Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 1,23 Mb.
səhifə14/21
tarix11.02.2020
ölçüsü1,23 Mb.
növüYazı
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

B) tələbləri təcrübə işlərinin aparılmasına kömək etmək

C) tələbələri elmi-tədqiqat işinə cəlb etmək

D) tələbələrə nəzəri bilik vermək

E) təcrübənin planlaşdırılmasında tələblərə kömək etmək.


101. Elmi tıdqiqat nədən başlanılır?

A) mövzunun seçilməsindən

B) ədəbiyyat icmasından

C) tədqiqat üsullarının seçilməsindən

D) elmi məqalə yazılmasından

E) işin smetasının tərtibindən

102. Tədqiqat obyektinin və tədqiqat predmentinin qarşılıqlı əlaqəsi.

A) tədqiqat obyekti tədqiqat predmentindən çıxarılır

B) biri digəri ilə əlaqəli deyil

C) tədqiqat obyekti özündə tədqiqat predmentini daşıyır

D) tədqiqat predmenti və tədqiqat oçyekti eyni məna daşıyır

E) tədqiqat pedmenti anlamı yoxdur.


103. Tədqiqat mövzusunun seçilməsi nə ilə təyin olunur?

A) aktuallığı

B) ədəbiyyatlarda mövzunun olmasıı

C) maraqlı olması

D) gəlirli olması

E) məcburi olması


104. Tədqiqatın məqsədinin formalaşdırılması hansı suala cavab verir?

A) nə vı nə üçün tədqiq edilir

B) nə tədqiq edilir

C) kim tərəfindən tədqiq edilir

D) tədqiqatda qazanc varmı

E) tədqiqatın əmək haqqı və tutumu nə qədərdir


105. Tapşırıq hansı mərhələni əks etdirməlidir?

A) qoyulmuş məqsədə çatmağı

B) qoyulmuş məqsədi tamamlamağı

C) gələcək tədqiqatlar aparılmasını

D) tədqiqatları qiymətləndirməyi

E) tədqiqatları maliyələşdirməni


106. Tədqiqat üsulları hansılardır?

A) nəzəri

B) nəticəli

C) aktiv


D) qeyri konstruktiv

E) qeyri empik


107. Təqdim edilən hansı üsul nəzəri üsuldur?

A) analiz, sintez

B) abstraklaşdırma, konkretləşdirmə

C) müşahidə

D) sorğu

E) müsahibə


108. İqtisadi tədqiqatlarda ən çox rast gəlinən üsul hansıdır?

A) anketləşdirmə

B) qrafik şəkillər üsulu

C) müşahidə

D) deduksya

E) induksiya


109. Elmi-texniki informasiy orqanlarının əsas funksiyasə hansıdır?

A) informasıyanın yığılması və saxlanması

B) təhsil fəaliyyəti

C) kitabxana fəaliyyəti

D) informasiyanın emalı və təbliği

E) arxiv fəaliyyəti


110. Çap edilmiş informasiya mənbəyi hansıdır?

A) elmi kitablar və braşuralar

B) dissertasiyalar

C) elmi hesabatlar

D) ədəbi jurnallar

E) dövrü qəzetlər


111. Çap edilməmiş informasiya mənbəyi hansıdır?

A) dissertasiyalar, elmi hesabatlar

B) elmi kitablar

C) braşuralar

D) xarici dildən tərcümələr

E) bədii filmlər


112. Təkrar capa hansılar aiddir?

A) referaiv jurnallar

B) məlumat kitabçaları

C) elmi jurnallar

D) elmi konfrans materialları

E) monoqrafiyalar

113. Depolaşdırılmış əlyazma nədir?

A) elmi nəşrə bərabər tutulan, lakin heç vaxt cap olunmayan

B) az sayda mütəxəsislər dairəsində oxunan elmi iş

C) nəşr üçün qadağa qoyulmuş elmi iş

D) elmi informasiya daşımayan məqalə

E) elmi xarakteri olmayan məlumat

114. Operativ Elmi-texniki informasiya axtarışına kömək edir

A) kataloqlar və kartatekalar

B) tematik ədəbiyyat siyahıları

C) polislər

D) televiziya xəbərləri

E) aperativ sorğular

115. Titul vərəqində mütləq göstərilməlidir

A) işin növünün adı (referat, dissertasiya, buraxılış işi və s.)

B) işin başlığı

C) səhifələrin sayı

D) işin mahiyyəti

E) xülasə


116. Titul vərəqinin ortasında qeyd edilmir

A) qrif “Müdafiyəyə buraxılır”

B) icra edənin adı, ata adı, soyadı

C) harada icra edilməsi (şəhərin adı)

D) işin həcmi

E) işin səhifə sayı


117. Vərəqlərdə səhifə sayları harada və nə ilə yazılmalıdır?

A) ərəb rəqəmləri ilə vərəqin ortasından

B) ərəb rəqəmləri ilə vərəqin şaşğı sol küncündən

C) ərəb rəqəmləri ilə vərəqin yuxarı sol küncündən

D) rum hərifləri ilə vərəqin şaşğı sol küncündən

E) rum rəqəmləri ilə vərəqin şaşğı sağ küncündən


118. İşin mündəricatında göstərilir

A) bütün başlıqlar və onların başladıqları səhifə nömrəsi

B) bütün başlıqlar və onların başladıqları və bitdikləri səhifə nömrələri

C) yalnız fəsilləri başlıqları onların başladıqları səhifə nömrəsi

D) yalnız yarım başlıqlar onların başladıqları səhifə nömrəsi

E) bütün başlıqlar və onların səhifə intervalları


119. Girişdə mütləq əksini tapmalıdır

A) mövzunun aktuallığı

B) alınmış nəticələr

C) işin yazılması üçün mənbələr

D) işin maliyyə tələbinin hesabatı

E) işin iqtisadi əsaslandırılması


120. Elmi mətn üçün xarakterik olmalıdır

A) dəqiq, obyettiv və düzgün ifadə etmə

B) emosional rəngləmə

C) dəqiq və axıcı ədəbi dil

D) məcazi mənalarla izzah etmə

E) abstrakt təsəvvürlər


121. Planlaşdırma və proqnozlaşdırma olmadan məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi mümkündür?

A) xeyr


B) bəli

C) mümkündür

D) mümkündeyil

E) mütləqdir


122. Ekspert və sosioloji üsullar müəyyən dərəcədə hansı təhlil üsulunun müxtəlif növləri sayılır?

A) orqonoloptiki-sosialoıi

B) fiziki

C) fiziki – kimyəvi

D) mikrobioloji

E) ekoloji


123. Orqonoloptik üsulda xassə göstəriciləri nə ilə ifadə edilir?

A) balla


B) ölçü ilə

C) kəmiyyət ilə

D) miqdarı ilə

E) cəkisi ilə


124. Orqonoloptik təhlil üsulunun üsrün cəhəti nədən ibarətdir?

A) sadəliyində

B) mürəkkəliyində

C) xarakterliyində

D) xüsusiliyində

E) adiliyində


125. Orqonoloptiki təhlil üsulunun çatışmayan cəhəti nədir?

A) onun tətbiqinin təqribiliyi

B) onun tətbiqinin sadəliyi

C) onun tətbiqinin xarakterliyi

D) onun tətbiqinin xüsusiliyi

E) onun tətbiqinin mürəkkəbliyi


126. Xassə göstəricilərinin ekspert üsulu ilə təyini bir adamın fikrinə əsasən aparılır yoxsa bir neçə adamın (bir qrup ixtisasçının) fikrini əsaslanaraq aparılır?

A) bir qrup ixtisasçı ekspertin

B) bir nəfər ekspertin

C) 5 nəfər ekspertin

D) 3 nəfər ekspertin

E) istənilən adamın


127. Ekspert üsulu zamanı müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkündürmü?

A) müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi zərərlidir

B) müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkündeyil

C) kənarlaşmalar dəqiq olma deyil

D) bəzi malların ekspertizasında mümkündür

E) bəzi malların ekspertizasında mümkün deyil


128. Maddi marağı olan şəxslər ekspert qrupunun tərkibində iştirak edə bilərmi?

A) xeyr


B)müəyyən səlahiyyəti varsa iştirak edə bilər

C) icazə verilərsə iştirak edə bilər

D) səs vermə yolu ilə iştirak edə bilər

E) iştirak edə də bilər etməyədə bilər


129. Yekun qərar nə vaxt qəbul edilmiş hesab olunur?

A) səsdən az verilməmiş olmamış olsun

B) səsdən az verilməmiş olmamış olsun

C) səsdən çox verməmiş olsun

D) səsdən az verməmiş olsun

E) səsdən az verməmiş olsun


130. Ekspertiza üçün lazım olan bütün hazırlıq əməliyatını kimlər aparır?

A) işçi qrup

B) ekspertlər

C) mütəxəssislər

D) ixtisascılar

E) əmtəəşunaslar


131. “ Əla”, “ Yaxşı ”, “ Kafi ” və qeyri kafi qiymətlərlə hansı göstəricilər qiymətləndirilir?

A) xassə göstəriciləri

B) keyfiyyət göstəriciləri

C) fiziki göstəriciləri

D) kimyəvi göstəriciləri

E) mikrobioloji göstəriciləri


132. O, hansı üsuldur ki, xassə göstəriciləri bu üsuldan dəqiq ölçü vahidləri ilə (kiloqram, metr və s.) ifadə edilir?

A) alət üsuku

B) orqonoleptik üsul

C) təhlil üsulu

D) laborator üsul

E) kimyəvi üsul


133. Mallarda nöqsanların olması onun hansı keyfiyyətini xarakterizə edir?

A) hazırlanma keyfiyətini

B) xammalın keyfiyyətini

C) məhsulun keyfiyyətini

D) sortun keyfiyyətini

E) əmtəəninin keyfiyyətini


134. Nöqsanların mahiyyəti, böyüklüyü sayı, yerləşməsi nəyi göstərir?

A) keyfiyyətin aşağı düşmə dərəcəsi

B) keyfiyyətin yüksək olması

C) keyfiyyətin kafi olması

D) keyfiyyətin qənaətbəxş olması

E) keyfiyyətin orta dərəcədə olması


135. Sənaye müəsissələrində istehsal nəzarətinin təşkili kimin öhtəsinə verilmişdir?

A) texniki şöbəyə (tş)

B) standart metrolog iya şöbəsinə (tnş)

C) ekspertiza birosuna

D) maliyyə şöbəsinə

E) hüquq şöbəsinə


136. Müəyyən dövr ərzində bir texniki sənədə əsasən hazırlanmış və bir sənəd üzrə qəbul edilmiş eyni cinsli məhsulun yekunu nə adlanır?

A) partiya məhsul

B) hissə

C) sənəd üzrə məhsul

D) məhsulun keyfiyyəti

E) məhsulun sortu


137. Keyfiyyətə nəzarət hansı əlamətli olur?

A) kəmiyyət, keyfiyyət alternativ

B) ölçü, keyfiyyət

C) miqdar, sınaq

D) seçmə, ayırma

E) bir dəfəlik, seçmə


138. Seçmə yolu ilə alınmış nəticənin bütün partiya mala aid edilirmi?

A) bütün partiya mala aid edilir

B) malın bir hissəsinə aid edilir

C) malın yarısına aid edilir

D) malın hissəsinə aid edilir

E) malın yarıdan çoxuna aid edilir


139. Məmulatların keyfiyyətini təyin edən parametrlər hansılardır?

A) əsas parametrlər

B) baş parametrlər

C) texniki parametrlər

D) texnoloji parametrlər

E) texniki-iqtisadi parametrlər


140. Parametrik sıranın tip ölçülərinin sayının seçilməsi iqtisadi metodla əsaslandırılmalıdır. Bu sıra üçün gətirilmiş xərclər hansı düsturla təyin edilir?

A)B)

C)

D)

E)
141. Parametrik sıra nəyə deyilir?
A) eyni funksional təyinatlı və iş prosesinə, yaxud kinematikasına görə analoji olan məmulatların baş parametrlə-

Rinin ədədi qiymətlərinin müəyyən diapazonda qanunauyğunluqla düzülməsinə parametrik sıra deyilir

B) eyni funksional təyinatlı və iş prosesinə, yaxud kinematikasına görə analoji olan məmulatların əsas parametrlə-

Rinin ədədi qiymətlərinin müəyyən diapazonda qanunauyğunluqla düzülməsinə parametrik sıra deyilir

C) eyni funksional təyinatlı və iş prosesinə, yaxud kinematikasına görə analoji olan məmulatların texniki-iqtisadi parametrlərinin ədədi qiymətlərinin müəyyən diapazonda qanunauyğunluqla düzülməsinə parametrik sıra deyilir

D) eyni funksional təyinatlı və iş prosesinə, yaxud kinematikasına görə analoji olan məmulatların erqonomik parametrlərinin ədədi qiymətlərinin müəyyən diapazonda qanunauyğunluqla düzülməsinə parametrik sıra deyilir

E) eyni funksional təyinatlı maşın və avadanlıqların texnoloji parametrlərinin ədədi qiymətlərinin müəyyən ardıcıllıqla q düzülməsinə parametrik sıra deyilir
142. Sıranın tip ölçülərinin sayının seçilməsi iqtisadi metodla əsaslandırılmalıdır. Bunun üçün empirik yolla başlanğıc parametrik sıranı seçirlər, məsələn, R 10. Bu sıra üçün gətirilmiş xərcləri hansı düsturla təyin edirlər?

A)

B)

C)

D)

E)


143. Üstün tutulan ədədlər sırası nəyə imkan verir?

A) yaradilan məmulatların ölçülərini və parametrlərini unifikasiya etməyə

B) məmulatlarin ölçülərini təyin etməyə

C) məmulatlarin istehsal texnologiyasını təkmilləşdirməyə

D) məmulatlarin tərkib hissələrini və tipölçülərini xarakterizə etməyə

E) məmulatlarin istehsalını və sınağını təşkil etməyə


144. Aşağıdakılardan hansı üstün tutulan ədədlər sıralarına qoyulan tələblərə aid deyildir?

A) siranin bütün ədədləri yuvarlaqlaşdırılmalıdır

B) ədədlərin artması və azalması istiqamətlərində sonsuz olmalıdır

C) siranin hər bir ədədinin on dəfə artıq qiymətini və ya kəsr qiymətini sırada ardıcıl yerləşdirməlidir

D) sadə və asan yadda qalan olmalıdır

E) istehsalin və istismarın tələblərinə cavab verən rasional dərəcə sistemini təmsil etməlidir


145. Maşınların, avadanlıqların və digər məmulatların yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün layihələndirmənin və istehsalın bütün mərhələlərində keyfiyyətə qoyulmuş tələblər bir-biri ilə uzlaşmalıdır. Bu, hansı standartlaşdırma metodunun tətbiqi ilə əldə oluna bilər?

A) kompleks standartlaşdırma

B) qabaqlayan standartlaşdırma

C) ayri-ayrı obyektlərin standartlaşdırılması

D) standartlarin kompleks sahələrarası məqsədli sistemləri

E) standartlarin proqressivliyi və optimallığı


146. Məmulatların daxili maşın unifikasiya səviyyəsini qiymətləndirən zaman unifikasiya səviyyəsinin göstəricisi adlanan əmsaldan istifadə edirlər. Bu əmsal hansı düsturla təyin edilir?

A)Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə