Test suallariYüklə 0,79 Mb.
səhifə3/5
tarix07.07.2018
ölçüsü0,79 Mb.
#55910
1   2   3   4   5

 • fərdi

 • fərdi və kiçik seriyalı
  1. Stasionar (tərpənməz) stend yığımından hansı istehsal şəraitində istifadə edilir?

  1. fərdi və seriyalı

  2. fərdi

  3. kütləvi

  4. seriyalı

  5. seriyalı və kütləvi
  1.   Tikinti-inşaat tapşırığında əsas hansı sənəd əlavə edilməlidir?

  1. sahələrin və avadanlıqların planlaşdırılmasını

  2. sahələrin planlaşdırılmasını

  3. avadanlıqların planlaşdırılmasını

  4. iş yerlərinin planlaşdırılmasını

  5. avadanlıqların və iş yerlərinin planlaşdırılmasını
  1. Tikinti-inşaat layihəsi variantlarından hansı qəbul edilir?

  1. kapital qoyuluşu və istismar xərcləri az olan

  2. istismar xərcləri az olan

  3. nəqliyyat xərcləri az olan

  4. kapital qoyuluşu az olan

  5. material xərcləri az olan
  1.   Mexaniki yığma sexlərində elektrik enerjisindən nə məqsədlə istifadə edilir?

  1. avadanlığın işləməsi və sexin işıqlandırılması üçün

  2. avadanlığın işləməsi üçün

  3. sexin qızdırılması üçün

  4. sexin işıqlandırılması üçün

  5. texnoloji məqsədlər üçün
  1. Mexaniki-yığma sexlərinin nisbi texniki-iqtisadi göstəricilərindən biri hansıdır?

  1. bir işçiyə düşən məmul buraxılışı

  2. buraxılan məmulun həcmi

  3. sexin ümumi və istehsal sahəsi

  4. istehsal avadanlığının sayı

  5. sexin işçilərinin sayı
  1. Mexaniki-yığma sexlərinin mütləq texniki-iqtisadi göstəricilərindən biri hansıdır?

  1. əsas fondların dəyəri

  2. bir fəhləyə düşən məmul buraxılışı

  3. avadanlığın orta yükləmə əmsalı

  4. dəzgah vahidinin orta gücü

  5. əsas fondların bir manatına düşən məmul buraxılışı
  1. Maşınqayırmada istifadə olunan tərtibatlar əsasən hansı faktorlar nəzərə alınmaqla qruplaşdırılır?

  1. Vəzifələrinə, universallıq və avtomatlaşdırılması dərəcələrinə görə

  2. Vəzifələrinə, mexanikləşdirmə-avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə

  3. Vəzifələrinə, universallıq və asan istifadə olunmasına görə

  4. Vəzifələrinə, avtomatlaşdırılması və geniş tətbiq olunmasına görə

  5. Mexanikləşdirmə-avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə
  1. Vəzifələrinə görə tərtibatlar neçə qrupa bölünürlər?

  1. beş

  2. iki

  3. bir

  4. altı

  5. yeddi
  1. Köməkçi tərtibatlardan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

  1. Bilavasitə kəsici aləti bərkitmək üçün

  2. Bilavasitə kəsici və ölçü alətlərini bərkitmək üçün

  3. Bilavasitə pəstah və ya yarımfabrikatı bərkitmək üçün

  4. Bilavasitə pəstah və kəsici aləti bərkitmək üçün

  5. Bilavasitə pəstah və ölçü vasitələrini bərkitmək üçün
  1. Yığma tərtibatlardan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

  1. Məmul və ya yığım vahidinin yığma texnoloji proseslərində

  2. Yığım vahidinin sınaq əməliyyatlarında

  3. Məmul və ya yığım vahidinin sınaqdan çıxarılma əməliyyatlarında

  4. Məmulun sınaqdan çıxarılma əməliyyatlarında

  5. Məmul və yığım vahidlərinin mexaniki emal əməliyyatlarında
  1. Nəzarət tərtibatlarından hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

  1. Əməliyyatlar arası və emaldan sonra müəyyən ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

  2. Emaldan sonra ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

  3. Əməliyyatlar arası ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

  4. Hazır məmulun ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün

  5. Pəstahların ölçü parametrlərini yoxlamaq üçün
  1. Universallıq dərəcəsinə görə tərtibatlar neçə və hansı qruplara bölünürlər?

  1. üç: universal, ixtisaslaşdırılmış və xüsusi

  2. üç: universal, nəzarət və dəzgah

  3. üç: universal, ixtisaslaşdırılmış və köməkçi

  4. üç: universal, xüsusi və yığma

  5. iki: ixtisaslaşdırılmış və xüsusi
  1. Universal tərtibatlardan hansı növ istehsalda istifadə olunur?

  1. fərdi və kiçik seriyalı

  2. fərdi və orta seriyalı

  3. fərdi və iri seriyalı

  4. kiçik seriyalı və kütləvi

  5. kütləvi
  1. Xüsusi tərtibatlardan hansı növ istehsalda istifadə olunur?

  1. iri seriyalı və kütləvi

  2. orta seriyalı və fərdi

  3. fərdi və kütləvi

  4. yalnız fərdi

  5. kiçik və fərdi seriyalı
  1. Mexanikləşdirmə-avtomatlaşdırma dərəcəsinə görə tərtibatlar hansı və neçə qrupa bölünürlər?

  1. dörd: əl, mexaniki, yarımavtomat və avtomat

  2. dörd: əl, mexaniki, yarımmexaniki və avtomat

  3. dörd: əl, mexaniki, avtomat və ixtisaslaşdırılmış

  4. üç: əl, mexaniki və avtomat

  5. üç: əl, mexaniki və ixtisaslaşdırılmış
  1. Dayaq prizmaları tərtibatın gövdəsinə necə bərkidilir?

  1. bolt və civi vasitəsilə

  2. pərçim və sancaq vasitəsilə

  3. pərçim və civi vasitəsilə

  4. sancaq və civi vasitəsilə

  5. qaynaq və civi vasitəsilə
  1. Tərtibatda yerləşdirmə nəyə deyilir?

  1. Pəstahın kəsən alətə nəzərən əlverişli vəziyyətə gətirilmə prosesinə

  2. Pəstahın kəsən alətə nəzərən yerləşdirilib bərkiməsinə

  3. Pəstahın kəsən alətə nəzərən yerləşdirilməsinə

  4. Pəstahın kəsən alətə nəzərən bərkidilməsinə

  5. Pəstahın kəsən alətlə uyğunlaşdırılması prosesinə
  1. Barmaqlar, çivilər, lövhələr tərtibatın hansı elementinə aiddirlər?

  1. Yerləşdirmə elementinə

  2. Bərkitmə elementinə

  3. Yönəltmə elementinə

  4. Yerləşdirmə-bərkitmə elementinə

  5. Gövdəyə yerləşdirilir
  1. Pəstahların tərtibatlarda yerləşdirilməsində neçə və hansı baza səthindən istifadə olunur?

  1. iki: müstəvi və fırlanma baza səthlərindən

  2. iki: müstəvi və daxili fırlanma baza səthlərindən

  3. iki: müstəvi və xarici fırlanma baza səthlərindən

  4. iki: daxili və xarici fırlanma baza səthlərindən

  5. iki: müstəvi və ellips əyrisi üzrə baza səthlərindən
  1. Fəza koordinat sistemində bərk cismin neçə sərbəstlik dərəcəsi mövcuddur?

  1. altı

  2. üç

  3. beş

  4. səkkiz

  5. dörd
  1. Pəstahın tərtibatda bazalaşdırılıb yerləşdirilməsi üçün hansı şərt olmalıdır?

  1. Mövcud sərbəstlik dərəcələrindən tam və ya qismən məhrum olunmalıdır

  2. Mövcud sərbəstlik dərəcələrindən qismən məhrum olunmalıdır

  3. Mövcud sərbəstlik dərəcələri öyrənilməlidir

  4. Mövcud sərbəstlik dərəcələrindən tam məhrum olunmalıdır

  5. Bazalaşdırılıb yerləşdirilməsi sərt və möhkəm olmalıdır
  1. Konstruktor bazası nəyə deyilir?

  1. başqa səth, xətt və nöqtələrin vəziyyətini təyin edən, səth, xətt və ya nöqtələrə

  2. başqa səthin vəziyyətini təyin edən səthə

  3. başqa xəttin vəziyyətini təyin edən səthə

  4. başqa nöqtənin vəziyyətini təyin edən səthə

  5. başqa emal səthini göstərən səthə
  1. Emal ölçüsünə təsir edən xətalar neçə və hansı qruplara bölünürlər?

  1. üç: yerləşdirmə, sazlama və emal xətalarına

  2. üç: yerləşdirmə, bərkitmə və emal xətalarına

  3. üç: yerləşdirmə, sazlama və bərkitmə xətalarına

  4. üç: yerləşdirmə, ölçmə və emal xətalarına

  5. üç: yerləşdirmə, ölçmə və bərkitmə xətalarına
  1. Tərtibatlarda yerləşdirmə xətası necə təyin olunur?


  1. Tərtibatlarda yerləşdirmə xətasının qiyməti hansı xətalardan asılıdır?

  1. Baza, bərkitmə və tərtibat xətalarından

  2. Baza, ölçü və yerləşdirmə xətalarından

  3. Baza, bərkitmə və ölçü xətalarından

  4. Baza, bərkitmə və yerləşdirmə xətalarından

  5. Tərtibat, bərkitmə və ölçü xətalarından
  1. Baza xətası hansı halda olar?

  1. yerləşdirmə bazasının ölçmə bazası ilə üst-üstə düşən halda

  2. yerləşdirmə bazasının ölçmə bazasından aşağıda olan halda

  3. yerləşdirmə bazasının ölçmə bazasından yuxarıda olan halda

  4. yerləşdirmə bazasının deformasiya olmadığı halda

  5. yerləşdirmə bazasının ən böyük qiymətləri halında
  1. Tərtibat xətası necə təyin olunur?


  1. Emal prosesində pəstaha təsir edən qüvvələr necə və hansı qruplara bölünürlər?

  1. üç: kəsmə, həcmi və ikinci dərəcəli təsadüfi qüvvələr

  2. üç: kəsmə, həcmi və oxboyu qüvvələr

  3. üç: radial, oxboyu və tangensial qüvvələr

  4. üç: kəsmə, oxboyu və ikinci dərəcəli təsadüfi qüvvələr

  5. üç: kəsmə, həcmi və radial qüvvələr
  1. Kəskinin kütləşməsinin kəsmə qüvvəsinə təsiri necədir?

  1. artır

  2. azalır

  3. heç bir təsiri yoxdur

  4. cüzi azalır

  5. iki dəfə artır
  1. Həcmi qüvvələrə dedikdə hansı qüvvələr başa düşülür?

  1. ağırlıq, ətalət və mərkəzdənqaçma qüvvələri

  2. ağırlıq, radial və oxboyu qüvvələr

  3. ağırlıq, ətalət, kəsmə qüvvələri

  4. ağırlıq, ətalət, mərkəzdənqaçma qüvvələri və kəsmə qüvvələri

  5. ağırlıq, ətalət, mərkəzdənqaçma və oxboyu qüvvələr
  1. Hansı sıxma quruluşları həmçinin özümərkəzləyici və istiqamətləndirici funksiyaları da yerinə yetirir?

  1. Yumruqlu patronlar və sanqalar

  2. Yumruqlu patronlar və məngənələr

  3. Sanqalar və məngənələr

  4. Yumruqlu patronlar və pazlı sıxıcılar

  5. Sanqalar və pazlı sıxıcılar
  1. Sıxma quruluşlarının konstruksiyasına görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

  1. dörd: vintli, pazlı, eksentrik və lingli

  2. dörd: vintli, pazlı, hidravlik və lingli

  3. dörd: vintli, pazlı, hidravlik və pnevmatik

  4. dörd: vintli, pazlı, pnevmatik və lingli

  5. dörd: vintli, pazlı, eksentrik və hidravlik
  1. Sıxma quruluşları tərkibinə görə neçə növ olur?

  1. iki: sadə və birləşmiş

  2. iki: hidravlik və pnevmatik

  3. iki: vintli və pazlı

  4. iki: sadə və vintli

  5. iki: birləşmiş və hidravlik
  1. Sıxma quruluşlarının hərəkət intiqalının növünə görə hansı növləri vardır?

  1. əl, mexaniki, pnevmatik və hidravlik

  2. əl, mexaniki, pnevmosilindr və pnevmokamera

  3. əl, mexaniki, vintli və lingli

  4. əl, mexaniki, vintli və pnevmosilindr

  5. əl, mexaniki, lingli və hidravliki
  1. Əl ilə idarə olunan sıxma quruluşlarında fəhlə qüvvəsi nə qədər götürülür?

  1. (120÷150) N

  2. 500 N

  3. (300÷400) N

  4. 1000 N

  5. 1200 N
  1. Konstruksiyasına görə sağanaqların necə növü vardır?

  1. iki: sərt və açılan sağanaqlar

  2. iki: yumruqlu və özümərkəzləyən patronlar

  3. iki: özümərkəzləyən və mərkəzlənməyən patronlar

  4. iki: sərt və özümərkəzləyən patronlar

  5. iki: sərt – açılmayan və açılan sağanaqlar
  1. Konstruksiyasına görə yerləşdirmə barmaqlarının neçə və hansı növü mövcuddur?

  1. dörd: silindrik daimi və dəyişdirilən, kəsilmiş daimi və dəyişdirilən

  2. iki: konuslu daimi və dəyişdirilən

  3. dörd: silindrik daimi və dəyişdirilən, konuslu daimi və dəyişdirilən

  4. iki: silindrik daimi və dəyişdirilən

  5. iki: kəsilmiş daimi və dəyişdirilən
  1. Yerləşdirmə barmaqları hansı materialdan hazırlanır və səthi bərkliyi necə götürülür?

  1. polad Y7A; Y8A; 20X və HRC 50÷55

  2. polad 3; HB 150÷200

  3. çuqun və HRC 30÷35

  4. mis və HRC 50÷55

  5. latun və HRC 40÷45
  1. Dayaq prizmalardan hansı səthlər üzrə bazalaşdırılmasında geniş istifadə olunur?

  1. xarici silindrik səthlərin

  2. müstəvi və daxili silindrik səthlərin

  3. daxili silindrik səthlərin

  4. müstəvi səthlərin

  5. müstəvi və xarici silindrik səthlərin
  1. Dayaq prizmalarının konstruksiyasına görə neçə və hansı növləri mövcuddur?

  1. iki: enli hamar və ensiz

  2. iki: enli kobud və ensiz

  3. iki: enli təmiz və ensiz

  4. iki: enli daimi və ensiz

  5. iki: enli fasonlu və ensiz
  1. Pəstahların onun təmiz xarici silindrik səthi üzrə bazalaşdırılmasında hansı dayaq prizmalardan istifadə olunur?

  1. enli - hamar

  2. enli – hamar özümərkəzləyən

  3. ensiz

  4. ensiz özümərkəzləyən

  5. ensiz dəqiq hazırlanmış
  1. Dayaq prizmaları tərtibatın gövdəsinə necə bərkidilir?

  1. bolt və civi vasitəsilə

  2. qaynaq və civi vasitəsilə

  3. pərçim və civi vasitəsilə

  4. sancaq və civi vasitəsilə

  5. pərçim və sancaq vasitəsilə
  1. Özümərkəzləyən sıxma quruluşlarının hansı konstruksiyaları vardır?

  1. yumruqlu patronlar, sanqalar və membranlı patronlar

  2. yumruqlu patronlar, sanqalar və enli-hamar prizmalar

  3. yumruqlu patronlar, sanqalar və ensiz prizmalar

  4. yumruqlu patronlar, membranlı patronlar və enli-hamar prizmalar

  5. yumruqlu patronlar, membranlı patronlar və ensiz prizmalar
  1. Yumruq patronlarda yumruqlar neçə konstruksiyada hazırlanır?

  1. iki: enli və ensiz

  2. iki: düzbucaqlı və kvadrat

  3. iki: üçbucaq və kvadrat

  4. iki: enli və üçbucaq

  5. iki: trapes və kvadrat
  1. Özümərkəzləyən sıxma quruluşlarında dayaq prizmalarından istifadə olunması mümkündürmü?

  1. dayaq prizmalarının sayı bir cüt olduqda mümkündür

  2. dayaq prizmalarının sayı üç olduqda mümkündür

  3. mümkün deyil

  4. çox çətinliklə belə konstruksiya layihələndirmək olar

  5. dayaq prizmalarından istifadəsi qeyri-mümkündür
  1. Mərkəz yuvalar hansı konstruksiyalarda emal olunur?

  1. qoruyucu konuslu və qoruyucu konussuz

  2. qoruyucu konuslu kobud emal olunmuş

  3. qoruyucu konuslu təmiz emal olunmuş

  4. qoruyucu konussuz təmiz emal olunmuş

  5. qoruyucu konussuz kobud emal olunmuş
  1. Pəstahların mərkəz yuvalarda yerləşdirilməsində hansı növ mərkəzlərdən istifadə olunur?

  1. sərt, fırlanan, kəsilmiş və üzən mərkəzlərdən

  2. sərt, fırlanan və üzən hərəkətli mərkəzlərdən

  3. sərt, fırlanan, kəsilmiş və yumruqlu patronlardan

  4. sərt, fırlanan, kəsilmiş və membranlı patronlardan

  5. sərt, fırlanan və kəsilmiş dəqiq mərkəzlərdən
  1. Tərtibatlarda sərt mərkəzlərin hazırlanmasında hansı materiallardan istifadə olunur?

  1. Karbonlu alət poladlarından: Y6A, Y8A, Y10A və sair

  2. Yüksək keyfiyyətli bərk xəlitəli BK6; BK8; B10 materiallardan

  3. Karbonlu poladlardan: cт.3, cт.4, cт.5 və sair

  4. Çuqun materiallardan: CЧ 12-28; CЧ 15-32 və sair

  5. Yüksək keyfiyyətli kobalt materiallarından
  1. Dəqiq mexaniki emal proseslərində sərt mərkəzin radial meyillənməsi ən çox nə qədər olmalıdır?

  1. 0,005 mm

  2. 0,025 mm

  3. 0,010 mm

  4. 0,015 mm

  5. 0,020 mm
  1. Normal dəqiqlikli mərkəzlərdə konusun radial meyillənməsi ən çox hansı həddə ola bilməlidir?

  1. 0,010 mm

  2. 0,025 mm

  3. 0,015 mm

  4. 0,020 mm

  5. 0,030 mm
  1. Kəsilmiş mərkəzlərin neçə və hansı konstruksiyaları mövcuddur?

  1. iki: hamar və qırışıq səthli kəsilmiş mərkəzlər

  2. iki: hamar və qırışıq səthli üzən mərkəzlər

  3. iki: hamar və qırışıq səthli sərt mərkəzlər

  4. iki: hamar sərt və qırışıq səthli üzən mərkəzlər

  5. iki: hamar səthli kəsilmiş və qırışıq səthli sərt mərkəzlər
  1. Sərt mərkəzlərdəki çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün hansı alternativ mərkəzlərdən istifadə edirlər?

  1. fırlanan mərkəzlərdən

  2. yarımfırlanan mərkəzlərdən

  3. elastik mərkəzlərdən

  4. özüyırğalanan mərkəzlərdən

  5. özübağlanan mərkəzlərdən
  1. Sıxma quruluşlarında şərti ödənilməzsə, məsələnin həlli necə aparılmalıdır?

  1. Kəsmə rejimi elementləri dəyişdirilməlidir

  2. Kəsmə sürəti yenidən hesablanmalıdır

  3. Kəsmə dərinliyi dəyişdirilməlidir

  4. Kəsmədə verişin qiyməti korreksiya olunmalıdır

  5. Kəsmə ölçüləri dəyişdirilməlidir
  1. Vintli sıxma quruluşlarda sıxma qüvvəsi hansı elementin vasitəsi ilə əldə edilir?

  1. vintin

  2. lingin

  3. pazın

  4. eksentrikin

  5. pnevmokameranın
  1. Vintli sıxma quruluşlarında vint elementində hansı yiv profillərindən istifadə olunur?

  1. metrik, trapes, düzbucaqlı və kvadrat

  2. metrik və dairəvi

  3. metrik, trapes, düzbucaqlı və üçbucaq

  4. metrik və düymə

  5. metrik, dairəvi, düzbucaqlı
  1. Pazlı sıxma quruluşlarında əsas element necə adlanır?

  1. paz

  2. ling və vint

  3. vint

  4. ling

  5. eksentrik
  1. Pazlı sıxma quruluşlarında özütormozlanma xüsusiyyəti necə əldə olunur?

  1. Pazın maillik bucağı hesabına

  2. Pazın qabarit ölçüləri hesabına

  3. Pazın sıxma qüvvəsi hesabına

  4. Pazın sürtünmə qüvvəsi hesabına

  5. Pazın materialı hesabına
  1. Pazlı sıxma quruluşlarında paz elementi konstruksiyasına görə neçə növü vardır?

  1. iki: bir və iki meyilli

  2. iki: bir meyilli və diyircəkli

  3. bir: bir meyilli

  4. bir: iki meyilli

  5. iki: iki meyilli və diyircəkli
  1. Sıxma quruluşlarında hansı gücləndirici intiqallarından geniş istifadə olunur?

  1. pnevmatik və hidravlik

  2. pnevmatik və vintli

  3. pnevmatik və eksentrikli

  4. hidravlik və vintli

  5. hidravlik və eksentrikli
  1. Yerləşdirmə elementi dayaqların konstruksiyasına görə neçədir və hansı növləri mövcuddur?

  1. üç: hamar, sferik və qırışıq başlıqlı

  2. iki: sferik və dayaq lövhəsi

  3. iki: hamar və sferik başlıqlı

  4. iki: hamar və qırışıq başlıqlı

  5. iki: sferik və qırışıq başlıqlı
  1. Yerləşdirmə elementi olan dayaqlar tərtibatın gövdəsinə hansı üsullarla birləşdirilir?

  1. təminatlı gərilmə ilə

  2. bolt birləşməsi ilə

  3. yiv birləşməsi ilə

  4. işgil birləşməsi ilə  5. Yüklə 0,79 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə