Türk Limanlarında Raporlama Usulleri Hakkında YönetmelikYüklə 42,34 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü42,34 Kb.
#49901


BAYRAK DEVLETİ UYGULAMALARI KAPSAMINDAKİ İDARİ İŞLEMLERDE MUTEBER KABUL EDİLECEK P&I KULÜPLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE DAİR YÖNERGE


Onay Tarihi:12/12/2012 Sayı: 18971


BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler

Amaç


MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, bayrak devleti uygulamaları kapsamındaki idari işlemlerde muteber kabul edilecek P&I kulüpleri ve sigorta şirketlerinin belirlenmesine ve İdareye başvurularına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge hükümleri, Türk bayraklı gemilere P&I sigortası sağlayan P&I kulüpleri ve sigorta şirketleri ile bunların temsilci olarak atadıkları firmaları kapsar.

Dayanak

   MADDE 3 - (1) Bu Yönerge;

a) 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi Ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak,

b) 26/4/2001 tarihli ve 4658 sayılı Kanunla katıldığımız, “1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC-92) ”ye paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Yönergenin uygulanma alanı

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge bayrak devleti uygulamaları kapsamında, 24/9/2004 tarihli ve 25593 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 3 üncü maddesi ile Türkiye’nin tarafı olduğu veya olacağı mali sorumluluk getiren uluslararası sözleşmelere dayanarak İdarece yetkilendirilmiş Liman Başkanlıkları tarafından düzenlenecek mali sorumluluk sertifikaları ve benzeri diğer belgeler için uygulanır.

 

Tanımlar


  MADDE 5 - (1) Bu Yönergede geçen,

a) 1 inci grup kuruluşlar: Uluslararası P&I Kulüpleri Grubu (International Group of P&I Club) üyesi olan P&I kulüplerini,

b) 2 nci grup kuruluşlar: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından BBB ve üzeri veya buna eşdeğer not verilen kulüpler veya kuruluşları,

c) 3 üncü grup kuruluşlar: Birinci ve ikinci grup kuruluşların dışında kalan kuruluşları,


ç) Bunker-2001 Sertifikası: 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme” hükümlerine göre düzenlenen mali sorumluluk garantörünü veya sigortacıyı gösteren sertifikayı,

d) CLC-92 Sertifikası: 26/4/2001 tarihli ve 4658 sayılı Kanunla katıldığımız, “1992 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme” hükümlerine göre düzenlenen mali sorumluluk garantörünü veya sigortacıyı gösteren sertifikayı,

e) Donatan: Gemi sicilinde geminin adlarına kayıtlı olduğu şahıs veya şahısları; gemi, sicilde kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip bulunan şahıs veya şahısları; gemi, bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme müteahhidi olarak müseccel bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise bu şirketi,

f) Gemi: Ticari veya özel amaçla kullanılan ve kendiliğinden hareket etme kabiliyetine sahip her türlü gemi veya deniz aracını,

g) HNS-2010 Sertifikası: 1996 Tarihli Deniz Yoluyla Taşınan Zararlı Ve Tehlikeli Maddelerden Kaynaklanan Zararın Tazmini Ve Sorumluluğu Hakkındaki Uluslararası Sözleşmeye İlişkin 2010 Tarihli Protokol hükümlerine göre düzenlenen mali sorumluluk garantörünü veya sigortacıyı gösteren sertifikayı,

ğ) İdare : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

h) Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan Liman Başkanlıklarını,

ı) Muteber sigorta kuruluşu: P&I sigortası temin eden ve bu Yönergede belirlenen şartları eksiksiz sağlayarak İdarece uygun kabul edilen P&I kulüp ve sigorta şirketlerini ve bunların nam ve hesabına tam yetkili olarak tayin edilmiş işletmeci şirketi,

i) P&I sigortası: Bir geminin donatanı, kiracısı veya işleteni olarak üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklar ve yapılmak zorunda kalınan masraflara ilişkin muafiyetli veya muafiyetsiz koruma ve tazmin sigortasını veya diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi,

j) P&I sigorta muhabiri: P&I sigortası kapsamındaki bir olay için ilgili kulüp veya sigortacının kuralları çerçevesinde kulübe kayıtlı olan gemi veya üye/sigortalının işlerini yürütmek üzere hareket eden; değerlendirme, gözetim, ekspertiz ve tazminat işlemlerini yürütmeye haiz olduğunu muhabirliğini yürüttüğü kulüp veya sigortacıdan somut olay için alacağı belge yahut kulüp veya sigortacının web sitelerinde yayımladıkları listede yer almak suretiyle ispatlayan, Türkiye’ de yerleşik şirketi,

k) Reasürans: Sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasını,

l) Reasürör: Reasürans hizmeti sağlayan şirketleri,

m) Temsilci firma: İdareyle gerekli işlemleri yürütmek üzere atanmış ve ünvanı; P&I sigorta muhabiri, sigorta brokeri, hukuk bürosu veya denizcilik şirketinden birisi olan Türkiye’de yerleşik şirketi,

n) Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları: Ek-1’deki listede yer alan kuruluşları,

o) Zarar Tespit Komisyonu : 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre kurulacak komisyonu,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Muteber Kuruluş Niteliğini Kazanma, Kaybetme ve Sorumluluklar
İdareye başvuru

MADDE 6 - (1) 1 inci grup kuruluşlar tarafından yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen şartlar aranır:


 1. İdareye, muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmek için niyet mektubu gönderilmesi,

 2. İdare ile bilgi alış verişini sağlamak üzere irtibat noktası olarak yetkili bir personelin veya temsilci firmanın bildirilmesi,

 3. Web sitelerinde gemilerin P&I poliçelerinin geçerliliğinin on-line sorgulanabilir olması,

gerekir.
(2) 2 nci grup kuruluşlar tarafından yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen şartlar aranır:


 1. İdareye, muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmek için niyet mektubu gönderilmesi,

 2. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen BBB ve üzeri veya buna eşdeğer nota sahip olduğunu gösterir ve bir yıldan eski olmayan ıslak imzalı belgenin aslının veya noter onaylı bir suretinin sunulması veya verilmiş olan bu notun kredi kuruluşunun web sayfasından sorgulanabilir olması,

 3. İdare ile bilgi alış verişini sağlamak üzere irtibat noktası olarak yetkili bir personelin veya temsilci firmanın bildirilmesi,

 4. Web sitelerinde gemilerin P&I poliçelerinin geçerliliğinin on-line sorgulanabilir olması,

 5. Sigorta süresi içerisinde, herhangi bir nedenle P&I poliçesi iptal edilen Türk Bayraklı gemilerin İdareye temsilci firma veya irtibat noktası kanalı ile 10 gün içinde bildirileceğine dair yazılı taahhüt verilmesi,

gerekir.
(3) 3 üncü grup kuruluşlar tarafından yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 1. İdareye, muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmek için niyet mektubu gönderilmesi,

 2. Ulusal ve varsa uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirilmiş kredi notlarını gösterir ve bir yıldan eski olmayan ıslak imzalı belgenin aslının veya noter onaylı bir suretinin sunulması,

 3. Temsilci firmanın bildirilmesi,

 4. Web sitelerinde gemilerin P&I poliçelerinin geçerliliğinin on-line sorgulanabilir olması,

 5. P&I sigortasının teminat limitlerini aşmamak kaydıyla Zarar Tespit Komisyonunca talep edilen miktarda teminat mektubunun bir hafta içerisinde verileceğini beyan eden Ek-2’deki formun ilgili kuruluşun Genel Müdürü seviyesinde imzalanması ve ıslak imzalı olarak İdareye sunulması,

 6. Son üç yıla ait finansal raporların ve tazminat ödemelerine ilişkin bilgilerin sunulması,

 7. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından BBB ve üstü veya emsali nota sahip en az iki farklı reasürör firmasından, geçerli bir reasürans sigortasına sahip olunması ve sahip olunan reasürans teminatını gösteren reasürör veya reasürörün nam ve hesabına hareket eden ve tam yetkili olarak tayin edilmiş işletmeci şirket tarafından onaylanmış bir yazının beyan edilmesi,

 8. Sigorta süresi içerisinde, herhangi bir nedenle P&I poliçesi iptal edilen Türk bayraklı gemilerin İdareye temsilci firma kanalı ile on gün içinde bildirileceğine dair yazılı taahhüt verilmesi

gerekir.
(4) İdarece muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmesi için temsilci firma kanalı ile veya irtibat noktası tarafından başvurusu yapılan kulüp veya firmanın, doğrudan sigorta sağlayıcının kendisi olması ya da sigortacının nam ve hesabına hareket eden ve tam yetkili olarak tayin edilmiş işletmeci şirket olması gerekir.
Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlan

MADDE 7 – (1) Başvuru ekindeki bilgi ve belgeler İdare tarafından incelenir ve değerlendirilir. Bilgi ve belgelerin uygun olması halinde, başvuru sahibi İdarenin onayı ile muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilir. Gerekli görüldüğü takdirde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulabilir.

(2) İdareye yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde sonuçlandırılır. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün görüşüne sorulması halinde, görüşün İdareye ulaştığı tarihe kadar süre kesilir.

(3) İdarece muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilen firmalar, başvurularının onaylandığı tarihten itibaren on gün içerisinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sayfasında ilan edilir.
Muteber sigorta kuruluşu olma vasfını yitirme

MADDE 8 – (1) Muteber sigorta kuruluşu;

a) Bu yönerge kapsamında dahil olduğu grubun şartlarını yitirmesi,

b) Bulunduğu grubun şartlarını yitirmemesine rağmen, hukuki veya mali durumunda kredi notunu etkileyecek düzeyde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durumun üç ay içerisinde İdareye bildirilmemesi,

c)Yetkilendirdiği temsilci firmanın yetkisini kaldırmasından itibaren bir ay içerisinde yeni bir firmayı temsilci olarak yetkilendirmemesi,

ç) Hakkında İdareye yapılacak ihbar ve şikayete dayalı olarak yapılan İdari inceleme neticesinde, söz konusu muteber sigorta kuruluşunun genel ve iş ahlakına aykırı veya haksız rekabete yol açacak şekilde hareket ettiğinin tespit edilmesi,

d) Herhangi bir olayda kulüp kuralları ve ilgili poliçe kapsamında haklı bir nedene dayanmadan sorumluluğunu yerine getirmemesi,

hallerinde İdarece onay iptal edilir ve durum derhal ilgili kuruluşa, muhabir firmasına veya temsilci firmasına tebliğ edilir.
Yeniden muteber sigorta kuruluşu olarak belirlenme

MADDE 9 – (1) Bu Yönergenin 8 inci maddesine göre muteber sigorta kuruluşu onayı iptal edilen kuruluşlar, iptal kararının tebliğinden itibaren bir yıl geçmeden yeniden faaliyette bulunmak üzere başvuru yapamazlar.

(2) Süre sonunda yeniden başvuru yapıldığında, bu Yönergenin ilk defa muteber sigorta kuruluşu olarak belirlenmeye ilişkin hükümleri uygulanır.


İdareye karşı sorumluluklar

MADDE 10 – (1) Temsilci firma, temsil ettiği P&I kulüp ve P&I sigorta şirketleri tarafından yetkilendirildiğine dair ıslak imza içeren belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Temsilci firmanın değişmesi halinde, yetkilendirilen yeni firma durumu on gün içerisinde İdareye bildirir.

(2) İdareye irtibat noktası olarak bildirilen personelin değişmesi halinde, yetkiyi devralan yeni personele dair bilgiler on gün içerisinde İdareye bildirilir.

(3) Temsilci firma veya irtibat noktası olarak yetkilendirilmiş personel, P&I sigorta poliçesi herhangi bir sebeple battal olmuş Türk bayraklı gemileri, poliçenin iptal edildiğinin ve/veya herhangi bir sebeple battal olduğunun P&I kulüp veya sigorta şirketi tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren, İdareye on gün içerisinde yazı, e-posta veya faks yolu ile bildirir.

(4) P&I kulüp ve sigorta şirketleri ile ilgili gerek başvuru esnasında gerek sonrasında İdareye gönderilecek bilgi ve belgelerin temsilci firma veya irtibat noktası olarak bildirilen personel kanalı ile İdareye iletilmesi zorunludur. Bu bilgi ve belgelerden İngilizce dışında bir yabancı dilde düzenlenen belgeler yeminli Türkçe tercümesi ile birlikte sunulur.

(5) Temsilci firma, aynı anda birden fazla P&I kulüp ve sigorta şirketini temsil edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak diğer hükümler

MADDE 11 – (1) Türkiye’de mukim yerli P&I kulüp veya sigorta şirketlerinin, muteber sigorta kuruluşu olarak kabul edilmek için yaptığı başvuru, bu Yönerge hükümlerinden ayrı olarak değerlendirilir.

(2) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde İdarenin görüşleri esas alınır.


Liste

MADDE 12 – (1) İdare tarafından bu Yönerge hükümlerine göre muteber olarak kabul edilen P&I kulüp ve sigorta şirketleri, yapısal farklarına göre 1 inci, 2 inci ve 3 üncü grup adı altında İdarenin web sitesinde yayımlanacak bir liste ile duyurulur.

(2) İdare muteber kabul ettiği P&I kulüp ve sigorta şirketini, onay tarihinden itibaren on gün içinde birinci fıkrada belirtilen listeye, yapısal grubuna uygun olarak ilave eder.


İntibak hükümleri

MADDE 13 -(1) 10/8/2009 tarih ve 27229 sayılı Olur ile yayımlanan “Denizcilik Müsteşarlığınca 2581 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği Ve Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi 92 (CLC 92) Sertifikasının Düzenlenmesi Kapsamında Kabul Edilen P&I Sigorta Kuruluşları Ve Kulüpleri Listesi” yeni liste yayımlanana kadar geçerlidir.
Geçiş Hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönerge hükümlerine göre muteber sigorta kuruluşlarına dair yapılacak olan ilan, 1/2/2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

(2) İlan yayımlanana kadar eski liste geçerliliğini korur.

(3) Bu Yönerge hükümlerine göre ilk kez ilan edilme ile oluşturulacak muteber sigorta kuruluşları arasına girebilmek için başvurular, bu Yönergenin onay tarihi ile başlar ve 31/12/2012 tarihine kadar devam eder, bu tarihten sonraki başvurular yeni ilanın yayımlanmasından sonra değerlendirmeye alınacaktır.

(4) Bu Yönerge hükümlerine göre başvuru yapan P&I kulüp ve sigorta şirketlerinden İdarece başvuruları uygun bulunanlar, muteber kuruluşların 1/2/2013 tarihinde ilan edilmesine kadar eski listeye eklenebilirler.

(5) Mevcut listede bulunan ve muteber kabul edilen P&I kulüp ve sigorta şiketlerinin 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönerge hükümlerine göre başvuru yapmaları gerekmektedir.
Yürürlük

MADDE 14 -(1) Bu Yönerge, Bakanlık Makamının onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 -(1) Bu Yönerge hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

EK-1


Bu Yönergeye Göre Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Listesi


 1. A.M. Best

 2. Fitch Ratings

 3. Standard and Poor’s

 4. Moody’s Investors Service

EK-2


(This form is to be written on a letterheaded paper of the applicant Company)


TO REPUBLIC OF TURKEY

MINISTRY OF TRANSPORT,MARITIME AFFAIRS AND COMMUNICATIONS

We would like to undertake that in the event that an incident occurs within the coastal area of Turkish Republic which may be caused by a vessel having the P&I coverage of our company and the incident its turn is caused by insured peril, a ………………… (insurance company name) ‘s Letter of Undertaking, the amount of which shall correspond to the amount to be determined by the Commission for the Ascertainment of the Damages, shall be presented in one week at the Ministry’s request, provided that it’s ultimate amount will not exceed the liability set out in the relevant P&I policy terms and conditions”.


This letter shall remain valid until the day of issuance of an official declaration for………………… (insurance company name) is no more accepted as a reputable company by the Turkish Authority.
Yours sincerely,

……………………. (name and surname)

……………………. (title)

……………………. (signature and stamp)


Kataloq: BLSM WIYS -> DTGM
DTGM -> Türk ticaret kanunu civil liability convention on oil pollution damages ( clc 1992)
DTGM -> İthalat rejiMİ karari’nin 7 nci maddesi kapsaminda gemi / deniz araci ithali başvuru formu
DTGM -> Bayrak devleti uygulamalari kapsamindaki İdari İŞlemlerde muteber kabul edilen p&i kulüpleri ve sigorta şİrketlerine dair yönerge
DTGM -> Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin
DTGM -> Resmi Gazete Tarihi: 25
DTGM -> Ocr document
DTGM -> TüRKİye cumhuriyeti HÜKÜmeti
DTGM -> İthalat rejiMİ karari kapsaminda gemi, deniz araci ve yüzer havuzlarin ithaline iLİŞKİn esaslar
DTGM -> Deniz yolu ile yapilacak düzenli seferlere dair yönetmeliK
DTGM -> The republic of turkey application form for ships to fly turkish flag provisionally due to a bareboat charter

Yüklə 42,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə