TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləriYüklə 0,68 Mb.
səhifə1/2
tarix09.07.2018
ölçüsü0,68 Mb.
#56163
  1   2

TİKİŞ MƏMULATLARININ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİ” FƏNNINDƏN IMTAHAN TESTLƏRI

(MAGİSTR. QR.32176A)
İXTISASLAŞMA: “TİKİŞ MƏMULATLARININ TEXNOLOGİYASI”

QEYD: TEST TAPŞIRIQLARINDA DÜZGÜN CAVABLARI “A” VARIANTLARINDA YERLƏŞDİRİLMIŞLƏR.
1. Kvalimetriyada «materiallar partiyası» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) Eyni mənşəli və keyfiyyətə malik, eyni zamanda komplektləşdirilmiş sertifikatı olan materiallar.

B) Eyni tərkibli materiallardan хarici formasına görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiyA) materiallar.

C) Eyni materiallardan хassələrinə görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiyA) materiallar.

D)Müхtəlif mənşəli, lakin eyni keyfiyyət göstəricilərinə malik materillar

E)Müхtəlif keyfiyyətli, lakin eyni həcmə malik materiallar


2. Kvalimetriyada «baş məcmu» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) Material partiyası üçün təcrübə nəticələrinə

B) Material partiyasının götürülmüş nümunə həcminə

C) Material partiyasının ümumi həcminə

D) Təcrübə nəticələrinin ən böyük qiymətini alan rəqmə (nəticəyə)

E) Təcrübə nəticələrinin göstəricilərindən standart göstəricilərinə uyğun gələn nəticələrə


3. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulunun mahiyyətini izzah edin.

A) Məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin təyin edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

B) Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin baza məhsulunun keyfiyyəti ilə müqayisə edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

C) Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin cəmlənməsi üçün tətbiq edilən üsuldur.

D)Məhsulun keyfiyyətlərlə ifadə edilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur

E)Keyfiyyətin kompleks idarəedilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur


4. Aşağıdakılardan hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aid deyildir?

A) Normal göstəricilər

B) Etibarlıq göstəriciləri

C) Erqonometrik göstəricilər

D)Estetik göstəricilər

E) Təyinat göstəriciləri


5. Regional standartlaşdırma nədir?

A) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq bir coğrafi və ya iqtisadi regionunun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

B) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bir neçə iqtisadi regionun dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

C) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın ancaq üç ölkəsi üçün açıqdır

D) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın bir çox ölkələrinin müvafiq orqanları üçün açıqdır

E) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə dünyanın sənaye cəhətdən inkişaf etmiş regional dövlətlərinin müvafiq orqanları üçün açıqdır


6. Standart nədir?

A) məhsulun keyfiyyət və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəddir

B) ölçmə vasitəsi

C) nümunə

D) eyniyyət

E) etalon


7. Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı standartlardır?

A) Beynəlxalq

B) Regional

C) Sahə


D) Dövlətlərarası

E) Milli
8. Texniki şərtlər nədir?

A) Konkret məmulata, materiala və digər məhsullara, onların hazırlanmasına və nəzarətinə kompleks tələbləri müəyyən edən standartlaşdırma üzrə normativ-texniki sənəddir

B) Şərti vahidlər, işarələr və ya anlayışların köməyilə ifadə edilən standartlaşdırma obyektlərinin xarakteristikalarıdır

C) Təşkilati-texniki və ya ümumtexniki qaydaları, xarakteristikaları və prinsipləri özündə birləşdirən sənəddir

D) Məmulatin hər hansı xassəsini xarakterizə edən sənəddir

E) Optimal halların və nəticələrin seçilməsi və işlənməsidir
9. Texniki şərtlər nə vaxt razılaşdırılmış hesab edilir?

A) Təcrübi partiyanın və ya təcrübi nümunənin qəbul aktı imzalandığızaman

B) Təcrübi nümunələrin sınağı zamanı

C ) Texniki şərtlər mütəxəssislər tərəfindən hazırlandıqdan sonra

D) Təcrübi nümunələrin layihələndirildiyi zaman

E) Təcrübi partiyanın istehsalı zamanı


10. Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Konstruktiv-texnoloji sənədlər

B) Texniki reqlamentlər

C) Texniki-iqtisadi informasiya təsnifçiləri

D) Standartlaşdirma üzrə qaydalar

E) Standartlar


11.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

A) Istehsal müəssisələrində aparılan işləri təşkil etmək

B) Ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək

C) Bütün növ resursların qənaətini təmin etmək

D) Məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyini təmin etmək

E) Istehlakçilarin məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam informasiyaya malik olmalarını təmin etmək


12. Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını daşıyır?

A) İngilis

B) Fransız

C) Alman


D) Latın

E) Yunan
13. Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

A) Regional

B) Dövlətlərarası

C) Milli

D) Beynəlxalq

E) Sahə
14. İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?

A) Dövlətlərarası

B) Milli

C) Regional

D) Beynəlxalq

E) Sahə
15. Texniki reqlament nədir?

A) məhsulun xarakteristikalarını və ya onun istehsal proseslərini, metodlarını müəyyənləşdirən sənəddir

B) məhsulun və xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyinidir

C) məhsulun nişanlanmasına və onun istehsaldan çıxarılmasına aid sənəddir

D) məhsullarin sınaqlarının aparılması və utilləşdirilməsi prosesləridir

E) məhsulun bir obyektdən digərinə daşınmasını xarakterizə edən sənəddir
16. Beynəlxalq standartlaşdırma nədir?

A) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə bütün dünya ölkələrinin muvafiq orqanları üçün açıqdır

B) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada məcburi xarakterli standartlar və normalar işlənib hazırlanır və təsdiq edilir

C) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada qəbul edilən standartlar dünyanın ancaq bir qrup ölkələrində tətbiq oluna bilər

D) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada ancaq İSO-nun üzvləri və müxbir üzvləri iştirak edə bilərlər

E) standartlaşdirma üzrə elə fəaliyyət sahəsidir ki, burada iştiraketmə İSO və BEK təşkilatları üçün açıqdır

17. Mənşəyinə görə toxuculuq lifləri hansı siniflər ayrılır?

A). Təbii və kimyəvi

B) Sintetik

C) Poliamid

D) Poliefir

E) Suni
18. Təbii liflər hansı növə ayrılır?

A) Bitki və heyvan mənşəli liflər

B) Kapron lifləri

C) Kimyəvi liflər

D) Sintetik liflər

E) Lavsan lifləri
19. Bitki mənşəli liflər hansılardır.

A). Pambıq

B) İpək

C) lavsanD) Nitron

E) Uun
20. Bitkinin çiçəyindən alınan toxuculuq lifləri hansıdır.

A). Pambıq

B) Kənat


C) Sizal

D) Abaka


E) Kətan
21. Bitkinin gövdəəsindən alınan toxuculuq lifləri hansıdır.

A). Kətan

B) Sizal

C) Obaka


D) Yun

E) Pambıq


22. Yarpaqdan alınan bitki mənşəli lif hansıdır.

A). Sizal

D) Kətan

C) Yun


D) İpək

E) Pambıq


23. Toxuculuq saplarının və liflərinin xətti sıxlığı (qalınlıq xarakteristikası) nə ilə ölcülür.

A). Tekslə

B) Metrlə

C) Kiloqramla

D) Kilometrlə

E) Qramla


24. Sadə toxunmalar sinfinə aşağıdakılardan hansılar aiddir.

A). Polotno, sarja, atlas-sətin toxunmaları

B) Jakkard toxunmaları

C) İri naxışlı toxunmalar

D) Kombinə edilmış toxunmalar

E) Xırda naxışlı toxunmalar


25. Xırda naxışlı toxunmalar hansılardır.

A). Krep, diaqonal, naxışlı toxunmalar

B) Atlas toxunmaları

C) Sətin toxunmaları

D) İri naxışlı toxunma

E) Polotno toxunmaları


26. Pambıq parçalar nə üçün bişirilmə əməliyyatından keçirilir.

A). Təbii və mexaniki qarışıqları, şlixt maddəsinin qalığını təmizləmək üçün üçün

B) Gigenik xassələrin yaxşılaşdırmaq üçün

C) İstismar müddətini artırmaq üçün

D) Estetik xassəsini yaxşılaşdırmaq üçün

E) Möhkəm olması


27. Pambıq parçanı ağartmaqda məqsəd nədir.

A). Lifin rəngini yox edib parçanı ağ rəngə salmaq

B) Fiziki xassələrini yaxşılaşdırmaq

C) Parçanın qısalmasının qarşısını almaq

D) İstismar müddətin artırmaq

E) Parçanın möhkəmliyini artırmaq


28. Pambıq parçaları bəzi növlərini nə üçün merserizasiya əməliyyatından keçirirlər.

A). Pambıq parçaların xarici görnüşünü və fiziki mexaniki xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün

B) Parçanın istismar müddətin artırmaq üçün

C) Parçanı mexaniki qarışıqlardan təmizləmək üçün

D) Parçada şlixt maddəsini yox etmək üçün

E) Parçanın qısalmasının qarşısını almaq üçün


29. Kətan parçanın bəzək əməliyyatının əsasını nə təşkil edir.

A). Bişirmə və ağartma

B) Naxışlanam

C) Ütmə


D) Tiftikləşdirmə

E) Boyama


30. Yun parçaların yuyulmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir.

A). Parçada olan qarışıqları ayırmaq və gələcək əməliyyatları hazırlıq görmək yaxşılaşdırmaq

B) Parçanın qısalmasının qarşısını almaq

C) Parcada şlixt maddəsin yox etmək

D) Parçanın istismar müddətini artırmaq

E) Gigenik xassələri


31. Xalis yun parça nə vaxtı karbonizasiya əməliyyatından keçirilir.

A). Parçanı sellüloza qarışığından mexaniki yolla təmizləmək mümkün olmadıqda

B) Ağardıldıqdan sonra

C) Döymə prosesindən sonra

D) Yuyulduqdan sonra

E) Bişirildikdən sonra


32. İpək xam parcalar üçün ütülmə nə vaxt tətbiq edilir.

A). Üst səthi tiftikli olan ipkə xam parçalar üçün

B) Bişirilməsindən sonra

C) Canlandırılmasından sonra

D)Ağırlaşdırılmasından sonra

E) Ağardilmış xam ipək parçalar üçün


33. Təbii ipək parçalar necə təmizlənir.

A). Təbii ipək parçalar 90-95 ° S temperaturda bir üç saat müddətində sabunlu məhlulda bişirməklə təmizlənir.

B) Bişirdikdən sonra təmizlənir

C) Ütülməklə təmizlənir

D) Ağırlaşdırılmaqla təmizlənir

E) Yuyulmaqla təmizlənir


34. Saya boyanmış parçalar hansı parçalar adlanır.

A). Boyama zamanı toxuculuq materiallarının bütün sahəsi boyanarsa

B) Bişirilməklə boyanmış parçalar

C) Ağırlaşdırılmaqla boyanmış parçalar

D) Ütülməklə boyammış parçalar

E) Yuyulmaqla boyanmış parçalar


35. Parçaların boyanması dedikdə nə başa düşülür.

A).Boyaq maddələrindən istifadə etməklə, onların təbii rənginin dəyişilməsi.

B) Parçaların karbonizasiyası

C) Parçaların bəzəndirilməsi

D) Parçaların ağardılması

E) Parçaların bişirilməsi


36. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyatlarında spirtləmədə məqsəd nədir.

A). Parça yuyulan zaman parçada qalan çirkləri təmizləmək və ona yüngül ağlıq vermkdir.

B) Parçanın bişirilməsini sürət etdirmək

C) Parçaların bəzəndirilməsini yaxşılaşdırmaq

D) Parçaların ütülənməsində yaxşılaşdımaq

E) Parçada olan qoxunu aradan götürmək


37. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında spitləmədə hansı məhlul istifadə edilir.

A). Hipoxlaridin zəif məhlulundan

B) Kalsium xloriddən

C) Natrium xlordan

D) Maqnezium karbonatdan

E) Natrium hidroksiddən


38. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apretləmədə məqsəd nədir.

A).Parçaya müəyyən dərəcədə codluq, möhkəm quruluş, yüksək dərəcədə hamarlıq verilir

B) Parçaların ütülməsini sürət etdirmək

C) Parçaların ağardılması yaxşılaşdırmaq

D) Parçalarda qalan çirklərin təmizləmək

E) Parçaların yuyulmasını yaxşılaşdırmaq


39. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apretləmə zamanı hansı maddələr tətbiq olunur.

A). Nişasta dektrin, nolivinil, asetat emulsiyası

B) Maqnezium nitrat məhlulu

C) Natrium karbonat məhlulu

D) Kalsium hipoxlarid məhlulu

E) Kalsium xlor məhlulu


40. Pambıq parçaların yekun bəzək əməliyyatlarında apret maddələri parçanın kütləsinin neçə faizi qədərərini təşkil təşkil edə bilər.

A). 3-10 %-ə qədərini

B) 50-52 %-ə qədərini

C) 30-40 %-ə qədərini

D) 20-25 %-ə qədərini

E) 40-45 %-ə qədərini


41. Toxuculuq mateiallarının istehlak xassələrinə təsir edən ilk amil nədir.

A).Onların istehsalında tətbiq edilən liflər

B) Parçaların ağardılması

C) Parçaların apretlənməsi

D) Parçaların istehsalında tətbiq edilən saplar

E) Parçanın toxunma növləri


42. Parçanın quruluşunda əsas element nə sayılır.

A).İplik

B) Toxunma

C) Sexlik

D) Parçanın xassələri

E) Lif
43. Parçaların qruluşunun təyinində ən çox hansı göstəricilər böyük əhəmiyyət kəsb edir.

A).Qalınlıq, burulma, quraşdırılma

B)Sapın möhkəmliyi

C) Parçaların eni

D) Parçaların uzunluğu

E) Sapın uzunluğu
44. Parçaların sıxlığı dedikdə nə başa düşülür?

A). Parçanın 100 mm sahəsində yerləşən sapların sayı

B) Parçanın qırılması

C) Parçanın xassələri

D) Parçanın tərkibi

E) Toxunma şəkli


45. Parçalara xas olan xassələr özünü nə zaman göstərir.

A). İstismar zamanı

B) Bişirilmə zamanı

C) Ağardılma zamanı

D) Apretlənməsi zamanı

E) Toxunma zamanı


46.Standarta görə qış ayaqabıları necə dərəcə soyuğa davam gətirməlidi?

A -(40-50) °S

B –(5 -10) °S

C –(30 -35) °S

D –(5 -20) °S

E –(10 -15) °S

47.Ayaqqabıların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı qüsura görə aparılır?

A Istehsal qüsuru

B Daha qabarıq qüsurlara görə

C Yapışdırma qüsuru

D Rəngdə olan qüsura

E Istehlak qüsuru


48.Xəzin istilik saxlama qabiliyyəti nədən aslıdır?

A Tük təbəqəsinin sıxlığından

B Dermadan

C Epidermisdən

D Dəri-alt hüceyrədən

E Mahiyyətindən

49.Təcrübədə tük qatının yumşaqlığı hansı üsulla təyin edilir?

A Orqanoleptik

B Laborator

C Riyazi-statistik

D Laborator, riyazi- statistik

E Evristik


50.Xəzlərdə tük örtüyü hansı tüklərdən təşkil edilmişdir?

A Biçilən və narın

B kutikul və ost

C Keratin və istiqamətlənmiş

D Kollagen və əyilən

E Qazma və ozma

51.Xəzlik dərinin tük örtüyü əsasən harada inkişaf edir?

A Epidermis qatında

B Dermanın son qatında

C Əzələ qatında

D Dəri altı piy-yağ qatında

52. Astarlıq gönlərin qalınlığı neçə mm olmalıdır?

A ,3- 1, 5mm

B 0,4- 1, 5mm

C 0, 5- 1, 6mm

D 0,2- 1, 2mm

E 0,6- 1, 9mm


53.Ayaqqabı təyinatlı süni yuft gönü hansı xassələrinə görə digərlərindən üstünlük təşkil edir?

A istiliyi mühafizə etməsinə görə

B hava keçirməsinə görə

C nazikliyinə görə

D buxar keçirməsinə görə

E məsaməliliyinə görə


54. Alt materialı rezindən olan kişi və qadın gön ayaqqabılarına neçə gün zəmanət müddəti verilir?

A 70


B 50

C 60


D 90

E 85
55.Bütün yaş qrupunda alt materialı göndən olan yüngül konstruksiyalı gön ayaqqabılarına neçə gün zəmanət müddəti verilir?

A 30

B 40


C 20

D 36


E 45

56.Alt materialı gönəbənzər rezindən olan kişi və qadın yüngül konstruksiyalı gön ayaqqabılarına neçə gün zəmanət müddəti verilir

A 80

B 60


C 70

D 50


E 90
57.Normal halda insan pəncəsindən 1 saat ərzində nə qədər tər ayrılır?

A 0.5 -1.5 q

B 1,0-2,5 q

C 2,5-3,0 q

D 3,5-4,0 q

E 4,5-5,0 q


58.Aşağıdakılardan hansı matüriallar isti ara qatı mareriallarıdır?

A Vatin, flezelin

B Satin, bez

C Atlas, sarja

D Polotno, jakkard

E Furnitura, tesma


59.”Süni xəz əsası” hansı tekstil məmulatlarından və ya materiallardan hazırlanır?

A parçalı, trikotajlı, yapışqanlı və taftinqli

B paralonlu, polistirollu, poliefirli, oduncaqlı

C iki bircinli, iki müxtəlifcinsli

D tüklü, məxmərli, lifli

E metallı, qeyri metallı, qarışıq


60.”Adgeziya” materialların yapışmasında nəyin xarakteristikasıdır?

A yapışqanın material səthi ilə ilikənliyni

B iki bircins maddənin yapışmasında ilişkənliyi

C yapışqan maddələrinin öz aralarında olan ilişkənliyi

D materiallar arasındakı mexaniki ilişkənliyi

E üzvü və qeyri üzvü maddələrin ilişkənliyindən


61.Materialların yapışma prosesinə aid olan nəzəriyyələr hansılardır?

A Mexaniki, kimyavi, absorbsion, diffizion, energetik

B Mexaniki, fiziki-mexaniki, səthi, həcmi

C Yapişqanlı, alışqanlı, cazibəli, fiziki, akustik

D İnterfrension, difraksion, dalğa, cazibə

E Kimyavi, alışqanlı, cazibəli, hörüklü, sipərli


62.Yapışqanlı materialın adgeziya səviyyəsinin tikili mallarda üst materialın qırılma yükünün neçə faizi tərtibində olması tələb edilir.

A 50÷70 %

B 5÷7 %

C 30÷35 %D 0.5÷1.0 %

E 100÷120 %


63.Penapoliuretandan alınan isti ara qatının texniki adını göstərin?

A paralon

B polistirol

C penaplast

D izopren

E xloropren


64.İkili materialın ən geniş növü olan birtərəfli materialların tərkibini ümumən göstərin

A Parçanın astarlıq hissəsinin polimer materialla “dublirə” edərək birləşdirilməsindən

B Parça ilə trikotajın birləşdirilməsindən

C Toxunmayan və trikotaj polotnolarının, parça və latekslərin birgə birləşdirilməsindən

D Təbii xəzin, süni xəzin və təbii gönün birgə birləşdirilməsindən

E Kauçuk, akril, xəz və prçanın birgə birləşdirilməsindən


65.Tikili malların hazırlanmasında hansı örtük materiallarından istifadə edilir?

A Polovinilxlorid və polietilen tərkibli örtük materiallarından

B Paralon və parça tərkibli örtük materiallarından

C Spandeks və trikotaj tərkibli örtük materiallarından

D Poliuretan və poliefir tərkibli örtük materiallarından

E Poliefir və yun parça tərkibli örtük materiallarında


66.Tikili mallarda hansı bəzək materiallarından istifadə edilir?

A Tesmalardan, krujevalardan, lentlərdən, şnurlardan və s.

B Furnituralardan, qarmaqlardan, molniya seplərindən və s.

C Aplikasiyalardan, tikmə üçün gön kəsiklərindən və s.

D Qiymətli metallardan, plastik kütlələrdən, oduncaqdan və s.

E Zərgərlik mallarından, rəng maddələrindən, sürtkü mallarından və s.


67.Standartlaşdırma sahəsində tətbiq olunan əsas terminlər hansı təşkilat tərəfindən müəyyən edilmişdir?

A) İSO Beynəlxalq təşkilatının STAKO komitəsi

B) Panamerika standartlar Komitəsi (KOPANT)

C) Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi

D) Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya (İES)

E) Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlətlərarası Şurası


68.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmaya aid deyildir?

A) istehsal müəssisələrində aparılan işləri təşkil etmək

B) ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin etmək

C) bütün növ resursların qənaətini təmin etmək

D) məhsullarin (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyini təmin etmək

E) istehlakçilarin məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturası və keyfiyyəti haqqında tam informasiyaya malik olmalarını təmin etmək


69.Standart sözü hansı dildən götürülmüş və norma, nümunə, etalon mənasını daşıyır?

A) İngilis

B) Fransız

C) Alman

D Latın

E) Yunan
70.Texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup ərazi dövlətlərinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar hansı standartlardır?A) Regional

B) Dövlətlərarası

C) Milli

D) Beynəlxalq

E) Sahə

71. Kətan parçalar lif tərkibinə görə necə təsnifləşdirilir.A) Kətan və yarım kətan

B) Bişırılmış

C) Yarım ağardılmış

D) Ağardılmış

E) Basma naxişli
72. İpək parçaların az qısalması, əzilməsi və hidrofob olması üçün hansı xüsusi əməliyyat aparılır.

A) Ağardılma əməliyyatı

B) Bişirilmə əməliyyatı

C) Codlaşdırma əməliyyatı

D) Yuyulma əməliyyatı

E) Boyama-bəzək əməliyyatları


73. Ipək parçalardan olan süfrələr ən çox hansı toxuma ilə hazırlanır?

A) polto toxunması ilə

B) sarja toxunması ilə

C) səthin toxunması ilə

D) reps toxunması ilə

E) Jakart toxunması ilə


74. Toxunmayan materiallar necə əldə edilir?

A) toxunma nəticəsində əldə edilir

B) əris və arğac sapların toxunmasından əmələ gəlir

C) sapların hörülməsindən əmələ gəlir

D) toxum dəzgahında əldə edilir

E) Toxuculuq liflərinin toxunma əməliyyatı tətbiq edilmədən müxtəlif üsullarla birləşdirilməsindən


75. Toxunmayan materialların təyinatına təsir göstərən amillər?

A) Hava keçirmə

B) İstilik saxlama

C) Boyanma

D) Elektrikləşmə və dielektrik

E)Alınma üsulları, bəzəndirilmə xüsusiyyətləri, formalaşdırılmış xassələr


76. Toxunmayan materialların istehsalının ümumi prinsipi hansılardır?

A). Əsasın (xolstun) yaradılmasından, onun bitişdrilməsindən və bəzədilməsindən.

B) Toxunmamış materialların formalaşdırılması

C) Toxunmamış materialların toxunması,

D) Toxunmamış materialların emalı

E) Toxunmamış materialların alınma üsulları


77. Toxunmamış materiallarda əsasın bitişdirilməsi hansı üsulla yerinə yetirirlir?

A). Fiziki – kimyəvi, mexaniki

B) Ekoloji

C) Yapışdırma

D) Birləşdirmə

E) Bioloji


78. Parça mallarının keyfiyyəti əsasən harada formalaşır?

A) Istehsal prosesində

B) Boyanma prosesində

C) Bəzəndirmə prosesində

D) Ağardılma prosesində

E) Istehlak prosesində


79. Toxuculuq mallarının keyfiyyətinə nəzarət dedikdə nə başa düşülür?

A). Parçaların keyfiyyət göstəricilərinin normativ – texniki sənədlərə uyğunluğunun yoxlanılması

B) Parçaların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

C) Parçaların istehlakşıya çatdırılması

D) Parçaların satışın təşkili

E) Parçaların istehsal keyfiyyətinin yüksəldilməsi


80. Toxuculuq malları keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində hansı üsullardan istifadə olunur

A) Orqonoleptik, laaratoriya, ekspert-sorğu, sosioloji sorğu və təcrübədən keşirmə

B) Toxuculuq mallarının stimullaşdırılması

C) Toxuculuq mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi

D) Arqonoloptik üsulla qiymətləndirmə

E) . Toxuculuq mallarının keyfiyyətinə nəzarət


81. Parçaların bükülməsində əsas məqsəd nədir?

A) Parçaya forma vermək, qablaşdırma və saxlanmasını təşkil etmək

B) Parçaların istismar müddətini artırmaq

C) Parçaların estetik xassələrini saxlamaq

D) Parçaların gigiyenik xassələrini yaxşılaşdırmaq

E) Parçaların keyfiyyətini qoruyub saxlamaq


82. Toxusuluq mallarının qablaşdırması nəyə kömək edir.

A) Keyfiyyətin saxlanmasına.

B) Toxuçuluq malların daşınmasına

C) Toxuçuluq malların markalanmasına

D) Toxuçuluq malların hava keçirməsinə

E) Toxuçuluq malların bükülməsinə


83. Toxuçuluq mallarının markalanması nəyə kömək edir.

A) Toxuçuluq malları haqqında informariv məlumatların təsbitinə

B) Toxuçuluq mallarının bükülməsinə

C) Toxuçuluq mallarının saxlanılmasına

D) Toxuçuluq mallarının qablaşdırılmasına

E) Toxuçuluq mallarının daşınmasına


84. Tyinatına görə tikili mallar hansı siniflərə bölünür?

A) Məişət, formmalı və xüsusi təyinatlı fəhlə geyimlərinə

B) Kostyumluq paltarlar

C) Plaşlıq paltarlar

D) Palroluq paltarlar

E) Donluq paltarlar


85. Standarta əsasən tikili malların bölgüsü hansıdır?

A) Siniflərə, yarım siniflərə və növlərə

B) Məişət

C) Peşəkar

D) Geyim əşyaları

E) İdman


86.Geyimlərin praktiki (utalitar) funksiyası hansıdır?

A) İnsanı əhatə edən xarici təsirlərdən qorumaq

B) Cins-yaş

C) Peşə-sənət

D) Estetik

E) Mərasim


87. İnsanın orqanimində olan istilik nəyi nəticəsində əmələ gəlir.

A) İstilik prosesləri nəticəsində

B) Mexaniki proseslər nəticəsində

C) Fiziki proseslər nəticəsində

D) Bioloji proseslər nəticəsində

E) Kimyəvi – fizioloji proseslər nəticəsində.


88. Paltarların praktiki əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

A) İnsan bədənini xarici təsirlərdən mühafizə etmək

B) İnsan bədənini yağışdan mühafizə etmək

C) İnsan bədənini güəş şüalarından mühafizə etmək

D) İnsan bədənini küləkdən mühafizə etmək

E) İnsan bədənini istidən mühafizə etmək


89. Geyim nə zaman estetik xassələrə malik olur.

A) Geyim müasir modaya və tələbə cavab verir

B) Geyim insanı istidən qoruyur

C) Geyim isanı soyoqdan qoruyur

D) Geyim bədəndə olan temperaturu normal saxlayır

E) Geyim insanı tozdan qoruyur


90. Paltarın estetik xassələri hansı amillərdən aslıdır

A) Modadan, hazırlandığı materialın xassəsindən , konstruksiyasından məmulatın texnolojı emalından

B) Mexaniki amillərdən

C) Kimyəvi amillərdən

D) Ekoloji amillərdən

E) Fiziki amillərdən


91. Geyimlərə verilən gigiyenik tələblər insanla nə üçün zəruridir?

A) Insanların normal həyat fəaliyyəti üçün

B) Insanları istidən qorumaq üçün

C) Insanları günəşdən qorumaq üçün

D) Insanları yağışdan qorumaq üçün

E) Insanları soyuqdan qorumaq üçün


92. Geyimlərin gigiyenik olması istehlakçının nəyini təmin edir?

A) Istehlakçının normal həyat fəaliyyətini

B) Istehıakçının sağlamlığını

C) Istehlakçının yaşayışını

D) Istehlakçının dünya görüşünü

E) Istehlakçının estetik zövqünü


93. Xüsusi təyinatlı geyimlərə verilən tələblər nələri mühafizə etmədir?

A) Bədəni kimyəvi, radioaktiv, bakterioloji maddələrdən mühafizə etməlidir.

B) Bədəni soyuqdan mühafizə etməlidir

C) Bədəni yağışdan mühafizə etməlidir

D) Bədəni istidən mühafizə etməlidir

E) Bədəni günəş şüasından mühafizə etməlidir


94. Geyimlərin xidmət müddəti dedikdə nə başa düşülür?

A) Məmulatın istismarında yarım dağılma müddəti

B) Məmulatın çirklənməsi

C) Məmulatın yuyulması

D) Məmulatın ütülənməsi

E) Məmulatın sıradan çıxması


95. Parçaların dağılmasında kompleks təsirlər hansılardı?

A) Mexaniki – bioloji, foto - kimyəvi

B) Köhnəlmə

C) Yuyulmadan dağılma

D) Fiziki dağılma

E) Sürtünmə ilə dağılma


96. Tikili malların keyfiyyət səviyyəsini orqonoleptik yoxlanması üçün nə lazımdır?

A) Işıqlı otaq, horizontal formalı (işıqlanması olan) avadanlıq

B) Mikroskop

C) Sərtlik ölçən cihaz

D) Fotoaparat

E) Ölçü alətləri


97. Tikili malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində əsasaən hansı üsullardan istifadə olunur?

A) Orqanoloptik və ölçü üsullarından

B) istehsalat üsullarından

C) Sosial yanaşma üsullarından

D) Söküb yoxlama üsulundan

E) Eetetika üsullarından


98. Orqanoloptik və ölçü üsullarından istifadə etməklə malların hansı keyfiyyət göstəriciləri yoxlanlır?

A) Tikili malların xarici görünüşü, insan bədəninə oturması, keyfiyyəti, materialların görünüşündə rast gələn nöqsanlar

B) Tikili malların nəm keçirməsi

C) Tikili malların istilik keçirməsi

D) Tikili malların toz keçirməsi

E) Tikili malların hava keçirməsi


99. Tikili malların keyfiyyətinin təyin edilməsində ən vacib amillərdən biridir?

A) Çiyinli və kəmərli məmulatların insan qamətinə oturması keyfiyyəti

B) Jaketin keyfiyyəti

C) Tikili malların xarici görünüşün kəmiyyəti

D) Kostyum məmulatlarının keyfiyyəti

E) Pencəyin keyfiyyəti


100. Tikili malların xarici görünüşünə materiallarına, hazırlanma keyfiyyətinə görə nəyin tələblərinə uyğun olmalıdır

A) Texniki – normativ sənədlərin, dövlət standartların tələblərinə

B) İstehsalat rəhbərləri tələblərinə

C) Nazirliyin tələblərinə

D) labaratoria müdirinin tələblərinə

E) Yuxarı təşkilatların tələblərinə


101. Tikili məmulatlarda rast gələn parça nöqsanları hansılardır?

A) Toxunma, naxışlama, bəzəndirmə

B) Parçada seyrəklik

C) Parçanın yığılması

D) Parçanın codluğu

E) Parçanın sıxlığı


102.Məhsulun istismar və istifadə edilməsi zamanı ətraf mühitə təsiri səviyyəsini xarakterizə edən hansı ekspertiza növüdür?

A) Ekoloji ekspertiza

B) iqtisadi ekspertiza

C) Texnoloji

D) Əmtəəşunaslıq

E) Sanitar – gigenik


103.Nümunələrin hazırlanmasına və sınaqdan keçirilməsinə çəkilən xərcləri, məhsul hazırlanmasının maya dəyərini, material sərfinə, istismarına çəkilən xərcləri xarakterizə edən hansı ekspertiza növüdür?

A) İqtisadi ekspertiza

B) Ekoloji ekspertiza

C) Texnoloji ekspertiza

D) Əmtəəşunaslıq ekspertiza

E) Sanitar – gigenik ekspertiza


104.Məhsul ekspertizasının məqsədi nədir?

A) Qəti və obyektiv rəy vermək

B) Məhsulun qiymətini öyrənmək

C) Məhsulun qiymətini bilmək

D) Məhsulun ölçülərini bilmək

E) Məhsulun çəkisini bilmək


105.Bir tipli malların hərtərəfli keyfiyyət səviyyəsinin öyrənilməsi hansı ekspertiza növü sayılır?

A) Kompleks ekspertiza

B) Operativ ekspertiza

C) Fövqalədə ekspertiza

D) Cari ekspertiza

E) Əmtəə ekspertiza


106.Kompleks ekspertizasının nəticələrinə əsaslanaraq aparılan ekspertiza növü hansıdır?

A) Operativ ( fövqəladə) ekspertiza

B) Ekoloji ekspertiza

C) İqtisadi ekspertiza

D) Sıqorta ekspertiza

E) Gömrük ekspertiza


107. Mülkiyyət formasından aslı olaraq ölkədə fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrə təşkilatlar üçün məcburi dövlət sənədi hansı sənəd növüdür?

A) Dövlət standartı

B) Texniki şərt

C) Sahə standartı

D) Müəssisə standartı

E) Respublika stendartı


108. Müəssisələrdə istehsal prosesində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi hansı xarakteri daşıyır?

A) Dövrü


B) Planlı

C) İqtisadi

D) Cari

E) Fasiləsi


109. Məhsul keyfiyyətinin idarə edilməsinin neçə funksiyası vardır?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6
147. Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırma faktiki kimlər tərəfindən həyata keçirilən?

A) Müəssisələrin rəhbərləri

B) Dövlət tərəfindən

C) İşçilərin tərəfindən

D) İstehlakçılar tərəfindən

E) Ekspertlər tərəfindən
110.Konstruksiyasının planlaşdırılmış keyfiyyət göstəriçilərinin hazır məhsuldar öz əksini tapması hansı funksiyaya aiddir?

A) Yerinə -yetirmə funksiyası

B) Nəzarət funksiyası

C) Planlaşdırma funksiyası

D) Texnoloji funksiya

E) Maliyyə funksiya


111.Əmtəə ekspertizsının əsas obyektləri ahnsı mallardır?

A) İstehlak malları

B) Ərzaq malları

C) Qeyri -ərzaq malları

D) Zərgərlik malları

E) Qida məhsulları


112.Biri – birindən keyfiyyət göstəriciləri ilə fərqlənən eyni adlı malların kateqoriyaları nə adlanır?

A) Keyfiyyət səviyyəsı

B) Keyfiyyət sıralanması

C) Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi

D) Keyfiyyətin yüksəldilməsi

E) Keyfiyyətin planlaşdırılması


113. Nöqsanları əsas və ya çətin kənarlaşdırıla bilən mallar hansı mallardır?

A) Şərti yararlı

B) Təhlükəli

C) Yararsız

D) Zəhərli

E) Ziyanlı


114. Nöqsanları aradan qaldırılması mümkün olmayan mallar necə mallar sayılır?

A) Təhlükəli mallar

B) Ekoliji təmiz

C) Təhlükəsiz

D) İstifadəyə yararlı

E) İstifadəyə yararsız


115. Ölçü dərəcəsinin nə kimi əhəmiyyəti vardır?

A) Keyfiyyət kateqoriyalarının göstəricisi

B) Ölçmə aləti

C) Ölçü cihazı

D) Ölçüyə nəzarət

E) Ölçüdə kənarlaşmalar


116. Əmtəə ekspertizasının subyekti kimi hansı şəxslər iştirak edə bilər?

A) Fiziki və hüquqi şəxslər

B) Kənar şəxslər

C) İstehlakçılar

D) Ticarət təşkilatları

E) Müəssisələr


117. Müstəqillik, səriştəlilik, iş təcrübəsi, şəxsi keyfiyyətlər mütəxəsisə hfnsı statusu verir?

A) Ekcpert

B) Sənədlər

C) Keyfiyyətlər

D) Mükafatlar

E) Cərimələr


118. Ekspertlər istehsalçılardan, satıçılardan, əmtəə istehsalçılardan və eləcədə idarələrdən aslı olmaması hansı tələbə uyğundur?

A) Müstəqillik

B) Sərbəstlik

C) Qənaətcilik

D) Səriştəlilik

E) Məhsuliyyətlilik


119. Ekspertin müəyyən sahədə fəaliyyətini uyğun peşəkarlıq təhsilinin olması ilə yerinə - yetirilməsi hansı tələbə cavab verə bilər?

A) Səriştəlilik

B) Müstəqillik

C) Prensipallıq

D) İşgüzarlıq

E) İşləməməzlilik


120. Ekspertliyə namizədin ən azı neçə il praktik iş, təcrübəsi olmalıdır?

A) 4 il


B) 5 il

C) 6 il


D) 7 il

E) 8 il
121. Ekspert tərəfindən malın əsas xassələrinin qiymətləndirilməsi nədir?

A) Əmtəə ekspertizası

B) Keyfiyyət ekspertizası

C) Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi

D) Orqonoloptik qiymətləndirilməsi

E) Mikroloji qiymətləndirmə
122. İstehlak mallarının kompleks və və vahid xarakteristikalarının seçilməsi, verilən tələblərin ekspert tərəfindən təstiqlənməsi üçün aparılan əməliyyatların məcmu nədir?

A) Ekspert qiyməti

B) Keyfiyyət göstəricisi

C) Malın qiyməti

D) Ekspert metodu

E) Ekspert məqəsdi


123. Maraqlı tərəflərin ilkin eksperitzasının nəticələrindən narazılığı olduqda aparılan ekspertiza hansıdır?

A) Təkrar ekspertiza

B) Sanitar – qiqenik ekspertiza

C) Baytarlıq ekspertizası

D) Ekoloji ekspertiza

E) Müqavilə ekspertiza


124. Ekspertlər tərəfindən müqavilələrin şərtinin yerinə -yetirilməs qiymətlən-

dirilməsi hansı ekspertizadır?

A) Müqavilə ekspertiza

B) Kompleks ekspertiza

C) İlkin ekspertiza

D) Təkrar ekspertiza

E) Sığorta ekspertizası
125.Keyfiyyətini, kəmiyyətini, istismar müddətini verilmiş əmlakın ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməsi hansı ekspertizadır?

A) Bakı ekspertizası

B) Kompleks ekspertizası

C) Məsləhət ekspertizası

D) Nəzarət ekspertizası

E) Müqavilə ekspertizası


126. Məhsulun obyektiv xüsusiyyətlərini səciyələndirən nədir?

A) Xassə


B) Miqdar

C) Keyffiyət

D) Dəyər

E) Qiymət


127. Məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsi və saxlanması məqsədilə hazırlan-

masında istifadəsində fəaliyyət nədir?

A) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi

B) İstehsalın təşkili

C) Saxlanmasının təşkili

D) Daşınmanın təşkili

E) Texnoloji proseslərin təşkili
128. Məhsulun incəliyi, şirəliliyi, sərtliyi, bərkliyi, tozlanması, dənəvərliyi hansı göstəricinin təyinidir?

A) Konsistensiyanın

B) Rəngin

C) Formanın

D) Dadın

E) Görünüşün


129. Hər hansı bir məsələnin həlli üçün xüsusi bilik tələb edən və əsaslan-dırılmış nəticəyə gələn tədqiqt növü nədir?

A)Ekspertiza


B) Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi

C) Texnologiya

D) Rəqabət

E) İstehsal


130. Əmtəə ekspertizasının əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) İstehlakçıları keyfiyyətsiz mallardan qorumaq

B) Bazarı malla təmin etmək

C) Əmtəənin xassəsini öyrənmək

D) Əmtəənin çeşidini öyrənmək

E) Əmtəənin dəyərini öyrənmək


131. İlk dəfə keyfiyyət kateqoriyası hansı filosof tərəfindən araşdırılmışdır?

A) Qədim yunan filosofu Aristotel

B) Qədim alman Hegel

C) F Engels

D) Amerikalı filosof Edvaros Deminqinin

E) Rus alimi M. Aranoviç


132. Qirov verilmiş əmlakin (malın) eksperlər tərəfindən təxmini qiymətinin kəmiyyətini keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı ekspertizadır?

A) Bank ekspertizası

B) Siğorta

D)Gömrük

C) Müqavilə

E) Əmtəə
133. Aşağıda göstərilən varianyatlar hansılar ekspertizanın prinsiplərinə aiddir?

A) Obyektivlik

B) Müstəqillik

D) Səriştəlilik

C) Texnolojilik.

E) Xüsusilik
134. Aşağıda göstərilən variantlardan hansı əmtəə eksprrtizası vasitəsi ola bilər?

A) Maddi –texniki vasitələr

B) Mal haqqənda informasiya

D) İstehsal vasitələri

C) İstehsal alətləri

E) Əmtəə vasitələri


135. Müəyyən növ fəaliyyyətə və ya onların nəticələrinə aid olan qaydaları prensipləri , xarakteristikaları özündə cəmləşdirən sənəd növü hansıdır?

A) Normativ sənəd(NS)

B) Servifikat

D) Əmr


C) Qeyri- Standart

E) Akt
136. Ekspertlər sınaq metodları üçün standartlara əsasən nələrdən istifadə edirlər?

A) Prob və nümunələrin seçilməsi

B) Çeşidin ayrılması

D) Sənədə uyğunluq

C) Keyfiyyət dəyişkənliyi

E) Kəmiyyət göstəricisi
137. Məhsula qoyulan sanitar- qiqenik tələblər , xidmətlər, istehsal faizi , nəqletmə , satışa hazırlıq hansı sənəd növləridir?

A) Sanitar –qayda və normalar

B) Əsas standartlar

D) normativ maktlar

C) Satış qaydaları

E) Əmtəəın qiymətləndirilməsi


138.Mallların kefiyyət səviyyəsinin kompleks qiymətləndirilməsi bir neçə əməliyyatlardan ibarətdir?

Aşağıdakı hansı variandan həmin əməliyyatdan biri verilmişdir.

A) Malların istismar şəraitinin təhlili

B) Mallara baxış

C) Malların saxlanması

D) Mal qurupunun seçilməsi

E) Malların xüsusiyyətləri
139. İstehlak mallarının keyfiyyətinin miqdarca qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan elmi biliklər sahəsi nədir?

A) Kvalimetriya

B) Tpiqonometriya

C) Riyazi – statistika

D) Qiometriya

E) İqtisadi – statistika


140. Keyfiyyətin bir, yaxud bir neçə qrup xassələrinin qiymətləndirilməsi nədir?

A) Kefiyyətin qrup göstəriciləri

B) Kefiyyətin balla qiymətləndirilməsi

C) Kefiyyətin xassə göstəriciləri

D) Kefiyyətin normativ göstəriciləri

E) Kefiyyət səviyyəsi


141. Malların keyfiyyət səviyyəsiniqiymətləndirilən zaman mallara verilən hansı tələblər xassə nomenklaturasına daxil edilmir?

A) Təhlükəsizlik, zərərsizlik

B) Davamlılıq

C) Soyuğa davamlılıq

D) Komplekslilik

E) Qənaətçilik


142. Malın optilmal keyfiyyət səviyyəsi dedikdə nə başa düşülür?

A) Xassələrin müvafikliyi

B) Xassələrin uyğunluğu

C) Xassələrin kompleksliliyi

D) Xassələrin göstəricisi

E) Xassələrin efektliliyi


143. Mal kefiyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi zamanı hansı əsas göstəriciyə əsaslanılaraq ekspertiza aparılır?

A) Baza göstərici (yəni etalon)

B) Xassə göstərici (yəni etalon)

C) Davamlılıq göstərici (yəni etalon)

D) Standart göstərici (yəni etalon)

E) Qeyri – standat göstərici


144. Müəyyən vaxt ərzində malın təyinatına görə istifadəsinin mümkünlüyünü təmin etmək dedikdə nə başa düşülür?

A) Mallara verilən tələb

B) Mallara nəzarət

C) Mlların keyfiyyətinə nəzarət

D) Malların çeşidinin yoxlanması

E) Malların miqdarca qəbulu


145. Mallara olan tələbin xarakter və səviyyəsi müxtəlif dövrlər üçün eyni eynidirmi?

A) Eyni deyil

B) Orta səviyyədə

C) Qeyri müəyyən

D) Dövrü

E) Spesfikdir


146. Normativ texniki sənəd nədir?

A) Keyfiyyətə nəzarət vasitəsi

B) Dövlət sənədi

C) Hüquqi sənəd

D) Sertifikatdır

E) Aksiz markasıdır


147. Məhsulun keyfiyyət dəyərliliyi nə iləöılçülür?

A) Enerji vermə qabiliyyəti

B) Kiloqram

C) Qramla

D) Metrlə

E) Milli qramlarla


148. Məmulatın əsas funksiyyasının yerinə - yetirilməsi hansı tələbdir?

A) Funksional tələb

B) Etibarlıq tələb

C) Texnoloji tələb

D) İqtisadi tələb

E) Estetik tələb


149. Məmulatın formasına, konstruksiyyasına, xarici tərtibatına verilən tələb hansıdır?

A) Estetik tələb

B) Funksional tələb

C) Sosioloji tələb

D) Gigiyenik tələb

E) Estetik


150. Məmulatın istismar prosesində istifadə rahatlığını onun insan orqanizminin xüsusiyyətinə müvafik olması hansı tələbdir?

A) Erqonomik tələb

B) Estetik tələb

C) Sosioloji tələb

D) Etibarlıq tələb

E) Funksional tələb


151. İnsanın məmulatla və mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olduğu vaxtda onun həyat fəaliyyətində təhlükəsiz və zərərsiz şəraiti hansı tələbdir?

A) Gigiyenik tələb

B) Estetik tələb

C) Funksional tələb

D) Sosioloji tələb

E) Spesifik tələb

152. Məmulatın onun ayrı – ayrı daetalların insan bədəninin forma və ölçülərinə müvafik olması hansı tələbdir?

A) Antropometrik

B) Funksional

C) Davamlılıq

D) Texnoloji

E) Psixoloji


153. Məmulatın insanın hiss üzvülərinin xüsusiyyətlərinə müvafik olması hansı tələbdir?

A) Psixofizioloji tələblər

B) Fizioloji tələblər

C) Təhlükəsizlik tələblər

D) Etibarlılıq tələblər

E) Estetik tələblər


154. Məmulatın istifadə zamanı insanın fiziki imkanlarna müvafiq olması hansı tələbli?

A) Fizioloji tələb

B) Texnoloji tələb

C) Funksional tələb

D) Erqonomik tələb

E) Spesifik tələb


155. Malların istehsal xərclərini, istehlakçıların mall əldə etməsi, istifadə, təmir və başqa xərcləri nəzərdə tutan tələb hansıdır?

A) İqtisadi tələb

B) Fizioloji tələb

C) Cari tələb

D) Etibarlıq tələb

E) Estetik tələb


156. Aşağıda göstərilən 2 variandan hansılar məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən amillər sırasına aiddir?

A) Malın keyfiyyətinin formalaşmasına təsir edən amillər

B) Keyfiyyəti qoruyub saxlayan amillər

C) Malların markalanması

D) Malların qablaşdırılması

E) Malların daşınması


157. Ekspertiza olunan malların bir çox əlamətləri-forması, rənqi, təzəliyi, mexaniki zədələnməsi, xəstəlikləri və s. hansı göstərici sayılır?

A) Kompleks

B) Tək

C) XarakterikD) Təyinedici

E) Spesifik


158. Məhsulun keyfiyyətini müəyyən etmək üçün istifadə edilən göstəricinə adlanır?

A) Təyinedici göstərici

B) Keyfiyyət göstərici

C) Kəmiyyət göstərici

D) Etalon göstərici

E) Nisbi göstərici


159. Məhsulun keyfiyyətinin baza göstəricisinə nisbətinə görə qiymətləndirilməsinə hansı göstəri hesab olunur?

A) Nisbi keyfiyyət göstəricisi

B) Keyfiyyətin qiymətləndirilməsi

C) Keyfiyyət göstəricilərinin müayinəsi

D) Keyfiyyətin ekspertizası

E) Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi


160. Planlaşdırma və proqnozlaşdırma olmadan məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi mümkündür?

A) Xeyr


B) Bəli

C) Mümkündür

D) Mümkündeyil

E) Mütləqdir


161. Ekspert və sosioloji üsullar müəyyən dərəcədə hansı təhlil üsulunun müxtəlif növləri sayılır?

A) Orqonoloptiki-sosialoıi

B) Fiziki

C) Fiziki – kimyəvi

D) Mikrobioloji

E) Ekoloji


162. Orqonoloptik üsulda xassə göstəriciləri nə ilə ifadə edilir?

A) Balla


B) Ölçü ilə

C) Kəmiyyət ilə

D) Miqdarı ilə

E) Cəkisi ilə


163. Orqonoloptik təhlil üsulunun üsrün cəhəti nədən ibarətdir?

A) Sadəliyində

B) Mürəkkəliyində

C) Xarakterliyində

D) Xüsusiliyində

E) Adiliyində


164. Orqonoloptiki təhlil üsulunun çatışmayan cəhəti nədir?

A) Onun tətbiqinin məqribiliyi

B) Onun tətbiqinin sadəliyi

C) Onun tətbiqinin xarakterliyi

D) Onun tətbiqinin xüsusiliyi

E) Onun tətbiqinin mürəkkəbliyi


165. Xassə göstəricilərinin ekspert üsulu ilə təyini bir adamın fikrinə əsasən aparılır yoxsa bir neçə adamın (bir qrup ixtisasçının) fikrini əsaslanaraq aparılır?

A) Bir qrup ixtisasçı ekspertin

B) Bir nəfər ekspertin

C) 5 nəfər ekspertin

D) 3 nəfər ekspertin

E) İstənilən adamın


166. Ekspert üsulu zamanı müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkündürmü?

A) Müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi zərərlidir

B) Müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkündeyil

C) Kənarlaşmalar dəqiq olma deyil

D) Bəzi malların ekspertizasında mümkündür

E) Bəzi malların ekspertizasında mümkün deyil


167. Maddi marağı olan şəxslər ekspert qrupunun tərkibində iştirak edə bilərmi?

A) Xeyr


B)Müəyyən səlahiyyəti varsa iştirak edə bilər

C) İcazə verilərsə iştirak edə bilər

D) Səs vermə yolu ilə iştirak edə bilər

E) İştirak edə də bilər etməyədə bilər


168. Yekun qərar nə vaxt qəbul edilmiş hesab olunur?

A) səsdən az verilməmiş olmamış olsun

B) səsdən az verilməmiş olmamış olsun

C) səsdən çox verməmiş olsun

D) səsdən az verməmiş olsun

E) səsdən az verməmiş olsun


169. Ekspertiza üçün lazım olan bütün hazırlıq əməliyatını kimlər aparır?

A) İşçi qrup

B) Ekspertlər

C) Mütəxəssislər

D) İxtisascılar

E) Əmtəəşunaslar


170. “ Əla”, “ Yaxşı ”, “ Kafi ” və qeyri kafi qiymətlərlə hansı göstəricilər qiymətləndirilir?

A) Xassə göstəriciləri

B) Keyfiyyət göstəriciləri

C) Fiziki göstəriciləri

D) Kimyəvi göstəriciləri

E) Mikrobioloji göstəriciləri


171. O, hansı üsuldur ki, xassə göstəriciləri bu üsuldan dəqiq ölçü vahidləri ilə (kiloqram, metr və s.) ifadə edilir?

A) Alət üsuku

B) Orqonoleptik üsul

C) Təhlil üsulu

D) Laborator üsul

E) Kimyəvi üsul


172. Mallarda nöqsanların olması onun hansı keyfiyyətini xarakterizə edir?

A) Hazırlanma keyfiyətini

B) Xammalın keyfiyyətini

C) Məhsulun keyfiyyətini

D) Sortun keyfiyyətini

E) Əmtəəninin keyfiyyətini


173. Nöqsanların mahiyyəti, böyüklüyü sayı, yerləşməsi nəyi göstərir?

A) Keyfiyyətin aşağı düşmə dərəcəsi

B) Keyfiyyətin yüksək olması

C) Keyfiyyətin kafi olması

D) Keyfiyyətin qənaətbəxş olması

E) Keyfiyyətin orta dərəcədə olması


174. Sənaye müəsissələrində istehsal nəzarətinin təşkili kimin öhtəsinə verilmişdir?

A) Texniki şöbəyə (TŞ)

B) Standart metrolog iya şöbəsinə (TNŞ)

C) Ekspertiza birosuna

D) Maliyyə şöbəsinə

E) Hüquq şöbəsinə


175. Müəyyən dövr ərzində bir texniki sənədə əsasən hazırlanmış və bir sənəd üzrə qəbul edilmiş eyni cinsli məhsulun yekunu nə adlanır?

A) Partiya məhsul

B) Hissə

C) Sənəd üzrə məhsul

D) Məhsulun keyfiyyəti

E) Məhsulun sortu


176. Keyfiyyətə nəzarət hansı əlamətli olur?

A) Kəmiyyət, keyfiyyət alternativ

B) Ölçü, keyfiyyət

C) Miqdar, sınaq

D) Seçmə, ayırma

E) Bir dəfəlik, seçmə


177. Seçmə yolu ilə alınmış nəticənin bütün partiya mala aid edilirmi?

A) Bütün partiya mala aid edilir

B) Malın bir hissəsinə aid edilir

C) Malın yarısına aid edilir

D) Malın hissəsinə aid edilir

E) Malın yarıdan çoxuna aid edilir


178. Ticarətə daxil olmiş mal ticarət müəsissələrinin hansı çəxsləri tərəfindən kəmiyyət və keyfiyyətcə qəbul edilir?

A) Maddi – məsulun şəxsləri

B) Mütəxəssisləri

C) Mühasibi

D) İşçiləri

E) İşçi qrupu


179. Malların növü, çeşidi, moplektliliyi qabları, malın keyfiyyətinin və markalanmasının standartın tələbinə uyğunluğu hansı ekspertizada həyata keçirilir?

A) Əmtəəşunaslıq ekspertizası

B) Sanitar – gigiyenik ekspertizası

C) Baytarlıq ekspertiza

D) Təhlükəsizlik ekspertizası

E) Keyfiyyət ekspertizası


180. Məmulat hazırlayarkən müxtəlif tikiş prosesində əməliyyatlara məruz qala bilmə qabiliyyəti parçaların hansı xassəsinə aiddir?

A) Texnoloji

B) Estetik

C) Gigiyenik.

D) Fiziki.

E) Xidmət müddətini təyin edən.


181. Parçaların sıxlığı dedikdə nə başa düşülür?

A) 100 mm məsafədə əriş və arğac sapların sayı;

B) 50 mm məsafədə arğac sapların sayı;

C) 10 mm məsafədə əriş sapların sayı;

D) 200 mm məsafədə əriş və arğac sapların ayı;

E) 150 mm məsafədə arğac sapların sayı;


182. Sapın xətti sıxlığı nə ilə ifadə olunur?

A) Tekslə.

B) Qramla.

C) Nömrə ilə.

D) MM – lə.

E) M – lə.


183. Teks dedikdə nə başa düşülür?

A)1000 m sapın qramla kütləsi.

B)100 m sapın qramla kütləsi.

C) 10 m sapın qramla kütləsi.

D)500 m sapın milliqramla kütləsi.

E)200 m sapın qramla kütləsi.


184. Əriş sapların pis toxunma qüsuru istehsal – texnoloji proseslərin hansı mərhələsinə aiddir?

A) Əyirmə;

B) Toxunma;

C) Burulma;

D) Basma;

E) Emal;
185. Toxunma nöqsanlarına hansılar aiddir?

A) Sıxlıq.

B) Sapın rənglənməsi.

C) Basmadan izi düşməyən naxış.

D) Zəif xovlanma.

E) Açıq rəngli ləkələr.
186. Aşağıda göstərilənlərdən hansı əyirmə qüsuruna aiddir?

A) Şişvarilik;

B) Sıxlıq;

C) Sapın qırılması;

D) Əriş sapların pis toxunması;

E) Rəng ləkələri;


187. Zəif xovlanma hansı nöqsanlara aiddir?

A) Bəzəndirmə;

B) Toxunma;

C) Basma naxış;

D) Burulma;

E) Əyirmə;


188 Əriş və ya arğac üzrə zolaqların olması (blizna) istehsal – texnoloji prosesin hansı mərhələlərində yaranır?

A) Toxunma;

B) Bəzəndirmə;

C) Basma naxış;

D) Əyirmə;

E) Xammal;


189. Parçaların hava keçirməsi hansı xassəyə aiddir?

A) Gigiyenik;

B) Texnoloji;

C) Estetik;

D) Mexaniki;

E) Həndəsi;


190. Gözəllik, cəlbedicilik, məmulatın formasının uyğunluğu, zövqü, oxşaması hansı tələblərin əsasını təşkil edir?

A) Estetik;

B) Gigiyenik;

C) Erqonomik;

D) İqtisadi;

E) Funksional;


191. Müntəzəmlilik, uzun müddət yararlılıq hansı tələblərə aiddir?

A) Etibarlılıq;

B) Funksional;

C) Gigiyenik;

D) Erqonomik;

E) Estetik;


192. Əmtəənin hazırlanmasına və onun istismarına çəkilən xərclər hansı göstəricilərə aiddir?

A) İqtisadi;

B) Estetik;

C) Gigenik;

D) Erqonomik;

E) Etibarlılıq;


193. Yun lifləri hansı liflərə aiddir?

A) Heyvan mənşəli;

B) Bitki mənşəli;

C) Kimyəvi;

D) Mineral;

E) Süni;
194. Bez hansı növ parça çeşididir?

A) Pambıq;

B) İpək;


C) Yun;

D) Kətan;

E) Kimyəvi parça;
195. Pambıq lifləri hansı liflərə aiddir?

A) Bitki mənşəli;

B) Kimyəvi;

C) Mineral;

D) Süni;

E) Heyvan mənşəli;


196. Asbest lifi hansı liflərə aiddir?

A) Mineral;

B) Bitki mənşəli;

C) Heyvan mənşəli;

D) Kimyəvi;

E) Sintetik;


197. Orqanoleptik metod nəyə əsaslanır?

A) İnsan tərəfindən məhsulun dadbilmə və hiss etmə analizinə.

B) Mikrobiologiya analizi.

C) Kimyəvi analizə.

D) Hesablama metoduna.

E) Alətlər metoduna.


198. Ekspertiza alətlər metodu nəyə əsaslanır?

A) Texniki vasitəyə.

B) Kimyəvi vasitəyə.

C) Mikrobioloji vasitəyə.

D) Hesablamaya.

E) Hissiyyata.


199. Göstərilən qüsurlardan hansı materialların qüsuru sayılır?

A) İpliklərin zibillənməsi.

B) Qol hissəsinin müxtəlif uzunluqları.

C) Tikişlərin əyilməsi.

D) Yan xəttin əyilməsi?

E) İlgəklərin dar açılması.


200. Göstərilən qüsurların hansı aralıq materialların qüsuru sayılır?

A) Paltarın tikişdən sonrakı deformasiyası.

B) Tikişlərin üst-üstə düşməsi.

C) Materialların tikiş maşını iynəsi ilə kəsilməsi.

D) Tikilməyən hissələrin mövcudluğu.

E) Sapların rənginin uyğunsuzluğu.


201. Rənglənmə qüsuru hansıdır?

A) Eyni sahədə müxtəlif rəng çalarları.

B) Materialın dağılması və deşilməsi.

C) Tikilmiş detalların fərqli görünüşü.

D) Yaxalığın düzgün tikilməməsi.

E) Tikişlərin əyilməsi.


202. Göstərilən qüsurların hansı altlığın qüsuru sayılır?

A) Müxtəlif hündürlüklü dabanlar.

B) Nazik altlıqlar.

C) Dik dabanlar.

D) Sintetik altlıqlar.

E) Şəkilsiz hamar altlıqlar.


203. Ayaqqabıların ekspertizası zamanı ekspert hansı sənədi hökmən yoxlanmalıdır?

A) İstehsalçı tərəfindən müəssisəyə verilmiş uyğunluq sertifikatını.

B) Nəqliyyat qaiməsini.

C) Alıcı təşkilatın ərizəsini.

D) Ayaqqabı detallarının material sənədlərini.

E) Yerli hakimiyyət orqanlarının icazə sənədlərini.


204. Dabanlıqların sinifləşdirilməsi hansı əlamətlərə görədir?

A) Hündürlüyünə, görünüşünə, konstruksiyasına və materialına.

B) Xassəsinə, bərkitmə üsuluna, texnologiyasına və quruluşuna.

C) Tərtibatına, mürəkkəbliyinə, deformasiyasına və qalınlığına.

D) Gigiyenasına, hiqroskopikliyinə, bərkitmə üsuluna və etibarlığa.

E) Əyilməyə müqavimətə, sərtliyinə, plastikliyinə və qalınlığına.


205. Ayaqqabının artikulunun mahiyyəti?

A) Ayaqqabının xarakteristikasını və qiymətini təyin etmək üçün.

B) Ayaqqabının konstruksiyasını və ölçüsünü təyin etmək üçün.

C) Ayaqqabının texnologiyasını və konstruksiyasını təyin etmək üçün.

D) Ayaqqabının fiziki-mexaniki və kimyəvi xassəsini təyin etmək üçün.

E) Ayaqqabının estetik göstəricisini və çeşidini təyin etmək üçün.


206. Qəlibin formasının mahiyyəti?

A) Ayaqqabıların üzlük və altlıq detallarını layihələndirmək üçün.

B) Üzlük və altlıq detalların optimal bərkidilməsi üçün.

C) Ayaqqabının texnoloji parametrlərinin seçilməsi üçün.

D) Ayaqqabıya yaxşı görkəm vermək üçün.

E) Ayaqqabının estetik xassəsini yaxşılaşdırmaq üçün.


207. Təbii və süni gön materiallarının üzlüyünün altlığına birləşdirilməsi hansı yapışqan növündən istifadə edilir?

A) Poliuretan.

B) Polivinilxlorid.

C) Nairit.

D) Perxlorvinil.

E) Polivinilasetat.


208. Göndən olan məmulatların son tamamlama işləri hansılardır?

A) Frezləmə, təmizləmə, nöqsanların düzəldilməsi və laklanma.

B) Üzlüyün altlığa bərkidilməsi, yapışdırılması, qurudulması, markalanması.

C) Burun – dəstə, gelyonka, daban hissələrin qəlibə çəkilməsi, formalanması.

D) Ayaqqabının üzlüyünün, alt izinin formalanması, yapışdırılması.

E) Altlığın, üzlüyün, aralıq detalların emalı, xassə göstəricilərinin təhlili.

209. Ayaqqabının layihələndirilməsində əsas amil nədir?

A) Qəlib;

B) Altlıq materiallar;

C) Texnoloji proses;

D) İçlik materiallar;

E) Əməliyyatların səmərəli təşkili;


210. Kimyəvi bərkitmə üsuluna hansılar daxildir?

A) Yapışqan, təzyiqlə tökmə, presli vulkanlaşdırma

B) Doppel, rant, sap.

C) Parko, səndəl, ştiftlə.

D) Taxta, çevirmə, tikiş – rant.

E) Ştift, vint, mismar.


211. İstehsalat ayaqqabıları hansılardır?

A) Tikinti fəhkəci, nefçi və s.

B) İdman, ortopedik və s.

C) Patoloji, profilaktiki və s.

D) Xüsusi, ev və s.

E) Ziyafət, model və s.


212. Ayaqqabının aralıq detalları hansılardır?

A) İçlik, platforma, döşəmə və s.

B) Birləşdirici, topuqluq, dilcik və s.

C) Arxalıq, burunaltı, qunc və s.

D) Altlıq, dabanlıq, xarici arxa kəmər və s .

E) Astarlıq, üzlük, daxili arxa kəmər və s.


213. Altlığın üzlüyə təzyiqlə tökmə üsulunda əsasən hansı yapışqan növündən istifadə edilir?

A) Polivinilasetat.

B) Nairit.

C) Poliuretan.

D) Perxlorvinil.

E) Polivinilxlorid.


214. Buxar keçirmə parçaların hansı xassəsinə aiddir?

A) Gigiyenik.

B) Estetik.

C) Mexaniki.

D) Texnoloji.

E) Həndəsi.


215. Ekspertizanın yerinə yetirəcəyi tapşırıq nədən ibarətdir?

A) Aparılan işlərin dəqiq və məqsədəuyğunluğunu ifadəsi.

B) Yuxarı təşkilatların ifadəsi.

C) Ərizəçinin istəyinə müvafiq nəticənin əldə edilməsi.

D) Göndərməzdən əvvəl malların çeşidlənib sayılması.

E) İstehsal qüsurlarının aradan qaldırılması.


216. Ekspertizanın predmeti nədir?

A) İstehlak malları, xammal, avadanlıqlar.

B) İqtisadi münasibətlərin təhlili.

C) Mal mübadiləsinin tənzim edilməsi.

D) İstehlak mallarının istifadə qanunauyğunluqları.

E) Mallara verilən sertifikatların yoxlanılması.


217. Mal bölümü nəyə deyilir?

A) Eyni nəqliyyat sənədləri ilə təchiz edilmiş mallar.

B) Ay ərzində istehsal edilmiş malların cəmi.

C) Oxşar malların anbarlarda yığılma miqdarı.

D) İstehlak xüsusiyyətləri eyni olan mallar.

E) Keyfiyyəti yoxlanılan malların cəmi.


218. Sifarişçi kimə deyilir?

A) Ekspertiza işlərini sifariş verən və dəyərini ödəyən hüquqi şəxs.

B) Konkret istehlak malları sifariş edən şəxs.

C) Anbarlara və terminallara mal yerləşdirən təşkilat.

D) Nəqliyyat vasitələrinin kirayələyən və işlədən fiziki şəxs.

E) Ekspertiza işlərinə cəlb edilən hüquqi məsləhətçisi.


219. Qablaşdırmada istifadə edilən qabların mahiyyəti?

A) Məhsulları zədələnmə və itkilərdən, ətraf mühiti isə çirklənmədən qoruyan vasitələr.

B) Mallara estetik xüsusiyyət verən vasitələr.

C) Qablaşdırmanın asanlaşdırılması üçün istifadə edilən vasitələr.

D) Müxtəlif materialların ikinci istifadəsi.

E) Markalanmanın aparılmasına şərait yaradan vasitə.

220. İstehlak xüsusiyyətləri nədir?

A) Malların istehlakçının tələblərini təyinatına uyğun ödəmə qabiliyyəti.

B) Mineral tələblərə cavab vermə xüsusiyyəti.

C) İstehlakçının zövqünə uyğun xüsusiyyətlər.

D) Satış zamanı nəzərə çarpan xüsusiyyətlər.

E) İstehlakçı müəssisəsinin təyin etdiyi parametrlər.


221. Keyfiyyət göstəricisi nədir?

A) Malları bir və ya bir neçə faydalı xüsusiyyətlərin cəmi.

B) Alıcı üçün münasib sayılan göstərici.

C) Normativ-texniki sənəddəki uyğunluq.

D) Malların sınaqlara davamlılığı.

E) Yüksək keyfiyyətli mallarda təyin edilən parametrlər.


222. Malların keyfiyyəti nədir?

A) Öz təminatlarına uyğun olaraq, müəyyən istehlak tələblərini təmin etmək yararlılığı.

B) Orqanoleptik sınaqlar aşkar edən xüsusiyyətlər.

C) Normativ-texniki sənədlərlə uyğunlaşması.

D) İstehlakın mümkünlüyünün səviyyəsi.

E) Nisbətən qüsursuz malların göstəriciləri.


223. Parçaların kəmiyyətcə ekspertizası dedikdə nə başa düşülür?

A) Parçaların miqdarı.

B) Parçaların saxlanılması.

C) Parçaların xassələri.

D) Parçaların qablaşdırılması.

E) Parçaların xarici görünüşü.


224. Parçaların keyfiyyətcə ekspertizası dedikdə nə başa düşülür?

A) Parçaların xarici görünüş nöqsanların ekspertizası.

B) Parçaların miqdarca ekspertizası.

C) Parçaların qablaşdırılması.

D) Parçaların qablaşdırılması.

E) Parçaların daşınması ekspertizası.


225. Parçaların codluğu hansı xassəyə aiddir?

A) Estetik.

B) Gigiyenik.

C) Texnoloji.

D) Mexaniki.

E) Həndəsi.

226. Rəng tərtibatı parçaların hansı xassəsinə aiddir?

A) Estetik.

B) Gigiyenik.

C) Texnoloji.

D) Həndəsi.

E) Mexaniki.


227. Yuyulma və kimyəvi təmizlənmə parçaların hansı xassəsinə aiddir?

A) İstismar

B) Gigiyenik.

C) Estetik.

D) Həndəsi.

E) İnsolyasiya


228. Keyfiyyət səviyyəsi nəyə deyilir?

A)Keyfiyyət göstəricilərinin normativ-texniki sənədlərdə göstərilən əsas, fundamental göstəricilərlə müqayisəsi.

B) Başqa malların keyfiyyəti ilə müqayisə.

C) İqtisadi inkişafı yüksək olan ölkələrin istehsalı ilə müqayisə.

D) Ekspertiza nəticəsində təyin edilən keyfiyyət göstəricilərin miqdarı.

E) Müasir üsullarla təyin edilən göstəricilərin cəmi.


229. Əmtəəlik məhsullarda qüsur nəyə deyilir?

A) Məhsulun təyin edilmiş tələblərlə hər hansı bir uyğunsuzluğu.

B) Ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş keyfiyyət çatışmamazlıqları.

C) İstehlak əngəl törədən formalar.

D) Markalanmanın düzgün aparılması.

E) İstismar zamanı yaranan çatışmamazlıq.


230. Əmtəəlik məhsullarda kritik qüsur nədir?

A) Məhsulun təyinatı üzrə istehlak.

B) Qüsurların sayı kritik həddə çatır.

C) Məhsulun ikinci istifadəsi mümkün olmur.

D) Malların sənədlərində çoxlu çatışmazlıqlar olur.

E) Daşınma zamanı malların 50%-dən çoxu zədələnmiş olur.


231. Çıxdaş edilmiş mal hansı mala deyilir?

A) Yararsızlığı istehsalçıdan istehsalçıya verilməsi yolverilməz olan mallar.

B) Ekspertlərin təkidi ilə istehsaldan çıxarılan mal.

C) İkinci dəfə istifadəyə yararsız mallar.

D) Anbarlarda yığılıb qalan mallar.

E)Sənədsiz mallar.


232. İstehlak mallarının təyinatı nəyi ifadə edir?

A) Fizioloji və sosial tələbatı ödəmək xüsusiyyətlərini.

B) İstehsalçı təşkilatın yönümü.

C) Sifarişçi təşkilatın tələblərinə uyğunluğu.

D) Verilən sertifikat sənədlərinin istiqamətinə uyğunluğu.

E) Malların birbaşa istehlak edildiyi sahəni.


233. Qeyri-ərzaq mallarının etibarlılığı nədir?

A) Malların saxlanma və ya istehlakı zamanı əvvəldən təyin edilmiş vaxt ərzində öz funksional təyinatını saxlama qabiliyyəti.

B) Daşınma zamanı pozulmayan mallar.

C) Sənədlər üzrə qəbul edilmiş saxlama müddəti.

D) İstehsal müəssisələri tərəfindən təyin edilmiş saxlanma müddəti.

E) Xarici təsir amillərinə qarşı davamlılıq.
234. İstismar müddəti hansı vaxt müddətini bildirir?

A) Əsas funksional xüsusiyyətlərin yerinə yetirildiyi vaxt müddəti.

B) İstehsal ediləndən dərhal sonra hesablanan vaxt müddəti.

C) Birinci təmirə qədər istismar müddəti.

D) Təmirsiz istismar edilən ilk vaxt müddəti.

E) Əsaslı təmirə qədərki vaxt müddəti.


235. Mallar hansı əlamətlərinə görə çeşidlənir?

A) İstehlak, ticarət, istehsal və material-texniki xüsusiyyətlərinə görə.

B) Eynicinsli materialdan hazırlandığına görə.

C) Eyni istehsal mənbəyinə malik olduqlarına görə.

D) Müəyyən konkret vaxt ərzində hazırlandıqlarına görə.

E) Oxşar xarici görünüşünə malik olduqlarına görə.


236. Xətti kod nəyi göstərir?

A) Skanerlə oxunan xətti və rəqəmli ticarət markası.

B) Xarici mallara tətbiq edilən markalama.

C) İstehsalçı ölkəni göstərən ticarət işarəsi.

D) İstehsalçı və istehlakçı arasında olan gizli kod.

E) Malın əmtəə növünü göstərən işarə.


237. Aşağıdakı hansı standart anlayış «texniki şərt»i müəyyən edir?

A) Geyimlərin keyfiyyətinə qoyulan əsas tələbatların izzahat yazısı

B) Geyim hissələrinin texniki hazırlanması

C) Hazır məmulatların ölçülərindən buraxıla bilən əyinti cədvəli

D) Tikiş məmulatlarının hazırlanmasında axınların texniki-iqtisadi göstəriciləri.

E) Məmulatların keyfiyyətinə qoyulan istismar tələbatlarının izzahat yazısı


238. «Adsorbsiya» termini aşağıdakı hansı prosesə uyğundur?

A) lif və sapların səthinin su buхarlarını cəzb etməsi

B) lif və sapların su buхarlarını udması

C) lif və sapların su buхarlarını udması və müəyyən şəraitdə yenidən atmosforə qaytarması

D) lif və sapların su buхarlarını müəyyən şəraitdə atmosferə qaytarması

E) lif və sapların suyu udması


239. «Rəngdə fərqli şalarlılıq» termininin təyininə aşağıdakılardan hansı uyğundur?

A) Material səthində rəngin dəyişməsi

B) Material səthində parıltı əmələ gəlməsi

C) Material üzərində lif və saplrın çıхıntılarının yaranması

D) Material səthində çoхdövrlü sürtünmədən kürəşəkilli çıхıntıların yaranması

E)Material daхilində çatların əmələ gəlməsi


240.Xəz yarımfabrikatı nəyi xarakterizə edir?

A) Sap tikişi vasitəsi ilə birləşdirilmiş xəzlərdən ibarət şuba hzırlamaq üçün yarımfbrikat

B) Tük örtüyünü, dermanı və mezdra qatını

C) Yalnız tük örtüyünü

D)Aşılanmış xəzləri

E) Tük örtüyünü və dərialtı piy qatını


241. Süni хəzlərin tük örtüyü üçün hansı liflərdən istifadə edilir?

A) Süni və sintetik liflər

B) Metallik

C) Şüşə lifləri

D)Plastik materiallar

E) Pambıq


242. Burulmuş tikiş saplarının burulma sayı nəyi xarakterizə edir?

A) Burulma istiqamətini

B) Burulmada sapların sayını

C) Burulmanın ədədi qiymətini

D)100 sm məsafədə burulmalar sayını

E)Burulma intebnsivliyini


243. Pambıq tikiş sapları metrik nömrələri nəyi xarakterizə edir?

A) Nazikliyini

B) Qalınlığını

C) En kəsiyini

D)Uzunluğunu

E)Enini
244. Ipək saplarının baramadan açılma miqdarı neçə faiz təşkil edir?

A) 65-75 %

B) 5-10 %

C) 100-120 %

D) 45-50 %

E) 30-35 %
245. Kvalimetriya elm kimi nəyi öyrənir?

A) Malların və materialların keyfiyyətinin təyini metodikalarını

B) Eyni tərkibli materiallardan хarici formasına görə xassələri

C) Eyni хassələri

D) Müхtəlif mənşəli, lakin eyni keyfiyyət göstəricilərini

E) Müхtəlif keyfiyyətli göstəriciləri


246. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin tək xassələrə görə mahiyyətini izzah edin.

A) Məhsulun keyfiyyətlərlə ifadə edilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur

B) Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin baza məhsulunun keyfiyyəti ilə müqayisə edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

C) Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin bəzi xassələrinin ayrılıqda təyini üsuludur.

D) Məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin təyin edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

E)Keyfiyyətin kompleks idarəedilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur


247. Aşağıdakılardan hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aiddir?

A) Gigenik göstəricilər

B) Sənaye göstəriciləri

C) Isitmə göstəriciləri

D) Mədəniyyət göstəriciləri

E) Təbliğat göstəriciləri


248. Liflər mənşəyinə görə təsnifatda bölünürlər?

A) Təbii və kimyavi

B) Kimyəvi

C) Xüsusi təyinatlı

D) Təsərrufat təyinatlı

E) Suni
249. Təbii yapışqanlar mənşəyinə görə hansı yapışqanlardır?

A) Heyvanat, bitki, mineral yapışqanlar

B) polvinil yapışqanlar

C) polietilen yapışqanlar

D) Kağız yapışqanlar

E) Poliamid yapışqanlar
250. Heyvan mənşəli ipək liflərinin kimyavi tərkibi hansılardır?

A) Fibroin, selitsin

B) Efirselüloza

C) Keratin

D)Amin turşuları

E) Selliuza


251. Bitki mənşəli liflərin kimyavi tərkibi hansıdır?

A) Selliuza

B) Efirselüloza

C) Keratin

D)Amin turşuları

E) Fibroin, selitsin


252. Termoplastik materiallar hansı materiallara deyilir?

A) İstiliyin təsirindən formasını dəyişən

B) Elektrik keçirmədə formsını dəyişən

C) İşığa qarşı davamsız

D) Sürtünməyə qarşı davamsız

E) Suya qarşı davamsız


253. Materialların anizatrop xassəsinin mahiyyəti

A) Müxtəlif istiqamətlərdə xassələrinin müxtəlif qiymət alması

B) Oda qarşı davamsızlığı

C) Bütün istiqamətlərdə xassələrinin eyni qiymət alması

D) Pilliqlənməyə qarşı davamlığı

E) Yüksək dərəcədə istiliyə davamlı olması


254. Kompleks sap hansıdır?

A) İki və ya daha artıq elementar sapın burulmasından yaxud yapışdırılmasınan alınan əşya

B) Qalın qısa əşya

C) Qalın uzun əşya

D) Qırılmaya davamlı əşya

E) En kəsiyinin sahəsi uzunluğuna görə dandəfələrlə kicik əşya


255.Əmtəələrin ümumi təsnifatında bütün əmtəələr hansı qruplara bölünürlər?

A) Ərzaq və qeyri ərzaq

B) Heyvan və bitki

C) Məişət və təsərüffat

D) Tarixi və dialektik

E) Sadə və mürəkkəb


256. Hissələrinin yapışdırılmasında ən vacib keyfiyyət göstəricisini göstərin

A) Möhkəmlik, sərtlik, dartılmada sürüşmə

B) Istilik müqaviməti, möhkəmlik, sukeçirmə

C) Nəmlik, elastiklik, qısalma

D) Əyilmə, əzilmə, uzanma

E) Əbədilik, sürtünmədən dağılma, elektriklənmə


257.Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar?

A)sürtünməyə

B)cırılmaya

C)dartılmaya

D)uzanmaya

E)qırılmaya


258.Əriş və arğal saplarını biri-birindən nə ilə fərqləndiririk

A)möhkəmləyinə görə

B)rənginə görə

C)qırılmasına görə

D)yerləşməsinə görə

E)upruqluğuna gorə


259.Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir?

A)gözlə görünən

B)gözlə görünməyən

C)xırda nöqsanları

D)iri nöqsanlara

E)kiçik nöqsanlara


260.Yağ ləkəsi saplarda hansı nöqsan növünə aid edilir?

A)maşının nöqsanı

B)xammalın nöqsanı

C)əyirmə nöqsanı

D)vurulma nöqsanı

E)bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı


261.Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir.

A)boyanması

B)ipliyin zibilliyi

C)ilmək


D)yağ ləkəsı

E)nahamarlılıq


262.Toxuculuq əməliyyatlarında dəzgahlarda olan əriş və arğac sapların biri-biri ilə kəsişməsindən alınan sıraya nə deyilir?

A)sütun sırası

B)ilmə sırası

C)rapport sırası

D)əriş sırası

E)arğac sırası


263.Qarışıq yun ipliyində hansı süni liflərdən istifadə olunmuşudur.

A)yun - lavsan

B)yun-pambıq

C)yun-ipək

D)yun-mineral

E)yun-kətan


264.Krep sapında 1 metrinə neçə buruq olur?

A) 2200-3200

B)1000-1500

C)3400-3600

D)100-200

E)3600-4000


265.Teksturalı saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)lif tərkibinə görə

B)burulmasına görə

C)görünüşünə

D)istehsal üsuluna görə

E)xassəsinə görə


266.Düyünlü saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir?

A)en kəsik ölçülərinə görə

B) rənginə görə

C)fasonuna gorə

D)burulmasına görə

E)teksinə görə


267.Asetat lifi digər süni liflərdən hansı xassəsinə görə seçilir?

A)uzanması

B)istini yaxşı keçirməsi

C)sürtünməyə qarşı davamlığı

D)elostikliyi

E)qısalması


268.Viskoz ipəyinin yumşaqlığı lifin hansı gostəricisindən asılıdır?

A) lifin yoğunluğun

B)lifin tərkibindən

C)lifin rəngindən

D)lifin dovanlılığından

E)lifin hava keçirməsindən


269.Kətan lifi daha cox hansı xassə gostəricilərinə gorə qiymətləndirilir?

A)hiqrosköpik

B)istilik saxlama

C)elastiklik

D)uzanma

E)qırılma


270.Toxuculuq sənayesində işlədilən təbii liflərin 80 % -dən çoxunu hansı liflər təşkil edir?

A) bitki


B)heyvan

C) süni


D)Sintetik

E)Mineral


271.Kətan lifinin tərkibində sellülozanın miqdarı neçə faizdir?

A)70 %


B)10 %

C)80 %


D)50 %

E)90 %
272. Kimyəvi liflər tərkibindən və alınma xüsusiyyətindən asılı olaraq hansı liflərə bölünür?

A) və sintetik

B) qeyri-üzvi süni

C) təbii

D) üzvi


E) bitki
273.Pambıq lifi hansı mənşəlidir?

A)bitki


B)mineral

C)süni


D)sintetik

E)heyvan
274. Lifin nömrəsi yuxarı olduqca, onun en kəsiyi necə dəyişir?

A)nazilir

B)qalınlaşır

C)orta qalınlaşır

D)çox qalınlaşır

E)orta nazilir
275.Toxuculuq liflərini mənşəyinə görə neçə sinfə bölürlər?

A)2


B)10

C)30


D)40

E)5
276.Hansı materiallara toxunmayan materiallar deyilir?

A)toxuculuq dəzgahında toxunmayan

B)ilmə sırası ilə hörülən

C) Jakkar dəzgahında toxunan

D)atlas toxunan

E)polotno toxunan
277.Paltoluq üçün olan toxunmamış materialların 1m² çəkisi neçə qramdır?

A)250-300 qr

B)15-17 qr

C)18-25 qr

D)100-120 qr

E)35-40 qr


278.Toxunmamış materialların xidmət müddəti hansı xassə ilə qiymətləndirilir?

A)texnoloji xassə ilə

B)gigienik xassasi ilə

C)əmtəəlik xassə ilə

D)kimyavi xassə ilə

E)estetik xassə ilə


279.Təbii liflərin kimyəvi tərkibini qiymətləndirərkən onları hansı siniflərə ayrıllar?

A) üzvü və qeri üzvü

B) Süni və təbii

C) Sintetik və kimyavi

D) Təbii və bədii

E) Qeyri təbii və kimyavi


280.Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı ?

A eyni bir müəsisədə istehsal edilmiş, eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, topla gəlmiş parça miqdarı

B Bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla gəlmiş parça miqdarı

C Topdan kəsilməş parça nümunəsi

D Eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, parça topu

E Bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu

281. Yun liflərinin qırılma zamanı uzanması neçə faiz təşkil edir?

A33-40


B 10-15

C 35-50

D25-35

E 35-40


282.İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir?

A müqaviləyə əsasən

B ədəbiyyatlara əsasən

C aktlara əsasən

D standarta əsasən

E qeydlərə əsasən


283. İplik və sapların gigenik sassə keyfiyyəti hansıdır?

AHiqroskopikliyi təyin edilir

B Qirilma yükü hesablanır

C Burulma əmsalı hesablanır

D Xassələr üzrə qeyri-bəarbərlik göstəricisi hesablanır

E Elastikliyi təyin edilir

284.Parçaların pis bişirilməsi nəticəsində onların səthində hansı nöqsan yaranır?

ALəkə


B Yanıq

C Zəifləmə

D Zolaqlıq

E Müxtəlif rəng çalarlığı

285.Bu saplardan hansı sulfat turşusunda həll olunur?

AAsetat, kapron, viskoz, amid

B Ipək . pambıq, yun , kətan

C Poliefir, viskoz, kətan, ipək

D viskoz, yun, pambıq, kapron

E Pampıq, poliefir, amid, kətan


286. Keyfiyyət səviyyəsi nəyə deyilir?

A) Keyfiyyət göstəricilərinin normativ-texniki sənədlərdə göstərilən əsas, fundamental göstəricilərlə müqayisəsi.

B) Başqa malların keyfiyyəti ilə müqayisə.

C) İqtisadi inkişafı yüksək olan ölkələrin istehsalı ilə müqayisə.

D) Ekspertiza nəticəsində təyin edilən keyfiyyət göstəricilərin miqdarı.

E) Müasir üsullarla təyin edilən göstəricilərin cəmi.


287. Qüsur nəyə deyilir?

A) Məhsulun təyin edilmiş tələblərlə hər hansı bir uyğunsuzluğu.

B) Ekspertiza nəticəsində aşkar edilmiş keyfiyyət çatışmamazlıqları.

C) İstehlak əngəl törədən formalar.

D) Markalanmanın düzgün aparılması.

E) İstismar zamanı yaranan çatışmamazlıq.


288. Çıxdaş edilmiş mal hansı mala deyilir?

A) Yararsızlığı istehsalçıdan istehsalçıya verilməsi yolverilməz olan mallar.

B) Ekspertlərin təkidi ilə istehsaldan çıxarılan mal.

C) İkinci dəfə istifadəyə yararsız mallar.

D) Anbarlarda yığılıb qalan mallar.

E) Sənədsiz mallar.


289. Nümunənin göstərilməsi kim tərəfindən yerinə yetirilir?

A) Kompaniyanın eksperti.

B) Malları təhvil verən şəxs.

C) İstehsalçı müəssisəsinin nümayəndəsi.

D) Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü.

E) Satış müəssisələri işçiləri.


290. Tədqiqatlar harada aparılır?

A) Standartlaşma komitəsi tərəfindən akkreditə olunmuş laboratoriyalarda.

B) Müxtəlif tədqiqat obyektlərində.

C) Maşın-sınaq stansiyalarında.

D) İstehsal müəssisələrində.

E) Xaricdə fəaliyyət göstərən laboratoriyalarda.


291. İstehlak mallarının təyinatı nəyi ifadə edir?

A) Fizioloji və sosial tələbatı ödəmək xüsusiyyətlərini.

B) İstehsalçı təşkilatın yönümü.

C) Sifarişçi təşkilatın tələblərinə uyğunluğu.

D) Verilən sertifikat sənədlərinin istiqamətinə uyğunluğu.

E) Malların birbaşa istehlak edildiyi sahəni.


292. Qeyri-ərzaq mallarının etibarlılığı nədir?

A) Malların saxlanma və ya istehlakı zamanı əvvəldən təyin edilmiş vaxt ərzində öz funksional təyinatını saxlama qabiliyyəti.

B) Daşınma zamanı pozulmayan mallar.

C) Sənədlər üzrə qəbul edilmiş saxlama müddəti.

D) İstehsal müəssisələri tərəfindən təyin edilmiş saxlanma müddəti.

E) Xarici təsir amillərinə qarşı davamlılıq.


293. İstismar müddəti nədir?

A) Əsas funksional xüsusiyyətlərin yerinə yetirildiyi vaxt müddəti.

B) İstehsal ediləndən dərhal sonra hesablanan vaxt müddəti.

C) Birinci təmirə qədər istismar müddəti.

D) Təmirsiz istismar edilən ilk vaxt müddəti.

E) Əsaslı təmirə qədərki vaxt müddəti.


294. Elmi-texniki tərəqqinin əsas vəzifəsi:

  1. ictimai istehsalın intensivləşdirilməsini və onun da əsasında səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin etməkdən

  2. ictimai istehsalı yeni texnika və texnologiya ilə təmin etməkdən

  3. sənaye müəssisələrində fondtutumu səviyyəsinin yüksəldilməsindən

  4. sənaye müəssisələrində fondtutumu və materialtutumu səviyyəsinin azaldılmasına nail olmaq, işçilərin əmək haqlarının artırılmasını stimullaşdılrmaqdan

  5. sənaye müəssisələrinin istehsal əsas fondlarının aktiv hissəsindən intensiv istifadəyə şərait yaratmaqdan ibarətdir

295. Yüngül sənaye özündə hansı yarımsahələri birləşdirir?  1. tikiş, toxuculuq, xalçaçılıq, ayaqqabı və s.

  2. tikiş, maşınqayırma

  3. dəri, neft-kimya

  4. toxuculuq, tikiş və tikinti

  5. xalçaçılıq, maşınqayırma və tikiş və s.

296. Yüngül sənaye müüəssisələrində idarəetmə prosesinin mərhələləri hansı ardıcıllıqla müəyyən edilmişdirYüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə