Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?


edilməsinə nəzarət qaydası hansı dövlət orqanının səlahiyyətlərindədir?Yüklə 1,57 Mb.
səhifə5/11
tarix24.05.2018
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

edilməsinə nəzarət qaydası hansı dövlət orqanının səlahiyyətlərindədir?

A) Hesablama Palatası

B) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

C) Milli Bank

D) Maliyyə Nazirliyi

E) Vergi nazirliyinin240. Klassik idarəetmə məktəbinin idarəetmə elminə töhfələri hansılardır?

A) 1.İdarəetmə prinsiplərinin inkişafı, 2.İdarəetmə funksiyalarının təsviri;

B) 1.Əməyin elmi təşkili, 2.İdarəetmə prinsiplərinin təsviri;

C) 1.İdarəetməyə sistemli yanaşma, 2.Əməyin elmi təşkili;

D) 1.Modelləşdirmə, 2.Proqnozlaşdırma;

E) 1.Proqnozlaşdırma, 2.Planlaşdırmanın tətbiqi;241. Aşağıdakılardan hansı, davranış elmləri məktəbinə aiddir?

A) İnsan davranışı barədə elmləri idarəetməyə tətbiq edərkən təşkilati elə formalaşdırmaq lazımdır ki, hər bir işçi öz potensialına uyğun istifadə edilə bilsin;

B) Davranış elmlərini insanlara elə öyrətmək lazımdır ki, onların məhsuldarlığı artsın;

C) Davranış elmlərini idarəetmədə tətbiq edərək təşkilatın məqsədlərinə nail olunmasını təmin edə bilər;

D) Davranış elmləri əmək məhsuldarlığının açarıdır;

E) Davranış elmləri işçilərin psixologiyasına müsbət təsir göstərir.242. Son nəzarətin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Vaxt və ya texnoloji əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra, məhsul və ya prosesləri

yerinə yetirildikdən sonra istifadə olunur.

B) Təsərrüfat əməliyyatlarını yerinə yetirməyə başlayana qədər həyata keçirilir.

C) Nəzarət prosesində əks əlaqənin iş yerinə yetirildikdən sonra istifadə olunur.

D) Təsərrüfat məsələri üzrə yoxlamaları yerinə yetirdikdən sonra istifadə olunur.

E)) Bilavasitə işlərin yerinə yetirilməsi gedişində həyata keçirilir.

243. Hansı fikir idarəetmə elmi məktəbinin idarəetmə elminə töhfəsi hesab olunur?

A) Mürəkkəb idarəetmə problemlərini dərk edilməsini əsaslandırmaq üçün modelləşdirmədən istifadə etmək lazımdır;

B) Mürəkkəb idarəetmə problemlərini dərk etmək üçün riyaziyyatı bilmək lazımdır;

C) Mürəkkəb idarəetmə problemlərini dərk etmək üçün riyaziyyatı və həndəsinibilmək lazımdır

D) Mürəkkəb idarəetmə problemlərini dərk etmək üçün riyaziyyatı və məntiqi bilmək lazımdır;

E) Mürəkkəb idarəetmə problemlərini dərk etmək üçün riyaziyyatı bilmək və onu təhlil etmək lazımdır.244. Təşkilat açıq sistemdir yoxsa qapalı?

A) Açıq sistemdir;

B) Qapalı sistemdir;

C) Sistem deyil;

D) Qrupdur;

E) Hər ikisinə aiddir.245.Cari nəzarətin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Bilavasitə işlərin yerinə yetirilməsi gedişində həyata keçirilir.

B) Təsərrüfat əməliyyatlarının yerinə yetirməyə başlayana qədər həyata keçirilir.

C) Nəzarət prosesində əks əlaqədən iş yerinə yetirildikdən sonra istifadə olunur.

D) Təsərrüfat məsələri üzrə yoxlamaları yerinə yetirdikdən sonra istifadə olunur

E) Vaxtı və ya texnoloci əməliyyatlar başa çatdıqdın sonra məhsul və ya posesləri

yerinə yeirdikdən sonra istifadə olunur

246. Biznes təşkilatlarında vəzifələr neçə kateqoriyaya bölünür?

A) 3;


B) 5;

C) 7;


D) 12;

E) 10;


247. Qayda prosedurdan nə ilə fərqlənir?

A) Qayda konkret və məhdud məsələyə hesablanmışdır.

B) Hər ikisi məqsədlərə nail olunmasına kömək edir;

C) Prosedur konkret situasiyada həyata keçirilməli olan hərəkətləri təsvir edir;

D) Qayda spesfik fərdi situasiyada nə etmək lazım gəldiyini dəqiq müəyyən edir;

E) Qayda prosedurdan fərqlənmir;248. Nəzarətin başlıca məqsədi təhlükəli xarakter alan ... aradan qaldırmaqdır. Cümləni tamamlayın

A) kənarlaşmaları

B) informasiyanı

C) ölçmələri

D) problemləri

E) situasiyanı249. Duqlas Mak Qreqor məqsədlər üzrə idarəetmə üsulunun hansı üstünlüyünü qiymətləndirirdi?

A) Məqsədlər üzrə idarəetmə üsulu rəhbərləri şəxsi keyfiyyətlərinə görə deyil, nəticələrə görə qiymətləndirməyə imkan verir;

B) Məqsədlər üzrə idarəetmə üsulu hər bir səviyyədə ali rəhbərliyin məqsədini dəstəkləyən konkret və dəqiq məqsədlərin müəyyən edilməsilə təşkilatın fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəldir;

C) Məqsədlər üzrə idarəetmə üsulu, faktiki nail olunmuş nəticələri, planlaşdırılmış məqsədlərlə müqayisə etməyə imkan verir;

D) Məqsədlər üzrə idarə etmə üsulu konkret olduğuna görə səmərəlidir;

E) Məqsədlər üzrə idarəetmə üsulu məqsədlərin ierarxiyasını yaradır.250. Kassa, hesablaşma, kredit və digər əməliyyatların keçirilməsinin

düzgünlüyünü təmin edən sistem necə adlanır?

A) Bank daxili nəzarət

B) Bank nəzarəti

C) Təsərrüfatdaxili nəzarət

D) Müfəttiş nəzarəti

E) İstehsal nəzarəti251. Strateji planlaşdırma prosesini qiymətləndirərkən beş suala cavab vermək lazımdır.Düzgün olmayan cavabı müəyyənləşdirin:

A) Strategiya firmanın sənaye – istehsal heyyətinin sayına uyğundurmu?

B) Təşkilat strategiyanı reallaşdımaq üçün kifayət qədər resurslara malikdirmi?

C) Strategiya firmanın resurslarının tətbiqinin ən yaxşı üsuludurmu?

D) Strategiya təşkilatın daxili imkanlarına uyğundurmu?

E) Startegiya xarici təhlükələri və imkanları nəzərə alırmı?252. təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədə çatmasını təmin edən effektiv nəzarətin xarakterik xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir.

A) Nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olmaq nöqteyi nəzərindən geniş və gizli

olmalıdır.

B) Konkret nəticələrə istiqamətlənməlidir.

C) Nəzarət edilən fəaliyyət növünə müvafiq olmalıdır.

D) Vaxtında aparılmalıdır.

E) Strateji cəhətdən məqsədyönümlü olmalıdır.

253. Qərar qəbul etmədə kompromis nə ilə xarakterizə olunur?

A) Bir sahədə arzuolunmaz nəticələrin azaldılması məqsədilə digər sahədə faydanın azaldılması;

B) İki əməkdaşın mübahisəsi nəticəsində orta göstəricinin müəyyən edilməsi;

C) qərar qəbul edərkən bütün maraqlı tərəflərin fikrini nəzərə almaq;

D) Faydanı artırmaq üçün risksəviyyəsini azaltmaq;

E) Bir fəaliyyət sahəsində əldə edilmiş mənfəət hesabına digər seqmentlərə daxil olmaq.254. Azərbaycanda Dövlət büdcəsinin icrasına operativ-nəzarət hansı

dövlət orqanına məxsusdur?

A) Milli məclisin Hesablama Palatasına

B) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

C) Milli Məclisə

D) Maliyyə nazirliyinə

E) Prezident aparatına255. “Daxili mükafatlandırma” kateqoriyasına nə aid edilir?

A) İşin özü;

B) İnsanın özü;

C) Əmək haqqı;

D) Ətrafdakıların alqışları;

E) Karyera.256. İnsanın hakimiyyətə tələbatının olması fikrini kim irəli sürmüşdür?

A) Mak Kelland;

B) Duqlas Mak Qreqor;

C) Viktor Vrum;

D) A. Maslou;

E) Adom Smit.257. Motivləşdirici tələbatların hansı tipi tələbatlar iyerarxiyasi nəzəriyyəsinə

aid deyildir?

A) Müvəffəqiyyət

B) Təhlükəsizlik

C) Mənsubiyyət

D) Fizioloji

E) Özünüifadə258. “Tələbat ödənildikdən sonra onun motivasiyaedici təsiri kəsilir” fikri kimə məxsusdur?

A) A. Maslouya;

B) Duqlas Mak Qreqora;

C) Viktor Vruma;

D) Fredrik Hersberqə;

E) Layman Porterə.259. Yəginlik amillərin nəzərə alındığı motivasiya nəzəriyyəsi hansıdır?

A) İki amil nəzəriyyəsi.

B) Tələbatlar iyerarxiyasi.

C) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi.

D) Gözləmə nəzəriyyəsi.

E) Porter-Louler nəzəriyyəsi260. Hansı yanaşma məhşur idarəetmə məktəblərinə aid deyil?

A) Yeni iqtisadi siyasət;

B) İnzibati idarəetmə;

C) Elmi idarəetmə;

D) İnsan münasibətləri;

E) davranış elmləri.261. Yaranma ardıcıllığına uyğun olaraq, məktəbləri düzün: 1. klassik, 2. insani münasibətlər, 3. sosial sistemlər, 4. yeni məktəb, 5. empirik məktəb

A) 1,2,3,4,5;

B) 1,5,4,2,3;

C) 1,2,5,3,4;

D)1,3,2,4,5;

E) 1,4,2,5,3.262. Elmi məktəbin yaradıcısı kimdir

A) F.Teylor;

B) P.Draker;

C) E.Meyo;

D) C.Bernard

E) A.Maslou.263. İşin təşkilində olan mərhələlərə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) əmək bölgüsü

B) Işin əlaqələndirilməsişi

C) vəzifələrin qruplaşdırılması

D) işin koordinasiyası

E) işin bölüşdürülməsi264.Situasiya qanununu kim müəyyən etmişdir?

A) Meri Parker Follett;

B) Frederik Teylor;

C) Piter Druker;

D) Lindal Urvik;

E) Elton Meyo.265.Təşkilatın xarici mühitinə aid olmayan amili göstərin.

A) İnsanlar;

B) İqtisadiyyatın zəruriyyəti;

C) Beynəlxalq hadisələr;

D) Elmi-texniki tərəqqi;

E) Sosial mədəni amillər;266. İşin təşkili neçə mərhələyə bölünür?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 7


267.Təşkilatın uğur qazanmasının tərkib hissələrinə hansı yanaşma məqsədə uyğun deyildir?

A) Ümumi nəticələrin çıxarılması.

B) Nəticəlik;

C) Effektivlik;

D) Qəbul edilən qərarların praktiki reallaşdırılması;

E)Yaşama (mövcud olma);268. Təşkilatın əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır?

A) Təşkilat ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri şüurlu sürətdəkoordinasiya edilən insanlar qrupudur;

B) Təşkilat idarəçilik fəaliyyətinin tərkib hissəsi olub özündə ayrı-ayrı fərdlər və ya insan qrupları tərəfindən yerinə yetirilən kombinələşdirilmiş əmək prosesini özündəbirləşdirir;

C)Təşkilat öz tamlığını, strukturunun vahidliyini saxlayan müxtəlif təbiətli sistemlərin xüsusiyyətidir;

D)Təşkilat hər biri tamın xarakteristikasına öz tövhəsini verən bir-birilə qarşılıqlı asılılıqda olan müəyyən bir birləşmədir;

E) Təşkilat korporativ siyasət işlənib hazırlanması, maliyyənin koordinasiya edilməsi, istehsal, bölgü, təşkilatın sərhədlərinin müəyyən edilməsi və s. məsələləri özündə birləşdirən bir qurumdur.269. plan-nədir?

A) plan-təşkilatın müəyyən dövr ərzində keçəcəyi yol xəritəsidir

B) plan-hüquqi sənəddir

C)plan-rəhbərin təqribi müəyyənləşdirdiyi yol xəritəsidir.

D)plan-rəhbərin arzuladığı vəziyyətdir.

E)plan-tabeçilikdə olanlar üçün tərtib olunan nizamnamədir270. Bunlardan hansı ierarxik (bürokratik) təşkilati strukturdur?

A) Funksional;

B) Adaptiv;

C) Edxokratik;

D) Layihə;

E)Matris.271. Matris təşkilati strukturunun üstünlüyü hansıdır?

A) Təşkiletmənin çevikliyi;

B) Təşkiletmənin yüksək səviyyəsi;

C) İşin ixtisaslaşdırılması;

D)Peşə ixtisaslaşdırılmasının həvəsləndirilməsi;

E) Funksional sahələrdəki koordinasiyanın yaxşılaşdırılması.272. biznes-planın strukturu hansı əsas elementlərdən ibarətdir?

A) Maliyyə planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloci plan.

B) Texnoloci plan, HRM plan, investisiya plan.

C) Maliyyə planı, istehsal, büdcə, HRM planı, texnoloci plan.

D) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloci plan, keyfiyyət planı, investisiya planı.

E) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloci plan.273. Funksional təşkilati strukturunun üstünlüyü hansıdır?

A) İşgüzar və peşə ixtisaslaşdırılmasının stimullaşdırılması;

B) Səylərin bir məsələnin həlli üzərində cəmləşdirilməsi;

C) Təşkiletmənin çevikliyi;

D)İstehsal bölmələrində mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma ilə qeyri-mərkəzləş-dirilmiş fəaliyyətin uyğunlaşdırılması;

E) Müxtəlif fəaliyyət növlərinin ayrı-ayrı bazalarda effektli həyata kecirlməsi.274. İdarəetmənin divizional təşkilati quruluşunun nöqsanı hansıdır?

A) Uzun komanda zənciri;

B)Təşkilatın ümumi məqsədinin olmaması;

C) Təşkilatın yuxarı və aşağı səviyyələri arasında əlaqənin olmaması;

D) Müxtəlif növ məhsullar üçün bu vəya digər iş növlərinin təkrarlanması nəticəsində xərclərin çoxalması;

E) Anarxiyaya meyillilik tendensiyasının olması;275. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi

B) İstehsalın genişləndirilməsi.

C) Yeni məhsulun istehsalı.

D) Birgə müəssisələrin yaradılması.

E) İnvestisiyalar cəlb etmək.276. Adaptiv təşkilati quruluşa hansılar daxildir?

A) Matris və layihə.

B)Xətti və qərargah;

C) Xətti-funksional və divizional;

D) Divizional və layihə;

E) Xətti və funksional;277. İdarəetmənin metodlarının mahiyyətini özündə əks etdirməyən yanaşma hansıdır?

A) İdarəetmə metodu, idarəetmə subyektlərinin, idarəetmə sistemin strateji və taktiki məqsədlərinin praktiki həyata keçirilməsi üzrə idarəetmə obyektinə təsir metodudur;

B) İdarəetmə metodları idarəetmə fəaliyyəti, konkret idarəetmə orqanlarının vəzifələri, mürəkkəb münasibətlər sistemi, fəaliyyətin məzmunu ilə əlaqədardır;

C) İdarəetmə metodları idarəetmə qanun və prinsiplərindən istifadə olunma formasıdır;

D) İdarəetmə metodları istehsalı idarə edənlərin işgüzar fəaliyyət vasitəsi və məqsədə çatmaq arzusudur;

E) İdarəetmə metodları idarəetmə prosesinin üzvi bir hissəsi olmaqla, idarəetmə əməyinin xüsusiyyətinə, sistemin təşkilinə, prosesin məzmununa, həmçinin istehsalın və idarəetmənin səmərəlilik səviyyəsinə təsir göstərir.278. Şaquli inteqrasiyanm tiplərinə aid deyildir:

A) vizual inteqrasiya

B) qismən inteqrasiya

C) kvaziinteqrasiya

D) tam inteqrasiya

E) Paralel inteqrasiya279. İdarəetmənin iqtisadi metodunun iqtisadi təsir vasitələrinə aşağıdakılardanhansı daxil deyildir?

A) Təlimat;

B) Təsərrüfat hesabı;

C) Planlaşdırma;

D)Kredit;

E)Rentabellik.280. Məhdud artım strategiyasından hansı hallarda istifadə olunur?

A) təşkilatın inkişafı və rentabelliyi rəhbərliyi qane edirsə

B) təşkilat böhranlı vəziyyətdə olduqda

C) təşkilatın artım potensialı olmadıqda

D) resurs çatışmazlığı olduqda

E) təşkilatda problem yarandıqda281 İdarəetmənin inzibati metodunun təşkilati-sərəncam təsiri vasitələrinə aşağıdakılardan hansıdaxil deyildir?

A) Operativlik.

B) Sərəncam;

C)Yoxlama sistemi;

D)Təlimat;

E) Əmr;


282. İdarəetmənin psixoloji təsir vasitələrinə aşağıdakılardan hansılar daxil deyildir?

A) Təcrübə mübadiləsi.

B) Sosial yanaşma;

C)Əməyin humanistləşdirilməsi;

D) Təhsil və peşə seçilməsi;

E)Təhrik göstərmə;283. İxtisar alternativləri çərçivəsində hansı variant ola bilməz?

A) uyğunlaşdırma

B) artığın kəsilməsi

C) ləğvetmə

D) ixtisar və oriyentasiyanm dəyişməsi

E) ləğvolunma284. Strateji planlaşdırma menecmentin hansı istiqamətin yaranmasının əsası olmuşdur?

A) Strateji menecmentin;

B) Antiböhranlı idarəetmənin;

C) Heyətin idarəedilməsi;

D) Marketinqin;

E) İnnovasiya menecmentinin.285. Strateji planlaşdırmanın yaranmasının əsas səbəbləri hansılardır?

A)Mənfəəti artırmaq, beynəlmilləşmə, keyfiyyət;

B)Xarici mühitdə sürətli dəyişikliklər, beynəlmilləşmə, insan amili;

C) Keyfiyyət, yeni rəqiblərin meydana çıxması;

D) Keyfiyyət insan amili, beynəlmilləşmə;

E) Rəqabət, mənfəəti artırmaq, keyfiyyət.286. Hansı variant düzgün şəkildə strateji alternativləri ifadə edir?

A) məhdudlaşdırılmış artım, artım, ixtisar və üç startegiyanın

uyğunlaşdırılması

B) məhdudlaşdırılmamış artım, bazarı ələ keçirmə, ixtisar, fəaliyyətin

dayanması

C) sürətli artım, artım, ixtisar və üç strategiyanın uyğunlaşdırılması

D) məhdudiaşdırılmamış artım, sürətli artım, ixtisar və üç startegiyanın

uyğunlaşdırılması

E) məhdudlaşdırılmış artım və ixtisar

287. İngilis şirkətlərində planlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti hansıdır?

A) Resursların bölgüsünə istiqamətlənmə;

B) Bazara istiqamətlənmə;

C) İnnovasiya;

D) Strateji üstünlük;

E)Əməyin səmərəli təşkili.288. SVOP nədir?

A) Valyuta əməliyyatıdır.

B) Gömrük rüsumudur.

C) Vergidir.

D) Mənfəət növüdür.

E) İqtisadi təhlil formasıdır289. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi.

B) İstehsalın genişləndirilməsi;

C) Yeni məhsulun istehsalı;

D) Birgə müəssisələrin yaradılması;

E)İnvestisiyalar cəlb etmək;290. Biznes-planın strukturu hansı əsas elementlərdən ibarətdir?

A) Maliyyə planı, istehsal planı, marketinq planı, HRM planı, texnoloji plan;

B) Texnoloji plan, HRM planı, investisiya planı;

C) Maliyyə planı, istehsal, budcə, HRM planı, texnoloji plan;

D) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloji plan, keyfiyyət planı, investisiya planı;

E) Maliyyə planı, istehsal planı, texnoloji plan.291. Stateji sinergizmin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilatın fəaliyyətinin birləşmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

B) Təşkilatın fəaliyyətinin bölünmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

C) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni bazarlara çıxmaqla səmərəliliyi artırılır.

D) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni məhsulların istehsalı ilə səmərəliliyi artırılır.

E) Təşkilatın fəaliyyətinin diversifikasiya olunması yolu ilə səmərəliliyin

artırılması

292. Təşkilatın layihələşdirilməsinə münasibətdə ən mühüm qərar hansıdır?

A) Qərarların qəbul edilməsində mərkəzləşdirmə və qeyri-mərkəzləşdirmənin nisbəti;

B) Formal və prosedurlardan ekstensiv istifadə;

C) Qərarların mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu;

D)İşdə məhsuliyyətin dar şəkildə müəyyən edilməsi;

E) Təşkilatda hakimiyyətin sərt ierarxiyası.293. Bürokratik sistem özünün universallıq, qabaqcadan xəbər vermək və məhsuldarlıq kimi üstünlüklərini aşağıdakı hallarda reallaşdıra bilər. Bu hallardan hansı düz deyildir?

A) Təşkilatdakı işləri ayrı-ayrı əməliyyatlara bölmək mümkün olmadıqda;

B) Təşkilatdakı ümumi məqsədlər və vəzifələr məlum olduqda;

C) Fərdin yerinə yetirdiyi işlər dəqiq ölçülə bilər;

D) Pulla mükafatlandırma işçini motivləşdirir;

E) Rəhbərin hakimiyyəti qanun kimi qəbul edilir.294. Akkordeon metodu strateji menecmentdə nə üçün istifadə olunur?

A) Dəşikliklərə qarşı müqavimətin idarə olunması üçün.

B) Strateji bazarların seqmentləşdirilməsi üçün.

C) Təşkilatın məqsədlərini müəyyən etmək üçün.

D) Yeni məhsullar hazırlanır.

E) Təşkilatın missiyasını müəyyənləşdirmək üçün295. A.Maslou aşağıdakılardan hansının yaradıcısıdır?

A)Tələbatlar ierarxiyasının;

B)Ədalət nəzəriyyəsinin;

C) Gözləmə nəzəriyyəsinin;

D) Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin;

E)İki amil nəzəriyyəsinin.300. Adları çəkilən alimlərdən hansı Qazanılmış tələbatlar nəzəriyyəsinin müəllifidir?

A) D.Makkeland;

B) A.Maslou;

C) F. Hersberq;

D) S.Adams;

E) B.Brum.301. Boston konsaltinq şirkəti modelinin heyvanlarla əlaqəsi necədir?

A) Bazarın seqmentləşdirilməsi üçün məcazi modellər kimi istifadə edilir.

B) Onların davranışını modelləşdirir.

C) Onlar üçün əmtəə hazırlanması strategiyasıdır.

D) Heç bir əlaqəsi yoxdur.

E) Demək olar ki,yoxdur302. İşçiyə “iqtisadi insan” kimi yanaşılması fikrinin müəllifi kimdir?

A) F.Teylor;

B) A.Maslou;

C) A.Fayol;

D) E.Meyo;

E) D.Makkleland.303. Prosesial motivasiya nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Gözləmə nəzəriyyəsi;

B) D.Makklelandın tələbat nəzəriyyəsi;

C) Qazanılmış motivasiya nəzəriyyəsi;

D)Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi;

E) İki amil nəzəriyyəsi.304. SWOT təhlilin məqsədi nədir?

A) Daxili zəiflik və üstünlüklərin, xarici imkan və təhlükələrin müəyyən

edilməsi.

B) Texnoloji strategiyanın hazırlanması.

C ) Bazarı seqmentləşdirmək.

D) Biznes strategiyasının hazırlanması.

E) Maliyyə durumunu tənzimləmək

305. Motivasiyanın məzmun nəzəriyyəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) İki amil nəzəriyyəsi.

B)Ədalət nəzəriyyəsi;

C) Porter-Louler nəzəriyyəsi;

D)Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi;

E) Gözləmə nəzəriyyəsi;306. İdarəetməyə situasiyalı yanaşmada insan qruplarının əsas tərkib

hissələrinə aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

A) təşkilatın quruluşu

B) ayrı-ayrı insanların davranışı

C) qruplarda insanların davranışı

D) rəhbərlərin, lider rolunda fəaliyyət göstərən menecerlərin davranışı

E) heyətin davranışı307. Yəqinlik amillərin nəzərə alındığı motivasiya nəzəriyyəsi hansıdır?

A) İki amil nəzəriyyəsi;

B) Tələbatlar ierarxiyası;

C) Möhkəmləndirmə nəzəriyyəsi;

D) Gözləmə nəzəriyyəsi;

E) Məqsədlər qoyuluşu nəzəriyyəsi.308. Strateji menecment nədən başlayır?

A) Təşkilatın gələcəyinə dair baxışın müəyyən edilməsindən

B) Strateji məqsədlərin müəyyən edilməsindən.

C) Təşkilatın missiyasının (niyyətinin) müəyyən edilməsindən.

D) Taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsindən.

E) Strateji alternativlərin müəyyən edilməsindən309. Strateji uzaqgörmə nədir?

A)Firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərinin təsəvvürləridir;

B) Firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır;

C) Firmanın strategiyasının tətbiqi istiqamətidir;

D) Firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır;

E) Firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir.310. Situasiya qanunu kim müəyyən etmişdir?

A) Meri Parker Follett.

B) Frederik Teylor.

C) Lindal Urvik.

D) Elton Meyo

E) Piter Dreker.311.Firmanın missiyasının və məqsədlərinin formalaşdırılması və strategiyasının işlənib hazırlanmasından ibarət olan proses necə adlanır?

A) Strateji planlaşdırma;

B) Strateji menecment;

C) Strateji marketinq;

D) Strateji inkişaf;

E) Strateji davranış.312. Biznes səviyyəli strategiyaların hansı növləri vardır?

A) Aşağı qiymətlər, differensasiya, təmərküzləşmə.

B) Biznes-plan.

C) Şaquli, üfuqi.

D) Strateji,

E) taktiki


313. Firmanın səmərəli strategiyasının işlənib hazırlanmasına nədən başlanır?

A) Strateji uzaqgörmənin formalaşdırılması və inkişaf istiqamətinin seçilməsindən;

B) Məqsədlərin seçilməsi və strategiyanın işlənib hazırlanmasından;

C) Strategiyanın işlənib hazırlanmasından;

D) Missiyanın formalaşdırılmasından;

E) Sosial tədqiqatlardan.314. Maks Veberə əsasən hansı tip təşkilatlar mövcuddur?

A) Xarizmatik, ənənəvi, ideal (bürokratik).

B) Divizional, ənənəvi, ideal (byrokratik).

C) Xarizmatik, ideal (börokratik), matrisalı.

D) Xarizmatik, divizional, matrisa

E) Divizional, korporativ, ənənəvi
Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə