Türk haritaciliği tariHİ


Karayolları Genel MüdürlüğüYüklə 1,23 Mb.
səhifə5/16
tarix31.10.2017
ölçüsü1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Karayolları Genel Müdürlüğü

11.02.1950 tarihinde 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında yasa çıkarılmış ve 30.05.1973 tarih ve 1737 sayılı yasa ile bir kısım maddeleri değiştirilerek günün koşullarına uygun hale getirilmiştir. Haritacılık yönünden yol geçkileri ile bunların kamulaştırma haritalarını üreten bir kuruluş olup 1:1000 ve 1:2000 ölçeklerinde ülke temel nirengi ve nivelman ağına dayalı haritalar üretmektedir. Kuruluş yıllarında etüd proje hizmetleri merkezde plan proje daire başkanlığı yönetiminde bölgelerdeki etüd, proje şefliklerince yürütülmektedir. Bu hizmetin görülmesinde ilk yıllarda çoğunlukla inşaat mühendislerinden yararlanılmış, daha sonraki yıllarda bu hizmetin görülmesine harita mühendisleri de katılmışlardır. 1961 de bu amaç için fotogrametri uygulanmağa başlanmıştır. Önceleri alınan Zeiss C 8 ve Wild A 5 kıymetlendirme aletleri Harita Genel Komutanlığına verilerek Karayollarının gereksinim duyduğu haritalar, jeodezik işlemlerin Karayollarınca yapılması koşulu ile Harita Genel Komutanlığınca yapılması anlaşmasına gidilmiştir. 1977-78 li yıllarda Kamulaştırma ve Fotogrametri Fen Heyeti Müdürlükleri kurulmuştur127). Bu kurumda 1990 yılında yapılan saptamada 83 harita Y.müh. ve mühendisi, 2 teknisyen olup alet yönünden 1200 nivo, 800 teodolit, 21 elektronik uzaklık ölçer. 37 elektronik takeometre (total station), 151 bilgisayar vardır.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir kamu kuruluşu olup ana görevi yurt kalkınmasına büyük katkıları olacak enerji üretim tesislerini yapmak ve sulamaya elverişli tarım alanlarını tesbit edip bunları sulayarak daha verimli hale getirmektir.Taşkın seller ve sulara karşı koruyucu tesisler yapmak, bataklıkları kurutmak ve bu hizmetler için gerekli plan ve haritaları yapmak ve yaptırmaktır. 6200 sayılı yasa ile 1953 yılında kurulmuştur. DSİ nin yaptığı envanter çalışmalarına göre 270 000 kilometrekare tarıma elverişli alan bulunduğu ve bu miktarın 190 000 kilometrekaresinin sulanabilir olduğu ve bu alanın haritasının yapılması gerektiği saptanmıştır. Kurumun kendi ihtiyaçlarına yönelik topografik, hidrografik haritalar ile işletme ve kamulaştırma haritalarını yapmakta ya da yaptırmaktadır128). Bu kurumda 1990 yılı saptamalarında 142 harita Y.Müh. veya mühendisi, 11 tekniker, 750 teknisyen olup alet olarak 720 nivo, 188 teodolit, 361 takeometre, 37 elektronik uzunluk ölçer, elektronik takeometre (20 total station), 33 bilgisayar, 5 otomatik çizim sistemi mevcuttur.Orman Genel Müdürlüğü

Orman amenajman, orman yolları, orman ağaçlandırma, orman sınırlarını saptar. 1975 envanterine göre Türkiyede 20 170 196 hektar (Türkiye arazisinin % 26 sı ) ormanlık olup burada da kadastro ve harita problemi vardır. Devlet ormanlarının sınırlanması işine 3116 sayılı Orman yasasındaki hükümlere dayanarak ilk defa 1937 yılında İstanbul ve Ankara'da kurulan iki tahdit komisyonu ile başlanmıştır. 1940 yılında bir iş yönetmeliği düzenlenerek sınırlama ve tescil işinin düzenli olarak yürütülmesi sağlanmıştır. Daha sonraları çıkan yasalarla değişiklikler yapılmıştır129). 1938-1949 yılları arasında 3582366 hektar orman alanı sınırlandırılmıştır. 1950-62 yılları arasında iki komisyon çalışması ile bu rakam 257 550 hektar ve 1963-64 de 42 113 hektar sınırlanabilmiştir.

Hava fotogrametrisinin orman kadastrosuna uygulanması 1965 yılında başlamıştır. Bu amaç için 7 fotogrametrik komisyon kurulmuş, daha sonra komisyon sayısı artırılarak 1972 de 20 ye yükseltilmiştir. Böylelikle 1963-1977 arasında 5 306 582 hektar ile toplam 9 milyon hektarın üzerinde bir alan sınırlandırılmıştır. Bu uygulamalarda arazi ekipleri orman sınırlarını yaklaşık 1:20 000 ölçekli hava fotoğraflarına geçirmekte, bu sınırlar daha sonra 1:25 000 ölçekli haritalardan foto-mekanik yöntemle büyütülmtüş 1:10 000 ölçekli topografik paftalara yaklaşık değerlendirme aletleri ile aktarılmaktadır130). 1974 de 7/8570 ve 7/8639 sayılı tüzük ve yönetmelikler konuyu ayrıntılı olarak ele almıştır. Bu kurumda orman alanlarının kadastrosunu yapmakla görevli ilgili OKDMB dairesi hava fotoğraflarından fotomekanik yolla 1:10 000 ölçekli orman kadastro haritaları üretmekte ve 1:5 000 ölçekli ST (standart topografik) haritalar bütünlenmektedir. Fotoğrafların değerlendirilmesi 13 adet Santoni firmasının kartografik stereomikrometre (SMG-4) aletleri ile yapılmaktadır. Bu kurumda ise 149 adet teodolit ve 56 adet elektronik uzunluk ölçer mevcuttur.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Köy bazında ulaşım ve teknik altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile üretilen 1:5000 ölçekli haritalar yapılmaktadır. 1990 yılı saptamasına göre kurumda 51 adet harita Y.Müh. ve mühendisi ve 188 teknisyen çalışmakta olup 475 nivo, 258 teodolit, 8 elektronik uzunluk ölçer, 10 elektronik takeometre (total station) ve 8 bilgisayar vardır.Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiyenin yakıt ve enerji kaynağı olan maden kömürlerinin araştırılması, işletilmesi için her türlü teknik çalışmaları yapar. Türkiyede toprağa bağlı yeraltı maden kaynaklarının doğru tahmini ve yeraltı maden galerilerinin belirlenmesi için 1:5000 ve 1:1000 ölçeklerinde ülke nirengi ağına bağlı haritalar üretilmektedir. 1990 yılındaki saptamada kurumda 35 adet mühendis, tekniker ve teknisyen olup 47 nivo, 32 teodolit ve 29 elektronik uzaklık ölçer aleti vardır.Kandilli Rasathanesi

1911 de Fatin GÖKMEN (1877-1955) tarafından kuruldu. Başlangıçta adı Rasathane-i Amire olup sadece meteoroloji gözlemleri yapıyordu. Daha sonra adı Maarif Vekaleti Heyet ve fiziki Arzi İstanbul Rasathanesi(Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Astronomi ve Yerfiziği Gözlemevi) oldu. 1936 da Kandilli rasathanesi adını aldı. 1947 den sonra zaman ayarının verildiği bir bölüm bu işlemini 1974 de bıraktı. 1982 de Boğaziçi Üniversitesine bağlandı. Günümüzde BÜ ne bağlı Kandilli rasathanesi deprem araştırma enstitüsü ile Kandilli rasathanesi gök ve yerbilimleri araştırma ve uygulama merkezi halinde çalışmaktadır. Bu kurumda 1988 yılından itibaren jeodezi anabilim dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmaktadır.

4.5 KURULUŞLAR, BİRLİK, CEMİYET, ODA vb. FAALİYETLER

1947 de Türkiye IUGG=Internationale Union of Geodesy and Geophysics (Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği) ne üye oldu.

8 Ocak 1955 de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kuruldu ve 1954 de 6235 sayılı yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) üye oldu. 24.05.1993 tarih ve 240 sayılı oda yönetim kurulu kararı ile delegasyon sistemine geçilerek Ankara, Adana, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon'da bölge temsilcilikleri ve Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya'da da şubeler oluşturuldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki oda kuruluşları aylık bir bülten çıkarmaktadırlar.

1961 de 203 sayılı yasa ile Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu kuruldu.

1968 de TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği) kuruldu. 1969 da Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1878 de kurulmuş olan FIG (Federation Internatıonal des Geometres = Uluslararası Haritacılar Birliği) e üye oldu131).

1968 de TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği) kuruldu. 1969 da Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1878 de kurulmuş olan FIG (Federation Internatıonal des Geometres = Uluslararası Haritacılar Birliği) e üye oldu131).Meslek Dergileri

1933 de yayın hayatına atılan ve Harita Genel Komutanlığınca çıkarılan "Harita Dergisi" adlı dergi yılda dört ve 1950 den itibaren yılda iki sayı çıkarmaktadır. 1951 yılına kadar ismi Haritacılar Mecmuası olan bu dergi 42. sayısından itibaren Harta Dergisi olarak ismini değiştirdi ve yılda iki sayı çıkarmağa başladı. 1953 den itibaren ismi Harita Dergisi oldu. 68 yıllık yayın hayatı olan bu dergi 1999 yılı sonuna kadar 122. sayısını çıkardı.

1961 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstanbul Teşkilatı Memurları yardımlaşma derneği adına Sultanahmet Grup Müdürlüğünde “Tapu ve Kadastro Mecmuası” adında 3 ayda bir yayınlanmak üzere yayın hayatına atılmış, 15 sayı çıkararak 1975 de kapanmıştır.

1965 de Harita ve Kadastro Mühendisleri odası yayın organı olan "Harita ve Kadastro Mühendisliği" isimli dergi yayın hayatına atıldı. Yılda 2 sayı çıkaran bu dergi 1999 yılı sonuna kadar 76. sayısını çıkardı.

1969-1977 yılları arasında KTÜ Trabzon'da Jeodezi Bülteni adında bir meslek dergisi yayınlanmıştır. Ancak 8 sayı dan sonra kapanmıştır.

1976 da Ankarada kurulan Harita ve Kadastro Teknikerleri Derneğince Nisan 1990 da yayın hayatına atılan Harita ve Kadastro Dergisi nin devam edip etmediği bilinmemektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 1988 de çıkartılan Tapu veKadastro Dergisi, içinde bulunduğumuz 11. Yılında 24 sayı yayınlamıştır.

1990 yılında Tapu ve Kadastro Müfettişleri Derneğince yayınlanan Mülkiyet dergisi yılda 4 sayı yayınlamakta olup 1999 yılında 32. Sayısına ulaşmıştır.

1964 de yayın hayatına atılan ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce yayınlanan Tapu-Kadastro Personel Sendikası Dergisi aylık olarak 70 sayının üzerinde dergi çıkartarak daha sonra sıkı yönetimce kapatılmıştır.

Bunların dışında Üniversitelerin çıkardıkları dergilerde mesleğimizle ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ancak bu dergiler mesleğimizin dışındaki bilim dallarına da hitap ettiğinden sadece mesleğimizle ilgili makalelerin dışında başka konular da yer almaktadır.1999 yılı sonunda Harita ve Kadastro Mühendisleri odasına kayıtlı üye sayısı 7000 i aştı. 1993 de odaya kayıtlı 1700 büro vardı. Bu odanın başkanları ve süreleri aşağıdadır:

Dön..

Başkan

Başlama

Bitiş

D.

Başkan

Başlama

Bitiş

 

TMMOBbünyesinde

18.10.1954

08.01.1955

19

M.Asri ÜNSÜR

09.02.1973

09.02.1974

1

Celalettin SONGU

08.01.1955

08.01.1956

20

Hüseyin ERKAN

09.02.1974

09.02.1975

2

Muhittin ARAN

08.01.1956

13.01.1957

21

Evren KAYNAK

09.02.1975

15.02.1976

3

M.Asri ÜNSÜR

13.01.1957

12.01.1958

22

Enver ÖZTÜRK

15.02.1976

13.02.1977

4

Celalettin SONGU

12.01.1958

13.01.1959

23/1

Kadir PALA

13.02.1977

15.10.1977

5

M.Asri ÜNSÜR

13.01.1959

14.02.1960

23/2

Ceyhan TOKMAK

15.10.1977

11.02.1978

6

M.Asri ÜNSÜR

14.02.1960

11.02.1961

24

Celal BEŞİKTEPE

11.02.1978

03.03.1979

7

Kemal AKMAN

11.02.1961

11.02.1962

25

Celal BEŞİKTEPE

03.03.1979

23.02.1980

8

Kemal AKMAN

11.02.1962

09.02.1963

26

Celal BEŞİKTEPE

23.02.1980

28.02.1981

9

Kemal AKMAN

09.02.1963

08.02.1964

27

Cevat KERMAN

28.02.1981

27.02.1982

10

Mahmut ŞATIR

08.02.1964

13.02.1965

28/1

Kadir AKSOY

27.02.1982

14.02.1983

11/1

Mahmut ŞATIR

13.02.1965

27.07.1965

28/2

Andaç KAYNAK

14.02.1983

14.02.1984

11/2

Beşir SAY

27.07.1965

12.02.1966

29

Erdal AKDAĞ

14.02.1984

15.02.1986

12/1

Beşir SAY

12.02.1966

12.08.1966

30

Cemal İŞLEYİCİ

15.02.1986

15.02.1988

12/2

Sabit YANIKOĞLU

12.08.1966

11.02.1967

31

Tahir ÖZDİL

15.02.1988

15.02.1990

13

M.Emin ERTÜRK

11.02.1967

11.02.1968

32

Atilla AYDIN

15.02.1990

15.02.1992

14

M.Emin ERTÜRK

11.02.1968

15.02.1969

33

Atilla AYDIN

15.02.1992

28.03.1994

15

M.Emin ERTÜRK

15.02.1969

24.02.1970

34

Atilla AYDIN

28.03.1994

18.03.1996

16

M.Asri ÜNSÜR

24.02.1970

13.02.1971

35/1

Muhittin İPEK

18.03.1996

31.03.1997

17

Arif DELİKANLI

13.02.1971

13.02.1972

35/2

Ensar KILIÇ

31.03.1997

15.02.1998

18/1

Zühtü ÖNDER

13.02.1972

02.10.1972

36

Ensar KILIÇ

15.02.1998

 

18/2

Evren KAYNAK

02.10.1972

09.02.1973

 

 

 

 

Çizelge: Kuruluşundan beri HKMO başkanları

Kurultay, Kongre, Sempozyum, Seminer, Panel vb. Toplantılar

Aşağıda ulaşılabilen meslek ile ilgili toplantıların 1948 yılından itibaren bir listesi verilmiştir:*)1948

 • 1. Türk Yapı Kongresi Ankara 3-8/5/1948

1961

 • İTÜ Kıbrıs Haftası. Şubat 1961

1966

 • 1. Harita Kadastro Semineri, HKMO Ankara 11-12/2/1966

1967

 • 2. Kadastro Semineri HKMO Ankara 10-11/2/1967

 • Doğu Anadoluyu Kalkındırma Sorunları Semineri Ankara 1967

1968

 • 3. Harita ve Kadastro Semineri +HKMO XIV. Genel Kurul Topl. Ankara 8-11/2/1968

 • Orman Müh. Ii. Teknik Kongresi. 5-14/3/1968

1969

 • 4. Harita ve Kadastro Semineri+HKMO XV.Topl. İstanbul 15-16/2/1969

 • IV. Türkiye Tapulama ve Kadastro Semineri Ankara 19-26/4/1969

 • TUJJB 1. Genel Kurul Toplantısı. Ankara 29-30/5/1969

1970

 • Türkiye’de Gecekondu Sorunu. İmar ve İsk. Bak. +HKMO XVI. Genel Kurul Topl.  Ank. 12-13/2/1970

 • Bak. Arası Harita İşl. Koord. Planı Kurulu No 1

 • VII. Türk Tarih Kurumu Kongresi Ankara 25-29/9/1970

1971

 • TUJJB III. Genel Kurulu Toplantısı. HGK Ankara 27-30/4/1971

 • Toprak Reformu Semineri. (Sıkı Yönetimce izin verilmedi) Ankara 24-25/5/1971

 • Tarım ve Toprak Reformunda Kullanılacak Hava Fotoğraflarının İstihsali ve Uygulanması  HGK Ankara 3-10/7/1971

 • Cento Seminar On The Applicationon Remote Sensors Ankara 10-13/11/1971

 • Bak. Arası Harita İşl. Koord. Planı Kurulu No 2-İTÜ 3/10/1971

1972

 • Bak. Arası Harita İşl. Koord. Planı Kurulu No 3-1972

 • TUJJB IV. Genel Kurulu. Ege Üni. İzmir 26-29/4/1972

1973

 • I. Jeofizik Bilimsel ve Teknik Kongresi-Ankara Mart 1973

 • 50.Yıl Tapu Kadastro Armağanı 1923-1973

 • TUJJB Genel Kurulu DSİ Ankara 2-7/4/1973

 • TUJK olağan toplantısı Ankara 5-7/11/1973

 • TJK Cumhuriyetin 50.Yılı Yerbilimleri Kongresi-Ankara 17-19/12/1973

1974

 • Konut Kurultayı-Ankara 1974

 • TUGGB VI. Genel Kurul Toplantısı. HGK+ODTÜ Ankara 8-10/4/1974

 • Teknik Eleman Kurultayı, Ankara 13-14/4/1974

 • TUFB I. Genel Kurul Toplantısı. HGK Ankara 15/11/1974

1975

 • TUFB II. Genel Kurul Toplantısı. HGK+DSİ Ankara 20-21/2/1975

 • TUGGB VII. Genel Kurul Toplantısı. HGK+MTA Ankara 4-9/4/1975

 • Türkiye Kurumlararası Yeraltı Tesisleri Kadastrosu Araşt. ve Koord. Kurulu

 • III. Genel Kurul Toplantısı 25-27/6/1975

 • Tübitak V. Bilim Kongresi (Mat.-Fiz.-Biyol.) Izmir 29/9-2/10/1975

 • İtü-İnşaat F. Geoteknik Su ve Çevre Müh. Sorunlari Araş. Gr. Haliç Semp. 10-11/12/1975

1976

 • Tufb (Türkiye Ulusal Fotogr. Birliği) III. Kongresi Ankara 17-19/3/1976

 • TUJJB VIII. Genel Kurul Toplantısı. HGK Ankara 16-21/4/1976

 • 1. Orman Kadastrosu Semineri Ankara 1976

1977

 • Dsi Harita Müh. Teknik Semineri Adana 1977

 • Intern. Sympos. On The Observ In Islam Kandilli Rasathanesi İstanbul 19-23/9/1977

 • Tübitak Vi. Bilim Kongresi Tarım ve Orman Araş. Grubu (Ormancılık Seksiyonu) Ankara 17-21/10/1977

 • Tübitak Vi. Bilim Kongresi Müh. Araş. Gr. (Inşaat Seksiyonu) İzmir 24-28/10/1977

1978

 • I. Milli Türkoloji Kongresi İstanbul 6-9/2/1978

 • Hidrolojik Modeller ve Uzaktan Algılama Tekniğinin Kullanılması Semineri (BM-TÜBİTAK-İTÜ-DSİ) 8,9,11/5/1978

 • TUJJB IX. Genel Kurul Toplantısı. HGK Ankara 11-14/4/1978

 • TUFB (Türkiye Ulusal Fotogr. Birliği) V. Genel Kurul Toplantısı Ankara 29/5/1978

 • The V. Internat. Sympos. for Photogramm. and Architekt. and Conservation of

 • Monuments 1978

 • Orman Kadastrosu Kongresi Ankara 6-10/7/1978

 • Toprak Reformu Kongresi Ankara 1978

1979

 • Mühendislikte Nümerik Yöntemler Semineri İtü İstanbul 1979

 • Türk Milli Eğitimi 1. Kurultayı-Ankara 1979

 • Kentleşme Sorunları ve İstanbul. 5/5/1979

 • TUJJB X. Genel Kurul Toplantısı. HGK Ankara 25-27/4/1979

 • X. World Mining Congress İstanbul Sept. 1979

 • Iii. Yapı Üretimi Kongresi İzmir 22-23/12/1979

1980

 • Interdiscipl. Conf. On Earthquarke Pred. Research İstanbul 31/3-5/4/1980

 • TUJJB XI. Genel Kurul Toplantısı HGK Ankara 6-8/5/1980

 • İnşaat Müh. Eğitim Sempozyumu. Ktü Trabzon 26-27/5/1980

 • TUFB VII. Genel Kurul Toplantısı HGK Ankara 28/5/1980

 • Emlak Kamulaştırma Toplantısı Dsİ-İstanbul 16-19/9/1980

 • Referate des Seminars über aktu. Fragen der Forstl. Entwickl. in der Türkei Bolu 21-28/9/1980

1981

 • 4. Milletlerarasi Türk Folklör Kongresi Bursa 22-28/6/1981

 • Imar Planları Uygulamaları Semineri İDMMA-İstanbul 9-10/7/1981

 • I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi İstanbul 14-18/9/1981

 • Atatürk Türkiyesinde Ormancılığın Kaydettiği Gelişim 4-6/11/1981

1982

 • Türkiye'de Harita-Kadastro Sektörü ve Sorunları Konya 21/4/1982

 • Jeodezi Öğretimi Sempozyumu KTÜ Trabzon 9-11/6/1982

 • Orman Müh. Odası Vii. Teknik Kongresi Ankara 6-10/12/1982

 • Yıldız Üniversitesi Geodezi Sempozyumu 1982

1983

 • Tujjb XII. Genel Kurulu HGK Ankara 5-6/5/1983

 • Kadastroda Öğretim Uygulama ve Araştırma İlişkileri Semineri yü-İstanbul 8-10/6/1983

 • Teknik Eğitim Ulusal Kongresi İstanbul 24-26/10/1983

 • Cumhuriyet Döneminde Astronomi Çalışmaları. Kandilli Rasathanesi 26/12/1983


Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə