Trd101 Türk Dili I (2-0-2)Yüklə 54,32 Kb.
tarix09.02.2018
ölçüsü54,32 Kb.
#42496
növüYazı

BİRİNCİ YIL

TRD101 Türk Dili I (2-0-2) 


Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi, Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri, Sesbilgisi; Türkçe'nin sesleri ve ses özellikleri, Biçimbilgisi; Türkçe'nin biçimsel özellikleri ( kökler- ekler) , Sözcükler ve söz öbekleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; konu, bakış açısı, düşünce, ana ve yardımcı düşünceler, paragraf, düşünsel düzen, Yazılı anlatım; paragraf, içeriği ve türleri ( giriş, gelişme ve sonuç paragrafları) , Anlatım biçimleri; açıklayıcı, betimleyici, tartışmacı, öyküleyici anlatım, Yazılı anlatım; dilekçe yazma; alıntı yapma, dipnot ve kaynakça yazma, Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri (hazırlıklı konuşma, açıkoturum ve tartışma ilkeleri), Edebiyat türleri; sanatsal ( şiir, öykü, roman, tiyatro) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj...), Edebiyat ve,veya düşünce dünyasıyla ilgili yapıtların okunup incelenmesi, Kurgulayıcı bir metni ( öykü, roman, tiyatro) inceleme.

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2) 


Birinci Dünya savaşı sonunda işgale uğrayan Anadolu'nun kurtarılması için kongreleri de içine alan ve çok zor şartlarda başarılan "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi", TBMM'nin açılmasıyla yönetimin tek elden yürütülerek "Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın silahlı eylem dönemi olan "İstiklal Savaşı'nın tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılması ve Türk Devrimi için gerekli zeminin hazırlanmasıdır.

IKT151 İktisada Giriş (3-0-3) 


Ekonomi bilimi, ihtiyaçlar, mallar ve hizmetler; üretim ve üretim faktörleri (dönüşüm eğrisi, azalan verim kanunu, emek, sermaye, toprak, organizasyon ve girişim, teknoloji, vs.); piyasa, arz ve talep (tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, piyasada fiyat oluşumu); tüketicinin davranışları ve tüketici dengesi (fayda, kayıtsızlık analizi, bütçe doğrusu, bireyin dengeye gelişi); firma dengesi (üretim fonksiyonu, eş-ürün analizi, firmanın arzı, firmanın geliri, firmanın dengeye gelişi); milli gelirin hesaplanması; milli gelirin belirlenmesi ve denge milli gelir düzeyi; kamu kesimi; para ve bankacılık sistemi; enflasyon; dışa açık ekonomi.

BLG101 Bilgisayara Giriş (1-2-2) 


Bilgi işleme, donanım ve yazılım hakkında genel bilgiler , işletim sistemleri: DOS, windows, linux, windows işletim sistemi, kelime işlemci, çizelge işleme, sunum programları ve uygulamaları, internet uygulamaları.

ISL151 İşletmeye Giriş (3-0-3) 


İşletme kavramı; işletmelerin tarihsel gelişimi; insan gereksinimlerinin karşılanması: mal ve hizmetler; üretim kaynakları; işletmelerin çevresi ve amaçları; işletme türleri; işletmelerin kuruluşu: yapılabilirlik araştırmaları, yatırım kararı ve gerçekleştirilmesi; işletmelerin başarı koşulları: verimlilik ve risk kavramları; yönetim kavramı: tanımı, işlevleri, yaklaşımları, süreçleri; yönetim işlevleri: pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, araştırma - geliştirme; işletmelerde işbirlikleri ve birleşmeler; küresel ve elektronik işletmeler.

İkinci Yarıyıl

TRD102 Türk Dili II (2-0-2) 
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türklerin kullandığı abeceler, Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk dilinin lehçeleri , Türkçe'nin sözdizimi özellikleri, tümce çözümleme çalışmaları , Kökenbilim, Anlambilim I ( temel anlam, yan anlam) ve Anlam Olayları ( anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması, anlam kötüleşmesi, anlam iyileşmesi), Sözcüklerin anlam ilişkileri, Anlambilim II; benzetmeler, aktarmalar (ad aktarması, deyim aktarması) sözcükler, deyimler, atasözleri, kalıpsözler ve terimler, Anlatım ( dil) yanlışları ve uygulamalar, Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri ( açıkoturum, tartışma, münazara ilkeleri) , Yazılı anlatım; iş mektubu, tutanak, rapor ve haber yazma teknikleri , Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme , Edebiyat türleri; sanatsal ( şiir, öykü, roman, tiyatro,) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, gezi, yaşamöyküsü, anı, mektup ...), Edebiyat ve düşünce dünyasından seçilmiş örnek metinlerin okunup incelenmesi, Bilimsel bir metin inceleme.

ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2) 


Lozan Barış Antlaşması ile elde edilen başarının, Cumhuriyetin ilanı ile modern bir devlete dönüştürülmesi, bu devlete Atatürk İlkeleri ile çağdaş ve gelişmeye elverişli bir kimlik kazandırılması, bunu takip eden devrimlerle Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin beleklere tam olarak yerleştirilmesi, böylece gençlerimizin kendilerine ve ülkeye yönelik her türlü tehlikelere karşı bilinçli ve dayanıklı kılınmasıdır.

ISL255 Yönetim ve Organizasyon (3-0-3)


Yönetim Paradigmalarında Değişimler, Dış ve İç Çevre, Yönetim Etiği, Örgütsel Planlama ve Karar Alma, Örgüt Yapısı, Örgütsel Değişim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Liderlik, Motivasyon, Örgütsel İletişim, Örgütte Ekip Çalışması, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Kontrol Sistemleri.

HUK181 Hukuka Giriş (3-0-3) 


Hukukun tanımı, hukukun amacı, hukuk kurallarının din ve ahlak kurallarından farkı, hukuk kurallarının temel özellikleri ve hukuk kuralının yapısı, hukuk kuralı türleri, hukuk sistemleri, adalet kavramı, sosyal devlet kavramı, insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hukuk Devleti kavramı, Hukukun Yazılı Kaynakları, Kanunların hazırlanması, yürürlüğe girmesi, kanunların anayasaya uygunluğu denetimi, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, hukukta örf-adet, mahkeme kararları, bilimsel görüş ve uluslar arası sözleşmelerin rolü, hak kavramı, hak ve fiil ehliyeti, hak türleri, borç ilişkisinin unsurları, iyiniyet kavramı, dürüst davranma kuralı, hakkın korunması yolları, yaptırım kavramı, borcun kaynakları: haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve sözleşme, sözleşme ve şekil serbestisi ilkesi, sözleşmenin sakatlığı halleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, hukukun alt dalları: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku, İcra-İflas Hukuku, İş Hukuku

MFY 102 Finansal Muhasebe (3-0-3)


Muhasebe ve İşletme, Muhasebe ile İlgili Taraflar ve Karar Verme, Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve İşleyişi, Belgeler, Defterler, Fişler, Mizanlar, Muhasebe Süreci, Bilanço ve Gelir Tablosu Unsurlarının Muhasebeleştirilmesi: Stoklar, Aralıklı, Devamlı Envanter Yöntemleri, Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Diğer Dönen Varlıklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer Borçlar, Öz Kaynaklar, Gelir Tablosu Unsurları, Maliyet Hesapları 7A ve 7B Seçenekleri.

İKİNCİ YIL

Üçüncü Yarıyılı

MFY201 Muhasebe Meslek Hukuku ve Etik (2-0-2) 


Dersin amacı etik kavramı, etik ikilem ve fayda-etik çatışması, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, SMMM ve YMM Sınav ve Staj yönetmeliği, SMMM ve YMM'lerin çalışma prensipleri ve disiplin yönetmeliği, SMMM ve YMM Odalarına ve TÜRMOB'a ilişkin düzenlemelerin öğretilmesidir.

MAT151 Ticari Matematik (3-0-3) 


Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesaplamaları, oran orantı kavramı, doğru ters ve bileşik orantı; maliyet ve satış hesapları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar ve zarar tutarlarının hesaplanması, maliyet satış fiyatlarının hesaplanması, satış üzerinden verilen orana göre; kar ve zarar tutarlarının hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması; faiz hesapları; basit ve bileşik faiz hesaplamaları; iskonto hesaplamaları basit ve bileşik ıskonto hesaplamaları; karışım ve bileşim kavramları ve oranlı bölme işlemlerine ilişkin hesaplamalar.

HUK283 Borçlar Hukukuna Giriş (3-0-3) 


Borçlar Hukukunun konusu, hukuki kaynakları, borç ilişkisi kavramı, borç ilişkisinin unsurları, borç ilişkisinin özellikleri, borcun kaynakları: sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, hak ve fiil ehliyeti, icap ve kabul kavramları, sözleşme serbestisi, şekil serbestisi, sözleşmelerin geçersizliği halleri, sözleşmede temsil, haksız fiilin şartları, haksız fiil neticesi açılabilecek davalar, sebepsiz zenginleşmede iade borcu, ifa kavramı, alacaklının ve borçlunun temerrüdü, ifa yardımcısı kavramı, başkasının fiilini taahhüt, üçüncü şahıs yararına sözleşme, borçların sona ermesi, müteselsil sorumluluk, şarta bağlı borçlar, cezai şart, alacağın temliki, borcun nakli, sözleşme tipleri: satım, kira vd.

MFY203  Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (3-0-3)


Dönem Sonu İşlemleri, Değerleme Ölçütleri, Hazır Değerler ve Menkul Kıymetlerde Dönem Sonu İşlemleri, Alacaklarda Dönem Sonu İşlemleri, Stoklarda Dönem Sonu İşlemleri, Duran Varlıklarda Dönem Sonu İşlemleri, Yabancı Kaynaklarda Dönem Sonu İşlemleri, Gelir ve Giderlerle İlgili Dönem Sonu İşlemleri, Öz Kaynaklarla İlgili Dönem Sonu İşlemleri, Finansal Mali Tabloların Düzenlenmesi.

Dördüncü Yarıyılı

IST251 İstatistiğe Giriş (3-0-3) 
Değişkenler ve grafikler, frekans dağılımları, ortalama, mod, medyan ve diğer merkezi eğilim ölçüleri, standart sapma ve diğer değişkenlik ölçüleri momentler, çarpıklık ve basıklık istatistiksel kestirim teorisi, indeksler, eğri uydurma ve en küçük kareler testi, korelasyon teorisi, istatistiksel karar teorisi, hipotez testleri ve anlamlılık gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca Regresyon teorisi de işlenmektedir.

HUK292 Ticaret Hukuku (3-0-3) 


Ticaret Hukukunun Kapsamı, ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni, tacir kavramı, tacir olmanın hukuki sonuçları, ticaret unvanı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, ticari borçlar, tacir yardımcıları, ortaklık kavramı, ortaklık türleri: adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket, kooperatif, kıymetli evrak ve ticari senet kavramı, poliçe, çek, bono.

MFY202 Para ve Finansal Kurumlar (3-0-3)


Paranın Tanımı ve İşlevleri, Para Arzı, TCMB Amaç ve Görevleri, Para Politikası ve Uygulama Araçları, Kredi Tanımı, Bankacılık Sisteminin Temel Kavramları, Türk Bankacılık Sistemi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Yapısı ve Görevleri, Sigorta Sektörünün Yapısı ve İşleyişi, Emeklilik Fonları, Diğer Finansal Kurumlar ve İşlevleri.

MFY204 Muhasebe Bilgisayar Uygulamaları I (3-0-3)


ETA Programında Stok, Cari, İrsaliye, Fatura, Kasa, Banka, Çek, Senet Takiplerinin Yapılması, Bu İşlemlere Ait Çeşitli Raporların Düzenlenmesi, Yapılan İşlemlerin Muhasebe Kayıtları, Genel Muhasebe Programı, Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizan Gibi Mali Tabloların ETA Vasıtasıyla Düzenlenmesi.

ÜÇÜNCÜ YIL

Beşinci Yarıyılı

HUK389 Vergi Hukukuna Giriş (3-0-3) 


Vergi hukukunun anlamı ve konusu, vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri ve önemi, vergi hukukunun dalları, vergi hukukunun kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, verginin tarafları, verginin konusu, vergiyi doğuran olay, vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, vergi matrahı, vergi tarifesi, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, vergi alacağının ortadan kalkması, vergi idaresi.

MFY301 Finansa Giriş (3-0-3)


Finansın Tanımı, Finansal Yönetimin Temel Kavramları, Bilançonun Finansal Yapısı, İşletme Sermayesi ve Önemi, İşletmenin Kaynak Yapısı, Kısa/Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Bileşimi ve Maliyeti, Sermaye (Özkaynak) Yapısı ve Bütçelemesi, Temettü Politikaları, Paranın Zaman Değeri, Stratejik Finansman Kararları.

MFY303 Türkiye Finansal Raporlama Standartları I (2-2-3)


Muhasebe Standartlarının Tanımı, Türkiye ve Dünyadaki Gelişimi, Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulmasına İlişkin Kavramsal Çerçeve, TMS 2 Stoklar, TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar, TMS 21 Kur Değişimlerinin Etkisi, TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, TMS 1 Finansal Tabloların Sunulması.

MFY305 Maliyet Muhasebesi (3-0-3)


Maliyet Muhasebesi İle İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması, Madde/ Malzeme Maliyetleri: LIFO ( Son-Giren-İlk Çıkar) Stok Değerleme Yöntemi, FIFO ( İlk-Giren-İlk Çıkar) Stok Değerleme Yöntemi, Ortalama Maliyet Stok Değerleme Yöntemleri Maliyet Unsurları: Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri, Direkt İşçilik Maliyetleri, Genel Üretim Maliyetleri, Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri: Basit, Kademeli ve Matematiksel Dağıtım Yöntemleri, Sipariş Maliyeti Sistemleri, Safha Maliyeti Sistemlerinin Tanıtımı, Safha Maliyeti Sisteminde Beş Aşamalı Olarak Maliyetlerin Belirlenmesi, Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi, FIFO(İlk-Giren-İlk-Çıkar) Yöntemi, Safha Maliyeti Sisteminde Bozuk Ürünlerin Maliyeti.

Altıncı Yarıyılı

MFY302 Türk Vergi Sistemi ve Uygulamaları (3-0-3)
Vergi Sistemine Giriş, Gelir Vergisi Unsurları, Konusu, Vergiyi Doğuran Olay,  Gelir Unsurlarının Vergilendirilmesi: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücretler, Serbest Meslek Kazancı, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı, Gelir Vergisi Tarhı, Kurumlar Vergisinin Konusu, Vergiyi Doğuran Olay, Yükümlülükler, Kurumlar Vergisi Tarhı, Servetten Alınan Vergiler, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi.

MFY304 Yönetim Muhasebesi (3-0-3) 


Muhasebe analizi ve yönetimin karar alma işlevi, planlama amacıyla bilgi: maliyet-hacim kâr analizleri, başabaş noktası analizi , bütçelerin planlama aracı olarak kullanılması: satışların tahmini, üretim bütçesi, direkt ilk madde,malzeme bütçesi, direkt işçilik bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, kontrol amacıyla bilgi, değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar.

MFY306 Mali Piyasalar (3-0-3) 


Ders para ve sermaye piyasaları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Dersin amacı reel ekonomi ile finansal sistem arasındaki ilişkiyi, para arzı, merkez bankası para politikası ve bankacılık sektörünün yapısını öğretmektir. Daha sonra menkul kıymet borsalarının çalışma prensipleri, türev ürünler, yatırım bankaları, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri açıklanacaktır.

MFY308 Türkiye Finansal Raporlama Standartları II (2-2-3)


TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 7 Finansal Araçlar; Açıklamalar, TMS 7 Nakit Akım Tablosu, TMS 18 Hasılat, TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar, TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar, TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar.

MFY310 Muhasebe Seminerleri (0-2-1)


Her hafta muhasebe ve finans alanındaki gelişmelere paralel özel konuların uzmanları tarafından uygulamalı olarak anlatılması.

DÖRDÜNCÜ YIL

Yedinci Yarıyılı

MFY401 Mali Tablolar Analizi (3-0-3) 


Temel kavramlar: işletmelerde finansal durumun özetlenmesi, finansal yapı analizinin önemi , mali analizde kullanılan tablolar: bilanço, gelir tablosu , mali tabloların analiz teknikleri: karşılaştırmalı analiz tekniği, yüzde yöntemi, trend yöntemi , oran analizi: oran analizinin sınırları , fon akış analizleri: fon akım tablosu, net çalışma sermayesinde değişim tablosu, nakit akım tablosu, kar dağıtım tablosu, öz sermaye değişim tablosu.

HUK487 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (3-0-3) 


Sosyal riskler, sosyal sigortalar; sigortalı kavramı, primler, prim belgeleri , sosyal sigorta türleri; iş kazası meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası, işsizlik sigortası , emekli sandığı; iştirakçi, emekli sandığı yardımları , bağ-kur; sigortalı, primler, sigorta türleri.

MFY403 Şirketler Muhasebesi (3-0-3)


Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirketler Muhasebesi ile İlgili Düzenlemeler, Ticaret Şirketleri, Kolektif Şirket Kuruluşu, Sermaye Değişiklikleri, Kâr ve Zarar Dağıtımı,  Komandit Şirket Kuruluşu, Sermaye Değişiklikleri, Kâr ve Zarar Dağıtımı, Anonim Şirket Kuruluşu, Sermaye Değişiklikleri, Kâr ve Zarar Dağıtımı, Limited Şirket Kuruluşu, Sermaye Değişiklikleri, Kâr ve Zarar Dağıtımı, Şirketlerde Tasfiye, Şirketlerde Birleşme.

Sekizinci Yarıyılı

MFY402 Muhasebe Denetimi (3-0-3) 
Temel kavramlar ve tarihi gelişim, muhasebe ve denetim ilişkisi, genel kabul görmüş denetim standartları, denetimde kanıt kavramı ve kanıt toplama teknikleri, çalışma kağıtları: tanımı, içeriği, türleri, dosyalanması, denetim süreci, denetim işinin alınması, planlanması ve yürütülmesi, iç kontrol sistemi, varlık ve kaynak hesaplarının denetimi, sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi, bilgisayar ortamında muhasebe denetimi, denetimde örnekleme, denetimin tamamlanması, denetim raporu.

MFY404 Bütçe ve Planlama Teknikleri (2-2-3)


İşletme Bütçesinin Tanımı ve Amaçları, Bütçe Türleri, Bütçe Dönemi, Kara Geçiş Analizi, İşletmede Nakit Akımları ve Nakit Bütçesi, Proforma Mali Tablolar, Yatırım Bütçesi, Yatırım Giderleri ve Finansmanı, Yatırımın Geri Dönüş Süresi ve Fizibilite Raporları.

MFY410 Mesleki Seminerler II (0-2-1) 


Muhasebe sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren firma yetkililerinin bilgilerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaması ve öğrencilerin kariyer gelişimi için görüşlerinin sunulması.

SEÇMELİ DERSLER

HIR141 İletişimin Temelleri (2-0-2)
İletişim, İletişim Metodları, İletişimin Tarihçesi, İletişim Araçları, İletişim Modelleri ve Bu Modellerin Dayandığı Teoriler, İletişim Kuramları ve Bu Kuramların Güncel Yansıma ve Analizleri, İletişimin Gelişiminde Teknoloji ve İnsan Unsurun Zaman İçindeki Bütünleşmesi, Örgütsel İletişim ve Biçimsel Olmayan İletişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim, Kitle İletişiminin Temel Prensipleri ve Uygulama Zorlukları, Toplumsal Değişimlerin İrdelenmesinde İletişimin Rolü, Kitle İletişim Araçlarının İşlevi ve Toplum Üstüne Yaptığı Etkilerin Analiz Yöntem ve Teknikleri, İletişim, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Globalleşme.

UBY104 Çevre ve Sosyal Sorumluluk (3-0-3) 


genel ekoloji ve prensipleri, dünya çapındaki çevre sorunları, besin zincirleri, DDT'nin öyküsü, biyolojik birikim, dünya nüfusu nereye gidiyor?, geometrik çoğalma, çevrenin taşıma gücü, dünya nüfusunun tarihçesi, demografik geçiş, aile planlaması, şehir ekolojisi, hızlı şehirleşme, gecekondu şehir, ekolojik döngüler ve çevre kirlenmesi, yeniden kazanım, besleyici mineraller ve fosfat kirlenmesi, bitki örtüsü ve su döngüsü, doğaya uygun çevre planlaması, biyolojik zenginlik kavramı, besin üretimi için kullanılan çeşitler, genetik zenginlikler, tıp ve sanayide kullanılan türler, kaybolan türler, habitat ve doğal alanların korunması, doğayı tükenmeden kullanmak, çözümler, tarım ilaçları yerine biyolojik kontrol, tükenmeden kullanım.

MFY112 Ticari Belgeler (2-0-2)


Muhasebe işlemlerine dayanak oluşturan belgeler (fatura, irsaliye, tahsil/tediye/mahsup fişleri vb.), ticari belgelerin taşıması gereken şekil şartları, içerikleri, kayda alma süreleri, zamanaşımları, ana ve yardımcı defterlerin tanıtımı, kayıt şekli, kıymetli evraklar (senet, bono, tahvil, hisse senedi), kıymetli evrakların taşıması gereken şekil şartları, kayda alınma süreleri, zamanaşımları.

TUR110 Genel Turizm (3-0-3)


Turizmin Genel Kapsamı, Turizm Hareketlerinin Nedenleri, Turizmin Gelişmesi ve Yeni Eğilimler, Turizm Çeşitleri, Turizmin Genel Ekonomideki Önemi, Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Turizm Talebi, Turistik Ürün, Turistik Yoğunlaşma, Doğal Varlıklar, Kültür - Sanat Varlıkları ve Turizm, Turizm Endüstrisi, Turizmde Pazarlama, Turizmde Yönetim kavramı, Turizm Politikası.

MFY211 Kamu Maliyesi (3-0-3)


Devlet Bütçesinin Tanımı, Bütçe Sistemleri, Genel ve Katma Bütçeli İdareler, Türkiye’de Bütçe Süreci, Maliye Politikası ve Araçları, Gelir ve Vergi Politikaları, Kamu Harcamalarının Yapısı, Teşvik ve Sübvansiyonlar, Yerel Yönetimler ve Bütçeleri, Kamu Borçlarının Ekonomiye Etkisi.

BIS251 E-Ticaret (3-0-3) 


E-ticaret tanımı ve konseptleri, gelişimi, uygulamaları, modelleri, güvenliği, sipariş sistemleri, ödeme sistemleri, pazarlama çeşitleri, e-mağaza modelleri, Türkiye'deki uygulamaları, dünya ve Türkiye karşılaştırması, gelecekteki durumu.

ISL256 İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0-3)


İnsan Kaynakları Yönetiminin Genel Prensipleri, Örgütlerde İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi, İşgücü Planlaması, İşgören Bulma ve Seçme, İş Gören Eğitimi ve Gelişimi, İş Gören Değerlemesi, Kariyer Planlaması, İş Görenlerin Motivasyonu, Ücret ve Maaş Yönetimi.

BST151 Blog (3-0-3)


Internetle yaşam, teknolojik değişimler ve çevresel etkiler, yeni medya blog / blog kavramı, blog oluşturmanın gerekliliği / blog çeşitleri, amaçları ve uygulamaları, blogsphere / amacına göre bloglar / kurumsal / ticari bloglar / Kişisel bloglar / politik bloglar / etkili blog oluşturmak için gerekli kurallar / blog açılışı ve uygulamaları / hazır web tabanlı blog uygulamaları/ blog sitesi açma/bilgi akışı kontrolü.

MFY212 Mesleki İngilizce I (3-0-3)


Accounting terminology, accounting definition, accounting equation, accounting process, transaction, journal, ledger, trial balance, financial statements, journalizing asset items journalizing liabilities item, journalizing owners’ equity items, year end transaction, preparation balance sheet and income statement.

HIR234 Reklam Kampanyaları (3-0-3)


Ulusal ve Uluslararası çapta başarı kazanmış reklam kampanyalarını inceleyerek müşteri ilişkileri, stratejik planlama ve yaratıcı süreçlerini yorumlamak. Pazarlama stratejisi, medya planlama stratejisi ve mesaj stratejilerini irdelemek. Ders kapsamında öğrencilerin gruplaşarak belirli konularda reklam kampanyası taslakları hazırlaması.

OUT142 Uygarlık Tarihi (3-0-3) 


Ders "uygarlık" kavramının uygarlık/lar tarihine genel bir bakışla birlikte değerlendirilmesi ile birlikte, Rönesans'tan bu yana sanat ve bilimde yaşanan değişimler ve bunların toplumsal kurumlara olan etkilerini içermektedir.

OST101 Sanat Tarihi (3-0-3)


Dersin amacı,sanatın temel kavramları ve tarihsel gelişimini,kuramları ve akımları eleştirel bir bakışla incelemektir. Dersin içeriği kuramsal bir altyapı geliştirmek olarak saptanmıştır. Bu ders, tarih öncesi sanat ile başlayarak doğu ve batı birlikteliği ile Rönesans’a kadar devam etmektedir.

SPR305 Salon Dansları ve Zerafet (2-2-3)


Salon danslarının temel bilgileri verilmektedir.

PSI101 Psikoloji (3-0-3)


Psikolojinin temel kuram ve kavramları; davranışın biyolojik temelleri; gelişim; öğrenme, bellek, dil ve düşünme; temel dürtü ve güdüler; duygu ve heyecanlar; duyu ve algı; zeka ve ölçülmesi; kişilik ve değerlendirilmesi; anormal psikoloji; sosyal ilişkiler.

MFY313 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi (3-0-3) 


Dış Ticaret İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Satış Sözleşmeleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Riskler ve Sigorta İşlemleri, Dış Ticaret İşlemlerinde Aracı Kurum ve Kuruluşlar, Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi.

MFY312 Muhasebe Bilgisayar Uygulamaları II (3-0-3)


LOGO GO’da Şirket Açma, Hesap Planı Uygulamaları Ana Hesap ve Alt Hesap Açma, Cari Modülü Uygulamaları, Stok Modülü Uygulamaları, Sipariş Modülü Uygulamaları, İrsaliye Modülü Uygulamaları, Fatura Modülü Uygulamaları, Kasa Modülü Uygulamaları, Banka Modülü Uygulamaları, Çek-Senet Modülü Uygulamaları, Muhasebe Modülü Uygulamaları, Raporlar Alma, Monografi Çözümleri, LOGO Bordro Paket Programının Kullanılışı.

MFY314 Banka Muhasebesi (3-0-3)


Banka Muhasebesinin Özellikleri ve Hesap Planı, Mevduat Sağlama İşlemleri: Tasarruf Mevduatı, Ticari Mevduat, Döviz Ve Altın Olarak Mevduat Kabulü, Kredi İşlemleri: Kredilerden Alınacak Faiz, Komisyon, Vergi ve Fonlar, Nakdi Krediler, Açık ve Kefalet Karşılığı Krediler, Senet Karşılığı Krediler, Emtia Karşılığı Krediler, Ticari Belgeler Karşılığı Krediler, Gayri Nakdi Krediler, Kambiyo İşlemleri: Efektif Alış Satışı, Yabancı Para Üzerinden Mevduat Kabulü, Yabancı Para Üzerinden Kredi Verilmesi, Havale İşlemleri, Çek İşlemleri, Akreditif İşlemler, Bankacılık Hizmet İşlemleri, Bankalarda Dönem Sonu İşlemleri ve Finansal Tablolar.

MFY411 Uluslararası Finans ve Çokuluslu İşletmeler (3-0-3)


Uluslararası Finans Piyasaları, Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve İşlevleri, Çokuluslu İşletmelerin Yapı ve Faaliyetleri, Uluslararası Fon Akımları, Eurobond Piyasaları, Dünya Bankası, IMF, Avrupa Yatırım Bankası ve Benzeri Kuruluşların Yapı ve Görevleri, Çokuluslu İşletmelerin Yapı ve Faaliyetleri, Çokuluslu İşletmelerin Yatırım ve Yönetim Stratejileri.

UBY303 Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları (3-0-3)


Bilim ve Bilimsel Araştırma, Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Konusu Seçimi, Eleştirel Kaynak İncelemesi, Hipotez ve Strateji Geliştirme, Bilimsel Araştırmada Veri, Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler, Araştırma Evreni ve Örneklem, Nicel Analizlere Giriş, Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri, İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri, Başlıca Nitel Araştırma Yöntemleri, Nitel Analiz Teknikleri, Araştırma Raporunun Hazırlanması.

TUR421 Konaklama İşletmelerinde Muhasebe (2-2-3)


Konaklama İşletmeleri için hazırlanan öneri ve hesap planının ve tek düzen muhasebe, sisteminin tanıtılması, Konaklama İşletmeleri muhasebesinin özellikleri ve amaçları, Konaklama İşletmelerinde Hazır Değer Hesaplarına ait işlemler ve muhasebeleştirilmeleri, Yabancı para cinsinden satışların ve işlemlerin muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde alacak hesaplarının önemi ve kontrol hesapları, Gelirler ve muhasebeleştirilmesi, Seyahat acentalarından alacaklar, Küçük kasalardan alacaklar ve Paid-Out alacaklar, Diğer ticari alacaklar, Personelden alacaklar, Konaklama İşletmelerinde stoklar ve muhasebeleştirilmesi, Konaklama İşletmelerinde maliyetler ve muhasebeleştirilmesi.

UAI401 Uluslararası Ekonomi Politik (3-0-3)


Dış Ticarette Korumacılık, Uluslar arası firmalar ve ticaret politikaları, Dünya Ticaret Örgütü, Serbest Ticaret, Yeni korumacılık, uluslar arası ticarette yeni konular.

IKT451 Türkiye Ekonomisi (3-0-3)


Osmanlı Ekonomisinden Bu Yana Türkiye Ekonomisi, Türkiye Ekonomi Tarih, Dönemlere İlişkin Sektörel Gelişmeler, İktisadi-Mali Politikaların Değerlendirilmesi, Yabancı Sermaye Politikası, Dış Ticaret Politikasının Gelişimi, Kalkınma Politikaları

MFY412 E-Belge, E-Bildirge ve E-Beyanname (3-0-3)


E-Devlet projesinin tanıtımı, kamu işlemlerinde teknoloji kullanımı, e devlet üzerinden gerçekleştirilen işlemler, internet üzerinden yapılan işlemlerin geçerliliği, internet üzerinden vergi beyannamesi verilmesi, sosyal güvenlik kurumu prim bildirgelerinin doldurulması.

MFY414 Uzmanlık Muhasebesi (3-0-3)


İnşaat ve Onarım İşlemleri, İnşaat İşletmelerinde Hesap Planı, İnşaat Taahhütlerinin Muhasebesi, Taşeronlara Yaptırılan İşlerin ve Ödemelerin Muhasebeleştirilmesi, Avans ve Hakedişler ve Muhasebeleştirilmesi, Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım, Dönem Sonu İşlemleri, Sigorta Muhasebesi, Sigorta İşletmelerinde Tekdüzen Hesap Sistemi Tazminat Ödeme İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları Teknik Karşılıklar ve Muhasebe Kayıtları, Reasürans İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları ve Özellikli İşlemler, Gelir ve Gider Hesaplarına İlişkin Muhasebe Kayıtları, Mali Tablolar,  Turizm İşletmeleri Muhasebesinde Özellikli İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi.

MFY416 Yatırım Stratejileri ve Analizi (3-0-3)


Finansal Varlıklar, Portföy Teorisi, Portföy Performansının Ölçülmesi, Tahvil ve Hisse Senedi Değeri Hesaplaması, Vadeli İşlem Borsaları, Türk Vadeli İşlemler Borsasının Yapısı ve İşleyişi, Teknik Analiz.

IKT452 Güncel Ekonomik Sorunlar (3-0-3)


Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler, İzlenmekte Olan Ekonomik Politikalar ve Etkileri, Para ve Maliye Politikalarındaki Yönelimler, Uluslararası Ekonomik ve Finansal Gelişmeler, Ödemeler Dengesi, Uluslararası Gelişmelerin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri.

ISL456 Girişimcilik (3-0-3)


Yeni Dünya Düzeninde Stratejik Yönetim, Girişimcilik, Yaratıcılık, İnsan Kaynakları Yönetimi ve İletişim, Girişimcilik, Finansal Yönetim, Stratejik Pazarlama, Türkiye’de Girişimcilik, Başarı Öyküleri.

Yüklə 54,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə