Test suallariYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/8
tarix07.06.2018
ölçüsü0,58 Mb.
#52921
  1   2   3   4   5   6   7   8

“Texnoloji proseslərin ALS-ri” fənnindən

TEST SUALLARI


  1. Texnoloji proseslərin ALS-ri dedikdə nə başa düşülür?

A) Texnoloji əməliyyatın avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi

B) Texnoloji mərhələlər üzrə müəyyən ardıcıllıqla qərar qəbul edilməsi

proseslərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;

C) Texnoloji avadanlıqların avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;

D) Texnoloji kəsici alətlərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;

E) Texnoloji ölçü vasitələrinin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsi;


2. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində qərar qəbul edilməsi prinsipi

necə həyata keçirilir?

A) İlkin verilən tipik qərarların tətbiq şərtlərinə uyğunluğu prinsipi ilə;

B) İlkin verilən tipik qərarların öyrənilməsi prinsipi ilə;


C) İlkin verilən tipik qərarların yoxlanması prinsipi ilə;

D) İlkin verilən tipik qərarların müqaisəsi prinsipi ilə;


E) İlkin verilən tipik qərarların araşdırılması prinsipi ilə;
3. ALS-də ilkin verilən qərarlar necə müəyyənləşdirilir?

A) Tipik qərarlar çoxluğunda (TQÇ);

B) Tipik verilənlər çoxluğunda;
C) Tipik texnoloji əməliyyatlar çoxluğunda;

D) Tipik avadanlıqların yaddaş qurğusunda;


E) Tipik texnoloji proseslərin ALS-də;
4. ALS-də tipik qərarların tətbiq şərtləri necə təyin edilir?

A)Tipik qərarların tətbiq şərtləri detalın dəzgahın işçi zonasında yerləşə bilməsi və

emal edilə bilməsindən ibarətdir;

B) Tipik qərarların tətbiq şərtləri detalın işçi zonasında yerləşə bilməsindən

ibarətdir;

C) Tipik qərarların tətbiq şərtləri emal olunası detalın texnoloji cəhətdən

mümkünlüyünün olmasından ibarətdir;
D) Tipik qərarların tətbiq şərtləri emal olunası detalın texnoloji əməliyyatlar

ardıcıllığından ibarətdir;


E) Tipik qərarların tətbiq şərtləri emal olunası detalın fiziki-mexaniki

xassələrindən ibarətdir;


5. ALS-də detalın dəzgahın işçi zonasında yerləşə bilməsi tipik qərar tətbiq şərtinə

əsas hansı parametrlər aiddirlər?

A) Detalın qabarit ölçüləri ;


B) Detalın ən böyük uzunluq ölçüsü;
C) Detalın ən böyük diametrinin ölçüsü;

D) Detalın ən böyük ölçüsünün müşaidəsi;


E) Detalın ən böyük diametrinin müşaidəsi;

6. ALS-də detalın dəzgahda emal edilə bilməsi tipik qərar tətbiqi şərtinə

əsas hansı parametrlər aiddirlər?

A) Modul, maillik bucağın və yivin addımı;

B) Dişli çarx ötürməsində modulun qiyməti;
C) Yivaçma prosesində yivin addımı;
D) Dişli çarxın emalında çəplik bucağının qiyməti;
E) Dişli çarxın emalında addımın qiyməti;
7.-ifadəsi avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemində necə adlanır?

A) Qərar qəbul edilmənin tətbiq şərtləri;

B) Qabarit ölçülərinin müqaisəsi şərtləri;
C) Diametr ölçüsünün tətbiq şərtləri;
D) Ən böyük uzunluq ölçüsünün tətbiq şərtləri;
E) Dişin modulunun tətbiq şərtləri;
8. ALS-nin əsas xüsusiyyətini nə təşkil edir?

A) Tamamlanmış layihə həllərinin və sənədlərinin alınması;

B) Tamamlanmış layihə həllərinin alınması;

C) Tamamlanmış layihə sənədlərinin alınması;

D) Tamamlanmış əməliyyatların layihə ardıcıllığı;

E) Tamamlanmış texnoloji hazırlığın vəziyyəti;


9.Avtomatlaşdırılmış layihələndirilmə sistemləri təyinatına görə neçə növə bölünür?

A) iki: layihələndirənlər və xidmət edənlər;

B) iki: texnoloji əməliyyatları vaxt normalarını layihələndirənlər;

C) iki: hesablayanlar və işçi cizgilərini layihələndirənlər;

D) iki: xidmət edənlər və hesabat aparanlar;

E) iki: texnoloji keçid və ölçü vasitələrini layihələndirənlər;


10. “Layihələndirənlər” yarımsistemlərin əsas vəzifəsinə nələr aid olur?

A) Tipik texnoloji proseslərin, avtomat əməliyyatların, kəsici və ölçü alətlərinin və

dəzgahların idarəetmə proqramlarının tərtibi;

B) Tipik texnoloji proseslərin və dəzgahların idarəetmə proqramlarının tərtibi;

C)Tipik texnoloji proseslərin və işçi cizgilərin idarəetmə proqramlarının tərtibi;

D) Tipik texnoloji proseslərin və kəsici-ölçü alətlərin layihə və idarəetmə

proqramlarının tərtibi;

E) Tipik texnoloji avadanlıqların idarəetmə proqramlarının tərtibi;

11. “Xidmət edənlər” yarımsistemlərin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) Müəyyən hazır proqramlar əsasında informasiya axtarışını aparmaq;

B) Müəyyən hazır proqramların axtarışını aparmaq;
C) Müəyyən hazır proqramları müqaisəsini aparmaq;
D) Müəyyən hazır proqramların dilini təyin etmək;
E) Müəyyən hazır proqramlar əsasında, avtomatlaşdırılmış yeni proqram işləmək;
12. ALS-nin təsnifatı hansı xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla səciyyələndirilir ?

A) Layihələndirilmə obyektinin növü, müxtəlifliyi, mürəkkəbliliyi, avtomatlaşdırma

səvviyəsi;

B) Layihələndirmə obyektinin növü və avtomatlaşdırma səvviyəsi;

C) Layihələndirmə obyektinin xarakteri və təminat strukturası;

D) Layihələndirmə obyektinin layihə sənədlərinin sayı;

E) Layihələndirmə obyektinin həcmi və xarakteri;
13. Layihələndirmə obyektinin növü üzrə ALS-rinin necə təsnifat qrupu mövcuddur?

A) 9-qrupu

B) 8-qrupu

C) 1-qrupu

D) 5-qrupu

E) 6-qrupu


14. Layihələndirmə obyektinin mürəkkəblik xüsusiyyəti necə təyin edilir?

A) Tərkib hissələrinin sayına görə;

B) Avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə ;

C) Obyektin növünə görə;

D) Avtomatlaşdırmanın dərəcəsinə görə;

E) Obyektin sənədlərinin sayına görə;


15. Avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə ALS-rin neçə növü mövcuddur?

A) üç: az, orta və yüksək səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

B) üç: az ,orta və tam səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

C) üç: tam, natamam və yarım səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

D) iki: az və orta səviyyədə avtomatlaşdırılmış;

E) iki: tam və natamam səviyyədə avtomatlaşdırılmış;


16. Layihə proseduralarının 25%-i avtomatlaşdırılmış obyektlər hansı səviyyədə

ALS-rə aiddirlər?

A) Az səviyyədə;

B) Yükcək səviyyədə;

C) Orta səviyyədə;

D) Az və orta səviyyədə;

E) Orta və yükcək səviyyədə;

17. Layihə proseduralarının 50%- i avtomatlaşdırılmış obyektlər hansı səviyyədə

ALS- rə aiddirlər?

A) Orta səviyyədə;

B) Az səviyyədə;
C) Yükcək səviyyədə;
D) Az və yükcək səviyyədə;

E) Az və orta səviyyədə;


18. Layihə proseduralarının 50%- dən çoxu avtomatlaşdırılmış obyektlər hansı

səviyyədə ALS- rə aiddirlər?

A) Yükcək səviyyədə;

B) Az səviyyədə;


C) Orta səviyyədə;

D) Orta və yükcək səviyyədə;

E) Az və orta səviyyədə;
19. Layihələndirilən obyektlər avtomatlaşdırılmasının kompleksliyinə görə neçə

mərhələyə bölünür?

A) üç: bir və kompleks mərhələli;

B) iki: bir və çox mərhələli;


C) iki: bir, çox və kompleks mərhələli;
D) iki: çox və kompleks mərhələli;
E) bir: bir mərhələli;
20. ALS-də layihələndirilən obyektlərin layihə sənədləri xarakterinə görə neçə əsas

və neçə köməkçi qruplara bölünür?

A) 6 əsas və 3 köməkçi;

B) 3əsas və 3 köməkçi;


C) 4əsas və 4 köməkçi;
D) 2əsas və 2 köməkçi;
E) 5əsas və 5 köməkçi;
21. ALS-nin hansı təminat sistemləri mövcuddur?

A) Texniki, riyazi, informasiya, linqvistik və metodiki;


B) Texniki, riyazi və metodiki;
C) Texniki, riyazi və linqvistik;
D) Texniki, riyazi və informasiya;
E) Texniki, riyazi, metodiki və informasiya;

22. Texniki təminat sisteminin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün nəzərdə tutulmuş qarşılıqlı əlaqəli

texniki vasıtələr toplusudur;


B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün sənədlər toplusudur;
C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin texniki təminatıdır;
D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin material bazasıdır;
E) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texniki vasıtələr toplusudur;
23. Riyazi təminat sisteminin mahiyyəti nədir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün model və alqoritmləri toplusudur;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün sənədlər toplusudur;
C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün köməkçi sənədlər toplusudur;
D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texniki təminat toplusudur;

E) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə üçün texniki material toplusudur;


24. İnformasiya təminatı dedikdə hansı məna düşünülür?

A) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün sorğu informasiyasına malik sənədlər toplusu;

B) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün texniki təminat toplusudur;

C) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün əsas sənədlər toplusudur;


D) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün köməkçi sənədlər toplusudur;
E) Təqdim edilmiş tipik layihə üçün texniki vasıtələr toplusudur;
25. Linqvistik təminat nə deməkdir?

A) İlkin verilənlər və layihələndirmənin nəticələrinin tətbiqi üçün yararlı halda

təqdim edən təsviri dillər toplusudur;

B) İlkin verilənləri yararlı halda təqdim edən təsviri dillər toplusudur;


C) Layihələndirmənin nəticələrinin tətbiqi üçün yararlı halda təqdim edən təsviri

dillər toplusudur;


D) İlkin verilənləri maşın dilinə çevirən dillər toplusudur;
E) Layihələndirmənin nəticələrini maşın dilinə çevirən dillər toplusudur;
26. ALS-də metodiki təminat sisteminin rolu nədir?

A) Avtomatlaşdırılmış layihələndirməni təmin edən vasitələrin tərkibi, seçmə və

istismar qaydalaraını təsvir edən sənəddir;

B) Avtomatlaşdırılmış layihələndirməni təmin edən sənədlər toplusudur;


C) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin istismar qaydalaraını təsvir edən sənəddir;

D) Avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin seçmə qaydalaraını təsvir edən sənəddir;

E) Avtomatlaşdırılmış layihələndirməni yerinə yetirən sənədlər toplusudur;

27. ALS-nin proqram təminatı nə deməkdir?

A) Layihələndirməni aparmaq üçün lazım olan maşın proqramları və onun istifadə

qaydaları toplusudur;


B) Layihələndirməni yerinə yetirmək üçün istifadə qaydaları toplusudur;
C) Layihələndirməni aparmaq üçün metodiki məlumatlar toplusudur;
D) Layihələndirməni aparmaq üçün texniki təchizat toplusudur;
E) Layihələndirməni aparmaq üçün maşın dilləri toplusudur;
28. Texnoloji proseslərin ALS-də proqram təminatının neçə növü vardı və hansılardı?

A) iki:ümumi və xüsusi proqram təminatı;

B) iki:bir həlli və çox həlli proqram təminatı;

C) iki:ümumi və bir həlli proqram təminatı;


D) bir: ümumi proqram təminatı;
E) bir: xüsusi proqram təminatı;

29. Texnoloji proseslərin ALS-də xüsusi proqram təminatı nə deməkdir?

A) Konkret layihə məsələsinin bütün mümkün həll variantlarını özündə əks

etdirmək;


B) Konkret layihə məsələsinin həllini özündə əks etdirmək;
C) Konkret layihə məsələsinin bir variantla həllini özündə əks etdirmək;
D) Konkret layihə məsələsinin bir variantla həllinin mümkün olmasını;
E) Konkret layihə məsələsinin bir variantla həllinin vacibliyini özündə əks etdirmək;
30. Texnoloji proseslərin ALS-də ümumi proqram təminatı nə deməkdir?

A) Sistem halında layihə məsələlərinin bütün mümkün həll variantlarını özündə əks

etdirmək;

B) Konkret layihə məsələsinin bütün mümkün həll variantlarını özündə əks

etdirmək;
C) Müəyyən bir layihə məsələsinin bir variantla həllini özündə əks etdirmək;
D) Müəyyən bir layihə məsələsinin həllinin vacibliyini özündə əks etdirmək;

E) Sistem halında layihə məsələsinin bütün həllərinin vacibliyini özündə əks

etdirmək;
31. ALS-də texnoloji informasiyanın rəmzi təsvirinin təsnifat əsasının səciyyəvi

xüsusiyyəti nədir?

A) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv xüsusiyyətləri rəqəmli kodlarla istifadə

olunur;


B) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv qabarit ölçüləri təyin olunur;
C) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv ən böyük uzunluq ölçüləri təyin olunur;
D) Kodlaşma prosesində detalın konstruktiv ən böyük diametr ölçüləri təyin olunur;
E) Kodlaşma prosesində detalın emal olunma xüsusiyyətləri təyin olunur;

32. ALS-də mexaniki emal texnoloji proseslərin layihələndirilməsində istifadə olunan

tipik qərarlar neçə qrupa bölünür?

A) iki: lokal və bütöv;

B) iki: əməliyyat və ölçü alətləri;
C) iki: avadanlıq və ölçü alətləri;
D) bir: lokal;
E) bir: bütöv;
33. Mexaniki emal texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış layihələndirilməsində

lokal tip qərarlar vasitəsi ilə ən çox neçə element müəyyənləşdirilə bilər?

A) Bir

B) İki və altı


C) İki və dörd
D) Beş
E) İki və beş

34. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də bütöv tip qərarlar vasitəsi ilə ən çox neçə element müəyyənləşdirilə bilər

A) Emal texnoloji prosesi bütövlüklə

B)Yalnız avadanlıqlarının seçilməsini


C) Yalnız kəsən alətlərin seçilməsini
D) Yalnız ölçü alətlərinin seçilməsini
E) Yalnız texnoloji əməliyyat ardıcıllığını
35. Texnoloji prosesin layihələndirilməsində optimal məsələnin qoyuluşu dedikdə nə

başa düşünülür?

A) Prosesin yerinə yetirilmə şərtləri və irəli sürülən tələblərin maksimum həyata

keçirilməsi;

B) Prosesin yerinə yetirilmə şərtlərinin məzmunu;
C) Prosesin yerinə yetirilmə şərtlərinin aydınlaşdırılması;
D) Prosesin irəli sürülən tələblərinin müzakirəsi;
E) Prosesin irəli sürülən tələblərinin həll edilməsi;

36. ALS-də parametrin optimallaşdırılması nəyə deyilir?

A) Parametrin optimallaşdırılma kriteriyası üzrə optimumun təyin edilməsi;
B) Parametrin optimallaşdırılma prosesinə;
C) Parametrin optimallaşdırılma ədədinin təyin edilməsi;
D) Parametrin kriteriyasının təyin edilməsi;
E) Parametrin optimallaşdırılma kriteriyasının orta qiymətinə;
37. Texnoloji proseslərin optimallaşdırılma məsələlərində əsas vacib şərt nədir?

A) Optimallaşdırılma kriteriyasının seçilməsi;

B) Optimallaşdırılma elementinin vacibliyi;
C) Optimallaşdırılma elementinin seçilməsi;
D) Optimallaşdırılma elementinin hədd ölçüləri;
E) Optimallaşdırılma kəmiyyətinin əsas ölçü vahidləri;

38. Mexaniki texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasında əsas kriteriyalar

hansılardır?

A) Ədədi vaxt, məhsuldarlıq, maya dəyər, kütlə, kəsmə rejimi elementləri;

B) Ədədi vaxt, çəki, alətin texnoloji imkanları;
C) Ədədi vaxt, məhsuldarlıq və avadanlıqların enerji tutumu;
D) Ədədi vaxt, tərtibatların məhsuldarlığı və etibarlığı;
E) Ədədi vaxt, dəzgahların yüklənmə əmsalı, pəstahın çəkisi;
39. Mexaniki texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasının neçə növü vardır?

A) iki: parametr üzrə və struktura üzrə;

B) iki: parametr üzrə və məhsuldarlıq üzrə;
C) iki: parametr üzrə və dəzgahların texnoloji imkanları üzrə;
D) iki: parametr üzrə və məhsulun keyfiyyət göstürücüləri üzrə;
E) bir: struktura üzrə;

40. Texnoloji proseslərin parametr üzrə optimallaşdırılması nə deməkdir?

A) Mövcud texnoloji prosesin parametrlərindən yalnız birinin optimallaşdırılması;

B) Mövcud texnoloji prosesin parametrlərindən yalnız ikisinin optimallaşdırılması;


C) Mövcud texnoloji prosesin parametrlərinin 50% optimallaşdırılması;
D) Mövcud texnoloji prosesin optimallaşdırılması;
E) Mövcud texnoloji prosesin seçilməsinin optimallaşdırılması;
41. ALS-də texnoloji proseslərin optimallaşdırma məsələsinin hansı məhdudiyyət

şərtləri mövcuddur?

A) Məhsuldarlıq, keyfiyyət göstəriciləri, alət və dəzgahların texnoloji imkanları üzrə

məhdudiyyət şərtləri;


B) Məhsuldarlıq və kəsmə rejimi üzrə məhdudiyyət şərtləri;
C) Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri texniki imkanları üzrə məhdudiyyət şərtləri;
D) ) Məhsulun sınağı və satışı üzrə məhdudiyyət şərtləri;
E) Məhsuldarlıq və maya dəyəri üzrə məhdudiyyət şərtləri;

42. Mexaniki emal texnoloji proseslərin struktura üzrə optimallaşdırılması necə

həyata keçirilir?

A) Texnoloji prosesin yalnız strukturası seçilir;


B) Texnoloji prosesin əhəmiyyəti və effektliyi seçilir;
C) Texnoloji prosesin optimal variantı seçilir;
D) Texnoloji prosesin rentabelliyi təyin olunur;
E) Texnoloji prosesin araşdırılması aparılır;

43. Texnoloji prosesin strukturası dedikdə nə başa düşülür?

A) Emal marşurutu, pəstahlama üsulu, dəzgahın, tərtibatın və alətin tipi;

B) Emal marşurutu;

C) Kəsmə rejimi elementləri;
D) Vaxt normaları;
E) Texnoloji prosesin avtomatlaşdırılması dərəcəsi;
44. Mexaniki emal texnoloji proseslərin hansı əsas elementlərin parametr üzrə

optimallaşdırılması yerinə yetirə bilər?

A) Kəsmə rejimi və elementləri, ölçümüsaidəsi, alətin xidmət müddəti;

B) Kəsmə rejimi və elementləri, avadanlığın həqiqi vaxt fondu;


C) Kəsmə rejimi və elementləri, alətin itiləmələrinin sayı;
D) Kəsmə rejimi və elementləri,emal marşurutunun təyini;
E) Kəsmə rejimi və elementləri, avadanlıqların hesabı sayı;
45. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də parametrlər arasında hansı

məhdudiyyətlər mövcuddur?

A) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri onun davamlılığı ilə;

B) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri, dəzgahın tipi ilə;


C) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri, tərtibatın növü ilə;
D) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri onun həndəsi ölçüləri ilə;
E) Alətin kəsicilik xüsusiyyətləri onun qabarit ölçüləri ilə;

46. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də səthin kələ-kötürlüyü hansı kəsmə

rejimi elementinə məhdudiyyət qoyulmasını tələb edir?

A) Verişə;


B) Kəsmə dərinliyə;
C) Kəsmə sürətinə;
D) Ədədi vaxta;
E) Kəsməyə sərf olunan gücə;
47. Mexaniki emal texnoloji proseslərin ALS-də kəsici alətin davamlılığına hansı

kəsmə rejimi elementinə məhdudiyyət qoyulmasını tələb edir?

A) Kəsmə sürətinə;

B) Kəsməyə sərf olunan gücə;


C) Verişə;
D) Dəzgahın tipinə;
E) Ədədi vaxta;
48. Mexaniki emal prosesinin mərkəzlərdə yerinə yetirilməsi zamanı pəstahın

əyintisinin qiyməti hansı şərti ödəməlidir?

A)

B)


C)
D)
E)
49. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmədə məhdudiyyəti necə adlanır?

A) Kinematik;

B) Praktik;
C) İnterpolyasiya;
D) Xidməti;
E) Təcrübəvi;
50. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmədə məhdudiyyəti necə adlanır?

A) Kinematik;

B) Praktik;
C) Dövrü;
D) İxtiyari;
E) Təcrübəvi;
51. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə sistemlərində məhdudiyyəti necə

adlanır?


A) Dəzgahın baş hərəkət intiqalı üzrə;
B) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının gücünün qiyməti;
C) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının fırlanma tezliyi;
D) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının dövrlər sayı;
E) Dəzgahın baş hərəkət intiqalının faydalı iş əmsalı;

52. asılılığı avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemlərində hansı

texnoloji məhdudiyyəti təyin edir?

A) Kəsmə sürəti ilə kəskinin davamlılığı arasındakı;

B) Kəsmə sürəti ilə sürət əmsalı arasındakı;
C) Kəsmə sürəti ilə pəstahın diametri arasındakı;
D) Kəsmə dərinliyi ilə veriş arasındakı;
E) Kəsmə dərinliyi ilə pəstahın diametri arasındakı;

53. ALS-də mexaniki emal prosesi üçün dəzgahın tipi nəyə əsasən seçilir?

A) Mexaniki emalın növünə;

B) Mexaniki emalın texniki imkanlarına;


C) Mexaniki emalın səciyyəvi xüsusiyyətlərinə;
D) Mexaniki emalın avtomatlaşdırma dərəcəsinə;
E) Mexaniki emalın keyfiyyət göstəricilərinə;
54. Texnoloji proseslərin ALS-də avadanlığın seçilməsində onun hansı əsas

göstəriciləri qəbul edilir?

A) Energetik və kinematik imkanları, sərtliyi və emal ölçüləri;
B) Energetik imkanı, sərtliyi və emal ölçüləri;
C) Energetik imkanı və qabarit ölçüləri;
D) Energetik imkanı, sərtliyi və tipi;
E) Energetik imkanı, gücü, tipi və sərtliyi;
55. Tərtibatın layihələndirməsində ALS-nin neçə növ informasiya təminatı vardır?

A) iki: dəyişən və daimi;

B) iki: dəyişən və şərti dəyişən;
C) iki: daimi və şərti dəyişən;
D) bir: daimi;
E) bir: dəyişən;
56. Tərtibatların ALS-də layihələndirməsi üçün hansı məlumatların verilməsi

vacibdir?

A) Konstruktiv elementləri, yığım vahidi və təyinatı;
B) Konstruktiv elementləri;
C) Yığım vahidinin işçi cizgisi;
D) Yığım vahidinin işçi cizgisi və yığılma texnologiyası;
E) Təyinatı, tətbiq sahələri və texnoloji imkanları;
57. ALS-də tərtibatın konstruktiv elementlərinin layihələndirməsi üçün onun

haqqında hansı məlumatların verilməsi vacibdir?

A) Təyinatı, həndəsi forması, materialı, ölçüləri və texnoloji xüsusiyyətləri;

B) Təyinatı, həndəsi forması və qabarit ölçüləri;


C) Təyinatı, materialı və texnoloji xüsusiyyətləri;
D) Təyinatı, həndəsi forması və emal olunma xüsusiyyətləri;
E) Təyinatı, emal olunma qabiliyyəti, materialın mexaniki-fiziki xassələri;
58. Avtomatlaşdırılmış lahiyələndirmə sistemlərində (TPK)-tətbiqi parametrlər

kompleksi nəyə deyilir?

A) Tətbiq şərtləri ilə məhdudlaşdırılmış parametrlərə;
B) Tətbiq şərtlərinin təyininə;
C) Tətbiq şərtlərinin riyazi üsulla hesabına;
D) Tətbiq şərtlərinin forma və məzmununa;
E) Tətbiq şərtlərinin hesablanma üsullarına;
59. tətbiqi parametrlər kompleksi hansı mexaniki emal texnoloji

prosesinə uyğun gəlir?

A) Dişaçma;

B) Torna üst yonuş;


C) Pardaqlama;
D) Torna yan yonuş;
E) Torna doğrama;
60. ALS-də layihələndirilən və xidmət edən yarımsistemlərin rabitəsinin təmin

edilməsində ən geniş yayılmış üsul necə adlanır?

A) İnterfeys;
B) Qərar qəbul etmə;
C) Ünsiyyət;
D) Kompleks;
E) İnfra;
61. ALS-də layihələndirilən və xidmət edən yarımsistemlərin arasında proqram

rabitəsi, bu halda interfeys funksiyası necə əldə edilir?

A) İnsan amili ilə;

B) Proqram ilə;


C) Avtomatika ilə;
D) Yaxınlaşma İlə;
E) Yarımavtomatika ilə;
62. ALS-rin xüsusiyyətlərinin əsas dörd qrupuna nələr daxildir?

A) Maşınqayırma və cihazqayırma məmullarının, texnoloji proseslərin, inşaat

obyektlərin və təşkilat sistemlərinin ALS-ri;

B) Maşınqayırma və cihazqayırma məmullarının ALS-ri;


C) Maşınqayırma və cihazqayırma texnoloji proseslərin ALS-ri;
D) İnşaat obyektlərin ALS-ri;
E) Təşkilat sistemlərinin ALS-ri;

63. Layihələndirmə obyektinin hansı mürəkkəblik xüsusiyyətləri vardır?

A) Sadə, orta, mürəkkəb və çox mürəkkəb;

B) Çox mürəkkəb;


C) Sadə;
D) Orta;
E) Mürəkkəb;

64. Layihələndirmə obyektinin avtomatlaşdırılmış tərkib hissələrinin sayı n<102

olarsa, bu hansı mürəkkəblik xüsusiyyətinə aiddir?

A) Sadə;


B) Orta;
C) Mürəkkəb;
D) Orta və mürəkkəb;
E) Çox mürəkkəb;
65. Tərkib hissələrinin sayı 1023 olarsa, layihələndirilən obyekt hansı

mürəkkəblik xüsusiyyətinə aid olar?Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə