Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?


Elmi İdarəetmə məktəbinin irəli sürdüyü hansıdır?Yüklə 1,57 Mb.
səhifə7/11
tarix24.05.2018
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

380. Elmi İdarəetmə məktəbinin irəli sürdüyü hansıdır?

A) İşin planlaşdırılması və düşünülməsinin onun yerinə yetirilməsindən ayrılması;

B) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

C) Bütövlükdə təşkilat miqyasında idarəetməyə sistemli yanaşma;

D) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

E) Modellərin işlənib hazırlanması və idarəetmədə istifadə edilməsi.381. İnsan münasibətləri və davranış elmləri məktəbinə məxsus olan nəticəni göstərin:

A) Məmnuniyyət və məhsuldarlıq səviyyəsini yüksəltmək üçün insanlararası münasibətlərin idarə edilməsi üsullarından istifadə edilməsi;

B) Mürəkkəb situasiyalarda qərar qəbul etməli olan rəhbərlərə kömək etmək üçün kəmiyyət üsullarının inkişaf etdirilməsi;

C) İdarəetmə funksiyalarının təsvir edilməsi;

D) Vəzifəni yerinə yetirmək üçün daha münasib işçinin seçilməsi və onun öyrədil-məsinin təmin edilməsi;

E) İdarəetmə prinsiplərinin inkişaf etdirilməsi.382. Aşağıdakılardan hansı xüsusiyyət qədim idarəetməyə aid deyil:

A) İdarəetmə işlərinin dəqiq müəyyənləşdirilməsi və digər işlərdən ayrılması;

B) Təşkilatda rəhbər vəzifələrin irsi hüquqa görə yaxud güc tətbiq etməklə tutulması;

C) Ali səviyyə rəhbərlərinin azsaylı olması;

D) Böyük təşkilatların azsaylı olması;

E) Təşkilat üçün mühüm qərarlar qəbul etmək qabiliyyətinə malik olan adamların sayının az olması.383. Menecmentə proses kimi yanaşma ideyası ilk dəfə hansı məktəb tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) İnzibati idarəetmə məktəbi tərəfindən;

B) İnsan münasibətləri məktəbi tərəfindən;

C) Kəmiyyət üsulları məktəbi tərəfindən;

D) Elmi idarəetmə məktəbi tərəfindən;

E) Davranış elmləri məktəbi tərəfindən.384. Maykl Meskon menecmentdə neçə funksiya olduğunu iddia edir?

A) Dörd funksiya;

B) Beş funksiya;

C) Üç funksiya;

D) Yeddi funksiya;

E) İki funksiya.385. Menecmentə hansı yanaşma təşkilatı açıq sistem hesab edir?

A) Sistem kimi yanaşma;

B) Proses kimi yanaşma;

C) Situasiya mövqeyindən yanaşma;

D) İdarəetmə məktəblərinin fərqləndirilməsi mövqeyindən yanaşma;

E) Model kimi yanaşma.386. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmanın irəli sürdüyü əsas konsep-siyahansıdır?

A) Təşkilatın məqsədlərinə daha səmərəli nail olmaq üçün konkret üsul və konsepsiyaları müəyyən konkret situasiya ilə uzlaşdırmaq lazımdır;

B) Menecmentə müxtəlif funksiyalardan ibarət olan bir proses kimi baxmaq lazımdır;

C) Menecment planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya və nəzarətdən ibarətdir;

D) Təşkilat bir neçə qarşılıqlı əlaqəli alt sistemlərdən ibarət olan və çoxsaylı əlaqələrlə xarici mühitə bağlanmış mürəkkəb açıq sistemdir;

E) Bütün təşkilatlar öz məqsədlərinə çatmaq üçün quruluş yaratmalıdırlar.387. Təşkilatda idarəetmə səviyyələrinin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A) Şaquli əmək bölgüsünün;

B) Üfiqi əmək bölgüsünün;

C) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

D) Bölmələrarası əmək bölgüsünün;

E) İerarxik əmək bölgüsünün388. Təşkilatda menecerin işi hansı kateqoriyaya aiddir?

A) İnsanlarla iş.

B) İnformasiya ilə iş;

C) Texnologiya ilə iş;

D) Situasiya ilə iş;

E) Materiallarla iş;389. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmaya görə insan dəyişənin hansı aspekti əhəmiyyət kəsb edir?

A) İnsanın qrupda davranışı;

B) İnsanın gözəlliyi;

C) İnsanın öz ailəsinə münasibəti;

D) İnsanın tərbiyəsi və biliyi;

E) İnsanın ətraf mühitə münasibəti.390. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.391. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.392. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.393. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.394. Kommunikasiya prosesinin əsas elementləri hansılardır?

A) Göndərən, informasiya, kanal, qəbul edən;

B) Göndərən, qəbul edən, geri göndərən, ötürən;

C) Göndərən, ötürən, qaytaran, yayan;

D) Göndərən, qaytaran, yayan, əks əlaqə;

E) Göndərən, qaytaran, toplayan, qəbul edən.395. Kommunikasiya prosesi menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Hamısı ilə.

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Planlaşdırma ilə396. Adamlararası kommunikasiyalarda maneə deyildir?

A) Təhrif olunmuş informasiya;

B) Pis əks əlaqə;

C) Qulaq asmaq qabiliyyətinin olmaması;

D) Qeyri – verbal maneələr;

E) Semantika.397. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.398. Qərarqəbuletmə nədir?

A) Müəyyən situasiyada mümkün fəaliyyət variantlarından birinin seçilməsi;

B) Qərarqəbuletmə ciddi addım atmaqdır;

C) Qərarqəbuletmə məqsədlərə çatmaqdır;

D) Qərarqəbuletmə vəzifə ilə bağlı seçmədir;

E) Qərarqəbuletmə müəyyən situasiyada təbii seçmədir.399. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.400. Məqsədin seçilməsi ilə bağlı qərar menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Planlaşdırma ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Motivasiya ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.401. “Mənim tabeçiliyimdə olanların hansı ehtiyacları vardır?” sualı menecmentin hansı funksiyası ilə əlaqədardır?

A) Motivasiya ilə;

B) Təşkiletmə ilə;

C) Planlaşdırma ilə;

D) Nəzarət ilə;

E) Heç biri ilə.402. Elmi üsulun mərhələləri hansılardır?

A) Müşahidə, ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya;

B) Müşahidə, mübahisə, müqayisə;

C) Müşahidə, müqayisə, ehtimalın formalaşdırılması

D) Ehtimalın formalaşdırılması, verifikasiya, müqayisə;

E) Müqayisə, ehtimal, mübahisə.403. Modellərin əsas tipləri hansılardır?

A). Fiziki model, analoq model, riyazi model;

B) Fizioloji model, ana model, kiçik model;

C) Fiziki model, kimyəvi model, riyazi model;

D) Böyük model, orta model, kiçik model;

E) Fiziki model, nəzəri model, praktiki model404. Strategiya nədir?

A) təşkilatın missiyasının həyata keçirilməsini və məqsədlərinə nail olunmasını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş və hərtərəfli işlənmiş kompleks plandır

B) təşkilatın məqsədlərinin işlənib hazırlanması həyata keçirmək üçün istifadə edilən üsuldur ;

C) təşkilatın missiyasının tərkib hissəsidir ;

D) təşkilatın missiyasına nail olmaq üçün onun resurslarının bölüşdürülməsi mexanizmidir;

E) təşkilatın missiyasının həyata və məqsədlərin işlənib hazırlanmaını təmin etmək üçün yaradıcı kollektivin seçdiyi kompleks metodikasıdır.405. Təşkilatın məqsədlərinin başlıca xarakteristikaları hansılardır?

A ) konkret və ölçülə bilən olmaq, zaman məhdudiyyətinə malik olmaq, nail olunabilən olmaq;

B) gələcəyə istiqamətlənmək rəqəmlərlə ifadə olunmaq, bir il müddətinə nəzərdə tutulmaq;

C) zaman göstəricisinə malik olmaq məsafə göstəricisinə malik olmaq miqdar göstəricisinə malik olmaq;

D) kompleks olmaq, konkret olmaq, məkanca ifadə olunmaq ;

E) kəmiyyət göstəricisinə malik olmaq, keyfiyyət göstəricisinə malik olmaq, zaman göstəricisinə malik olmaq.406. Təşkilatın məqsədi onun missiyasından nə ilə fərqlənir?

A) konkretlilik dərəcəsinə görə ;

B) heçnə ilə;

C) məzmununa görə ;

D) mühitə münasibətinə görə;

E) gələcəyə istiqamətlənməsinə görə.407. Strateji uzağıgörmə nədir?

A) Firmanın gələcək inkişaf perspektivləri barədə onun menecerlərin təsəvvür-ləridir ;

B) Firmanın fəaliyyətinin strateji planıdır;

C) Firmanın strategiyasının tətbiqi istiqamətidir;

D) Firmanın menecerlərinin yaratdığı strategiyadır;

E) Firmanın menecerləri tərəfindən düşünülmüş prosesdir.408. S0WOT- təhlilə görə firmanın güclü cəhəti hesab edilir?

A) Məşhur ticarət markasının olması;

B) Rəqiblərin bazar payını tutmaq üçün yeni imkanların yaranması ;

C) Bazarın artım tempinin yavaşıması;

D) Rəqiblərə nisbətən xərclərin yüksək olması;

E) İstehlakçıların nəzərində firmanın reytinqi.409. Biznes təşkilatının missiyasının mühüm elementidir:

A).İstehlakçının tələbatı;

B) İşçilərin sayı;

C) Reklamın mövzusu ;

D) Təşkilatın miqyası;

E) Firmanın istehsal güçü;410. Strateji planlaşdırma prosesi hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir?

A ) 1. Strateji uzağıgörmə və missiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin müəyyən edilməsi. 3. Xarici mühitin təhlili. 4. Təşkilatın daxili zəif və güclü tərəflərinin tədqiqi. 5. Strateji alternativlərin öyrənilməsi. 6. Strategiyanın seçilməsi. 7. Strateji planın reallaşdırılmasının idarə edilməsi. 8. Strategiyanın qiymətləndirilməsi

B) 1. Missiyanın seçilməsi. 2. Missiyanın müəyyən edilməsi. 3. Strategiyanın seçilməsi. 4. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 5. Strateji alternativlərin aşkar edilməsi. 6. Strategiyanın idarə edilməsi. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Son seçim.

C) 1. Məqsədlərin seçilməsi. 2. Vəzifələrin seçilməsi. 3. Missiyanın seçilməsi. 4. Daxili mühitin təhlili. 5. Strateji alternativlərin qiymətləndirilməsi. 6. Təşkilatın zəif tərəflərinin aşkar edilməsi. 7. Strategiyanın seçilməsi. 8. Strategiyanınqiymətləndirilməsi.

D) 1. Strateji uzağıgörmə və missiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin seçilməsi. 3. Vəzifələrin seçilməsi. 4. Strategiyanın seçilməsi. 5. Strategiyanın reallaşdırılması. 6. Strategiyanın qiymətləndirilməsi. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Daxili mühitin təhlili.

E) 1. Strategiyanın seçilməsi. 2. Məqsədlərin seçilməsi. 3. Strateji təhlil. 4. Strateji alternativlərin aşkar edilməsi. 6. Daxili mühitin təhlili. 7. Xarici mühitin təhlili. 8. Strategiyanın reallaşdırılması.411. Təşkilati prosesin neçə aspekti vardır?

A) iki;


B) beş;

C) yeddi;

D) dörd;

E) üç;


412. Menecmentdə planlaşdırma və nəzarətin uzlaşdırılması vasitəsi hesab edilir:

A) Büdcənin tərtibi və icrası;

B) Taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsi;

C) SWOT – təhlil;

D) Rəhbərlik stili;

E) Proseduraların tərtibi.413. Təşkilati prosesin aspektləri hansılardır?

A) 1. Təşkilatın məqsədlərinin müəyyən edilməsi. 2. Məqsədlərin təsnifatı;

B) 1 . Təşkilatın qurulması. 2. Təşkilatın inkişafı;

C) 1. Təşkilatın ayrı – ayrı bölmələrə bölünməsi. 2. Səlahiyyət münasibətlərinin və qarşılıqlı əlaqələrin yaranması;

D) 1. Təşkilatın bölünməsi. 2. Təşkilatın böyüdülməsi;

E) 1. Təşkilatın qurulması. 2. Təşkilatın məqsədləri.414. Səlahiyyət nədir?

A) Səlahiyyət müəyyən vəzifələri yerinə yetirmək üçün təşkilatın ehtiyyatlarından istifadə etmək və onun bəzi əməkdaşlarının fəaliyyətini istiqamətləndirmək sahəsində verilmiş məhdud hüquqdur;

B) Səlahiyyət müəyyən rəhbərə verilən əmretmək və qərarqəbuletmək hüququdur;

C) Səlahiyyət rəhbəri hakimiyyətlə təmin etmək üçün bir vasitədir;

D) Səlahiyyət işçilərin davranışını tənzimləmək və onların fəaliyyətini təşkilatın məqsədlərinə doğru istiqamətləndirmək vasitəsidir;

E) Səlahiyyət hakimiyyətdir.415. Biznes təşkilatlarında apparat səlahiyyəti hansılardır?

A) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Məcburi razılaşdırma. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

B) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşkiletmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyəti. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

C) 1. Sərəncamvermə səlahiyyəti. 2. Gözləmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

D) 1. Əmretmə səlahiyyəti. 2. Təşəbbüskarlıq səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət.4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.

E) 1. Tövsiyyəetmə səlahiyyəti. 2. Tələbetmə səlahiyyəti. 3. Paralel səlahiyyət. 4. Funksional səlahiyyət. 5. Apparat daxilində xətti səlahiyyət.416. Səlahiyyətin hüdudları nə ilə müəyyənləşdirilir?

A) Siyasətlə; prosedurlarla; qaydalarla; təlimatlarla.

B) Metrlə; kilometrlə; santimetrlə; kvadratmetrlə;

C) Siyasətlə; iqtisadiyyatla; tərəqqi ilə; inkişafla;

D) Siyasətlə; iqtisadiyyatla; təlimlərlə; təsadüflə;

E) Funksiyalarla; prinsiplərlə; münaqişələrlə; müdafiələrlə;417. Təşkilatın quruluşunun formalaşdırılması prosesi hansı istiqamətdə gedir?

A) Yuxarıdan aşağıya.

B) Soldan sağa;

C) Sağdan sola;

D) Aşağıdan yuxarıya;

E) Üfiqi istiqamətdə;418. Sövqetmə nədir nə nəyə təsir göstərir?

A) Sövqetmə tələbatın davranışda təzahürüdür, məqsədə çatmağa təsir göstərir;

B) Sövqetmə təhrikdir və münaqişə ehtimalına təsir göstərir;

C) Sövqetmə hakimiyyətdir. Cinayətkarlığın azalmasına təsir göstərir;

D) Sövqetmə menecmentdir, bilik səviyyəsinə təsir göstərir;

E) Sövqetmə məharətdir, qabiliyyətə təsir göstərir.419. Situasiyanı düzəltmək üçün nəzarətin hansı növləri daha əhəmiyyətlidir?

A) İlkin nəzarət və cari nəzarət

B) İlkin nəzarət və yekun nəzarət;

C) Cari nəzarət və yekun nəzarət;

D) Yekun nəzarət və ilkin nəzarət;

E) Yekun nəzarət və cari nəzarət.420. Səmərəli nəzarətin xarakteristikaları hansılardır?

A) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Nəticələrə istiqamətlənmə. 3. İşə uyğunluq. 4. Müasirlik. 5. Çeviklik.

B) 1. Məqsədlərə uyğun olmaq. 2. Nəticələrə uyğunluq. 3. Tələbata uyğunluq. 4. Təklifə uyğunluq. 5. Çeviklik.

C) 1. Çeviklik. 2. Cəldlik. 3. Dəqiqlik. 4. Səliqəlilik. 5. Qənaətçilik.

D) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Keçmişə istiqamətlənmə; 3. Təcrübəyə istiqamətlənmə. 4. Müasirlik. 5. Dəqiqlik -

E) 1. Strateji istiqamətlilik. 2. Gələcəyə inam. 3. İşə uyğunluq. 4. Çeviklik. 5. Müasirlik.421. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) Nazirliyin göstərişi ilə;

E) İstehlakçıların tələbi əsasında.422. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması;

C) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik.423. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma;

E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.424. Formal təşkilatların tərkibində kortəbii yaranmış qruplar necə adlanır?

A) qeyri-formal qruplar

B) referent qruplar

C) formal qruplar

D) real qruplar

E)kiçikqruplar425. Əvvəlcədən müəyyən edilmiş üsullarla və qabaqcadan müəyyən

edilmiş müddətdə yerinə yetirilməli olan müəyyən işlər, işlər seriyası və ya

işin bir hissəsi dedikdə nəyi başa düşürük?

A) vəzifəni

B) təşkilatın quruluşu

C) məqsədi

D) texnologiyanı

E) strategiyanı426. Təşkilat neçə mühitə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


427. Təşkilatın xarici mühiti neçə hissədən ibarətdir?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6


428. Birbaşa təsir edən xarici mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid

deyil?

A) heyət


B) tədarükçülər

C) qanunlar

D) dövlət orqanları

E) rəqiblər429. Xarici mühit amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir ?

A) təşkilatın strategiyası

B) siyasi amillər

C) iqtisadiyyatın vəziyyəti

D) beynəlaxalq hadisələr

E)fors-majorhadisələr430. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A) məqsəd,vəzifə,təşkilatiquruluş

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət431. Real daxili mühit amillərinə aid deyildir:

A) məqsəd vəvəzifə

B) heyət

C) təşkilati quruluş

D) heyət

E) texnika və texnologiya432. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A) heyət


B) missiya

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E)taktika433. Dolayı xarici mühit amillərinə aid deyildir:

A) əhalinin alıcılıq səviyyəsi

B )ölkənin demokratikləşmə səviyyəsi

C) iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası

D) xalqin mənəvi-əxlaqi dəyərləri

E) məşğulluğun səviyyəsi434. Birbaşa xarici mühit amillərinə aid deyildir:

A) dövlətin iqtisadi siyasəti

B) alıcıların zövqləri,tələbatları

C) dövlət orqanlarının fıaliyyəti

D) rəqiblərin strategiyası

E)istehlakçıların alıcılıq səviyyəsi435. İdarəetmənin əsl mahiyyətini özündə əks etdirən yanaşma hansıdır.

A) İdarəetmə-özünün tamlığını, strukturunun vahidliyini qoruyub saxlayan

müxtəlif təbiətli elementlərin xüsusiyyətidir və bunun köməyilə qarşıya

qoyulan məqsədə nail olunur.

B) İdarəetmə-hər biri tamın xarakteristikasına öz töhvəsini verən və bir-birilə

qarşılıqlı asılılıqla olan müəyyən bütövlük və tamlıqdır.

C) İdarəetmə-obyekt və subyektdən ibarətdir

D) İdarəetmə-dedikdə idarə edən və idarə olunan sistemlər başa düşülür

E) İdarəetmə-ümumi məqsədə və ya məqsədlərə nail olmaq üçün fəaliyyətləri

şüurlu surətdə əlaqələndirilən insanlar qrupudur.436. İnsanın qavramasına təsir edən xarici amillər sırasına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

A) Verilən siqnalın ektensivliyi.

B) Verilən siqnalın intensivliyi.

C) Siqnalların mütəhərrikliyi.

D) Siqnalın ölçüsü.

E) İnsanı əhatə edən mühitin vəziyyəti437. Qeyd edilənlərdən biri idarəetmənin təkamülünün şərti mərhələlərinə aid

deyildir?

A) inteqrasiya dövrü

B) sənayeləşdirmə dövrü

C) sistemləşdirmə dövrü

D) qədim dövr

E ) informasiya dövrü438. İdarəetmənin təkamülünün 1-ci mərhəsinin əhatə etdiyi dövr hansı variantda düzgün göstərilmişdir?

A) b.e.ə.9-7 minillikdən-18 -ci əsrədək

B) b.e.ə.8-7 minillikdən-15 -ci əsrədək

C) b.e.ə.9-7 minillikdən-10 -cu əsrədək

D) b.e.ə.9-7 minillikdən-19 -cu əsrədək

E) b.e.ə.9-7 minillikdən-12 -ci əsrədək439. İdarəetmənin təkamülünün 2-ci mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

A) 1776-1890

B)1776-1790

C)1556-1890

D)1556-1690

E)1556-1776440. İdarəetmənin təkamülünün 3-cü mərhələsi hansı dövrü əhaə edir?

A) 1890-1960

B) 1776-1890

C) 1556-1776

D) 1890-1940

E) 1556-196441. İdarəetmənin təkamülünün informasiya mərhələsi hansı dövrü əhatə edir?

A) 1960- bu günki dövrə qədər

B) 1890-bu günki dövrə qədər

C) 1776-1890

D) 1776-1960

E) 1776-cı ildən bu günki dövrə qədər442. İdarəetmədə şaquli əmək bölgüsünün mahiyyətini düzgün ifadə edən

variantı göstərin.

A) idarəetmə iyerarxiyasının müxtəlif səviyyələri arasında iş bölgüsdür

B) mütəxəssislər arasında iş bölgüsüdür

C) funksional şöbələr arasında iş bölgüsüdür

D) bərabərhüquqlu şöbələr arasında iş bölgüsüdür.

E) funksional rəhbərlər arasında iş bölgüsüdür443. Menecer dedikdə kimi başa düşürük?

A) idarəetmə sahəsində peşəkar biliklərə malik olan muzdlu işçini

B) sahibkarı

C) mənfəət naminə iqtisadi risk mülkiyyətçini

D) idarəetmə sahəsində peşəkar biliklərə malik olan mütəxəssisi

E) təşkilatın ali rəhbərini444. Təşkilatların sadə və mürəkkəb təşkilatlara bölgüsü hansı meyar baxımından edilmişdir.

A) təşkilatların qarşısında duran məqsədlərin sayı baxımından

B) mülkiyyət forması baxımından

C) təşkilatın onun həyat tsiklinin hansı mərhəsində fəaliyyət göstərmələri

baxımından

D) təşkilatın fəaliyyət xüsusiyyətləri baxımından

E) təşkilatın ölşçüləri baxımından

445. Kompensasiyaya davranışın öyrənilməsi və davranışın modifıkasiya

edilməsi nöqteyi-nəzərindən baxsaq onda həyata keçirilən davranışın

möhkəmləndirilməsinə və ya ondan imtina edilməsinə gətirib çıxaran

kompesasiyanın tipləri fərqləndirilir.Səhv ariantı göstərin.

A) Arzu edilməyən davranışın həvəsləndirilməməsi

B) Müsbət kompensasiya.

C) Neytral kompensasiya

D) Mənfi konpesasiya

E) Tənbeh(cəza)446. A. Smitin sahibkara verdiyi tərifi göstərin

A) idarəetmə sahəsində peşəkar biliklərə malik olan muzdlu işçidir.

B)müəssisənin əmlakını idarə edən şəxsdir.

C)yenilikləri tətbiq edən şəxsdir.

D)idarəetmə funksiyalarını reallaşdıran şəxsdir.

E) Mənfəət naminə iqtisadi risk edən mülkiyyətçidir
Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə