Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?Yüklə 1,57 Mb.
səhifə10/11
tarix24.05.2018
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

590.Tәşkiletmә nәdir?

A) Zәruri keyfiyyәtlәri olan insanlar qrupunun kombinәlәşdirilmiş әmәk formasında yerinә yetirdiklәri prosesdir

B) Zәruri keyfıyyәtlәri olan insanlar qrupunun fәrdi әmәk formasında yerinә yetirdiklәri prosesdir

C) Tәşkilatın idarә edilmәsi prosesidir

D) İnsanlara qarşı yönәldilmiş tәsir vasitәsidir

E) İnsanların fәaliyyәtinin koordinasiyasıdır591.Menecmentin mahiyyәtini daha dolğun xarakterizә edәn yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir?

A) Menecmentidarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarını tәtbiq etmәklә, material, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәk yolu ilә,bazar şәraitindә istәnilәn fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan firmanın qarşısına qoyduğu mәqsәdә nail olması üçün hәyata keçirilәn peşәkar fәaliyyәt növüdür

B) Menecmentölkәnin iqtisadi mexanizminin tәsir elementlәrini tәtbiq etmәklә, ölkәnin tәbii resurslarından sәmәrәli istifadә etmәklә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq üçün hәyata keşirılәn peşәkar fәaliyyәt növüdür

C) Menecmentidarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarını tәtbiq etmәklә, material, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәk yolu ilә,bazar konyukturasını öyrәnmәk üçün hәyata keşirılәn peşәkar fәaliyyәt növüdür

D) Menecmentbazar münasibәtlәri şәraitindә idarәetmәdir

E) Menecmentidarәetmәnin iqtisadi mexanizminin üsul, prinsip vә funksiyalarını tәtbiq etmәklә, material, әmәk vә maliyyә ehtiyatlarından sәmәrәli istifadә etmәk yolu ilә hәyata keçirilәn idarәetmә formasıdır592. İdarәetmәnin fәlsәfәsi әsәri kimә mәxsusdur?

A) Oliver Şeldon

B) Piter Druker

C) Henri Qant

D) F.Gilbret

E) E.Meyo593.Menecmentin yaranmasının ilkin tarixi şәrti nә olmuşdur?

A) sәnayenin miqyasının genişlәndirilmәsi, әmәk mәhsuldarlığının artırılması

B) İnsanların maddi rifahının yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmәsinә nail olmaq

C) menecment ixtisasının cәmiyyәt arasında nüfuz qazanması

D) elimin müxtәlif sahәlәrinin inkişaf etmәsi

E) insanların alıcıliq qabiliyyәtinin yüksәlmәsi594.Menecment praktikasında kibernetikanın ümumi ideyalarının tәtbiqi kimin adı ilә bağlıdır?

A) Çester Barnad

B) AnriFayol

C) Piter Druker

D) Elton Meyo

E) Frederik Teylor595.Menecment elminin öyrәnilmә predmetinә aid olmayan variantı göstәrin.

A) Cәmiyyәtin fәaliyyәt göstәrmәsi qanunları,prinsiplәri

B) Tәşkilatın yaranması vә fәaliyyәt göstәrmәsi qanunları,prinsip vә metodları

C) Tәşkilatın idarә edilmәsi zamanı rәhbәredici işçilәrin fәaliyyәtinin әsasında dayanan qanunlar vә prinsiplәr

D) İdarәetmә prosesi zamanı insanlar arasında yaranan münasibәtlәr

E) Tәşkilatın idarә edilmәsi zamanı rәhbәredicı işçilәrin özlәrinin fәaliyyәti596) Menecmentin elm kimi öyrәnilmәsinin әsası kimlәr tәrәfindәn qoyulmuşdur?

A) Fabrik vә firma rәhbәrlәri

B) Qәdim yunan filosofları

C) Qәdim Misirlәr

D) İqtisadçı analitiklәr

E) nәzәriyyәçilәr597.İdarәetmәnin mahiyyәtini düzgün izah edәn variantı göstәrin.

A) İdarәetmәözünün tamlığını,struktur vahidliyini qoruyub saxlayan müxtәlif tәbiәtli sistemlәrin xüsusiyyәtlәridir vә bunun kömәyi ilә qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olunur

B) İdarәetmәfәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndrilәn insan qrupudur

C) İdarәetmәtәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydaları vә qanunauyğunluqlarıdır

D) İdarәetmәqarşiya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün qәrar alternativlәri içәrisindәn düzgün variantın seçilmәsi prosesidir

E) İdarәetmәidarәetmә obyekti tәrәfindәn idarәetmә subyektinә qarşı yönәldilәn mәqsdönlü tәsirdir598.İdarәetmәnin mahiyyәtini düzgün xarakterizә edәn yanaşma hansı variantda göstәrilmişdir?

A) İdarәetmә idarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir

B) İdarәetmә birbiri ilә qarşılıqlı әlaqәdә olan vә fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә yönәlәn müxtәlif tәbiәtli elementlәrin mәcmusudur.

C) İdarәetmәtabeçilikdә olanlara qarşı yönәldilәn tәsir üsulu vә metodudur

D) İdarәetmәrәhbәrin qәbul etdiyi qәrardır

E) İdarәetmәfәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur599.Qeyd edilәnlәrdәn birinin H.Fordla әlaqәsi yoxdur.

A) “1927ci ildә “T” model avtomobili ilә bazarı tutaraq uğur qazandı

B) 8 saatlıq iş gününә keçid onun adı ilә bağlıdır

C) İstehsalın tәkmillәşdirilmәsi” konsepsiyasının müәllifidir

D) “T” model avtomobil ona uğur gәtirdi

E) 5$lıq iş günü onun adı ilә bağlıdır600.H.Ford ona uğur gәtirmiş hansı marketinq konsepsiyasının müәllifidir?

A) “istehsalın tәkmillәşirilmәsi”

B) “әmtәәnin tәkmillәşdirilmәsi”

C) “reklam vә satışın hәvәslәndirilmәsi”

D) “sosialetik”

E) “qarşılıqlı tәsir”601.Azәrbaycanda qanunverici dövlәt hakimiyyәti hansı tәşkilatda mәxsusdur?

A) Milli mәclis

B) Nazirlәr kabinetindә

C) İcra hakimiyyәti

D) Prezident aparatında

E) Konstitusiya mәhkәmәsindә602.Bәlәdiyyәnin sәlahiyyәtlәri hansı növlәrә bölünür?

A) Mәcburi vә könüllü

B) Liberal vә demokratik

C) Mәcburi vә demokratik

D) Liberal vә könüllü

E) Avtoritar vә demokratik

603.Azәrbaycanda özünüidarә qurumları hansı formalardan ibarәtdir?

A) Tәşkilatların yerli bölmәlәri, yerli özünüidarәlәr

B) Mәrkәzi dövlәt orqanlarının yerli idarәlәri, yerli özünüidarәlәr

C) Beynәlxalq regional tәşkilatlar, yerli özünüidarәlәr

D) Mәrkәzi dövlәt orqanlarının yerli idarәlәri

E) Beynәlxalq regional tәşkilatlar604.Dövlәt idarәetmәsi strukturunun üç әsas elementi hansılardır?

A) Qanunverici, icraedici, mәhkәmә

B) Qanunverici, mәhkәmә, qәrarverәn

C) Mәhkәmә, nazirlәr kabineti, prezident

D) Qanunverici, icraedici, prezident

E) Qanunverici, icraedici,prezident605.Bәlәdiyyәnin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

A) Yerli әhalinin ehtiyaclarım ödәmәk üçün, seckili yerli özünü idarәetmә orqanıdır

B) Dövlәt strukturudur

C) Xarici müәssisәdir

D) İcra hakimiyyәtidir

E) Dövlәt qurumudur606.Yerli özünü idarәetmәnin hansı modellәri mövcuddur?

A) İngilissakson vә Fransızkontinental modellәri

B) Kanada vә IngilisSakson modeli

C) İtaliya vә ABŞ modeli

D) ABŞ vә Fransız kontinental modeli

E) İtaliya vә ABŞ modeli607.Şәhәr tipli әrazidә sәmәrәli istehsalın әsas subyekti hansılardır?

A) Müәssisә, şәhәr icra hakimi, şәhәr bәlәdiyyәsi

B) Müәssisә, şәhәr icra hakimi, beynәlxalq tәşkilatlar

C) Müәssisә, şәhәr bәlәdiyyәsi, yerli әhali

D) Müәssisә, beynәlxalq tәşkilatlar, şәhәr bәlәdiyyәsi

E) Müәssisә, şәhәr bәlәdiyyәsi608.Dövlәtin iqtisadiyyata müdaxilәsi hansı formalarda hәyata keçirilir?

A) Birbaşa vә dolayı, qarışıq

B) Üfüqi şaquli

C) Qısamüddәtli, strateji

D) Yerli vә regional

E) Açıq vә gizli609.Ərazi sosial tәsәrrüfatçılığı birbaşa istehsal infrastrukturanın hansı sahәlәri ilә әlaqәdardır?

A) hamısı

B) su tәsәrrüfatı obyektlәri

C) yollar

D) elektrik enerjisi obyektlәri

E) qaz tәchizatı obyektlәri610.әrazi sosial tәsәrrüfatçılığı .......... malik olur.

A) hamısı

B) mәnzil vә kommunal tәsәrrüfatına

C) mәişәt xidmәtinә

D) sәrnişin nәqliyyatına

E) tәhsil obyektlәrinә611.Yerli özünüidarә prosesindә regionun iqtisadi potensialını qiymәtlәndirәrkәn aktual şәraitin tәhlili hesabat formasına aid olan cәhәt:

A) maşınqayırma, yüngül sәnaye, toxuculuq sәnayesi, mәişәt xidmәti, mәnzilkommunal xidmәti vә elmitexniki sektor xüsusi tәdqiq edilir

B) ayrıayrı müәssisәlәrә kömәk, maliyyәlәşmә mәnbәrәlәrinin cәlb edilmәsi

C) biznes inkubatorlara yeni işә başlayan sahibkarlara, sәnaye parklarında isә artıq fәaliyyәtlәrinin genişlәndirilmәsi üçün lazımi şәrait yaradılması

D) müәyyәn әraziyә kapital qoyuluşu etmәyә hazır olan müәssisәlәr reallaşdırdıqları investisiyalara görә dotasiyaların verilmәsi

E) hәr bir bәlәdiyyәdә öz sәlahiyyәti çәrçivәsindә vergi imtiyazına malik olan müәssisәlәr müәyyәn vergilәr ödәnilmәsindәn azad olunur612.Sәlahiyyәtlәrin könüllü olaraq tabeçilikdә olan işçilәrә verilmәsini sürәtlәndirmәk vә genişlәndirmәk üçün idarәetmә tәcrübәsindә aşağıdakılardan hansı variantı tәtbiq etmәk mәqsәdә uyğun deyildir?

A) ixtisarlar aparmaq

B) bölmә rәhbәrlәrinә vә icraya mәsul olan şәxslәrә öz sәlahiyyәtlәri daxilindә qәrar qәbul etmәk vә sәnәdlәri imzalamaq hüquqları vermәk

C) öz sәlahiyyәtlәri daxilindә әlavә funksiyaların yerinә yetirilmәsini qәbul edәn vә onların reallaşdırılması üçün mәsuliyyәt daşımağa hazır olan işçilәri stimullaşdırmaq

D) qayda müәyyәn etmәk

E) işçilәrdә motivasiya yaratmaq613.İdarәetmәnin tәşkilati strukturunun formalaşmasına birbaşa tәsir edәn amillәrdәn biri yanlışdır. Sәhv variantı göstәrin

A) Cәmiyyәtin siyasi vәziyyәti

B) Tәşkilatın avtomatlaşdırma sәviyyәsi

C) Tәşkilati mәdәniyyәt sәviyyәsi

D) Tәşkilatın fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri

E) Tәşkilatın miqyası614.Şöbәlәrin aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә ixtisaslaşdırılmasında düzgün olmayan variantı seçin.

A) xidmәt növü üzrә

B) istehsal növü üzrә

C) coğrafı zonalar üzrә

D) fәaliyyәt növü üzrә

E) mәhsul növü üzrә615. Mәhsulun tәşkilati quruluşu hansı tәşkilatı quruluşun növlәrindәn biridir?

A) Divizional

B) Funksional

C) Bürokratik

D) Xәtti

E) Proqrammәqsәdli616.Xәtti vә proqrammәqsәdli quruluşun xarakteristikalarının әksini tapdığı quruluş hansıdır?

A) l Matris

B) Xәtti

C) Xәttifunksional

D) Diviziona

E) Funksional617.Funksional quruluşun üstünlüklәrinә aid olan variant tapın.

A) xәtti menecerlәrin üzәrinә düşәn yükün artması

B) konkret idarәetmә funksiyasının yerinә yetirilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyan mütәxәssislәrin yüksәk peşәkarlığı

C) hadisә vә proseslәrin standartlaşması, rәsmlәşmәsi vә proqram¬laşması

D) idarәetmә funksiyalarının yerinә yetirilmәsindә paralelliyin vә tәkrarlığın aradan götürülmәsi

E) geniş profilli mütәxәssislәrә olan tәlәbatın azalması618.Matris tәşkilatı quruluşun üstünlüklәrinә aid olmayan variantı göstәrin:

A) Mәrkәzlәşmә sәviyyәsinin yüksәk olması sayәsindә әmәk mәhsuldarlığının güclәnmәsi

B) Funksional strukturlarla aktiv qarşılıqlı tәsirdә olan inzibatiidarәetmә

heyәtinin yaradıcılıq aktivliyinin yüksәlmәsi

C) Әmәk fәaliyyәtinin müxtlif növlәrinin ixtisaslaşması hesabına kadrlardan sәmәrәli, rasional istifadә olunması

D) Tәşkilatın dәyişәn daxili vә xarici şәraitinә tez bir zamanda reaksiya vermәyin vә uyğunlaşmanın mümkünlüyü

E) İdarәetmәnin qeyrimәrkәzlәşmәsi vә rәhbәrlikdә demokratiklәşmә prinsipinin güclәndirilmәsi hesabına fәaliyyәtin motivasiyasının artması

619.Xәttifunksional quruluşun mәnfi cәhәtlәrinә aid olmayan variantı tapın.

A) Bazar konyukturasının tәlәblәrinә zәif cavab verir

B) Dәqiq mәsuliyyәtin zәif olması, belә ki, qәrarları işlәyib hazırlayanlar, bir qayda olaraq onun reallaşmasında iştirak etmirlәr

C) Üfüqi sәviyyәdә istehsal bölmәlәri arasında sıx qarşılıqlı әlaqәnin vә qarşılıqlı tәsirin olmaması

D) Şaquli xәtt üzrә hәddindәn artıq inkişaf etmiş qarşılıqlı tәsir sistemi

E) İdarәetmә iyerarxiyası üzrә tabeçilik, daha doğrusu, hәddindәn artıq mәrkәzlәşmәyә meyl

620.Matris tәşkilati quruluşun çatışmazlıqlarına aid olmayan variantı göstәrin.

A) Mәqsәdlәr üzrә idarәetmә vәzifәlәri arasında «güc» nisbәtinә daimi nәzarәtin zәruriliyi

B) Proqram rәhbәrlәri arasında qeyrisağlam rәqabәt «ruhunun» mövcud olması

C) Tabeçiliyin çәtin strukturu, nәticәdә vәzifәlәrin birinciliyinin müәyyәn edilmәsi vә onların yerinә yetirilmәsinә ayrılan vaxtın bölgüsü ilә bağlı problemlәr meydana çıxır

D) Yeni proqram üzrә işlәmәk üçün zәruri olan yeniyeni vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi ilә bağlı çәtinlik

E) Bazar konyukturasına zәif reaksiya verır621.Effektiv tәşkilati quruluşa olan tәlәblәrdәn biri yanlışdır:

A) qeyri-çeviklilik

B) operatıvlik

C) etibarlılıq

D)optimallıq

E) qәnaәtcillik622.Korporativ tәşkilat aşağıdakı variantlardan nәyi nәzәrdә tutmur?

A) iyerarxik hakimiyyәt strukturunun üstünlük tәşkil etmәmәsi

B) resursların birlәşdirilmәsindәn, monopoliyadan әlavә başlıca olaraq informasiya üzәrindә monopoliyanı

C) insanların sosial, peşә vә s. meyarları üzrә bölüşdürmәklә birlәşmәsi

D) davranışlardakı ikili mәnәviyyat

E) mәrkәzlәşmәnin yüksәk inkişaf etmәmәsini623.İdarәetmәnin sәmәrәli tәşkilinә tәsir edәn amillәr sırasında bir amil yanlışdır.

A) әgәr işә prosesli şәkildә nәzarәt olunmursa

B) әgәr işә kompleks şәkildә nәzarәt olunmursa

C) әgәr işә asanlıqla nәzarәt olunmursa

D) geniş tәşkiletmә o yerdә özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdә olanlar birbirindәn asılı olmayaraq işlәyirlәr

E) әgәr işә sistem halında nәzarәt olunmursa624.Nәzarәt tәşkilatların dәyişәn xarici mühiti üçün xarakterik olan... aradan qaldırır.

A) qeyri-müәyyәnliyi

B) müәyyәnliyi

C) stresi

D) adaptasiyası

E) gәrginliyi625.Nәzarәt menecment prosesinin neçәnci funksiyasıdır?

A) 4-cü funksiyası

B) 2-cifunksiyas ı

C) 3-cü funksiyası

D) 1-ci funksiyası

E) 5-ci funksiyası626…….böhranlı situasiyaların meydana gәlmәsi haqqında xәbәrdarlıq edir. Cümlәni tamamlayın.

A) Nәzarәt

B) Tәşkilat

C) Menecer

D) Planlaşdırma

E) Tәşkiletmә627.Son nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

A) Vaxt vә ya texnoloji әmәliyyatlar başa çatdıqdan sonra, mәhsul vә ya proseslәri yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur

B) Tәsәrrüfat әmәliyyatlarını yerinә yetirmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir

C) Nәzarәt prosesindә әks әlaqәnin iş yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur

D) Tәsәrrüfat mәsәlәri üzrә yoxlamaları yerinә yetirdikdәn sonra istifadә olunur

E) Bilavasitә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata keçirilir628.Cari nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

A) Bilavasitә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata keçirilir

B) Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının yerinә yetirmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir

C) Nәzarәt prosesindә әks әlaqәdәn iş yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur

D) Vaxtı vә ya texnoloci әmәliyyatlar başa çatdıqdın sonra mәhsul vә ya poseslәri yerinә yeirdikdәn sonra istifadә olunur

E) vaxtasırı hәyata keçirilәn nәzarәt formasıdır629.İlkin nәzarәtin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

A) Tәsәrrüfat әmәliyyatları yerinә yetirilmәyә başlayana qәdәr hәyata keçirilir

B) Bilavistә işlәrin yerinә yetirilmәsi gedişindә hәyata keçirilir

C) Nәzarәt prosesindә әks әlaqәdәn iş yerinә yetirldikdәn sonra istifadә olunur

D) Tәsәrrüfat mәsәlәri üzrә yoxlamaları yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur

E) Vaxtı vә ya texnoloci әmәliyyatları başa çatdıqdan sonra mәhsul vә ya proseslәri yerinә yetirildikdәn sonra istifadә olunur630.Tәşkilati mәdәniyyәtin mahiyyәtini düzgün әks etdirәn mәhfum hansıdır?

A) tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmiş vә bölüşdürülmüş davranışın mәnәvi prinsip vә dәyәrlәrin әks olunduğu mәhfumdur

B) kollektiv üzvlәrinә tәsir üsulları vә metodlarının mәcmusudur

C) cәmiyyәtin әsas davranış qaydalarıdır

D) tәşkilatın idarә olunmasının әsas prinsip vә qaydalarını müәyyәn edir

E) tәşkilat tәrәfindәn qәbul edilmiş vә bölüşdürülmüş idarәetmә prinsiplәridir631.Tәşkilati mәdәniyyәtin düzgün formalaşması öz әksini bir sıra mәsәlәlәrdә tapır.Hansı variant yanlışdır ?

A) insanların cәmiyyәtә münasibәtindә

B) hansı rәhbәrlik üslubuna tәşkilatda üstünlük verilmәsindә

C) rәhbәredici vәzifәlәrә seçim zamanı hansı kriteriyalara üstünlük verilmәsindә

D) tәşkilatın simasında

E) insanların tәşkilata münasibәtindә632.Menecerlәrin etik davranış sәviyyәsinin yüksәldilmәsinin әsas üslubları hansılardır?

A) Etik normativlәr, etika üzrә komitәlәr, etik hesabatlar, etik davranışa öyrәdilmә

B) Qanunlar, istehlakçılarla münasibәtlәr, sosial yoxlamalar

C) Rәqabәt kodeksi, sahibkarların razılaşmaları, ticarәt sövdәlәşmәlәri

D) Qanunlar, etika üzrә komitәlәr, etik davranışın öyrәnilmәsi

E) Rәqabәt kodeksi, etika üzrә komitәlәr, ticarәt sövdәlşmәlәri633.İnsanların davranışına tәsir göstәrәn davranış normaları hansılardır?

A) hüquqi,azad secim,etik

B) hüquqi,azad secim,iqtisadi

C) azad secim,estetik,iqtisadi

D) iqtisadi,hüquqi,texniki

E) iqtisadi,hüquqi,beynәlxalq634.İdarәetmәnin xüsusi prinsiplәrinә aid olmayan variantı tapın.

A Sistemlilik prinsipi

B) Kollegiallılıq prinsipi

C) İdarәetmәdә hüquq, vәzifә vә mәsuliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi prinsipi

D) ) İdarәetmәnin demokratiklәşdirilmәsi prinsipi

E) Komandanın birliyi prinsipi635.İdarәetmә etikasının mahiyyәtini düzgün ifadә edәn yanaşma hansıdır?

A) idarәetmә etikasıinsanlara hörmәtin ifadә olunmasına,rәhbәr vә tabeçilkdә olanlar arasında qarşıliqlı anlaşma atmosferinn yaranmasına xidmәt göstәrәn üşgüzar ünsiyyәtin qayda vә formalarıdır

B) idarәetmә etikasıtәşkilatda qaydaqanun yaradan tәşkilatın elementidir

C) idarәetmә etikasıinsanlara hörmәtin ifadә olunmasına,münaqişәlәrin hәll olunmasına yönәlәn tәsir metodudur

D) idarәetmә etikasıinsanlara hörmәtin ifadә olunmasına vә taeçilikdә olanlar arasında gәrginliyin götürülmәsinә xidmәt göstәrәn üşgüzar ünsiyyәtin qayda vә formalarıdır

E) idarәetmә etikasıinsan resurslarından düzgün istifadәni tәmin edәn tәşkilatın idarәetmә elementidir636.Teylorun sisteminin әsasını tәşkil edәn idarәetmә prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

A) maliyyә resursları imkanları

B) әmәk bölgüsü

C) әmәyin ölçülmәsi

D) stimullaşdırma proqramları

E) fәrdi qabiliyyәtlәrin rolu637. Klassik vә ya inzibati mәktәbin idarәetmәyә verdiyi töhfәyә aid olmayan variantı seçin.

A) Tәşkilatın idarә olunmasına situasiyalı yanaşma

B) İdarәetmә prinsiplәrinin işlәnib hazırlanması

C) İdarәetmә funksiyalarının tәsviri

D) Tәşkilatın idarә olunmasına sistemli yanaşma

E) İdarәetmәyә proses şәklindә yanaşma638.Beynәlxalq etika kodeksi nә zaman işlәnib hazirlanıb?

A)1994-cü il

B) 1990-cı il

C) 1995-ci il

D) 2000-ci il

E) 2002-ci il639. Davranış mәktәbinin nümayәndәlәrinә aid deyildir:

A) Lindal Urvik

B) Duqlas Mak Qreqor

C) Rensis Laykert

D) Frederik Hersberq

E) Kris Ardjiris640.Elmi menecmentin metodologiyasınını ilk fazasını nә tәşkil edir?

A) İşin mәzmununun tәhlili vә onun әsas komponentlәrinin müәyyәn olunması tәşkil edir

B) әmәk motivasiyasının tәhlili vә onun tәşkilatın qarşısındakı mәqsәdlәrә doğru yönәlmәsi

C) işin әsas vәzifәlәrinin müәyyәn olunması

D) işin mәqsәdinin müәyyәn olunması vә onun әsas vәzifәlәrinin aydınlaşdırılması

E) İşin mәzmununun tәhlili vә onun effektivliyinin müәyyәn olunması
Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə