TüRKÇE Özne (İşi yapan, üstlenen)Yüklə 1,32 Mb.
səhifə14/15
tarix22.01.2019
ölçüsü1,32 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

12.

Haritayı incelediğimizde demiryolunun tüm komşu ülkelerin sınırlarına ulaşmadığını görürüz.

(Cevap A)

rekabet gücü yüksek ürünler
Verilen limanlara ve işlevlerine baktığımızda,

İstanbul limanı Türkiye'nin en büyük Ithalat limanıdır. Ayrıca yolcu gemileri için transit bir limandır.

İzmir limanı İstanbul'dan sonra en önemli limanımızdır. İhracat limanı özelliği gösterir.

Mersin limanı yükieme ve depolama tesisleri bakımından İstanbul'dan sonra ikinci büyük limandır.

İskenderun limanı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nin limanı özelliğini gösterir.


 1. Dış satım için yeni pazarlar bulunması

 2. Endüstri ürünleri dış alımı arttırılması

Dış ticaret açığını kapatmak için yukarıdakilerden hangisi vapılmaz? (2004 KPSS)

A)

Yalnız I

B)

Yalnız

C)

I, II

D)

l.lll

E)

II, III

Bandırma limanı

arasında yer alır.


gelişme gösteren limanlar

Soruda verilen diğer limanlara göre yükleme ve boşaltma kapasitesi daha azdır.

(Cevap C)

Bir ülkenin dış alımı (ithalat) dış satımından (ihracat) fazla olursa dış ticaret açığı ortaya çıkar. Dış ticaret açığını kapatmak için endüstri ürünlerinin dış alımının arttırılması yapılmaz.

(Cevap B)

-COGRAFYA-

97


13. I. Ulaşımın gelişmiş olması

 1. Sanayinin gelişmiş olması

 2. Nüfus yoğunluğunun fazla olması

İzmir ve İstanbul limanlarının Türkiye ticaretinde önemli bir yeri olmasının nedenleri arasındadır? (2005 KPSS)

llvelll


A)

Ivell

B)

C)

I ve III

D)

E)

II
Seçeneklerde I ve II numaranın gelişmiş olması söz konusu limanlarımızın önemini büyük kılmıştır.

(Cevap A)cc

UJ

o to

Q

UJ

14. Türkiye'nin dış ticareti ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? (2005 KPSS)

A) Endüstrinin ürünlerinin payının fazlalığıB) C) D) E)

Tarım ürünlerinin de önemli paya sahip olması Turizm gelirlerinin dış ticaret açığını kapatması Transit ticaret alanları üzerinde olması Avrupa birliği ülkeleriyle ticaretin yapılması

Turizmden elde edilen gelirlerin dış ticaret açığını kapatma, Türkiye dış ticaret ile ilgili yapılabilecek yorumlar arasında yer almaz.

(Cevap C)


98-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-
TEMEL YURTTAŞLIK BILGISI | Çıkmış Sorular ve Ayrıntılı Çözümleri 2

1. Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerle ilgili olarak 1982 Anayasası'nda yer alan kurallardan biri degildir? (99 DMS L)

 1. Parti içi çalışmaların demokrasi ilkesine uygun
  olması

 2. İçişleri Bakanlığı'nın izniyle kurulması

 3. Üye olabilmek için 18 yaşını doldurmanın şart
  olması

 4. Ticari faaliyetlere girişememesi

E) Ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla
kapatılabilmesi

Anayasa md. 68/3 gereğince siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar.

(CevapB) g

2. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası ile korunan İnkılap Kanunları'ndan biri degildir? (99 DMSL)


 1. Hiyanet-i Vataniye Kanunu

 2. Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin birleştirilmesi)
  Kanunu

 3. Uluslararası Rakamların Kabulü Hakkında
  Kanun

 4. Şapka kanunu

E) Türk Harflerinin Kulübü ve uygulanması
Hakkında Kanun

Anayasa md. 174'de inkılap kanunları sayılmıştır. Bunlar arasında Hıyanet-i Vataniye Kanunu yoktur.

(Cevap A)

1982 Anayasasrna göre, TBMM Genel Kurulu'nda sürdürülen Cumhurbaşkanı seçiminin ilk üç turunda adaylardan hiçbirinin gereken çoğunluğu alamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? (2000 DMS)


 1. Üçüncü turda en çok oyu alan iki adayın
  katılabileceği dördüncü turda en çok oy alan
  Cumhurbaşkanı seçilir.

 2. Önceki turlarda oiduğu gibi dördüncü turda da
  adaylardan birinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi
  için TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisinin
  oyunu alması gerekir; hiçbir aday bu çoğunluğu
  sağlayamazsa, TBMM seçimleri derhal
  yenilenir.

 3. Adaylardan birinin Cumhurbaşkanı
  seçilebilmesi için, dördüncü turda TBMM üye
  tamsayısının en az salt çoğunluğunun oyunu
  alması gerekir; bu yeter sayı sağlanıncaya
  kadar turlara devam edilir.

 4. Dördüncü turda adaylardan hiçbiri TBMM üye
  tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamazsa,
  TBMM Başkanının önerisi üzerinde, Meclis
  Genel Kurulu ya turlara devam kararını alır ya
  da kendini feshederek seçimlere gider.

E) Üçüncü turda en çok oyu alan iki adayın
katılabileceği dördüncü îurda adaylardan birinin
Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için TBMM üye
tamsayısınm en az salt çoğunluğunun oyunu
alması gerekir; bu sağlanamazsa, TBMM
seçimleri derhal yenilenir.

En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçiür, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır, bu oylamada da üye tamsayısının salt-TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ-

99


4.

çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir. (Anayasa Madde 102.)

(Cevap E)

1982 Anayasası'nda yer alan ve değiştirilmesi yasak olan maddelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2000 DMS)


 1. Anayasanın sadece başlangıç metninin
  değiştirilmesi yasaktır.

 2. Anayasanın temel hak ve ödevleri düzenleyen
  maddelerinin değiştirilmesi yasaktır.

 3. Anayasanın 1, 2 ve 3. maddelerinin
  değiştirilmesi yasaktır.

 4. Anayasanın, sadece devlet şeklinin Cumhuriyet
  olduğunu öngören 1. maddesinin değiştirilmesi
  yasaktır.

E) Anayasada değiştirilmesi yasak olan hiçbir
madde yoktur.

6. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? (2000 DMS)

 1. Kanunların anayasaya uygun olması

 2. İdarenin işlemlerinin yargı denetimine tabi
  olması

C) Yasaların yöneten-yönetilen ayrımı olmaksızın

herkes için geçerli olması

D) Siyasi partilerin Yargıtay tarafından mali
denetime tabi tutulması

E) Yargının bağımsız olması

Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar.

(Cevap D)Anayasa md. 4 gereğince Anayasanın 1, 2 ve 3. £5
maddeleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif co
edilemez. &

(Cevap C)

5. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yetkilerinden biri degildir? (2000 DMS)

 1. Bakanlar Kurulunun teklifi üzerinde
  Genelkurmay Başkanı'nı atamak

 2. Başbakanın teklifi üzerine yeni bir bakanlık
  kurmak

 3. Belli konularda TBMM seçimlerinin
  yenilenmesine karar vermek

 4. Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek

E) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden
almak

"Bakanlıkların yetkileri ve

(Cevap B)Anayasa md. 113 gereğince; kurulması, kaldırılması, görevleri, teşkilatı kanunla düzenlenir."

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devletin sağlanması için gerekli değildir? (2000 DMS)

A) Kişilerin gelirlerine göre artan oranda vergi


vermemeleri

B) Halkın temsilcisi olan milletvekilinin


Cumhurbaşkanını seçmesi

C) D)

Topraksız çiftçilerin topraklandırılması Devletin, işsizliği önlemeye elverişli bir ortam yaratmak için gerekli önlemleri alması Çalışanlara ücretli tatil hakkının tanınması

E)

Sosyal devlet; devletin barış ve adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini meşru ve gerekli gören devlet anlayışıdır. O halde, cumhurbaşkanının milletvekili tarafından seçilmesinin sosyal devlet ilkesiyle alakası yoktur.(Cevap B)

100-

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-


8.

1982 Anayasasına göre, Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir? (2000 DMS)

A) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmış olması

B) Adaylığı koyduğu seçim çevresinde en az 1

yıldan beri oturuyor olması 1. Türkvatandaşı olması

 2. En az ilkokul mezunu olması

E) En az 30 Yaşında olması

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Bu bilgi edinme bir komisyon aracılığıyla olur.

(Cevap D)


Anayasa md. 76'ya göre, otuz yaşını dolduran her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar ve yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmayanlar milletvekili seçilemez.

(Cevap B)9. 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekilliliğini kendiliğinden veya TBMM kararıyla sona erdiren nedenlerden biri değildir? (2000 DMS)

 1. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz
  olarak 1 ay içinde toplam 5 birleşim günü
  katılmamak

 2. Milletvekili seçilme yeterliliğini ortadan kaldıran
  bir suçtan kesin hüküm giymek

 1. Bakan olarak Bakanlar Kurulunda görev almak

D) Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya

hizmeti sürdürmekte ısrar etmek

E) Anayasa Mahkemesinin verdiği kapatma
kararına beyan ve eylemleriyle partisinin
kapatılmasına sebep olduğu belirtilmiş olmak

Milletvekilinin, bakan olarak Bakanlar Kurulunda görev alması milletvekilliğini sona erdirmez.

(Cevap C)

10. TBMM'nin aşağıdaki bilgi edinme ve denetim yollarından hangisinde, meclisin kurduğu bir özel komisyon eliyle belli bir konuda bilgi toplanıp inceleme yapılması söz konusudur? (2000 DMS)


 1. Soru

 2. Gensoru

 3. Genel görüşme

 4. Meclis araştırması

E) Güvenoyu

11. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden biri değildir? (2000 DMS)

 1. Seçimle ilgili itirazları inceleyip kesin karara
  bağlamak

 2. Savaş ilanına karar vermek

 3. Genel af ilanına karar vermek

 4. Cumhurbaşkanını seçmek

E) Devlet bütçesini kabul etmek

Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçiım Kurulunundur. (Anayasa md. 79)

(Cevap A)

12. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerin yargısal denetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2000 DMS)


 1. Anayasa mahkemesince yapılır.

 2. Danıştayca yapılır.

 3. Uyuşmazlik mahkemesince yapılır.

 4. Ankara Bölge İdare Mahkemesince yapılır.

E) Bu işlemlere karşı yargı yoluna başvurulamaz.

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

(Cevap E)

-TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ-

101


13.1981 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki laiklik uygulamasında yoktur? (2000 DMS)


 1. Resmi bir devlet dininin bulunmaması

 2. Devlet yönetiminin ve toplumsal ilişkilerin din
  kurallarına tabi olmaması

 3. Devletin din ve mezhep ayrımı yapmaması

D) Devletin din hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak

düzenlememesi

E) Dini ayin törenlerinin serbest olması

Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamaz. Seçmen kütüğüne kayıtlı olmak gerekir.

(Cevap E)


Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir. Bu nedenle din hizmetlerini Anayasamız kamu hizmeti olarak düzenlemiştir.

(Cevap D)14. Aşağıdakilerden hangisi, seçmenin, oy hakkını baskı altında kalmadan kullanabilmesini sağlar? (2000 DMS)

 1. Açık oy-gizli tasnif ilkesi

 2. Eşit oy ilkesi

 3. Oyun gizli verilmesi ilkesi

 4. Seçimin yargı denetiminde yapılması ilkesi

E) Genel oy ilkesi16.1982 Anayasasına göre, hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir? (2001 KMS)

 1. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı, Adalet,
  Dışişleri

 2. İçişleri, MSB, Ulaştırma

 3. Adalet, İçişleri,L)laştırma

 4. Adalet, MEB, MSB

E) MSB, Adalet, Maliye

1982 Anayasasına göre, Adalet, İçişleri, Ulaştırma bakanlarının TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir.

(Cevap C)


Vatandaşların hiçbir baskı ve zorlama olmadan oy kullanabilmesi oyun gizli verilmesine bağlıdır.

(Cevap C)15. Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde oy kullanabilmesi için gereken koşullardan biri degildir? (2000 DMS)

 1. Türk vatandaşı olmak

 2. 18 yaşını doldurmuş bulunmak

 3. Seçmen kütüğüne kayıtlı oimak

 4. Seçim sırasında silah altında bulunan er veya
  erbaş olmamak

E) Okuryazar olmak

17.1982 Anayasası'na göre, milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün degildir? (2001 KMS)

 1. Tercihli oy

 2. İki dereceli sistem

 3. İki turlu sistem

 4. Dar bölge sistemi

E) Seçime katılmayan seçmenlere para cezası
verilmesi

İki dereceli sistem 1946 seçimlerinde kaldırılmıştır. Artık kullanılmamaktadır.

(Cevap B)

102-

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-


18. Ülkemizde yapılan seçimlerde sıkça kullanılan "genel oy" kavramı ne demektir? (2001 KMS)


 1. Milletvekili genel seçimlerinde ülke genelinde
  kullanılmış olan oyların tümü

 2. Bir siyasa! partinin herhangi bir seçim
  çevresinde milletvekili çıkarabilmesi için ülke
  genelinde alması gereken asgari oy sayısı

 3. Bir siyasal partinin, milletvekili seçimlerinde
  ülke genelinde aldığı oyların tümü

 4. Milletvekili veya yerel yönetim seçimlerinde
  seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenlerin tümü

E) Her vatandaşın, milletvekili V9ya yerel yönetim
seçimlerinde, yaş ve ergenlik dışmda başka bir
nitelik aranmadan oy hakkına sahip olması

Yaş V9 ergenlik dışında başka bir nitelik aranmadan her vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olmasını ifade ed9n kavram genel oydur.

(Cevap E)

20. Aşağıdakilerden hangisi "doğal yargıç (kanuni hakim)" güvencesinin bir sonucudur? (2001 KMS)


 1. Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu
  mahkemeden başka bir merci önünde
  yargılanmaması

 2. Görülecek davaya gör9 olağanüstü yargılama
  mercilerinin kurulabilmesi

 3. Herkesin dilediği kişiye karşı dava açabilmesi

 4. Herkesin her konuda dava açabilm^si

E) Herkesin dilediği yerde dava açabilmesi

Anayasa md. 37 gereğince ki maddenin başlığı kanuni hakim güvencesidir. Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkem^den başka bir merci önüne çıkamaz.

(Cevap A)


o çn

19.1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden biri degildir? (2001 KMS)

 1. Yabancı devletlerden veya uluslar arası
  kuruluşlardan maddi yardım alması

 2. Tüzük V9 programlarının eşitlik İlkesîne aykırı
  olması

 3. Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı
  olması

 4. Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin
  odağı haline gelmesi

E) Önceden izin almadan kurulması

21. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği yoktur? (2001 KMS)

A)

Belediyeler

B)

Üniversiteler

C)

il Özel İdareleri

D)

TRT

E)

Bakanlıklar


Siyasi partiler önced^n izin almaksızın kurulurlar. (Anayasa md. 68/3)

(Cevap E)

Bakanlıkların tüzel kişiliği yoktur, devlet tüzel kişiliğini temsil eder.

(Cevap E)-TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ-

103


22.1982 Anayasası'na göre, kanunların Resmi Gazete'de yayımlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (2002 KPSS)

 1. Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen
  bir kanunu hiçbir süre sınırlaması olmadan
  dilediği zaman Resmi Gazete'de yayımlayabilir.

 2. Cumhurbaşkanı, TBMM'nin kabul ettiği bir
  kanunun bir kez daha görüşülmesi için geri
  göndermediği takdirde, 15 gün içinde Resmi
  Gazete'de yayımlamak zorundadır.

 3. Bir kanunu Resmi Gazete'de yayımlama yetkisi
  Bakanlar Kurulu'nda olup bu yetkiyi 10 gün
  içinde kullanması gerekir.

 4. Bir kanunu Resmi Gazete'de yayımlama yetkisi
  TBMM Başkanı'nda olup bu yetkiyi 10 gün
  içinde kullanması gerekir.

E) Bir kanunu Resmi Gazete'de yayımlama yetkisi
Başbakan'da olup bu yetkiyi 15 gün içerisinde
kullanması gerekir.

24. Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir? (2002 KPSS)

 1. Ulusal gelirin adaletli dağılımının sağlanması

 2. Zorunlu eğitimin benimsenmesi

 3. Vatandaşların sosyal güvenliğe kavuşturulması

 4. Anayasa Mahkemesi üyelerinin Cumhurbaşkanı
  tarafından seçilmesi

E) İdarenin işlemlerinin yargı denetimine tabi
olması

Hukuk devletinin en önemli gereği yasama ve yürütme organının yargı denetimine tabi olmasıdır. Diğer şıklar sosyal devlet ilkesinin özellikleridir.

(Cevap E)


TBMM'de görüşülüp kabul edilen kanunların
Cumhurbaşkanı tarafından R.G.'de yayınlanma •<«
süresi her halükarda 15 gündür. Aynı süre içinde tc
Cumhurbaşkanı kanunun bir kez daha görüşülmesi °
için kanunu, meclise geri gönderebilir. g*

(Cevap B)Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə