) Bu problemi kimse çözemez.

B) Yarın Berke’nin doğum günü. D) Akşam yağmur yağdı.
7-. Nesnel bir yargı ifade eden tümce aşağıdakilerden hangisidir?

A) İskeletimiz vücudumuza diklik verir

B) Ablamın saçı çok güzel olmuş.

C) En başarılı sınıf bizimkidir.

D) Kitap okumadığım için babam uyardı.


8

-. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir?

 A)  Doktora boş gözlerle bakıyordu.

B) Ayşe’nin uykusu kaçtı.

C) Kanadı kırık bir martı gördüm.

D) Bu şarkıya bayılıyorum.
9-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?


A. Sana böyle bir durum için söz veremem.

B. Bu kadar çok uçan kaz görmemiştim.

C. Bahçeden bana en güzel gülü uzattı.

D. Evvel zaman içinde fakir bir kız varmış.
10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A. Uyanamadığı için servisi kaçırmış.

B. Sedat maça gelmeyecek çünkü dizi ağrıyormuş.

C. Kar çok yağdığından dolayı yollar kapanmış.

D. Ben senden daha fazla kitap okudum.


11- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Seçilmiş Hikâyeler Dergisi’nde eskiden güzel hikâyeler çıkardı.

B) Çocuklar Karabaş’ı bir güzel yıkadılar.

C) Avukat Hasan Bey iyi bir savunma yaptı.

D) Ayşe hanım ve eşi birazdan gelecek.12-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çift kelimesinden tarımda kullanılan bir araç olarak olarak bahsedilmiştir?


 1. Apartmana yeni evli çift taşındı.

 2. Eskiden tarlalar çift ile sürülürmüş.

 3. İki çift çorap aldım.

 4. Çifte bayram yaptık.


13- Hangi durumda büyük harf kullanılması gerekmez?

A) Özel isimlerin başında

B) Cümle başlarında

C) Noktadan sonra

D) Noktalı virgülden sonra
14-“imal etmek” eyleminin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. anlamak B. Yok etmek

C. üretmek D. bulundurmak

15--Meziyetli sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?
A)becerikli C)ressam

B)beceriksiz D)iyi niyetli

16- . Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de ” nin yazımıyla ilgili hata yapılmıştır?

A) Akşam da biraz kitap okuyacağım. B) İlkbahar da tüm doğa canlanır.

C) Durakta otobüs bekleyeceğim. D) Sinemayı da tiyatroyu da severim.
17- Özel isimlere aşağıdaki eklerden hangisi gelirse kesme işareti ile ayrılır?

A) –li B) –ler C) –gil D) –de


18- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ikinci sırada yer alır?

a) basit

b) basamak

c) basınç

d) baskı
18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yoktur?

A. Her inişin bir çıkışı vardır.

B. Arpa eken buğday biçmez.

C. Tok, acın halinden ne anlar? D. Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.


19- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A. Geç geldiği için derse yetişemedi.

B. Sevgi dolu şiirler yazdı.

C. İçeriye girer girmez kardeşini gördü.

D. Annesinden büyük bir şefkat gördü.


20-“dört elle sarılmak” deyimi ile anlatılmak istenen nedir?

A. Büyük bir gayretle işe sarılmak.

B. Bir iş karşısında yılmamak.

C. Sürekli iş aramak.

D. Bir işi çok kişiyle yapmak.
TEST -8-

KARTOPU

Kar iki gün aradan sonra tekrar yağmaya başladı. Bugün okul çıkışı bazı arkadaşlar bütün uyarılara rağmen gene sokakta kartopu oyununa daldılar. Bir adam:

- Yapmayın yaramazlar! Kartopları gözünüze gelebilir, diye bağırıyordu. Ancak, oyuna o kadar dalmışlardı ki; kimsenin aldırdığı yoktu. Tam o sırada karşı kaldırımda bir çığlık sesi yükseldi. Şapkası başından düşen yaşlı bir adam, sendeleyerek elini yüzüne kapattı. Yanındaki çocuk:

- Yardım edin! Kartopu adamın gözüne geldi; gözlüğü kırıldı, diye bağırdı. Yetişkin insanlar o yana doğru koştu. Kartopu oynayan çocuklar kaçarak olay yerinden uzaklaştılar.

Edmondo De AMICIS (Çocuk Kalbi)

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplandırın.

1- Çocuklar uyarılara rağmen ne oynuyorlar? ( 4 P )

A. körebe B. saklambaç C. köşe kapmaca D. kartopu
2- Kar ne zaman yağmaya başlamış? ( 4 P )

A. Bir hafta aradan sonra B. İki gün aradan sonra C. Bir kış sabahı D. Akşama doğru
3- Kartopu oynayan çocuklar olay yerin­den nasıl uzaklaştılar? ( 4 P )

A. sevinçle B. yürüyerek C. kaçarak D. sürünerek
4- Kim, "Yapmayın yaramazlar! Kartopları gözünüze gelebilir." diye bağırıyor­muş? ( 4 P )

A. bir adam B. bir kadın C. öğretmen D. arkadaşları
5- Şapkası başından düşen adam elini niçin yüzüne kapatmış? ( 4 P )

A. Utandığı için B. Şapkası düştüğü için

C. Gözüne kartopu geldiği için D. Bir şey hatırladığı için
6- Çocuklar nerede kartopu oynuyorlar­mış? ( 4 P )

A. bahçede B. sokakta C. yolda D. koridorda

Aşağıdaki sorularda doğru olan seçeneği daire içine alarak işaretleyiniz.
7- Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak sıralanırsa, en sonda hangisi yer alır? ( 4 P )

A. Asker B. Zeytin C. Bahçe D. Domates
8- Aşağıdaki kelimeler sözlükteki gibi sı­ralandığında hangisi en başta yer alır? ( 4 P )


 1. sıtmalanmak B. sıvacı C. sıvamak D. sıvı


9- “İstanbul’ a hiç gittin mi” cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? ( 4 P )

A. ( . ) B. ( , ) C. ( ? ) D. ( ! )
10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin so­nuna ünlem getirilmelidir? ( 4 P )

A. Sarışın bir çocuk seni sordu B. Ne mutlu Türküm diyene

C. Oldukça neşeliydi D. Dersine çalıştın mı
11-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmamıştır? ( 4 P )

A. ser-gi-nin B. o-dun-cu C. ara-ba-lar D. in-san-la-r ı
12- Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir dileği veya isteği tam olarak anlatan sözcük dizisine ne denir?(4 P)

A. paragraf B. cümle C. mısra D. kıta

13- Aşağıdaki kelimelerden kurallı bir cümle oluşturulursa en sondaki kelime hangisi olur? (4 P)

“ Zaman – düşünmek – için – ayırınız – her gün – kendinize”A. düşünmek B. için C. ayırınız D. kendinize

14- Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlamlıdır? ( 4 P )

A. Açık-kapalı B. Sıcak-soğuk C. Ak-beyaz D. Zayıf-şişman
15- Aşağıdakilerin hangisinde “koyun” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? ( 4 P )

A. Şu resimleri albüme koyun. B. Her şeyi koyun yerli yerince.

C. Bu koyunlar ne garip canlılar. D. Salatayı masaya koyun.
16- Aşağıdaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi bakımından nasıl sözcüklerdir ? ( 4 P )

Yaş otuz beş , yolun yarısı

Yaş ağaca balta vurulmaz.

A. çok anlamlı B. karşıt anlamlı C. eş anlamlı D. sesteş ( eş sesli )
17-Evleri okula uzak olduğundan okula servisle gidiyorlar.” cümlesinde altı çizili söz hangi sorunun

yanıtıdır?(4 P ) A. Nasıl? B. Neden? C. Nereye? D. Ne zaman?
18-“Şeftali çekirdeği bir gün toprağın dışına çıktı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin

yanıtı yoktur?( 4 P ) A. Ne zaman? B. Ne? C. Nereye? D. Nasıl?


19-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi kurulmamıştır?( 4 P )

A. Ali hasta olduğu için okula gelmedi. B. Kedicik çok acıkmıştı süt verdim.

C. Bugün hava çok sıcak olacakmış. D. Kapı rüzgârla kapanınca dışarıda kaldık.
20- Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bıkmak, usanmak” anlamındadır?( 4 P )

A. Canı yanmak B. Canı çekmek C. Canına okumak D. Canından bezmek
21-“Kara” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?(4 P)

A. Kara görününce bütün denizciler sevindi. B. Kara gözlü kuzum, çok güzel.

C. Kara bir kuş pencereye kondu. D. Kara kaplıklı kitabı ben de okudum.

Yüklə 155,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə