TüRKİye cumhuriyetiYüklə 36,26 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü36,26 Kb.
#93353

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜYENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGAHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT

TEKNİK ŞARTNAME

ANKARA-2011

1. Kapsam:

Yeni inşa edilmesi planlanan demiryolu güzergahı üzerinde yapılacak köprü ve menfezlerin (viyadük, alt geçit, üstgeçit ve benzeri sanat yapılarının) projelendirilmesi ile ilgili etüt-proje-mühendislik hizmetlerinin yapılması çalışmalarını kapsar.

Bu şartnamede, hesap açıklığı 8.0 m.'den büyük olan sanat yapıları "Köprü",
hesap açıklığı 8.0 m.' den küçük olan sanat yapıları ise "Menfez" olarak
adlandırılmıştır.

2. Öneri Ön Projelerinin Hazırlanması

İdare tarafından seçilen güzergah üzerinde mevcut bulunan köprü ve menfezler ile yeni yapılacak olan sanat yapıları için köprü ve/veya menfezlere ait plan, profil ve plankotelerin hazırlanması, bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen sondaj, jeolojik, jeoteknik ve jeofizik araştırmalar, hidrolik ve hidrolojik etütleri ve benzeri çalışmalar sonucunda elde edilecek her türlü bilgi ve dökümanlarla (fotoğraf, film, ..vs) birlikte değerlendirilerek projelendirilmesi yapılacaktır. Mevcut ve yapılması gerekli yeni sanat yapılarının birbiriyle entegrasyonu sağlanacak veya gerektiği yerde açıklık yeniden bir bütün halinde projelendirilecektir. Mevcut ve yeniden yapılacak köprü ve/veya menfezlerin açıklık ve açıklık sayılarının, üst ve altyapılarında kullanılmış ve/veya kullanılacak malzeme cinslerinin, taşıyıcı sistem tipinin, düşey ve yatay gabarilerin araştırılması ile mecra tanzimi ve düzenlemesi ihtiyacı vb. gibi çalışmalar sonucu uygun bulunan seçeneklerin yapım tekniği, maliyet, çevreye uyum, estetik ve uygulanabilirlik açılarından karşılaştırılmalarının yapıldığı (her bir köprü ve/veya menfez için alternatifli olarak) ön proje raporunun hazırlanması ile plan, boy kesit ve en kesit pafta çizimlerinin yapılması faaliyetlerini içerir.

Bu kapsamda;

• Hazırlanacak köprü ve menfez öneri uygulama projeleri,

• 1/1000 veya 1/500 ölçekli plankote üzerine işlenmiş köprü ve menfez
yerleşim planlarını,

• 1/100 veya 1/200 ölçekte hazırlanacak ve üzerinde köprü veya menfezin


açıklık ve verevlik ölçüleri (varsa) ile köprü giriş, orta ve çıkış kilometrelerini ve koordinatlarını gösteren plan, boy kesit ve üstyapı tip en kesitlerini içerecektir.

• Hazırlanacak ön proje raporu, yukarıda belirtilen hususlar ile birlikte sonraki


aşamalarda takip edilecek hesap yöntemleri, kullanılacak birimler ile yararlanılacak şartname ve standartları da açıklayacak şekilde A4 formunda 2 takım olarak ciltlenerek idareye sunulacaktır.

• Her bir sanat yapısı için hazırlanıp sunulacak seçeneklere (Her bir köprü ve/veya menfez için alternatifli olarak) ilave olarak idare yeni seçenekler ilave edebileceği gibi oluşturulan seçeneklerin sunulan alt ve üstyapılarının farklı kombinasyonlar halinde oluşumlarının yeniden düzenlenmesini isteyebilir.

• İdarece seçilen güzergahta yer alacak köprü ve/veya menfezlerin altyapı ve üstyapı tiplerine göre gruplandırmalar yapılabilir, ancak her bir sanat yapısı için yerleşim planı ve boy kesit ayrı verilecektir.

• İdare gerekli incelemeleri yaptıktan sonra son şekli verilen bu öneri projelerinden (her bir köprü ve/veya menfez için hazırlanan alternatifli olarak sunulan öneri projesinden) bir tanesini uygulama projesi olarak hazırlanmak üzere firmaya bildirir.3. Köprü ve Menfez Projelerinin Hazırlanması

İdare tarafından uygun görülen öneri kesin projeleri ile ilgili olarak firma, köprü ve menfez öneri uygulama projeleri raporunda belirtilen ve idarenin uygun gördüğü malzeme ve hareketli yük sınıfı, birim ve hesap yöntemlerini kullanarak, boyutlarda kesin uygulama projesi kapsamında önemli değişiklik gerektirmeyecek hassasiyette statik, mukavemet, jeoteknik ve deprem hesaplarını yapar, köprü ve menfez elamanlarının boyutlarını ve geometrik özelliklerini belirler.

Yapılan bu çalışmalar, temel sistemlerinin kesin çözümünü varsa keson veya
kazıkların yapım metotlarını, tiplerini, malzeme ve teçzihatlarının özelliklerini dikkate
alarak taşıma kapasitelerinin hesaplanmasını, derinlik ve mesnetlenme kotlarının
belirlenmesini, kenar ayakların kayma, devrilme ve toptan göçmeye karşı
tahkikini, kenar ayaklarla bağlantılı kanat duvarı veya kulakların yaklaşım dolgusunu
tutmaya yeterli boyutlarının incelenmesini, orta ayakların sürüklenen malzeme ve
trafik emniyetine göre irdelenmesini, gerekli mecra tanzimi ve düzenlemesini, üstyapı elamanlarının yolun dever, kurp boyuna ve enine eğim durumları dikkate alınarak yerleştirilmesini ve mesnetlenme kotlarının belirlenmesini içerir.

Proje çizim paftaları,


• 1/100 veya 1/200 ölçekte, santimetre hassasiyetinde ve açılarda derece
gösterimiyle her türlü boyut, kot, açı, kilometre ve koordinatları işlenmiş plan ve boy kesitleri,

• 1/100, 1/50 veya her birisi için gerekli ölçeklerde tip en kesit, orta ve kenar ayakların enine ve boyuna ölçümlendirilmiş detayları,

• 1/500 veya 1/1000 ölçekte hazırlanan plankoteler üzerine yön ve kilometreleri de gösterilecek şekilde köprü genel yerleşim planlarını kapsamalıdır.

İdare sunulan uygulama projelerin pafta çizimleri ve/veya hesaplarında gerekli


gördüğü değişiklik ve düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir. Firma, idarenin istediği
doğrultuda yapacağı çalışmalarla uygulama projelere son şeklini verir ve uygulama proje çalışması tamamlanmış olur.
4. Köprü / Menfez Projesi Ve Hesapların Hazırlanması

Projelerin hazırlanması safhası, idare tarafından onaylanmış uygulama projelere göre her türlü detay çizim paftalarının hazırlanmasını ve bunlara ait her türlü statik, mukavemet, betonarme ve deprem hesaplarının yapılması çalışmalarını içerir.

Bu kapsamda;

Köprü ve menfezlerin projelerinin hazırlanması aşamasında gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak, yaya yolu ve korkulukları, genleşme derzleri, mesnet elamanları ve benzer işlere ait her türlü detay ve boyutları belirlemek ve bütün köprü elamanlarının plan, kesit ve donatı paftalarının standartlarda belirtilen uygun ölçeklerde hazırlanması çalışmaları yerine getirilecektir.

Köprünün alt yapı esaslarında; yapıda karayolunun geçtiği kısımlarda A.A.S.H.T.O’ da verilen yükler, demiryolunun geçtiği kısımlarda Eurocode (1 Part 2 Section 6 daki) katar yükleri ve A.A.S.H.T.O’ da verilen yükleme kombinasyonları kullanılarak (kombinasyonların tanımlanmasıyla) en elverişsiz yükleme durumuna göre elemanlar boyutlandırılacaktır.

Altyapı hesapları için, köprülerin temel zeminini belirlemek amacıyla yapılan jeolojik etüt ve temel sondaj çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda zemin emniyet gerilmesi değerlerinin çok düşük çıkması halinde köprü temelleri kazıklı temel olarak dizayn edilecektir.

Köprü Hareketli Yük Hesaplarında, S 1951 veya UIC 71 yük katarları dikkate alınarak, yükleme kombinasyonları ve teşkiller Eurocode, Alman Demiryollarına ait “Çelik Demiryolu Köprülerinin Hesap ve Teşkil Esasları” (BE) ve AASHTO (Standart Specificiations for Highway Bridges) Standartları ile K.G.M’ nün “Yol Köprüleri için Teknik Şartnamesi” ne uygun olarak yapılacaktır. Yükleme kombinasyonları neticesi en elverişsiz yükleme durumuna göre nihai hesaplamalar yapılarak gösterilecektir

Deprem ivme katsayısının tespiti ve benzeri hususlarda genel şartnamelere ve talimatlara uyulacaktır.

Başka yerli ve yabancı şartnamelerin kullanılması ancak idarenin uygun görmesi durumunda mümkün olacaktır.

Hesaplarda kullanılan metot ve formüller genellikle uygulanmakta olanların


dışında ise hangi kaynaktan alındığı açıkça belirtilecektir. Taşıyıcı sistem
çözümlerinde bilgisayar programları kullanılması halinde sistemin modellenmesi, girdi ve çıktılar ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilecektir.

Firma, proje, hesap ve çizimlerine ait bilgisayar disket ve CD' lerini idarenin uygun göreceği bir arşiv düzeninde teslim edecektir.

İdare gerekli gördüğü takdirde, firma tarafından hazırlanmış olan köprü
ve/veya menfez projelerini bedeli firma tarafından karşılanmak üzere, yurtiçi veya
yurtdışı müşavirlik firmalarına kontrol ettirebilecektir.

Her bir köprü ve menfez için, biri kesin hesap raporu dosyası ve diğeri


uygulamaya yönelik tüm plan, proje ve detay çizimlerinin yer alacağı proje dosyası olmak üzere iki dosya hazırlanacaktır

Kesin hesap rapor dosyası içerisinde, aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla A4, A3 normunda düzenlenecek rapor, belge, kroki ve planlar yer alacaktır.

 • Genel Vaziyet Planı ,

 • Köprü veya menfezin Plankotesi ,

 • Enine ve Boyuna Kesitler,

 • Zemin Araştırmaları işine ait Teknik Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde köprü ve menfez mahallinde yapılan jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,

 • Sondaj yerleri ve sonuçlarını gösterir rapor,

 • Hidrolik ve hidrolojik etüt raporu (Güzergahın köprü veya menfezin inşa edileceği yer ile ilgili bilgileri içeren),

 • Köprü veya menfezin taşıyıcı sistemlerinin (tahliye, kenar ve orta ayak, temel,..vs) statik ve mukavemet hesapları ile deprem analizlerine ait hesap raporu, (hesap sonucu seçilen donatı ve projede kullanılan poz nosunun ilgili bölümde belirtilmesi ve ayrıca bunların icmal şeklinde listelenmesi suretiyle)

 • Köprü ve/veya menfez inşalarına ait kazı iksa ve zemin ankrajlarına ait hesaplar,

 • Hesap analizlerinde kullanılan bilgisayar yazılımına (kullanılacak bilgisayar yazılım listesi firma tarafından idareye sunulacak ve bu liste göz önünde bulundurularak listede olan veya olmayan bilgisayar yazılımları konusunda idarenin görüşü alınacaktır.) ait hesabı yapılan sanat yapısının veri dosyası ve hesap sonuç çıktılarını içeren disket veya CD'ler,

 • Köprü veya menfezin inşa edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü iş kalemleri ve miktarların belirtildiği metraj ve keşif listeleri,

Her bir köprü ve menfez için hazırlanacak proje dosyasında; aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, ölçekleri idare görüşü alınarak belirlenecek, uygulamaya yönelik tüm kesit, detay ve planlar yer alacaktır.

 • Köprü ve/veya menfezin inşa edilecek arazide yapılan sondaj yerlerini gösterir plan,

 • Temel boyut ve derinlikleri ile yerleşim durumlarını gösterir planlar,

 • Köprü ve/veya menfezin tüm taşıyıcı sitemin boyut, konum ve kotlarının belirtildiği en kesit ve boy kesitler,

 • Tüm taşıyıcı sistemin (tahliye, kenar ve orta ayaklar, temeller,.....vs) kalıp ve donatı detay planları,

 • Ön germe kirişlerinin ön germe kuvveti, kullanılan malzeme özellikleri ile elastomer mesnetlerin tip, boyut ve malzeme özellikleri gibi bilgilerin yer aldığı kalıp ve donatı detay planları,

 • Çelik köprü ve/veya menfezlerin taşıyıcı sistem planı ve bununla birlikte
  uygulamaya yönelik tüm düğüm noktası ve elaman birleşim detay çizimleri (Eleman ve düğüm noktası birleşimleri perçinli olarak imal edilecektir. Bunun dışında kullanılacak diğer birleşimlerde İdare onayı alınacaktır.) ile malzeme listesinin yer aldığı planlar,

 • Köprü ve/veya menfez temel ve ayak imalatları esnasında yapılacak iksa ve ankrajların uygulamaya yönelik tüm detay çizimlerinin yer aldığı paftalar,

 • Beton döküm aşamalarını gösterir şemaları,

 • Köprü ve/veya menfez imalat safhalarını gösterir planlar,

 • Gerekli durumlardaki mecra tanzimi ve düzenlemesine ilişkin proje ve detayları

 • Gerekli diğer detay projeleri (korkuluk, köprü drenajı, dilatasyon, mesnetler,... vb),

İdare, sunulan bu proje ve hesaplarla ilgili incelemelerini tamamlandıktan
sonra gerekli gördüğü düzeltme ve değişiklikleri firmaya bildirecektir. Firma, idarenin
istediği doğrultuda kesin proje ve hesaplarına son şeklini vererek, en az 3 takım (bir takım orijinal + 2 takım fotokopi) kesin hesap raporu dosyası ile proje dosyası içinde yer
alan proje orijinalleri ile birlikte ( çıktısı alınmış ve CD ortamında bulunan ) 5 takım proje ozalitini onaylanmak üzere idareye sunacaktır.

5. Köprü ve Menfezlerin Kesin Proje Metrajlarının Hazırlanması

Köprü ve menfezlerin inşa edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli


her türlü iş kaleminin, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve Bayındırlık Bakanlığı
pozları ile bu pozlarda bulunmayan imalatlar için hazırlanacak özel analizler
kullanılarak proje metrajlarının ve keşfinin hazırlanması bu ihale aşamasının konusudur.

Hızlı demiryolu güzergahlarında yapılacak sanat yapılarının (viyadük, köprü ve menfez) projelendirilmesinde;

 • Tasarım yükleri, TSE EN 1991-2 (EUROCODE-1 Part:2: Traffic Loads on Bridges) standardında demiryolu köprüleri için Bölüm 6’ da yer alan (Proje hızı 250 km/sa) kural ve yöntemlere göre belirlenmektedir.

 • Tasarım katar ( düşey hareketli trafik ) yükü olarak UIC -71 (Load Model 71) yükü (sürekli köprüler için Yük Modeli SW/0) ve düşey yük faktörü ’’α’’ için 1.40 değeri kullanılmaktadır.

 • Bu tasarım yüklerine göre statik ve/veya dinamik analizler TSE EN 1991-2 (EUROCODE-1 Part:2: Traffic Loads on Bridges) standardında belirtilen kural ve yöntemlere göre yapılmaktadır.

 • Betonarme köprülerinin tasarımında TS EN 1992 (EUROCODE –2 Design of Concrete Structures) standardında ve UIC 772-2 kodunda yer alan kural ve yöntemler esas alınacaktır.

 • Sanat yapılarının (viyadük, köprü, menfez,…vb.) deprem etkileri TS EN 1998 (EUROCODE –8 Design of Structures for Earthquake Part 1: General Rules of Structures for Earthquake Resistance and Part 2: Bridges ) standardında ve AASHTO standardında yer alan kriterler tasarımda dikkate alınacaktır.

 • Demiryolu hattı ile köprü taşıyıcı sistemi arasındaki etkileşimde UIC 774-3 (Track/Bridges Interaction Recommendation for Calculations) kodunda yer alan kriter ve kurallar dikkate alınacaktır.

Sanat yapılarının hızlı demiryolu kriterleri `` EN 1991-2, 1990-A1 Annex A-2, UIC 774-3R`` ne uygun olarak köprü-ray etkileşimi hesaplarının yapılması gerekmektedir.


TCDD Demiryolu Yapım Dairesi Sanat Yapıları Teknik ŞartnamesiYüklə 36,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə