TüRKÇE Özne (İşi yapan, üstlenen)


Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektedir? (2002 KPSS)Yüklə 1,32 Mb.
səhifə11/15
tarix22.01.2019
ölçüsü1,32 Mb.
#101418
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Yukarıdakilerden hangilerinin temel amacı, düşüncede çağdaşlığı gerçekleştirmektedir? (2002 KPSS)

B) Yalnız D) Ivelll

A) Yalnızll C) Ivell E) llvelll

o

S2 'oUJ


 1. Miladi takvimin kabul edilmesi

 2. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi

III. Hafta tatilini Cumadan Pazar gününe alınması

Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslar arası ticari ilişkilere kolaylık sağlama amacı vardır? (2002 KPSS)

B) Yalnız II D) I ve II

A) Yalnız I C) Yalnız III E) I ve III


Tekke, türbe ve medreselerin kapatılması ile akıl ve bilim esas alınmıştır. Düşünce de çağdaşlık gerçekleştirilmiştir.

(Cevap C)

Miladi takvimin kabulü ve hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması ticari ilişkiler kolaylaştırmaya yöneliktir.

Kabotaj Kanunu ise Türk Limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkının Türk vatandaşlarına verilmesidir.

(Cevap E)

-TARİH-

777. Türkiye Cumhuriyeti'nde,

I. Eğitim, II.Turizm, III. Hukuk

Alanlarının hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılâplar yapılmıştır? (2002 KPSS)


B) Yalnız II D) I ve III

A) Yalnız I C) Yalnız III E) II ve III

10. 1. Türkiye'de müzeciliğin başlaması

 2. Sanayi-i Nefise Mektebi'nin Güzel Sanatlar
  Akademisine dönüştürülmesi

 3. Milli Musiki ve Temsil Akademisi'nin Ankara
  Konservatuarı'na dönüştürülmesi

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilmiştir? (2002 KPSS)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III


8.

1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim; 1926 Türk Medeni Kanunun ile de hukuku alanında ikiliğe son verilmiştir.

(C9vap D)

Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılapların hangisinde, "dini siyasete alet almaktan çıkarma" amacı yoktur? 1. Çok partili hayata geçilmesi

 2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

 3. Dini kıyafetlerin giyilmesinin sınıflandırılması

 4. Medreselerin kapatılması

E) Halifeliğin kaldırılması

'5 ıu

Türkiye'de müzeciliğin başlaması 1937'de Resim ve heykel müzesinin açılmasıyla olmuştur. Sanayi-i Nefise Mektebi ve Milli Musiki ve T9imsil Akademisinde Atatürk'ün ölümünden sonra değişiklikler yapılmıştır.

(Cevap E)

11. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Döneminde kurulan partilerden biri degildir? (2002 KPSS) 1. Serbest Cumhuriyet Partisi

 2. Ahali Cumhuriyet Partisi

 3. Demokrat Parti

 4. Terakkiperv^r Cumhuriyet Partisi

E) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi


Çok partili hayata geçilmesi, olarak yapılmıştır.

demokrasinin gereği

Demokrat Parti 7 Ocak 1946'da kurulmuştur. Diğer Partiler 1920 ile 1930 arasında kurulmuştur.

(Cevap C)(Cevap A)

9. I. Men^men Olayı

 1. Vagon-Li Olayı

 2. Razgrat Olayı

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyet rejimine tepki niteliğindedir? (2002 KPSS)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserinde sözünü ettiği konulardan biridir? (2003 KPSS) 1. Soyadı Kanunun kabul edilmesi

 2. Kapitülasyonların kaldırılması

 3. Milletler C^miyetine üye olunması

 4. Yeni Türk Devletinin kurulması

E) Millet Mekteplerinin açılması


Menemen olayı 23 Aralık 1930 çıkan ayaklanmadır. Ayaklanmanın amacı Cumhuriy9t rejimini yıkıp yerine dini kurallara dayalı bir düzen kurmaktı.

(Cevap A)

Atatürk Nutuk'ta Y9ni Türk Devleti'nin kurulmasından bahsetmekt9dir.

(Cevap D)78-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


13.1. Çok partili hayata geçilmesi

 1. Seçim sisteminin değiştirilmesi

 2. Referandum

1946 yılında yapılan yukarıdaki değişiklerden

hangisi, Türkiye'de demokratik hayatın

gelişmekte olduğunun doğrudan göstergesidir?
(2003 KPSS)


C) Yalnız

A) Yalnızl B) Yalnız II D) IvelllE) llvelll

16. Sosyal tabakalaşmanın bir işareti olarak
kullanılan "ağa, hacı, halife, molla, efendi, hazret"
gibi unvanların 1934 yılında kaldırılması,
toplumda aşağıdakilerden hangisinin

amaçlandığını gösterir? (2003 KPSS)

 1. Tekk9 ve türbelerin kapatılması

 2. Saltanat'ın kaldırılması

 3. Uluslararası ilişkilerin kolaylaştırılması

 4. Cumhuriyet'in ilan edilmesi

E) Ayrıcalıkların kaldırılması


1946 yılında çok partili yaşama geçilmesi, Türk Devleti'nde demokratik hayatın başlangıcıdır.

(C^vap A)14. Cumhuriyet'in ilantndan sonra, ortaya çıkan

 1. Men9men

 2. Bursa Olayları

 3. ŞeyhSait,

olaylarından hangileri çok partili demokratik

o

hayata geçişin gecikmesine neden olmuştur? m
(2003 KPSS) g

Soyadı kanunu ile toplumda ayrıcalık belirten lakapların kullanılması yasaklanmıştır.

(C^vap E)

B) Yalnız II E) I ve III

C) Yalnız

A) Yalnızl D) Ivell

Ş9yh Sait İsyanı ve Menemen Olayı'nın ortak sonucu Çok partili sisteme geçisin ertelenmesidir. Bu olaylarla Cumhuriy9t rejimi yıkılmak istenmiştir.

(Cevap E) 15. Türkiye Cumhuriyeti'nde,


 1. Hukuk

 2. Eğitim

 3. Tarım

alanların hangilerinde ikili uygulamalara son verecek inkılaplar yapılmıştır? (2003 KPSS)

17. Türk medeni Kanunu'nun kabulüyle yapılan inkılap, hem laik bir hukuk sisteminin kurulması hem de toplumsal yaşayışın düzenlenmesiyle ilgilidir.

Bu durum, Atatürk ilkelerinin,

 1. Anayasal haklara uygun olma,

 2. Batının desteği ile olma,

 3. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verme,
  özelliklerinden hangilerine kanıttır? (2003 KPSS)
 1. Yalnızl

 2. Yalnızll

 3. Yalnız II!

 4. Ivelll

E) I, llvelllB) Yalnız D) I ve II
A) Yalnızl C) Yalnızl E) IİV9İII

Medeni Kanun ile hukukta, Tevhid-i Tedrisad kanunu ile eğitimde ikililiğe son vermiştir.

(Cevap D)

Türk m^deni Kanunu'nun kabufü ile gelen yenilikler, Atatürk ilkeleri'nin anayasaya uygun olma ve toplum ihtiyaçlarına cevap verme özelliklerini kanıtlar niteliktedir.

(Cevap D)

-TARİH-

79


18. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kaldırılan Aşar Vergisi'nin,


 1. Belli bir oran üzerinden alınması,

 2. Ürünün az olduğu yıllarda da alınması,

 3. Mültezimlerin bu vergiyi kendi masraflarını da
  katarak toplamaları

özelliklerinden hangilerinin "halkçılık" ilkesiyle bağdaşmadığı savunulur? (2003 KPSS)

 1. Yalnız II

 2. Yalnızlll

 3. Ivell

 4. llvelll

E) I, llvelll

Aşar vergisinin ürünün az olduğu dönemlerde de alınması halkçılıkla bağdaşmaz.

(Cevap A)

20.1. Millet mektepleri 1. Darülfünun

 2. Medreseler

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle yukarıdakilerden hangilerinin kapatılması gerekmiştir? (200312 KPSS)

C) Yalnız III

A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) 1,11 ve III

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulüyle medreseler kapatıimıştır. (3 Mart 1924)

(Cevap) 21. Türkçenin kültür dili olmasında,


 1. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığfna
  bağlanması,

 2. Türk Dili Kurumu'nun açılması,

 3. İlköğretim zorunlu olması


gelişmelerinden hangilerinin savunulabilir? (200312 KPSS)

etkili olduğu


'es

cc

UJ

Q

A) Yalnızll D) llvelll

B) Ivell E) IJIvelll

C) I ve III
19. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'i siyasetin «g
etkisinden kurtararak dinin saygınlığını koruma
_sjj
amacına yönelik inkılaplardan biridir? (2003 12 g
KPSS) *"

 1. Halifeliğin kaldırılması

 2. Âşar Vergisi'nin kaldırılması

 3. Hicri takvim yerine, Miladi takvimin kabul
  edilmesi

 4. Saltanatın kaldırılması

E) Arap alfabesi yerine Türk alfabesinin kabul
edilmesi

3 Mart 1924'te TBMM'nin halifeliğin kaldırılmasıyla İslamiyet'in siyasetin etkisinden kurtularak dinin saygınlığı korunmuş oldu.

(Cevap A)

Türk Dil Kurumu'nun açılmasıyla Türkçenin kültür dili olmasında etkili olduğu savunulabilir.

(Cevap A)

22. Aşağıdakilerden hangisi, Türk toplumunda, kişiler arasında ayrıcalıklı durumlar yaratan ünvanların kaldırılması amacını gütmektedir? (200312 KPSS)


 1. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması

 2. Medreselerin kapatılması

 3. Tekke ve türbelerin kapatılması

 4. Anayasa'ya bazı maddelerin değiştirilemeyeceği
  esasının getirilmesi

E) 1924 Anayasası'ndan laikliğe aykırı hükümlerin
çıkarılması

Soyadı Kanunu'nun çıkarılması ile toplum yaşamındaki kargaşalara son verilmiş. Ağa, hac, hafız, molla, efendi gibi toplumsal ayrıcalıklı ünvanlar taşıyamayacağı ilkesine uygun düzenlemeler yapılmıştır.

(Cevap A)80-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


ÇIKMIŞ 50RULAR ve ÇÖZÜMLERİ

23. Türkiye'de ekonomide planlı kalkınma dönemine hangi yılda geçilmiştir? (200312 KPSS)

A) 1923 B) 1925 C) 1930 D) 1932 E) 19341934 yılmda planlı kalkınma dönemine geçilmiştir.

(Cevap E)

24.1. Milletvekili olma süresi


 1. Hükümetin kurulma şekli

 2. Yeni Türk Devleti'nin adı

Cumhuriyet'in ilanıyla yukarıdakilerin

hangilerinde değişiklik yapılmıştır? (2003/2 KPSS)

1. I. Serbest Cumhuriyet Partisi 1. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

 2. Ahali Cumhuriyet Partisi

Yakarıdaki partilerden hangileri. halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkarak "din elden gidiyor" propagandasını yürütmüştür? (200312 KPSS)

A) Yalnızl D) llvelll

C) Yalnız

B) Yalnızll E) I, llvelll


B) Yalnız II

C) Yalnız III

A) Yalnız I D) II ve III

Cumhuriyet'in ilanı ile; Meclis hükümet sistemi yerine kabine sistemine geçilmiştir. Yeni Türk Devleti'nin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

(Cevap D)

25. Atatürk'e göre, "En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir." Çünkü, "Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder."Atatürk bu sözüyle eğitimin öncelikle aşağıdakilerden hangisi yönündeki önemini vurgulamıştır? (200312 KPSS)

 1. Ülkenin olanaklarından yararlanmada birlik ve
  eşitlik sağlamaya özen gösterme

 2. Vatandaşa dünyayı tanımasını sağlayacak bilgi
  vererek, ülkesinin değerini bilmeyi öğretme

 3. Vatandaşa vatanını, milletini tanımasını ve
  sevmesini sağlayacak bilgi verme

 4. Ülkenin ihtiyacı olan kültürlü insanı yetiştirerek
  ülkenin çağdaş devletler arasına girmesini
  kolaylaştırma

E) Vatandaşları ülkenin bağımsızlığını ve geleceğini
güvence altına alacak şekilde yetiştirme

Atatürk bu sözüyle eğitimin vatandaşları ülkenin bağımsızlığını ve geleceğini güvence altına alacak şekilde yetiştirme yönündeki önemini vurgulamıştır.

(Cevap E)

o

.Sö


Terakkiperver Cumhuriyet Partisi Mensupları inkılâplara karşı çıkan, eski ittihatçılar, saltanat ve hilafet taraftan kişilerdi. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'ne mensup milletvekillerinin konuşmaları eski dönemin yeniden geri gelmesi konusunda bazı beklentilerin doğmasına, karışıklıklar çıkmasına yol açmıştır. "Din elden gidiyor" sloganıyla yeni bir şer'i devlet kurulması istemiyle Doğu Anadolu'da Şeyh Sait İsyanı çıkmıştır.

(Cevap B)

2. I. Ter dereceli seçim sistemine geçilmesi


 1. Çok partili döneme geçiş denemesi

 2. Birinci İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemiyle ilgili gelişmelerdir? (200312 KPSS)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) Ivell E) II ve III

Çok partili döneme geçiş, denemesi ve birinci İzmir Iktisat Kongresi'nin toplanması Atatürk dönemindeki gelişmelerdir.

Tek dereceli seçim sistemine 1946 yılında geçilmiştir.

(Cevap E)-TARIH-

81


3. I. Devlet kurumlarını özelleştirme

 1. Okuma V9 yazmayı halk arasında yaygınlaştırma

 2. Demiryolu yapımı

Atatürk döneminde yukarıdakilerden hangilerine önem verilmiştir? (200312 KPSS)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) Ivell E)llvelll

Atatürk döneminde okuma ve yazmayı halk arasında yaygınlaştırmak için Millet Mektepleri ve Halkevleri kurulmuştur. Demiryolları yapılmış, yabancıların elindeki demiryolları ise ulusallaştırılmıştır.

(Cevap E)

5.

Devlet eliyle sanayinin kurulması "Birinci beş yıllık plan" hangi yılda uygulamaya başlandı? (2004 KPSS)

A)1931 B)1932 C)1934 D)1935 E)1936

Birinci Beş Yıilık Sanayi Plânı: 1931 yılında hazırlanmasına başlanılan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında uygulamaya konulabildi. Başarılı olarak uygulanan plan üç yıl sürmüştür.

İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı: 1937 yılında hazırlandı, uygulanmasına 1938'de geçildi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın Çıkması üzerine uygulanamadı.

1934 - 1939 yılları arasında hızlı bir şekilde devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıştır.

(Cevap C)


4. Halifeliğin kaldırılmasında


 1. Menemen olayı

 2. Saltanatın kaldırılması

III. Cumhuriyetin ilanı

Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmüştür?

(2004 KPSS)

B) Yalnız II D) I, II

A) Yalnız I C) Yalnız III E) 11,111

"t3

tr uj

Q

co

"5 UJ
Verilen gelişmeleri tarihsel sıralamaya tabi tutarsak Menemen Olayı'nın halifeliğin kaldırılmasından sonra gerçekleştiğini görürüz.

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

Menemen Olayı (23 Aralık 1930)

Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

Nedenleri;

Halifeliğin cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması Laik devlet düzenine geçilmek ist9nmesi

Sonuç olarak, devletin üst düzeyindeki ikilik sona ermiş oldu.

(Cevap E)

6. Saltanatın kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin bir gereğidir? (2004 KPSS)


 1. Yurtta ve dünyada barışın

 2. Bağımsızlığın

 3. Ulusal egemenliğin

 4. Uluslararası ilişkilerin

E) Özerkliğin

Saltanatın kaldırılması ile babadan oğla geçen padişahlık sistemi kaldırılmış. Cumhuriyetin ilanıyla h9m rejim, hem de demokrasi ve halkın seçimi ile yönetim belirlenmiş oldu.

(Cevap C)

82-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


7. Soyadı kanunuyla;


 1. Sosyal

 2. Siyasi

III. Ekonomik

alanlarından hangisinde kolaylık sağlar? (2004 KPSS)

Yalnız II l-ll

B) D)

A) Yalnızl C) Yalnızlll E) 1,11,111

9. Türkiye'de

 1. 1923 yılında seçmen olabilmek için uygulanmış
  olan vergi verme şartının kaldırılması

 2. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu
  olması

 3. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

gelişmelerinden hangilerinde yönetime katılmak amacının olduğu savunulabilir? (2004 KPSS)

Yalnız IIB) D) II,III

A) Yalnızl C) Yalnızll E) I.II.III


Soyadı Kanun sosyal alanda yapılan inkılaplardandır. 21 Haziran 1934'te çıkarılan Soyadı Kanunu, her aileye bir soyadı vererek Türk Toplumsal hayatında eşitliği, kardeşliği sağladığı bir düzen ve disiplin de getirmiştir.

(Cevap A)

Soruda verilen üç gelişme de seçimlere katılımı artırmakamacıyla yapılmıştır.

(Cevap E)z. o

8. Türkiye Cumhuriyetinde

 1. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması

 2. Miladi takvimin kabulü

III. Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi

gelişmelerinden hangisinde uluslararası resmi ilişkilere uyum sağlama amacı vardır? (2004 KPSS)

B) Yalnız II

A) Yalnız I C) Yalnız III

E) II.III

10.1. Köy enstitüsü


 1. Halkevleri

 2. Millet Mektepleri

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmuştur? (2004 KPSS)

 1. Yalnızl

 2. Yalnızll

 3. Yalnızlll

 4. I, II

E) II.III


Miladi takvimin kabulü ve hafta tatilinin cumadan pazar günün9 alınması uluslararası ticari ilişkileri kolaylaştırmaya yöneliktir. Kabotaj Kanunu ise Türk Limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkının Türk vatandaşlarına verilmesidir.

(Cevap D)

Halk evleri -> 1932'de kurulmuştur. Millet Mektepleri -> 1928'de açılmıştır. Köy Enstitüleri -> 1949'da kurulmuştur. Köy Enstitüleri Atatürk dön^minde değildir.

(C9vap E)-TARIH-

83


11.1. Kabotaj Kanunu

 1. I. Beş Yıliık Kalkınma Planı

 2. İzmir İktisat Kongresi

Yukarıda verilen ekonomi ile ilgili gelişmelerin kronolojik sırası hangisidir? (2005 KPSS)

A) l-ll-lll B) l-lll-ll C) ll-lll-l D) ll-l-lll E) lll-l-ll

Kabotaj kanunu: 1 Temmuz 1926 I.Beş Yıllık Kalkınma planı: 1934 İzmir iktisat kongresi(17 Şubat - 4 Mart 1923)

Verilen gelişmelerin tarihlerine baktığımızda III, I, II olduğunu görürüz.

(Cevap E)

12.1-Ali Galip olayı 1. Şeyh Said isyanı

 2. Menemen olayı

Yukarıdaki hangi olay sonucunda ingiltere Musul meselesinde avantaj elde edip, Musul'u kaybetmemize yol açmıştır? (2005 KPSS)

A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III


D) l-ll E) l-ll-lll

Şeyh Sait isyanı sonucunda İngiltere Musul meselesinde avantaj elde etmiştir.

(Cevap B)

q

'o

ecLLİ

Q

m

tn

13.1. TC. İş Bankasfnın açılması 1. Demiryollarının yapımının hız kazanması

 2. Yabancı satımların devlet kontrolüne geçmesi

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə