Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 1.23 Mb.
səhifə21/21
tarix11.02.2020
ölçüsü1.23 Mb.
növüYazı
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
C)

D)

E)
231. Razılıq əmsalının əhəmiyyətliliyini təyin etmək nəyi müəyyən edirlər?

A) Pirson kriteriyasını

B) Variasiya əmsalını

C) ranq cəmlərini

D) nisbi əhəmiyyətlilik əmsalını

E) seçilmiş orta hesabi qiyməti

232. Pirson kriteriyası aşağıdakı formuladan hansı ilə hesablanır?

A)


B)
C)
D)
E)
233. Ekspertizadan keçirilmiş sınaq nəticələrin orta qiymət göstəricisi hansı formula ilə təyin olunur?
A)
B)
C)
D)
E)

234. Ekspert qiymətləndirmə üsulu ilə materialın xassələrini qiymətləndirərkən ekspertlərin sayı neçə olmalıdır?

A) 7 – dən az olmamalıdır

B) 5 – dən az olamamalıdır

C) 6 – dən az olamamalıdır

D) 3 – dən az olamamalıdır

E) 4 – dən az olamamalıdır
235. Hesaba alınması mümkün olmayan xətalar hansılardır?

A) təsadüfi xətalar

B) seçmədə baş verən xətalar

C) kobud xətalar

D) sistematik xətalar

E) yol verilən xəta


236. formulası ilə nə hesablanır?
A) təcrübənin nəticələrinin orta hesabi qiyməti

B) sınaqda yol verilən xəta

C) orta kvadratik fərq

D) ayrı-ayrı təcrübələrin sayı

E) Variasiya əmsalı
237.formulunda - nəyi göstərir?

A) ayrı-ayrı təcrübə nəticələrinin qiyməti

B) təcrübələrin ümumi sayı

C) orta ədədi fərq

D) Variasiya əmsalı

E) Sınaqda yol verilən xəta


238. düsturunda n – nəyi ifadə edir?
A) təcrübələrin ümumi sayını

B) orta fərqi

C) ayrı-ayrı təcrübələrin sayı

D) orta hesabi qiyməti

E) Variasiya əmsalı
239. Cihazın qeyri – dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar hansıdır?

A) cihaz xətaları

B) təsadüfi xətalar

C) sistematik xətalar

D) kobud xətalar

E) yol verilən xəta


240. Hansı tədqiqat üsulu bütün elmlərdə geniş istifadə olunur?

A) müqayisə

B) funksional

C) tənqidi - dialektik

D) ölçmə

E) sistem


241. Alimlərin fikrincə hansı tədqiqat üsulu fəaliyyət metodunun özünəməxsus inkişaf və konkretləşdirmə formasıdır?

A) tənqidi - dialektik

B) təcrübə

C) analiz və sintez üsulu

D) müşahidə

E) sosioloji üsul


242. Cihazın düzgün işləməməsi ilə bağlı olan xətalar hansıdır?

A) sistematik xətalar

B) yol verilən xətalar

C) kobud xətalar

D) təsadüfi xətalar

E) seçmədə xətalar


243. - düsturu nəyi ifadə edir?
A) orta kvadratik əyintini

B) sınaqda yol verilən xətanı

C) orta qiyməti

D) Variasiya əmsalını

E) orta əyintini
244. düsturunda t – nəyi ifadə edir?
A) sınaqların sayından asılı olan əmsalı

B) Variasiya əmsalını

C) Sınaq aparılan zaman – vaxtı

D) sınaqda yol verilmiş xətanı

E) nümunələrin sayını
245. Aşağıda göstərilən formulalardan hansı ilə yuxarı inandırıcı sərhəddi hesablayırlar?

A)


B)
C)=
D)
E)
246. - düsturu nəyi göstərir?
A) yuxarı inandırıcı sərhəddi

B) orta inandırıcı sərhəddi

C) aşağı və yuxarı inandırıcı sərhəddi

D) aşağı inandırıcı sərhəddi

E) orta və aşağı inandırıcı sərhəddi
247. Disspersiya əmsallarını təyin etdikdən sonra onların xətalarını aşağıdakı düsturdan hansı ilə hesablamaq olar?

A)


B)+tV
C)
D)
E)

248. Standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissənin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar hansıdır?

A) seçmədə xətalar

B) təsadüfi xətalar

C) burada bilən cihaz xətaları

D) kobud xətalar

E) sistematik xətalar
249. Nisbi buraxılabilən xəta aşağıda göstərilən formulalardan hansı ilə təyin edilir?

A)


B)
C)
D)
E)
250. Ekspert və sosioloji üsullar hansı təhlil üsulunun müxtəlif növləri sayılır?

A) orqonoleptik – sosioloji

B) ekoloji

C) fiziki – mexaniki

D) mikrobioloji

E) mexaniki


251. Orqonoleptik üsulda xassə göstəriciləri nə ilə ifadə edilir?

A) balla


B) miqdarla

C) çəki ilə

D) ölçü ilə

E) kəmiyyətlə


252. Orqonoleptiki üsulun çatışmayan sahəsi nədir?

A) onun tətbiqinin təqribiliyi

B) tətbiqinin xüsusiliyi

C) tətbiqinin mürəkkəbliyi

D) tətbiqinin sadəliyi

E) tətbiqinin xarakterliyi


253. Ekspert üsulu zamanı müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkündürmü?

A) müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi zərərlidir

B) bəzi malların ekspertizasında mümkün deyil

C) kənarlaşmalar dəqiq olma deyil

D) müəyyən kənarlaşmalara yol verilməsi mümkün deyil

E) bəzi malların ekspertizasında mümkündür


254. Elmi – tədqiqat dedikdə nə başa düşülür?

A) bu elmin yaşaması və inkişaf formasıdır

B) elmi axtarışdır

C) verilən tapşırığın yerinə yetirilməsidir

D) mühazirə mətnidir

E) elmi işlərin yerinə yetirilməsidir


255. Birinci - elmi tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) metodologiya, üsullar və nəzəriyyə

B) elmi tədqiqat metodikası

C) fundamental elmi tədqiqat işi

D) elmi – tədqiqat texnologiyası

E) elmi – tədqiqat prosesləri


256. Elmi tədqiqatın təşkilinin strukturuna neçə komponentin məcmusu daxildir?

A) 4


B) 2

C) 1


D) 5

E) 3
257. İkinci – elmi tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) forma, dərketmənin üsul və vasitələri

B) tətbiqi elmi tədqiqat işi

C) elmi tədqiqat texnologiyası

D) elmi tədqiqat prosesləri

E) nəəriyyə, metodologiya
258. Üçünçü – elmi tədqiqatın strukturuna nə daxildir?

A) elmi – tədqiqatın üsulu, konkret formanın seçilməsidir

B) elmi – tədqiqat metodikası

C) elmi - tədqiqat texnologiyası

D) elmi tədqiqat prosesləri

E) elmi işlərin yerinə yetirilməsi


259. Dördüncü – elmi tədqiqatın təşkilinin strukturuna nə daxildir?

A) elmi – tədqiqat proseslərini əlavə edən biliklər məcmusu və onları yerinə yetirilmə üsulu

B) tətbiqi elmi – tədqiqat işi

C) elmi – tədqiqat metodikası

D) elmi – tədqiqat prosesləri

E) elmi işlərin yerinə yetirilməsi


260. Ekspert qiymətləndirmə üsulu ilə tikiş məmulatlarının keyfiyyətini qiymətləndirərkən ekspertlərin sayı neçə nəfər ola bilər?

A) 7 nəfərdən az olamamalıdır

B) 5 nəfər

C) 2 nəfər

D) 4 nəfər

E) 6 nəfər

261. Elmi – texniki inqilab nədir?

A) elm və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində istehsal gücünün köklü və keyfiyyətli şəkildə birdən-birə artması prosesi

B) istehsal gücünün artması

C) elm və texnikanın istehsal gücünün köklü dəyişməsi

D) elm və texnikada yeniliklərin baş verməsi

E) elm və texnikanın sürətlə inkişafı


262. Elmi – texniki inqilabın səviyyəsi əlamətlərinə nə aid deyil?

A) mürəkkəblik

B) əhatəlik

C) universaldır

D) sürətlik

E) istehsal prosesində insanın rolunun dəyişməsi


263. Məmulatların keyfiyyətini təyin edən parametrlər hansılardır?

A) əsas parametrlər

B) texnoloji parametrlər

C) texniki – iqtisadi parametrlər

D) baş parametrlər

E) texniki parametrlər


264. Aşağıdakı əmsallardan hansı normativ sənədlərin işlənməsi zamanı əmək tutumunun hesablanmasına aid deyil?

A) təsdiqin mürəkkəbliyi əmsalı

B) yenilik əmsalı

C) standartlaşdırma obyektinin xırdalanma səviyyəsi əmsalı

D) rəylərin işlənməsi əmsalı

E) informasiya tutumu əmsalı


265. Məhsulun keyfiyyətini yoxlayarkən təcrübə nəticələri müxtəlif xətalarla müşahidə edilir ki, bu da nəticələrin emalına birbaşa təsir göstərir. Aşağıdakılardan hansı belə xətalara aid dyildir?

A) qəsdən edilən xətalar

B) kobud xətalar

C) sistematik xətalar

D) buraxıla bilən cihaz xətaları

E) təsadüfi xətalar


266. Aşağıda göstərilənlərdən hansı, keyfiyyət göstəricisi növlərinə aid deyildir?

A) normal göstəricilər

B) təyinat göstəriciləri

C) estetik göstəricilər

D) etibarlılıq göstəricilər

E) erqonomik göstəricilər


267. Materialların növləri onun keyfiyyətinin hansı göstəricisinin nəticəsini ifadə edir?

A) kompleks

B) texnoloji

C) inteqral

D) təyinat

E) baza
268. Normal paylanmada və birpilləli təsadüfi seçmədə materialların xassələrinin qeyribərabərliliyi əmsalının hesabat formula hansıdır?


A)
B)
C)
D)
E)
269. Parçaların növləşdirilməsində bal sistemi ilə qiymətləndirilmə hansı göstəricilərə əsasən aparılır?

A) parçaların fiziki – mexaniki və xarici göstəricilərinə görə

B) parçaların həndəsi xassə göstəricilərinə görə

C) parçaların fiziki xassə göstəricilərinə görə

D) parçaların lif tərkibinə görə

E) parçaların rənginin davamlığına görə


270. Təcrübələrin nəticələrinin emalı hesabi qiymətin tapılması üçün hansı kəmiyyətlər məlum olmalıdır?

A) təcrübə nəticələri və təcrübələr sayı

B) təcrübə nəticələri və təcrübə aparılması üçün atmosfer şəraiti

C) təcrübə üçün material partiyası və təcrübələr sayı

D) təcrübə nəticələri və təcrübə nümunələrinin ölçüləri

E) təcrübələr sayı və təcrübə üçün avadanlıq


271. Tekstil materiallarının təcrübə nəticələrinin emalında Variasiya əmsalı aşağıda göstərilən formuladan hansı ilə hesablanır?

A)


B)

C)


D)
E)
272. Hansı nümunələrdən istifadə etdikdə təsrübə nəticələrinin riyazi emalında alınan xarakteristikalar seçimin xarakteristikaları adlandırılır?

A) yoxlama nümunələri

B) emprik nümunələr

C) dinamik nümunələr

D) periodik nümunələr

E) statik nümunələr


273. Aşağıdakılardan hansıları riyazi statistikada paylanma qanunlarına aiddir?

1.Normal paylanma qanunu; 2.Anormal paylanma qanunu; 3.Binominal qanunu; 4.Sentrik paylanma qanunu; 5.Styudent paylanma qanunu; 6.Biopolyar paylanma qanunu; 7.Polyar paylanma qanunu:

A) 1,3,5

B) 1,6,7


C) 2,3,4

D) 2,4,7


E) 3,4,6
274. formulası ilə hansı xəta təyin edilir?
A) nisbi buraxıla bilən xəta

B) seçmə xəta

C) sistematik xəta

D) kobud xəta

E) təsadüfi xəta
275. formulasında A – nəyi göstərir?

A) ölçülər kəmiyyətin yaxınlaşmış qiymətini

B) qüvvəni

C) enerjini

D) kəmiyyəti

E) işi
276. Orqanoleptik təhlil üsulunun çatışmayan cəhəti nədir?

A) onun tətbiqinin təqribiliyi

B) onun tətbiqinin mürəkkəbliyi

C) onun tətbiqinin xarakterliyi

D) onun tətbiqinin xüsusiliyi

E) onun tətbiqinin sdəliyi
277. Orqanoleptik təhlil üsulunun üstün cəhəti nədən ibarətdir?

A) sadəliyində

B) adiliyində

C) mürəkkəbliyində

D) xarakterliyində

E) xüsusiliyində


278. Tədqiqat üsulları hansılardır?

A) nəzəri

B) nəticəli

C) qeyri emprik

D) qeyri konstruktiv

E) aktiv
279. Planlaşdırma və proqnozlaşdırma olmadan məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi mümkündür?

A) xeyr

B) mümkündürC) mütləqdir

D) bəli


E) mümkün deyil
280. Elmi tədqiqat nədən başlanılır?

A) mövzunun seçilməsindən

B) işin smetasının tərtibindən

C) tədqiqat üsullarının seçilməsindən

D) ədəbiyyat icmasından

E) elmi məqalə yazılmasından

281. Çoxdövrlü dartılmada sapların dözümlüyü hansı paylanma qanununa tabe olur?

A) loqarifmik normal paylanma qanununa

B) eksponsial paylanma qanununa

C) binominal paylanma qanununa

D) Piasson paylanma qanununa

E) hiperhəndəsi paylanma qanununa


282. Elmi – tədqiqatın texnologiyası nədir?

A) elmi – tədqiqat proseslərini əhatə edən biliklər məcmusu və onların yerinə yetirilmə metodikasıdır

B) proseslərin idarə edilməsidir

C) konkret üsul və vasitələrin seçilməsidir

D) forma, dərketmənin üsul və vasitələridir

E) elmi – tədqiqatda istifadə olunan texnologiyalar məcmuəsidir


283. “Tədqiqatın üsul və vasitələri” fənninin məqsədi nədən ibarətdir?

A) tələbələrə elmi-tədqiqat xarakterli işlərin aparılması üçün vacib vərdişlər aşılanması

B) tələbələrə təcrübi işləri aşılamaq

C) tələbələrə nəzəri biliklərin verilməsi

D) tələbələrə elmi xarakterli məruzələr etmək

E) laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsində tələbələrə kömək etmək


284. Elmi mətn üçün xarakterik olmalıdır.

A) dəqiq, obyektiv və düzgün ifadə etmə

B) dəqiq və axıcı adədi dil

C) emosional rəngləmə

D) məcazi mənalarla izah etmə

E) abstrakt təsəvvürlər


285. Elmi – texniki informasiya orqanlarının əsas funksiyası hansıdır?

A) informasiyanın yığılması və saxlanması

B) informasiyanın emalı və təbliği

C) kitabxana fəaliyyəti

D) arxiv fəaliyyəti

E) təhsil fəaliyyəti

286. Tədqiqat obyektinin və tədqiqat predmetinin qarçılıqlı əlaqəsi

A) tədqiqat obyekti tədqiqat predmetindən çıxarılır

B) tədqiqat obyekti özündə tədqiqat predmetini daşıyır

C) biri – digəri ilə əlaqəli deyil

D) tədqiqat predmeti anlamı yoxdur

E) tədqiqat predmeti və tədqiqat eyni məna daşıyır


287. Tədqiqat mövzusunun seçilməsi nə ilə təyin olunur?

A) aktuallığı

B) gəlirli olması

C) maraqlı olması

D) məcburi olması

E) ədəbiyyatlarda mövzunun olması


288. Ekspertiza üçün lazım olan bütün hazırlıq əməliyyatını kimlər aparır?

A) işçi qrup

B) ixtisasçılar

C) ekspertlər

D) əmtəəşünaslar

E) mütəxəssislər


289. Əhəmiyyətsiz əmsallar çıxardıqdan sonra alınmış reqresion modelin adekdatlığı hipotezi necə yoxlanılmalıdır?

A) fişer kriteriyasından istifadə etməklə

B) disprsiya əmsalları ilə

C) disspersiyanın adekdatlığı ilə

D) styudent qarşılıqlı təsiri ilə

E) faktorların qarşılıqlı təsiri ilə


290. Tədqiqat üsulları nədən ibarətdir?

A) həqiqətin dərk edilməsi və öyrənilməsi müəyyən fəndlərin, ardıcıl proseduraların və əməliyyatların emprik və nəzəri aparılmasından

B) tətbiqi elmi tədqiqat işindən

C) elmi – tədqiqatın texnologiyasından

D) elmi – tədqiqatın metodikasından

E) elmi işlərin yerinə yetirilməsindən


291. İqtisadi tədqiqatlarda ən çox rast gəlinən üsul hansıdır?

A) anketləşdirmə

B) induksiya

C) deduksiya

D) müşahidə

E) qrafik şəkillər üsulu


292. Keyfiyyətə nəzarət hansı əlamətli olur?

A) kəmiyyət, keyfiyyət, alternativ

B) miqdar, sınaq

C) seçmə, ayırma

D) bir dəfəlik, seçmə

E) ölçü, keyfiyyət


293. Laboratoriya təcrübəsində yol verilən sistematik xətalara aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?

A) cihazların düzgün işləməməsindən, yaxud qeyri – doğru təcrübə metodikasının tətbiqi ilə bağlı xətalar

B) müxtəlif faktorların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar

C) cihazların konstruksiyasının sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri – dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar

D) qeyri – düzgün sayılmanın, ölçülmənin yekunu olaraq alınan xətalar

E) təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamsının deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissənin yoxlanmasından əmələ gələn xətalar


294. Tapşırıq hansı mərhələni əks etdirməlidir?

A) qoyulmuş məqsədə çatmağı

B) qoyulmuş məqsədi tamamlamağı

C) tədqiqatları maliyələşdirməni

D) tədqiqatları qiymətləndirməyi

E) gələcək tədqiqatlar aparılmasını


295. Tədqiqatın məqsədinin formalaşdırılması hansı suala cavab verir?

A) Nə və nə üçün tədqiq edilir?

B) nə tədqiq edilir

C) tədqiqatlarda qazanc varmı

D) tədqiqatın əmək haqqı və tutumu nə qədərdir

E) kim tərəfindən tədqiq edilir


296. Təqdim edilən hansı üsul nəzəri üsuldur?

A) analiz, sintez

B) abstraklaşdırma, konkretləşdirmə

C) sorğu


D) müşahidə

E) müsahibə


297. Operativ elmi – texniki informasiya axtarışına kömək edir?

A) kataloqlar və kartatekalar

B) tematik ədəbiyyat siyahıları

C) televiziya xəbərləri

D) operativ sorğular

E) polislər


298. O, hansı üsuldur ki, xassə göstəriciləri bu üsuldan dəqiq ölçü vahidləri ilə ifadə edilir?

A) alət üsulu

B) təhlil üsulu

C) orqonoleptik üsul

D) kimyəvi üsul

E) fiziki üsul


299. Nöqsanların mahiyyəti, böyüklüyü sayı, yerləşməsi nəyi göstərir?

A) keyfiyyətin aşağı düşməsini

B) keyfiyyətin yüksək olmasını

C) keyfiyyətin kafi olmasını

D) keyfiyyətin qənaətbəxş olmasını

E) keyfiyyətin orta dərəcədə olmasını


300. Kvalimetriyada bütün təsərrüfatlarda istehsal edilən məhsullar neçə qrupa bölünürlər?

A) 5 qrupa

B) 100 qrupa

C) 20 qrupa

D) 35 qrupa

E) 25 qrupaTərtib etdi: prof. Hacıyev C.Ə.
Düzgün cavab: A﴿ bəndində


Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə