Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı OrtaklıklarıYüklə 1,86 Mb.
səhifə19/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1,86 Mb.
#88443
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21Maddi olmayan duran varlıklar

1 Ocak

2009

Kur çevirim farkları

Girişler

Çıkışlar

31 Aralık 2009

Maliyet:
Yazılım programları

46,054

5

22,571

(2,157)

66,473
46,054

5

22,571

(2,157)

66,473

Birikmiş tükenme payları:
Yazılım programları

12,536

4

6,234

(18)

18,756
12,536

4

6,234

(18)

18,756Net defter değeri

33,518


47,717

Maddi duran varlıklar üzerinde herhangi bir rehin, ipotek veya başka bir kısıtlama bulunmamaktadır.


16. Diğer varlıklar
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


TCMB’de tutulan zorunlu karşılıklar

1,423,140

872,785

Bireysel emeklilik sisteminden alacaklar

701,303

526,802

Elden çıkarılacak duran varlıklar

509,779

470,138

Reasürans faaliyetlerinden alacaklar

371,213

311,799

Peşin ödenmiş giderler

326,560

256,855

Kredi kartı ödemelerinden alacaklar

292,504

113,010

Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar

256,240

262,930

Sabit kıymetlerin vadeli satışından doğan alacaklar

87,974

125,323

Sigorta sözleşmelerinde ertelenmiş üretim maliyetleri, brüt

65,016

63,863

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

54,163

55,452

Türev finansal araçlardan alacaklar

37,763

56,006

Muhtelif alacaklar

24,131

11,626

Gelir vergisi dışındaki peşin ödenmiş vergi ve fonlar

11,838

15,266

Peşin ödenmiş gelir vergisi

-

2,614

Diğer

64,657

15,230

Toplam diğer varlıklar

4,226,281

3,159,699

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, TCMB zorunlu karşılık tutarı Merkez Bankası’nda tutulması zorunlu minimum tutarı göstermektedir. Bu kaynaklar Grup’un günlük işlemlerinde kullanılmamaktadır. Türkiye Bankacılık Kanunu’na göre, zorunlu karşılıklar TCMB tarafından kararlaştırılan oranlarda, Banka’nın yurt içi yükümlülüklerinden bazı hesap kalemlerinin indirilmesi sonucu bulunacak tutarlara dayanılarak hesaplanmaktadır.

Yürürlükteki yasa uyarınca, zorunlu karşılık oranları TL ve yabancı para için sırasıyla %6 (31 Aralık 2009: %5) ve %11’dir (31 Aralık 2009: %9). Zorunlu karşılık oranları vadeli ve vadesiz mevduata uygulanmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla TCMB, TL ve YP zorunlu karşılıklara faiz işletmemektedir (31 Aralık 2009: TL %5.2, YP zorunlu karşılıklara faiz işletilmemektedir).

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla diğer varlıkların 509,779 TL (31 Aralık 2009: 470,138 TL) tutarındaki kısmı tahsil edilemeyen alacaklar karşılığında Banka tarafından el konulan gayrimenkullerden oluşmaktadır. Türkiye Bankacılık Kanunu’na göre bu varlıkların devralınmalarını takip eden üç sene içerisinde elden çıkarılmaları gerekmektedir. Bu üç senelik dönem ancak BDDK’dan alınacak yasal izin ile uzatılabilir.

Sigorta poliçesi üretilmesi ve mevcut poliçelerin yenilenmesi ile ilişkili olarak acentelere verilen ve bunlara bağlı olarak değişen komisyonlar ile üretimle ilgili diğer giderler ertelenmiş üretim maliyeti olarak aktifleştirilmektedir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla altı aylık ertelenmiş üretim maliyetlerinin hareketleri aşağıdaki gösterilmiştir:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Dönem başındaki ertelenmiş üretim maliyetleri

63,863

61,071

Dönem içerisinde ertelenen üretim maliyetleri

117,643

81,240

Dönem içerisinde giderleşen üretim maliyetleri

(116,490)

(78,448)


Dönem sonundaki ertelenmiş üretim maliyetleri

65,016

63,863

17. Bankalar mevduatı

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, bankalar mevduatının detayı aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Vadesiz mevduat

12,578

9,372

Vadeli mevduat

1,977,765

2,146,773

Toplam bankalar mevduatı

1,990,343

2,156,145

18. Müşteri mevduatları

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, müşteri mevduatlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Vadesiz mevduat

Vadeli mevduat

Vadesiz mevduat

Vadeli mevduat
Tasarruf mevduatı

1,460,236

10,953,658

1,044,253

7,720,411

Döviz tevdiat hesabı

1,077,084

11,265,022

1,034,248

12,112,138

Yurt içinde yerleşik kişiler

1,040,000

10,459,850

1,001,966

11,201,744

Yurt dışında yerleşik kişiler

37,084

805,172

32,282

910,394

Ticari kuruluşlar mevduatı

1,093,325

8,724,186

955,377

9,091,962

Resmi kuruluşlar mevduatı

2,100,660

4,800,163

1,431,736

4,280,585

Diğer

1,521,494

2,979,686

1,439,926

3,749,686

Toplam müşteri mevduatları

7,252,799

38,722,715

5,905,540

36,954,782

19. Alınan krediler

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin orijinal vadelerine göre detayı aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

TL

YP

TL

YP
Kısa vadeli krediler

187,803

3,488,644

154,675

1,403,643

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları

24,688

39,183

513

303,050

Toplam kısa vadeli krediler

212,491

3,527,827

155,188

1,706,693

Orta/uzun vadeli krediler

72,979

2,934,909

83,383

2,751,346

Toplam alınan krediler

285,470

6,462,736

238,571

4,458,039

Alınan krediler çeşitli vade ve faiz oranları olan sendikasyon ve seküritizasyon kredilerinden oluşmakta ve Grup yükümlülüklerinin %9.98’sını (31 Aralık 2009: %7.92) oluşturmaktadır. Grup’un fon kaynaklarında risk yoğunlaşması bulunmamaktadır.

Banka 24 Mart 2010 tarihinde West LB AG’nin koordinatörlüğünde 33 bankanın katılımıyla oluşan konsorsiyumdan ABD Doları için Libor + %1.50, Avro için Euribor + %1.50 maliyet ile 170 milyon ABD Doları ve 556.5 milyon Avro tutarında kredi almıştır.

Banka 19 Ağustos 2009 tarihinde 29 bankanın katılımıyla oluşan konsorsiyumdan ABD Doları için Libor + %2.5, Avro için Euribor + %2.5 maliyet ile 203.5 milyon ABD Doları ve 372.5 milyon Avro tutarında, bir yıl vadeli kredi almıştır. Söz konusu kredinin geri ödemesi 24 Ağustos 2010 tarihinde gerçekleşmiştir ve kredi 7 Eylül 2010 tarihinde ABD Doları için Libor + %1.30, Avro için Euribor + %1.30 maliyet ile bir yıl vadeli 135 milyon ABD Doları ve 408 milyon Avro; ABD Doları için Libor + %1.75, Avro için Euribor + %1.75 maliyet ile iki yıl vadeli 10 milyon ABD Doları ve 45 milyon Avro tutarında dilimler halinde yeni bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.

20. Diğer yükümlülük ve karşılıklar

Diğer yükümlülük ve karşılıkları oluşturan başlıca kalemler aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Kredi kartı harcamalarından doğan bloke hesaplar

1,239,556

702,953

Bireysel emeklilik sistemi borçları

711,189

567,818

Sigorta sözleşmeleri için ayrılan muallak tazminat karşılıkları

423,325

296,715

Kazanılmamış primler karşılığı

409,003

411,770

Akreditifli ithalat işlemleri

338,296

116,153

Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri

172,063

97,694

Kıdem tazminatı karşılığı

165,230

137,416

Kısa vadeli çalışan hakları karşılığı

126,217

113,670

Uzun süreli sigorta sözleşmeleri

110,798

163,332

Alım satım amaçlı türev finansal borçlar

103,367

42,547

Gelir vergisi haricinde ödenecek vergiler

94,056

93,758

Gayrinakdi krediler karşılıkları

92,704

103,669

Kazanılmamış gelirleri

70,096

87,620

Muhtelif borçlar

66,853

63,231

Sigortacılık faaliyetlerinden kaynaklanan borçlar

66,401

42,752

Takas hesabı

65,919

56,643

Kullanılmamış izin karşılıkları

59,759

57,065

Bloke hesaplar

46,514

38,147

Diğer karşılıklar

44,179

47,962

Finansal kiralama işlemlerine ilişkin satıcılara borçlar

36,288

10,195

Sigortacılık sözleşmelerinde ertelenmiş komisyon gelirleri

30,462

34,792

Türev finansal araçlardan kaynaklanan borçlar

24,933

42,183

Çek karşılıkları

16,251

12,000

Ödeme emirleri

6,639

11,078

Diğer yükümlülükler

59,129

12,295

Toplam diğer yükümlülük ve karşılıklar

4,579,227

3,363,458

Sigorta sözleşmelerinin yıl içindeki hareketleri aşağıdaki tablolarda detaylandırılmıştır:

Kazanılmamış primler karşılığı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Kazanılmamış primler karşılığı, net

243,661

240,684

Kazanılmamış primler karşılığı, reasürör payları

165,342

171,086

Kazanılmamış primler karşılığı, brüt

409,003

411,770
Kazanılmamışprimlerkarşılığı

31Aralık2010

31Aralık2009


Açılış bakiyesi

240,684

210,947

Dönem içerisindeyazılan primler(Not24)

487,645

451,757

Dönem içerisindekazanılan primler(Not24)

(484,668)

(422,020)

Dönemsonubakiyesi

243,661

240,684
Muallak tazminat karşılıkları

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Muallak tazminat karşılıkları, net

218,984

156,002

Muallak tazminat karşılıkları, reasürör payları

204,341

140,713

Muallak tazminat karşılıkları, brüt

423,325

296,715


20. Diğer yükümlülük ve karşılıklar (devamı)


Muallak tazminat karşılıkları

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Açılış bakiyesi

156,002

123,108

Dönem içinde yapılan ödemeler (Not 26)

(339,245)

(376,586)

Dönem içindeki artışlar (Not 26)

402,227

409,480

Dönem sonu bakiyesi

218,984

156,002
Uzun süreli sigorta sözleşmeleri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Açılış bakiyesi

261,026

274,958

Dönem içindeki girişler

43,670

97,757

Dönem içindeki çıkışlar

(21,835)

(111,689)

Dönem sonu bakiyesi

282,861

261,026

Uzun sureli sigorta sözleşmeleri

110,798

163,332

Yatırım sözleşmesi borçları

172,063

97,694

Dönem içerisindeki kıdem tazminatı karşılığı hareketleri aşağıdaki gibidir:

Kıdem tazminatı karşılığı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Açılış bakiyesi

137,416

127,012

Kur çevirim farkları

49

7

Faiz maliyeti

8,745

7,456

Servis maliyeti

9,459

7,779

Sene içindeki ödemeler

(13,541)

(20,021)

Aktüeryal fark

23,102

15,183

Dönem sonu bakiyesi

165,230

137,416

21. Gelir vergileri

İlişikteki konsolide kapsamlı gelir tablosunda gösterilen gelir vergisi giderini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Net dönem karı içerisinde gösterilen gelir vergileriDönem net karına ilişkin kurumlar vergisi

(325,271)

(321,027)

Dönem net karına ilişkin ertelenmiş vergi

5,370

53,654
(319,901)

(267,373)

Diğer kapsamlı gelirler içerisinde gösterilen gelir vergileriDiğer kapsamlı gelirler içerisinde gösterilen kurumlar vergisi

21,970

(40,138)

Diğer kapsamlı gelirler içerisinde gösterilen ertelenmiş vergi

(2,150)

(25,138)
19,820

(65,276)


Konsolide kapsamlı gelir tablosunda gösterilen toplam vergi gideri

(300,081)

(332,649)

Gelir vergisi karşılığının dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Açılış bakiyesi

84,360

48,585

Cari dönem gelir vergisi gideri

325,272

318,460

Diğer kapsamlı gelirler altında muhasebeleştirilen gelir vergisi

(21,970)

40,138

Dönem içinde peşin ödenen vergiler

(272,600)

(322,823)

Ödenecek kurumlar vergisi

115,062

84,360

21. Gelir vergileri (devamı)

3(h) – Gelir Vergisi notunda daha detaylı anlatıldığı üzere, Gelir Vergisi Kanunu’na 5479 sayılı Kanunla eklenen, yükümlülerin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi tutarlarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebileceklerini öngören geçici 69. maddenin “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait ” ibaresi, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince 15 Ekim 2009 tarihinde alınan karar ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar çerçevesinde Grup’un finansal kiralama alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı daha önce kullanamadığı yatırım indirimlerini süre kısıtlaması olmaksızın kullanabilecektir. Dolayısıyla, Grup 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 25,342 TL (31 Aralık 2009: 21,384 TL) tutarında ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirmiştir.Grup’un konsolide finansal tablolarında oluşan vergi öncesi faaliyet karı üzerinden yasal vergi oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Grup’un etkin vergi oranı ile hesaplanan fiili gelir vergisi karşılığı arasındaki mutabakatı 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:
31 Aralık 2010

Vergi oranı (%)

31 Aralık 2009

Vergi oranı (%)

Vergi ve azınlık hakları öncesi net faaliyet karı

1,616,946
1,597,480Yasal vergi oranına göre hesaplan gelir vergisi karşılığı

(323,289)

(20.00)

(319,496)

(20.00)

Vergiden istisna gelirler

16,853

1.04

47,161

2.95

Yatırım indirimleri

3,958

0.24

21,384

1.34

Kanunen kabul edilmeyen giderler

(1,823)

(0.11)

(11,239)

(0.70)

İndirilebilir mali zararlar üzerinden geçmişte kayıtlara alınmamış ertelenmiş vergi varlıkları

(4,903)

(0.30)

(2,576)

(0.16)

Geçici farklar üzrinden hesaplanmış ancak kaydedilmemiş ertelenmi vergi varlığı

(11,496)

(0.71)

-

-

Diğer, net

909

0.06

(2,607)

(0.17)

Gelir vergisi gideri

(319,901)

(19.78)

(267,373)

(16.74)

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları

43,454

38,896

Diğer karşılıklar

30,448

21,698

Yatırım indirimleri

25,342

21,384

UFRS ve VUK amortisman oranı farkları

16,999

18,706

Finansal varlık ve yükümlülüklerin değerleme farkları

15,501

18,947

İndirilebilir mali zararlar toplamı

567

3,797

Diğer farklar

1,582

3,035

Ertelenmiş vergi aktifi

133,893

126,463


Aynı işletmeden gelen ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin netleştirilmesi

(24,502)

(24,525)


Ertelenmiş vergi aktifi, (net)

109,391

101,938


Finansal varlık ve yükümlülüklerin değerleme farkları

26,790

21,365

Finansal kiralama konusu sabit kıymet düzeltmesi

1,203

2,274

Diğer farklar

445

4,639

Ertelenmiş vergi pasifi

28,438

28,278


Aynı işletmeden gelen ertelenmiş vergi aktifi ve pasifinin netleştirilmesi

(24,502)

(24,525)


Ertelenmiş vergi pasifi, (net)

3,936

3,753


22. Özkaynaklar

Ödenmiş sermaye

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Banka’nın kayıtlı ödenmiş sermaye tutarı 2,500,000 TL’dir (31 Aralık 2009: 2,500,000 TL). Ödenmiş sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda gösterilen ödenmiş sermaye tutarı 3,300,146 TL’dir (31 Aralık 2009: 3,300,146 TL). 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla ödenmiş sermaye üzerinde gösterilen 800,146 TL (31 Aralık 2009: 800,146 TL) tutarındaki fark, TL’nin 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi etkisini yansıtmaktadır. TMS 29- Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardına uygun olarak Türkiye’de yerleşik kuruluşların finansal tabloları 31 Aralık 2005 tarihine kadar Türk Lirası’nın satınalma gücüne göre yeniden düzenlenmiştir. Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleştirme Not 2 (d) de açıklanmıştır.

Banka’nın 2,500,000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %43’ü (A) grubu, %15.6’sı (B) grubu, %16.2’si (C) grubu, %25.2’si ise (D) grubu olmak üzere paylara bölünmüştür. Gruplar arasında, aşağıdaki paragrafta belirtilen haricinde, kar payı hakkı veya başka bir ayrıcalık bakımından fark bulunmamaktadır.


  • Yönetim Kurulu üyeleri, (A) grubu hisse sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü temsil etmek üzere bir üye Başbakan tarafından, (A) grubunu temsilen üç üye, (B) grubunu temsilen bir üye, (C) grubunu temsilen iki üye ve kendi gruplarının çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından bir üye de ortakların önereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bu son adayın belirlenmesinde (D) grubunun tercihleri öncelikli olarak dikkate alınır.

Yasal yedekler

Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) göre, birinci tertip ve ikinci tertip yasal yedekten oluşmaktadır. TTK’ye göre, birinci tertip yasal yedek, toplam yedekler ödenmiş sermayenin %20’sine erişinceye kadar, Banka ve bağlı ortaklıklarının yasal karından %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedek, ödenmiş sermayenin %5’ini geçen bütün nakit dağıtımlarında %10 oranında ayrılır. TTK’ye göre, yasal yedekler, ödenmiş sermayenin %50’sini geçmedikçe, sadece zararı kapatmak için kullanılabilir; başka bir amaçla kullanılamaz.

Banka’nın, 19 Mart 2010 tarihinde yapılan 56. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar uyarınca, 1,251,206 TL tutarındaki 2009 yılı kârının 123,104 TL tutarının kanuni yedek akçelere, 1,007,337 TL tutarının olağanüstü yedek akçelere ve kalan 120,765 TL ise temettü olarak sermayedarlara aktarılmıştır.

31 Aralık 2010 tarihi tibarıyla yasal yedekler 507,887 TL (31 Aralık 2009: 384,414 TL) tutarındadır.Azınlık hakları

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla azınlık hakları tutarı 292,164 TL (31 Aralık 2009: 303,345 TL) olup detayı aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Sermaye ve diğer yedekler

389,715

370,705

Yasal yedekler

18,764

25,153

Geçmiş yıllar karları

(81,904)

(90,508)

Dönem net karı

(34,411)

(2,005)


Toplam azınlık hakları

292,164

303,345

22. Özkaynaklar (devamı)

Satılmaya hazır finansal varlıklar değerleme farkları:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Dönem başındaki değerleme farkları

388,238

692


Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler

121,931

444,885

Ertelenmiş ve kurumlar vergisi etkisi

360

(67,211)


Satılmaya hazır finansal varlıkların değerleme farklarından dönem içinde kar/zarara aktarılanlar

(121,176)

8,141

Ertelenmiş ve kurumlar vergisi etkisi

19,460

1,731


Dönem sonundaki değerleme farkları

408,813

388,238

23. İlişkili taraflar

Taraflardan birinin diğerini kontrol edebiliyor olması veya diğerinin faaliyet ve operasyonları ile ilgili kararlarını önemli ölçüde etkileyebiliyor olması durumunda taraflar için ilişkili taraflar denilebilir. Hissedarlar ve Grup şirketleri, bu konsolide finansal rapor açısından ilişkili taraflar olarak tanımlanmıştır. İlişkili taraflar ayrıca bireysel hissedarları ve Grup şirketlerinin yöneticilerini ve yönetim kurulu üyelerini ve onların ailelerini de içermektedir.

Grup bankacılık faaliyetleri kapsamında ilişkili taraflarla ticari koşullarda çeşitli işlemler yapmaktadır.

Aşağıda, ilişkili taraflarla dönem sonu itibarıyla var olan bakiyeler ve yıl içerisinde yapılan işlemler gösterilmiştir:Bakiyeler31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Nakdi krediler

8,978

9,587

Gayri nakdi krediler

314,445

300,038

Mevduat

930,696

1,323,067

İşlemler31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Faiz gelirleri

742

915

Faiz giderleri

(73,430)

(100,477)

Komisyon gelirleri

235

213

Diğer faaliyet gelirleri

1,915

1,866

Diğer faaliyet giderleri

(26,693)

(25,016)

İlişkili taraflardan alacaklar için alınmış herhangi bir teminat bulunmaktadır.

Değer düşüklüğüne uğramış ilişkili taraflardan alacaklar bulunmamaktadır.Üst yönetime sağlanan fayda ve haklar

31 Aralık 2010 tarihinde sora eren altı aylık hesap dönemi itibarıyla üst yönetim ve yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydaların toplamı 10,241 TL tutarındadır (31 Aralık 2009: 12,784TL).24. Diğer gelirler

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren altı aylık hesap dönemleri itibarıyla, diğer gelirler aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Kazanılan primler (Not 20)

484,668

422,020

Yazılan primler, reasürör payı düşülmüş olarak (Not 20)

487,645

451,757

Kazanılmamış primler karşılığındaki değişim, reasürör payı düşülmüş olarak (Not 20)

(2,977)

(29,737)

İletişim giderleri için müşterilerden alınan harçlar

76,836

85,553

Kira gelirleri

30,878

4,838

Sabit kıymet satış gelirleri

22,315

43,023

Bireysel emeklilik faaliyetlerinden elde edilen gelirler

19,951

15,863

Temettü gelirleri

6,047

5,488

Özkaynak yöntemine göre konsolide edilen iştiraklerden elde edilen gelirler

2,027

2,143

Uzun süreli sigorta sözleşmelerindeki değişim

-

3,989

Diğer

73,054

71,365

Toplam

715,776

654,282

25. Personel giderleri

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren altı aylık hesap dönemleri itibarıyla, personel giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:


31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Maaş ve ücretler

(373,729)

(348,283)

Diğer yan haklar

(303,182)

(250,398)

Sosyal güvenlik primleri işveren payı

(96,076)

(85,055)

Kısa vadeli çalışan hakları karşılıkları gideri

(78,917)

(79,200)

Kıdem tazminatı karşılıkları gideri (Not 20)

(28,765)

(30,418)

Kullanılmayan izin karşılıkları giderleri

(2,694)

(10,397)

Toplam

(883,363)

(803,751)

Grup’un yıl içindeki ortalama çalışan sayısı:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009


Banka

10,545

9,553

Bağlı ortaklıklar

2,017

1,978

Toplam

12,562

11,531

25. Personel giderleri (devamı)


Yüklə 1,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə