ÜÇÜNCÜ fasilarafat ve müzdeliFE'de telbiYEYüklə 1,13 Mb.
səhifə1/23
tarix15.11.2017
ölçüsü1,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

3- TASNİFU'S-SÜNNE 5

TASNİF NEDİR? 5

BU SAFHANIN ZAMANI: 5

TASNÎF ÇEŞİTLERİ: 5

1- Ale'l-Ebvâb Tasnif: 5

2- Ale'r-Ricâl Tasnîf: 5

BABLARA GÖRE TASNÎF ÇEŞİTLERİ: 6

1- Câmi'ler: 6

2- Sünen'ler: 6

3- Musannaf'lar: 6

İMAM MÂLİK B. ENES VE MUVATTA’I: 7

İmam Mâlik: 11

Sünnete Saygısı: 11

Fetvada Titizliği: 12

Mezhebi: 12

Muvatta 13

Muvatta'nın Sıhhat Durumu: 13

Muvatta Niçin Kutüb-i Sitte'ye Dahil Edilmedi? 15

Muvatta Tarzı: 15

Muvatta'nın Şöhreti: 15

Muvatta'nın Şerhleri: 16

AHMET İBNU HANBEL: 16

Talebeleri: 22

Mezhebi: 22

Eserleri: 23

El-Mûsned: 23

23

El-Müsned'in Sıhhat Durumu: 23Müsned'in Rivayeti: 24

Müsned Üzerine Çalışmalar: 24

KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİ, ŞARTLARI, MEVKİLERİ 25

Kısa Tanıtma: 25

Umumî Bilgiler: 25

Hadîs Miktarı: 25

KÜTÜB-İ SİTTE'NİN ŞARTLARI: 27

Mustakil Eserler: 28

Müşterek Şartlar: 28

Hususî Şartlar: 28

Râvilerin Tabakaları: 29

Sahîheyn: 30

30

Sahihayn'ın Mukayeyesi: 30Buhâri İle Müslim Arasındaki Farklar: 31

Sahîheyn'de Muallak Hadîs: 32

Buhârî'de Muallak Hadîsler: 32

Sahîheyn Dışında Sahîh Hadîs: 33

Sünen-i Erba'a'nın Şartları: 33

Sünen-i Erba'a'da Üç Kısım Hadîs: 33

Ashabu’s-Sünen: 34

KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİNİN HAYAT VE ESERLERİ: 34

İMAM BUHÂRÎ VE SAHÎHİ: 35

Nesebî: 39

Yetişmesi: 39

Kendisinden Hadîs Alanlar: 39

Fıkıh Yönü: 39

Zeka Ve Hâfızası: 40

Dindarlığı: 40

Mezhebi: 40

Buhârî'nin Ebû Hanîfe İle İhtilafı: 41

Buhara Valisi İle Anlaşmazlığı: 41

Vefatı: 42

Te'lifatı: 43

Buhârî'nin Sahih'i: 43

Üstünlük Sebebi: 43

Hadîste Metodu: 44

Ravi'nin Ahvali: 44

Sahîh-i Buhâri'nin Tertibi: 44

Tertibde Fıkhî Gaye: 44

Hadîslerin Tekrarı: 45

Bab Başlığı: 45

Buhârî'de Hadîs Miktarı: 46

Buhârî'yi Tenkid: 46

Buhârî'nin Nüshaları: 46

Nesefî Nüshası: 46

Yûnînî Tarafından Sunulan Hizmet: 47

Nüsha Farklarının Sebepleri Ve Mahiyeti: 47

Nüsha Farklarının Mahiyeti: 48

Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar: 49

İMAM MÜSLİM VE SAHÎHİ: 50

Hayatı: 51

Eserleri: 52

Fazileti: 52

Sahîh'i: 52

Tertib Tarzı: 52

Hadîs Sevkinde Titizliği: 53

Muhtevada Seçkinlik: 53

53

Rical'de Titizliği: 53Müslim Üzerine Yapılan Çalışmalar: 53

Müslim'in Şerhleri: 54

Sahîheyn'in Mukâyesesi: 54

Buhârî'nin Üstünlüğü: 55

Sahiheyn'i Tenkid: 55

EBU DAVUD VE SÜNEN'İ: 56

Hayatı: 58

Fazîleti: 58

Hadîs Almada Prensibi: 58

Eserleri: 59

Ebu Davud'un Bir Uyarısı: 59

Sünenu Ebî Dâvud: 59

Sünen'in Sıhhat Durumu: 60

Niçin Sâlih? 60

Sünen'in Tertîbi: 60

Farklı Nüshaları: 61

Ebu Davud Üzerine Çalışmalar: 61

TİRMİZÎ VE SÜNEN'İ: 61

Hayatı: 62

Hafızası: 63

Dindarlığı: 63

Hadîs İlmine Hizmeti: 63

Sahîh'i: 64

Bab Başlıkları: 64

Babların Tanzîmi: 64

Hadîslerin Kısaltılması: 65

Tâlik: 65

Usul-Hadîsleri: 65

Şerhleri: 66

NESÂÎ VE SÜNENİ: 66

Hayatı: 67

El-Müctebâ: 68

Tertîbi: 68

Şerhleri: 68

İBNU MÂCE VE SÜNEN'İ: 68

Hayatı: 69

Sünen'i: 70

Sünen Üzerine Yapılan Çalışmalar: 70

ŞİA'DA HADÎS TEDVÎNİ: 71

Müsned-i Zeyd: 71

Şia'nın Tedvîn'i: 71

ÜÇÜNCÜ ASIRDA RİCAL ÇALIŞMALARI: 72

Üçüncü Asırda Yetişmiş Rical Çalışması Ağır Basan Bazı Şahsiyetler: 72

1- Ebu Hatim Er-Razî: 72

2- Ali İbnu'l-Medînî: 73

3- Yahya İbnu Ma'în: 74

4- Fesevî: 74

5- İbnu Ebî Hatîm: 75

El-Cerh Ve't-Ta'dîl: 75

6- Ebû Avane: 76

Üçüncü Asrın Ehemmiyeti: 76

Üçüncü Asırdan Sonra Telîf Edilen Bazı Orijinal Eserler: 76

1- Me'âcimu't-Taberânî: 77

2- Dârakutnî Ve Süneni: 77

HADÎS MÜELLEFATININ TABAKÂTI: 78

Tabakalara Ayırmanın Önemi Ve İlk Taksimler: 78

Suyûti'nin Taksimi: 78

Dehlevî'ye Göre Hadîs Müellefâtı'nın Tabakâtı: 79

Netice Olarak: 80

4- TEHZÎBU'S-SÜNNE 80

TEHZÎB DEVRİ: 80

1- Cem Çalışmaları: 81

Ahkam Hadîslerini Cemeden Eserler: 84

2- Zevâid Çalışmaları: 84

3- İhtisar Çalışmaları: 85

4- İstidrâk Çalışmaları: 85

5- Et-Terğîb Ve't-Terhîb: 85

6- İstihrâc Çalışmaları: 86

7- Rical Çalışmaları: 86

8- Lügat (Garîbu'l-Hadîs) Çalışmaları: 90

9- Hadîs Ağırlıklı Kitaplar: 92

10- Tahrîc Kitapları: 93

11- Mevzu Hadîsler Üzerine Te'lifat 93

12- Meşhur Ve Müştehir Hadîsler Üzerine Telîfat 94

13- Cüz'ler 94

14-Hadîs Bulmada Yardımcı Telifat 95

SELEF VE SELEFİYE 97

Aldanılan Bir Husus: 99

Selefiye 99

SÜNNETİN SOSYOLOJİK TAHLÎLİ 102

Kültür-İslâm: 102

Sünnet: 102

Bid'at: 103

Örf: 105


Kültürde Ferdiyet: 105

ALTI İMAM'IN MENÂKIBI VE AHVÂLİ 107

İmam Mâlik: 107

Buhârî 108

Müslim 108

Ebu Dâvud 108

Tirmizî 109

Nesâî 109

Ehl-i Hadis: 109

Ehl-i Sünnet: 1123- TASNİFU'S-SÜNNE
TASNİF NEDİR?

Tasnif, tedvin'den sonra ele alınan hadîs çalışmalarının müşterek adıdır. Kelimenin lügat mânası bu çalışmaların mahiyeti hakkında bir fikir verir: Tasnif, sınıflara ayırmak, sınıflamak demektir. Yani, tedvîn devrinde, sıhhat durumu ve ifâde ettiği muhteva nazar-ı dikkate alınmadan yazıya geçirilmiş olan karma-karışık hadîs malzemesinin, belli maksadlarla ayrılması, istenilen istikamette istifadeyi kolaylaştıracak şekilde yeni düzenlere, nizamlara sokulması, sistem kazandırılması demektir.

Bu safhada yapılan işlemlere bazan tebvîb dendiği ve bu safhanın tebvîbü's-sünne tabiriyle ifâde edildiği görülür. Yine aynı safhanın, yakın mânaya gelen ifrâd kelimesiyle ifâde edilerek ifrâdu's sünne şeklinde ifâde edildiği olmuştur. Tebvîb, hadîs malzemesinin bablar haline konmasını yani fıkhî konularına ayrılmasını, aynı mevzuya giren hadîslerin bir araya getirilerek sunulmasını ifâde eder. İfrâd ise, ferdlere ayırarak, tefrîk etmek mânasına gelir. Tebvîb'de olduğu şekilde fıkhî ayırım mânasına geldiği gibi, sahîh-hasen-zayıf vs. ayrımı da ifâde eder. Kütüb-i Sitte'nin te'lif vasfını bu kelime ile ifâde daha uygun olabilir.

Ancak, bu safhadaki çalışmaları tasnîf kelimesiyle ifâde etmek daha uygundur. Zira tasnîf, tebvîb'i de ifrâd'ı da içine alacak daha umumî bir mâna taşımaktadır.1
Yüklə 1,13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə