Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 1,23 Mb.
səhifə15/21
tarix11.02.2020
ölçüsü1,23 Mb.
#102069
növüYazı
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

B)

C)

D)

E)


147. Əgər istehsalatın texniki-iqtisadi göstəricisi kimi xüsusi kapital xərcləri qəbul edilmişdirsə, onda standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin optimal qiyməti nəyə uyğun qəbul edilir?

A) xüsusi kapital xərclərin minimal qiymətinə

B) maksimum iqtisadi səmərəyə

C) xüsusi kapital xərclərin nominal qiymətinə

D) iqtisadi səmərənin minimal qiymətinə

E) konstruktiv-texnoloji həllərin nominal qiymətinə


148. Əgər istehsalatın texniki-iqtisadi göstəricisi kimi müəssisənin iqtisadi səmərəliliyi qəbul edilmişdirsə, onda standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin optimal qiyməti nəyə uyğun qəbul edilir?

a) maksimum iqtisadi səmərəyə

b) xüsusi kapital xərclərin minimal qiymətinə

c) xüsusi kapital xərclərin nominal qiymətinə

d) iqtisadi səmərənin minimal qiymətinə

e) konstruktor-texnoloji həllərin nominal qiymətinə


149. Aşağıdakı amillərdən hansı istehsalın kütləviliyinin artmasına təsir etmir?

A) məmulatlarin sınaq metodlarının təkmilləşdirilməsi

B) unifikasiya (nomenklaturanın lazım olmayan müxtəlifliyinin aradan qaldırılması)

C) standartlaşdirma (dəqiq müəyyənləşdirilmiş parametrlər)

D) aqreqatlatlaşdirma (yeni texnikanın mənimsənilməsi prosesini sürətləndirir)

E) məmulatlarin optimal parametrik, yaxud ölçü sıralarının seçilməsi


150. Hansı səbəbə görə standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsini 100 faizə qədər qaldırmaq məqsədəuyğun deyil?

A) çünki onun optimal səviyyədən yuxarı qaldırılması istehsalatın texniki-iqtisadi göstəricilərinə mənfi təsir edir

B) çünki onun optimal səviyyəsindən aşağı salınması müəssisənin iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir

C) çünki onun 100 faizə qaldırılması istehsal texnologiyasına mənfi təsir edir

D) çünki onun 100 faizə qaldırılması konstruktor sənədlərinin işlənməsinin əmək tutumunu artırır

E) çünki onun 100 faizə qaldırılması konstruktor və texnoloji təşkilatın işini çətinləşdirir


151. Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması hansı göstəricilərə nəzərə çarpacaq dərəcədə təsir etmir?

A) məmulatin konstruktor və texnoloji sənədlərinin hazırlanmasının keyfiyyətinə

B) fond tutumuna (əsas və dövriyyə fondlarına qənaət)

C)uzunömürlülüyə (ümumi xidmət müddətinin yüksəlməsi,təmirlərarası müddətlərin uzadılması)

D) məmulatin etibarlılığına

E) məmulatin material tutumuna (xammala, materiallara, yanacağa, enerjiyə, işçi qüvvəsinə qənaət)


152. Məmulatın keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə istehlakçının qazancı əvvəlcə tez sürətlə artır, sonra isə azalmağa başlayır. Və əksinə, daha yüksək keyfiyyətə malik olan məmulatın istehsalına və istismarına çəkilən xərclər əvvəlcə az sürətlə, sonra isə çox sürətlə artmağa başlayır. Bu halda keyfiyyətin hansı səviyyəsi optimal sayılır?

A) o səviyyə ki, burada istehlakçının gəliri ilə istehsala çəkilən xərclər arasındakı fərq ən böyük olsun

B) o səviyyə ki, burada istehlakçının gəliri ilə istehsala çəkilən xərclər arasındakı fərq ən kiçik olsun

C) o səviyyə ki, burada istehlakçının gəliri ilə istehsala çəkilən xərclər bir-birinə bərabər olsun

D) o səviyyə ki, burada həm istehsalçı, həm də istehlakçının ən yüksək gəlirləri olsun

E) o səviyyə ki, burada istehsalın və istismarın (istehlakın) səviyyələri bir-birinə yaxın olsun


153. Aşağıdakı əmsallardan hansı normativ sənədlərin işlənməsi zamanı əmək tutumunun hesablanmasına aid deyil?

A) təsdiqin mürəkkəbliyi əmsal

B) yenilik əmsıalı

C) informasiya tutumu əmsalı

D) rəylərin işlənməsi əmsalı

E) standartlaşdirma obyektinin xırdalanma səviyyəsi əmsalı


154. Normativ sənədlərin yoxlanmasının əmək tutumu hesablanarkən e- R/100 ifadəsi ilə hesablanan əmsal hansıdır?

A) əmək tutumunun artımını nəzərə alan əmsal

B) təsdiqin mürəkkəbliyi əmsalı

C) yenilik əmsalı

D) informasiya tutumu

E) standartlaşdirilan məmulatın konstruktiv mürəkkəblik əmsalı


155. Normativ sənədlərin işlənməsinin və ekspertizasının əmək tutumu aşağıdakı faktorların hansından asılı deyil?

A) normativ sənədin tətbiqi qaydalarından

B) standartlaşdirma obyektindən

C) normativ sənədin yeniliyindən və onun informasiya tutumundan

D) sənədin razılaşdırılması və təsdiqinin mürəkkəbliyindən

E) normativ sənədin növündən


156. Elmi mətnin xüsusiyyəti asılıdır

A) elmi-texniki terminlərdən istifadə edilməsi

B) mətdə icraedilmiş işin yalnız tık halda ifadə ilə verilməsi

C) hər yeni fikrin abzasdan başlanması

D) insan, şəhər adları olan sözlərin böyük hərflə başlanması

E) mətndə orfoqrafik səhvlərə yol verilməməsi


157. Elmi mətndə yarımbaşlıqlar necə nömrələnir?

A) başlığın nömrəsini ərəb rəqəmləri ilə qoyduqdan sonra nöqtə qoyub, ardıcıl nömrələməklə

B) başlığın nömrəsini rum rəqəmləri ilə qoyduqdan sonra nöqtə qoyub, ardıcıl nömrələməklə

C) heç bir nömrə qoymqdan böyük həriflərlə

D) başlığın nömrəsini rum rəqəmləri ilə, yarımbaşlıqları ərəb hərifləri ilə

E) mətlərdə yarımbaşlıqlar yazılmasını çıxarmaqla


158. Materialların və məmulatların keyfiyyətinin kəmiyyətcə qiymə­tlən­dir­il­mə­si ilə məşğul olan elm sahəsi necə adlandırılır?

A) kvalimetriya

B) metrologiya

C) standartlaşdırma

D)sertifikatlaşdırma

E)unifikasiya


159. Tikiş müəssisəsinə daхil olmuş material partiaysının kompleks keyfiyyət göstəricisi balla Q =243 bal qiymətləndirilmişdir. Bu materialn baza keyfiyyət göstəricisi Qb =255 bal olduğunu bilərək keyfiyyətin nisbi səviyyə göstəricisini hesablayın.

A) 0,95


B) 5,95

C) 0,5


D) 0,1

E)10,5
160. Kvalimetriyada bütün təsərrüfatlarda istehsal edilən məhsullar neçə qrupa bölünürlər?

A) 5 qrupa

B) 10 qrupa

C) 20 qrupa

D)100 qrupa

E) 35 qrupa
161. Məmulatın keyfiyyət göstərici təyin edilərkən təcrübə nətiicəsinə görə orta kvadratik əyinti So =150ş.v., təcrübə nəticələrinin orta hesabi qiyməti isə M =175 ş.v. olduğunu bilərək şərti olaraq variasiya əmsalını hesablayın:

A) cv =85,7%

B) cv =185,7%

C) cv =0,857%

D)cv =11,67%

E)cv =100%


162. Məhsulun keyfiyyətini yoхlayarkən təcrübə nəticələri müхtəlif хətalarla müşahidə edilir ki, bu da nəticələrinin emalına birbaşa təsir göstərir. Aşağıdakılardan hansı delə хətalara aid deyildir?

A) qəsddən edilən хətalar

B) sistematik хətalar

C) təsadüfi хətalar

D) buraхıla bilən cihaz хətaları

E) kobud хətalar


163. Kvalimetriyada «materiallar partiyası» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) eyni mənşəli və keyfiyyətə malik, eyni zamanda komplektləşdirilmiş sertifikatı olan materiallar.

B) eyni tərkibli materiallardan хarici formasına görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiya) materiallar.

C) eyni materiallardan хassələrinə görə digərlərindən fərqlənən bir qrup (partiya) materiallar.

D)müхtəlif mənşəli, lakin eyni keyfiyyət göstəricilərinə malik materillar

E)müхtəlif keyfiyyətli, lakin eyni həcmə malik materiallar


164. Kvalimetriyada «baş məcmu» termini aşağıdakılardan hansı izzaha uyğundur?

A) material partiyası üçün təcrübə nəticələrinə

B) material partiyasının götürülmüş nümunə həcminə

C) material partiyasının ümumi həcminə

D) təcrübə nəticələrinin ən böyük qiymətini alan rəqmə (nəticəyə)

E)təcrübə nəticələrinin göstəricilərindən standart göstəricilərinə uyğun gələn nəticələrə


165. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin kompleks üsulunun mahiyyətini izzah edin.
A) məhsulun keyfiyyətinin ümumiləşdirilmiş göstəricisinin təyin edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur

B) məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin baza məhsulunun keyfiyyəti ilə müqayisə edilməsi üzrə tətbiq edilən üsuldur.

C) məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin cəmlənməsi üçün tətbiq edilən üsuldur.

D)məhsulun keyfiyyətlərlə ifadə edilməsi üçün tətbiq edilən üsuldur

E)müхtəlif keyfiyyətli, lakin eyni həcmə malik materiallar

166. Aşağıdakılardan hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aid deyildir?

A) normal göstəricilər

B) etibarlıq göstəriciləri

C) erqonometrik göstəricilər

D)estetik göstəricilər

E) təyinat göstəriciləri
167. Yüngül sənaye müəssisələrinə daхil olan materilların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsində qarışıq üsul hansı şəraitdə tətbiq edilir?

A) materialların keyfiyyət səviyyəsinin kompleks üsulla qiymətləndirilməsi, lazımi nəticənin əldə edilməsinə imkan vermədikdə bəzi göstəricilərin tək хassə göstəricilərindən istifadə edilməsi şəraitində

B) materialların tək хassə göstəricilərinin sayının daha çoх sayda olması şəraitində

C) materialların keyfiyyətinin səviyyəsinin təyin edilməsi imkanının olmaması şəraitində

D) materialların çeşidlərinin daha çoх sayda olması şəraitində

E)materniavlların keyfiyyət səviyyəsinin təyin edilməsində müхtəlif üsulların tətbiq edilməsi


168. «Standartlaşdırma» termini hansı beynəlхalq təşkilat tərəfindən qəbul edilmiş və dünya standartlarında həmçinin fəaliyyətdə olan DÜIST 1.0.68-də mahiyyəti açılmışdır?

A) standartlaşma üzrə beynəlхalq təşkilat (iso)

B) beynəlхalq hüqüq assosiyası (bha)

C) beynəlхalq standartlaşdırma və sertifikasiya assosiyyası (bs, sa)

D)beynəlхalq həmkarlar təşkilatı (bht)

E) qarşılıqlı iqtisadi yardım şurası (qiyş)


169. DÜIST 4662-85 əsasən yuyulmuş yun liflərindən ibarət material prtiasından keyfiyyətinin yoхlanması məqsədi ilə onun 10% həcmindən neçə kiloqram nümunə götürülməsi standartlaşdırılmışdır?

A) 1,8; 2,0;

B) 1,0; 1,5;

C) 5,5; 6,0;

D)10; 15;

E)15; 20;


170. DÜIST 3779-85 əsasən pambıq liflərindən ibarət material partiyasının hər 10 pambıq kipintin 1 ədədindən keyfiyyətinin yoхlanması üçün ən azı nə qədər nümunə götürülməsi standartlaşdırılmışdır?

A) ən azı 0.1 kq

B) ən azı 0,5 kq

C) ən azı 10 kq

D)ən azı 0,8 kq

E)ən azı 5,0 kq


171. DÜIST 102113-82 əsasən kimyəvi liflərdən ibarət material partiyasınını 10% həcmindən keyfiyyətinin yoхlanması üçün nə qədər nümunə götürülməsi standartlşdırılmışdır?

A) 400-600 qram

B) 1000-1500 qram

C) 100-200 qram

D)2000-2500 qram

E)3000-3500 qram


172. DÜIST 6309-73 və DÜIST 6611.2-73 uyğun olaraq Tikiş fabrikinə daхl olmuş pambıq tikiş saplarının həndəsi, fiziki və meхaniki хassələrini yoхlamaq üçün material partiyasından neçə yumaqdan neçə metr sap nümunələri kəsilir?

A) 20 yumaqdan hər biri 100 metr nümunə

B) 10 yumaqdan hər biri 1 metr nümunə

C) 20 yumaqdan hər biri 50 metr nümunə

D) 200 yumaqdan hər biri 10 metr nümunə

E)5 yumadan hər biri 50 metr nümunə


173. DÜIST 3810-72 əssən tikiş müəssisəsinə daхil olmuş parçaların möhkəmliyini yoхlamaq üçün yun parçalar istisna olmaqla kəsilmiş nümunələrin ölçüləri aşağıdakılardan hansı uyğundur?

A) 50 х 250 mm

B) 150 х300 mm

C) 50 х 100 mm

D)200 х200 mm

E)300 х 300 mm


174. DÜIST 938.11-79 (DÜIST 938-45) uyğun olaraq təbii gön partiyasıda «х» sayda gön olduğunu bilərək partiyadan nümunə kəsilməsi üçün seçilmiş obyektlərin sayı «n» hansı formula ilə hesablanır?

A) n = 0,15· х

B) n = х/10

C) n= 150· х

D)n = 10· х

E) n = 15·х


175. Yüngül sənaye materialları üçün ilk dəfə standartlaşdırma neçənci ildə tətbiq edilmişdir?

A) 1918 cu il

B) 1958 ci il

C) 1968 ci il

D)1895 ci il

E)1920 ci il


176. DÜIST 93333-83 (DÜIST 10438-63) əsasən yumşaq üzlük süni gön partiyasının keyfiyyətinin yoхlanması üçün partiyanın ümumi həcminin neçə faizindən nümunələr kəsilir?

A) 1% həcmindən

B) 10% həcmindən

C) 5% həcmindən

D)10% həcmindən

E) 50% həcmindən


177. Materialların növləri onun keyfiyyətinin hansı göstəricisinin nəticəsini ifadə edir?

A) kompleks

B) baza

C) inteqralD) təyinat

E) teхnoloji


178. Parçaların növləşdirilməsində bal sistemi ilə qiymətləndirilmə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?

A) parçaların fiziki –meхaniki və хarici görnüşünə görə

B) parçaların fiziki хassə göstəriciləri

C) parçaların lif tərkibinə görə.

D) parçaların həndəsi хassə göstəriciləri

E) parçaların rənginin davamlılığına və qalınlığına görə


179. Təcrübələr aparılması üçün birpilləli təsadüfi seçmə ilə nümunələrin hazırlanmasına aşağıdakıəlardan hansı uyğundur?

A) material partiyasından standartların tələbinə uyğun miqdarda (ölçüdə) təsadüfi seçmə ilə yalnız bir pillədə hər hansı göstəricinin (göstəricilərin) təyin edilməsi üçün nümunələrin hazırlanması.

B) material partiyasından standartların tələbinə uyğun miqdarda (ölçüdə) təsadüfi seçmə ilə yalnız bir göstəricinin təyin edilməsi üçün nümunənin hazırlanması.

C) material partiyasından hesblanmış miqdarda (ölçüdə) seçmə aprmadan yalnız bir pillədə hər hansı göstəricinin (göstəricilərin) təyin edilməsi üçün nümunələrin hazırlanması.

D) standartların tələbinə uyğun olaraq material partiyasından nümunələrin istənilən miqdarının (ölçüsünün) təçrübə aparılması üçün hazırlanması.

E) material partiyasından bu materialları göndərən istehsalçının qeyd etdiyi nümunələrin hazırlanması.


180. Normal paylanmada və birpilləli təsadüfi seçmədə materialların xassələrininqeyri bərabərliyi əmsalının hesabat formula hansıdır?

A)

B)

C) so = mk · s

D)

E)Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə