Testl ə r I Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?


İdarəetmə nəzəriyyə və təcrübəsinin inkişafını təmin eən neçə yanaşmaYüklə 1,57 Mb.
səhifə8/11
tarix24.05.2018
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

447. İdarəetmə nəzəriyyə və təcrübəsinin inkişafını təmin eən neçə yanaşma

mövcuddur?

A) 4


B) 3

C) 5


D) 2

E)6


448.Teylora əsasən fiziki əməyin təşkili prosesi hansı elementlərdən

ibarətdir?

A) Məqsəd, vasitələrin seçiməsi, nəzarət.

B) Təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət.

C) Motivasiya, liderlik, nəzarət.

D) Məqsəd, koordinasiya, motivasiya.

E) Məqsəd, vasitələrin seçiməsi, liderlik449. İdarəetmədə qərargah prinsipinin tədqiqatçısı kimi məşhur olmuş şəxsi

göstərin

A) H.Emerson

B) F.Moltgen

C) L.Urvik

D) A.Fayol

E) M.Follet450. Menecmentdə prossesual yanaşmanın əsas funksiyaları hansılardır?

A) Planlaşdırma, təşkiletmə, motivasiya, nəzarət.

B) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nəzarət.

C) Planlaşdırma, təşkiletmə, koordinasiya, nəzarət.

D) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, sərəncavermə.

E) Planlaşdırma, təşkiletmə, nəzarət, koordinasiya sərəncavermə451. Sistemli yanaşmaya əsasən təşkilatın daxili mühiti hansı elementlərdən

ibarətdir?

A) Struktur, vəzifə, texnologiya, insan, məqsəd.

B) Insanlar,struktur, məqsəd,vəzifə , ünsiyyət.

C) Struktur, təchizat, texnologiya, insan məqsəd

D) Təchizat, texnologiya, insan, ünsiyyət, məqsəd

E) İstehsal,təchizat,maliyyə,insan,məqsəd452. Sistem yanaşmanın idarəetmə elminə verdiyi töhvə xarici mühitin

əhəmiyyəti haqqındakı təəsürata və təşkilata münasibətdə xarici qüvvələrin

nəzərə alınmasının zəruriliyi keçən əsrin neçənci illərində meydana

gəlmişdir?

A) 50


B) 40

C) 60


D) 70

E) 20


453..Təşkilati struktur nəyə istiqamətlənir?

A) Istehlaka

B) Konkrət vəzifələrin həllinə

C) Xarici şəraitin təz dəyişməsinə

D) Təşkilatın yərləşdiyi ünvana

E) Mənfəətə454. Adaptiv təşkilati qrulusa hansüar daxildir?

A) Matris və layihə

B) Xətti və qərargah

C) Xətti-funksional və divizional

D) Xətti və funksional

E) Xətti


455. Matris təşkilatı quruluş hansı təşkilati quruluşun növlərindən biridir?

A) Adaptiv.

B) Divizional

C) Bürokratik

D) Xətti.

E) Funksional456. Şöbələrin aşağıdakı istiqamətlər üzrə ixtisaslaşdırılmasında düzgün

olmayan variantı seçin.

A) xidmət növü üzrə

B) istehsal növü üzrə

C) coğrafı zonalar üzrə

D) fəaliyyət növü üzrə

E) məhsul növü üzrə457. Horinzontal (üfıqi) əlaqələr necə ola bilməz?

A) ziddiyətli

B) indifferent (birinin həyata keçməsi digərinin həyata keçməsinə gətirib

çıxarır)


C) rəqabətli

D) komplementar

E) harmoniyalı

458. İdarəetmənin səmərəli təşkilinə təsir edən amillər sırasına

aşağıdakdardan hansı variant düz deyildir?

A) əgər işə prosesli şəkildə nəzarət olunmursa

B) əgər işə kompleks şəkildə nəzarət olunmursa

C) əgər işə asanlıqla nəzarət olunmursa

D) geniş təşkiletmə o yerdə özünü doğruldur ki, orada tabeçilikdə olanlar birbirindən asılı olmayaraq işləyirlər

E) əgər işə sistem halında nəzarət olunmursa459. Təsərrüfatçılığın mərkəzləşdirilmiş plan sisteminin devizi nədir?

A) plan-qanundur

B) plan-qaydadır

C) plan-sistemdir

D) plan-strategiyadır

E) plan-taktikadır.460. Strateji məqsəd və vəzifələrə nail olmaq yolunda aralıq məqsədin

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutan planlaşdırma növü hansıdır?

A) taktiki planlaşdırma

B) operativ planlaşdırma

C) biznes planlaşdırma

D) strateji planlaşdırma

E) dövrü planlaşdırma461. Planlaşdırmanın əsasında duran prinsiplərə aid deyildir:

A) ahəngdarlıq prinsipi

B) effektivlik prinsipi

C) fasiləsizlik prinsipi

D) dəqiqlik prinsipi

E) tamlılıq prinsipi462. Missiyanın mahiyyətini hansı sual doğru ifadə edir?

A) biz etdiyimiz işi nə üçün edirik

B) biz hara doğru hərəkət edirik

C) biz nəyə nail olmaq istəyirik

D) konkret olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır

E) Iş necə yerinə yetirilir463. Strateji menecment neçə ili əhatə edir?

A) 10 ildən artıq.

B) 3 il

C) 5 il.


D) 1 il.

E) 6 ayı


464. Şirkətlərin korporativ strategiyası hansı alt strategiyalardan ibarətdir?

A) Hücum, sabitləşdirmə, müdafiə.

B) Üfuqi, şaquli.

C) Maliyyə, texnologiya, informasiya.

D) Daxili, xarici

E) Açıq,gizli465. Stateji sinergizmin mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Təşkilatın fəaliyyətinin birləşmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

B) Təşkilatın fəaliyyətinin bölünmə vasitəsilə səmərəliliyi artırılır.

C) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni bazarlara çıxmaqla səmərəliliyi artırılır.

D) Təşkilatın fəaliyyətinin yeni məhsulların istehsalı ilə səmərəliliyi artırılır.

E) Təşkilatın fəaliyyətinin diversifikasiya olunması yolu ilə səmərəliliyin

artırılması

466. Şaquli inteqrasiyanm tiplərinə aid deyildir:

A) vizual inteqrasiya

B) qismən inteqrasiya

C) kvaziinteqrasiya

D) tam inteqrasiya

E) Paralel inteqrasiya467. Biznes-planın əsas məqsədləri hansılardır?

A) Kreditlərin cəlb edilməsi, fəaliyyətin genişləndirilməsi

B) İstehsalın genişləndirilməsi.

C) Yeni məhsulun istehsalı.

D) Birgə müəssisələrin yaradılması.

E) İnvestisiyalar cəlb etmək.468. Müvəffəqiyyət tələbatının əsasını hansı nəzəriyyə qoymuşdur?

A) D.Makklelandın tələbat nəzəriyyəsi.

B) Gözləmə nəzəriyyəsi.

C) Ədalət nəzəriyyəsi.

D) Porter-Louler modeli.

E) Tələbatların iyerarxiyası nəzəriyyəsi469.F. Herlsberqin iki amil nəzəriyyəsinin yəginlik amillərinə aid deyildir?

A) Ozünüifadə

B) Əmək haqqı

C) Şirkətin siyasəti

D) Əmək şəraiti

E) Istehsal şəraiti470. Hansı rəhbərlik üslubu üçün savadlı işçilərin seçimi xarakterikdir

A) demokratik

B) monarxiya

C) bürokratik

D) liberal

E) avtoritar480. Münaqişənin həllinin hansı quruluş üsulları vardır?

A) 1.İşin mahiyyətinin izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

B) 1.İşə tələbatın izah edilməsi; 2.Koordinasiyaedici mexanizmlərin tətbiqi; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

C) 1.İşdən çıxarma; 2.Cəzalandırma; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

D) 1.Otaqların ayrılması; 2.Mükafatın artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleksməqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması;

E) 1.Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi; 2.Mənfəət artırılması; 3.Təşkilat miqyaslı kompleks məqsədlərin müəyyən edilməsi; 4.Mükafatlandırma sisteminin qurulması.481. Problemin dərk edilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən vasitə

necə adlanır?

A) informasiyanın bolluğu

B) informasiyanın asılığı

C) informasiyanın yoxluğu

D) informasiyanın natamam olması

E) informasiyanın qərəzliliyi482. Münaqişənin həll edilməsinin hansı insanlararası üsulu var?

A) Kənarlaşma, yumşaltma, məcburetmə, kompromiss, problemin həlli;

B) Yumşaltma, məcburetmə, əmretmə, döymə, kompromiss;

C) Məcburetmə, əmretmə, sərəncamvermə, problemin həlli, kompromiss;

D) Məcburetmə, həlletmə, sərəncamvermə, problemyaratma, kənarlaşma;

E) Kənarlaşma, uzaqlaşma, qaçma, döymə.483. Lerri Qreynerin təşkilatı dəyişikliklərin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi modelinə görə bu proses neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 6;


B) 4;

C) 3;


D) 5;

484. Menecerlər nəyi sosiotexniki altsistem adlandırırlar?

A) Təşkilatdaxili dəyişənləri;

B) Təşkilatın xarici mühit amillərini;

C) Biznes təşkilatın;

D) Texnologiya və sosiologiyanı;

E) Texnoloji dəyişiklikləri.485. Təşkilatın xarici mühitinin amili deyil:

A) İqtisadçılar;

B) İstehlakçılar;

C) Vergilər idarəsi;

D) Tədarükçülər;

E) Həmkarlar təşkilatı.486. Düzgün olmayan variantı göstərin:

A) Milli Məclisin sədri menecer adlandırılır;

B) Proqram – məqsədli qrupun yaxud layihə qrupunun rəhbəri menecer adlandırılır;

C) Tabeçilikdə olana nəzərən rəhbər menecer adlandırılır;

D) Bütövlükdə firmanın rəhbəri və onun ayrı–ayrı bölmələrinin rəhbərləri meneceradlandırılır;

E) İşləri müasir üsullara uyğun təşkil edən istənilən idarəetmə səviyyəsi inzibatçısı menecer adlandırılır.487. Menecerlərdən tələb edilmir:

A) Firmanın prezidentinin səhhətinə ciddi diqqət ayırmaq və təklif vermək qabiliyyəti;

B) Rəqib firmaların fəaliyyətini təhlil etmək bacarığı;

C) Bütövlükdə firmanın idarə edilməsi sahəsində ümumi biliklərin olması;

D) İcraçıları qərar qəbuletmə prosesinə cəlb edərək kompetensiyalı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti;

E) Təsərrüfat konyukturasının inkişaf meyllərini və tələbin dəyişmə meyllərini əvvəlcədən488. Münaqişələrin həllinin şəxsləarası üslubları hansılardır

A) Qaçma, aradangötürmə, məcburetmə, kompromis, həll

B) Qaçma, məcburetmə, həll, araşdırma, kompromis

C) Qaçma, məcburetmə, inandırma, həll, aradan götürmə

D) Qaçma, kompromis, həll, aradan götürmə, beyin hücumu

E) Qaçma, kompromis, inandırma, həll, qərar qəbulu489. Hansı situasiyalar problem hesab edilir?

A) 1. Məqsədlərə nail olunmamışdır. 2. Gözlənilməyən baş vermişdir. 3. Potensial imkandan istifadə zərurəti yaranmışdır.

B) 1. Məqsədlərə nail olunmuşdur. 2. Gözlənilən baş vermişdir. 3. Baş verməli olan baş verməmişdir.

C) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Gözlənilməyən baş verməmişdir. 3.İmkanlar yaranmamışdır

D) 1. Baş verməli olan baş verməmişdir. 2. Məqsədlərə nail olunmamışdur. 3. Qar yağmışdır.

E) 1. Məqsədlər real deyildir. 2. Soyuq düşmüşdür. 3.Qar yağmışdır.490. Müasir motivasiya nəzəriyyələri neçə kateqoriyaya bölünür?

A) İki;


B) Üç;

C) Beş;


D) Yeddi;

E) Dörd.


491. İnformasiya mübadiləsi prosesinin elementi deyil:

A) Kodlaşdırma;

B) Kanal;

C) Göndərən;

D) Məlumat;

E) Qəbul edən.492. Rəhbərliyin neçə üslubu mövcuddur

A) Avtoritar, demokratik, liberal.

B) Avtoritar, liberal

C) Üslubu yoxdur

D) Demokratik, liberal.

E) Avtoritar, demokratik.493. SWOT- təhlilə görə firma üçün xarici təhlükə hesab edilir:

A) Əvvəlki məhsullara tələbin düşməsinə saəbəb olan innovasaiyalar;

B) Şaquli inteqrasiya ;

C) Geriyə şaquli inteqrasiya ;

D) İnnovasiya təcrübəsi;

E) Cəlb edilmiş kreditlərin çox olması üzündən qeyri-sabit maliyyə vəziyyəti.494. Seçmə metodlarına aid deyildir?

A) normativləşdirmə;

B) testləşdirmə;

C) sınaqlar;

D) söhbət aparma.

E) attestasiya495. Mücərrəd daxili mühüt amillərinə aid deyillir:

A) heyət


B) missiya

C) məqsəd və vəzifə

D) strategiya

E) taktik496. Biznes təşkilatlarının dolayı təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) İqtisadiyyatın vəziyyəti, elmi – texniki tərəqqi, sosial – mədəni amillər, siyasi amillər, beynəlxalq miqyaslı amillər;

B) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, məhsulların qiyməti, texnologiya, informasiya;

C) İqtisadiyyatın vəziyyəti, siyasi proseslər, istehsalın kütləviliyi, xidmətlərin çeşidi;

D) İqtisadi artım, siyasi sabitlik, kütləvi istehsal, keyfiyyət, mənfəət;

E) İqtisadi tərəqqi, texniki tərəqqi, elmi – texniki tərəqqi, siyasi mühit, iqtisadi mühit.497. Hansı variantda daxili mühit amilləri düzgün göstərilmişdir?

A) məqsəd,vəzifə,təşkilati quruluş

B) məqsəd,vəzifə,inflyasiya

C) təşkilatı quruluş,heyət,alıcılar

D) taktika,strategiya,işsizlik

E) rəqiblər,texnika və texnologiya,heyət498. Biznes təkilatlarında qeyri–formal qruplar necə yaranır?

A) Öz–özünə;

B) Rəhbərlərin iradəsilə;

C) Həmkarlar təşkilatının göstərişi ilə;

D) İstehlakçıların tələbi əsasında.

E) Nazirliyin göstərişi ilə;499. Qeyri – formal təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A) 11. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə müqavimət. 3. Qeyri – formal liderin olması;

B) 1. İqtisadi nəzarət; 2. Qrup nəzarəti; 3. Qrup sədaqəti.

C) . Qorxunun olması; 2. Liderin olması. 3. Pulun olması;

D) 1. Sosial nəzarət. 2. Dəyişikliklərə həvəs. 3. Həqiqəti axtarmaq;

E) 1. Sosial nəzarət. 2. Liderlik. 3. Qənaətlilik.500. Qrupun işinin səmərəliliyinə təsir göstərən amillər hansılardır?

A) Həcm, normalar, tərkib, möhkəmlik, qürur düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

B) Həcm, tərkib, normal, proseduralar, qaydalar, münaqişəlik, status, funksional rol;

C) Tərkib, say, rəhbər, əmək haqqı, qrup düşüncəsi, münaqişəlilik, status, funksional rol;

D) Tərkib, rəhbər, səlahiyyət, həvaləetmə, norma;

E) Rəhbər, adət, ənənə, səlahiyyət, qürur düşüncəsi.501.İdarәetmәnin bir elm kimi tanınması kimin adı ilә bağlıdır?

A) Frederik Teylor

B) Henri Qantın

C) Elton Meyonun

D) Lindal Urvikin

E) Anri Fayolun502. Elmi menecmentin prinsiplәri әsәri neçәnci ildә yazılmışdır?

A) 1911-ci il

B) 1910-cu il

C) 1905 –ci il

D) 1912-ci il

E) 1914-ci il503. Elmi menecmentin prinsiplәri әsәri kim tәrәfindәn yazılmışdır?

A) Frederik Teylor

B) AnriFayol

C) Abram Linkoln

D) Ceyms Muni

E) Abraam Maslou504.Sistemli yanaşma mәktәbi nә vaxt yaranmışdır vә onun nümayәndәlәri kimlәrdir?

A) XX әsrin 50-ci illәrindә; L. V. Bertalanfı, R. Anoff, R. Lyus illәrindә; L. V. Bertalanfi, P. Druker, F. Teylor

B) XX әsrin 30-cu illәrindә; L. V. Bertalanti. E. Meyo; R. Lyus

C) XX әsrin әvvәlәrindә; L. V. Bertalanfı, E. Meyo, F. Teylor

D)) XX әsrin 20-ci illəri

E) XX әsrin sonunda; L. V. Bertalanfi, R. Ansoff, F. Teylor505. Sistem dedikdә nә başa düşülür?

A) Birbiriilә qarşılıqlı әlaqәdә olan, fәaliyyәtlәri vahid mәqsәdә doğru yönәlәn, tamın xarakteristikasına hәr birinin töhfә verdiyi elementlәrin

B) Qarşıya qoyulmuş mәqsәdә nail olmaq üçün fәaliyyәtlәri şüurlu surәtdә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur

C) Birbiriilә qarşılıqlı әlaqәdә olan idarәetmә funksiyalarının mәcmusudur

D) İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә yönәldilәn mәqsәdyönlü tәsirdir mәcmusu başa dülülür

E) Birbiriilә qarşılıqlı әlaqәdә olmayıb müstәqil fәaliyyәt göstәrәn, ümumi tam ilә heç bir әlaqәsi olmayan elementlәrin mәcmusudur506.Sistemli yanaşmanın mәzmunu nәdәn ibarәtdir?

A) Mәqsәdqoyuluşu, minimal xәrclәrlә mәqsәdә çatma, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә

B) Mәqsәdqoyuluşu, koordinasiya, hәrtәrәfli qiymәtlәndirmә

C) Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, koordinasiya

D) Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, nәzarәt

E) Mәqsәdqoyuluşu, motivasiya, kommunikasiya507.İdarәetmә nәzәriyyә vә tәcrübәsinin inkişafını tәmin edәn neçә yanaşma mövcuddur?

A) 4


B) 1

C) 5


D) 2

E) 3


508.Qeyd edilәn yanaşmalardan biri sәhvdir.

A) müxtәlif idarәetmә qәrarlarının idarәetmәdә rolunun fәrqlәndirilmәsi baxımından yanaşma

B) proses halında yanaşma

C) situasiyalı yanaşma

D) müxtlif idarәetmә mәktәblәrinin idarәetmәdә rolunun fәrqlәndirilmәsi baxımından yanaşma

E) sistem halında yanaşma509.Menecmentdә prossesual yanaşmanın әsas funksiyaları hansılardır?

A) Planlaşdırma, tәşkiletmә, motivasiya, nәzarәt

B) Planlaşdırma, koordinasiya, motivasiya, nәzarәt

C) Planlaşdırma, tәşkiletmә, koordinasiya, nәzarәt

D) Planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәt, sәrәncavermә

E) Planlaşdırma, tәşkiletmә, nәzarәt, koordinasiya sәrәncavermә510. Skalyar zәncir prinsipinin mahiyyәti nәdir?

A) Yuxarı idarәetmә sәviyyәsindәn aşağı idarәetmәyә qәdәr tabeçilik sistemini göstәrir

B) Tәşkilatın bölmәlәri arasındakı qarşılıqlı әlaqәlәri ifadә edir

C) Tәşkilat üzvlәri arasında harmoniyanı bildirir

D) İdarәetmә prosesinin fasilәsizliyini göstәrir

E) Mәrkәzlәşmә ilә qeyrimәrkәzlәşdirmә arasında optimal әlaqәni xaraxterizә edir511. Hәr kәs üçün yer vә hәr kәsin yerindә olması fikri Anri –Fayolun hansı idarәetmә prinsipdә nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Qayda-qanun prinsipindә

B) Әdalәtlilik prinsipindә

C) Әmәk bölgüsü prinsipindә

D) Nizam-intizam prinsipindә

E) Әmәk bölgüsü512.Sistemli yanaşmaya әsasәn tәşkilatın daxili mühiti hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

A) Struktur, vәzifә, texnologiya, insan, mәqsәd

B) İnsanlar,struktur, mәqsәd,vәzifә , ünsiyyәt

C) Struktur, tәchizat, texnologiya, insan mәqsәd

D) Tәchizat, texnologiya, insan, ünsiyyәt, mәqsәd

E) İstehsal,tәchizat,maliyyә,insan,mәqsәd513.İdarәetmә prinsipinin mahiyyәti nәdir?

A) Tәşkilatın fәaliyyәtinin әsas qaydaları vә qanunauyğunluqlarıdır

B) Fәaliyyәtlәri şüurlu şәkildә әlaqәlәndirilәn insan qrupudur

C) Kollektivә tәsir üsulu vә metodlarının mәsmusudur

D) İdarәetmә subyekti tәrәfindәn idarәetmә obyektinә mәqsәdyönlü tәsirdir

E) Rәhbәrin әsas fәaliyyәt növlәridir514.İdarәetmә ...idarәetmәnin ümumi prinsiplәri vә qanunları, idarәetmә mәqsәdlәri, idarәetmә funksiyaları vә metodları ilә bağlıdır. Cümlәni tamamlayın

A) mexanizmi

B) mahiyyәti

C) mәzmunu

D) sistemi

E) üslubu515.Heyәt üzvlәrindә ittifaqın yaradılması AnriFayolun hansı prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Korporativ ruh

B) İstiqamәtin vahidliyi

C) İşçilәr üçün iş yerinin sabitliyi

D) İşçilәrin әmәyinin düzgün qiymәtlәndirilmәsi

E) Әmәk bölgüsü516. Anri Fayolun idarәetmә prinsiplәri içәrisindә idarәetmә rәhbәrlәrinin zәncirvari pillәvari düzülüşünün nәzәrdә tutan prinsip hansıdır?

A) Skalyar zәncir

B) Mәrkәzlәşdirmә

C) Әmәk bölgüsü

D) Nizam intizam

E) İstiqamәtin vahidliyi517.Qeyd edilәnlәrdәn biri elmi menecment mәktәbinin nümayәndәsi deyil.

A)Ulyam Ouçi

B) Frenk Gilbert

C) Henri Qant

D) Frederik Teylor

E) Lilian Gilbert518.Kadr axıcılığının qarşısının alınmasına yönәlmiş AnriFayolun

idarәetmә prinsipi hansıdır?

A) Heyәt üçün sabit iş yeri prinsipi

B) Әdalәtlilik prinsipi

C) Tәşәbbüskarlıq prinsipi

D) Qaydaqanun prinsipi

E) İstiqamәtin vahidliyi prinsipi519.İşdә buraxılan nöqsanlara görә tәtbiq edilәn sanksiyalar AnriFayolun hansı prinsipindә nәzәrdә tutulmuşdur?

A) Nizam-intizam

B) Qaydaqanun

C) Mәrkәzlәşmә

D) İstiqamәtin vahidliyi

E) Skalyar zәncir520.İşçilәrin vahid plan әsasında işlәmәsini nәzәrdә tutan AnriFayolun

idarәetmә prinsipi hansıdır?

A) İstiqamәtin vahidliyi prinsipi

B) Mәrkәşlәşmә prinsipi

C) Nizamintizam prinsipi

D) Әdalәtlilik prinsipi

E) Korporativ ruh521.İdarәetmәnin ümumi prinsiplәrinә aid olmayan variantı göstәrin.

A) Mәrkızlәşmә ilә qeyrimәrkәzlәşmәarasında optimal әlaqәnin yaradılması prinsipi

B) Sistemlilik prinsipi

C) Çoxfunksionallıq prinsipi

D) Tәtbiqolunabilmә prinsipi

E) İnteqrasiya vә dәyәrlәrә istiqamәtlәnmә prinsipi522.Kimi ilk praktiki menecer kimi qәbul etmişlәr?

A) Robert Oueni

B) Adam Smiti

C) AnriFayolu

D) David Rikardo

E) Jan Batıst–Sey523.Situasiyalı yanaşmanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

A) Situasiyalı yanaşma nöqteyinәzәrindәn düzgün qәrar o qәrardı ki,konkret vaxtda konkret situasiyaya daha çox uyğun gәlir

B) Tәşkilatın fәaliyyәtinә kompleks yanaşılır

C) Tәşkilati mәqsәdlәrә çatmaq üçün güclü nәzarәt sistemi yaradılır

D) Tәşkilati mәqsәdlәrә çatmaq üçün güclü seqmentasiya aparılır

E) İdarәetmәyә birbiriilә qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin mәcmusu kimi baxılır524.Verilmiş variantlardan biri münaqişәnin sәbәblәrindәn biri deyildir

A) ideya mәhdudluğu

B) rәhbәrin әdalәtsiz mövqeyi

C) resurs mәhdudluğu

D) tәşkilati quruluşun müasir tәlәblәrә uyğun gәlmәmәsi

E) işçilәrin peşәkarliqlarının müxtәlif olmaları vә bu baxımdan da onların müxtәlif hәcmdә işlә yüklәnmәsi525.Sosialpsixoloji münaqişәlәr:

A) sosial gәrginlikdәn yaranır

B) iqtisadi çәtinliklәrdәn yaranır

C) siyasi dünyagörüşündәn yaranır

D) stresslәrdәn yaranır

E) maddi çәtinliklәrdәn yaranır
Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə