Torii profesionișTI; lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independențIYüklə 0,86 Mb.
səhifə1/13
tarix01.09.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#76294
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ANEXA XXVII

LISTA DE REZERVE PRIVIND DREPTUL DE STABILIRE;
LISTA DE ANGAJAMENTE PRIVIND PRESTAREA TRANSFRONTALIERĂ DE SERVICII;
LISTA DE REZERVE PRIVIND PERSONALUL CHEIE,
STAGIARII CU STUDII SUPERIOARE ȘI VÂNZĂTORII PROFESIONIȘTI;
LISTA DE REZERVE PRIVIND PRESTATORII DE SERVICII PE BAZĂ DE CONTRACT
ȘI PROFESIONIȘTII INDEPENDENȚI
Uniunea

1. Lista de rezerve privind dreptul de stabilire: anexa XXVII-A

2. Lista de angajamente privind prestarea transfrontalieră de servicii: anexa XXVII-B

3. Lista de rezerve privind personalul cheie, stagiarii cu studii superioare și vânzătorii profesioniști: anexa XXVII-C

4. Lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți: anexa XXVII-D
Republica Moldova

5. Lista de rezerve privind dreptul de stabilire : anexa XXVII-E

6. Lista de angajamente privind prestarea transfrontalieră de servicii: anexa XXVII-F

7. Lista de rezerve privind personalul cheie, stagiarii cu studii superioare și vânzătorii profesioniști: anexa XXVII-G

8. Lista de rezerve privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți: anexa XXVII-H

Se utilizează următoarele abrevieri în sensul anexelor XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:
AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bulgaria

CY

Cipru

CZ

Republica Cehă

DE

Germania

DK

Danemarca

UE

Uniunea Europeană, inclusiv toate statele sale membre

ES

Spania

EE

Estonia

FI

Finlanda

FR

Franța

EL

Grecia

HR

Croația

HU

Ungaria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Letonia

LT

Lituania

LU

Luxemburg

MT

Malta

NL

Țările de Jos

PL

Polonia

PT

Portugalia

RO

România

SK

Republica Slovacă

SI

Slovenia

SE

Suedia

UK

Regatul Unit

Se utilizează următoarele abrevieri în sensul anexelor XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:
MD

Republica Moldova

________________ANEXA XXVII-A

LISTA DE REZERVE PRIVIND DREPTUL DE STABILIRE (UNIUNEA EUROPEANĂ)

1. Lista de rezerve de mai jos indică activitățile economice pentru care rezervele privind tratamentul național sau tratamentul cel mai favorabil din partea UE în temeiul articolului 205 alineatul (2) al prezentului acord se aplică prezențelor comerciale și investitorilor din Republica Moldova.


Lista cuprinde următoarele elemente:
(a) o listă de rezerve orizontale care se aplică tuturor sectoarelor sau subsectoarelor.
(b) o listă de rezerve specifice anumitor sectoare sau subsectoare care indică sectorul sau subsectorul în cauză, precum și rezerva (rezervele) aplicabilă (aplicabile).
O rezervă care corespunde unei activități care nu este liberalizată (neconsolidată) se exprimă după cum urmează: „Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate”.
Atunci când o rezervă menționată la litera (a) sau (b) include doar rezerve specifice statelor membre, statele membre care nu sunt menționate își asumă obligațiile prevăzute la articolul 205 alineatul (2) din prezentul acord pentru sectorul respectiv fără rezerve (absența rezervelor specifice statelor membre într-un anumit sector nu aduce atingere rezervelor orizontale sau rezervelor sectoriale la nivelul Uniunii care se pot aplica).
2. În conformitate cu articolul 202 alineatul (3) din prezentul acord, lista de mai jos nu include măsurile privind subvențiile acordate de părți.
3. Drepturile și obligațiile care derivă din lista de mai jos nu au efect direct aplicabil și, astfel, nu conferă în mod direct drepturi persoanelor fizice sau juridice.
4. În conformitate cu articolul 205 din prezentul acord, cerințele nediscriminatorii, cum ar fi cele referitoare la forma juridică sau obligația de a obține licențe sau permise aplicabile tuturor furnizorilor care operează în teritoriu fără a face distincție pe bază de cetățenie, reședință sau criterii echivalente, nu sunt enumerate în această anexă, deoarece acestea nu sunt afectate de către acord.
5. În cazul în care Uniunea menține o rezervă care prevede ca un furnizor de servicii să fie cetățean, rezident permanent sau să aibă reședință pe teritoriul său ca o condiție pentru a furniza servicii pe teritoriul său, o rezervă enumerată în anexa XXVII-C la prezentul acord va funcționa ca o rezervă cu privire la dreptul de stabilire în temeiul prezentei anexe, în măsura în care se aplică.
Rezerve orizontale
Utilități publice
UE: Activitățile economice considerate drept utilități publice la nivel național sau local pot face obiectul unor monopoluri publice sau al unor drepturi exclusive acordate unor operatori privați1.
Tipuri de prezență comercială
UE: Tratamentul acordat filialelor (societăților din Republica Moldova) constituite în conformitate cu legislația statului membru și avându-și sediul, administrația centrală sau principalul loc de desfășurare a activității în Uniune nu se extinde la sucursalele sau agențiile stabilite într-un stat membru de o societate din Republica Moldova.1
AT: Directorii generali ai sucursalelor persoanelor juridice trebuie să fie rezidenți în Austria; persoanele fizice din cadrul unei persoane juridice sau al unei sucursale care sunt responsabile de respectarea legislației comerciale austriece trebuie să fie domiciliate în Austria.
EE: Cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație trebuie să-și aibă reședința în Uniune.
FI: Un cetățean străin care desfășoară schimburi comerciale în calitate de antreprenor privat și de cel puțin unul dintre asociați într-o societate în nume colectiv sau de asociat într-o societate în comandită simplă trebuie să fie rezident permanent în Spațiul Economic European (SEE). Pentru toate sectoarele, cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație și dintre membrii supleanți, precum și directorul general trebuie să fie rezidenți în SEE; cu toate acestea pot fi acordate derogări pentru anumite societăți. În cazul în care o organizație din Republica Moldova intenționează să desfășoare afaceri sau schimburi comerciale prin stabilirea unei sucursale în Finlanda, este necesar un permis comercial.
HU: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru achiziționarea de proprietăți aflate în posesia statului.
IT: Accesul la activitățile industriale, comerciale și artizanale poate face obiectul unui permis de ședere.
PL: Investitorii din Republica Moldova pot întreprinde și desfășura activități economice numai sub forma unei societăți în comandită simplă, unei societăți în comandită pe acțiuni, unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni (în cazul serviciilor juridice, sub forma unui parteneriat înregistrat sau a unei societăți în comandită simplă).
RO: Administratorul unic sau președintele consiliului de administrație, precum și jumătate din numărul total de administratori ai societăților comerciale sunt cetățeni români, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin contractul sau statutul societății. Majoritatea auditorilor societăților comerciale și adjuncții acestora sunt cetățeni români.
SE: O societate străină care nu a constituit o entitate juridică în Suedia sau care își desfășoară afacerile prin intermediul unui agent comercial își va desfășura operațiunile comerciale printr-o sucursală înregistrată în Suedia, cu conducere independentă și contabilitate separată. Directorul general al filialei, precum și directorul general adjunct, în cazul în care este numit unul, trebuie să fie rezidenți ai SEE. O persoană fizică care nu are reședința în SEE și care efectuează operațiuni comerciale în Suedia numește și înregistrează un reprezentant rezident responsabil pentru operațiunile din Suedia. Pentru operațiunile din Suedia se menține o contabilitate separată. În cazuri aparte, autoritatea competentă poate acorda derogări de la cerințele de sucursală și rezidență. Proiectele de construcție cu o durată de mai puțin de un an - efectuate de către o societate situată sau o persoană fizică cu reședința în afara SEE - sunt scutite de obligația de înființare a unei sucursale sau de numire a unui reprezentant rezident. O societate cu răspundere limitată suedeză poate fi stabilită de către o persoană fizică rezidentă în SEE, de către o persoană juridică suedeză sau de către o persoană juridică care a fost formată în conformitate cu legislația din unul din statele din cadrul SEE și care își are sediul social, sediul central sau locul principal de desfășurare a activității în cadrul SEE. Un parteneriat poate fi un fondator, numai în cazul în care toți proprietarii cu răspundere personală nelimitată au reședința în cadrul SEE. Fondatorii din afara SEE pot solicita această permisiune de la autoritatea competentă. Pentru societățile cu răspundere limitată și asociațiile economice de cooperare, cel puțin 50 % dintre membrii consiliului de administrație, cel puțin 50 % dintre membrii supleanți ai consiliului de administrație, directorul general, directorul general adjunct, membrii supleanți ai consiliului de administrație și cel puțin una dintre persoanele autorizate să semneze în numele societății, dacă este cazul, trebuie să fie rezidenți ai SEE. Autoritatea competentă poate acorda derogări de la această cerință. În cazul în care niciunul dintre reprezentanții companiei / societății nu este rezident pe teritoriul Suediei, consiliul va desemna și înregistra o persoană rezidentă în Suedia, care a fost autorizată să primească servicii în numele companiei / societății. Condiții corespunzătoare prevalează pentru stabilirea tuturor celorlalte tipuri de persoane juridice.
SK: O persoană fizică din Republica Moldova, al cărei nume urmează a fi înregistrat în registrul comerțului ca persoană autorizată să acționeze în numele antreprenorului (societate) trebuie să prezinte un permis de ședere pentru Republica Slovacă.
Investiții
ES: Investițiile efectuate de către guverne străine și entități publice străine (care tind să implice și interese non-economice ale statului pe lângă cele economice) în Spania, direct sau prin societăți sau alte entități controlate direct sau indirect de guverne străine, necesită autorizarea prealabilă din partea guvernului.
BG: Investitorii străini nu pot participa la privatizare. Investitorii străini și persoanele juridice bulgare cu o participație de control într-o persoană fizică sau juridică din Republica Moldova necesită obținerea unor permisiuni pentru a) prospectarea, dezvoltarea sau extracția de resurse naturale din apele teritoriale, platoul continental sau zona economică exclusivă și b) achiziționarea unei participații de control în companiile implicate în oricare dintre activitățile prevăzute la litera „a)”.
FR: Achizițiile efectuate de persoane fizice sau juridice din Republica Moldova care depășesc 33,33 % din capitalul sau drepturile de vot în întreprinderile franceze existente sau 20 % din companiile franceze cotate la bursă se supun următoarelor reglementări:
– investițiile mai mici de 7,6 milioane de euro în întreprinderile franceze, cu o cifră de afaceri care nu depășește 76 milioane de euro sunt gratuite, după o întârziere de 15 zile de la notificarea prealabilă și verificarea că aceste valori sunt respectate;

– după o perioadă de o lună de la notificarea prealabilă, autorizarea se acordă tacit pentru alte investiții cu excepția cazului în care ministrul afacerilor economice, în circumstanțe excepționale, a exercitat dreptul de a amâna investiția.Participarea străină în societățile nou privatizate poate fi limitată la un volum variabil, stabilit de guvernul francez de la caz la caz, din acțiunile oferite publicului. Pentru stabilirea în anumite activități comerciale, industriale sau artizanale, este necesară o autorizație specifică în cazul în care directorul general nu este titularul unui permis de ședere permanentă.
HU: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru participarea persoanelor fizice sau juridice din Republica Moldova în societățile nou privatizate.
IT: Guvernul poate exercita anumite prerogative speciale în întreprinderile care operează în domeniile apărării și securității naționale (în raport cu toate persoanele juridice care desfășoară activități considerate de importanță strategică în domeniile apărării și securității naționale), precum și în anumite activități de importanță strategică în domeniile energie, transport și comunicații.
PL: Achiziționarea directă și indirectă de către străini (persoane fizice sau juridice străine) de bunuri imobile necesită o autorizație. Neconsolidat în raport cu achiziționarea de bunuri de stat, adică cu reglementările care guvernează procesul de privatizare.
Bunuri imobile
Achiziționarea de terenuri și proprietăți imobiliare se supune următoarelor limitări1:
AT: Achiziționarea, cumpărarea, precum și închirierea sau concesionarea de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice străine necesită o autorizare din partea autorităților regionale competente (Länder), care vor lua în considerare dacă sunt afectate sau nu interese economice, sociale sau culturale importante.
BG: Persoanele fizice și juridice străine (inclusiv prin intermediul unei sucursale) nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra unui teren. Persoanele juridice bulgare cu participare străină nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra unui teren agricol. Persoanele juridice străine și cetățenii străini cu reședința permanentă în străinătate pot dobândi dreptul de proprietate asupra clădirilor și drepturi de proprietate limitate (dreptul de folosință, dreptul de a construi, dreptul de a ridica o suprastructură și servituți) asupra bunurilor imobile.
CY: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate.
CZ: Terenurile agricole și forestiere pot fi achiziționate doar de persoane fizice străine cu reședința permanentă în Republica Cehă și întreprinderi stabilite ca persoane juridice cu reședința permanentă în Republica Cehă. Se aplică norme specifice pentru terenurile agricole și forestiere aflate în proprietatea statului. Terenuri agricole de stat pot fi achiziționate doar de către cetățenii cehi, de municipalități și de către universitățile de stat (în scopuri de instruire și cercetare). Persoanele juridice (indiferent de forma sau locul de reședință), pot achiziționa terenuri agricole de stat de la stat doar în cazul în care o clădire, pe care acestea deja o au în proprietate, este construită pe acest teren, sau în cazul în care acest teren este indispensabil pentru utilizarea acestei clădiri. Doar municipalitățile și universitățile publice pot achiziționa păduri de stat.
DK: Limitări privind achizițiile de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice nerezidente. Limitări privind achiziționarea de proprietăți agricole de către persoane fizice și juridice străine.
HU: Sub rezerva excepțiilor prevăzute în legislație privind terenurile arabile, persoanelor fizice și juridice străine le este interzisă achiziționarea de terenuri arabile. Achiziționarea de bunuri imobile de către străini este condiționată de obținerea unei autorizații din partea agenției competente a administrației publice naționale pe baza poziționării bunurilor imobile.
EL: În conformitate cu Legea nr. 1892/90, pentru achiziționarea unor terenuri în apropierea frontierelor este necesară o autorizație din partea Ministerului Apărării. În conformitate cu practicile administrative, se acordă cu ușurință autorizație pentru investiții directe.
HR: Neconsolidat în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobiliare de către furnizorii de servicii care nu sunt stabiliți și înregistrați în Croația. Achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru furnizarea de servicii de către societățile stabilite și înregistrate în Croația ca persoane juridice este permisă. Achiziționarea de bunuri imobile necesare pentru prestarea de servicii de către sucursale necesită aprobarea Ministerului Justiției. Terenurile agricole nu pot fi achiziționate de către persoane juridice sau fizice străine.
IE: Pentru achiziționarea oricăror interese în terenuri irlandeze de către societăți naționale sau străine, sau resortisanți străini este necesar acordul prealabil în scris al Comisiei Funciare. În cazul în care acest teren este achiziționat în scopuri de utilizare industrială (exceptând industria agricolă), această cerință este condiționată de o certificare în acest sens de la Ministrul pentru Întreprinderi, Comerț și Ocuparea Forței de Muncă. Această lege nu se aplică terenurilor intravilane.
IT: Achiziționarea de bunuri imobile de către persoane fizice și juridice străine este supusă unei cerințe de reciprocitate.
LT: Achiziționarea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a apelor interioare și a pădurilor este permisă străinilor care îndeplinesc criteriile integrării europene și transatlantice. Procedura, clauzele și condițiile de achiziționare a terenurilor, precum și restricțiile aplicabile sunt stabilite în dreptul constituțional.
LV: Limitări privind achiziționarea de terenuri în zone rurale și în orașe sau zone urbane; este permisă închirierea terenurilor pentru o perioadă care nu depășește 99 ani.
PL: Achiziționarea directă și indirectă de către străini (persoane fizice sau juridice străine) de bunuri imobile necesită o autorizație. Neconsolidat în raport cu achiziționarea de bunuri de stat, adică cu reglementările care guvernează procesul de privatizare.
RO: Persoanele fizice care nu au cetățenie română și nici nu au reședința în România, precum și persoanele juridice care nu sunt resortisanți români și nu au sediul în România nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra unei parcele de pământ prin intermediul unor acte inter vivos.
SI: Sucursalele stabilite în Republica Slovenia de către persoane străine pot achiziționa numai bunuri imobile, cu excepția terenurilor, necesare pentru desfășurarea activităților economice pentru care sunt stabilite.
SK: Terenurile agricole și forestiere nu pot fi achiziționate de persoane fizice sau juridice străine. Se aplică norme specifice pentru anumite alte categorii de bunuri imobile. Entitățile străine pot achiziționa bunuri imobile prin înființarea unor entități juridice slovace sau prin participarea la asociații în participațiune. Achiziționarea terenurilor de către entități străine este supusă autorizării (pentru modurile 3 și 4).
Rezerve sectoriale
A: Agricultură, vânătoare, silvicultură și exploatare forestieră
FR: Stabilirea de întreprinderi agricole de către societăți non-UE și achiziționarea de plantații viticole de către investitori non-UE necesită autorizație.
AT, HR, HU, MT, RO: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru activități agricole.
CY: Participația investitorilor este permis doar până la 49 %.
IE: Stabilirea de către rezidenții din Republica Moldova a întreprinderilor în activități de morărit necesită autorizație.
BG: Nicio obligație privind tratamentul național și tratamentul pe baza clauzei națiunii celei mai favorizate pentru activități din domeniul exploatării forestiere.
B. Pescuit și acvacultură
UE: Accesul la resursele biologice și la zonele de pescuit situate în apele maritime care se află sub suveranitatea sau jurisdicția statelor membre, precum și exploatarea acestora, pot fi limitate la navele de pescuit care arborează pavilionul unui teritoriu al Uniunii, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel.
SE: O navă se consideră suedeză și poate arbora pavilionul suedez în cazul în care mai mult de jumătate din aceasta este deținută de cetățeni sau persoane juridice suedeze. Guvernul poate permite navelor străine să arboreze pavilionul suedez dacă operațiunile lor se află sub control suedez sau proprietarul are reședința permanentă în Suedia. De asemenea, pot fi înregistrate în registrul suedez navele care sunt deținute în proporție de 50% de cetățeni din SEE sau companii care au sediul social, administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității în cadrul SEE și a căror exploatare este controlată din Suedia. Un permis de pescuit profesional, necesar pentru pescuitul profesional, se acordă numai în cazul în care pescuitul are o legătură cu industria pescuitului suedeză. Legătura poate fi, de exemplu debarcarea în Suedia a jumătate din captură pe parcursul unui an calendaristic (în valoare), jumătate din deplasările de pescuit pornesc dintr-un port suedez sau jumătate din pescarii din flotă sunt domiciliați în Suedia. Pentru navele de peste cinci metri, pe lângă permisul de pescuit profesional este nevoie de o autorizație de navă. O autorizație se acordă în cazul în care, printre altele, nava este înregistrată în registrul național și nava are legătură economică reală cu Suedia.

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə