Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 AYüklə 0,62 Mb.
səhifə1/2
tarix17.11.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#82788
növüYazı
  1   2

Toxuculuğun texnologiyası üzrə tədqiqatın üsul

və vasitələri fənnindən testlər. Qrup: M. 31417 A

1. Qeyri-düzgün sayılmanın, ölçülmənin, nətixələrin yazılmasının yekunu olaraq hansı xətalar alınır?

A) kobud xətalar

B) sistematik xətalar

C) buraxıla bilən cihaz xətaları

D) təsadüfi xətalar

E) seçmədə xətalar
2. Cihazların düzgün işləməməsindən, yaxud qeyri-dövrü təcrübə metodikasının tətbiqi ilə bağlı olan xətalar hansıdır?

A) sistematik xətalar

B) kobud xətalar

C) təsadüfi xətalar

D) seçmədə xətalar

E) yol verilən xətalar


3. Cihazların konstruksiyasının sadəliyindən, yaxud cihazın qeyri-dəqiq hazırlanmasından yaranan xətalar hansıdır?

A)buraxılanbilən cihaz xətaları

B) kobud xətalar

C) təsadüfi xətalar

D) seçmədə xətalar

E) sistematik xətalar


4. Müxtəlif faktların təsirindən əmələ gələn və hesaba alınması mümkün olmayan xətalar hansılardır?

A) təsadüfi xətalar

B) sistematik xətalar

C) buraxılanbilən cihaz xətaları

D) kobud xətalar

E) seçmədə xətalar


5. Təcrübələrdə bütün partiyadakı materialların hamisi deyil, yalnız standartlar üzrə nəzərdə tutulmuş müəyyən hissəsinin yoxlanılmasından əmələ gələn xətalar hansıdır?

A) seçmədə xətalar

B) kobud xətalar

C) sistematik xətalar

D) buraxılanbilən cihaz xətaları

E) təsadüfi xətalar


6. Nisbi buraxılanbilən xəta müxtəlif tipli cihaz üçün aşağıdakı hansı formalardan təyin edilir, %?

A)

B)

C) A am 100

D)

E)


7. formulası ilə hansı xəta təyin edilir?

A) Nisbi buraxılanbilən xəta

B) kobud xəta

C) sistematik xəta

D) təsadüfi xəta

E) seçmə xəta


8. düsturunda A nəyi bildirir?

A) ölçülər kəmiyyətin yaxınlaşması qiymətini

B) enerjini

C) qüvvəni

D) işi

E) kəmiyyəti


9. Toxucu materialları üçün təcrübələrin nəticələrinin emalı üçün orta qiymətin hüsablanması aşağıda göstərilən hansı formulıa ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


10. düsturu ilə nə hesablanır?

A) orta hesabi qiymət

B) orta kvadratik fərq

C) variasiya fərq

D) orta fərq

E) sınaqdayolverilənxəta


11. düsturunda nəyi göstərir?

A)ayrı-ayrı təcrübə nəticələrin qiyməti

B) ayrı-ayrı təcrübələrin sayı

C) orta hesabi qiyməti

D) təcrübələrin ümumi say

E) ortafərqi


12. düsturunda nəyi göstərir?

A) təcrübələrin ümumi say

B) ayrı-ayrı təcrübələrin sayını

C) təcrübə nəticələrin qiymətini

D) ayrı-ayrı təcrübə nəticələrini

E) orta hesabi qiyməti


13. Toxuculuq materiallarının xassələrinin qeyri bərabərliyi təyini üçün istifadə edilən qeyri-bərabərlik əmsalı aşağıda göstərilən düsturlardan hansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


14. nəyin düsturudur?

A) qeyri-bərabərlik əmsalının

B) orta qiymətin

C) orta fərqin

D) variasiya əmsalının

E) kvadratik fərqin


15. düsturunda nəyi ifadə edir?

A) seçmədə bütün təcrübə nəticələrinin orta hesabi qiymətini

B) seçmədə bütün təcrübələrin sayını

C) qeyri-bərabərlik əmsalını

D) orta qiyməti

E) ortafərqi


16. düsturunda nəyi ifadə edir?

A) qiymətindən kiçik təcrübə qiymətləri üçün təcrübə nəticələrinin orta hesabi qiymətidir

B) təcrübələrin nəticələrin orta qiymətidir

C) variasiya əmsalını göstərir

D) kvadratik fərqin qiymətidir

E) orta fərqdir


17. düsturunda n nəyi ifadə edir?

A) bütün təcrübələrin sayını

B) təcrübə nəticələrinin orta qiymətini

C) variasiya əmsalını

D) orta fərqi

E) kvadratikfərqi


18. düsturundan nəyi ifadə edir?

A) qiymətindən kiçik təcrübələrin sayını

B) təcrübə nəticələrinin orta qiymətini

C) bütün təcrübələrin sayını

D) orta fərqi

E) variasiya əmsalını


19. Normal yayılma və birpilləli təsadüfi seçmədə qarışıq orta kvadratik əyinti aşağıda göstərilən hansı formula ilə haseblanır?

A)

B)

C)

D)

E)


20. Variasiya əmsalı hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


21. düsturu nəyi ifadə edir?

A) variasiya əmsalını

B) orta qiyməti

C) orta fərqi

D) sınaqda yol verilən xətanı

E) orta kvadratik əyintini


22. düsturu nəyi ifadə edir?

A) orta kvadratik əyintini

B) orta qiyməti

C) orta fərqi

D) variasiya əmsalını

E) sınaqda yol verilən xətanı


23. Aşağıda göstərilən düsturların hansı sınaqda yol verilmiş xəta nisbi qiymətlə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


24. düsturunda nəyi göstərir?

A) sınaqların sayından aslı olan əmsalı

B) sınaq aparılan zaman-vaxtı

C) nümunələrin sayını

D) sınaqda yol verilən xətanı

E) variasiya əmsalını


25. Baş ortanın aşağı sərhəddi hansı formula ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D) +

E)


26. düsturu nəyi ifadə edir?

A) baş ortanın aşağı sərhəddini

B) baş ortanın yuxarı sərhəddini

C) orta və yuxarı sərhəddi

D) orta və aşağı sərhəddi

E) baş disnersiyanı


27. Baş ortanın yuxarı sərhəddi hansı formula ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


28. Aşağıdakı düsturdan hansı ilə aşağı inandırıcı sərhəddi hesablayırlar?

A)

B)

C)

D)

E)


29. düsturu nəyi ifadə edir?

A) baş ortanın yuxarı sərhəddini

B) baş ortanın aşağı sərhəddini

C) yuxarı və aşağı sərhəddini

D) aşağı inandırıcı sərhəddi

E) yuxarı inandırıcı sərhəddi


30. formulası nəyi ifadə edir?

A) aşağı inandırıcı sərhəddi

B) yuxarı inandırıcı sərhəddi

C) aşağı və yuxarı inandırıcı sərhəddi

D) ortainandırıcı sərhəddi

E) ortavə yuxarıinandırıcı sərhəddi


31. Aşağıdakı düsturlardan hansı ilə aşağı inandırıcı sərhəddi hesablayırlar?

A)

B)

C)

D)

E)


32. Aşağıdakı düsturlardan hansı ilə yuxarı inandırıcı sərhəddi hesablayırlar?

A)

B)

C)

D)

E)


33. formulası nəyi ifadə edir?

A) yuxarı inandırıcı sərhəddi

B) aşağı inandırıcı sərhəddi

C) ortavə aşağı inandırıcı sərhəddi

D) ortavə yuxarıinandırıcı sərhəddi

E) aşağı və yuxarıinandırıcı sərhəddi


34. Birinci tərtibli reqressiya tənlikləri hansılardır?

A)

B)

C)

D)

E)


35. düsturunda nəyi göstərir?

A) sərbəst həddir

B) xətti əmsaldır

C) faktorların qarşılıqlı təsir əmsalıdır

D) qarşılıqlı həddir

E) sadə həddir


36. düsturunda nəyi göstərir?

A) xətti əmsaldır

B) faktorların qarşılıqlı təsir əmsalıdır

C) sərbəst həddir

D) sadə həddir

E) qarşılıqlı həddir


37. düsturunda nəyi göstərir?

A) faktorların qarşılıqlı təsir əmsalıdır

B) sərbəst həddir

C) xətti əmsaldır

D) sadə həddir

E) qarşılıqlı həddir


38. düsturunda nəyi göstərir?

A) reqressiya tənliyi üzrə ölçmə səviyyəsinin hesabi qiymətini

B) qarşılıqlı həddir

C) sərbəst həddir

D) sadə həddir

e) xətti əmsaldır


39. Disseprsiya əmsallarının təyin etdikdən sonra onların xətalarını aşağıdakı düsturlardan hansı ilə hesablamaq olar?

A)

B)

C)

D)

E)


40. düsturunda nəyi göstərir?

A) styudent kriteriyaslıdır

B) reqressiya əmsalıdır

C) zamanı göstərir

D) faktorların qarşılıqlı təsir əmsalıdır

E) xətti əmsaldır


41. Əhəmiyyətsiz əmsallar çıxardıqdan sonra alınmış reqresion modelin adekvatlığı hiprotezi necə yoxlanılmalıdır?

A) fişer kriteriyasından istifafə etməklə

B) styudent kriteriyasından istifadə etməklə

C) faktların qarşılıqlı təsiri ilə

D) dispersiyanın adekvatlığı ilə

E) dispersiya əmsalları ilə


42. Fişer kriteriyası hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C) +

D) -

E) -


43. düsturunda nəyi ifadə edir?

A) fişer kriteriyasının hesabi qiymətini

B) styudent kriteriyasının hesabi qiymətini

C) dispersiyanın adekvatlığı

D) dispersiya əmsalını

E) faktların qarşılıqlı təsirini


44. düsturunda nəyi ifadə edir?

A) sərbəstlik səviyyəsi qiymətini

B) dispersiya əmsalını

C) faktorların qarşılıqlı əlaqəsini

D) dispersiyanın adekvatlığı

E) reqresiya əmsalını


45. düsturunda nəyi ifadə edir?

A) dispersiyanın adekvatlığı

B) dispersiya əmsalını

C) reqresiya əmsalını

D) reqresion modelin adekvatlığını

E) reqresiya tənlikləri əmsalını


46. Assimetriyanın orta kvadratik əyintiləri hansı formula ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


47. düsturu nəyi ifadə edir?

A) assimetriyanın orta kvadratik əyintisini

B) sərbəstlik səviyyəsi

C) dispersiyanın adekvatlığını

D) reqresiyanın orta kvadratik əyrintisini

E) reqresion modelin adekvatlığını


48. Eksessin orta kvadratik əyintisi hansı formula ilə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


49. düsturu nəyi ifadə edir?

A) eksessin orta kvadratik əyintisini

B) sərbəstlik səviyyəsini

C) reqresion modelin adekvatlığını

D) reqresiyanın orta kvadratik əyintisini

E) dispersiyanın adekvatlığını

50. Aşağıda göstərilən düsturlardan seçilmiş orta hesabi hansıdır?

A)

B)

C)

D) +m

E)


51. düsturu nəyi ifadə edir?

A) seçilmiş orta hesabi qiyməti

B) orta hədd dəyişməsi

C) orta kvadratik əyintini

D) pirson kriteriyasını

E) orta hədd dəyişilməsi


52. Aşağıda göstərilən düsturlardan hansı orta hədd dəyişməsidir?

A)

B)

C)

D)

E)


53. düsturu nəyi ifadə edir?

A) orta hədd dəyişməsi

B) orta hesabi qiyməti

C) yüksək hədd dəyişməsini

D) seçilmiş həddi

E) kiçik hədd dəyişməsini


54. Aşağıda göstərilən düsturlardadan hansı Pirson kriteriyasıdır?

A)

B)

C)

D)

E)


55. düsturu nəyi ifadə edir?

A) pirson kriteriyasını

B) həddi dəyişməsi

C) orta hesabi qiyməti

D) yüksək həddi dəyişməni

E) eksessin orta kvadratik əyintisini


56. Reqressiya tənlikləri əmsallarının hesabatına nəzarət yoxlaması aşağıdakı formulalardan hansı ilə həyata keçirilə bilər?

A)

B)

C)

D)

E)


57.

A) reqressiya tənlikləri əmsallarının hesabatına nəzarət yoxlanmasını

B) yüksək həddi dəyişməni

C) pirson kriteriyasını

D) orta hesabi qiyməti

E) eksessin orta kvadratik əyintisini


58. İkinci tərtib reqressuya tənlikləri üçün dispersiya əmsalını aşağıdakı hansı formulalardan hesablamaq lazımdır?

A)

B)

C)

D)

E)


59. düsturu nəyi ifadə edir?

A) ikinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

B) yüksək həddi dəyişməni

C) birinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

D) üçüncü tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

E) beşinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını


60. Birinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını aşağıdakı hansı düsturdan hesablamaq lazımdır?

A)

B)

C)

D)

E)


61.

A) birinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

B) ikinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

C) üçüncü tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

D) dördüncü tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını

E) beşinci tərtib reqressiya tənliyi üçün dispersiya əmsalını


62. Aşağıdakılardan hansı paylanma qanunudur?

A) normal paylanma qanunu

B) həddi paylanma qanunu

C) qeyri paylanma qanunu

D) şərti paylanma qanunu

E) rəsmi paylanma qanunu


63. Normal paylanma əyrisi aşağıdakı düsturlardan hansı bərabərlikdə xarakterizə edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


64.

A) normal paylanma qanunu

B) həddi paylanma qanunu

C) qeyri paylanma qanunu

D) şərti paylanma qanunu

E) rəsmi paylanma qanunu

65. düsturunda S nəyi ifadə edir?

A) orta kvadratik əyrintidir

B) aşağı kvadratik

C) qeyri-qarışıq orta kvadratik əyrinti

D) qeyri-bərabərlik əmsalıdır

E) orta hesabi qiymətdir


66. düsturunda Y nəyi ifadə edir?

A) paylama əyrisinin ordinatıdır

B) orta kvadratik əyrintidir

C) qeyri-bərabərlik əyrintidir

D) orta hesabi qiymətidir

E) öyrənilən əlamətin hər hansı sınaq nəticəsidir


67. düsturunda X nəyi ifadə edir?

A) öyrənilən əlamətin hər hansı sınaq nəticəsidir

B) paylama əyrisinin ordinatıdır

C) orta kvadratik əyrintidir

D) şərti paylama əyrisidir

E) qeyri-bərabərlik əyrintidir


68. Çox dövrlü dartılmada sapların dözümlüyü hansı paylanma qanununa tabe olur?

A) loqarifmik normal paylanma qanununaYüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə